Acer | K11 | Acer K11 User Manual

Προβολέας της Acer
K11 Σειρά
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Προβολέας της Acer K11 Σειρά Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 04/2010
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Μπορεί
περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να
ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Η εταιρία δεν δίνει
εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και
αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα
συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην
ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας
θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer.
Προβολέας της Acer Σειρά K11
Αριθμός Μοντέλου: __________________________________
Σειριακός Αριθμός: ___________________________________
Ημερομηνία Αγοράς: ________________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για
λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυμία HDMITM, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι
εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική
παραπομπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
σημειώνονται στο προϊόν.
Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον
καθαρισμό
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Χρησιμοποιείτε
ένα στεγνό ύφασμα για τον καθαρισμό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην
πρίζα του ρεύματος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστημα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία από
το σύστημα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν
μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα
ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει
ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ,
χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός.
iv
•
•
•
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία
τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή
ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούμενη επιφάνεια.
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο στροφέα ή
τη λυχνία.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται
στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος,
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω
στο καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα
στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας
υπερβολικά μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας
διακλάδωσης. Εάν χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα
ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν εισάγετε το φις του μετασχηματιστή AC. Μην
τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον
ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας.
Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να
καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν πρέπει
να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο καλώδιο
τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: αποσπώμενου
v
τύπου, αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA, εγκεκριμένο από VDE ή
ισοδύναμό του, μέγιστο μήκος 4,6 μέτρα.
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η
αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε
αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
•
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το έντονο
φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισμένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου με όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων μπορεί να μολύνουν
τα οπτικά συστατικά, μειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μέρη κοντά σε συναγερμούς φωτιάς.
Μέρη με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40ºC/104ºF.
Μέρη με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από
Βγάλτε τον προβολέα αμέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
πρόβλημα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι θόρυβοι ή
μυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν την περίπτωση,
βγάλτε τον αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε εκείνη
την περίπτωση, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για επιθεώρηση του
προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε απότομα την τροφοδοσία ή βγάζετε τον προβολέα από την πρίζα όσο
λειτουργεί. Μπορείτε να οδηγήσει σε καταστροφή της λάμπας, σε ηλεκτροπληξία ή
σε άλλα προβλήματα. Η καλύτερη πρακτική είναι να περιμένετε να σταματήσει ο
ανεμιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
Μην ακουμπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερμαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να ανέβει
και να προκαλέσει ζημιές όταν είναι αποφραγμένο το φίλτρο ή οι αερισμού με
βρομιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε μέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί να
κάνει ζημιά στα μάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγμα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναμμένος ο προβολέας.
Μην εμποδίζετε τους φακούς του προβολέα με αντικείμενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς μπορεί να θερμανθεί το αντικείμενο και να παραμορφωθεί, ή
ακόμα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάμπα, πατήστε το HIDE
στο τηλεχειριστήριο.
Η λάμπα θερμαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να
κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάμπα για να την
αντικαταστήσετε.
Μη λειτουργείτε τις λάμπες μετά την ονομαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί, σε
σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάμπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε
βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
Το προϊόν θα ανιχνεύσει μόνο του τη διάρκεια ζωή της λάμπας. Παρακαλούμε
βεβαιωθείτε πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστεί το προειδοποιητικό
μήνυμα.
Κατά την αλλαγή της λάμπας, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών της Λάμπας)" από
το μενού "Management (Διαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) μετά την
αντικατάσταση της λάμπας.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν επικίνδυνα
υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που μπορεί να σας τραυματίσουν. Το μοναδικό
vii
•
•
εξάρτημα που μπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάμπα που έχει το δικό της
αφαιρούμενο καπάκι. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο επαγγελματικό
προσωπικό επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά.
Αυτό το προϊόν μπορεί να προβάλλει αναστραμμένες εικόνες για τοποθέτηση στην
οροφή. Χρησιμοποιείτε μόνο το κιτ μονταρίσματος σε οροφή της acer για την
τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια.
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου μέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου μετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε όταν σας μιλάνε οι
δίπλα σας.
Οδηγίες περί διάθεσης
Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίμματα κατά τη
διάθεση. Για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Όλα με τη σειρά τους
Σημειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
•
Χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβλημα της οθόνης.
•
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος αν δε θα
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τι να μην κάνετε:
•
Μην αποφράσετε τις σχισμές και τα ανοίγματα που υπάρχουν για τον αερισμό
της μονάδας.
•
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη μονάδα.
•
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές με υπερβολική σκόνη και χώμα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άμεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
μεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποιήσεις!
•
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
•
Παρακαλούμε να μην ανοίξετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
•
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
•
•
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όλα με τη σειρά τους
iii
viii
Σημειώσεις για τη χρήση
viii
Προφυλάξεις
viii
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
3
Προοπτική Προβολέα
3
Πίνακας ελέγχου
4
Διάταξη Τηλεχειριστηρίου
5
Ξεκινώντας
7
Σύνδεση του Προβολέα
7
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
8
Ενεργοποίηση του προβολέα
8
Απενεργοποίηση του προβολέα
9
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
10
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
10
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
11
Χειριστήρια Χρήστη
13
Μενού εγκατάστασης
13
Acer Empowering Technology
14
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
15
Color (Χρώμα)
16
Image (Εικόνα)
17
Setting (Ρυθμίσεις)
19
Management (Διαχείριση)
19
Audio (Ρυθμίσεις ήχου)
20
Timer (Χρονόμετρο)
20
Language (Γλώσσα)
21
Παραρτήματα
22
Πίνακας Περιεχομένων
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την
άνεσή σας
Επίλυση Προβλημάτων
22
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
26
Προδιαγραφές
27
Καταστάσεις συμβατότητας
28
Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας
32
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό αποτελεί προβολέα DLP® με ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι
αξιοσημείωτες λειτουργίες του περιλαμβάνουν:
•
Τεχνολογία DLP®
•
Ανάλυση 858 x 600 SVGA
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας 4:3/16:9/Πλήρης
•
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Bright, Standard, Video, Picture, Game, User
(Φωτεινός, Τυπικός, Βίντεο, Εικόνα, Παιχνίδι, Χρήστης)) δίνουν τη δυνατότητα
για την καλύτερη απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
•
Συμβατό με NTSC / PAL / SECAM και με υποστήριξη HDTV (480i/p, 576i/p,
720p, 1080i/p)
•
Ο προβολέας ενιαίου μεγέθους διευκολύνει επαγγελματικούς σκοπούς και
οικιακή ψυχαγωγία.
•
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
•
Το Πλήκτρο Empowering αποκαλύπτει τις ιδιότητες της Τεχνολογίας
Empowering της Acer (Acer eView, eTimer, ePower Management) για εύκολη
προσαρμογή των ρυθμίσεων.
•
Εξοπλισμένο με συνδέσεις HDMITM οι οποίες υποστηρίζουν HDCP
•
Η εξελιγμένη ψηφιακή διόρθωση τραπεζίου προσφέρει βέλτιστες παρουσιάσεις
•
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
•
2x ψηφιακό ζουμ και λειτουργία μετακίνησης pan
•
Περιβαλλοντική πηγή φωτός και μεγαλύτερη ζωή μέσω λύσης LED.
•
Απολαύστε την αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω USB και μονάδα ανάγνωσης
καρτών SD.
•
Συμβατό με λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®
Windows® 7, Macintosh®
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η μονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς αν λείπει κάτι.
Προβολέας με καπάκι φακού
Καλώδιο τροφοδοσίας
Τροφοδοτικό
Καλώδιο A/V υποδοχής
3,5 mm
Καλώδιο A/V σε RCA
υποδοχής 3,5 mm
Καλώδιο VGA
XXXXXX
3V
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρία
Θήκη μεταφοράς
Acer Projector
Quick Start Guide
Οδηγός χρήστη x2
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Τροφοδοτικό για iPod/iPhone
(Προαιρετικό)
3
Ελληνικά
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
6
7
5
4
8
2
3
1
#
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Καπάκι φακών
5
Δέκτες τηλεχειριστηρίου
2
Τροχός ρύθμισης κλίσης
6
Πίνακας ελέγχου
3
Φακός ζουμ
7
Κουμπί ΙΣΧΥΣ
4
Δαχτυλίδι εστίασης
8
Συνδετήρας ΕΙΣΟΔΟΥ DC
Πίσω πλευρά
2
AV IN
3
4
5
VGA IN
HDMI
USB
6
1
#
Περιγραφή
#
5
7
Περιγραφή
1
Συνδετήρας ΕΙΣΟΔΟΥ DC
2
Είσ Ήχου/Βίντεο (Μίνι υποδοχή 3,5mm,
για πηγή ήχου/ composite, υποστήριξη 6
iphone/ipod)
Συσκευή ανάγνωσης καρτών SD
3
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήματος
Υπολογιστή/HDTV/Component Video
Θύρα Kensington™ Lock
4
Σύνδεση HDMI
7
Υποδοχή USB (για πολυμέσα)
Ελληνικά
4
Πίνακας ελέγχου
4
3
2
1
#
Λειτουργία
Περιγραφή
1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κουμπί τροφοδοσίας και Λυχνία LED τροφοδοσίας.
Δείτε τα περιεχόμενα στην ενότητα
"Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα".
2
SOURCE
Πατήστε την "SOURCE" για να επιλέξετε ανάμεσα
στις πηγές RGB, Component, SVideo, Composite,
HDTV και HDMI™.
•
3
MENU
4
Τέσσερα πλήκτρα επιλογής
κατεύθυνσης
•
Πατήστε το "ΜΕNU" για να ανοίξει το μενού της
OSD, πίσω στο προηγούμενο βήμα για τη
λειτουργία του μενού της OSD ή για έξοδο από
το μενού της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
Χρησιμοποιήστε τo
για να επιλέξετε
στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
5
1
2
4
3
6
5
7
9
8
11
10
12
17
Model No.:
No.:IR28012AC1
IR28012AC1
14
13
16
15
Parex Electronics & Computer CO., LTD
#
Εικονίδι ο
Λειτουργία
Περιγραφή
1
Πομπός
υπέρυθρων
Στέλνει σήματα στον προβολέα.
2
FREEZE
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
3
POWER
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του Προβολέα".
4
HIDE
Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε την
"ΑΠΟΚΡΥΨΗ" για να κρύψετε την εικόνα, πατήστε το
ξανά για να εμφανιστεί η εικόνα.
5
ASPECT
RATIO
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
6
RESYNC
Συγχρονίζει αυτόματα τον προβολέα με την πηγή
εισόδου.
7
SOURCE
Πατήστε την "SOURCE" για να επιλέξετε ανάμεσα στις
πηγές RGB, Component, S-Video, Composite και HDTV.
8
BACK/STOP
Πατήστε "Back/Stop" για να διακοπεί η αναπαραγωγή
του αρχείου πολυμέσων ή να επιστρέψετε σε
έναν ανώτερο φάκελο δεδομένων.
9
Enter/
Πατήστε το "Enter/Αναπαραγωγή/Παύση" για να
Αναπαραγωγή αναπαραχθεί/διακοπεί το αρχείο πολυμέσων.
/Παύση
10
Προηγούμενο/
Προς τα πίσω
Πατήστε "Προηγούμενο/Προς τα πίσω" για να
επιστρέψετε στο προηγούμενο ευρετήριο ή πατήστε
συνεχόμενα για να γίνει προώθηση προς τα πίσω της
αναπαραγωγής του αρχείου πολυμέσων.
Ελληνικά
Διάταξη Τηλεχειριστηρίου
Ελληνικά
6
#
Εικονίδι ο
Λειτουργία
Περιγραφή
•
Πατήστε το "ΜΕΝU" για να ανοίξει το μενού της
OSD, πίσω στο προηγούμενο βήμα για τη
λειτουργία του μενού της OSD ή για έξοδο από το
μενού της OSD.
•
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
11
MENU
12
Επόμενο/
Μετακίνηση
προς τα
εμπρός
Πατήστε "Επόμενο/Προς τα εμπρός" μία φορά για να
μεταβείτε στο επόμενο ευρετήριο ή πατήστε συνεχόμενα
για να γίνει προώθηση προς τα εμπρός της
αναπαραγωγής του αρχείου πολυμέσων.
13
SD/USB
Πατήστε "SD/USB" για εναλλαγή ανάμεσα στις πηγές SD
και USB. Ο προβολέας υποστηρίζει διάφορες μορφές
αρχείου φωτογραφίας/ήχου/βίντεο.
14
ZOOM
Κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνας του
προβολέα.
15
Κουμπί
Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eOpening, eView,
eTimer, ePower
Διαχείριση.
Πατήστε το πλήκτρο " " σε πηγή SD/USB A, η σελίδα
ρύθμισης θα παρουσιαστεί για ρύθμιση χρήστη.
16
ΕΝΤΑΣΗ
Μειώνει/αυξάνει την ένταση.
17
Τέσσερα
πλήκτρα
επιλογής
κατεύθυνσης
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά,
δεξιά για να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις
στην επιλογή σας.
7
Σύνδεση του Προβολέα
R B G
Συσκευή DVD,
Αποκωδικοποιητής,
δέκτης HDTV
5
Συσκευή DVD
D-Sub
R B G
1
HDMI
3
Adapter
4
HDTV adapter
6
D-Sub
HDMI
2
AV IN
HDMI
VGA IN
USB
SD CARD
iPod/iPhone
10
9
8
11
R B G
7
Συσκευή DVD,
Αποκωδικοποιητής,
δέκτης HDTV
#
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1 Καλώδιο τροφοδοσίας
7 Καλώδιο A/V υποδοχής 3,5 mm
2 Τροφοδοτικό
8 Τροφοδοτικό για iPod/iPhone
3 Καλώδιο VGA
4
Προσαρμογέας VGA σε Component/
προσαρμογέας HDTV
5 Καλώδιο 3 RCA component
9 Καλώδιο A/V σε RCA υποδοχής 3,5 mm
10 Κάρτα SD
11 Δίσκος/stick USB
6 Καλώδιο HDMI
Σημείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά με
τον υπολογιστή σας, παρακαλούμε σιγουρευτείτε πως ο χρονισμός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συμβατός
με τον προβολέα.
Ελληνικά
Ξεκινώντας
Ελληνικά
8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Αφαιρέστε το καπάκι των φακών. (Εικόνα #1)
2
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήματος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
3
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "Τροφοδοσίας" στον
πίνακα ελέγχου και η λυχνία LED Τροφοδοσίας θα ανάψει μπλε. (Εικόνα #2)
4
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.). O
προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή.
•
Αν η οθόνη εμφανίσει τα εικονίδια "Lock (Κλειδώματος)" και "Source (Πηγής)",
αυτό σημαίνει πως ο προβολέας έχει κλειδώσει έναν συγκεκριμένο τύπο πηγής
και πως δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος σήματος εισόδου.
•
Αν εμφανιστεί το μήνυμα "No Signal (Δεν υπάρχει σήμα)" στην οθόνη,
παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια σήματος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιμοποιήστε το κουμπί
"Πηγή" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο απευθείας κουμπί
πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάμεσα στις πηγές.
2
Κουμπί ΙΣΧΥΣ
1
Καπάκι φακών
9
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.
Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Please press power button again to
complete the shutdown process (Παρακαλούμε πατήστε ξανά το κουμπί
τροφοδοσίας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερματισμού)."
Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας.
2
Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ και θα αναβοσβήνει γρήγορα
μετά την απενεργοποίηση του προβολέα και οι ανεμιστήρες θα συνεχίσουν να
λειτουργούν για περίπου 2 λεπτά για να διασφαλιστεί η σωστή ψύξη του
συστήματος.
3
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήματος, η λυχνία LED ένδειξης
τροφοδοσίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά κόκκινη,
που σημαίνει πως ο προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.
4
Τώρα, μπορείτε να βγάλετε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύματος.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Υπερθέρμανση προβολέα. Θα σβήσει σύντομα αυτόματα.)"
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει
υπερθερμανθεί. Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα
ή κέντρο επισκευών.
•
"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Σφάλμα ανεμιστήρα.
Θα σβήσει σύντομα αυτόματα.)"
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον
ανεμιστήρα. Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα
ή κέντρο επισκευών.
Σημείωση: Κάθε φορά που ο προβολέας τερματιστεί αυτόματα,
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων ή το κέντρο
σέρβις.
Ελληνικά
Απενεργοποίηση του προβολέα
Ελληνικά
10
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με τροχό ρύθμισης κλίσης για τη ρύθμιση του
ύψους της εικόνας.
Για να σηκώσετε ή να χαμηλώσετε την εικόνα:
1
Χρησιμοποιήστε τον Τροχό ρύθμισης της κλίσης για μικρορύθμιση της γωνίας
προβολής.
Τροχός ρύθμισης κλίσης
11
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
μπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυμητή
απόσταση από την οθόνη. Παράδειγμα: Αν ο προβολέας είναι 3 μέτρα από την
οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για μεγέθη εικόνας 71".
•
Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 118 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 3 μέτρων.
Μέγε
θος ο
θόνη
ς
71"
Ύψος:
118cm
C
A
3m
Επιθυμητά Διαγώνιος
Ελληνικά
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
Ελληνικά
12
Μέγεθος οθόνης
Επιθυμητά
Διαγώνιος
(ίντσες)
<A>
Κορυφή
(Ελαχ ζουμ)
Διαγώνιος
(ίντσες)
<Β>
Π (εκ) x Υ (εκ)
Από τη βάση
έως την
κορυφή της
εικόνας (εκ)
<Γ>
0,64
15
31 x 22
25
1,2
28
59 x 41
47
2,0
47
98 x 69
79
2,4
57
118 x 82
95
2,6
60
125 x 87
101
3,0
71
147 x 103
118
3,4
80
167 x 117
134
Αναλογία Ζουμ: 1,0x
13
Μενού εγκατάστασης
Το μενού εγκατάστασης παρέχει μια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιμοποιείτε την OSD μόνο όταν
στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "No signal input (Δεν υπάρχει είσοδος σήματος)".
Οι επιλογές του μενού περιλαμβάνει ρυθμίσεις και αλλαγές για το μέγεθος της
οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπεζίου και περισσότερες.
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "Τροφοδοσία" στον πίνακα
ελέγχου.
2
Πατήστε το κουμπί του "MENU" στον πίνακα ελέγχου για να εμφανίσετε την OSD
για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.
3
Το μοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθμίσεων
βαθμονόμησης και ευθυγράμμισης, όπως το μέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
4
Το μενού Εγκατάστασης περιέχει τις παρακάτω επιλογές:
• Μέθοδος προβολής
• Τοποθεσία προβολής
• Θέση Μενού
• Ρυθμίσεις τραπεζίου
• Ρυθμίσεις γλώσσας
• Επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε μια επιλογή, το
αριστερό και δεξί βελάκι για να ρυθμίσετε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις επιλογών
και το δεξί βελάκι για είσοδο σε ένα υπομενού για ρύθμιση λειτουργιών. Οι νέες
ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα κατά την έξοδο από το μενού.
5
Πατήστε οποιαδήποτε στιγμή το κουμπί του μενού για έξοδο από το μενού και
επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
Ελληνικά
Χειριστήρια Χρήστη
Ελληνικά
14
Acer Empowering Technology
Κουμπί
Empowering
Το Κουμπί Acer Empowering παρέχει
τρεις μοναδικές λειτουργίες της Acer, οι
οποίες είναι αντίστοιχα οι "Acer eView
Management", "Acer eTimer
Management" και "Acer ePower
Management". " "για περισσότερο από
ένα δευτερόλεπτο για να εκτελέσετε το
κύριο μενού της προβολής στην οθόνη για
να αλλάξετε τη λειτουργία του.
Διαχείριση του Acer ePower
Πατήστε το" "για να εκτελέσετε το
υπομενού "Acer eView Management".
Το "Acer eView Management" υπάρχει για
επιλογή της λειτουργίας προβολής.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαχείριση του Acer eTimer
Διαχείριση του Acer ePower
Πατήστε το" "για να εκτελέσετε το
υπομενού "Acer eTimer Management".
Το "Acer eTimer Management" προσφέρει
μια λειτουργία υπενθύμισης για έλεγχου
του χρόνου της παρουσίασης.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το
"Acer ePower Management".
Το "Acer ePower Management"
προσφέρει στο χρήστη μια συντόμευση
για εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της
λάμπας και του προβολέα. Παρακαλούμε
ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή στην
Οθόνη για περισσότερες λεπτομέρειες.
15
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα μενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν
να κάνετε προσαρμογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις.
Χρήση των μενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το μενού της OSD, πατήστε το "ΜΕΝU" στο Τηλεχειριστήριο ή
στον πίνακα ελέγχου.
•
Όταν εμφανιστεί η OSD, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξτε
οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό μενού. Μετά την επιλογή του επιθυμητού
•
στοιχείου στο μενού, πατήστε το
λειτουργιών.
για είσοδο στο υπομενού για ρύθμιση των
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυμείτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
.
•
Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο υπομενού και
ρυθμίστε το σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "ΜΕΝU" στο τηλεχειριστήριο, η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό
μενού.
•
Για να κλείσετε την OSD, πατήστε ξανά το "ΜΕNU" στο τηλεχειριστήριο. Το
μενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα αποθηκεύσει αυτόματα τις νέες
ρυθμίσεις.
Κύριο μενού
Ρύθμιση
Υπομενού
Ελληνικά
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ελληνικά
16
Color (Χρώμα)
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιημένες για
διάφορους τύπους εικόνων.
•
•
•
•
•
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον.
Video: Για αναπαραγωγή βίντεο σε φωτεινό περιβάλλον.
Picture (Εικόνα): Για γραφική εικόνα
Game (Παιχνίδια): Για περιεχόμενο παιχνιδιού.
User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθμίσεων του χρήστη.
Wall color (Χρώμα Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα σωστό χρώμα
ανάλογα με τον τοίχο. Υπάρχουν πολλές επιλογές,
τοίχου)
συμπεριλαμβανομένου του λευκού, του ανοιχτού κίτρινου, του ανοιχτού
μπλε, του ροζ, του σκούρου πράσινου. Θα αντισταθμίζει την απόκλιση
του χρώματος λόγω του χρώματος του τοίχου για να εμφανίζεται ο
σωστός τόνος της εικόνας.
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast
(Αντίθεση)
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάμεσα στα φωτεινότερα
και τα σκοτεινότερα μέρη της εικόνας. Η ρύθμιση της αντίθεσης αλλάζει
την ποσότητα του μαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Color Temperature Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος. Σε υψηλότερη χρωματική
θερμοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο κρύα, ενώ σε χαμηλότερη χρωματική
(Χρωματική
θερμοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.
Θερμοκρασία)
Degamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με μεγαλύτερη
τιμή γάμμα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο φωτεινά.
Saturation
(Κορεσμός)
Ρυθμίζει μια εικόνα βίντεο από μαύρο και άσπρο σε πλήρως
κορεσμένο χρώμα.
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να μειώσετε την ποσότητα του χρώματος
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώματος
17
Ρυθμίζει την ισορροπία χρώματος του κόκκινου και του πράσινου.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου
στην εικόνα.
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην
Σημείωση: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσμός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία υπολογιστή ή HDMI.
Image (Εικόνα)
Prokection mode
(Κατάσταση
προβολής)
•
Μπροστινό ηχείο: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
•
Οπίσθια: Αντιστρέφει την εικόνα ώστε να μπορείτε να προβάλλετε
πίσω από μια διαφανή οθόνη.
•
Αυτόματο: Προσαρμόζει αυτόματα την τοποθεσία προβολής της
εικόνας.
•
Επιφάνεια εργασίας
•
Οροφή: Αναστρέφει την εικόνα ανάποδα για προβολή προσαρτημένη
στην οροφή.
Peojection Location
(Τοποθεσία
προβολής)
Ελληνικά
Tint (Χροιά)
Ελληνικά
18
Aspect Ratio
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας
(Αναλογία Εικόνας) που προτιμάτε.
•
Auto (Αυτόματο): Διατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους
της εικόνας και μεγιστοποίηση της εικόνας για να
χωρέσει στα τοπικά οριζόντια ή κάθετα
εικονοστοιχεία.
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα
απεικονιστεί χρησιμοποιώντας αναλογία 4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της
οθόνης και το ύψος θα ρυθμιστεί για να προβληθεί η εικόνα
χρησιμοποιώντας αναλογία 16:9.
•
Full (Πλήρης Εικόνα): Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας για να καλύπτει
όλη την οθόνη σε πλάτος (1280 pixels) και σε
ύψος (800 pixels).
Auto Keystone
(Αυτόματο
Τραπέζιο)
Ρυθμίζει αυτόματα την κατακόρυφη εικόνα.
Manual Keystone
(Χειροκίνητη
διόρθωση
τραπεζίου)
Προσαρμόζει την παραμόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την
κλίση του προβολέα. (± 40 μοίρες)
<Σημείωση> Η λειτουργία Χειροκίνητου τραπεζίου δεν διατίθεται στη
ρύθμιση Αυτόματο τραπέζιο στο "On".
H. Position
(Οριζόντια θέση)
V. Position
(Κάθετη θέση)
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.
Frequency
(Συχνότητα)
Η "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του
προβολέα για να ταιριάζει με τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε μια κάθετη γραμμή που τρεμοπαίζει στην
προβαλλόμενη εικόνα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε
τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
Tracking
(Ευθυγράμμιση)
Συγχρονίζει το χρονισμό του σήματος του προβολέα με αυτόν της κάρτας
γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτή
τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
Sharpness
(Ευκρίνεια)
Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ευκρίνεια.
Σημείωση: Οι λειτουργίες "H. Position (Ο. Θέση)", "V. Position (Κ. Θέση)",
"Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράμμιση)" δεν υποστηρίζονται στη
λειτουργία DVI ή Βίντεο.
Σημείωση: Η λειτουργία "Sharpness (Ευκρίνεια)" δεν υποστηρίζεται στη
λειτουργία Υπολογιστή ή DVI.
19
Menu Location (Θέση
Μενού)
Επιλέξτε τη θέση του μενού στην οθόνη προβολής.
Source Lock
(Κλείδωμα Πηγής)
Όταν το κλείδωμα πηγής είναι στο"Off (Απενεργοποιημένη) ", ο
προβολέας θα αναζητάει άλλα σήματα αν χαθεί το τρέχον σήμα εισόδου.
Όταν το κλείδωμα πηγής είναι στο "On (Ενεργοποιημένη)", θα "lock
(κλειδώσει)" στο τρέχον κανάλι πριν να πατήσετε το κουμπί "Source" στο
τηλεχειριστήριο για το επόμενο κανάλι.
Closed Caption
(Υπότιτλοι)
Επιλέγει μία επιθυμητή λειτουργία υποτίτλων από τις επιλογές CC1, CC2,
CC3, CC4, (το CC1 εμφανίζει υποτίτλους στην αρχική γλώσσα της
περιοχής σας). Επιλέξτε "Off (Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιηθεί
η ιδιότητα υποτίτλων. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνον όταν επιλεγεί
ένα σήμα composite βίντεο ή μία είσοδος S-Video και η μορφή
συστήματος είναι NTSC.
<Σημείωση> Ορίστε τις διαστάσεις της οθόνης σας στο 4:3. Η λειτουργία
αυτή δεν διατίθεται όταν οι διαστάσεις είναι "16:9" ή "Auto (Αυτόματο)" .
Reset (Επαναφορά)
Πατήστε το κουμπί
και επιλέξτε το "Yes (Ναι)" για επιστροφή των
παραμέτρων προβολής όλων των μενού στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.
Management (Διαχείριση)
High Altitude
(Υψηλό Υψόμετρο)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιημένη)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας
Υψηλό Υψόμετρο. Λειτουργεί τους ανεμιστήρες σε πλήρη ταχύτητα
συνεχόμενα, για να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του προβολέα σε υψηλό
υψόμετρο.
Auto Shutdown
(Αυτόματος
τερματισμός)
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος
μετά από τον καθορισμένο χρόνο. (σε λεπτά)
LED Calibration
(Βαθμονόμηση LED)
Πατήστε το
αφού επιλέξετε "Yes (Ναι)", περιμένετε για 10
δευτερόλεπτα για ολοκληρώσετε τη διαδικασία μικροσυντονισμού λευκού
χρώματος. Βοηθά στη ρύθμιση απόδοσης χρώματος LED.
Ελληνικά
Setting (Ρυθμίσεις)
Ελληνικά
20
Audio (Ρυθμίσεις ήχου)
Volume (Ένταση)
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ένταση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ένταση.
•
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιημένη)" για σίγαση της έντασης ήχου.
Power On/Off Volume
(Ένταση στο Άναμμα/
Σβήσιμο)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
ειδοποίησης κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
προβολέα.
Alarm Volume (Ένταση
Συναγερμών)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
των προειδοποιητικών ειδοποιήσεων.
Mute (Σίγαση)
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποιημένη)" για επαναφορά της
έντασης ήχου.
Timer (Χρονόμετρο)
Timer Location (Θέση
Χρονοδιακόπτη)
•
Επιλέξτε τη θέση του χρονοδιακόπτη στην οθόνη.
Timer Start (Έναρξη
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το
Timer Period (Χρονικό
Διάστημα
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το κουμπί
Timer Display (Προβολή
Χρονοδιακόπτη)
•
Timer Volume (Ένταση
Χρονοδιακόπτη)
•
για να ξεκινήσει/σταματήσει ο χρονοδιακόπτης.
ή
για να ρυθμίσετε το χρονικό
διάστημα του χρονοδιακόπτη.
Πατήστε το κουμπί
ή
για να επιλέξετε ποια λειτουργία
προβολής του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
ειδοποιήσεων όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης και
τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει.
21
Language (Γλώσσα)
Ελληνικά
Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε το πολύγλωσσο μενού της OSD. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά
ή
για να επιλέξετε τη γλώσσα μενού που
προτιμάτε.
•
Πατήστε το
για επιβεβαίωση της επιλογής.
Ελληνικά
22
Παραρτήματα
Επίλυση Προβλημάτων
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας μεταπωλητή ή με το
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Προβλήματα εικόνας και λύσεις
#
1
2
Πρόβλημα
Δεν εμφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 95/98/
2000/XP))
Επίλυση
•
Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα
"Ξεκινώντας".
•
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν
λυγίσει ή σπάσει.
•
Ελέγξτε αν η λάμπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί
σωστά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
"Αντικατάσταση της λάμπας".
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού
και πως είναι αναμμένος ο προβολέας.
•
•
Πατήστε το "Επανασυγχρονισμός" στο τηλεχειριστήριο.
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Από το "Ο υπολογιστής μου", ανοίξτε τον "Πίνακα
ελέγχου" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
"Οθόνη".
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθμίσεις".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με 1080P-EIA.
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες για
προχωρημένους".
Αν το πρόβλημα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης είναι
μικρότερη ή ίση με 1080P-EIA.
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή" στην καρτέλα
"Οθόνη".
•
Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση όλων των συσκευών".
Έπειτα, επιλέξτε το "Συνηθισμένοι τύποι οθόνης
(Standard monitor types)" στο κουτί SP, επιλέξτε
την ανάλυση που θέλετε στο κουτί "Μοντέλα
(Models)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με 1080P-EIA.
23
4
5
6
7
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα (για
φορητούς
υπολογιστές)
Η οθόνη του
φορητού
υπολογιστή δεν
εμφανίζει την
παρουσίασή σας
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεμοπαίζει
Η εικόνα έχει μια
κάθετη γραμμή
που τρεμοπαίζει
Η εικόνα δεν είναι
εστιασμένη
•
•
Πατήστε το "Επανασυγχρονισμός" στο τηλεχειριστήριο.
•
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει
η οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισμό
περιλαμβανομένου του προβολέα.
•
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές μπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιμοποιείται μια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με λειτουργικό
Apple® Mac® OS : Στο System Preferences
(Προτιμήσεις συστήματος), ανοίξτε το Display
(Προβολή) και ορίστε το Video Mirroring (Κατοπτρισμός
εικόνας) στο "On (Ενεργοποιημένη)".
•
Ρυθμίστε το "Tracking (Συντονισμό)" για να τη
διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Eικόνα)"
για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βάθους χρώματος της οθόνης
στον υπολογιστή σας.
•
Χρησιμοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθμίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Eικόνα)" για
περισσότερες πληροφορίες.
•
Ελέγξτε και ρυθμίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της
κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συμβατή με τον
προβολέα.
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του
φακού.
•
Ρυθμίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του
προβολέα.
•
Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται μέσα
στην απαιτούμενη απόσταση 0,64 - 2,4 μέτρων από τον
προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να λάβετε ένα
προτιμώμενο μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας την
απόσταση και το ζουμ" για περισσότερες πληροφορίες.
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήματα για το στοιχείο 2
(παραπάνω) για να ρυθμίσετε την ανάλυση του
υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθμίσεων εξόδου.
Παράδειγμα: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Ελληνικά
3
Ελληνικά
24
8
9
10
11
Η εικόνα είναι
παραμορφωμένη
κατά την προβολή
μιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Η εικόνα είναι πολύ
μικρή ή πολύ
μεγάλη
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
Η εικόνα είναι
αντιστραμμένη
Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιημένη σε αναμορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε μορφή 4:3,
παρακαλούμε αλλάξτε τη μορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραμορφωμένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθμίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθμίστε τη μορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
•
Ρυθμίστε το μοχλό ζουμ στο πάνω μέρος του
προβολέα.
•
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά στην
οθόνη.
•
Πατήστε το "ΜΕΝU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα
ελέγχου. Μεταβείτε στις "Image (Εικόνα) --> Aspect
Ratio (Αναλογία εικόνας)" και δοκιμάστε άλλες
ρυθμίσεις.
•
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε
να είναι κεντραρισμένος στην οθόνη.
•
Πατήστε το πλήκτρο "Keystone (Διόρθωση τραπεζίου)
/ " στο τηλεχειριστήριο μέχρι οι πλευρές να γίνουν
κάθετες.
•
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) --> Projection (Προβολή)"
από την OSD και ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής.
Προβλήματα με τον Προβολέα
#
1
Συνθήκες
Ο προβολέας σταματάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Επίλυση
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
25
#
1
Συνθήκες
Μήνυμα
Υπενθύμιση Μηνύματος
Fan Fail (Σφάλμα Ανεμιστήρα) - ο ανεμιστήρας του συστήματος δε
λειτουργεί.
Projector Overheated (Υπερθέρμανση Προβολέα) - ο προβολέας
έχει υπερβεί τη συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να μπορέσετε να το
χρησιμοποιήσετε.
Ελληνικά
Μηνύματα OSD
Ελληνικά
26
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
Μηνύματα LED
Λυχνία LED Τροφοδοσίας
Μήνυμα
Κόκκινη
Μπλε
Αλλαγή ΕΝΕΡΓΟ σε
ΑΝΕΝΕΡΓΟ 100ms
--
Αναμονή
V
--
Πλήκτρο λειτουργίας στο
ON
--
V
Επανάληψη λάμπας
--
Γρήγορο αναβόσβημα
Σβήσιμο (Κατάσταση
ψύξης)
Γρήγορο αναβόσβημα
--
Κουμπί τροφοδοσίας
ΑΝΕΝΕΡΓΟ: Ψύξη
ολοκληρώθηκε,
Κατάσταση αναμονής
V
--
Φις εισόδου τροφοδοσίας
Σφάλμα (βλάβη
θερμοκρασίας)
Αναβοσβήνει γρήγορα ΚΟΚΚΙΝΟ και μένει σταθερά αναμμένη
ΜΠΛΕ εναλλάξ
Σφάλμα (Κλείδωμα
ανεμιστήρα)
Αναβοσβήνει γρήγορα ΚΟΚΚΙΝΟ και μένει σταθερά αναμμένη
ΜΠΛΕ εναλλάξ
Σφάλμα (βλάβη λάμπας)
Αναβοσβήνει γρήγορα ΜΠΛΕ και μένει σταθερά αναμμένη
ΚΟΚΚΙΝΗ εναλλάξ
Σφάλμα (βλάβη τροχού
χρώματος)
Αναβοσβήνει γρήγορα ΜΠΛΕ και μένει σταθερά αναμμένη
ΚΟΚΚΙΝΗ εναλλάξ
27
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δημοσιευμένα
τεχνικά χαρακτηριστικά μάρκετινγκ της Acer.
Σύστημα προβολής
DLP®
Ανάλυση
SVGA (858 x 600)
Συμβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συμβατών με IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, SVGA, VGA
Συμβατότητα βίντεο
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Αναλογία εικόνας
4:3 (εγγενής), 16:9, Πλήρης
Προβαλλόμενα χρώματα
1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Φακοί προβολής
F/ 2,2, f = 19,5 mm
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
15" (0,64 m) - 80" (3,40 m)
Απόσταση προβολής
2,10' (0,64 m) - 11,15' (2,4 m)
Αναλογία ρίψης
2.04
Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης
30 k - 100 kHz
Ρυθμός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
50 - 85 Hz
Διόρθωση τραπεζίου
+/- 40 μοίρες
Βάρος
550 g (1,22 Ibs.)
Διαστάσεις (B x Π x Υ)
122 χλστ X 116 χλστ X 42,5 χλστ (4,80" X 4,57" X 1,67")
Τροφοδοσία
AC 100 – 240 V, 50-60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
Normal mode (Κανονική λειτουργία): 83 W +/-10% @ 110
Vac
Αναμονή < 1 W
Θερμοκρασία λειτουργίας
5ºC έως 35ºC / 41ºF έως 95ºF
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
•
•
•
•
•
DC IN x1
Είσοδος VGA x1
Είσοδος Ήχου/Βίντεο x1
SD (SDHC) x1
USB x1: για πολυμέσα
Τυπικά περιεχόμενα συσκευασίας
•
•
•
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x1
Τροφοδοτικό AC x1
Καλώδιο VGA x1
Καλώδιο A/V υποδοχής 3,5 mm x1
Καλώδιο A/V σε RCA υποδοχής 3,5 mm x1
Τηλεχειριστήριο x1
Μπαταρίες x 1 (για το τηλεχειριστήριο)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x1 (για λειτουργία
προβολής)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x1 (για λειτουργία
πολυμέσων)
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x1
Θήκη μεταφοράς x 1
•
•
•
* Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως
προειδοποίηση.
Ελληνικά
Προδιαγραφές
Ελληνικά
28
Καταστάσεις συμβατότητας
A. Αναλογική VGA
1
VGA Αναλογική – Σήμα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
29
VGA Αναλογική – Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός
Λειτουργίες
WXGA
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
60
66,6
47,7
Ανάλυση
720x480
(1440x480)
720x576
(1440x576)
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
59,94(29,97)
15,7
50(25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
WSXGA+
3
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Μειωμένος
χρονισμός
κένωσης)
1366x768
VGA Αναλογική – Σήμα Component
Λειτουργίες
480i
576i
B. HDMI Ψηφιακή
1
HDMI - σήμα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
Ελληνικά
2
30
Ελληνικά
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI - Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός
Λειτουργίες
WXGA
WSXGA+
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Μειωμένος
χρονισμός κένωσης)
1366x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
31
HDMI - Σήμα βίντεο
Λειτουργίες
480i
Ανάλυση
720x480 (1440x480)
Κ.Συχνότητα [Hz]
59,94 (29,97)
Ο.Συχνότητα [KHz]
15,7
15,6
576i
720x576 (1440x576)
50 (25)
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
Όρια εύρους Ρυθμός οριζόντιας
οθόνης πηγής σάρωσης:
γραφικών
Ρυθμός κάθετης
σάρωσης:
Μέγ. ρυθμός
εικονοστοιχείων
30k~100kHz
50~85Hz
150MHz
Ελληνικά
3
Ελληνικά
32
Προειδοποιήσεις κανονισμών &
ασφαλείας
Ανακοίνωση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για
μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των
Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή
προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η
συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας
και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να
προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί
απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να
δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
μέτρα:
•
Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
•
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
•
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.
Ανακοίνωση: Προστατευμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση
θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς
της FCC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που
έχουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να
συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά
είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η
λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε μπορεί να
προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Διακήρυξη Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών
συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/EC.
Συμβατό με τη Ρωσική ρυθμιστική πιστοποίηση
Ρυθμιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σημείωση: Οι παρακάτω ρυθμιστικές πληροφορίες είναι μόνο για
μοντέλα με ασύρματο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρματη
χρήση. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει ή να μη
περιέχει ασύρματες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρματο LAN και/ή μονάδες Bluetooth).
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι για προϊόντα με τέτοιες συσκευές.
Καναδάς — Χαμηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)
a
Συνηθισμένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
Ελληνικά
Συνθήκες λειτουργίας
ÁããëéêÜ
33
Ελληνικά
34
1. Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή,
περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
b
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεμβολή στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς και
περιορισμούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm για την τελευταία λίστα χωρών.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
DSV0920
K11
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2010.
_______________________________
Mar. 22, 2010
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DSV0920
Machine Type:
K11 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF