Acer | X193HQ | Acer X193HQ User Manual

SPIS TREŚCI
Uwagi dotyczące monitorów LCD .................................................. 1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody ........................... 2
Rozpakowanie ............................................................................... 5
Podłączanie/odłączanie podstawki ................................................ 6
Regulacja położenia ekranu ........................................................... 6
Podłączanie przewodu zasilającego .............................................. 7
Środki bezpieczeństwa .................................................................. 7
Czyszczenie monitora ................................................................... 7
Oszczędność energii..................................................................... 8
DDC .............................................................................................. 8
PRZYPISANIE WTYKÓW ŁĄCZNIKA ............................................ 9
Tabela Standardowej Synchronizacji ............................................. 11
Instalacja...................................................................................... 12
Przyciski sterujące ...................................................................... 13
JAK ZMIENIAĆ USTAWIENIA ....................................................... 14
Rozwiązywanie problemów ......................................................... 19
X193HQ
UWAGI DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD
Poniższe symptomy są typowe dla monitorów LCD i nie oznaczają awarii.
UWAGI
· Ze względu na cechy światła fluorescencyjnego w początkowej fazie działania monitora
obraz może migotać. W celu wyeliminowania migotania należy wyłączyć przycisk
zasilania i włączyć ponownie.
· Jasność obrazu może okazać się niejednolita w zależności od wzoru stosowanego
pulpitu.
· Ekran LCD posiada 99,99% lub więcej aktywnych pikseli. Mogą pojawiać się skazy o
wielkości 0,01% lub mniejsze, takie jak brakujący piksel lub piksel wyświetlany cały
czas.
· Ze względu na cechy ekranu LCD po przełączeniu obrazu może pozostać powidok
poprzedniego obrazu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W
takim przypadku ekran będzie funkcjonował poprawnie po przełączeniu obrazu lub
wyłączeniu monitora na kilka godzin.
PL-1
X193HQ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody
Zasady bezpieczeństwa
Proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją i zachować ją na przyszłość. Proszę
stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na samym produkcie.
Proszę UWAŻAĆ na wtyczki wyłączające.
Przy podłączaniu i odłączaniu prądu do zasilacza należy pamiętać o:
Zainstalowaniu zasilacza przed w łączeniem do gniazda pr ądu.
Przed odłączeniem zasilacza należy wyjąc wtyczkę z gniazda prądu.
Jeśli system ma wiele źródeł zasilania, należy pamiętać o odłączeniu kabli od nich wszystkich.
UWAGA
Proszę się upewnić, że gniazdko, do którego jest w łączony kabel zasilania, jest łatwo
dostępne i znajduje się jak najbliżej komputera. Żeby odłączyć źródło prądu, należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Ostrzeżenia
•
•
•
•
•
•
Nie należy używać w pobliżu wody.
Nie należy stawiać na niestabilnym, stole czy biurku. Produkt może zostać poważnie
uszkodzony, jeśli upadnie.
Specjalne otwory wentylacyjne, zapobiegaj ą przegrzaniu. Nie można ich blokować
ani zakrywać. Nigdy nie należy ustawiać komputera na kanapie, dywanie i tym
podobnych powierzchniach, gdy ż blokuje to otwory wentylacyjne. Produkt nigdy nie
powinien być kładziony w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła bez
odpowiedniej wentylacji.
Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie, gdy ż
można dotknąć elementu pod napięciem, co może spowodować zwarcie lub
porażenie prądem. Nie wolno rozlać żadnego płynu na komputer.
By uniknąć uszkodzeń elementów wewnętrznych lub wycieków z baterii, nie nale ży
kłaść na wibrującej powierzchni.
Nie należy używać podczas uprawiania sportów czy innych czynno ści, które
mogłyby wstrząsnąć produktem, spowodować zwarcie, uszkodzić stacje dysków
czy baterii.
Bezpieczne słuchanie
Proszę zastosować się do poniższych zaleceń wydanych przez specjalistów od s łuchu.
•
Należy stopniowo zwiększać głośność aż do poziomu, na którym słychać wyraźnie i
bez zakłóceń.
•
Po ustaleniu głośności nie należy już jej zwiększać.
•
Należy ograniczać słuchanie głośnej muzyki.
•
Należy unikać zwiększania głośności by zagłuszyć hałasy z zewnątrz.
•
Jeśli nie słyszy się osób rozmawiających obok, należy ściszyć muzykę.
PL-2
X193HQ
Serwis
Nie należy podejmować prób naprawienia samemu. Otwarcie czy zdjęcie odbudowy naraża
na ryzyko porażenia prądem. Wszystkie naprawy winny by ć wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników.
Należy wyłączyć z prądu i oddać do reperacji, jeśli:
•
Kabel zasilania zostały uszkodzony, spalony, czy przecięty
•
Produkt został zalany płynem
•
Produkt został upuszczony lub obudowa uleg ła uszkodzeniu
•
Produkt nie działa jak działał
•
Produkt został upuszczony lub obudowa uleg ła uszkodzeniu
•
Produkt nie działa jak działał
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga: Należy regulować tylko ustawienia opisane w instrukcji. Niew łaściwe
ustawienie innych opcji, mo że spowodować uszkodzenia, które pó źniej wymagają
naprawy przez wykwalifikowanego technika.
LCD Piksel
Wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy pomocy wysoko precyzyjnej technologii.
Niemniej jednak czasami niektóre piksele mog ą się przepalić, lub wyglądać jak czarne lub
czerwone kropki. Nie ma to wyp ływu na zapisane obrazy i nie świadczy o wadzie towaru.
Wskazówki użytkowania
Przy długim użytkowaniu komputera, mogą pojawić się nadwerężenia wzroku i bóle głowy.
Ryzyko dolegliwości fizycznych zwiększa się przy długotrwałej pracy złej postawie, stresie,
złych warunkach pracy i innych czynnikach.
Niewłaściwe używanie komputera mo że spowodować zespół kanału nadgarstka, zapalenie
pochewki ścięgna, lub inne schorzenia mi ęśnio- szkieletu. Nast ępujące objawy mogą pojawić
się w rękach, nadgarstkach, ramionach, barkach, szyi czy plecach:
•
Drętwienie, mrowienie lub pieczenie
•
Bóle, czy wrażliwość
•
Ból, opuchlizna, rwanie
•
Sztywność czy napięcie
•
Zimno lub słabość
Jeśli wystąpią któreś z powyższych objawów, lub inne bóle zwi ązane z praąa przy
komputerze, należy natychmiast skontaktowa ć się z lekarzem i powiadomić zakładowy
wydział bezpieczeństwa i higieny pracy.
Porady jak udogodnić prace przy komputerze.
Należy znaleźć optymalne dla siebie ustawienie. Nale ży dopasować kąt nachylenia ekranu, lub
wysokość krzesła.
•
Należy unikać: siedzenie zbyt długo w jednej pozycji,
•
Garbienia się, lub odchylania zbytniego w tył.
•
Co jakiś czas trzeba wstać i się przejść by uniknąć nadwerężenia mięsni nóg.
PL-3
X193HQ •
•
•
•
Trzeba robić przerwy dla zrelaksowania szyi i ramion.
Należy unikać napinania mięśni
Monitor, klawiatura i myszka powinny by ć w wygodnym zasięgu.
Ekran powinien być ustawiony na środku biurka by uniknąć nadwerężania szyi.
Ochrona oczu
Długie patrzenie na ekran, niew łaściwe okulary czy szła kontaktowe, odbicie światła od
monitora, zbyt jasno oświetlone pomieszczenie, źle wyregulowany ekran, zbyt małe literki na
ekranie czy słaby kontrast wpływają na przemęczenie oczu. Poniżej znajdują się porady, jak
zmniejszyć stres dla oczu.
Wzrok
•
Należy często dąć oczom odpocząć.
•
Regularnie należy odrywać oczy od monitora i popatrzeć na jakiś odległy punkt.
•
Trzeba często mrugać by nawilżać oczy.
Ekran
•
Ekran winien być czysty.
•
Głowa powinna być nieco wyżej niż monitor, żeby wzrok był skierowany w dół
podczas patrzenia na środek ekranu.
•
Należy wyregulować jasność i ostrość obrazu, by łatwo można było czytać
•
Należy wyeliminować odbijanie się światła poprzez:
• ustawienie monitora bokiem do okna czy źródła światła,
• zminimalizowanie oświetlenia w pomieszczenia poprzez zawieszenie zas łon czy
żaluzji,
• używanie lampki,
• dostosowanie kąta nachylenia ekranu,
• zastosowanie specjalnego filtra
• zainstalowanie na monitorze daszka np. z kartonu
•
Należy unikać: ustawienia ekranu pod nienaturalnym do patrzenia k ątem,
•
Patrzenia przez dłuższe okresy czasu na źródła światła jak otwarte okno itp.
Higiena pracy
Należy wyrobić następujące nawyki, by praca na komputerze by ła bardziej relaksująca i
efektywna:
•
Należy robić częste krótkie przerwy.
•
Należy wykonywać ćwiczenia rozciągające.
•
Oddychać świeżym powietrzem, tak często jak jest to możliwe,
•
Należy ćwiczyć regularnie, by zachować sprawne ciało.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga! Nie zalecamy używania tego komputera na kanapie czy łóżku. Jeśli nie da
się tego uniknąć należy robić to tylko w krótkich okresach czasu, robi ć regularne
przerwy i wykonywać ćwiczenia rozciągające.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Po więcej informacji, oraz pomoc w recyklingu proszę odwiedzić następujące
portale.
Na świecie: http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm
PL-4
X193HQ ROZPAKOWANIE
Proszę sprawdzić, czy części wymienione poniżej znajdują się w opakowaniu, oraz zachować
opakowanie na wypadek transportu monitora w przyszłości.
·
Monitor LCD
· Kabel DVI
·
(Tylko model z dwoma wejsciami)
·
Kabel D-Sub
·
Podręcznik użytkownika ·
Skrócony Przewodnik
X193HQ
P/N:MU.LEF00.001
Acer Montior X193HQ
PL-5
Przewód zasilający
·
Kabel audio
(Opcjonalny)
X193HQ Podłączanie/odłączanie podstawki
Podłączenie:
Ustawić przyciski na dole monitora tak
by się pokrywały z otworami w
obudowie.
Odłączenie:
Przed zdjęciem obudowy, należy
nacisnąć guzik uwalniający, po czym
zdejmować zgodnie ze strzałkami.
REGULACJA POŁOŻENIA EKRANU
Aby uzyskać najlepszą pozycję monitora, zmień kąt nachylenia monitora chwytając go
obiema rękami za krawędzie, zgodnie z rysunkiem poniżej. Monitor może być nachylany
15° do góry lub 5° w dół, w kierunku zaznaczonym na rysunku.
PL-6
X193HQ PODŁĄCZANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
· Upewnij się czy przewód zasilający, którego używasz jest odpowiedniego typu.
· Monitor ten jest wyposażony w uniwersalny zasilacz korzystający z napięcia 100/120V
lub 220/240V prądu zmiennego. Żadne modyfikacje użytkownika nie są konieczne.
· Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do wejścia zasilania monitora a drugi do
odpowiedniego gniazdka prądu zmiennego.
· W przypadku urządzeń zasilanych prądem 120V:
Korzystaj z zestawu przewodów zgodnych z UL, kabla typu SVT oraz wtyczki 10A/
125V.
· W przypadku urządzeń zasilanych prądem 220/240V (poza USA):
Korzystaj z zestawu przewodów zawierających kabel H05VV-F oraz wtyczkę 10A, 250V.
Zestaw przewodów powinien posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa dla kraju,
w którym urządzenie będzie instalowane.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
· Nie kładź monitora, lub innych ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, aby
uniknąć uszkodzeń.
· Nie wystawiaj monitora na działanie deszczu, nadmiernej wilgoci, lub pyłu.
· Nie przykrywaj szpar wentylacyjnych lub innych otworów w obudowie monitora.
Zawsze kładź monitor w miejscu z odpowiednią wentylacją.
· Nie ustawiaj monitora na jasnym tle lub w miejscach, w których źródła światła mogą
odbijać się od ekranu. Umieść monitor poniżej poziomu oczu.
· Ostrożnie obchodź się z monitorem podczas transport.
· Chroń ekran przed wstrząsami lub zadrapaniami, ponieważ jest to delikatny element
urządzenia.
CZYSZCZENIE MONITORA
Dokładnie zastosuj się do poniższych wskazówek podczas czyszczenia monitora.
· Zawsze odłączaj monitor od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.
· Przy pomocy miękkiej szmatki wytrzyj ekran oraz przednią i boczne ścianki obudowy.
PL-7
X193HQ OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Monitor przejdzie w stan “Oszczędzania Energii” po otrzymaniu sygnału od karty graficznej.
Zmiana stanu spowoduje zmianę koloru diody zasilania na bursztynowy.
Stan
Koloru diody
Wyłączony
Niebieski
Tryb oszczędzania
energii
Bursztynowa
Stan oszczędzania energii będzie się utrzymywał do momentu otrzymania sygnału od karty
graficznej lub naciśnięcia klawiatury lub poruszenia myszy. Czas przywrócenia ze stanu
Wyłączony do stanu Włączony zajmuje ok. 3 sekund.
DDC
Aby ułatwić instalację, monitor jest kompatybilny ze standardem Plug and Play i będzie
współpracował twoim systemem korzystając z tego standardu, jeśli twój system jest zgodny
z protokołem DDC. Protokół DDC (Display Data Channel) jest protokołem komunikacji,
dzięki któremu monitor automatycznie informuje system o swoich możliwościach,
przykładowo o dopuszczalnych rozdzielczościach oraz odpowiednich częstotliwościach
odświeżania. Monitor ten jest zgodny ze standardem DDC2B.
PL-8
X193HQ PRZYPISANIE WTYKÓW ŁĄCZNIKA
Nr.
WTYKU.
OPIS
Nr.
WTYKU.
OPIS
1.
Czerwony
9.
+5V
2.
Zielony
10.
Uziemienie
Logiczne
3.
Niebieski
11.
Uziemienie
Monitora
4.
Uziemienie
Monitora
12.
DDC- Dane
Szeregowe
5.
DDC- odwrót
13.
H-Sync
6.
R- Uziemienie
14.
V-Sync
7.
G- Uziemienie
15.
DDC- Zegar
Szeregowy
8.
B- Uziemienie
PL-9
X193HQ 24-Pin Kabel Sygnału Kolorowego Wyświetlacza
PIN
Znaczenie
PIN
Znaczenie
1.
TMDS Data2-
13.
TMDS Data3+
2.
TMDS Data2+
14.
+5V Moc
3.
TMDS Data 2/4
Tarcza
15.
GND (zwrot na +5V
hsync.vsync)
4.
TMDS Data4-
16.
Wykrywacz Hot Plug
5.
TMDS Data4+
17.
TMDS Data0-
6.
DDC Zegar
18.
TMDS Data0+
7.
DDC Data
19.
TMDS Data 0/5
Tarcza
8.
Analogowa pionowa
synchronizacja
20.
TMDS Data5-
9.
TMDS Data1-
21.
TMDS Data5+
10.
TMDS Data1+
22.
TMDS Tarcza
Zegara
11.
TMDS Data 1/3
Tarcza
23.
TMDS Zegar+
12.
TMDS Data3-
24.
DDC TMDS Zegar-
PL-10
X193HQ Tabela Standardowej Synchronizacji
Aby wyeliminować konieczność regulacji różnych trybów, monitor posiada domyślne
ustawienia najczęściej używanych trybów, patrz tabela poniżej. Aby uzyskać optymalne
rezultaty użytkownik powinien skorzystać z funkcji Auto Setup przy wyświetlonym obrazie
kontrolnym na całym ekranie w środowisku Windows lub korzystając . Jeśli dany tryb nie
odpowiada ustawieniom domyślnym, użytkownik może zapamiętać preferowany tryb w
ustawieniach użytkownika. Monitor może zapamiętać do 9 trybów użytkownika. Jedynym
warunkiem dla zapisania trybu użytkownika jest różnica przynajmniej 1 KHz dla
częstotliwości poziomej oraz 1 Hz dla częstotliwości pionowej lub różnica w polaryzacji
sygnału pomiędzy ustawieniami użytkownika a domyślnymi trybami.
Rozdzielczość
Tryb
1
VGA
720 x 400
2
VGA
640 x 480
59.94 Hz
3
MAC
640 x 480
66.66 Hz
4
VESA 640 x 480
72
Hz
5
VESA 640 x 480
75
Hz
6
648 x 500
57.7 Hz
7
VESA 800 x 600
56.25 Hz
8
VESA 800 x 600
60
Hz
9
VESA 800 x 600
72
Hz
10
VESA 800 x 600
75
Hz
11
MAC
12
VESA 1024 x 768
60
Hz
13
VESA 1024 x 768
70
Hz
14
VESA 1024 x 768
75
Hz
15
VESA 1152 x 864
75
Hz
16
VESA 1280 x 1024
60
Hz
17
VESA 1280 x 1024
75
Hz
18
VESA 1366 x 768
60
Hz
832 x 624
PL-11
70
Hz
74.55 Hz
X193HQ INSTALACJA
Aby podłączyć monitor do twojego systemu, zastosuj się do poniższych instrukcji:
Instrukcje
1.
1-1Podłącz przewód sygnału video
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b. Podłącz przewód video do komputera.
1-2Podłącz przewód sygnału DVI (Tylko model z dwoma wejsciami)
a. Upewnij się czy monitor i komputer są wyłączone z sieci.
b.Podlacz jeden koniec 24-pinowego kabla DVI do zlacza z tylu monitora, a
drugi koniec do portu DVI komputera.
2. Podłącz przewód zasilania
Podłącz przewód zasilania do monitora, potem do gniazdka zasilania z uziemieniem.
3. Włącz monitor i komputer
Włącz najpierw monitor a potem komputer.
Ta kolejność jest bardzo ważna.
4. Jeśli monitor nie działa prawidłowo, zapoznaj się z działem Rozwiązywanie problemów
aby zdiagnozować problem.
PL-12
X193HQ
PRZYCISKI STERUJĄCE
3
4
6
5
5
1 2
PRZEDNI PANEL STEROWANIA
1. Przycisk zasilania:
Przycisk ten służy do włączania lub wyłączania (ON/OFF) zasilania
monitora i wyświetlania stanu pracy monitora.
2. Wskaźnik zasilania:
Niebieski — Tryb włączenia zasilania.
Pomarańczowy — Tryb energooszczędny.
Jasnoniebieski — Tryb wyłączenia.
3. empowering/Exit (empowering/Wyjście):
1) Gdy menu OSD jest aktywne, przycisk ten funkcjonuje jak PRZYCISK EXIT (wyjście z
menu OSD).
2) Gdy menu OSD jest wyłączone, naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór trybu
scenariusza.
4. Przycisk Auto Adjust / Exit
1) Gdy menu OSD jest aktywne, przycisk ten funkcjonuje jak PRZYCISK EXIT (wyjście
zmenu OSD).
2) Gdy menu OSD jest wyłączone, przyciśnięcie tego przycisku przez 2
sekundypowoduje uruchomienie funkcji Auto Adjust.Funkcja Auto Adjust służy do
automatycznej regulacji Położenia w poziomie, położeniaw pionie, taktowania i ostrości
obrazu.
5. < / > :
Naciśnij < lub >w celu wyboru odpowiedniej funkcji.
Naciśnij < lub > celu dokonania regulacji wybranej funkcji.
6. MENU/ENTER:
Włącza menu OSD, gdy OSD jest wyłączone lub włącza/wyłącza funkcję regulacji, gdy
OSD jest włączone.
PL-13
X193HQ JAK ZMIENIAĆ USTAWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
·
Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić okno OSD. Patrz rysunek poniżej.
Naciśnij < lub >w celu wyboru odpowiedniej funkcji.
Naciśnij przycisk MENU aby wybrać funkcję do regulacji.
Naciśnij < lub > celu dokonania regulacji wybranej funkcji.
Aby wyjść i zapisać, wybierz funkcję wyjścia. Aby wyregulować jeszcze inną
funkcję, powtórz kroki 2-4.
Seria P/X OSD funkcja
Po naciśnięciu guzika „MENU” znajdującego się na brzegu
A
B
A.
B.
Acer eColor Management
Jeśli został wybrany „Acer eColor Managment”, pojawi się Acer eColor OSD
USER
Jeśli wybrano „USER” (Użytkownik), pojawi się standardowe OSD
I. Tryb tylko z wyjsciem
analogowym
II. Model z dwoma wyjsciami
PL-14
X193HQ
·
REGULACJA OBRAZU
Opis ikon funkcji OSD
A.
Acer eColor Management
Ikona
głównego
menu
B.
Ikona
podmenu
Element
podmenu
Nie
dotyczy
Użytkownik
Definiowany przez użytkownika. Można
precyzyjnie dostroić ustawienia w celu
dostosowania do każdej sytuacji
Nie
dotyczy
Tekst
Optymalne wyważenie jasności i kontrastu
zapobiega zmęczeniu oczu. Najbardziej
komfortowe warunki czytania tekstu
wyświetlanego na ekranie
Nie
dotyczy
Standard
Ustamienia domyślne. Odzwierciedla
standardowe możliwości wyświetlacza
Nie
dotyczy
Grafika
Nie
dotyczy
Film
Opis
Poprawia kolory i uwydatnia drobne
szczegóły. Obrazy i zdjęcia uzyskują żywe
kolory z ostrymi szczegółami
Wyświetla sceny z najwyrażniejszymi
szczegółami. Przedstawia wspaniały
materiał ilustracyjny, nawet w
niewystarczająco oświetlonym środowisku
USER
Ikona
głównego
menu
Ikona
podmenu
Element
podmenu
Opis
KONTRAST
Reguluje kontrast między pierwszym planem
a tłem obrazu.
JASNOŚĆ
Reguluje jasność tła obrazu.
ACM
ACM Adaptacyjny Menagment Kontrastu):
Przełącznik WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY,
wartość domyślna jest ' WYŁĄCZONY"
OSTROŚĆ
Dostosowuje ustawienia fokusa obrazu
(regulacja ta dotyczy wyłącznie analogowych
źródeł wejścia)
TAKTOWANIE
Dostosowuje zegar obrazu.(regulacja ta
dotyczy wyłącznie analogowych źródeł
wejścia)
PL-15
X193HQ Ikona
głównego
menu
Ikona
podmenu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Element
podmenu
Opis
Pozycja w
poziomie
Dostosowuje pozycję w
poziomie. (regulacja ta dotyczy wyłącznie
analogowych źródeł wejścia)
Pozycja w
pionie
Dostosowuje pozycję w
pionie. (regulacja ta dotyczy wyłącznie
analogowych źródeł wejścia)
Ciepły
Zimny
Użytkownika/
Czerwony
Użytkownika/
Zielony
Użytkownika/
Niebieski
English
繁體中文
Deutsch
Français
Espańol
Italiano
简体中文
日本語
Suomi
Nederlands
Poyccknn
PL-16
Temperaturę barwy ustaw na ciepłą
biel.
Temperaturę barwy ustaw na zimną
biel.
Dostosowuje intensywność barwy
czerwonej/zielonej/niebieskiej.
EMEA wersja, tylko OSD
X193HQ Ikona
głównego
menu
Ikona
podmenu
Element
podmenu
Opis
Pozycja w
poziomie
Pozycja w
pionie
Czas
wyświetlania
OSD
Dostosowuje pozycję menu OSD w
poziomie.
Dostosowuje pozycję menu OSD w
pionie.
Dostosowuje czas wyświetlania menu
OSD.
Wybór wejścia spośród D-Sub lub
DVI-D albo HDMI
Tryb Szeroki należy ustawić dla opcji
Nie dotyczy
Źródło wejścia
Nie dotyczy
Tryb Szeroki
Nie dotyczy
DDC/CI
Włącz obsługę ON/OFF DDC/CI.
Nie dotyczy
Informacje
Wyświetla rozdzielczość,
częstotliwość w poziomie i pionie
oraz złącze wejściowe bieżącego
sygnału.
Nie dotyczy
WYZERUJ
Usuń poprzedni stan autokonfiguracji i ponownie przeprowadź
auto- konfigurację.
Nie dotyczy
WYJŚCIE
Pełny ekran, Współczynnik proporcji
lub tryb 1:1
PL-17
Zapisanie ustawień i zamknięcie okna
OSD.
X193HQ ·
Menu ekranowe (OSD) Acer eColor Management
·
Instrukcje obsługi
·
Właściwości i korzyści
PL-18
X193HQ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed wysłaniem monitora LCD do serwisu, proszę zapoznaj się z poniższą listą, aby
sprawdzić, czy samodzielnie potrafisz rozwiązać problem.
(VGA Mode)
Problem
Brak
obrazu
Bieżący Stan
Wskaźnik zasilania
włączony
Wskaźnik zasilania
wyłączony
Wskaźnik zasilania
jest bursztynowy
Drgania obrazu
Brak obrazu,
przesunięcie obrazu,
lub obraz jest zbyt
Zakłócen mały lub nie mieści
ia obrazu się na ekranie.
Brak dŹwięku, lub
Zakłócen zbyt niski poziom
ia
dŹwięku.
dŹwięku
(Opcjonalnie)
(uwaga)
Sposób naprawy
· Przy pomocy menu OSD, zmień ustawienia
jasność i kontrast na najwyższe lub
przywróć ustawienia domyślne.
· SprawdŹ włącznik zasilania.
· SprawdŹ, czy prawidłowo podłączyłeś
przewód zasilania do monitora.
· SprawdŹ, czy prawidłowo podłączyłeś
przewód sygnału video do monitora.
· SprawdŹ, czy komputer jest włączony.
· SprawdŹ, czy specyfikacja karty graficznej
odpowiada specyfikacji monitora, brak
zgodności może powodować brak zgodności
częstotliwości sygnału.
· Przy pomocy menu OSD wyreguluj
parametry ROZDZIELCZOŚĆ, ZEGAR,
ZEGAR-FAZA, POZYCJA POZIOMA oraz
POZYCJA PIONOWA w przypadku
niestandardowych sygnałów.
· Przy pomocy menu OSD, w przypadku
braku obrazu, wybierz inną rozdzielczość
lub inną pionową częstotliwość odświeżania.
Odczekaj
kilka sekund po wyregulowaniu
·
rozmiaru obrazu przed zmianą lub
odłączeniem przewodu sygnału video lub
wyłączeniem monitora.
· SprawdŹ, czy przewód audio jest
podłączony do komputera.
SprawdŹ,
czy ustawienia dŹwięku
·
komputera są wyłączone lub ustawione na
minimalny poziom.
PL-19
X193HQ (DVI Mode)
Problem
Bieżący Stan
Wskaźnik zasilania
włączony
Sposób naprawy
· Przy pomocy menu OSD, zmień ustawienia
jasność i kontrast na najwyższe lub
przywróć ustawienia domyślne.
Wskaźnik zasilania · SprawdŹ włącznik zasilania.
Brak
wyłączony
· SprawdŹ, czy prawidłowo podłączyłeś
obrazu
przewód zasilania do monitora.
Wskaźnik zasilania · SprawdŹ, czy prawidłowo podłączyłeś
jest bursztynowy
przewód sygnału video do monitora.
· SprawdŹ, czy komputer jest włączony.
Drgania obrazu
· SprawdŹ, czy specyfikacja karty graficznej
odpowiada specyfikacji monitora, brak
zgodności może powodować brak zgodności
częstotliwości sygnału.
Brak obrazu,
· Przy pomocy menu OSD wyreguluj
przesunięcie obrazu,
parametry ROZDZIELCZOŚĆ, ZEGAR,
lub obraz jest zbyt
ZEGAR-FAZA, POZYCJA POZIOMA oraz
POZYCJA PIONOWA w przypadku
Zakłócen mały lub nie mieści
niestandardowych sygnałów.
ia obrazu się na ekranie.
· Przy pomocy menu OSD, w przypadku
braku obrazu, wybierz inną rozdzielczość
lub inną pionową częstotliwość odświeżania.
· Odczekaj kilka sekund po wyregulowaniu
rozmiaru obrazu przed zmianą lub
odłączeniem przewodu sygnału video lub
wyłączeniem monitora.
Brak dŹwięku, lub
· SprawdŹ, czy przewód audio jest
Zakłócen zbyt niski poziom
podłączony do komputera.
ia
dŹwięku.
· SprawdŹ, czy ustawienia dŹwięku
dŹwięku
komputera są wyłączone lub ustawione na
(uwaga)
minimalny poziom.
PL-20
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
We,
Declaration of Conformity
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Series Model Type:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
X193HQ
X193HQxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:
Lead
0.1% Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1% Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 0.1%
Hexavalent Chromium 0.1% Cadmium
0.01%
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Ecodesign Requirements.
Year to begin affixing CE marking 2009.
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.
Oct. 21, 2009
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product Name:
18.5” LCD Monitor
Main Model Number:
X193HQ xxxx
Series Model Number:
X193HQ xxxx
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising