Acer | S235HL | Acer S235HL Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiej instalacji monitora LCD Acer (QSG)
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać następujące instrukcje.
Aby oczyścić ekran monitora LCD:
• Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.
• Spryskaj szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalnika i delikatnie wytrzyj ekran.
2
Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Narażanie monitora na deszcz, wilgoć lub promienie słońca, może
spowodować jego uszkodzenie.
Nie należy naciskać ekranu LCD. Zbyt silne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
Nie należy zdejmować pokrywy lub próbować naprawiać urządzenie samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzać
autoryzowanemu technikowi.
Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczenu o temperaturze pokojowej -20° do 60° C (-4° do140° F).
Przechowywanie monitora LCD w temperaturze przekraczającej ten zakres, może spowododwać trwałe uszkodzenie.
Monitor należy natychmiast odłączyć i skontaktować się z autoryzowanym technikiem, w następujących okolicznościach:
• Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor-do-PC.
• Do środka monitora LCD dostał się płyn lub monitor został wystawiony na deszcz.
• Uszkodzona została obudowa monitora LCD.
3
4
5
6
Zawartość opakowania
Monitor
LCD
Instrukcja
Podręcznik
szybkiego
użytkowuruchomienika
nia
Kabel
D-sub
Kabel
Adapter
zasilający Kabel HDMI Kabel DVI Kabel audio Kabel MHL
prądu
prądu
(Opcjonalny) (Opcjonalny) (Opcjonalny) (Opcjonalny)
zmiennego
zmiennego
Mocowanie monitora do podstawy
1
2
3
Ostrożnie wyjmij monitor z opakowania.
• Podstawa monitora jest przymocowana do monitora, przed dostawą i jest nieodłączana.
Wyciągnij do końca podstawę monitora tak, aby można było ustawić monitor na stabilnej powierzchni pionowo.
Zamocuj podstawę monitora obracając białe śruby (w dolnej części podstawy), zintegrowaną klapką lub odpowiednią
monetą.
Podłączanie monitora do komputera
1
2
3
4
5
Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.
Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia monitora VGA i/lub DVI-D
(Opcjonalny) oraz/albo HDMI i do gniazda wyjścia karty graficznej VGA
i/lub DVI-D (Opcjonalny) oraz/albo HDMI komputera lub podłącz kabel
MHL (Wyłącznie dla modelu z wejściem MHL)(Opcjonalny) do urządzenia
przenośnego. Dokręć śruby radełkowane na złączu kabla sygnałowego.
Podłącz jeden koniec adaptera do monitora, a drugi koniec do prawidłowo
uziemionego gniazdka prądu zmiennego.
Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazdka
elektrycznego.
Podłącz kabel audio.
Podłącz kabel audio do portu audio monitora.
Uwaga: Wejście MHL działa wyłącznie dla urządzenia z certyfikatem
MHL. Sprawdź dalsze instrukcje w podręczniku użytkownika.
HDMI 1
VGA
HDMI
HDMI
Element
Przycisk/
wskaźnik
zasilania
2
Przycisk < / >
3
4
5
AUDIO IN
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
VGA IN
AUDIO IN
DC IN
(MHL)
(MHL)
VGA IN
AUDIO IN
DC IN
HDMI 1
HDMI 2
5 4 3
2
1
DC IN
DC
VGA
Opis
Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło
wskazuje włączenie zasilania. Pomarańczowe
światło wskazuje tryb oczekiwania/oszczędzania
energii.
Naciśnij przycisk < / > w celu przejścia do
wymaganej funkcji lub w celu zmiany ustawień
bieżącej funkcji.
Przycisk Menu/
Naciśnij, aby wyświetlić menu OSD. Naciśnij
Enter
ponownie, aby przejść do wybranego elementu w
menu OSD.
Przycisk Auto/Exit • Przy aktywnym menu OSD, naciśnij ten przycisk,
(Automatyczne/
aby zakończyć menu OSD.
Zakończ)
• Przy nieaktywnym menu OSD, naciśnij ten
przycisk, aby uaktywnić funkcję Auto Adjustment
(Automatyczna regulacja).
Przycisk
Naciśnij ten przycisk w celu otwarcia OSD Acer eColor
Empowering
Management i dostępu do trybów scenariusza.
VGA IN
VGA
HDMI
Elementy sterowania na panelu
Nr
1
HDMI 2
Polski
1
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Polski
Uwagi FCC
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe
zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli
urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie
sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:
• Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
• Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Deklaracja zgodności z CE
Niniejszym, Acer Inc., deklaruje, że ten monitor LCD jest zgodny z ważnymi wymaganiami i innymi powiązanymi
postanowieniami Dyrektywy EMC 2004/108/EC, Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC oraz dyrektywy RoHS 2011/65/EU
i Dyrektywy 2009/125/EC, w odniesieniu do ustanawiania ram działania dla ustanowienia wymagań dotyczących konstrukcji
ekologicznych dla produktów powiązanych z energią.
Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu zapewnienia
zgodności z przepisami EMC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.)
z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować
zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, zgodnie z postanowieniami Federal
Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji), mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z
tego produktu.
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na terenie Unii
Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać
z innym i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za
usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i recykling
zużytych urządzeń podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia
wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W celu uzyskania
dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w celu recyklingu należy
skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został produkt.
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za
podstawę
Download PDF