Acer | B246WL | Acer B246WL Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiej instalacji monitora LCD Acer (QSG)
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Polski
Przeczytaj uważnie następujące instrukcje.
1. Aby oczyścić ekran monitora LCD: Upewnij się, że posiadany monitor może być zasilany prądem zmiennym o wartości dostępnej w danej lokalizacji.
•Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.
•Spryskaj szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalnika i delikatnie wytrzyj ekran.
2. Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Narażanie monitora na deszcz, wilgoć lub promienie słońca, może spowodować jego uszkodzenie.
3. Nie należy naciskać ekranu LCD. Zbyt silne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4. Nie należy zdejmować pokrywy lub próbować naprawiać urządzenie samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzać autoryzowanemu technikowi.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze -20° do 60°C (-4° do 140°F). Przechowywanie monitora LCD w
temperaturze przekraczającej ten zakres, może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
6. Monitor należy natychmiast odłączyć i skontaktować się z autoryzowanym technikiem, w następujących okolicznościach:
•Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor - komputer PC.
•Do środka monitora LCD dostał się płyn lub monitor został wystawiony na deszcz.
•Uszkodzona została obudowa monitora LCD.
Zawartość opakowania
Monitor LCD
Przewód
zasilający
Kabel audio
(Opcjonalny)
Kabel VGA
(Opcjonalny)
Kabel DVI
(Opcjonalny)
Kabel DP
(Opcjonalny)
Kabel USB
(Opcjonalny)
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
LCD monitor
Mocowanie monitora do podstawy
1. Wyjmij z opakowania podstawę monitora i połóż na stabilnej, równej powierzchni roboczej.
2. Wyjmij monitor z opakowania.
3. Dopasuj przycisk zwalniania na spodzie monitora do odpowiedniego gniazda na spodzie podstawy. Dźwięk kliknięcia oznacza, że monitor został bezpiecznie przymocowany do podstawy.
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający komputera.
2. 2-1 Podłączenie kabla wideo
a. Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od zasilania.
b. Podłącz kabel VGA do komputera.
2-2 Podłącz kabel cyfrowy (Wyłącznie model z dwoma wejściami)
a. Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od zasilania.
b. Podłącz jeden koniec 24-szpilkowego kabla DVI do złącza z tyłu
monitora, a drugi koniec do portu komputera.
3. Podłączenie kabla audio. (Wyłącznie model z wejściem audio) (Opcjonalny)
4. Włóż kabel zasilający monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
5. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazdka
elektrycznego.
USB3.0 port
-supporting fast charge
USB3.0 port
D-SUB
DVI
USB
USB
DVI
D-SUB
Zewnętrzne elementy sterowania
Nr
Ikona
Przycisk/wskaźnik
zasilania
1, 2
3, 4
Element
/
Minus / plus
5
Funkcje OSD
6
Przycisk
automatycznej
regulacji/wyjścia
7
Przycisk
Empowering
Opis
Włączanie/wyłączanie monitora.
Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania. Bursztynowy kolor
wskazuje tryb oczekiwania/oszczędzania energii.
Przy aktywnym menu OSD, naciśnij przycisk Minus lub Plus w celu
przełączenia pomiędzy opcjami OSD.
Naciśnij, aby wyświetlić OSD. Naciśnij ponownie, aby przejść do wybranego
elementu w OSD.
Przy aktywnym menu OSD, naciśnij przycisk Auto, aby zakończyć
wyświetlanie OSD. Gdy menu OSD nie jest aktywne, naciśnij Auto po czym
monitor automatycznie zoptymalizuje pozycję wyświetlania, ostrość i zegar
wyświetlacza.
Naciśnij przycisk Empowering Key, aby otworzyć menu OSD Acer eColor
Management i uzyskać dostęp do trybów scenariusza.
Instrukcja szybkiej instalacji monitora CD
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy
B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować
energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może
powodować uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje
uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu,
użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:
• Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
• Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Polski
Uwagi FCC
Deklaracja zgodności z CE
Niniejszym, Acer Inc., deklaruje, że ten monitor LCD jest zgodny z ważnymi wymaganiami i innymi powiązanymi
postanowieniami Dyrektywy EMC 2004/108/EC, Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC oraz dyrektywy RoHS
2011/65/EU i Dyrektywy 2009/125/EC, w odniesieniu do ustanawiania ram działania dla ustanowienia wymagań
dotyczących konstrukcji ekologicznych dla produktów powiązanych z energią.
Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu
zapewnienia zgodności z przepisami EMC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale,
drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie
prawdopodobnie powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, zgodnie z postanowieniami Federal Communications
Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji), mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z tego produktu.
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane
zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na
terenie Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać z innym
i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za usuwanie
zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i recykling zużytych
urządzeń podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia wykonanie
recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W celu uzyskania dalszych informacji
o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w celu recyklingu należy skontaktować się z lokalnym
urzędem, zakładem usuwania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został produkt.
Ostrzeżenie dotyczące magnesu
Magnet
Określone urządzenia elektroniczne, takie jak dyski twarde, urządzenia
USB, tablety komputerowe, laptopy, telefony komórkowe, zegarki,
słuchawki, głośniki, karty kredytowe, magnetyczne karty identyfikacyjne,
itd., są wrażliwe na oddziaływanie pól magnetycznych i mogą zostać
trwale uszkodzone. Urządzeń elektronicznych nie należy umieszczać w
pobliżu lub bezpośrednio na magnesach
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.
Instrukcja szybkiej instalacji monitora CD
Download PDF

advertising