Acer | X183H | Acer X183HV User Manual

SPIS TREŚCI
Uwagi dotyczące monitorów LCD............................................................1
Wstęp ......................................................................................................2
Funkcje ....................................................................................................2
Rozpakowanie ..........................................................................................3
Podłączanie/odłączanie podstawki .............................................................4
Regulacja położenia ekranu ......................................................................4
Podłączanie przewodu zasilającego ...........................................................5
Środki bezpieczeństwa..............................................................................5
Czyszczenie monitora ...............................................................................5
Tryby fabryczne .......................................................................................6
Oszczędność energii .................................................................................7
DDC ........................................................................................................7
Instalacja ..................................................................................................8
Przyciski sterujące....................................................................................9
Przyciski na przedniej ściance ...................................................................9
Rozwiązywanie problemów .................................................................... 13
Specyfikacja ........................................................................................... 15
UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD
Poniższe symptomy są typowe dla monitorów LCD i nie oznaczają awarii.
UWAGI
· Ze względu na cechy światła fluorescencyjnego w początkowej fazie działania monitora
obraz może migotać. W celu wyeliminowania migotania należy wyłączyć przycisk
zasilania i włączyć ponownie.
· Jasność obrazu może okazać się niejednolita w zależności od wzoru stosowanego
pulpitu.
· Ekran LCD posiada 99,99% lub więcej aktywnych pikseli. Mogą pojawiać się skazy o
wielkości 0,01% lub mniejsze, takie jak brakujący piksel lub piksel wyświetlany cały
czas.
· Ze względu na cechy ekranu LCD po przełączeniu obrazu może pozostać powidok
poprzedniego obrazu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W
takim przypadku ekran będzie funkcjonował poprawnie po przełączeniu obrazu lub
wyłączeniu monitora na kilka godzin.
PO-1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody
Zasady bezpieczeństwa
Proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją i zachować ją na przyszłość. Proszę
stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na samym produkcie.
UWAGA
Proszę się upewnić, że gniazdko, do którego jest w łączony kabel zasilania, jest łatwo
dostępne i znajduje się jak najbliżej komputera. Żeby odłączyć źródło prądu, należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Ostrzeżenia
•
•
•
•
•
•
Nie należy używać w pobliżu wody.
Nie należy stawiać na niestabilnym, stole czy biurku. Produkt może zostać poważnie
uszkodzony, jeśli upadnie.
Specjalne otwory wentylacyjne, zapobiegaj ą przegrzaniu. Nie można ich blokować
ani zakrywać. Nigdy nie należy ustawiać komputera na kanapie, dywanie i tym
podobnych powierzchniach, gdy ż blokuje to otwory wentylacyjne. Produkt nigdy nie
powinien być kładziony w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła bez
odpowiedniej wentylacji.
Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie, gdy ż
można dotknąć elementu pod napięciem, co może spowodować zwarcie lub
porażenie prądem. Nie wolno rozlać żadnego płynu na komputer.
By uniknąć uszkodzeń elementów wewnętrznych lub wycieków z baterii, nie nale ży
kłaść na wibrującej powierzchni.
Nie należy używać podczas uprawiania sportów czy innych czynno ści, które
mogłyby wstrząsnąć produktem, spowodować zwarcie, uszkodzić stacje dysków
czy baterii.
Bezpieczne słuchanie
Proszę zastosować się do poniższych zaleceń wydanych przez specjalistów od s łuchu.
•
Należy stopniowo zwiększać głośność aż do poziomu, na którym słychać wyraźnie i
bez zakłóceń.
•
Po ustaleniu głośności nie należy już jej zwiększać.
•
Należy ograniczać słuchanie głośnej muzyki.
•
Należy unikać zwiększania głośności by zagłuszyć hałasy z zewnątrz.
•
Jeśli nie słyszy się osób rozmawiających obok, należy ściszyć muzykę.
PO-2
Serwis
Nie należy podejmować prób naprawienia samemu. Otwarcie czy zdjęcie odbudowy naraża
na ryzyko porażenia prądem. Wszystkie naprawy winny by ć wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników.
Należy wyłączyć z prądu i oddać do reperacji, jeśli:
•
Kabel zasilania zostały uszkodzony, spalony, czy przecięty
•
Produkt został zalany płynem
•
Produkt został upuszczony lub obudowa uleg ła uszkodzeniu
•
Produkt nie działa jak działał
•
Produkt został upuszczony lub obudowa uleg ła uszkodzeniu
•
Produkt nie działa jak działał
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga: Należy regulować tylko ustawienia opisane w instrukcji. Niew łaściwe
ustawienie innych opcji, mo że spowodować uszkodzenia, które pó źniej wymagają
naprawy przez wykwalifikowanego technika.
LCD Piksel
Wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy pomocy wysoko precyzyjnej technologii.
Niemniej jednak czasami niektóre piksele mog ą się przepalić, lub wyglądać jak czarne lub
czerwone kropki. Nie ma to wyp ływu na zapisane obrazy i nie świadczy o wadzie towaru.
Wskazówki użytkowania
Przy długim użytkowaniu komputera, mogą pojawić się nadwerężenia wzroku i bóle głowy.
Ryzyko dolegliwości fizycznych zwiększa się przy długotrwałej pracy złej postawie, stresie,
złych warunkach pracy i innych czynnikach.
Niewłaściwe używanie komputera mo że spowodować zespół kanału nadgarstka, zapalenie
pochewki ścięgna, lub inne schorzenia mi ęśnio- szkieletu. Nast ępujące objawy mogą pojawić
się w rękach, nadgarstkach, ramionach, barkach, szyi czy plecach:
•
Drętwienie, mrowienie lub piec zenie
•
Bóle, czy wrażliwość
•
Ból, opuchlizna, rwanie
•
Sztywność czy napięcie
•
Zimno lub słabość
Jeśli wystąpią któreś z powyższych objawów, lub inne bóle zwi ązane z praąa przy
komputerze, należy natychmiast skontaktowa ć się z lekarzem i powiadomić zakładowy
wydział bezpieczeństwa i higieny pracy.
Porady jak udogodnić prace przy komputerze.
Należy znaleźć optymalne dla siebie ustawienie. Nale ży dopasować kąt nachylenia ekranu, lub
wysokość krzesła.
•
Należy unikać: siedzenie zbyt długo w jednej pozycji,
•
Garbienia się, lub odchylania zbytniego w tył.
•
Co jakiś czas trzeba wstać i się przejść by uniknąć nadwerężenia mięsni nóg.
PO-3
•
•
•
•
Trzeba robić przerwy dla zrelaksowania szyi i ramion.
Należy unikać napinania mięśni
Monitor, klawiatura i myszka powinny by ć w wygodnym zasięgu.
Ekran powinien być ustawiony na środku biurka by uniknąć nadwerężania szyi.
Ochrona oczu
Długie patrzenie na ekran, niew łaściwe okulary czy szła kontaktowe, odbicie światła od
monitora, zbyt jasno oświetlone pomieszczenie, źle wyregulowany ekran, zbyt małe literki na
ekranie czy słaby kontrast wpływają na przemęczenie oczu. Poniżej znajdują się porady, jak
zmniejszyć stres dla oczu.
Wzrok
•
Należy często dąć oczom odpocząć.
•
Regularnie należy odrywać oczy od monitora i popatrzeć na jakiś odległy punkt.
•
Trzeba często mrugać by nawilżać oczy.
Ekran
•
Ekran winien być czysty.
•
Głowa powinna być nieco wyżej niż monitor, żeby wzrok był skierowany w dół
podczas patrzenia na środek ekranu.
•
Należy wyregulować jasność i ostrość obrazu, by łatwo można było czytać
•
Należy wyeliminować odbijanie się światła poprzez:
• ustawienie monitora bokiem do okna czy źródła światła,
• zminimalizowanie oświetlenia w pomieszczenia poprzez zawieszenie zas łon czy
żaluzji,
• używanie lampki,
• dostosowanie kąta nachylenia ekranu,
• zastosowanie specjalnego filtra
• zainstalowanie na monitorze daszka np. z kartonu
•
Należy unikać: ustawienia ekranu pod nienaturalnym do patrzenia k ątem,
•
Patrzenia przez dłuższe okresy czasu na źródła światła jak otwarte okno itp.
Higiena pracy
Należy wyrobić następujące nawyki, by praca na komputerze by ła bardziej relaksująca i
efektywna:
•
Należy robić częste krótkie przerwy.
•
Należy wykonywać ćwiczenia rozciągające.
•
Oddychać świeżym powietrzem, tak często jak jest to możliwe,
•
Należy ćwiczyć regularnie, by zachować sprawne ciało.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga! Nie zalecamy używania tego komputera na kanapie czy łóżku. Jeśli nie da
się tego uniknąć należy robić to tylko w krótkich okresach czasu, robi ć regularne
przerwy i wykonywać ćwiczenia rozciągające.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Po więcej informacji, oraz pomoc w recyklingu proszę odwiedzić następujące
portale.
Na świecie: http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
PO-4
ROZPAKOWANIE
Proszę sprawdzić, czy części wymienione poniżej znajdują się w opakowaniu, oraz zachować
opakowanie na wypadek transportu monitora w przyszłości.
·
·
Kabel D-Sub
·
Kabel audio
(Opcjonalny)
Monitor LCD
· Kabel DVI
·
(Tylko model z dwoma wejsciami)
·
Podręcznik użytkownika ·
Przewód zasilający
Skrócony Przewodnik
X183H LCD Monitor
PO-5
Podłączanie/odłączanie podstawki
Podłączenie:
Ustawić przyciski na dole monitora tak
by się pokrywały z otworami w
obudowie.
Odłączenie:
Przed zdjęciem obudowy, należy
nacisnąć guzik uwalniający, po czym
zdejmować zgodnie ze strzałkami.
REGULACJA POŁOŻENIA EKRANU
Aby uzyskać najlepszą pozycję monitora, zmień kąt nachylenia monitora chwytając go
obiema rękami za krawędzie, zgodnie z rysunkiem poniżej. Monitor może być nachylany
15° do góry lub 5° w dół, w kierunku zaznaczonym na rysunku.
PO-6
PODŁĄCZANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
· Upewnij się czy przewód zasilający, którego używasz jest odpowiedniego typu.
· Monitor ten jest wyposażony w uniwersalny zasilacz korzystający z napięcia 100/120V
lub 220/240V prądu zmiennego. Żadne modyfikacje użytkownika nie są konieczne.
· Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do wejścia zasilania monitora a drugi do
odpowiedniego gniazdka prądu zmiennego.
· W przypadku urządzeń zasilanych prądem 120V:
Korzystaj z zestawu przewodów zgodnych z UL, kabla typu SVT oraz wtyczki 10A/
125V.
· W przypadku urządzeń zasilanych prądem 220/240V (poza USA):
Korzystaj z zestawu przewodów zawierających kabel H05VV-F oraz wtyczkę 10A, 250V.
Zestaw przewodów powinien posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa dla kraju,
w którym urządzenie będzie instalowane.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
· Nie kładź monitora, lub innych ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, aby
uniknąć uszkodzeń.
· Nie wystawiaj monitora na działanie deszczu, nadmiernej wilgoci, lub pyłu.
· Nie przykrywaj szpar wentylacyjnych lub innych otworów w obudowie monitora.
Zawsze kładź monitor w miejscu z odpowiednią wentylacją.
· Nie ustawiaj monitora na jasnym tle lub w miejscach, w których źródła światła mogą
odbijać się od ekranu. Umieść monitor poniżej poziomu oczu.
· Ostrożnie obchodź się z monitorem podczas transport.
· Chroń ekran przed wstrząsami lub zadrapaniami, ponieważ jest to delikatny element
urządzenia.
CZYSZCZENIE MONITORA
Dokładnie zastosuj się do poniższych wskazówek podczas czyszczenia monitora.
· Zawsze odłączaj monitor od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.
· Przy pomocy miękkiej szmatki wytrzyj ekran oraz przednią i boczne ścianki obudowy.
PO-7
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Monitor przejdzie w stan “Oszczędzania Energii” po otrzymaniu sygnału od karty graficznej.
Zmiana stanu spowoduje zmianę koloru diody zasilania na bursztynowy.
Stan
Koloru diody
Wyłączony
Niebieski
Tryb oszczędzania
energii
Bursztynowa
Stan oszczędzania energii będzie się utrzymywał do momentu otrzymania sygnału od karty
graficznej lub naciśnięcia klawiatury lub poruszenia myszy. Czas przywrócenia ze stanu
Wyłączony do stanu Włączony zajmuje ok. 5 sekund.
DDC
Aby ułatwić instalację, monitor jest kompatybilny ze standardem Plug and Play i będzie
współpracował twoim systemem korzystając z tego standardu, jeśli twój system jest zgodny
z protokołem DDC. Protokół DDC (Display Data Channel) jest protokołem komunikacji,
dzięki któremu monitor automatycznie informuje system o swoich możliwościach,
przykładowo o dopuszczalnych rozdzielczościach oraz odpowiednich częstotliwościach
odświeżania. Monitor ten jest zgodny ze standardem DDC2B.
PO-8
PRZYPISANIE WTYKÓW ŁĄCZNIKA
Nr.
WTYKU.
OPIS
Nr.
WTYKU.
OPIS
1.
Czerwony
9.
+5V
2.
Zielony
10.
Uziemienie
Logiczne
3.
Niebieski
11.
Uziemienie
Monitora
4.
Uziemienie
Monitora
12.
DDC- Dane
Szeregowe
5.
DDC- odwrót
13.
H-Sync
6.
R- Uziemienie
14.
V-Sync
7.
G- Uziemienie
15.
DDC- Zegar
Szeregowy
8.
B- Uziemienie
PO-9
24-Pin Kabel Sygnału Kolorowego Wyświetlacza
PIN
Znaczenie
PIN
Znaczenie
1.
TMDS Data2-
13.
TMDS Data3+
2.
TMDS Data2+
14.
+5V Moc
3.
TMDS Data 2/4
Tarcza
15.
GND (zwrot na +5V
hsync.vsync)
4.
TMDS Data4-
16.
Wykrywacz Hot Plug
5.
TMDS Data4+
17.
TMDS Data0-
6.
DDC Zegar
18.
TMDS Data0+
7.
DDC Data
19.
TMDS Data 0/5
Tarcza
8.
Analogowa pionowa
synchronizacja
20.
TMDS Data5-
9.
TMDS Data1-
21.
TMDS Data5+
10.
TMDS Data1+
22.
TMDS Tarcza
Zegara
11.
TMDS Data 1/3
Tarcza
23.
TMDS Zegar+
12.
TMDS Data3-
24.
DDC TMDS Zegar-
PO-10
Tabela Standardowej Synchronizacji
Rozdzielczość
Tryb
1
VGA
640*480@60Hz
640*480@72Hz
640*480@75Hz
2
SVGA
800*600@56Hz
800*600@60Hz
800*600@72Hz
800*600@75Hz
3
XGA
1024*768@60Hz
1024*768@70Hz
1024*768@75Hz
1152*864@75Hz
1280*960@60Hz
4
SXGA
1280*1024@60Hz
1280*1024@75Hz
5
WXGA
1280*800@60Hz
1366*768@60Hz
6
EGA
720x400@70Hz
VGA
640*480@66.7Hz
SVGA
XGA
832*624@75Hz
1024*768@75Hz
1152*870@75Hz
SXGA
1280*1024@70Hz
VESA
1280x720@60Hz
PO-11
INSTALACJA
Aby podłączyć monitor do twojego systemu, zastosuj się do poniższych instrukcji:
Instrukcje
1.
1-1Podłącz przewód sygnału video
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b. Podłącz przewód video do komputera.
1-2Podłącz przewód sygnału DVI (Tylko model z dwoma wejsciami)
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b.Podlacz jeden koniec 24-pinowego kabla DVI do zlacza z tylu monitora, a
drugi koniec do portu DVI komputera.
2. Podłącz przewód zasilania
Podłącz przewód zasilania do monitora, potem do gniazdka zasilania z uziemieniem.
3. Włącz monitor i komputer
Włącz najpierw monitor a potem komputer.
Ta kolejność jest bardzo ważna.
4. Jeśli monitor nie działa prawidłowo, zapoznaj się z działem Rozwiązywanie problemów
aby zdiagnozować problem.
3
3
PO-12
PRZYCISKI STERUJĄCE
3
4
6
5
5
1
2
PRZEDNI PANEL STEROWANIA
1. Przycisk zasilania:
Przycisk ten służy do włączania lub wyłączania (ON/OFF) zasilania
monitora i wyświetlania stanu pracy monitora.
2. Wskaźnik zasilania:
Niebieski — Tryb włączenia zasilania.
Pomarańczowy — Tryb energooszczędny.
Jasnoniebieski — Tryb wyłączenia.
3. empowering/Exit (empowering/Wyjście):
1) Gdy menu OSD jest aktywne, przycisk ten funkcjonuje jak PRZYCISK EXIT (wyjście z
menu OSD).
2) Gdy menu OSD jest wyłączone, naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór trybu
scenariusza.
4. Przycisk Auto Adjust / Exit
1) Gdy menu OSD jest aktywne, przycisk ten funkcjonuje jak PRZYCISK EXIT (wyjście
zmenu OSD).
2) Gdy menu OSD jest wyłączone, przyciśnięcie tego przycisku przez 2
sekundypowoduje uruchomienie funkcji Auto Adjust.Funkcja Auto Adjust służy do
automatycznej regulacji Położenia w poziomie, położeniaw pionie, taktowania i ostrości
obrazu.
5. < / > :
Naciśnij < lub >w celu wyboru odpowiedniej funkcji.
Naciśnij < lub > celu dokonania regulacji wybranej funkcji.
6. MENU/ENTER:
Włącza menu OSD, gdy OSD jest wyłączone lub włącza/wyłącza funkcję regulacji, gdy
OSD jest włączone lub menu Exit OSD w trybie przy stanie OSD regulacji głośności
PO-13
JAK ZMIENIAĆ USTAWIENIA
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić okno OSD. Patrz rysunek poniżej.
2. Naciśnij < lub >w celu wyboru odpowiedniej funkcji.
3. Naciśnij przycisk MENU aby wybrać funkcję do regulacji.
4. Naciśnij < lub > celu dokonania regulacji wybranej funkcji.
5. Aby wyjść i zapisać, wybierz funkcję wyjścia. Aby wyregulować jeszcze inną
funkcję, powtórz kroki 2-4.
·
1.
Seria P/X OSD funkcja
Po naciśnięciu guzika „MENU” znajdującego się na brzegu
Acer eColor Management
Jeśli został wybrany „Acer eColor Managment”, pojawi się
Acer eColor OSD
·
PO-14
·
·
PO-15
·
2.
USER
Jeśli wybrano „USER” (Użytkownik), pojawi się standardowe OSD
I. Tryb tylko z wyjsciem analogowym
PO-16
II. Model z dwoma wyjsciami
·
REGULACJA OBRAZU
Opis ikon funkcji OSD
Ikona
głównego
menu
Ikona
podmenu
Element
podmenu
Opis
KONTRAST
Reguluje kontrast między pierwszym
planem a tłem obrazu.
JASNOŚĆ
Reguluje jasność tła obrazu.
ACM
OSTROŚĆ
TAKTOWANIE
PO-17
ACM Adaptacyjny Menagment
Kontrastu): Przełącznik
WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY,
wartość domyślna jest '
WYŁĄCZONY"
Dostosowuje ustawienia fokusa
obrazu (regulacja ta dotyczy
wyłącznie analogowych źródeł
wejścia)
Dostosowuje zegar obrazu.(regulacja
ta dotyczy wyłącznie analogowych
źródeł wejścia)
Ikona
głównego
menu
Ikona
podmenu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Element
podmenu
Opis
Pozycja w
poziomie
Dostosowuje pozycję w
poziomie. (regulacja ta dotyczy wyłącznie
analogowych źródeł wejścia)
Pozycja w
pionie
Dostosowuje pozycję w
pionie. (regulacja ta dotyczy wyłącznie
analogowych źródeł wejścia)
Ciepły
Zimny
Użytkownika/
Czerwony
Użytkownika/
Zielony
Użytkownika/
Niebieski
English
Deutsch
Français
Espańol
Italiano
Temperaturę barwy ustaw na ciepłą
biel.
Temperaturę barwy ustaw na zimną
biel.
Dostosowuje intensywność barwy
czerwonej/zielonej/niebieskiej.
EMEA wersja, tylko OSD
Suomi
Nederlands
Poyccknn
PO-18
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed wysłaniem monitora LCD do serwisu, proszę zapoznaj się z poniższą listą, aby
sprawdzić, czy samodzielnie potrafisz rozwiązać problem.
(VGA Mode)
Problem
Brak
obrazu
Bieżący Stan
Wskaźnik zasilania
włączony
Wskaźnik zasilania
wyłączony
Wskaźnik zasilania
jest bursztynowy
Drgania obrazu
Brak obrazu,
przesunięcie obrazu,
lub obraz jest zbyt
Zakłócen mały lub nie mieści
ia obrazu się na ekranie.
Brak dŹwięku, lub
Zakłócen zbyt niski poziom
ia
dŹwięku.
dŹwięku
(Opcjonalnie)
(uwaga)
Sposób naprawy
· Przy pomocy menu OSD, zmień ustawienia
jasność i kontrast na najwyższe lub
przywróć ustawienia domyślne.
· SprawdŹ włącznik zasilania.
· SprawdŹ, czy prawidłowo podłączyłeś
przewód zasilania do monitora.
· SprawdŹ, czy prawidłowo podłączyłeś
przewód sygnału video do monitora.
· SprawdŹ, czy komputer jest włączony.
· SprawdŹ, czy specyfikacja karty graficznej
odpowiada specyfikacji monitora, brak
zgodności może powodować brak zgodności
częstotliwości sygnału.
· Przy pomocy menu OSD wyreguluj
parametry ROZDZIELCZOŚĆ, ZEGAR,
ZEGAR-FAZA, POZYCJA POZIOMA oraz
POZYCJA PIONOWA w przypadku
niestandardowych sygnałów.
· Przy pomocy menu OSD, w przypadku
braku obrazu, wybierz inną rozdzielczość
lub inną pionową częstotliwość odświeżania.
Odczekaj
kilka sekund po wyregulowaniu
·
rozmiaru obrazu przed zmianą lub
odłączeniem przewodu sygnału video lub
wyłączeniem monitora.
· SprawdŹ, czy przewód audio jest
podłączony do komputera.
· SprawdŹ, czy ustawienia dŹwięku
komputera są wyłączone lub ustawione na
minimalny poziom.
PO-20
(DVI Mode)
Problem
Brak
obrazu
Bieżący Stan
Wskaźnik zasilania
włączony
Wskaźnik zasilania
wyłączony
Wskaźnik zasilania
jest bursztynowy
Drgania obrazu
Brak obrazu,
przesunięcie obrazu,
lub obraz jest zbyt
Zakłócen mały lub nie mieści
ia obrazu się na ekranie.
Brak dŹwięku, lub
Zakłócen zbyt niski poziom
ia
dŹwięku.
dŹwięku
(uwaga)
Sposób naprawy
· Przy pomocy menu OSD, zmień ustawienia
jasność i kontrast na najwyższe lub
przywróć ustawienia domyślne.
· SprawdŹ włącznik zasilania.
· SprawdŹ, czy prawidłowo podłączyłeś
przewód zasilania do monitora.
· SprawdŹ, czy prawidłowo podłączyłeś
przewód sygnału video do monitora.
· SprawdŹ, czy komputer jest włączony.
· SprawdŹ, czy specyfikacja karty graficznej
odpowiada specyfikacji monitora, brak
zgodności może powodować brak zgodności
częstotliwości sygnału.
· Przy pomocy menu OSD wyreguluj
parametry ROZDZIELCZOŚĆ, ZEGAR,
ZEGAR-FAZA, POZYCJA POZIOMA oraz
POZYCJA PIONOWA w przypadku
niestandardowych sygnałów.
· Przy pomocy menu OSD, w przypadku
braku obrazu, wybierz inną rozdzielczość
lub inną pionową częstotliwość odświeżania.
· Odczekaj kilka sekund po wyregulowaniu
rozmiaru obrazu przed zmianą lub
odłączeniem przewodu sygnału video lub
wyłączeniem monitora.
· SprawdŹ, czy przewód audio jest
podłączony do komputera.
· SprawdŹ, czy ustawienia dŹwięku
komputera są wyłączone lub ustawione na
minimalny poziom.
PO-21
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
18.5” LCD Monitor
Model Number:
X183H
SKU Number:
X183H xxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
PO-22
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
18.5” LCD Monitor
Acer or eMachines or Gateway or packard bell
X 183H
X 183H xxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2006, Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2: 2005
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1:2001 + A11:2004
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
Year to begin affixing CE marking 2009.
Feb. 27, 2009
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.
Date
PO-23
-
ENERGY STAR®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing
energy costs and helps protect the environment without sacrificing features
or performance. Acer is proud to offer our customers products with the
ENERGY STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent
greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines
set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer
products and services worldwide that help customers save money, conserve
energy and improve the quality of our environment. The more energy we can
save through energy efficiency, the more wereduce greenhouse gases and
the risks of climate change. More information refers to
http://www.energystar.gov or http://www.energystar.gov/powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
•Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
•Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15
and 30 minute of inactivity respectively.
•Wake the monitor when it is in Active Off mode , move the mouse or press
any keyboard key.
•Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S.
marks
PO-24
Download PDF

advertising