Acer | Z321Q | Acer Z321Q Skrócony poradnik

Predator Z321Q
Quick Guide
Instrukcja szybkiego uruchomienia monitora LCD Acer
Przeczytaj uważnie następujące instrukcje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aby oczyścić ekran monitora LCD:
•
Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.
•
Spryskaj szmatkę nierozpuszczalnym środkiem czyszczącym i delikatnie oczyść ekran.
Monitora LCD nie należy umieszczać w pobliżu okna. Narażenie monitora na oddziaływanie deszczu, wilgoci lub słońca,
może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Nie należy naciskać ekranu LCD. Nadmierne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
Nie należy zdejmować pokrywy lub naprawiać tego urządzenia samemu. Autoryzowany technik powinien wykonać naprawę
każdej natury.
Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze -20° do 60° C (-4° do140° F). Przechowywanie
monitora LCD poza tym zakresem, może spowodować trwałe uszkodzenie.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek, następujące okoliczności, należy natychmiast odłączyć monitor i połączyć się z autoryzowanym
technikiem:
•
Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor-do-PC.
•
Wyciek płynów na monitor LCD lub wystawienie monitora na deszcz.
•
Uszkodzony monitor LCD lub obudowa.
Aby zapobiec uszkodzeniu panelu LCD, nie należy umieszczać monitora na powierzchni ekranem w dół.
Podłączenie monitora do komputera
1.
2.
3.
4.
5.
Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.
Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia HDMI (opcjonalne) i/lub DP (opcjonalne) monitora oraz do gniazda
wyjścia HDMI (opcjonalne) i/lub DP (opcjonalne) karty graficznej komputera. Następnie dokręć śruby radełkowane
na złączu kabla sygnałowego.
Podłącz kabel USB (Opcjonalne)
Podłącz kabel USB 3.0 do portu w celu szybkiego ładowania.
Podłącz kabel USB 3.0 do portu.
Włóż kabel zasilania monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
Podłącz zasilacz i przewód zasilający do monitora, a następnie do prawidłowo uziemionego gniazda zasilania prądu
zmiennego.
USB
DP
Uwaga: Wyjście audio jest dostępne tylko w modelu z wyjściem audio. Sprawdź dalsze instrukcje w podręczniku użytkownika.
Polish
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
1
2
Polish
3
4
5
Zewnętrzne elementy sterowania
1
Przycisk zasilania
2
Przycisk funkcji
/
3
Przycisk funkcji
/
4
Przycisk funkcji
/X
5
Przycisk funkcji
/
Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło wskazuje włączenie
zasilania. Bursztynowe światło wskazuje tryb tryb oczekiwania/
oszczędzania energii.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby
wprowadzić funkcję klawisza skrótu 1.
b. Kiedy Menu funkcji jest aktywne, naciśnij tan przycisk, aby
wyświetlić informacje podstawowe monitora oraz bieżące wejście
lub zresetować ustawienia koloru użytkownika do domyślnych
wartości fabrycznych.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby
wprowadzić funkcję klawisza skrótu 2.
b. Przy aktywnym menu funkcji naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb
scenariusza lub tryb gry.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby
przejść do funkcji wyboru wejścia.
b. Przy aktywnym menu funkcji, ten przycisk spowoduje wyjście z
menu OSD.
a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby
przejść do następnej funkcji w menu funkcji.
b. Pojedynczy przycisk przechylny z tyłu ramki monitora działa
jak joystick. W celu przesunięcia kursora wystarczy przechylić
przycisk w jednym z czterech kierunków. Naciśnij przycisk w celu
wyboru wymaganej opcji. Czerwony wskazuje na działający. Szary
wskazuje niedziałający.
G-SYNC (Tylko DP):
1920x1080@60Hz:
G-SYNC wymaga GPU NVIDIA GeForce GTX650Ti BOOST lub szybszego. Więcej
informacji można uzyskać na stronie internetowej nVidia®: http://www.nvidia.com/page/
home.html
1920x1080@144Hz:
G-SYNC wymaga GPU NVIDIA GeForce GTX960 BOOST lub szybszego. Więcej informacji
można uzyskać na stronie internetowej nVidia®:http://www.nvidia.com/page/home.html
Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z
zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia
nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału
radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy
spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:
•
•
•
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skontaktowanie się z dostawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
Deklaracja zgodności z CE
Niniejszym, Acer Inc., deklaruje, że ten monitor LCD jest zgodny z istotnymi wymaganiami oraz innymi
powiązanymi postanowieniami Dyrektywy EMC 2014/30/EU, Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/
EU oraz Dyrektywy RoHS 2011/65/EU i Dyrektywy 2009/125/EC w odniesieniu do ustanawiania ram
działania dla ustanowienia wymagań dotyczących konstrukcji ekologicznych dla produktów powiązanych
z energią.
Uwaga: Kable ekranowane
Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu
zapewnienia zgodności z przepisami EMC.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia,
terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez
certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, zgodnie z postanowieniami
Federal Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji), mogą pozbawić użytkownika
prawa do korzystania z tego produktu.
Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, nie należy podnosić monitora za jego podstawę.
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm
warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi
akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować
niepożądane działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
CANICES-3(B)/NMB-3(B)
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na terenie Unii
Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie
można usuwać z innym i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku
spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie
go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i recykling zużytych urządzeń
podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia
wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W
celu uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w
celu recyklingu należy skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania
odpadów lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Polish
Uwagi FCC
Polish
DANE TECHNICZNE
Panel LCD
System napędu
Wielkość
Rozstaw pikseli
Jasność
Kontrast
Kąt widzenia(Typowa)
Czas reakcji
Typ panelu
Wideo
Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa
Kolory wyświetlacza
Zegar pikseli
TFT Color LCD
31.5" W (80cm)
0,36375mm (w poziomie) x 0,36375mm (w pionie)
300cd/m2 (Typowa)
3,000:1(native)
178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR≥10)
4ms (GTG,Typowy)
VA
Interfejs cyfrowy
HDMI: 30~90KHz, DP : 67~166KHz
HDMI: 24~60Hz, DP: 30~144Hz
16,7M kolorów
300MHz(HDMI)/350MHz(DP)
DP:1920X1080 @144 HZ
HDMI:1920X1080 @60 HZ
Maks. rozdzielczość
Plug & Play
VESA DDCCI/DDC2B
Klasa efektywności energetycznej
A
*Roczne zużycie energii(Typowa)
Tryb włączenia
Zużycie energii
Tryb uśpienia
@200cd/m2
Tryb wyłączenia/oczekiwania
58 (kWh) (dla modelu z wejściem HDMI)
35W (typ.)
0,5W (typ.)
0,45W (typ.)
DP (Tylko model DP)
HDMI (Tylko model HDMI)
Hub USB/USB3.0 x 4 (Tylko model z hubem USB)
Sygnał DP (Tylko model z wejściem DP)
Sygnał HDMI (Tylko model z wejściem HDMI)
Złącze wejścia
Sygnał wejścia wideo
Głośniki(Typowa)
7W x 2
Audio
Wyjście audio (Wyłącznie model z wyjściem audio)
Maksymalna wielkość ekranu
Źródło zasilania
Warunki środowiskowe
Wymiary
Waga (netto)
Dane techniczne mechanizmu
Zewnętrzne elementy
sterowania:
Functions (Funkcje)
W poziomie: 698,4mm
W pionie: 392,85mm
100-240V~, 50/60Hz
Temperatura podczas działania: 5° do 35°C
Temperatura podczas przechowywania: -20° do 60°C
Wilgotność podczas działania: 10% do 85%
722 (S) x 457,5~577,5 (W) x 299,9 (G) mm
10.6kg (netto)
Nachylanie: -5° do +25°
Obracanie: +/- 25°
Regulacja wysokości: 120mm
Przekręcanie: Nie
Odłączana podstawa - nóżka: Tak
Jasność
Język
Kontrast
Zakończenie wyświetlania OSD
Niebieskie światło
Przezroczystość
Wzmocnienie ciemnych kolorów Szybkość odświeżania
Kontrast adaptacyjny
Wejście
Gamma
Światło otoczenia
Temp. barwowa
Przypisanie przycisku skrótu
Nasycenie
Tryb szeroki
6-osiowy kolor
Głębokie uśpienie
Głośność
Tryb szybkiego rozruchu
DTS
Ładowanie przez USB przy wył.
Over Drive
zasilaniu
Cel
Tryb gry
* Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Podręczniki i inne dokumenty dla produktu Acer, można znaleźć na oficjalnej, internetowej stronie pomocy technicznej Acer.
*Roczne zużycie energii jest obliczane na bazie typowego zużycia energii 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.
Download PDF

advertising