Acer | K138ST | Acer K138ST User Manual

Προβολέας της Acer
Σειρές K138ST/L224/LK-W16
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2015. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Οδηγός Χρήστη Προβολέα της Acer Σειρά
Αρχική Έκδοση: 03/2015
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες,
σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην
ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας
θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer.
Αριθμός Μοντέλου: ___________________________
Σειριακός Αριθμός: ___________________________
Ημερομηνία Αγοράς: __________________________
Τόπος Αγοράς: ______________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για
λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυμία HDMI™, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι
εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC."
Για ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στο http://patents.dts.com.
Κατασκευάστηκε με την άδεια της DTS Licensing Limited. DTS, το σύμβολο, & DTS και το σύμβολο
μαζί είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και το DTS Sound είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
iii
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική
παραπομπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
σημειώνονται στο προϊόν.
Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον
καθαρισμό
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Χρησιμοποιείτε
ένα στεγνό ύφασμα για τον καθαρισμό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύματος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστημα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστημα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το
προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση.
Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα
ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος
σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός.
•
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα
iv
•
•
σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούμενη επιφάνεια.
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο
στροφέα.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου
ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας
υπερβολικά μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας
διακλάδωσης. Εάν χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Σιγουρευτείτε ότι η
πρίζα ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν εισάγετε το φις του μετασχηματιστή
AC. Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος.
Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας.
Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να
καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA,
εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστο μήκος 4,5 μέτρα.
v
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η
αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε
αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
•
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει
ανάγκη επισκευής
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας
του
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το
έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισμένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου με όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων μπορεί να μολύνουν
τα οπτικά συστατικά, μειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
Μέρη κοντά σε συναγερμούς φωτιάς.
Μέρη με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ºC/104 ºF.
Μέρη όπου το υψόμετρο είναι μεγαλύτερο από 3000 μέτρα.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Βγάλτε τον προβολέα αμέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
πρόβλημα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι
θόρυβοι ή μυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν
την περίπτωση, βγάλτε τον αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με το
κατάστημα αγοράς.
Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε συχνά την τροφοδοσία απότομα ούτε να βγάζετε τον προβολέα
από την πρίζα όσο λειτουργεί. Η καλύτερη πρακτική είναι να περιμένετε να
σταματήσει ο ανεμιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
Μην ακουμπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερμαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζημιές όταν είναι αποφραγμένο το φίλτρο ή οι
αερισμού με βρομιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε μέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζημιά στα μάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγμα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναμμένος ο προβολέας.
Μην εμποδίζετε τους φακούς του προβολέα με αντικείμενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς μπορεί να θερμανθεί το αντικείμενο και να παραμορφωθεί, ή
ακόμα και να πιάσει φωτιά.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που μπορεί να σας τραυματίσουν.
Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο επαγγελματικό προσωπικό
επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά.
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου μέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου μετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε όταν σας μιλάνε οι δίπλα σας.
vii
Οδηγίες περί διάθεσης
Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίμματα κατά τη
διάθεση. Για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Όλα με τη σειρά τους
Σημειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
•
Χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβλημα της οθόνης.
•
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος αν δε θα
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τι να μην κάνετε:
•
Μην αποφράσετε τις σχισμές και τα ανοίγματα που υπάρχουν για τον αερισμό
της μονάδας.
•
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη μονάδα.
•
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές με υπερβολική σκόνη και χώμα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άμεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
μεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποιήσεις:
•
•
Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το έντονο φως
μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
•
Παρακαλούμε να μην ανοίξετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
•
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
•
•
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όλα με τη σειρά τους
iii
viii
Σημειώσεις για τη χρήση
viii
Προφυλάξεις
viii
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
3
Προοπτική Προβολέα
3
Πίνακας Ελέγχου
4
Διάταξη Τηλεχειριστηρίου
6
Έλεγχος MHL (Mobile High-Definition Link)
8
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
9
9
10
Ενεργοποίηση του προβολέα
10
Απενεργοποίηση του προβολέα
11
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
12
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
12
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
13
Χειριστήρια Χρήστη
14
Μενού εγκατάστασης
14
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
15
Color (Χρώμα)
16
Image (Εικόνα)
17
Setting (Ρυθμίσεις)
19
Management (Διαχείριση)
19
Audio (Ήχος)
19
3D
20
Language (Γλώσσα)
21
Παραρτήματα
22
Πίνακας Περιεχομένων
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την
άνεσή σας
Επίλυση Προβλημάτων
22
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
26
Προδιαγραφές
27
Καταστάσεις συμβατότητας
28
Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας
32
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό αποτελεί προβολέα DLP® με ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι
αξιοσημείωτες λειτουργίες του περιλαμβάνουν:
•
Τεχνολογία DLP®
•
Ανάλυση WXGA 1280 x 800
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας 4:3/16:9/Full (Πλήρης)/L.Box.
•
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Bright (Φωτεινός), Standard (Κλασσικό), Movie
(Ταινία), Picture (Εικόνα), Game (Παιχνίδια), User (Χρήστης)) δίνουν τη
δυνατότητα για την καλύτερη απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
•
Ο προβολέας ενιαίου μεγέθους διευκολύνει επαγγελματικούς σκοπούς και
οικιακή ψυχαγωγία.
•
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας.
•
Εξοπλισμένο με σύνδεση HDMI™ που υποστηρίζει HDCP.
•
Η εξελιγμένη ψηφιακή διόρθωση τραπεζίου προσφέρει βέλτιστες
παρουσιάσεις.
•
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες.
•
1,7x ψηφιακό ζουμ και λειτουργία μετακίνησης.
•
Περιβαλλοντική πηγή φωτός και μεγαλύτερη ζωή μέσω λύσης LED.
•
Συμβατό με λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® XP, Vista®,
Windows® 7, Windows® 8, Macintosh®.
•
Υποστηρίζεται προβολή σήματος MHL V2.0.
•
Υποστηρίζεται LumiSense+.
•
Υποστηρίζεται ηχείο BT.
•
Ενσωματωμένα δύο ηχεία 3 Watt με λειτουργία dts™.
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η μονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς αν λείπει κάτι.
Προβολέας
Καλώδιο τροφοδοσίας
Μετασχηματιστής ισχύος AC
σε DC
XXXXXX
3V
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρία (προαιρετικό)
Εγχειρίδιο Χρήστη
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Θήκη μεταφοράς
Καλώδιο VGA
Καλώδιο MHL (Προαιρετικό)
Καλώδιο HDMI (Προαιρετικό)
Κιτ WirelessHD
(Προαιρετικό)
MH
L
HD
MI
DC
5V
Κιτ WirelessAndroid
(Προαιρετικό)
IN
WirelessCAST
(Προαιρετικό)
3
Ελληνικά
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
6
4
5
6
3
2
#
1
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Φακοί προβολής
4
Πίνακας ελέγχου
2
Τροχός ρύθμισης κλίσης
5
Κουμπί τροφοδοσίας
3
Δαχτυλίδι εστίασης
6
Ηχεία
Πίσω πλευρά
DC 5V OUT
VGA IN
1
#
2
3
4
5
Περιγραφή
6
#
7
8
Περιγραφή
1
Δέκτης τηλεχειριστήριου
5
Σύνδεση HDMI/MHL
2
Θύρα Kensington™ Lock
6
Σύνδεση εξόδου ήχου
3
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήματος
Υπολογιστή/HDTV/Component Video
(VGA, VGA IN, VGA IN 1, VGA IN 2)
7
Σύνδεση εξόδου 5V DC
4
Σύνδεση εισόδου ήχου
8
Είσοδος DC
Ελληνικά
4
Πίνακας Ελέγχου
11
1
2
# Εικονίδι ο
3
7
8
4
9
4
5
10
6
12
7
Λειτουργία
Περιγραφή
1
TEMP
Ενδεικτική Λυχνία LED Θερμοκρασίας
2
LAMP
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάμπας
3
Τροφοδοσία
Δείτε τα περιεχόμενα στην ενότητα
"Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα".
4
Ένταση
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση ήχου.
5
MENU
•
Πατήστε το "MENU" για να ανοίξει το
μενού της OSD, πίσω στο προηγούμενο
βήμα για τη λειτουργία του μενού της OSD
ή για έξοδο από το μενού της OSD.
•
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων
σας.
6
MODE
Πατήστε "MODE" για να επιλέξετε τη λειτουργία
προβολής από Bright (Φωτεινός), Standard
(Κλασσικό), Movie (Ταινία), Picture (Εικόνα),
Game (Παιχνίδια) και User (Χρήστης).
7
Τραπεζίου
Ρυθμίζει την εικόνα για να αντισταθμίσει την
παραμόρφωση που προκαλείται από την κλίση
του προβολέα. (± 20 μοίρες)
8
SOURCE
Αλλάζει την εν ενεργεία πηγή.
9
Τέσσερα πλήκτρα Χρησιμοποιήστε τo
για να επιλέξετε
επιλογής
στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή
κατεύθυνσης
σας.
10
RESYNC
Συγχρονίζει αυτόματα τον προβολέα με την
πηγή εισόδου.
5
Λειτουργία
Αισθητήρας
φωτισμού
περιβάλλοντος
12
Πλήκτρο οθόνης
Περιγραφή
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΚΑΤΩ και
θα εμφανιστεί μια οθόνη που θα ρωτάει αν ο
χρήστης θέλει να σβήσει η οθόνη.
Ελληνικά
# Εικονίδι ο
11
Ελληνικά
6
Διάταξη Τηλεχειριστηρίου
1
2
3
4
9
13
5
14
9
6
10
7
11
8
12
#
Εικονίδι ο
Λειτουργία
Περιγραφή
1
Πομπός
υπέρυθρων
Στέλνει σήματα στον προβολέα.
2
Τροφοδοσία
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του Προβολέα".
3
SOURCE
Αλλάζει την εν ενεργεία πηγή.
4
MENU
•
5
Τέσσερα πλήκτρα Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά,
επιλογής
δεξιά για να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις
κατεύθυνσης
στην επιλογή σας.
6
FREEZE
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
7
HIDE
Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε "HIDE" για να
κρύψετε την εικόνα, πατήστε ξανά για να εμφανιστεί η
εικόνα.
8
3D
Πατήστε "3D" για να επιλέξετε μοντέλα 3D.
9
Τραπεζίου
Ρυθμίζει την εικόνα για να αντισταθμίσει την
παραμόρφωση που προκαλείται από την κλίση του
προβολέα.
10
RATIO
Για να επιλέξετε την επιθυμητή αναλογία εικόνας.
11
MODE
Πατήστε "MODE" για να επιλέξετε τη λειτουργία
προβολής από Bright (Φωτεινό), Standard (Βασικό),
Movie (Ταινία), Picture (Εικόνα), Game (Παιχνίδι) και
User (Χρήστης).
•
Πατήστε το "MENU" για να ανοίξει το μενού της
OSD, πίσω στο προηγούμενο βήμα για τη
λειτουργία του μενού της OSD ή για έξοδο από
το μενού της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
7
Εικονίδι ο
Λειτουργία
Περιγραφή
ZOOM
Κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνας του
προβολέα.
13
Αύξηση έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου.
14
Μείωση έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου.
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το
τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε τη διαφανή μονωτική ταινία στην κάτω
πλευρά του τηλεχειριστηρίου.
Ελληνικά
#
12
Ελληνικά
8
Έλεγχος MHL (Mobile High-Definition Link)
1
2
7
3
5
6
8
4
#
Εικονίδι ο
Στοιχείο
Περιγραφή
1
SOURCE
Πατήστε το κουμπί "SOURCE" για εναλλαγή μεταξύ
της λειτουργίας Navigation (Πλοήγηση) ή MultiMedia (Πολυμέσα).
2
MENU
Πατήστε για να ξεκινήσετε το ριζικό μενού.
(μόνον για λειτουργία Navigation (Πλοήγηση))
3
Τέσσερα πλήκτρα Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά,
επιλογής
δεξιά για να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις
κατεύθυνσης
στην επιλογή σας.
(μόνον για λειτουργία Navigation (Πλοήγηση))
4
MODE
•
•
Πατήστε το κουμπί "MODE" για ένα
δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη MHL
Control Mode (λειτουργία ελέγχου MHL).
Για έξοδο, πατήστε ξανά το κουμπί "MODE".
5

Μείωση έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου. (μόνο για λειτουργία
Multi-Media (Πολυμέσα))
6

Αύξηση έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου. (μόνο για λειτουργία
Multi-Media (Πολυμέσα))
7
Αύξηση έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου. (μόνον για λειτουργία
Navigation (Πλοήγηση))
8
Μείωση έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου. (μόνον για λειτουργία
Navigation (Πλοήγηση))
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
9
Ελληνικά
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
Φόρτιση μπαταρίας iPod/iPhone/iPad
USB
3
2
4
1
DC 5V OUT
VGA IN
D-Sub
HDMI
HDMI
8
7
W
5
R
iPod/iPhone/iPad
MHL
6
Συσκευή DVD
HDMI
D-Sub
USB
#
Περιγραφή
1 Μετασχηματιστής ισχύος AC σε DC
#
Περιγραφή
5 Καλώδιο VGA
2 Καλώδιο τροφοδοσίας
6 Καλώδιο HDMI
3 Καλώδιο USB για συσκευή φόρτισης
7 Καλώδιο MHL (MicroUSB προς HDMI)
4 Υποδοχή καλωδίου ήχου/Υποδοχή
8 Υποδοχή καλωδίου ήχου/RCA
Σημείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά με
τον υπολογιστή σας, παρακαλούμε σιγουρευτείτε πως ο χρονισμός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συμβατός
με τον προβολέα.
Σημείωση: Το καλώδιο USB χρειάζεται επέκταση τροφοδοτικού, εάν
το μήκος είναι πάνω από 5 μέτρα.
Ελληνικά
10
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήματος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
2
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "Τροφοδοσία" στον πίνακα
ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο και η ενδεικτική λυχνία LED Τροφοδοσίας θα
ανάψει μπλε. (Εικόνα #1)
3
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.).
O προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή.
•
Αν εμφανιστεί το μήνυμα "No Signal (Δεν υπάρχει σήμα)" στην οθόνη,
παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
σήματος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιμοποιήστε το κουμπί
"Source" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο απευθείας
κουμπί πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάμεσα στις πηγές.
1
Κουμπί τροφοδοσίας
11
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.
Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Please press the power button again to
complete the shutdown process. (Παρακαλούμε πατήστε ξανά το κουμπί
τροφοδοσίας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερματισμού)." Πατήστε
ξανά το κουμπί τροφοδοσίας.
2
Η λυχνία LED τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη και θα σταματήσει να
αναβοσβήνει μετά την απενεργοποίηση του προβολέα.
3
Τώρα, μπορείτε να βγάλετε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύματος.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
"Projector Overheated. Will automatically turn off soon.
(Υπερθέρμανση προβολέα. Θα σβήσει σύντομα αυτόματα.)"
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει
υπερθερμανθεί. Ο προβολέας θα τερματιστεί αυτόματα. Επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο επισκευών.
•
"Fan failed. Will automatically turn off soon. (Σφάλμα ανεμιστήρα.
Θα σβήσει σύντομα αυτόματα.)"
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον
ανεμιστήρα. Ο προβολέας θα τερματιστεί αυτόματα. Επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο επισκευών.
Σημείωση: Κάθε φορά που ο προβολέας τερματιστεί αυτόματα,
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων ή το κέντρο
σέρβις.
Ελληνικά
Απενεργοποίηση του προβολέα
Ελληνικά
12
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με τροχό ρύθμισης κλίσης για τη ρύθμιση του
ύψους της εικόνας.
Για να σηκώσετε ή να χαμηλώσετε την εικόνα:
•
Χρησιμοποιήστε τον Τροχό ρύθμισης της κλίσης για μικρορύθμιση της γωνίας
προβολής.
Τροχός ρύθμισης κλίσης
13
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
μπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυμητή
απόσταση από την οθόνη. Παράδειγμα: Αν ο προβολέας είναι 1,5 μέτρα από την
οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για μεγέθη εικόνας 87,1".
Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 177 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 1,5 μέτρου.
Μ έγ
εθ ο
ς οθ
όνη
ς
87,1"
Ύψος:
117 cm
A
1,50 m
Επιθυμητή απόσταση
Μέγεθος οθόνης
Επιθυμητή
Απόσταση
(μέτρα)
<A>
Κορυφή
(Ελαχ ζουμ)
Διαγώνιος
(ίντσες)
<Β>
Από τη βάση έως την
Π (εκ) x Υ (εκ) κορυφή της εικόνας (εκ)
<C>
0,43
25,0
54 x 34
34
0,86
49,9
108 x 67
67
1,00
58,0
125 x 78
78
1,14
66,2
143 x 89
89
1,28
74,3
160 x 100
100
1,42
82,4
178 x 111
111
1,50
87,1
188 x 117
117
1,72
99,8
215 x 134
134
Αναλογία Ζουμ: 1,0x
C
Ελληνικά
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
Ελληνικά
14
Χειριστήρια Χρήστη
Μενού εγκατάστασης
Το μενού εγκατάστασης παρέχει μια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιμοποιείτε την OSD μόνο όταν
στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "No signal input (Δεν υπάρχει είσοδος σήματος)".
Οι επιλογές του μενού περιλαμβάνει ρυθμίσεις και αλλαγές για το μέγεθος της
οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπεζίου και περισσότερες.
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "Τροφοδοσία" στον πίνακα
ελέγχου.
2
Πατήστε το κουμπί του "MENU" στον πίνακα ελέγχου για να εμφανίσετε την OSD
για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.
3
Το μοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθμίσεων
βαθμονόμησης και ευθυγράμμισης, όπως το μέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
Σημείωση: Το στιγμιότυπο οθόνης OSD είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται
να διαφέρει από τον πραγματικό σχεδιασμό.
4
Το μενού Εγκατάστασης περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:
Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε μια επιλογή, το
αριστερό και δεξί βελάκι για να ρυθμίσετε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις επιλογών
και το δεξί βελάκι για είσοδο σε ένα υπομενού για ρύθμιση λειτουργιών. Οι νέες
ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα κατά την έξοδο από το μενού.
5
Πατήστε οποιαδήποτε στιγμή το κουμπί "MENU" για έξοδο από το μενού και
επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
15
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα μενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν
να κάνετε προσαρμογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις.
Χρήση των μενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το μενού της OSD, πατήστε το "ΜΕΝU" στο Τηλεχειριστήριο ή
στον πίνακα ελέγχου.
•
Όταν εμφανιστεί η OSD, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξτε
οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό μενού. Μετά την επιλογή του επιθυμητού
•
στοιχείου στο μενού, πατήστε το
λειτουργιών.
για είσοδο στο υπομενού για ρύθμιση των
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυμείτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
.
•
Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο υπομενού και
ρυθμίστε το σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "ΜΕΝU" στο τηλεχειριστήριο, η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό
μενού.
•
Για να κλείσετε την OSD, πατήστε ξανά το "MENU" στο τηλεχειριστήριο. Το
μενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα αποθηκεύσει αυτόματα τις νέες
ρυθμίσεις.
Κύριο μενού
Ρυθμίσεις
Υπομενού
Σημείωση: Μερικές από τις παρακάτω ρυθμίσεις OSD ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες. Ανατρέξτε στο πραγματικό μενού OSD του προβολέα.
Ελληνικά
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ελληνικά
16
Color (Χρώμα)
LumiSense+
Ο αισθητήρας φωτός τεχνολογίας LumiSense+ βελτιστοποιεί αυτόματα
τη φωτεινότητα και τον κορεσμό χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας
με βάση τον τρέχοντα φωτισμό του περιβάλλοντος. Η λειτουργία αυτή
βελτιώνει σημαντικά την ορατότητα σκοτεινών περιοχών και τον
κορεσμό χρώματος.
•
Off (Απενεργοποίηση): Για κανονική λειτουργία. (ο αισθητήρας
φωτισμού περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένος)
•
Auto Bright (Αυτόματη φωτεινότητα): Ο αισθητήρας φωτός
ενεργοποιείται για την αυτόματη ανίχνευση του περιβάλλοντος
φωτισμού και για τη βελτίωση της φωτεινότητας και του κορεσμού
χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας.
•
Dynamic Black (Δυναμικό μαύρο): Βελτιστοποιεί αυτόματα την
προβολή σκοτεινών σκηνών της ταινίας επιτρέποντας την
εμφάνισή τους με απίστευτες λεπτομέρειες.
<Σημείωση> Η λειτουργία Dynamic Black εμφανίζεται μόνο σε
κατάσταση λειτουργίας ταινίας.
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιημένες για
διάφορους τύπους εικόνων.
•
•
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
•
•
•
Picture (Εικόνα): Για γραφική εικόνα.
Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον.
Movie (Ταινία): Για πιο φωτεινή και γενική αναπαραγωγή ταινίας/
βίντεο/φωτογραφίας.
Game (Παιχνίδια): Για περιεχόμενο παιχνιδιού.
User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθμίσεων του χρήστη.
Wall color (Χρώμα Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα σωστό χρώμα
ανάλογα με τον τοίχο. Υπάρχουν πολλές επιλογές,
τοίχου)
συμπεριλαμβανομένου του λευκού, του ανοιχτού κίτρινου, του ανοιχτού
μπλε, του ροζ, του σκούρου πράσινου. Θα αντισταθμίζει την απόκλιση
του χρώματος λόγω του χρώματος του τοίχου για να εμφανίζεται ο
σωστός τόνος της εικόνας.
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast
(Αντίθεση)
Saturation
(Κορεσμός)
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάμεσα στα φωτεινότερα
και τα σκοτεινότερα μέρη της εικόνας. Η ρύθμιση της αντίθεσης αλλάζει
την ποσότητα του μαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Ρυθμίστε μια εικόνα βίντεο από ασπρόμαυρη σε πλήρως κορεσμένου
χρώματος.
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να μειώσετε την ποσότητα του χρώματος
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώματος
17
Προσαρμόζει την ισορροπία χρώματος του κόκκινου και του πράσινου.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου
στην εικόνα.
•
Advanced (Για
προχωρημένους)
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην
Color Temperature (Χρωματική Θερμοκρασία)
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε CT1, CT2, CT3.
Degamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με μεγαλύτερη
τιμή γάμμα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο φωτεινά.
Σημείωση: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσμός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται σε κατάσταση λειτουργίας υπολογιστή ή HDMI.
Image (Εικόνα)
Projection Mode
(Κατάσταση
προβολής)
•
•
Μπροστινό ηχείο: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Οπίσθια: Αντιστρέφει την εικόνα ώστε να μπορείτε να
προβάλλετε πίσω από μια διαφανή οθόνη.
Projection Location
(Τοποθεσία
προβολής)
•
•
•
Aspect Ratio
(Αναλογία Εικόνας)
Auto (Αυτόματο): Προσαρμόζει αυτόματα την τοποθεσία
προβολής της εικόνας.
Επιφάνεια εργασίας
Οροφή: Αναστρέφει την εικόνα ανάποδα για προβολή
προσαρτημένη στην οροφή.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας
που προτιμάτε.
•
Auto (Αυτόματο): Διατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους
της εικόνας και μεγιστοποίηση της εικόνας για να χωρέσει στα τοπικά
οριζόντια ή κάθετα εικονοστοιχεία.
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα
απεικονιστεί χρησιμοποιώντας αναλογία 4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της
οθόνης και το ύψος θα ρυθμιστεί για να προβληθεί η εικόνα
χρησιμοποιώντας αναλογία 16:9.
•
Full (Πλήρης): Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας για να καλύπτει όλη την
οθόνη σε πλάτος (1280 pixels) και σε ύψος (800 pixels).
•
L.Box: Διατηρεί τον πρωτότυπο λόγο διαστάσεων σήματος και
εστίασης επί 1,333 φορές.
Ελληνικά
Tint (Χροιά)
Ελληνικά
18
Auto Keystone
Ρυθμίζει αυτόματα την κατακόρυφη εικόνα.
(Αυτόματο Τραπέζιο)
Manual Keystone
(Χειροκίνητη
διόρθωση
τραπεζίου)
Προσαρμόζει την παραμόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την
κλίση του προβολέα. (± 20 μοίρες)
<Σημείωση> Η λειτουργία Manual Keystone (Χειροκίνητη διόρθωση
τραπεζίου) δεν διατίθεται στη ρύθμιση Auto Keystone (Αυτόματο τραπέζιο)
στο "On (Ενεργοποίηση)".
Sharpness
(Ευκρίνεια)
Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
H. Position
(Οριζόντια θέση)
V. Position (Κάθετη
θέση)
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.
Frequency
(Συχνότητα)
Η "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του
προβολέα για να ταιριάζει με τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε μια κάθετη γραμμή που τρεμοπαίζει στην
προβαλλόμενη εικόνα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε
τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
Tracking
(Ευθυγράμμιση)
Συγχρονίζει το χρονισμό του σήματος του προβολέα με αυτόν της κάρτας
γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτή
τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
HDMI Color Range Προσαρμόστε τη γκάμα χρωμάτων των δεδομένων εικόνας HDMI για να
(Γκάμα χρωμάτων διορθώσετε το σφάλμα εμφάνισης χρώματος.
HDMI)
•
Auto (Αυτόματο): Αυτόματη ρύθμιση σύμφωνα με τις πληροφορίες
από το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
•
Limited Range (Περιορισμένο εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα
εισαγωγής ως δεδομένα περιορισμένου εύρους εικόνας.
•
Full Range (Πλήρες εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα εισαγωγής ως
δεδομένα πλήρους γκάμας χρωμάτων.
HDMI Scan Info
(Πληροφορίες
σάρωσης HDMI)
Ρύθμιση της αναλογίας overscan της εικόνας HDMI που βρίσκεται στην
οθόνη.
•
Auto (Αυτόματο): Αυτόματη ρύθμιση σύμφωνα με τις πληροφορίες
από το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
•
Underscan (Υποσάρωση): Πάντα χωρίς overscan στην εικόνα HDMI.
•
Overscan (Υπερσάρωση): Πάντα να διατηρείται η overscan στην
εικόνα HDMI.
Σημείωση: Οι λειτουργίες "H. Position (Οριζόντια θέση)", "V. Position (Κάθετη
θέση)", "Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράμμιση)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία HDMI, DVI ή Βίντεο.
Σημείωση: Η λειτουργία "Sharpness (Ευκρίνεια)" δεν υποστηρίζεται στη
λειτουργία HDMI (RGB) ή τη λειτουργία υπολογιστή.
Σημείωση: Οι λειτουργίες "HDMI Color Range (Γκάμα χρωμάτων HDMI)" και
"HDMI Scan Info (Πληροφορίες σάρωσης HDMI)" δεν υποστηρίζονται μόνον στη
λειτουργία HDMI.
19
Έξοδος 5V DC
(Αναμονή)
Reset (Επαναφορά)
Η προεπιλογή είναι "Off (Απενεργοποίηση)". Επιλέξτε "On
(Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση εξόδου DC 5V.
Πατήστε το κουμπί
και επιλέξτε το "Yes (Ναι)" για επιστροφή των
παραμέτρων προβολής όλων των μενού στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.
Management (Διαχείριση)
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να σκοτεινιάζει το LED του
προβολέα, πράγμα το οποίο θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, θα
επεκτείνει τη ζωή του LED και θα μειώσει το θόρυβο. Επιλέξτε το "Off
(Απενεργοποίηση)" για να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση
λειτουργίας.
High Altitude (Υψηλό
Υψόμετρο)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας
High Altitude (Υψηλό Υψόμετρο). Λειτουργεί τους ανεμιστήρες σε
πλήρη ταχύτητα συνεχόμενα, για να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του
προβολέα σε υψηλό υψόμετρο.
Turn Off Mode
(Απενεργοποίηση
λειτουργίας)
•
Instant Off (Στιγμιαία απενεργοποίηση): Απενεργοποιεί τον
προβολέα χωρίς ανεμιστήρα ψύξης.
•
Instant Resume (Άμεση επαναφορά): Επαναφέρει το σύστημα αν
το κουμπί Ενεργοποίησης πατηθεί ξανά εντός 2 λεπτών.
Auto Shutdown
(Αυτόματος
τερματισμός)
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος
μετά από τον καθορισμένο χρόνο. (Η προεπιλογή είναι 120 λεπτά)
AC Power On
(Ενεργοποίηση AC)
Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα
όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας AC.
LED Calibration
(Βαθμονόμηση LED)
Πατήστε το
αφού επιλέξετε "Yes (Ναι)", περιμένετε για 10
δευτερόλεπτα για ολοκληρώσετε τη διαδικασία μικροσυντονισμού
λευκού χρώματος. Βοηθά στη ρύθμιση απόδοσης χρώματος LED.
Audio (Ήχος)
Volume (Ένταση)
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ένταση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ένταση.
Volume Boost (Ενίσχυση Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" για να αυξήσετε την ένταση σε
έντασης ήχου)
περιεχόμενο χαμηλής έντασης ήχου.
BT Speaker
(Ακουστικό BT)
Ρυθμίζει το ακουστικό κεφαλής Βluetooth. Θα εμφανιστεί "Connected
(Συνδεδεμένο)" ή "Not-Connected (Χωρίς σύνδεση)" και πατήστε
, για εισαγωγή στο αναδυόμενο μενού.
•
•
Bluetooth: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Bluetooth.
Device Search (Αναζήτηση συσκευής): Με τη λειτουργία αυτή
παρατίθενται τα ακουστικά BT (που βρίσκονται σε αντιστοίχιση
και με την υπηρεσία A2DP) για μη αυτόματη σύνδεση από τον
ίδιο το χρήστη.
<Σημείωση> Το εσωτερικό ηχείο είναι απενεργοποιημένο όταν η το
ακουστικό BT έχει συνδεθεί με επιτυχία.
Ελληνικά
Setting (Ρυθμίσεις)
Ελληνικά
20
Το DTS Sound™ είναι μια σουίτα εμπλουτισμού ήχου που
περιλαμβάνει πολλές τεχνικές μετα-επεξεργασίας για την επέκταση
της εικόνας ήχου, την ενίσχυση του μπάσου, τη βελτίωση της
ευκρίνειας και την προσθήκη φυσικών εφέ περιβάλλοντος.
DTS Sound
Treble (Πρίμα)
•
Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε το DTS
Sound.
•
Επιλέξτε "Off (Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιήσετε το
DTS Sound.
Προσαρμόζει τόνους υψηλής συχνότητας.
Bass (Μπάσα)
Προσαρμόζει τόνους χαμηλής συχνότητας.
Mute (Σίγαση)
•
•
Alarm Volume (Ένταση
Συναγερμών)
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των
προειδοποιητικών ειδοποιήσεων.
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για σίγαση της έντασης ήχου.
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποίηση)" για επαναφορά της
έντασης ήχου.
3D
3D
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία DLP 3D.
•
On (Ενεργοποίηση): Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ
χρησιμοποιείτε γυαλιά DLP 3D, αποσβεστήρα τετράδας
(NVIDIA/ATI…) κάρτα γραφικών και αρχείο μορφής HQFS ή
DVD με την αντίστοιχη μονάδα αναπαραγωγής SW.
•
Off (Απενεργοποίηση): Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 3D.
3D L/R Invert
(Αντιστροφή 3D δεξιά/
αριστερά)
Εάν δείτε μία διακριτή ή επικαλυπτόμενη εικόνα ενώ φοράτε τα
γυαλιά DLP 3D, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε "Αναστροφή" για
να λάβετε την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση αλληλουχίας αριστερής/
δεξιάς εικόνας για να προκύψει η σωστή εικόνα (για DLP 3D).
3D Warning Message
(Προειδοποιητικό
μήνυμα 3D)
Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" για να εμφανιστεί το 3D μήνυμα
ειδοποίησης.
Σημείωση: Χρειάζονται οι σωστές ρυθμίσεις σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής 3D
της κάρτας γραφικών για σωστή προβολή 3D.
Σημείωση: Οι μονάδες αναπαραγωγής SW, όπως το Stereoscopic Player και το
DDD TriDef Media Player μπορούν να υποστηρίξουν αρχεία 3D μορφής.
Μπορείτε να λάβετε αυτά τα τρία προγράμματα αναπαραγωγής από την
παρακάτω ιστοσελίδα,
- Stereoscopic Player (Δοκιμαστική περίοδος): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Δοκιμαστική περίοδος):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Σημείωση: Η "3D L/R Invert (Αντιστροφή 3D δεξιά/αριστερά)" διατίθεται μόνον
όταν είναι ενεργοποιημένο το "3D".
21
Language (Γλώσσα)
Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε το πολύγλωσσο μενού της OSD. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά
ή
για να επιλέξετε τη γλώσσα μενού που
προτιμάτε.
•
Πατήστε το
για επιβεβαίωση της επιλογής.
Ελληνικά
Σημείωση: Υπάρχει μία εικόνα υπενθύμισης, εάν το 3D εξακολουθεί να είναι
ενεργοποιημένο όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος. Προσαρμόστε τη
ρύθμιση που εξαρτάται από τον σκοπό σας.
Ελληνικά
22
Παραρτήματα
Επίλυση Προβλημάτων
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας μεταπωλητή ή με το
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Προβλήματα εικόνας και λύσεις
#
1
Πρόβλημα
Δεν εμφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Επίλυση
•
•
•
2
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 95/98/
2000/XP/Vista/
Win7/Win 8))
•
Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα
"Ξεκινώντας".
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν
λυγίσει ή σπάσει.
Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος.
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Από το "Ο υπολογιστής μου", ανοίξτε τον "Πίνακα
ελέγχου" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
"Οθόνη".
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθμίσεις".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με 1080P-EIA.
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες για
προχωρημένους".
Αν το πρόβλημα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης είναι
μικρότερη ή ίση με 1080P-EIA.
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή" στην καρτέλα
"Οθόνη".
•
Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση όλων των συσκευών".
Έπειτα, επιλέξτε το "Συνηθισμένοι τύποι οθόνης"
στο κουτί SP, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε
στο κουτί "Μοντέλα".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με 1080P-EIA.
23
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα (για
φορητούς
υπολογιστές)
•
•
4
Η οθόνη του
φορητού
υπολογιστή δεν
εμφανίζει την
παρουσίασή σας
•
•
5
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεμοπαίζει
•
•
6
Η εικόνα έχει μια
κάθετη γραμμή
που τρεμοπαίζει
•
•
7
Η εικόνα δεν είναι
εστιασμένη
•
•
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήματα για το στοιχείο 2
(παραπάνω) για να ρυθμίσετε την ανάλυση του
υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθμίσεων εξόδου.
Παράδειγμα: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει
η οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισμό
περιλαμβανομένου του προβολέα.
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές μπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιμοποιείται μια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με λειτουργικό
Apple® Mac® OS: Στο Προτιμήσεις συστήματος, ανοίξτε
το Προβολή και ορίστε το Κατοπτρισμός εικόνας στο
"Ενεργοποίηση".
Ρυθμίστε το "Tracking (Ευθυγράμμιση)" για να τη
διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)"
για περισσότερες πληροφορίες.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βάθους χρώματος της οθόνης
στον υπολογιστή σας.
Χρησιμοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθμίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)" για
περισσότερες πληροφορίες.
Ελέγξτε και ρυθμίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της
κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συμβατή με τον
προβολέα.
Ρυθμίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του
προβολέα.
Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται μέσα
στην απαιτούμενη απόσταση 0,4 ~ 1,7 μέτρων από τον
προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να λάβετε ένα
προτιμώμενο μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας την
απόσταση και το ζουμ" για περισσότερες πληροφορίες.
Ελληνικά
3
Ελληνικά
24
8
Η εικόνα είναι
παραμορφωμένη
κατά την προβολή
μιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιημένη σε αναμορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε μορφή 4:3,
παρακαλούμε αλλάξτε τη μορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραμορφωμένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθμίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθμίστε τη μορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε μορφή
Letterbox(LBX), παρακαλούμε αλλάξτε τη μορφή σε
Letterbox(LBX) στην OSD του προβολέα.
9
Η εικόνα είναι πολύ
μικρή ή πολύ
μεγάλη
•
•
•
10
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
•
•
11
Η εικόνα είναι
αντιστραμμένη
•
Ρυθμίστε το μοχλό ζουμ στο πάνω μέρος του
προβολέα.
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά στην
οθόνη.
Πατήστε το "ΜΕΝU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα
ελέγχου. Μεταβείτε στις "Image (Εικόνα) --> Aspect
Ratio (Αναλογία Εικόνας)" και δοκιμάστε άλλες
ρυθμίσεις.
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε
να είναι κεντραρισμένος στην οθόνη.
Πατήστε το πλήκτρο "Τραπεζίου" στο μενού OSD μέχρι
οι πλευρές να γίνουν κάθετες.
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) --> Projection Mode
(Κατάσταση προβολής)" από την OSD και ρυθμίστε την
κατεύθυνση προβολής.
Προβλήματα με τον Προβολέα
#
1
Συνθήκες
Ο προβολέας σταματάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Επίλυση
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
25
#
1
Συνθήκες
Μήνυμα
Υπενθύμιση Μηνύματος
Σφάλμα Ανεμιστήρα - ο ανεμιστήρας του συστήματος δε
λειτουργεί.
Υπερθέρμανση Προβολέα - ο προβολέας έχει υπερβεί τη
συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει να τον αφήσετε
να κρυώσει πριν να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε.
Ελληνικά
Μηνύματα OSD
Ελληνικά
26
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
Μηνύματα LED
Μήνυμα
Ενδεικτική λυχνία LED
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
LAMP
TEMP
Κόκκινη
Μπλε
Κόκκινη
Κόκκινη
ΕΝΕΡΓΟ
---
---
---
Ενεργοποίηση
---
ΕΝΕΡΓΟ
---
---
Υπερθέρμανση
---
ΕΝΕΡΓΟ
---
ΕΝΕΡΓΟ
Σφάλμα
ανεμιστήρα
---
ΕΝΕΡΓΟ
---
Φλας (2 δευτ.
μεσοδιάστημα)
Λυχνία LED
σφάλματος
---
ΕΝΕΡΓΟ
ΕΝΕΡΓΟ
---
Αναμονή
Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε
πλήκτρο, Μενού/Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά και η λυχνία LED θα
ανάψει.
27
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δημοσιευμένα
τεχνικά χαρακτηριστικά μάρκετινγκ της Acer.
Σύστημα προβολής
DLP®
Ανάλυση
WXGA (1280 x 800)
Συμβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συμβατών με IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, SVGA, VGA,
WXGA
Αναλογία εικόνας
Πλήρες, 4:3, 16:9, L.Box
Προβαλλόμενα χρώματα
16,7 εκατομμύρια χρώματα
Φακοί προβολής
F = 1,9, f = 8,02 mm , 1:1,0 χειροκίνητο ζουμ και
χειροκίνητη εστίαση
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
25" (63cm) ~ 100" (254cm)
Απόσταση προβολής
1,4' (0,4m) ~ 5,7' (1,7m)
Αναλογία ρίψης
100"@1,72 μ. (0.80 ~ 0.80:1)
Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης
30 k - 100 kHz
Ρυθμός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
50 - 120 Hz
Διόρθωση τραπεζίου
+/- 20 μοίρες
Ήχος
Εσωτερικό ηχείο με έξοδο 3W x 2
Ακουστικό ήχου Bluetooth
Πλήρως συμβατό προς τα πίσω με τα συστήματα
BT1.1, 1.2, 2.0, 2.1
Βάρος
0,95 kg
Διαστάσεις (B x Π x Υ)
240 mm x 147 mm x 59 mm (9,45" x 5,79" x 2,32")
Τροφοδοσία
100V~240V Μετασχηματιστής AC σε DC 19V 4,74A,
50-60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
Κανονική λειτουργία: 80W +/- 10 % @ 110Vac
(Λειτουργία φωτεινότητας σε πλήρη ισχύ)
Κατάσταση Eco: 38W +/-10 % @ 110Vac (Λειτουργία
ταινίας σε οικονομική ισχύ)
Αναμονή < 0,5 W
Θερμοκρασία λειτουργίας
5 ºC έως 40 ºC / 41 ºF έως 104 ºF
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
•
•
•
•
•
•
Είσοδος DC x 1
USB x 1
Είσοδος ήχου x 1
HDMI (MHL) x 1
Είσοδος VGA x 1
Έξοδος ήχου x 1
Τυπικά περιεχόμενα συσκευασίας
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x 1
Μετασχηματιστής ισχύος AC σε DC
Καλώδιο VGA x 1
Τηλεχειριστήριο x 1
Μπαταρίες x 1 (για το τηλεχειριστήριο)
(Προαιρετικό)
Οδηγός χρήστη (CD-ROM) x 1
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x 1
Θήκη μεταφοράς x 1
•
•
•
* Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως
προειδοποίηση.
Ελληνικά
Προδιαγραφές
Ελληνικά
28
Καταστάσεις συμβατότητας
A. Αναλογική VGA
1
VGA Αναλογική – Σήμα υπολογιστή
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
VGA
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
75
56
60
75
120
60
70
75
120
75
60
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
31,5
37,5
35,1
37,9
46,9
77,4
48,4
56,5
60,0
99,0
67,5
64,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
29
VGA Αναλογική – Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Μειωμένος
χρονισμός
κένωσης)
1366x768
60
75
60
60
120
60
60
47,8
60,3
44,8
49,6
101,5
59,9
65,3
60
60
66,6
47,7
WSXGA+
3
VGA Αναλογική – Σήμα Component
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
480i
720x480
59,94(29,97)
15,7
576i
720x576
50(25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
B. HDMI Ψηφιακή
1
HDMI - σήμα υπολογιστή
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
VGA
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
60
75
56
60
75
120
60
70
75
31,5
37,5
35,1
37,9
46,9
77,4
48,4
56,5
60,0
SVGA
XGA
Ελληνικά
2
Ελληνικά
30
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
1024x768
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1024x768
120
70
75
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
99,0
63,8
67,5
64,0
80,0
60,0
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
60,0
HDMI - Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός
Λειτουργίες
WXGA
WSXGA+
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Μειωμένος
χρονισμός κένωσης)
1366x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
60
60
120
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,8
60,3
44,8
49,6
101,5
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
31
HDMI - Σήμα βίντεο
Λειτουργίες
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
Ανάλυση
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
Όρια εύρους Ρυθμός οριζόντιας
οθόνης πηγής σάρωσης:
Ρυθμός κάθετης
γραφικών
σάρωσης:
Μέγ. ρυθμός
εικονοστοιχείων
Κ.Συχνότητα [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
Ο.Συχνότητα [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
23,97/24
60
50
27,0
67,5
56,3
30k~102kHz
50~120Hz
150MHz
Ελληνικά
3
Ελληνικά
32
Προειδοποιήσεις κανονισμών &
ασφαλείας
Ανακοίνωση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για
μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των
Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή
προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η
συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας
και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να
προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη
εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και
ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την
παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
•
•
•
•
Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.
Ανακοίνωση: Προστατευμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων
καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν
πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να συνδεθούν
με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι
πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η
λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε μπορεί να
προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
∆ιακήρυξη Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών συμμορφώνεται
με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.
Συμβατό με τη Ρωσική ρυθμιστική πιστοποίηση
001
Ρυθμιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σημείωση: Οι παρακάτω ρυθμιστικές πληροφορίες είναι μόνο για
μοντέλα με ασύρματο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth.
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρματη
χρήση. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει ή να μη
περιέχει ασύρματες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρματο LAN και/ή μονάδες Bluetooth).
Καναδάς — Χαμηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-247)
a
b
Συνηθισμένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή,
περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεμβολή στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς και
περιορισμούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm για την τελευταία λίστα χωρών.
Ελληνικά
Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες
Ελληνικά
33
Acer Incorporated
of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
CWX1428
K138ST/L224/LK-W16
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jan. 01, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
CWX1428
Machine Type:
K138ST/L224/LK-W16
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising