Acer | SA230 | Acer SA220Q Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiej instalacji monitora LCD Acer (QSG)
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Przeczytajuważnienastępująceinstrukcje.
1. Aby oczyścić ekran monitora LCD: Upewnij się, że posiadany monitor może być zasilany prądem zmiennym o wartości dostępnej w danej lokalizacji.
• WyłączmonitorLCDiodłączprzewódzasilający.
• Spryskajszmatkęśrodkiemczyszczącymbezrozpuszczalnikaidelikatniewytrzyjekran.
Polski
• NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.
• NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOLU DO CZYSZCZENIA EKRANU
LCD LUB OBUDOWY.
2.
3.
4.
5.
6.
• Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku lub alkoholu.
NienależyumieszczaćmonitoraLCDwpobliżuokna.Narażaniemonitoranadeszcz,wilgoćlubpromieniesłońca,
możespowodowaćjegouszkodzenie.
NienależynaciskaćekranuLCD.Zbytsilnenaciskaniemożespowodowaćtrwałeuszkodzeniewyświetlacza.
Nienależyzdejmowaćpokrywylubpróbowaćnaprawiaćurządzeniesamodzielnie.Wszelkienaprawynależypowierzać
autoryzowanemu technikowi.
MonitorLCDnależyprzechowywaćwpomieszczeniuotemperaturzepokojowej-20°do60°C(-4°do140°F).
PrzechowywaniemonitoraLCDwtemperaturzeprzekraczającejtenzakres,możespowodowaćjegotrwałe
uszkodzenie.
Monitornależynatychmiastodłączyćiskontaktowaćsięzautoryzowanymtechnikiem,wnastępującychokolicznościach:
• Przetartylubuszkodzonykabelsygnałowymonitor-komputerPC.
• DośrodkamonitoraLCDdostałsiępłynlubmonitorzostałwystawionynadeszcz.
• UszkodzonazostałaobudowamonitoraLCD.
Zawartość opakowania
Monitor LCD
Instrukcja
szybkiego
uruchomienia
Kabel VGA
Przewód
Kabel HDMI
Adapterprądu
zasilającyprądu
(Opcjonalny)
zmiennego
zmiennego
Kabel DVI
(Opcjonalny)
Kabel audio
(Opcjonalny)
Regulacja podstawy monitora
1.
Ostrożniewyjmijmonitorzopakowania.
2.
3.
Wysuńcałkowiciepodstawę,abyustawićmonitorpionowonastabilnejpowierzchni.
Zabezpieczpodstawęmonitorapoprzezdokręceniebiałychśrub(naspodziepodstawy)zintegrowanąkońcówkąlub
odpowiedniąmonetą.
Podłączanie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłączkomputeriodłączprzewódzasilającykomputera.
PodłączkabelsygnałowydogniazdawejściamonitoraVGAi/lub
DVI-D(opcjonalne)oraz/alboHDMI,atakżedogniazdawyjściakarty
graficznejVGAi/lubDVI-D(opcjonalne)oraz/alboHDMIwkomputerze.
Dokręćśrubyradełkowanenazłączukablasygnałowego.
Podłączjedenkoniecadapteradomonitora,adrugikoniecdo
prawidłowouziemionegogniazdkaprąduzmiennego.
Podłączprzewodyzasilającekomputeraimonitoradopobliskiego
gniazdka elektrycznego.
Podłączkabelaudio(Opcjonalny).
Podłączkabelaudiodoportuaudiomonitora.
Uwaga:Wyjścieaudiojestdostępnetylkowmodeluzwyjściemaudio.
Sprawdźdalszeinstrukcjewpodręcznikuużytkownika.
Elementy sterowania na panelu
Nr Element
1 Przycisk/
wskaźnik
zasilania
Opis
Włączanie/wyłączaniemonitora.Niebieskieświatło
wskazujewłączeniezasilania.Migająceniebieskie
światłowskazujetryboczekiwania/oszczędzania
energii.
2
Przycisk < / >
Naciśnijprzycisk< / >wceluprzejściado
wymaganejfunkcjilubwceluzmianyustawień
bieżącejfunkcji.
3
Przycisk Menu /
Enter
Przycisk
Auto/Exit
(Automatyczne/
Zakończ)
Press to view the OSD menu. Press it again to enter
a selection in the OSD menu.
• PrzyaktywnymmenuOSD,naciśnijtenprzycisk,
abyzakończyćmenuOSD.
• PrzynieaktywnymmenuOSD,naciśnijten
przycisk,abyuaktywnićfunkcjęAutoAdjustment
(Automatyczna regulacja).
Przycisk
Empowering
NaciśnijtenprzyciskwceluotwarciaOSD
AcereColorManagementidostępudotrybów
scenariusza.
4
5
Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Tourządzeniezostałopoddanetestom,którestwierdziły,żespełniaonoograniczeniadlaurządzeńcyfrowychklasyB,
zgodniezczęścią15ZasadFCC.Ograniczeniateokreślonowceluzapewnieniastosownegozabezpieczeniaprzed
szkodliwymizakłóceniamiwinstalacjachdomowych.Urządzenietogeneruje,wykorzystujeimożeemitowaćenergięo
częstotliwościradiowejiwprzypadkuinstalacjiorazstosowanianiezgodniezzaleceniamimożepowodowaćuciążliwe
zakłóceniakomunikacjiradiowej.Niemajednakżadnychgwarancji,żezakłócenianiewystąpiąwdanejinstalacji.Jeżeli
urządzenietopowodujeuciążliwezakłóceniaodbioruradiaitelewizji,comożnasprawdzićpoprzezwłączenieiwyłączenie
sprzętu,użytkownikmożepodjąćpróbęusunięciazakłóceńpoprzezjedenlubwięcejnastępującychśrodków:
• Zmianakierunkulubpołożeniaantenyodbiorczej.
• Zwiększenieodstępupomiędzyurządzeniemiodbiornikiem.
• Podłączenieurządzeniadogniazdazasilanegozinnegoobwoduniżodbiornik.
• Kontaktzesprzedawcąlubdoświadczonymtechnikiemradiowym/telewizyjnymwceluuzyskaniapomocy.
Deklaracja zgodności z CE
Niniejszym,AcerInc.,deklaruje,żetenmonitorLCDjestzgodnyzważnymiwymaganiamiiinnymipowiązanymi
postanowieniamiDyrektywyEMC2014/30/EU, Dyrektywyniskonapięciowej2014/35/EUorazdyrektywyRoHS2011/65/EU
iDyrektywy2009/125/EC,wodniesieniudoustanawianiaramdziałaniadlaustanowieniawymagańdotyczącychkonstrukcji
ekologicznychdlaproduktówpowiązanychzenergią.
Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkiepołączeniazinnymiurządzeniamimusząbyćwykonanezużyciemkabliekranowanychwceluzapewnienia
zgodnościzprzepisamiEMC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Dotegourządzeniamożnapodłączaćwyłącznieurządzeniaperyferyjne(urządzeniawejścia/wyjścia,terminale,drukarki,itd.)
zcertyfikatemzgodnościzograniczeniamiklasyB.Działanieurządzeńbezcertyfikatubędzieprawdopodobniepowodować
zakłóceniaodbioruradiaitelewizji.
Ostrzeżenie
Zmianylubmodyfikacjewykonanebezwyraźnegopozwoleniaproducenta,zgodniezpostanowieniamiFederal
CommunicationsCommission(FederalnaKomisjads.Komunikacji),mogąpozbawićużytkownikaprawadokorzystaniaz
tego produktu.
Warunki działania
Urządzenietojestzgodnezczęścią15zasadFCC.Jegodziałaniepodleganastępującymdwómwarunkom:(1)to
urządzenieniemożepowodowaćszkodliwychzakłóceńi(2)tourządzeniemusiakceptowaćwszelkieodbieranezakłócenia,
włączniezzakłóceniami,któremogąpowodowaćniepożądanedziałanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
TourządzeniecyfroweklasyBjestzgodnezkanadyjskimstandardemICES-003.RemarqueaI’intentiondesutilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na terenie Unii
Europejskiej
Tensymbolnaprodukcielubnajegoopakowaniuwskazuje,żetegoproduktuniemożnausuwać
zinnymiodpadkamizgospodarstwdomowych.Naużytkownikuspoczywaodpowiedzialnośćza
usuwaniezużytegourządzeniapoprzezprzekazaniegodowyznaczonegopunktuzbiórkiwcelu
recyklinguzużytychurządzeńelektrycznychielektronicznych.Oddzielnegromadzenieirecykling
zużytychurządzeńpodczasusuwania,pomagawoszczędzaniuzasobównaturalnychizapewnia
wykonanierecyklinguwsposóbbezpiecznydlazdrowialudziidlaśrodowiska.Wceluuzyskania
dalszychinformacjiomiejscachprzekazywaniazużytegosprzętuwcelurecyklingunależy
skontaktowaćsięzlokalnymurzędem,zakłademusuwaniaodpadówlubzesklepem,wktórym
zakupionyzostałprodukt.
Abyzapobiecuszkodzeniumonitora,monitoranienależypodnosićzajego
podstawę.
Polski
Uwagi FCC
Download PDF

advertising