Acer | EB192Q | Acer EB192Q Skrócony poradnik

Instrukcja szybkiej instalacji monitora LCD Acer (QSG)
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Przeczytaj uważnie następujące instrukcje.
111 Aby oczyścić ekran monitora LCD:
•• Wyłącz monitor LCD i odłącz przewód zasilający.
•• Spryskaj szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalnika i delikatnie wytrzyj ekran.
222 Nie należy umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Narażanie monitora na deszcz, wilgoć lub promienie
słońca, może spowodować jego uszkodzenie.
333 Nie należy naciskać ekranu LCD. Zbyt silne naciskanie może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
444 Nie należy zdejmować pokrywy lub próbować naprawiać urządzenie samodzielnie. Wszelkie naprawy należy
powierzać autoryzowanemu technikowi.
555 Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej -20° do 60° C (-4° do140° F).
Przechowywanie monitora LCD w temperaturze przekraczającej ten zakres, może spowodować jego trwałe
uszkodzenie.
666 Monitor należy natychmiast odłączyć i skontaktować się z autoryzowanym technikiem, w następujących
okolicznościach:
•• Przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy monitor - komputer PC.
•• Do środka monitora LCD dostał się płyn lub monitor został wystawiony na deszcz.
•• Uszkodzona została obudowa monitora LCD.
Zawartość opakowania
Monitor LCD
Przewód zasilający
Kabel VGA
(opcja)
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
Mocowanie monitora do podstawy
111 Wyjmij wspornik monitora i podstawę z opakowania i umieść je w stabilnym i płaskim miejscu.
222 Wyciągnij monitor z opakowania, wyosiuj przedni koniec wspornika z odpowiednim gniazdem z tyłu
monitora, wepchnij wspornik do gniazda do usłyszenia kliknięcia.
333 Następnie przymocuj podstawę do wspornika. Kiedy podstawa zostanie prawidłowo i pewnie zamocowana
do wspornika powinieneś usłyszeć kliknięcie.
Polski
Podłączanie monitora do komputera
111 Wyłącz komputer, a następnie odłącz przewód zasilający.
222 Podłącz jeden koniec kabla sygnałowego do złącza wejściowego
VGA monitora; podłącz drugi koniec do złącza wyjściowego VGA
karty graficznej komputera. Dokręć śruby radełkowane na złączu
kabla sygnałowego.
333 Włóż kabel zasilający monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
444 Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego
gniazdka elektrycznego.
6
5
4
3
2
1
Zewnętrzne elementy sterowania
4
5
6
Wyjście
Wyjście
Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło wskazuje
włączenie zasilania. Bursztynowy kolor wskazuje tryb
oczekiwania/oszczędzania energii.
Przy aktywnym menu OSD przycisk ten pełni funkcję przycisku
wyjścia (wyjście z menu OSD).
Naciśnij, aby wyświetlić OSD. Naciśnij ponownie, aby przejść do
wybranego elementu w OSD.
aaa Naciśnij przycisk Auto i monitor automatycznie
zoptymalizuje położenie ekranu, ostrość oraz zegar
Auto / Do góry /
wyświetlacza.
AUTO / / >
W prawo
bbbNaciśnij ten przycisk, aby wybrać wymaganą pozycję w menu
OSD.
aaa Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb scenariusza.
Przycisk wzmocnienia /
/ /<
bbbNaciśnij ten przycisk, aby wybrać wymaganą pozycję w menu
W dół / W lewo
OSD.
Menu/Enter
Funkcje OSD
>
3
Wskaźnik diodowy /
Przycisk zasilania

<
1&2
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę
Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników gospodarstw domowych na
terenie Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać
z innym i odpadkami z gospodarstw domowych. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność
za usuwanie zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w
celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne gromadzenie i
recykling zużytych urządzeń podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i
zapewnia wykonanie recyklingu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W celu
uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytego sprzętu w celu recyklingu
należy skontaktować się z lokalnym urzędem, zakładem usuwania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został produkt.
Polski
Download PDF

advertising