Acer | TA272HUL | Acer TA272HUL Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiego uruchomienia Acer Android All-in-One
Angielski
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Uważnie przeczytaj następujące instrukcje
1.
Aby oczyścić ekran Android All-in-One:
• Wyłącz Android All-in-One i odłącz przewód zasilający.
• Spryskaj szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalnika i delikatnie oczyść ekran.
2.
Android All-in-One nie należy umieszczać w pobliżu okna. Narażenie Android All-in-One na
oddziaływanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego, może spowodować jego poważne uszkodzenie.
3.
Nie należy naciskać ekranu. Nadmierne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4.
Nie należy zdejmować pokrywy lub próbować naprawiać urządzenie samemu. Wszelkie naprawy
powinien wykonywać autoryzowany technik.
5.
Android All-in-One należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze -20° do 60°C (-4° do
140°F). Przechowywanie Android All- in-One w temperaturze wykraczającej poza ten zakres, może
spowodować trwałe uszkodzenie.
6.
W następujących okolicznościach należy natychmiast odłączyć Android All-in-One i poprosić
telefonicznie o pomoc autoryzowanego technika:
• Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy Android All-in-One-do-PC.
• Na Android All-in-One wylany został płyn lub Android All-in-One został wystawiony na deszcz.
• Uszkodzenie Android All-in-One lub obudowy.
Zawartość opakowania
Android All- inOne
Przewód
zasilający
KabelHDMI
(opcjonalny)
KabelUSB Adapterprądu KabelDP
Instrukcja
(opcjonalny)
zmiennego
(opcjonalny) Użytkownika
Instrukcja
szybkiego
uruchomienia
Informacje dotyczące ustawień Android All-in-One znajdują się w instrukcji użytkownika.
Pierwsze włączenie
Przed użyciem monitora jako Android All-in-One należy odpowiedzieć na kilka pytań. W celu ustawienia lub
dostępu do konta Google, Android All-in-One należy podłączyć do sieci Ethernet lub z punktem dostępowym
Wi-Fi.
Podłączenie monitora do komputera
1.
Wyłączkomputeriodłączprzewódzasilający
komputera.
2.
Podłączkabelsygnałowydogniazdawejścia
monitoraDP(opcjonalne)i/lubHDMI
(opcjonalne)igniazdawyjściaDPi/lubHDMI
kartygraficznej(opcjonalne)komputera.
Następniedokręćśrubyradełkowanenazłączu
kablasygnałowego
USB3.0 port
DP
HDMI
USB
USB
3.
PodłączkabelzasilającyAndroidAll-in-Onedo
portuzasilaniaztyłuAndroidAll-in-One.
4.
PodłączprzewodyzasilającekomputeraiAndroid
All-in-Onedopobliskiegogniazdkaelektrycznego.
Produkcja:ChiconyElectronicsCo.,LTD.
Model:AII-I20PIA&AI0-090P3A
Produkcja: DELTA ELECTRONICS, INC.
Model:ADP-90MDBB
HDMI
DP
Angielski
7 6 5 4 3 1&2
Zewnętrzne elementy sterowania
1&2. Przycisk zasilania
Włączanie/wyłączanie Android All-in-One; Niebieskie światło
wskazuje włączenie. Bursztynowe światło wskazuje tryb
oczekiwania/zasilania.
3.
Przycisk przełączania wejścia
Naciśnij, aby przełączyć źródło wejścia.
4.
Przycisk zarządzania eColor
Naciśnij, aby uaktywnić przycisk zarządzania eColor
5.
Przycisk funkcji
Naciśnij, aby otworzyć menu główne.
6. Przycisk zmniejszania głośności; Zmniejszanie głośności; przycisk funkcji (<)
przycisk funkcji
7.
Przycisk zwiększania głośności; Zwiększanie głośności; przycisk funkcji (>)
przycisk funkcji
Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa
Uwaga: Ekranowane kable
Aby zachować zgodność z przepisami EMC, wszystkie połączenia z innymi urządzeniami przetwarzania danych,
muszą być wykonane z wykorzystaniem kabli ekranowanych.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, złącza,
drukarki, itd.), z certyfikatem potwierdzającym zgodność z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń peryferyjnych
bez takiego certyfikatu, może spowodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie Unii
Europejskiej
Obecność tego symbolu na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie można usuwać z innymi odpadami domowymi. Przeciwnie; na użytkowniku spoczywa
odpowiedzialność za usuwanie zużytego sprzętu komputerowego, poprzez jego przekazanie
do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Osobna zbiórka i recykling zużytego sprzętu po jego zużyciu, pomoże w
oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewni jego przetworzenie w sposób bezpieczny dla
zdrowia ludzi i środowiska; Dalsze informacje dotyczące miejsc zbiórki zużytych urządzeń
w celu recyklingu, można uzyskać w lokalnym urzędzie, w firmie zajmującej się utylizacją
odpadów lub w sklepie, w którym zakupiony został produkt.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi
akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować nieoczekiwane
działanie.
To urządzenie zostało poddane testom, które wykazały, że jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń
cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały ustalone w
celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach
domowych.To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej
oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować
szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie można jednak zapewnić, że zakłócenia nie wystąpią
w określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji,
co można stwierdzić poprzez jego wyłączenie i włączenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował sam
usunąć zakłócenia, poprzez wykonanie następujących czynności:
-
Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej.
-
Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem:
-
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania znajdującego się w innym obwodzie niż ten do
którego podłączony jest odbiornik.
-
Skontaktowanie się z dostawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w
celu uzyskania pomocy.
Ostrzeżenie FCC: Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony
odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do używania
tego urządzenia.
Tego nadajnika nie można umieszczać lub używać z inną anteną lub nadajnikiem
Produkty pracujące z częstotliwością 5GHz mogą być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
Oświadczenie dotyczące promieniowania:
To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami FCC dotyczącymi promieniowania ustalonymi dla
środowiska niekontrolowanego. Tego urządzenia nie należy instalować i używać w odległości
mniejszej niż 20cm od ciała użytkownika
Uwaga: Wybór kodu kraju dotyczy wyłącznie modeli przeznaczonych na rynki inne niż USA i nie
jest dostępny dla wszystkich modeli przeznaczonych dla USA. Zgodnie z przepisami FCC, wszystkie
produkty WiFi przeznaczone na rynek USA, muszą działać wyłącznie z kanałami dostępnymi w USA
Angielski
Oświadczenie Federal Communication
Commission (Federalna Komisja Łączności)
dotyczące zakłóceń
Angielski
Oświadczenie Industry Canada:
To urządzenie jest zgodne z częścią RSS-210 przepisów Industry Canada. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą
powodować nieoczekiwane działanie.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d’Industrie Canada applicable aux appareils radio
exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne
doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu,
y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable..
Ostrzeżenie:
(i)
aby zmniejszyć potencjalne niebezpieczeństwo szkodliwych zakłóceń systemów
satelitarnych wykorzystujących ten sam kanał, urządzenie działające w paśmie 5150-5250
MHz można używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń;
(ii)
wysokiej energii radary są alokowane jako podstawowi użytkownicy (tzn. użytkownicy z
priorytetem) pasm 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz i mogą powodować zakłócenia i/lub
uszkodzenie urządzeń LE-LAN.
Avertissement:
(i)
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement
pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux
systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii)
De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute
puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes
5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage
et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.
Oświadczenie dotyczące promieniowania:
To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami IC dotyczącymi promieniowania ustalonymi dla
środowiska niekontrolowanego. Tego urządzenia nie należy instalować i używać w odległości
mniejszej niż 20 cm od ciała użytkownika .
Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20
cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przeczytaj uważnie te instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości.
Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji, oznaczonych na produkcie.
Czyszczenie monitora
Podczas czyszczenia monitora należy się zastosować do następujących zaleceń:
•
Przed czyszczeniem, monitor należy zawsze odłączyć od zasilania.
•
Do wycierania ekranu i przodu oraz boków obudowy należy użyć miękkiej szmatki.
Podłączanie/rozłączanie urządzenia
Podczas podłączania i rozłączania zasilania od Android All-in-One należy przestrzegać następujących zaleceń:
•
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda zasilania prądem zmiennym należy się upewnić, że
monitor jest zamocowany do podstawy.
•
Przed podłączeniem jakiegokolwiek kabla lub odłączeniem przewodu zasilającego należy się upewnić, że
Android All-in-One i komputer są wyłączone.
•
Jeśli system ma wiele źródeł zasilania, należy odłączyć zasilanie od systemu, poprzez odłączenie wszystkich
przewodów zasilających od gniazd zasilania.
Dostępność
Należy się upewnić, że gniazdo zasilania, do którego podłączany jest przewód zasilający, jest łatwo dostępne i
znajduje się blisko operatora urządzenia. Gdy wymagane jest odłączenie zasilania od urządzenia, należy odłączyć
przewód zasilający od gniazda zasilania.
Bezpieczne słuchanie
Aby chronić słuch należy się zastosować do podanych instrukcji.
•
Głośność należy zwiększać stopniowo, aż do wyraźnego i komfortowego słyszenia, bez zniekształceń.
•
Po ustawieniu poziomu głośności, nie należy jej zwiększać, po wyregulowaniu do uszu.
•
Należy ograniczyć czas słuchania z wysoką głośnością.
•
Należy unikać zwiększania głośności w celu blokowania hałasu otoczenia.
•
Głośność należy zmniejszyć, jeśli nie słychać znajdujących się w pobliżu, mówiących do użytkownika ludzi.
Ostrzeżenia
•
Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
•
Nie należy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Jeśli produkt upadnie,
może zostać poważnie uszkodzony.
•
Otwory i szczeliny służą do wentylacji, aby zapewnić niezawodne działanie produktu i zabezpieczyć go przed
przegrzaniem. Tych szczelin nie należy blokować lub przykrywać. Szczelin nie należy nigdy blokować, poprzez
umieszczenie produktu na łożku, sofie, dywanie lub innej, podobnej powierzchni. Tego produktu nigdy nie
należy umieszczać w pobliżu lub nad grzejnikiem albo kratką wylotu ciepłego powietrza lub w zabudowie,
jeśli nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
•
Nigdy nie należy wpychać do tego produktu jakichkolwiek obiektów, przez szczeliny w obudowie, ponieważ
mogą one dotknąć do punktów pod niebezpiecznym napięciem albo spowodować zwarcie, a w rezultacie
pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy wylewać na produkt lub do produktu żadnych
płynów.
•
Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów i zapobiec wyciekowi baterii, produktu nie należy
umieszczać na wibrującej powierzchni.
•
Produktu nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, do ćwiczeń lub w jakichkolwiek miejscach,
gdzie występują drgania, które mogą spowodować nieoczekiwane zwarcie lub uszkodzenie urządzeń
wewnętrznych.
Angielski
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody używania
Angielski
Korzystanie z zasilania elektrycznego
•
Ten produkt może być zasilany prądem o wartości wskazanej na etykiecie. Przy braku pewności co do
dostępnego zasilania, należy się skonsultować z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym
•
Nie wolno niczego ustawiać na przewodzie zasilającym. Tego produktu nie należy umieszczać w miejscu,
gdzie po przewodzie mogą chodzić ludzie.
•
Jeśli z tym produktem jest używany przedłużacz, należy się upewnić, że łączny amperaż podłączonego do
niego sprzętu, nie przekracza znamionowego amperażu przedłużacza. Należy także się upewnić, że łączny
amperaż wszystkich produktów podłączonych do gniazda zasilania, nie przekracza znamionowego amperażu
bezpiecznika.
•
Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub gniazda, poprzez podłączenie zbyt wielu
urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie powinno przekraczać 80% znamionowego amperażu obwodu.
Jeśli używane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80% znamionowego amperażu listwy
zasilającej.
•
Przewód zasilający tego produktu jest wyposażony w trzy kołkową wtyczkę. Wtyczka pasuje jedynie do
gniazda zasilania z uziemieniem. Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego, należy się upewnić,
że gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione. Nie należy wkładać wtyczki do nieuziemionego gniazda
zasilania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z elektrykiem.
Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni rolę zabezpieczenia. Używanie gniazda zasilania bez
prawidłowego uziemienia, może spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub
obrażenia.
Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przed niespodziewanymi
zakłóceniami, wytwarzanymi przez inne, pobliskie urządzenia elektryczne, które mogą
zakłócać działanie tego produktu.
•
Ten produkt należy używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym. Jeśli wymagana jest wymiana
przewodu zasilającego, należy się upewnić, że nowy przewód zasilający spełnia następujące wymagania: typ
odłączany, certyfikat UL/CSA, typ SPT-2, minimalna wartość znamionowa prądu 7 A 125 V, aprobata VDE lub
jej odpowiednika, maksymalna długość 4,5 metra (15 stóp).
Download PDF

advertising