Acer A1500 User Manual | Manualzz
Προβολέας της Acer
Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/
AX331/A1300W/B120/CE-W10/
C11W/AW331/H5382BD/E232/
HE-722/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/
P1502 Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Προβολέας της Acer Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 05/2016
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες,
σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην
ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας
θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer.
Αριθμός Μοντέλου: ___________________________
Σειριακός Αριθμός: ___________________________
Ημερομηνία Αγοράς: __________________________
Τόπος Αγοράς: ______________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για
λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυμία HDMI™, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική
παραπομπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
σημειώνονται στο προϊόν.
Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον
καθαρισμό
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Χρησιμοποιείτε
ένα στεγνό ύφασμα για τον καθαρισμό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύματος.
•
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
•
Αν το σύστημα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστημα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το
προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση.
Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα
ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος
σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός.
•
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα
σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
•
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούμενη επιφάνεια.
iv
•
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο
στροφέα ή τη λυχνία.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου
ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας
υπερβολικά μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας
διακλάδωσης. Εάν χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Σιγουρευτείτε ότι η
πρίζα ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν εισάγετε το φις του μετασχηματιστή
AC. Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος.
Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας.
Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να
καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA,
εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστο μήκος 4,5 μέτρα.
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η
αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε
αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί
v
•
•
•
•
•
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει
ανάγκη επισκευής
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας
του
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το
έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισμένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου με όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων μπορεί να μολύνουν
τα οπτικά συστατικά, μειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
Μέρη κοντά σε συναγερμούς φωτιάς.
Μέρη με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ºC/104 ºF.
Μέρη όπου το υψόμετρο είναι μεγαλύτερο από 3000 μέτρα.
Βγάλτε τον προβολέα αμέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
πρόβλημα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι
θόρυβοι ή μυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν
την περίπτωση, βγάλτε τον αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με το
κατάστημα αγοράς.
Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε συχνά την τροφοδοσία απότομα ούτε να βγάζετε τον προβολέα
από την πρίζα όσο λειτουργεί. Η καλύτερη πρακτική είναι να περιμένετε να
σταματήσει ο ανεμιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην ακουμπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερμαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζημιές όταν είναι αποφραγμένο το φίλτρο ή οι
αερισμού με βρομιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε μέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζημιά στα μάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγμα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναμμένος ο προβολέας.
Μην εμποδίζετε τους φακούς του προβολέα με αντικείμενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς μπορεί να θερμανθεί το αντικείμενο και να παραμορφωθεί, ή
ακόμα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάμπα, πατήστε το
HIDE στο τηλεχειριστήριο.
Η λάμπα θερμαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να
κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάμπα για να την
αντικαταστήσετε.
Μη λειτουργείτε τις λάμπες μετά την ονομαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί,
σε σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάμπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε
βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
Το προϊόν θα ανιχνεύσει μόνο του τη διάρκεια ζωή της λάμπας. Παρακαλούμε
βεβαιωθείτε πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστεί το
προειδοποιητικό μήνυμα.
Κατά την αλλαγή της λάμπας, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών Λάμπας)" από
το μενού "Management (Διαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) μετά την
αντικατάσταση της λάμπας.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που μπορεί να σας τραυματίσουν.
Το μοναδικό εξάρτημα που μπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάμπα που έχει
το δικό της αφαιρούμενο καπάκι. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο
επαγγελματικό προσωπικό επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά.
Αυτό το προϊόν μπορεί να προβάλλει αναστραμμένες εικόνες για τοποθέτηση
στην οροφή. Χρησιμοποιείτε μόνο το κιτ μονταρίσματος σε οροφή της acer για
την τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί με
ασφάλεια.
Ο προβολέας πρέπει να τοποθετηθεί με οριζόντιο τρόπο είτε επιτραπέζια είτε
με στήριξη στην οροφή και οι γωνίες κλίσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 6
μοίρες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί δραματική μείωση της διάρκειας ζωής της
λάμπας ή σημαντικά προβλήματα ασφάλειας και δυσλειτουργίας του
συστήματος.
6°
6°
vii
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου μέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου μετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε όταν σας μιλάνε οι δίπλα σας.
Οδηγίες περί διάθεσης
Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίμματα κατά τη
διάθεση. Για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Συμβουλευτική παράγραφος σχετικά με τον υδράργυρο
Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν μια οθόνη LCD/CRT:
Οι Λάμπα(ες) Hg στο εσωτερικό αυτής της συσκευής περιέχουν υδράργυρο και
πρέπει είτε να ανακυκλώνονται είτε να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς.
πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς νόμους. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με την Ένωση Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην
τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των λαμπών,
επισκεφτείτε την τοποθεσία www.lamprecycle.org
Μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη, RG2
"Όπως με κάθε φωτεινή πηγή, μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη, RG2 IEC 62471-5:
2015"
RG2
viii
Όλα με τη σειρά τους
Σημειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
•
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
Χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβλημα της οθόνης.
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος αν δε θα
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τι να μην κάνετε:
•
•
•
Μην αποφράσετε τις σχισμές και τα ανοίγματα που υπάρχουν για τον αερισμό
της μονάδας.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη μονάδα.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές με υπερβολική σκόνη και χώμα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άμεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
μεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποιήσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το έντονο φως
μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
Παρακαλούμε να μην ανοίξετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Κατά την αλλαγή της λάμπας, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει μόνο του τη ζωή της λάμπας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε
πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστούν τα προειδοποιητικά μηνύματα.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών Λάμπας)" από το μενού
"Management (Διαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) μετά την αντικατάσταση της
λάμπας.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, μπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συμβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα. Πα
να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάμπας".
Όλα με τη σειρά τους
iii
viii
Σημειώσεις για τη χρήση
viii
Προφυλάξεις
viii
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Πίνακας Ελέγχου
Διάταξη Τηλεχειριστηρίου
Έλεγχος MHL (Mobile High-Definition Link)
3
3
6
7
9
Ξεκινώντας
11
Σύνδεση του Προβολέα
11
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
Απενεργοποίηση του προβολέα
14
14
15
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ
16
16
Χειριστήρια Χρήστη
Μενού εγκατάστασης
17
21
25
25
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
26
Color (Χρώμα)
27
Image (Εικόνα)
30
Setting (Ρυθμίσεις)
32
Management (Διαχείριση)
36
Audio (Ήχος)
37
3D
37
Language (Γλώσσα)
38
Πίνακας
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την
άνεσή σας
Παραρτήματα
39
Επίλυση Προβλημάτων
39
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
43
Πώς να εγκαταστήσετε το εσωτερικό Dongle
44
Καθαρισμός και αντικατάσταση των φίλτρων σκόνης
(Επιλογή)
45
Αντικατάσταση της Λάμπας
46
Εγκατάσταση Οροφής
47
Προδιαγραφές
50
Καταστάσεις συμβατότητας
53
Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας
58
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό αποτελεί προβολέα DLP® με ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι
αξιοσημείωτες λειτουργίες του περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Τεχνολογία DLP®
Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: Ανάλυση 1024x768 XGA
Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: Ανάλυση WXGA 1280x800
Σειρά H5382BD/E232/HE-722: Ανάλυση 1280x720 720p
Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502: Ανάλυση 1920x1080 1080p
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας Full (Πλήρης)/4:3/16:9/16:10/L.Box
Καθιστά δυνατή την προβολή 3Δ περιεχομένου μέσω της Τεχνολογίας DLP
Link: To Blue-Ray 3D υποστηρίζεται και είναι έτοιμο για αναπαραγωγή nVidia
3DTV
Η τεχνολογία ColorBoost της Acer προσφέρει τα πραγματικά χρώματα της
φύσης για ζωντανές εικόνες σα να σου μιλούν
Υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης
Η τεχνολογία LumiSense+ βελτιστοποιεί αυτόματα τη φωτεινότητα και τον
κορεσμό χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας με βάση τον τρέχοντα φωτισμό
περιβάλλοντος.
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Bright (Φωτεινός), Presentation (Παρουσίαση),
Standard (Κλασσικό), sRGB, Rec. 709 (Εγγρ. 709), Movie (Ταινία), Dark
Cinema (Σκοτεινή αίθουσα), Game (Παιχνίδια), Sports (Αθλητικά), ISF Night
(ISF Βράδυ), ISF Day (ISF Ημέρα), User (Χρήστης)) δίνουν τη δυνατότητα για
την καλύτερη απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση
Συμβατό με NTSC / PAL / SECAM και με υποστήριξη HDTV (480i/p, 576i/p,
720p, 1080i/p)
Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η λειτουργία οικονομίας (ECO)
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της λάμπας
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
Εξοπλισμένο με σύνδεση HDMI™ & MHL οι οποίες υποστηρίζουν HDCP
Υποστηρίζεται η λειτουργία HDMI CEC
Έξυπνη ανίχνευση παρέχει γρήγορη, έξυπνη ανίχνευση πηγής
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
Φακοί προβολής με χειροκίνητη εστίαση και μεγέθυνση έως και 1.1x ή 1.3x
Ψηφιακό ζουμ 2x
Συμβατό με λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®,
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh®
Υποστηρίζεται προβολή σήματος MHL V2.1.
Υποστηρίζεται LumiSense+
Ενσωματωμένο ηχείο 3 Watt ή 10 Watt
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η μονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς αν λείπει κάτι.
Προβολέας
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
Κάρτα ασφαλείας
(προαιρετικό)
Οδηγός χρήστη
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Θήκη μεταφοράς
(προαιρετικό)
Φίλτρα σκόνης
(προαιρετικό)
Τηλεχειριστήριο
MH
L
HD
MI
DC
5V
IN
2 x Μπαταρίες
(προαιρετικό)
WirelessCAST
(προαιρετικό)
Καλώδιο Micro USB
(αρσενικό) σε Micro USB
(θηλυκό) 50 mm (προαιρετικό)
Κιτ WirelessHD
(προαιρετικό)
Micro USB σε Mini USB
Καλώδιο 80 mm (προαιρετικό)
3
Ελληνικά
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
1
2
3
4
5
6
7
11
8
12
10
9
#
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Έξοδος αέρα
7
Πίνακας ελέγχου
2
Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
8
Κάλυμμα λαμπτήρα
3
Δαχτυλίδι εστίασης
9
Καπάκι φακών
4
Δαχτυλίδι ζουμ
10 Φακοί προβολής
5
Δέκτης τηλεχειριστήριου
11
6
Κουμπί τροφοδοσίας
12 Τροχοί ρύθμισης κλίσης
Είσοδος αέρα
Ελληνικά
4
Δεξιά / Πίσω πλευρά
Τύπος 1
13
14
2
M
H
L
5V
#
/
al
rn
te
In
1
2 3 4
5
6 5
3 4
5
6
7 8 9 10 11 12
9 15 12
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Πρίζα ρεύματος
9
Σύνδεση εισόδου Composite video
2
Θύρα κλειδαριάς Kensington™
10
Σύνδεση εισόδου ήχου 2 (για S-Video ή
Composite)
3
Σύνδεση HDMI 1
11
Σύνδεση εισόδου ήχου 1 (για είσοδο VGA
1/είσοδο VGA 2)
4
Ακροδέκτης εξόδου 5V DC (φόρτιση
συσκευής & υποστήριξη λειτουργίας
ποντικιού σελίδα πάνω/κάτω)
12
Σύνδεση εξόδου ήχου
5
Αναλογικό σήμα PC/HDTV/component
Σύνδεση εισόδου ήχου (VGA IN 1, VGA
IN 2)
13
Εσωτερικός σύνδεσμος 5V
6
Υποδοχή RS232
14
Σύνδεση HDMI 2/MHL
7
Ακροδέκτης εξόδου οθόνης loop-through
(μόνο για VGA IN 1)
15
Ακροδέκτης εισόδου ήχου
8
Σύνδεση εισόδου S-Video
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
5
1 2
#
3 4
5
6 7 89
Περιγραφή
1
Πρίζα ρεύματος
2
3
#
Ελληνικά
Τύπος 2
10
Περιγραφή
6
Υποδοχή RS232
Σύνδεση HDMI 1
7
Σύνδεση εισόδου Composite video
Σύνδεση HDMI 2/MHL
8
Ακροδέκτης εισόδου ήχου
4
Ακροδέκτης εξόδου 5V DC (φόρτιση
συσκευής & υποστήριξη λειτουργίας
ποντικιού σελίδα πάνω/κάτω)
9
Σύνδεση εξόδου ήχου
5
Αναλογικό σήμα PC/HDTV/component
Σύνδεση εισόδου ήχου
10
Θύρα Kensington™ Lock
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
Ελληνικά
6
Πίνακας Ελέγχου
1
4
2
3
7
8
5
9
6
10
#
1
Εικονίδιο
POWER
Λειτουργία
Περιγραφή
POWER
(ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ)
Ενδεικτική Λυχνία LED Ισχύος
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάμπας
2
LAMP
LAMP
3
TEMP
TEMP
Ενδεικτική Λυχνία LED Θερμοκρασίας
4
POWER
(ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ)
Δείτε τα περιεχόμενα στην ενότητα
"Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα".
5
Χρησιμοποιήστετo
για να
Τέσσερα πλήκτρα
επιλογής κατεύθυνσης επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις
στην επιλογή σας.
6
BACK
7
SOURCE
8
ENTER
9
10
MENU
BACK (ΠΙΣΩ)
Για επιστροφή στην προηγούμενη
λειτουργία.
SOURCE (ΠΗΓΗ)
Αλλάζει την εν ενεργεία πηγή.
ENTER (Εισαγωγή)
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων
σας.
Keystone (Τραπεζίου)
Ρυθμίζει την εικόνα για να αντισταθμίσει
την παραμόρφωση που προκαλείται από
την κλίση του προβολέα.
MENU (ΜΕΝΟΎ)
Πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΎ)" για να
ανοίξει το μενού της OSD, πίσω στο
προηγούμενο βήμα για τη λειτουργία του
μενού της OSD ή για έξοδο από το μενού
της OSD.
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
7
1
26
7
2
3
4
5
8
9
27
10
6
Model No:J-25041
11
19
12
13
20
21
14
15
22
23
16
24
17
18
25
Model No:J-25030
MC.JMV11.008
#
Εικονίδιο
MC.JMV11.007
Λειτουργία
Περιγραφή
1
Πομπός
υπέρυθρων
Στέλνει σήματα στον προβολέα.
2
POWER
(ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
του Προβολέα".
3
MUTE (Σίγαση)
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έντασης ήχου.
4
RATIO
Για να επιλέξετε την επιθυμητή αναλογία εικόνας.
Επιλογή/
Εισαγωγή
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
Αναπαραγωγή/
Παύση
Πιέστε για έναρξη/παύση της αναπαραγωγής.
5
6
Τέσσερα πλήκτρα
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για
επιλογής
να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
κατεύθυνσης
7
3D
8
SOURCE (ΠΗΓΗ) Αλλάζει την εν ενεργεία πηγή.
9
MODE
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Πατήστε "MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)" για να επιλέξετε τη
λειτουργία προβολής από Bright (Φωτεινός), Presentation
(Παρουσίαση), Standard (Κλασσικό), Video (Βίντεο) και User
(Χρήστης).
10
KEYSTONE
(ΤΡΑΠΕΖΊΟΥ)
Ρυθμίζει την εικόνα για να αντισταθμίσει την παραμόρφωση
που προκαλείται από την κλίση του προβολέα.
Πατήστε "3D" για να επιλέξετε μοντέλα 3D.
BACK (ΠΙΣΩ)
Για επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία.
11
STOP
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
Πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
12
VGA
Πατήστε το "VGA" για να αλλάξετε την πηγή στη σύνδεση
VGA. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει αναλογικό RGB, YPbPr
(480p/576p/720p/ 1080i), YCbCr (480i/576i) και RGBsync.
Ελληνικά
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
Ελληνικά
8
#
13
Εικονίδιο
Λειτουργία
Περιγραφή
FREEZE
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
14
PgUp
Μόνο για χρήση σε υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το
κουμπί για να επιλέξετε την προηγούμενη σελίδα. Αυτή η
λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το USB Ctrl σύνδεσης
(Μίνι τύπου B) συνδέεται με έναν υπολογιστή μέσω ενός
καλωδίου USB.
15
COMPONENT
Χωρίς λειτουργία.
16
PgDn
Μόνο για χρήση σε υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το
κουμπί για να επιλέξετε την επόμενη σελίδα. Αυτή η λειτουργία
είναι διαθέσιμη μόνο όταν το USB Ctrl σύνδεσης (Μίνι τύπου
B) συνδέεται με έναν υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB.
17
MEDIA (ΜΕΣΑ)
Χωρίς λειτουργία.
18
KeyPad 0~9
(Πληκτρολόγιο
0~9)
Πατήστε τα "0~9" για είσοδο ενός κωδικού πρόσβασης στις
"Security (Ασφάλεια)"
19
MENU (ΜΕΝΟΎ)
•
•
Πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΎ)" για να ανοίξει το μενού
της OSD, πίσω στο προηγούμενο βήμα για τη
λειτουργία του μενού της OSD ή για έξοδο από το μενού
της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
20
HDMI™/MHL
Για αλλαγή πηγής σε HDMI/MHL.
21
HIDE
Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε "HIDE" για να
κρύψετε την εικόνα, πατήστε ξανά για να εμφανιστεί η εικόνα.
22
ZOOM IN
(ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)
Μεγέθυνση της εικόνας προβολής.
23
VIDEO
Για να αλλάξετε πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
24
ZOOM OUT
(ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ)
Σμίκρυνση της εικόνας προβολής.
25
LAN/WiFi
Πατήστε το "LAN/WiFi" για να αλλάξετε πηγή σε "WiFi."
Διατίθεται μόνο όταν το Acer WirelessCAST (MWA3) είναι
συνδεδεμένο στον προβολέα και ανατρέξτε στο "WiFi" στη
λίστα πηγών.
26
Δείκτης λέιζερ
Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής.
Κουμπί λέιζερ
Σημαδέψτε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής και
κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το
δείκτη λέιζερ.
27
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
9
1
2
3
5
4
8
6
7
9
10
11
#
Εικονίδιο
1
Λειτουργία
ΠΗΓΗ
Περιγραφή
Πατήστε το κουμπί "SOURCE (ΠΗΓΗ)" για εναλλαγή
μεταξύ της κατάστασης περιήγησης, της αριθμητικής και
της κατάστασης πολυμέσων.
•
2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
•
3
Πατήστε το κουμπί "MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)" για ένα
δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη MHL Control
Mode (λειτουργία ελέγχου MHL).
Για έξοδο, πατήστε ξανά το κουμπί "MODE
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)".
Σίγαση
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έντασης ήχου.
(μόνον για Navigation (Πλοήγηση) ή Multi-Media
(Πολυμέσα) λειτουργία)
4

Αύξηση
έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου. (μόνον για Multi-Media
(Πολυμέσα) λειτουργία)
5

Μείωση
έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου. (μόνον για Multi-Media
(Πολυμέσα) λειτουργία)
Επιλογή/
Εισαγωγή
Πατήστε για επιλογή/εισαγωγή του αρχείου. (μόνον για
Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)
6
7
Αναπαραγωγή/ Γίνεται εναλλαγή ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
Παύση
(μόνον για Multi-Media (Πολυμέσα) λειτουργία)
ΜΕΝΟΎ
Πατήστε για να ξεκινήσετε το ριζικό μενού.
(μόνον για Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)
Ελληνικά
Έλεγχος MHL (Mobile High-Definition Link)
Ελληνικά
10
#
8
Εικονίδιο
Λειτουργία
Τέσσερα
πλήκτρα
επιλογής
κατεύθυνσης
Περιγραφή
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά
για να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις στην
επιλογή σας.
(μόνον για Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)
Πίσω/Έξοδος
•
Πατήστε "BACK (ΠΙΣΩ)" για να επιστρέψετε ένα
βήμα πίσω στο μενού.
•
Για να εξέλθετε από το αρχείο.
(μόνον για Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)
Stop (Διακοπή)
Διακόπτει την αναπαραγωγή. (μόνον για Multi-Media
(Πολυμέσα) λειτουργία)
10
PgUp/PgDn
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την
επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα. (μόνον για
Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)
11
Πληκτρολόγιο
0~9
Αριθμητικά κουμπιά. (μόνον για Numeric (Αριθμητική)
λειτουργία)
9
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
11
Ελληνικά
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
Τύπος 1
Συσκευή DVD,
Αποκωδικοποιητής, δέκτης HDTV
Συσκευή DVD
R B G
5
HDMI
D-Sub
Έξοδος ήχου
Smart Phone
6
5
Συσσωρευτής
ενέργειας
8
9
R B G
4
W R
3
7
HDTV adapter
10
D-Sub
HDMI
2
2
/
HL
M
l 5V
rna
te
In
Chromecast
Acer Dongle
RS232
Y
D-Sub
10
1
RS232
8
RS232
Y
11
13
Έξοδος βίντεο
12
D-Sub
W R
Έξοδος S-video
#
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Καλώδιο τροφοδοσίας
8
Καλώδιο VGA
2
Καλώδιο Micro USB (αρσενικό) σε Micro
USB (θηλυκό) 50 mm
9
Υποδοχή καλωδίου ήχου/Υποδοχή
3
Καλώδιο Micro USB σε Mini USB 80 mm
10
Υποδοχή καλωδίου ήχου/RCA
4
Καλώδιο HDMI
11
Καλώδιο composite video
5
Καλώδιο USB για συσκευή φόρτισης
12
Καλώδιο S-Video
6
Καλώδιο 3 RCA component
13
Καλώδιο RS232
7
Προσαρμογέας VGA σε Component/
προσαρμογέας HDTV
Σημείωση 1: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά με τον
υπολογιστή σας, παρακαλούμε σιγουρευτείτε πως ο χρονισμός της λειτουργίας
προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συμβατός με τον προβολέα.
Σημείωση 2: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Σημείωση 3: Το καλώδιο USB χρειάζεται επέκταση τροφοδοτικού, εάν το μήκος
είναι πάνω από 5 μέτρα.
Σημείωση 4: Μερικά smartphone απαιτούν μετατροπέα (παρέχεται από τον
κατασκευαστή smartphone) για την ενεργοποίηση της λειτουργίας MHL.
Σημείωση 5: Ο ακροδέκτης εξόδου USB DC 5V υποστηρίζει έξοδο ισχύος 5V/
2,0A για φόρτιση του συσσωρευτή ενέργειας μόνο όταν δεν ανιχνευτεί πηγή
MHL.
Σημείωση 6: VGA OUT loop through μόνο για VGA IN 1.
Τύπος 2
Συσκευή DVD
HDMI
Ελληνικά
12
Συσκευή DVD,
Αποκωδικοποιητής
και μετατροπέας
τηλεοπτικού
σήματος (Set-top
Box), δέκτης HDTV
2
HDMI
D-Sub
USB
MHL
R B G
W R
3
Έξοδος ήχου
6
4
2
R B G
5
HDMI
HDMI
D-Sub
W R
HDTV adapter
7
8
7
HDMI
1
Y
RS232
Smart Phone
9
Έξοδος βίντεο
10
RS232
11
Συσσωρευτής
#
Περιγραφή
1
Καλώδιο τροφοδοσίας
2
3
Y
11
RS232
#
Περιγραφή
7
Υποδοχή καλωδίου ήχου/RCA
Καλώδιο HDMI
8
Υποδοχή καλωδίου ήχου/Υποδοχή
Καλώδιο MHL (MicroUSB προς HDMI)
9
Καλώδιο composite video
4
Καλώδιο VGA
10
Καλώδιο RS232
5
Προσαρμογέας VGA σε Component/
προσαρμογέας HDTV
11
Καλώδιο USB για συσκευή φόρτισης
6
Καλώδιο 3 RCA component
Σημείωση 1: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά
με τον υπολογιστή σας, παρακαλούμε σιγουρευτείτε πως ο χρονισμός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συμβατός
με τον προβολέα.
13
Ελληνικά
Σημείωση 2: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
Σημείωση 3: Το καλώδιο USB χρειάζεται επέκταση τροφοδοτικού, εάν
το μήκος είναι πάνω από 5 μέτρα.
Σημείωση 4: Μερικά smartphone απαιτούν μετατροπέα (παρέχεται
από τον κατασκευαστή smartphone) για την ενεργοποίηση της
λειτουργίας MHL.
Σημείωση 5: Ο ακροδέκτης εξόδου USB DC 5V υποστηρίζει έξοδο
ισχύος 5V/1,0A για φόρτιση του συσσωρευτή ενέργειας μόνο όταν δεν
ανιχνευτεί πηγή MHL.
Ελληνικά
14
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήματος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
2
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "Τροφοδοσίας" στον
πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο και η λυχνία LED Τροφοδοσίας θα
ανάψει μπλε.
3
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.). O
προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή.
•
Αν η οθόνη εμφανίσει τα εικονίδια "Κλειδώματος" και "Πηγής", αυτό
σημαίνει πως ο προβολέας έχει κλειδώσει έναν συγκεκριμένο τύπο πηγής
και πως δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος σήματος εισόδου.
•
Αν εμφανιστεί το μήνυμα "No Signal (Δεν υπάρχει σήμα)" στην οθόνη,
παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
σήματος ή πιέστε το απευθείας πλήκτρο πηγής.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιμοποιήστε το κουμπί
"Source (Πηγής)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο
απευθείας κουμπί πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάμεσα στις
πηγές.
Κουμπί τροφοδοσίας
15
1
2
3
4
5
Για απενεργοποίηση του προβολέα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
λειτουργίας. Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Please press the power
button again to complete the shutdown process. (Παρακαλούμε πατήστε
ξανά το κουμπί τροφοδοσίας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
τερματισμού)." Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας.
Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ και θα αναβοσβήνει γρήγορα
μετά την απενεργοποίηση του προβολέα και οι ανεμιστήρες θα συνεχίσουν να
λειτουργούν για περίπου 2 λεπτά για να διασφαλιστεί η σωστή ψύξη του
συστήματος. (υποστηρίζεται μόνο στη λειτουργία "Instant Resume (Άμεση
επαναφορά)")
Όσο παραμένει συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, μπορείτε να πατήσετε
το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά αμέσως τον προβολέα
εντός των 2 λεπτών της διαδικασίας απενεργοποίησης. (υποστηρίζεται μόνο
στη λειτουργία "Instant Resume (Άμεση επαναφορά)")
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήματος, η λυχνία LED ένδειξης
τροφοδοσίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά κόκκινη,
που σημαίνει πως ο προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.
Τώρα, μπορείτε να βγάλετε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύματος.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
•
"Projector Overheated. (Υπερθέρμανση προβολέα.) Lamp will
automatically turn off soon. (Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα
σύντομα.)"
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει
υπερθερμανθεί. Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ένδειξη LED θερμοκρασίας θα ανάψει
σταθερά κόκκινη. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο
επισκευών.
"Fan failed. (Σφάλμα ανεμιστήρα.) Lamp will automatically turn off
soon. (Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα σύντομα.)"
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον
ανεμιστήρα. Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ένδειξη LED θερμοκρασίας θα
αναβοσβήνει. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο
επισκευών.
Σημείωση 1: Αν ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα και η
ένδειξη LED της λάμπας ανάβει σταθερά κόκκινη, επικοινωνήστε με
τον πλησιέστερο μεταπωλητή ή κέντρο επισκευών.
Σημείωση 2: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
Προσοχή! Ο προβολέας θα εισαχθεί σε μια δίλεπτη περίοδο
χαμηλώματος της θερμοκρασίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
συνεχιζόμενη βέλτιστη λειτουργία της λάμπας.
Ελληνικά
Απενεργοποίηση του προβολέα
Ελληνικά
16
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθμιση του ύψους
της εικόνας.
Για να σηκώσετε ή να χαμηλώσετε την εικόνα:
Χρησιμοποιήστε τον Τροχό ρύθμισης της κλίσης για μικρορύθμιση της γωνίας
προβολής.
Τροχός ρύθμισης κλίσης
17
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
μπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυμητή
απόσταση από την οθόνη.
•
Σειρά XGA
Αν ο προβολέας είναι 2,0 m από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας
για μεγέθη εικόνας ανάμεσα σε 51 και 66 εκατοστά.
Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 116 cm όταν βρίσκεται σε απόσταση 2 m.
Μέγ
ιστο
μέγε
θο
ς οθ
ό νη
ς
Ελά
χιστ
οθό
ο
νης μέγεθ
ος 5
1
66"
B
"
Ύψος:
89 cm
C
Ύψος: 116 cm
από τη βάση έως
την κορυφή της
εικόνας
A
2,0 m
Επιθυμητή Απόσταση
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Επιθυμητά
(Ελαχ ζουμ)
(Μεγ ζουμ)
Απόσταση
Από τη βάση
Από τη βάση
(μέτρα) Διαγώνιος Π (εκ) x έως την κορυφή Διαγώνιος Π (εκ) x έως την κορυφή
(ίντσες)
(ίντσες)
<A>
Υ (εκ)
της εικόνας (εκ)
Υ (εκ)
της εικόνας (εκ)
<Β>
<Β>
<C>
<C>
1,2
30,58
62 x 47
54
40
81 x 61
1,5
38
78 x 58
67
50
101 x 76
70
87
2,0
51
104 x 78
89
66
134 x 101
116
3,0
76
155 x 117
134
99
202 x 151
174
4,0
102
207 x 155
179
132
269 x 202
232
5,0
127
259 x 194
223
165
336 x 252
290
6,0
153
311 x 233
268
199
403 x 303
348
7,0
178
363 x 272
313
232
471 x 353
406
8,0
204
414 x 311
357
265
538 x 403
464
9,1
232
471 x 353
406
301,17
612 x 459
528
Αναλογία Ζουμ: 1,30x
Ελληνικά
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
Ελληνικά
18
•
Σειρά WXGA
Αν ο προβολέας είναι 2 μέτρα από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας
για μεγέθη εικόνας ανάμεσα σε 60 και 78 εκατοστά.
Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 118 cm όταν βρίσκεται σε απόσταση 2 m.
Μέγ
ιστο
μέ
γεθ
ος ο
θ
όνη
ς
Ελά
χιστ
οθό
ο μέ
νης
γ εθ
ος
B
78"
60 "
Ύψος: 118 cm
από τη βάση έως
Ύψος: 91την κορυφή της
εικόνας
cm
C
A
2m
Επιθυμητή Απόσταση
Μέγεθος οθόνης
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Κορυφή
Επιθυμητά
(Ελαχ ζουμ)
(Μεγ ζουμ)
Απόσταση
Από τη βάση
Από τη βάση
(μέτρα) Διαγώνιος Π (εκ) x έως την κορυφή Διαγώνιος Π (εκ) x έως την κορυφή
(ίντσες)
(ίντσες)
<A>
Υ (εκ)
της εικόνας (εκ)
Υ (εκ)
της εικόνας (εκ)
<Β>
<Β>
<C>
<C>
1,2
36,08
78 x 49
55
47
101 x 63
71
1,5
45
97 x 61
68
59
126 x 79
89
2,0
60
130 x 81
91
78
168 x 105
118
3,0
90
194 x 121
136
117
253 x 158
178
4,0
120
259 x 162
182
156
337 x 211
237
5,0
150
324 x 202
227
196
421 x 263
296
6,0
180
389 x 243
273
235
505 x 316
355
7,0
210
453 x 283
318
274
590 x 369
414
7,7
232
499 x 312
350
301,17
649 x 405
456
Αναλογία Ζουμ: 1,30x
19
Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 87 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 2 μέτρων.
Μέγ
ιστο
μ
έγ εθ
ος ο
θόν
ης
Ελά
χιστ
οθό
ομ
έγεθ
νης
ος
B
78"
60 "
????: 87 cm
από τη βάση
Ύψος: έως την κορυφή
78 cm της εικόνας
C
A
2m
Επιθυμητή Απόσταση
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Επιθυμητά
(Ελαχ ζουμ)
(Μεγ ζουμ)
Απόσταση
Από τη βάση
Από τη βάση
(μέτρα) Διαγώνιος Π (εκ) x έως την κορυφή Διαγώνιος Π (εκ) x έως την κορυφή
(ίντσες)
(ίντσες)
<A>
Υ (εκ)
της εικόνας (εκ)
Υ (εκ)
της εικόνας (εκ)
<Β>
<Β>
<C>
<C>
1
26,26
58 x 33
39
29
65 x 36
43
1,5
39
87 x 49
59
44
97 x 55
65
2,0
53
116 x 65
78
59
130 x 73
87
3,0
79
174 x 98
117
88
194 x 109
130
4,0
105
233 x 131
156
117
259 x 146
174
5,0
131
291 x 164
195
146
324 x 182
217
6,0
158
349 x 196
234
176
389 x 219
261
7,0
184
407 x 229
273
205
453 x 255
304
8,0
210
465 x 262
312
234
518 x 291
348
9,0
236
523 x 294
351
263
583 x 328
391
10,3
271
599 x 337
402
301,34
667 x 375
448
Αναλογία Ζουμ: 1,11x
Ελληνικά
•
Σειρά 720p
Αν ο προβολέας είναι 2 μέτρα από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας
για μεγέθη εικόνας ανάμεσα σε 53 και 59 εκατοστά.
Ελληνικά
20
•
Σειρά 1080p
Αν ο προβολέας είναι 2 μέτρα από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας
για μεγέθη εικόνας ανάμεσα σε 61 και 80 εκατοστά.
Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 115 cm όταν βρίσκεται σε απόσταση 2 m.
Μέγ
ιστο
μ
έγ εθ
ος ο
θόν
ης
Ελά
χιστ
οθό
ομ
έγε
νης
θος
B
80"
61"
Ύψος:
89 cm
C
Ύψος: 115 cm
από τη βάση
έως την κορυφή
της εικόνας
A
2m
Επιθυμητή Απόσταση
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Επιθυμητά
(Ελαχ ζουμ)
(Μεγ ζουμ)
Απόσταση
Από τη βάση
Από τη βάση
(μέτρα) Διαγώνιος Π (εκ) x έως την κορυφή Διαγώνιος
Π (εκ) x έως την κορυφή
(ίντσες)
(ίντσες)
<A>
Υ (εκ)
της εικόνας (εκ)
Υ (εκ)
της εικόνας (εκ)
<Β>
<Β>
<C>
<C>
1,2
36,85
82 x 46
53
48
106 x 60
69
1,5
46
102 x 57
67
60
133 x 75
87
2,0
61
136 x 76
89
80
177 x 100
115
2,5
77
170 x 96
111
100
221 x 124
144
3,0
92
204 x 115
133
120
265 x 149
173
3,5
107
238 x 134
155
140
310 x 174
202
4,0
123
272 x 153
177
160
354 x 199
231
5,0
154
340 x 191
222
200
422 x 249
289
6,0
184
408 x 229
266
240
531 x 299
346
7,0
215
476 x 268
311
280
619 x 348
404
7,5
230
510 x 287
333
299,81
664 x 373
433
Αναλογία Ζουμ: 1,30x
21
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυμητό μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουμ.
•
Σειρά XGA
Για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 60" τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση
1,8 m και 2,4 m από την οθόνη.
A
60"
Επιθυμητό
μέγεθος εικόνας
D
Ύψος: 105 cm
από τη βάση έως
την κορυφή της
εικόνας
1,8 m
2,4 m
C
Επιθυμητό μέγεθος εικόνας
Διαγώνιος (ίντσες)
<A>
Π (εκ) x Υ (εκ)
30
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
61 x 46
81 x 61
102 x 76
122 x 91
142 x 107
163 x 122
183 x 137
203 x 152
305 x 229
366 x 274
406 x 305
508 x 381
610 x 457
Αναλογία Ζουμ: 1,30x
B
Επιθυμητή Απόσταση
Απόσταση (μέτρα)
Μεγ ζουμ
<Β>
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
4,5
5,4
6,0
7,6
9,1
Ελαχ ζουμ
<C>
1,2
1,6
2,0
2,4
2,7
3,1
3,5
3,9
5,9
7,1
7,8
9,8
Κορυφή (εκ)
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
<D>
53
70
88
105
123
140
158
175
263
315
351
438
526
Ελληνικά
Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ
Ελληνικά
22
•
Σειρά WXGA
για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 60 εκατοστά τοποθετήστε τον προβολέα σε μια
απόσταση 1,5 m και 2,0 m από την οθόνη.
A
60"
Επιθυμητό
μέγεθος εικόνας
D
Ύψος: 91 cm
από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
1,5 m
2,0 m
C
Επιθυμητό μέγεθος εικόνας
Διαγώνιος (ίντσες)
<A>
Π (εκ) x Υ (εκ)
30
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
65 x 40
86 x 54
108 x 67
129 x 81
151 x 94
172 x 108
194 x 121
215 x 135
323 x 202
388 x 242
431 x 269
538 x 337
646 x 404
Αναλογία Ζουμ: 1,30x
B
Επιθυμητή Απόσταση
Απόσταση (μέτρα)
Μεγ ζουμ
<Β>
1,0
1,3
1,5
1,8
2,0
2,3
2,6
3,8
4,6
5,1
6,4
7,7
Ελαχ ζουμ
<C>
1,0
1,3
1,7
2,0
2,3
2,7
3,0
3,3
5,0
6,0
6,7
8,3
Κορυφή (εκ)
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
<D>
45
61
76
91
106
121
136
151
227
272
303
378
454
23
A
60"
Επιθυμητό
μέγεθος
εικόνας
D
Ύψος: 89 cm
από τη βάση
έως την
κορυφή της
εικόνας
2,1 m
2,3 m
C
Επιθυμητό μέγεθος εικόνας
B
Επιθυμητή Απόσταση
Απόσταση (μέτρα)
Διαγώνιος (ίντσες)
<A>
Π (εκ) x Υ (εκ)
Μεγ ζουμ
<Β>
Ελαχ ζουμ
<C>
29
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
64 x 36
89 x 50
111 x 62
133 x 75
155 x 87
177 x 100
199 x 112
221 x 125
332 x 187
398 x 224
443 x 249
553 x 311
664 x 374
1,0
1,4
1,7
2,1
2,4
2,7
3,1
3,4
5,1
6,2
6,8
8,5
10,3
1,1
1,5
1,9
2,3
2,7
3,0
3,4
3,8
5,7
6,9
7,6
9,5
Αναλογία Ζουμ: 1,11x
Κορυφή (εκ)
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
<D>
43
59
74
89
104
119
134
149
223
267
297
371
446
Ελληνικά
•
Σειρά 720p
Για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 60" τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση
2,1 μ. και 2,3 μ. από την οθόνη.
Ελληνικά
24
•
Σειρά 1080p
για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 60 εκατοστά τοποθετήστε τον προβολέα σε μια
απόσταση 1,5 m και 2,0 m από την οθόνη.
A
60"
Επιθυμητό
μέγεθος εικόνας
D
Ύψος: 87 cm
από τη βάση έως
την κορυφή της
εικόνας
1,5 m
2,0 m
C
Επιθυμητό μέγεθος εικόνας
Διαγώνιος (ίντσες)
<A>
Π (εκ) x Υ (εκ)
30
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
66 x 37
89 x 50
111 x 62
133 x 75
155 x 87
177 x 100
199 x 112
221 x 125
332 x 187
398 x 224
443 x 249
553 x 311
664 x 374
Αναλογία Ζουμ: 1,30x
B
Επιθυμητή Απόσταση
Απόσταση (μέτρα)
Μεγ ζουμ
<Β>
1,0
1,3
1,5
1,8
2,0
2,3
2,5
3,8
4,5
5,0
6,3
7,5
Ελαχ ζουμ
<C>
1,0
1,3
1,6
2,0
2,3
2,6
2,9
3,3
4,9
5,9
6,5
8,1
Κορυφή (εκ)
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
<D>
43
58
72
87
101
116
130
144
217
260
289
361
433
25
Μενού εγκατάστασης
Το μενού εγκατάστασης παρέχει μια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιμοποιείτε την OSD μόνο όταν
στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "No signal input (Δεν υπάρχει είσοδος σήματος)".
Οι επιλογές του μενού περιλαμβάνει ρυθμίσεις και αλλαγές για το μέγεθος της
οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπεζίου και περισσότερες.
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "Τροφοδοσία" στον πίνακα
ελέγχου.
2
Πατήστε το κουμπί "ΜΕΝΟΎ" στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού
OSD για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.
3
Το μοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθμίσεων
βαθμονόμησης και ευθυγράμμισης, όπως το μέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
4
Το μενού Installation (Εγκατάστασης) περιέχει τις παρακάτω επιλογές:
• Projection Mode (Κατάσταση προβολής)
• Projection Location (Τοποθεσία προβολής)
• Ρυθμίσεις Auto Keystone (Αυτόματο Τραπέζιο)
• Ρυθμίσεις Manual Keystone (Μη αυτόματο τραπέζιο)
• WirelessHD Dongle Pairing (Αντιστοίχιση WirelessHD Dongle)
• Ρυθμίσεις Language (Γλώσσα)
• Επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα άνω και κάτω βέλος για να κάνετε μια επιλογή, τα
πλήκτρα αριστερό και δεξί βέλος για να προσαρμόσετε τις επιλεγμένες
ρυθμίσεις επιλογών και το "ENTER" για είσοδο σε ένα υπομενού για ρύθμιση
λειτουργιών. Οι νέες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα κατά την έξοδο από
το μενού.
5
Πατήστε οποιαδήποτε στιγμή το κουμπί "ΜΕΝΟΎ" ή"ΠΙΣΩ" για έξοδο από το
μενού και επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Ελληνικά
Χειριστήρια Χρήστη
Ελληνικά
26
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα μενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν
να κάνετε προσαρμογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις.
Χρήση των μενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το μενού της OSD, πατήστε το "ΜΕΝΟΎ" στο Τηλεχειριστήριο
ή στον πίνακα ελέγχου.
•
Όταν εμφανιστεί η OSD, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξτε
οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό μενού. Μετά την επιλογή του επιθυμητού
στοιχείου στο μενού, πατήστε το "Εισαγωγή" για είσοδο στο υπομενού για
ρύθμιση των λειτουργιών.
•
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυμείτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
.
•
Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο υπομενού και
ρυθμίστε το σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας "ΠΙΣΩ" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, η οθόνη θα
επιστρέψει στο κεντρικό μενού.
•
Για έξοδο από το μενού OSD, πατήστε "ΠΙΣΩ" στο τηλεχειριστήριο ή στον
πίνακα ελέγχου. Το μενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα αποθηκεύσει
αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις.
Κύριο μενού
Ρυθμίσεις
Υπομενού
Σημείωση 1: Μερικές από τις παρακάτω ρυθμίσεις OSD ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες. Ανατρέξτε στο πραγματικό μενού OSD του προβολέα.
Σημείωση 2: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
27
LumiSense+
Ο αισθητήρας φωτός τεχνολογίας LumiSense+ βελτιστοποιεί αυτόματα τη
φωτεινότητα και τον κορεσμό χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας με
βάση τον τρέχοντα φωτισμό περιβάλλοντος. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει
σημαντικά την ορατότητα σκοτεινών περιοχών και τον κορεσμό χρώματος.
•
Off (Απενεργοποίηση): Για κανονική λειτουργία. (ο αισθητήρας
φωτισμού περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένος)
•
Auto Bright (Αυτόματη φωτεινότητα): Ο αισθητήρας φωτός
ενεργοποιείται για την αυτόματη ανίχνευση του περιβάλλοντος
φωτισμού και για τη βελτίωση της φωτεινότητας και του κορεσμού
χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας.
•
Dynamic Black (Δυναμικό μαύρο): Βελτιστοποιεί αυτόματα την
προβολή σκοτεινών σκηνών της ταινίας επιτρέποντας την εμφάνισή
τους με απίστευτες λεπτομέρειες.
Display Mode
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιημένες για
(Λειτουργία Προβολής) διάφορους τύπους εικόνων.
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
•
Presentation (Παρουσίαση): Για παρουσίαση σε συναντήσεις.
•
Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον.
•
sRGB: τυπικός χρωματικός χώρος RGB.
•
Game (Παιχνίδια): Για περιεχόμενο παιχνιδιού.
•
Movie (Ταινία): Για πιο φωτεινή και γενική αναπαραγωγή ταινίας/
βίντεο/φωτογραφίας.
•
Dark Cinema (Σκοτεινή αίθουσα): Για περιεχόμενο σκοτεινής
αίθουσας.
•
Sport (Αθλητικά): Για εικόνα αθλητικών.
•
Rec. 709 (Εγγρ. 709): τυπική εγγρ. χώρος χρώματος 709.
•
ISF Day (ISF Ημέρα): Βαθμονομήστε και βελτιστοποιήστε την εικόνα
προβολής σε φωτεινό περιβάλλον με τη βοήθεια πιστοποιημένου
τεχνικού ΙSF.
•
ISF Night (ISF Βράδυ): Βαθμονομήστε και βελτιστοποιήστε την
εικόνα προβολής σε σκοτεινό περιβάλλον με τη βοήθεια
πιστοποιημένου τεχνικού ΙSF.
•
User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθμίσεων του χρήστη.
Wall color (Χρώμα
τοίχου)
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα σωστό χρώμα
ανάλογα με τον τοίχο. Υπάρχουν πολλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου
του λευκού, του ανοιχτού κίτρινου, του ανοιχτού μπλε, του ροζ, του
σκούρου πράσινου. Θα αντισταθμίζει την απόκλιση του χρώματος λόγω
του χρώματος του τοίχου για να εμφανίζεται ο σωστός τόνος της εικόνας.
Brightness
(Φωτεινότητα)
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
Contrast (Αντίθεση)
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάμεσα στα φωτεινότερα και
τα σκοτεινότερα μέρη της εικόνας. Η ρύθμιση της αντίθεσης αλλάζει την
ποσότητα του μαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Saturation (Κορεσμός) Ρυθμίζει μια εικόνα βίντεο από μαύρο και άσπρο σε πλήρως κορεσμένο
χρώμα.
Tint (Χροιά)
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να μειώσετε την ποσότητα του χρώματος στην
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώματος στην
Ρυθμίζει την ισορροπία χρώματος του κόκκινου και του πράσινου.
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου στην
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην
Ελληνικά
Color (Χρώμα)
Ελληνικά
28
Color Temperature Mode (Λειτουργία)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιλέξετε CT1, CT2
(Χρωματική
(Εγγενής), CT3, Λειτουργία User (Χρήστη).
Θερμοκρασία)
R Gain (Απολαβή R)
Ρυθμίζει την απολαβή σε κόκκινο χρώμα για τη βελτιστοποίηση της
θερμοκρασίας χρώματος.
G Gain (Απολαβή G)
Ρυθμίζει την απολαβή σε πράσινο χρώμα για τη βελτιστοποίηση της
θερμοκρασίας χρώματος.
B Gain (Απολαβή B)
Ρυθμίζει την απολαβή σε μπλε χρώμα για τη βελτιστοποίηση της
θερμοκρασίας χρώματος.
R Bias (Πόλωση R)
Ρυθμίζει την πόλωση της κόκκινης απόχρωσης βελτιστοποιώντας τη
θερμοκρασία χρώματος.
G Bias (Πόλωση G)
Ρυθμίζει την πόλωση της πράσινης απόχρωσης βελτιστοποιώντας τη
θερμοκρασία χρώματος.
B Bias (Πόλωση Β)
Ρυθμίζει την πόλωση της μπλε απόχρωσης βελτιστοποιώντας τη
θερμοκρασία χρώματος.
Gamma (Γάμμα)
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με μεγαλύτερη
τιμή γάμμα, τα σκοτεινά σκηνικά φαίνονται πιο φωτεινά.
29
Ind. Color Management (Ανεξ. διαχείριση χρώματος)
Προσαρμόζει τα χρώματα κόκκινο, πράσινο, μπλε, κυανό, κίτρινο και
πορφυρό.
Ind. Hue (Ανεξ. απόχρωση)
Ρυθμίζει την ισορροπία χρώματος του κόκκινου και του πράσινου.
Ind. Saturation (Ανεξ. κορεσμός)
Προσαρμόζει το επιλεγμένο χρώμα για να είναι λιγότερο ή περισσότερο
κορεσμένο χρώμα.
Ind. Gain (Ανεξ. κέρδος)
Ρυθμίζει την επιλεγμένη αντίθεση χρώματο.
Brilliant Color (Γυαλιστερό χρώμα)
Παράγει ένα διευρυμένο φάσμα χρωμάτων επί της οθόνης που παρέχει
βελτιωμένο κορεσμό χρώματος για φωτεινές σαν πραγματικές εικόνες.
White Peaking (Κορυφή λευκού)
Αυξάνει τη φωτεινότητα των λευκών που είναι περίπου 100%. (μόνο
πηγές βίντεο)
Film Mode (Λειτουργία ταινίας)
Ορίζει την εικόνα βελτιστοποιημένη στη λειτουργία True Film
(Πραγματικού φιλμ) 24 καρέ.
Noise Reduction (Μείωση θορύβου)
Προσαρμόζει το σήμα μείωσης θορύβου."0" σημαίνει πως η μείωση
θορύβου είναι ανενεργή, ">0" αύξηση στη μείωση θορύβου.
Black Extension (Μαύρη επέκταση)
Αυτό εξασφαλίζει βέλτιστο επίπεδο μαύρου για κάθε αναλογική πηγή.
ISF
1. Ο πιστοποιημένος τεχνικός ISF θα βαθμονομήσει και θα
βελτιστοποιήσει την εικόνα προβολής ανάλογα με το τρέχον
περιβάλλον σας. Ο κωδικός πρόσβασης εισόδου ISF θα είναι
γνωστός μόνο από τον τεχνικό.
2. Οι ενδείξεις “ISF Day (ISF Ημέρα)” και “ISF Night (ISF Βράδυ)” δεν
εμφανίζονται στη λειτουργία προβολής αν ο προβολέας που διαθέτει
λειτουργία ISF δεν έχει βαθμονομηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό
ISF. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον επίσημο
ιστότοπο ISF: https://www.imagingscience.com και επικοινωνήστε
με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας.
3. Η βαθμονόμηση ISF θα χρεωθεί και θα είναι εγγυημένη από
πιστοποιημένο τεχνικό ISF και επομένως η Acer δεν είναι υπεύθυνη
για την υπηρεσία βαθμονόμησης.
Σημείωση 1: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσμός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία του υπολογιστή ή τη λειτουργία HDMI.
Σημείωση 2: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Ελληνικά
Advanced (Για
προχωρημένους)
Ελληνικά
30
Image (Εικόνα)
Projection Mode
(Κατάσταση
προβολής)
Projection Location
(Τοποθεσία
προβολής)
•
Μπροστινό ηχείο: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
•
Οπίσθια: Αντιστρέφει την εικόνα ώστε να μπορείτε να
προβάλλετε πίσω από μια διαφανή οθόνη.
•
Auto (Αυτόματο): Προσαρμόζει αυτόματα την τοποθεσία
προβολής της εικόνας.
•
•
Επιφάνεια εργασίας
Οροφή: Αναστρέφει την εικόνα ανάποδα για προβολή
προσαρτημένη στην οροφή.
Aspect Ratio
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας
(Αναλογία Εικόνας) που προτιμάτε.
•
Auto (Αυτόματο): Διατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους
της εικόνας και μεγιστοποίηση της εικόνας για να χωρέσει στα τοπικά
οριζόντια ή κάθετα εικονοστοιχεία.
•
Full (Πλήρης): Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας για να καλύπτει όλη την
οθόνη σε πλάτος (1280 pixels) και σε ύψος (800 pixels).
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα
απεικονιστεί χρησιμοποιώντας αναλογία 4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της
οθόνης και το ύψος θα ρυθμιστεί για να προβληθεί η εικόνα
χρησιμοποιώντας αναλογία 16:9.
•
L.Box: Διατηρεί τον πρωτότυπο λόγο διαστάσεων σήματος και
εστίασης επί 1,333 φορές.
Auto Keystone
(Αυτόματο
Τραπέζιο)
Ρυθμίζει αυτόματα την κατακόρυφη εικόνα.
Manual Keystone
(Χειροκίνητη
διόρθωση
τραπεζίου)
Προσαρμόζει την παραμόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την
κλίση του προβολέα.
<Σημείωση> Η λειτουργία Manual Keystone (Χειροκίνητη διόρθωση
τραπεζίου) δεν διατίθεται στη ρύθμιση Auto Keystone (Αυτόματο Τραπέζιο)
στο "On (Ενεργοποίηση)".
Sharpness
(Ευκρίνεια)
H. Position
(Οριζόντια θέση)
Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
•
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
Πατήστε το
για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.
V. Position (Κάθετη
•
θέση)
•
31
"Το "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του
προβολέα για να ταιριάζει με τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε μια κάθετη γραμμή που τρεμοπαίζει στην
προβαλλόμενη εικόνα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε
τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
Tracking
(Ευθυγράμμιση)
Συγχρονίζει το χρονισμό του σήματος του προβολέα με αυτόν της κάρτας
γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτή
τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
HDMI Color Range Προσαρμόστε τη γκάμα χρωμάτων των δεδομένων εικόνας HDMI για να
(Γκάμα χρωμάτων διορθώσετε το σφάλμα εμφάνισης χρώματος.
HDMI)
•
Auto (Αυτόματο): Αυτόματη ρύθμιση σύμφωνα με τις πληροφορίες
από το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
•
Limited Range (Περιορισμένο εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα
εισαγωγής ως δεδομένα περιορισμένου εύρους εικόνας.
•
Full Range (Πλήρες εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα εισαγωγής ως
δεδομένα πλήρους γκάμας χρωμάτων.
HDMI Scan Info
(Πληροφορίες
σάρωσης HDMI)
Ρύθμιση της αναλογίας overscan της εικόνας HDMI που βρίσκεται στην
οθόνη.
•
Auto (Αυτόματο): Αυτόματη ρύθμιση σύμφωνα με τις πληροφορίες
από το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
•
Underscan (Υποσάρωση): Πάντα χωρίς overscan στην εικόνα HDMI.
•
Overscan (Υπερσάρωση): Πάντα να διατηρείται η overscan στην
εικόνα HDMI.
Σημείωση 1: Οι λειτουργίες "H. Position (Οριζόντια θέση)", "V. Position (Κάθετη
θέση)", "Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράμμιση)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία HDMI ή Video (Βίντεο).
Σημείωση 2: Οι λειτουργίες "HDMI Color Range (Γκάμα χρωμάτων HDMI)" και
"HDMI Scan Info (Πληροφορίες σάρωσης HDMI)" δεν υποστηρίζονται μόνον στη
λειτουργία HDMI.
Σημείωση 3: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Ελληνικά
Frequency
(Συχνότητα)
Ελληνικά
32
Setting (Ρυθμίσεις)
Startup Screen
(Εισαγωγική Οθόνη)
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε την οθόνη
εκκίνησης που προτιμάτε. Αν αλλάξετε τη ρύθμιση, οι αλλαγές θα
ισχύσουν μετά που θα βγείτε από το μενού της OSD.
•
Acer: Η προεπιλεγμένη οθόνη εκκίνησης για τον προβολέα της
Acer.
•
User (Χρήστης): Χρήση της αποθηκευμένης εικόνας από τη
λειτουργία "Screen Capture (Αποτύπωση οθόνης)".
Screen Capture
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε την οθόνη
(Αποτύπωση οθόνης) εκκίνησης. Για να καταγράψετε την εικόνα που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε ως οθόνη εκκίνησης, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες.
Ανακοίνωση:
πριν προχωρήσετε στα ακόλουθα βήματα, βεβαιωθείτε ότι η τιμή
"Keystone (Τραπεζίου)" έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη τιμή 0.
•
Πατήστε την "Screen Capture (Αποτύπωση οθόνης)" για να
αλλάξετε την οθόνη εκκίνησης.
•
Αναδυόμενο μήνυμα που προτείνει στο χρήστη να εισάγει την
εγγενή πηγή. Η "ανάλυση" που εμφανίζεται στο κείμενο βασίζεται
στον εγγενή χρονισμό. Πατήστε "Start (Έναρξη)" για μετάβαση στο
επόμενο UI και πατήστε "Back (Επιστροφή)" για το προηγούμενο
UI .
•
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για την επιβεβαίωση της
ενέργειας. Εμφανίζεται ένα μήνυμα: Προσαρμόστε το μέγεθος της
εικόνας ώστε να ταιριάζει στο κόκκινο πλαίσιο και το σύστημα θα
καταγράψει την εικόνα σας αφού πατήσετε "ENTER. Επιλέξτε
"ENTER" για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα εικόνας ως
προσαρμοσμένη οθόνη εκκίνησης. Επιλέξτε το "Back (Επιστροφή)"
για να ακυρώσετε την καταγραφή οθόνης και να κλείσετε την
προβολή στην οθόνη (OSD).
Εμφανίζεται ένα μήνυμα, που δηλώνει πως η καταγραφή οθόνης
•
είναι σε εξέλιξη.
•
Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή οθόνης, το μήνυμα εξαφανίζεται
και εμφανίζει η αρχική προβολή.
•
Η προσαρμοσμένη οθόνη εκκίνησης, ισχύει όταν υπάρχει νέα
είσοδος σήματος ή όταν επανεκκινήσετε τον προβολέα.
Source Lock
(Κλείδωμα Πηγής)
Όταν το Source Lock (Κλείδωμα Πηγής) είναι στο "Off
(Απενεργοποίηση)", ο προβολέας θα αναζητήσει άλλα σήματα αν χαθεί
το τρέχον σήμα εισόδου. Όταν το Source Lock (Κλείδωμα Πηγής) είναι
στο "On (Ενεργοποίηση)", θα "κλειδώσει" στο τρέχον κανάλι πηγής πριν
να πατήσετε το κουμπί "Source (Πηγής)" στο τηλεχειριστήριο για το
επόμενο κανάλι.
Closed Caption
(Υπότιτλοι)
Επιλέγει μία επιθυμητή λειτουργία υποτίτλων από τις επιλογές CC1,
CC2, CC3, CC4, (το CC1 εμφανίζει υποτίτλους στην αρχική γλώσσα της
περιοχής σας).
Επιλέξτε "Off (Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιηθεί η ιδιότητα
υποτίτλων. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνον όταν επιλεγεί ένα σήμα
composite βίντεο ή μία είσοδος S-Video και η μορφή συστήματος είναι
NTSC.
<Σημείωση> Ορίστε τις διαστάσεις της οθόνης σας στο 4:3. Η
λειτουργία αυτή δεν διατίθεται όταν οι διαστάσεις είναι "16:9" ή "Auto
(Αυτόματο)".
33
Η προεπιλογή είναι "On (Ενεργοποίηση)". Επιλέξτε "Off
(Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση εξόδου DC
5V.
<Σημείωση>
1. Η έξοδος DC 5V δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία αναμονής.
2. Δύο ή περισσότερες MHL, εσωτερική θύρα 5V, θύρα εξόδου
τροφοδοσίας DC 5V δεν υποστηρίζονται. Και το MHL έχει τη μεγαλύτερη
προτεραιότητα αν τα τρία είναι απασχολημένα και οι επιλογές εξόδου
DC 5V (OSD) & εσωτερική 5V (OSD) είναι γκριζαρισμένες όταν
ενεργοποιείται το MHL.
3. Η έξοδος DC 5V (OSD) ορίζεται αυτόματα σε απενεργοποιημένη όταν
η εσωτερική 5V (OSD) ενεργοποιείται και αντίστροφα.
DC 5V Out (Έξοδος
DC 5V)
(Σειρά Tύπος 2)
Η προεπιλογή είναι "On (Ενεργοποίηση)". Επιλέξτε "Off
(Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση εξόδου DC
5V.
<Σημείωση>
1. Αν οι χρήστες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα κουμπιά "PgUp" ή
"PgDn", αλλάξτε το "DC 5V Out (Έξοδος DC 5V)" από "On
(Ενεργοποίηση)" σε "Off (Απενεργοποίηση)".
2. Ισχύς εξόδου 5V/1A αν δεν ανιχνευτεί πηγή MHL.
Προειδοποίηση! Η έξοδος DC 5V μπορεί να εμφανίσει σύγκρουση
ισχύος αν συνδεθεί σε Η/Υ και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και
ατύχημα.
3. Η έξοδος DC 5V δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία αναμονής.
Internal 5V
(Εσωτερική 5V)
Η προεπιλογή είναι "Off (Απενεργοποίηση)". Εναλλάξτε για On
(Ενεργοποίηση) παροχή ισχύος 5V για τη λειτουργία ενεργοποίησης και
αναμονής.
<Σημείωση>
1. Πριν από την επαναφορά OSD: ο προβολέας ανιχνεύει και εμφανίζει
την εσωτερική θύρα HDMI 2/MHL μετά από τη σύνδεση μη-MHL dongle
(π.χ.: Chromecast).
2. Μετά από την επαναφορά OSD: Αν το HDMI dongle υπάρχει και η
εσωτερική 5V (OSD) είναι ενεργοποιημένη ταυτόχρονα, το εσωτερικό
5V (OSD) θα οριστεί σε Ενεργ. και η έξοδος DC 5V (OSD) θα οριστεί
αυτόματα σε Απενεργ. μετά την επαναφορά OSD. (Καθώς το εσωτερικό
HDMI dongle δεν λαμβάνει ισχύ από τον προβολέα προκαλείται
απώλεια σήματος του εσωτερικού dongle και δεν μπορεί να ανιχνευτεί
από τον προβολέα)
VGA OUT (Standby)
(ΈΞΟΔΟΣ VGA
(Αναμονή))
Η προεπιλογή είναι "Off (Απενεργοποίηση)". Επιλέξτε "On
(Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε την σύνδεση εξόδου VGA.
HDMI CEC
Η προεπιλογή είναι "Off (Απενεργοποίηση)". Επιλέξτε το "On
(Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDMI CEC.
Reset (Επαναφορά)
Πατήστε το κουμπί "ENTER" και επιλέξτε το "Yes (Ναι)" για επιστροφή
των παραμέτρων προβολής όλων των μενού στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.
Ελληνικά
DC 5V Out (Έξοδος
DC 5V)
(Σειρά Tύπος 1)
Ελληνικά
34
Security (Ασφάλεια)
Security (Ασφάλεια)
Αυτός ο προβολέας προσφέρει μια χρήσιμη λειτουργία ασφαλείας για
να διαχειρίζεται ο διαχειριστής τη χρήση του προβολέα.
Πατήστε το "ENTER" για να αλλάξετε τη ρύθμιση "Security (Ασφάλεια)".
Aν δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε
πρώτα τον "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)"
πριν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ασφαλείας. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει έναν
κωδικό πρόσβασης για να λειτουργήσει τον προβολέα.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "User password (Κωδικός
Πρόσβασης Χρήστη)" για περισσότερες λεπτομέρειες.
•
Αν έχει επιλεγεί το "Off (Απενεργοποίηση)", τότε ο χρήστης μπορεί
να ενεργοποιήσει τον προβολέα χωρίς κωδικό πρόσβασης.
Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))
Όταν η "Security (Ασφάλεια)" είναι "On (Ενεργοποίηση)", ο διαχειριστής
μπορεί να ορίσει τη λειτουργία χρονικού ορίου.
•
•
•
•
•
Πατήστε το
ή το
για να επιλέξετε το διάστημα του
χρονικού ορίου.
Το εύρος τιμών είναι από 10 έως 990 λεπτά.
Όταν έχει περάσει ο χρόνος, ο προβολέας θα ζητήσει από το
χρήστη να εισάγει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση του "Timeout(Min.)
(Χρονικό Όριο (Λεπτά))" είναι "Off (Απενεργοποίηση)".
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο προβολέας θα
ζητήσει από το χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης όταν
ανάψει ο προβολέας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορούν να
γίνουν δεκτοί τόσο ο "User password (Κωδικός Πρόσβασης
Χρήστη)" όσο και ο "Administrator Password (Κωδικός
Πρόσβασης Διαχειριστή)".
User password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)
•
Πατήστε το "ENTER (Εισαγωγή)" για να ορίσετε ή να αλλάξετε το
"User password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)".
•
Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον κωδικό
πρόσβασης στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το "ENTER
(Εισαγωγή)" για επιβεβαίωση.
•
Πατήστε το
•
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν δείτε να εμφανίζεται το
"Confirm Password (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης)".
Ο κωδικός πρόσβασής θα πρέπει να είναι από 4 έως 8
χαρακτήρες.
Αν επιλέξετε το "Request password only when plugging the power
cord in. (Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης μόνο κατά τη σύνδεση
του καλωδίου τροφοδοσίας.)", ο προβολέας θα ζητάει από το
χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά συνδέεται το
καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν επιλέξετε το "Always request password while projector turns
on. (Να απαιτείται πάντα κωδικός πρόσβασης όταν ανάβει ο
προβολέας.)", ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον κωδικό
πρόσβασης κάθε φορά που ο προβολέας ενεργοποιείται.
•
•
•
για διαγραφή χαρακτήρα.
35
Lock to user startup screen (Κλείδωμα Αρχικής Οθόνης Χρήστη)
ΠΗ προεπιλογή για το Κλείδωμα Αρχικής Οθόνης Χρήστη είναι "Off
(Απενεργοποίηση)". Αν το κλείδωμα αρχικής οθόνης χρήστη είναι "On
(Ενεργοποίηση)", οι χρήστες δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν την
αρχική οθόνη και αποφεύγεται η αυθαίρετη αλλαγή της από άλλους
χρήστες. Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποίηση)" για κλείδωμα της αρχικής
οθόνης.
Σημείωση 1: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Σημείωση 2: Η εσωτερική 5V δεν ισχύει για τη σειρά τύπου 2.
Ελληνικά
Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)
Ο "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)" μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο διαλόγου "Enter Administrator
Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης Διαχειριστή)" όσο και στο
"Enter Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης)".
•
Πατήστε το "ENTER (Εισαγωγή)" για να αλλάξετε το
"Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)".
•
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση του "Administrator
Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)" είναι η "1234".
Αν ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης Διαχειριστή, ακολουθήστε τα
παρακάτω για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή:
•
Υπάρχει τυπωμένος ένας μοναδικός "Universal Password
(Γενικός Κωδικός Πρόσβασης)" 6 ψηφίων στην Κάρτα Ασφαλείας
(παρακαλούμε δείτε τα εξαρτήματα στη συσκευασία). Αυτός ο
μοναδικός κωδικός πρόσβασης είναι ο κωδικός που θα γίνεται
αποδεκτός από τον προβολέα ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από
το ποιος είναι ο Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή.
•
Αν χάσετε αυτήν την κάρτα ασφαλείας και τον αριθμό,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών της Acer.
Ελληνικά
36
Management (∆ιαχείριση)
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να σκοτεινιάζει η έξοδος φωτός
της λάμπας του προβολέα, πράγμα το οποίο θα μειώσει την
κατανάλωση ενέργειας και θα αυξήσει τη ζωή της λάμπας. Επιλέξτε το
"Off (Απενεργοποίηση)" για να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση
λειτουργίας.
High Altitude (Υψηλό
Υψόμετρο)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας
High Altitude (Υψηλό Υψόμετρο). Λειτουργεί τους ανεμιστήρες σε
πλήρη ταχύτητα συνεχόμενα, για να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του
προβολέα σε υψηλό υψόμετρο.
Turn Off Mode
(Απενεργοποίηση
λειτουργίας)
•
Auto Shutdown
(Αυτόματος
τερματισμός)
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος
μετά από τον καθορισμένο χρόνο. (Η προεπιλογή είναι 15 λεπτά)
Χρόνος εμφάνισης
μενού
(Δευτερόλεπτα)
Επιλογή του χρόνου που θα εμφανίζεται η οθόνη μενού OSD. (Η
προεπιλεγμένη τιμή είναι 15 δευτ.). Επιλέξτε “Χειροκίνητο” για να
απενεργοποιήσετε το βασικό μενού/ένα απευθείας μενού πλήκτρων
χειροκίνητο από το χρήστη.
AC Power On
(Ενεργοποίηση AC)
Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" σε για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα
όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας AC.
Lamp Hour Elapse
(Ώρες Χρήσης
Λάμπας)
Εμφανίζει το χρόνο που έχει λειτουργήσει η λάμπα (σε ώρες).
Lamp Reminding
(Υπενθύμιση
Λάμπας)
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την εμφάνιση μιας υπενθύμισης
για αλλαγή της λάμπας 30 ώρες πριν τη λήξη της αναμενόμενης
διάρκειας της ζωής της.
Lamp Hour Reset
(Μηδενισμός Ωρών
Λάμπας)
Πατήστε το κουμπί "ENTER (Εισαγωγή)" και επιλέξτε το "Yes (Ναι)" για
να μηδενίσετε το μετρητή ωρών της λάμπας στις 0 ώρες.
•
Instant Off (Στιγμιαία απενεργοποίηση): Απενεργοποιεί τον
προβολέα χωρίς ανεμιστήρα ψύξης.
Instant Resume (Άμεση επαναφορά): Επαναφέρει το σύστημα αν
το κουμπί Ενεργοποίησης πατηθεί ξανά εντός 2 λεπτών.
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
37
Volume (Ένταση)
Mute (Σίγαση)
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ένταση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ένταση.
•
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για σίγαση της έντασης ήχου.
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποίηση)" για επαναφορά της
έντασης ήχου.
Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
3D
3D
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία DLP 3D.
•
On (Ενεργοποίηση): Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ
χρησιμοποιείτε γυαλιά DLP 3D, κάρτες γραφικών με
δυνατότητα 3D 120Hz και αρχείο μορφής HQFS ή DVD με την
αντίστοιχη μονάδα αναπαραγωγής SW.
•
Off (Απενεργοποίηση): Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 3D.
3D Format (Μορφή 3D) Αν το περιεχόμενο 3D δεν προβάλλεται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε
μια μορφή 3D που να ταιριάζει με το περιεχόμενο 3D που προβάλλετε
και να λάβετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
24P 3D
Επιλέξτε "96Hz" ή "144Hz" σε συμβατό με γυαλιά 3Δ.
3D L/R Invert
(Αντιστροφή 3D δεξιά/
αριστερά)
Εάν δείτε μία διακριτή ή επικαλυπτόμενη εικόνα ενώ φοράτε τα γυαλιά
DLP 3D, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε "Αναστροφή" για να
λάβετε την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση αλληλουχίας αριστερής/
δεξιάς εικόνας για να προκύψει η σωστή εικόνα (για DLP 3D).
3D Warning Message
(Προειδοποιητικό
μήνυμα 3D)
Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" για να εμφανιστεί το 3D μήνυμα
ειδοποίησης.
Σημείωση 1: Χρειάζονται οι σωστές ρυθμίσεις σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής
3D της κάρτας γραφικών για σωστή προβολή 3D.
Σημείωση 2: Οι μονάδες αναπαραγωγής SW, όπως το Stereoscopic Player και
το DDD TriDef Media Player μπορούν να υποστηρίξουν αρχεία μορφής 3D.
Μπορείτε να λάβετε αυτά τα τρία προγράμματα αναπαραγωγής από την
παρακάτω ιστοσελίδα,
- Stereoscopic Player (Δοκιμαστική περίοδος):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
Ελληνικά
Audio (Ήχος)
Ελληνικά
38
- DDD TriDef Media Player (Δοκιμαστική περίοδος):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Σημείωση 3: "Η3D L/R Invert (Αντιστροφή 3D δεξιά/αριστερά)" διατίθεται μόνον
όταν είναι ενεργοποιημένο το "3D".
Σημείωση 4: Υπάρχει μία οθόνη υπενθύμισης, εάν η δυνατότητα 3D εξακολουθεί
να είναι ενεργοποιημένη όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος. Προσαρμόστε
τη ρύθμιση που εξαρτάται από τον σκοπό σας.
Σημείωση 5: Το μοντέλο WUXGA 24P 3D δεν μπορεί να κλιμακωθεί λόγω
περιορισμού της προσωρινής μνήμης TI ASIC και μόλις ανιχνευτεί είσοδος 24P
3D (96Hz ή 144Hz), η Αναλογία εικόνας / Πληροφορίες σάρωσης HDMI θα είναι
γκριζαρισμένα και επίσης υποστηρίζεται η ΑΠΟΚΡΥΨΗ.
Language (Γλώσσα)
Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε το πολύγλωσσο μενού της OSD. Χρησιμοποιήστε το
πλήκτρο
για να επιλέξετε τη γλώσσα μενού της
προτίμησής σας.
•
Πατήστε "ENTER (Εισαγωγή)" για επιβεβαίωση της
επιλογής.
39
Ελληνικά
Παραρτήματα
Επίλυση Προβλημάτων
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας μεταπωλητή ή με το
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Προβλήματα εικόνας και λύσεις
#
1
Πρόβλημα
Δεν εμφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Επίλυση
•
•
•
•
2
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 2000/
XP/Vista/
Windows 7/
Windows 8))
•
Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα
"Ξεκινώντας".
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν λυγίσει
ή σπάσει.
Ελέγξτε αν η λάμπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί
σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση της
Λάμπας".
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού
και πως είναι αναμμένος ο προβολέας.
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Από το "Ο υπολογιστής μου", ανοίξτε τον "Πίνακα
ελέγχου" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
"Οθόνη".
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Settings (Ρυθμίσεις)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με WUXGA-RB
(1920 x 1200).
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες για
προχωρημένους".
Αν το πρόβλημα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης σας είναι μικρότερη ή ίση με WUXGA-RB
(1920 x 1200).
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή" στην καρτέλα
"Οθόνη".
Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση όλων των συσκευών".
•
Έπειτα, επιλέξτε το "Συνηθισμένοι τύποι οθόνης"
στο κουτί SP, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε στο
κουτί "Μοντέλα".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με WUXGA-RB
(1920 x 1200).
Ελληνικά
40
3
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα
(Για φορητούς
υπολογιστές)
•
•
4
Η οθόνη του
φορητού
υπολογιστή δεν
εμφανίζει την
παρουσίασή σας
•
•
5
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεμοπαίζει
•
•
6
Η εικόνα έχει μια
κάθετη γραμμή
που τρεμοπαίζει
•
•
7
Η εικόνα δεν είναι
εστιασμένη
•
•
•
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήματα για το στοιχείο 2
(παραπάνω) για να ρυθμίσετε την ανάλυση του
υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθμίσεων εξόδου.
Παράδειγμα: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει
η οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισμό
περιλαμβανομένου του προβολέα.
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές μπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιμοποιείται μια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με λειτουργικό
Apple® Mac® OS: Στο Προτιμήσεις συστήματος, ανοίξτε
το Προβολή και ορίστε το Κατοπτρισμός εικόνας στο "On
(Ενεργοποίηση)".
Ρυθμίστε το "Tracking (Ευθυγράμμιση)" για να τη
διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)"
για περισσότερες πληροφορίες.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βάθους χρώματος της οθόνης
στον υπολογιστή σας.
Χρησιμοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθμίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)" για
περισσότερες πληροφορίες.
Ελέγξτε και ρυθμίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της
κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συμβατή με τον
προβολέα.
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού.
Ρυθμίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής βρίσκεται στην
απαιτούμενη απόσταση 1,0 έως 9,1 μέτρα (σειρά XGA) /
1,0 έως 7,7 μέτρα (σειρά WXGA) / 1,0 έως 10,3 μέτρα
(σειρά 720p) / 1,0 έως 7,5 μέτρα (σειρά 1080p) από τον
προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να λάβετε ένα
προτιμώμενο μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας την
απόσταση και το ζουμ" για περισσότερες πληροφορίες.
41
Η εικόνα είναι
παραμορφωμένη
κατά την προβολή
μιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιημένη σε αναμορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε μορφή 4:3,
παρακαλούμε αλλάξτε τη μορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραμορφωμένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθμίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθμίστε τη μορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε μορφή
Letterbox(LBX), παρακαλούμε αλλάξτε τη μορφή σε
Letterbox(LBX) στην OSD του προβολέα.
9
Η εικόνα είναι πολύ
μικρή ή πολύ
μεγάλη
•
•
•
10
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
•
•
11
Η εικόνα είναι
αντιστραμμένη
•
Ρυθμίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα.
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά στην
οθόνη.
Πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΎ)" στο τηλεχειριστήριο.
Μεταβείτε στις "Image (Εικόνα) --> Aspect Ratio
(Αναλογία Εικόνας)" και δοκιμάστε άλλες ρυθμίσεις ή
πατήστε την "RATIO" στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε
απευθείας τη ρύθμιση.
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε
να είναι κεντραρισμένος στην οθόνη.
Πατήστε το πλήκτρο "Τραπεζίου / " στο
τηλεχειριστήριο μέχρι οι πλευρές να γίνουν κάθετες.
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) --> Projection Mode
(Κατάσταση προβολής)" από την OSD και ρυθμίστε την
κατεύθυνση προβολής.
Ελληνικά
8
Ελληνικά
42
Μηνύματα OSD
#
1
Συνθήκες
Μήνυμα
Υπενθύμιση Μηνύματος
• Fan Fail (Σφάλμα ανεμιστήρα) - ο ανεμιστήρας του συστήματος
δε λειτουργεί.
• Projector Overheated (Υπερθέρμανση προβολέα) - ο
προβολέας έχει υπερβεί τη συνιστώμενη θερμοκρασία
λειτουργίας και πρέπει να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να
μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Ελέγξτε το ακόλουθο
μήνυμα.
Παρακαλούμε ελέγξτε επίσης αν έχουν εγκατασταθεί τα φίλτρα
σκόνης. Αν το φίλτρο σκόνης είναι αποφραγμένο με σκόνη,
παρακαλούμε καθαρίστε το. Ανατρέξτε στο "Καθαρισμός και
αντικατάσταση των φίλτρων σκόνης (Επιλογή)" για λεπτομέρειες.
• Replace the lamp (Αντικατάσταση της λάμπας) - η λάμπα σε
λίγο φτάνει στη μέγιστη διάρκεια ζωής της. Ετοιμαστείτε να την
αντικαταστήσετε σύντομα.
Προβλήματα με τον Προβολέα
#
Συνθήκες
Επίλυση
1
Ο προβολέας σταματάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
2
Η λάμπα έχει καεί ή κάνει ένα
ξερό ήχο
Όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της ζωής της,
μπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συμβεί, ο προβολέας δε θα
ξανανάψει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα.
Πα να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε
τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάμπας".
43
Ελληνικά
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
Μηνύματα LED
Λάμπα_LED
LED Θερμ
Λυχνία LED Τροφοδοσίας
Κόκκινη
Κόκκινη
Κόκκινη
Μπλε
Αλλαγή
ΕΝΕΡΓΟ σε
ΑΝΕΝΕΡΓΟ
100ms
Αλλαγή
ΕΝΕΡΓΟ σε
ΑΝΕΝΕΡΓΟ
100ms
Αλλαγή
ΕΝΕΡΓΟ σε
ΑΝΕΝΕΡΓΟ
100ms
--
Αναμονή
--
--
ΕΝΕΡΓΟ
--
Πλήκτρο λειτουργίας στο
ΕΝΕΡΓΟ
--
--
--
ΕΝΕΡΓΟ
Επανάληψη λάμπας
--
--
--
Γρήγορο
αναβόσβημα
Σβήσιμο
(Κατάσταση ψύξης)
--
--
Γρήγορο
αναβόσβημα
--
Κουμπί τροφοδοσίας
ΑΝΕΝΕΡΓΟ
(Ψύξη ολοκληρώθηκε,
Κατάσταση αναμονής)
--
--
ΕΝΕΡΓΟ
--
Σφάλμα (βλάβη
θερμοκρασίας)
--
ΕΝΕΡΓΟ
--
ΕΝΕΡΓΟ
Σφάλμα
(Κλείδωμα ανεμιστήρα)
--
Γρήγορο
αναβόσβημα
--
ΕΝΕΡΓΟ
Σφάλμα (βλάβη λάμπας)
ΕΝΕΡΓΟ
--
--
ΕΝΕΡΓΟ
Γρήγορο
αναβόσβημα
--
--
ΕΝΕΡΓΟ
Μήνυμα
Φις εισόδου τροφοδοσίας
Σφάλμα
(βλάβη τροχού χρώματος)
Ελληνικά
44
Πώς να εγκαταστήσετε το εσωτερικό Dongle
Acer MHL Dongle
2/MHL
e
Note: For WirelessCast, Please switch to MHL
at the side of dongle.
3
1
a
2
Chromecast
2/MHL
e
c
2/
Internal 5V
d
L
MH
nal
Inter
5V
2
/
L
H
M
Inte
rnal
5V
b
Αν εγκαταστήσετε το Acer MHL Dongle (WirelessCAST/WirelessHD-Kit) ή το
Chromecast, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
A
B
C
D
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τη βίδα από το καπάκι.
(Εικόνα #a)
Ανασηκώστε το κάλυμμα. (Εικόνα #b)
Αφαιρέστε το κάλυμμα. (Εικόνα #c)
Συνδέστε τα καλώδια. (Εικόνα #d) <Μόνο για το Chromecast>
(1)
Συνδέστε το Micro USB (αρσενικό) στο καλώδιο Micro USB (θηλυκό) 50
mm το Micro USB στο καλώδιο Mini USB 80 mm (Εικόνα #1);
(2)
Συνδέστε το Micro USB (αρσενικό) στο καλώδιο Micro USB (θηλυκό) 50
mm ή το Micro USB στο καλώδιο Mini USB 80 mm (Εικόνα #2);
(3)
E
Συνδέστε το Micro USB στο καλώδιο Mini USB 80 mm στην εσωτερική
θύρα 5V στον προβολέα (Εικόνα #3);
Συνδέστε το Dongle στη θύρα HDMI 2/MHL στον προβολέα. (Εικόνα #e)
Σημείωση: Το Chromecast είναι διαθέσιμο για το μοντέλο με εσωτερική 5V.
45
Καθαρισμός των φίλτρων σκόνης
Καθαρίζετε τα φίλτρα σκόνης κάθε 1000 ώρες λειτουργίας. Αν δεν καθαρίζονται
τακτικά μπορεί να αποφραγούν από τη σκόνη, αποτρέποντας το σωστό αερισμό.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και να προκαλέσει βλάβη στον
προβολέα.
2
1
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1
2
3
4
5
Απενεργοποίηση του προβολέα. Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η
λυχνία LED τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο σκόνης. (Εικόνα #1)
Για να καθαρίσετε τα φίλτρα σκόνης, χρησιμοποιήστε μια μικρή ηλεκτρική
σκούπα που έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές και άλλες συσκευές γραφείου.
(Εικόνα #2)
Αν η σκόνη αφαιρείται δύσκολα ή αν έχει σπάσει το φίλτρο, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία ή κέντρο επισκευών για να
αποκτήσετε ένα καινούριο φίλτρο.
Ελληνικά
Καθαρισμός και αντικατάσταση των φίλτρων
σκόνης (Επιλογή)
Ελληνικά
46
Αντικατάσταση της Λάμπας
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το καπάκι και έπειτα
βγάλτε τη λάμπα.
Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη ζωή της λάμπας. Θα σας εμφανιστεί ένα
προειδοποιητικό μήνυμα "Lamp is approaching the end of its useful life in full
power operation. (Η λάμπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιμης ζωής της σε
λειτουργία πλήρους ισχύος.) Replacement suggested! (Προτείνεται να την
αντικαταστήσετε!)" Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, αλλάξτε τη λάμπα όσο το δυνατό
συντομότερα. Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά
πριν από την αλλαγή της λάμπας.
Προειδοποιήσεις: Ο θάλαμος της λάμπας είναι ζεστός! Αφήστε τον
να κρυώσει πριν να αλλάξετε τη λάμπα!
1
3
2
4
5
6
7
Για αλλαγή της λάμπας
Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας.
Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
1
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τη βίδα από το καπάκι.
(Εικόνα #1)
Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους. (Εικόνα #2)
Ανασηκώστε το κάλυμμα. (Εικόνα #3)
2
Αφαιρέστε τη βίδα που ασφαλίζει τη λυχνία. (Εικόνα #4)
Τραβήξτε προς τα έξω το φις της λυχνίας. (Εικόνα #5)
Ανασηκώστε τη λαβή ώστε να στέκεται όρθια. (Εικόνα #6)
3
Ανασηκώστε τη λαβή ώστε να στέκεται όρθια. Τραβήξτε έξω τη μονάδα της
λάμπας. (Εικόνα #7)
Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, χρησιμοποιήστε μια ανταλλακτική λάμπα και
ακολουθήστε αντίστροφα τα παραπάνω βήματα.
Προειδοποιήσεις: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην
ρίξετε τη λάμπα και μην ακουμπήσετε το γλόμπο της. Αν πέσει, ο
γλόμπος μπορεί να σπάσει και να σας τραυματίσει.
47
Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα χρησιμοποιώντας ένα μοντάρισμα
οροφής, παρακαλούμε ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα:
1
Διανοίξτε τέσσερις οπές σε στέρεο, δομικό στοιχείο της οροφής και ασφαλίστε
τη βάση στήριξης οροφής στην οροφή.
2
Επιλέξτε το συνδυασμό μήκους με βάση το πραγματικό περιβάλλον. (Το CM01S δεν περιλαμβάνει Τύπο 2 και Τύπο 3.)
Τύπος 1
Τύπος 2
Τύπος 3
Ελληνικά
Εγκατάσταση Οροφής
Ελληνικά
48
3
Τύπος 1:
Για το τυπικό μέγεθος χρησιμοποιήστε τρεις βίδες βραχίονα για να
εγκαταστήσετε τον προβολέα στον βραχίονα στήριξης.
Τύπος 2 και Τύπος 3:
Εναλλακτικά, για το μεγαλύτερο μέγεθος, χρησιμοποιήστε τις συρόμενες
επεκτάσεις για περισσότερη υποστήριξη.
Τύπος 1:
Τύπος 2:
Τύπος 3:
Σημείωση: Συνιστάται να αφήσετε μια λογική απόσταση ανάμεσα στο
βραχίονα και τον προβολέα για να επιτρέψετε τη σωστή κατανομή
θερμότητας.
4
Συνδέστε το σύνδεσμο κύριου σώματος στο βραχίονα του προβολέα (εικόνα 1)
και στη συνέχεια βιδώστε τέσσερις βίδες (εικόνα 2).
Εικόνα 1
Εικόνα 2
49
Ρυθμίστε κατάλληλα τη γωνία και τη θέση.
Ελληνικά
5
360°
Βίδα Τύπου B
Τύπος Ροδέλας
Διάμετρος (χλστ)
Mήκος (χλστ)
Μεγάλη
Χαμηλή
4
25
V
V
ΠΡΟΔ. ΒΙΔΑΣ M4 x 25 χλστ
82,30 mm
83,84 mm
55,00 mm
55,00 mm
Ελληνικά
50
Προδιαγραφές
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δημοσιευμένα
τεχνικά χαρακτηριστικά μάρκετινγκ της Acer.
Σύστημα προβολής
DLP®
Ανάλυση
• Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: Ανάλυση
1024x768 XGA
• Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
Ανάλυση WXGA 1280x800
• Σειρά H5382BD/E232/HE-722: Ανάλυση 1280x720
720p
• Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
Ανάλυση 1920x1080 1080p ανάλυση 1920x1080
1080p
• Mέγιστο: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p(1920x1080), WUXGA-RB (1920
x 1200)
Συμβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συμβατών με IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA,
SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Συμβατότητα βίντεο
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Αναλογία εικόνας
Αυτόματο, Πλήρης, 4:3, 16:9, L.Box
Προβαλλόμενα χρώματα
1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Αναλογία οπτικού ζουμ
• Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502: 1,3X
• Σειρά H5382BD/E232/HE-722: 1,1X
Αναλογία ρίψης
• Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
1,49 ~ 1,93 (66"@2m)
• Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
1,19 ~ 1,54 (78"@2 μ.)
• Σειρά H5382BD/E232/HE-722:
1,54 ~ 1,72 (100"@3,4m)
• Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
1,13 ~ 1,47 (100"@2,5m)
Φακοί προβολής
• Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502:
F = 2,50~2,78,
f = 16,91 mm ~ 21,60 mm,
Μη αυτόματο ζουμ & εστίαση
• Σειρά H5382BD/E232/HE-722:
F = 2,41 ~ 2,53,
f = 21,85mm ~ 24,00mm,
Μη αυτόματο ζουμ & εστίαση
51
• Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
25" ~ 300" (65 εκ. ~762 εκ.)
• Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
30" ~ 300" (76 εκ. ~762 εκ.)
• Σειρά H5382BD/E232/HE-722:
26" ~ 300" (66 εκ. ~ 762 εκ.)
• Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
31" ~ 300" (78 εκ. ~762 εκ.)
Απόσταση προβολής
• Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
1,0 μ. ~ 9,1 μ. (3,3' ~ 29,7')
• Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
1,0 μ. ~ 7,7 μ. (3,3' ~ 25,2')
• Σειρά H5382BD/E232/HE-722:
1,0 μ. ~ 10,3 μ. (3,3" ~ 33,8')
• Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
1,0 μ. ~ 7,5 μ. (3,3' ~ 24,6')
Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης
15 - 100 kHz
Ρυθμός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
24 - 120 Hz
Τύπος λάμπας
195 W, λάμπα που αντικαθίσταται από το χρήστη
Διόρθωση τραπεζίου
± 40 μοίρες
Audio (Ήχος)
• Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD: Εσωτερικό ηχείο με έξοδο 10 W x 1
• Σειρά H5382BD/E232/HE-722/H6512BD/E146D/HE805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: Εσωτερικό ηχείο
με έξοδο 3 W x 1
Βάρος
• Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD: 2,7 Kg (5,9 lbs)
• Σειρά H5382BD/E232/HE-722: 2,4 Kg (5,3 lbs)
• Σειρά H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502: 2,65 Kg (5,8 lbs)
Διαστάσεις (B x Π x Υ)
315 mm X 214 mm X 97,6 mm (12,4" x 8,4" x 3,8")
Ψηφιακό ζουμ
2X
Τροφοδοσία
Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με
αυτόματο διακόπτη εισόδου ρεύματος 100 - 240 V
Κατανάλωση ενέργειας
Κανονική λειτουργία: 235W ± 10% @ 110VAC
Κατάσταση Eco: 195W ± 10% @ 110VAC
Λειτουργία αναμονής < 0,5W
Θερμοκρασία λειτουργίας
0ºC έως 40ºC / 32ºF έως 104ºF
Τυπικά περιεχόμενα συσκευασίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x1
Καλώδιο VGA x1
Τηλεχειριστήριο x1
Μπαταρία x1 (για τηλεχειριστήριο) (προαιρετικό)
Οδηγός χρήστη (CD-ROM) x1
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x1
Κάρτα ασφαλείας x1 (προαιρετικά)
Φίλτρα σκόνης x1 (προαιρετικά)
Θήκη μεταφοράς x1 (προαιρετικά)
Ελληνικά
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
Ελληνικά
52
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου
(I/O)
A1200/B110/CE-X10/
C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/
C11W/AW331/
A1500/B150/CE-810/
H6511BD
H5382BD/E232/
HE-722
H6512BD/E146D/
HE-805J/
L552/V62/
H6510BD+/P1502
Πρίζα ρεύματος
V
V
V
Είσοδος VGA
X
V
V
VGA IN 1
V
X
X
VGA IN 2
V
X
X
Έξοδος VGA
V
X
X
Composite video
V
V
V
HDMI
V
V
V
HDMI/MHL
X
V
X
RS232
V
V
V
Είσοδος υποδοχής ήχου
3,5 χλστ
X
V
V
Είσοδος υποδοχής ήχου 1
(3,5 χλστ)
V
X
X
Είσοδος υποδοχής ήχου 2
(3,5 χλστ)
V
X
X
Έξοδος υποδοχής ήχου 3,5
χλστ
V
V
V
Έξοδος 5V DC
V
V
V
HDMI/MHL
V
X
V
Εσωτερική 5V x1
V
X
X
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου
(I/O)
Σημείωση: Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται
σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση.
53
Ελληνικά
Καταστάσεις συμβατότητας
A. Αναλογική VGA
1
VGA Αναλογική – Σήμα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
Ελληνικά
54
2
VGA Αναλογική – Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός
Λειτουργίες
WXGA
WSXGA+
WUXGA
3
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800
1920x1200
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
74
59,9
65,3
60
67,5
60
59,94
47,7
74,04
Κ.Συχνότητα [Hz]
59,94 (29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
Ο.Συχνότητα [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
120
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
VGA Αναλογική – Σήμα Component
Λειτουργίες
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Ανάλυση
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
B. HDMI Ψηφιακή
1
HDMI - σήμα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
55
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI - Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός
Λειτουργίες
WXGA
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800-RB
1440x900
1920x1200
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
74
Ελληνικά
SVGA
56
Ελληνικά
WSXGA+
WUXGA
3
60
65,3
60
67,5
60
59,94
47,7
74,04
Κ.Συχνότητα [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
59,94
Ο.Συχνότητα [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
74,04
HDMI - Σήμα βίντεο
Λειτουργίες
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
4
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
Ανάλυση
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1200-RB
HDMI - 1.4a 3Δ Χρονισμός
Λειτουργίες
720p (Συσσώρευση καρέ)
720p (Συσσώρευση καρέ)
1080p (Συσσώρευση καρέ)
720p (Συσσώρευση καρέ)
720p (Συσσώρευση καρέ)
1080i (Επάνω και κάτω)
1080i (Επάνω και κάτω)
1080p (Επάνω και κάτω)
1080p (Επάνω και κάτω)
1080p (Επάνω και κάτω)
720p (Σε παράθεση
(Μισό))
1080i (Σε παράθεση
(Μισό))
1080i (Σε παράθεση
(Μισό))
Ανάλυση
1280x720
1280x720
1920x1080
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Κ.Συχνότητα [Hz]
50
60
24
50
60
50 (25)
60 (30)
24
50
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
37,5
45,0
27,0
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
50 (25)
28,1
1920x1080
60 (30)
33,8
57
1920x1080
50
56,3
1920x1080
60
67,5
Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης:
Ρυθμός κάθετης σάρωσης:
Όρια εύρους οθόνης
πηγής γραφικών
Μέγ, ρυθμός εικονοστοιχείων:
15 k - 100 kHz
24-120 Hz
Αναλογικό:165MH
z
C. MHL Ψηφιακή
Λειτουργίες
Ανάλυση
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
640x480
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
1440x480
720x576
1440x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ρυθμός οριζόντιας
σάρωσης:
Όρια εύρους οθόνης
πηγής γραφικών
Κ.Συχνότητα
[Hz]
59,94/60
59,94/60
50(25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
25
29,97/30
Ο.Συχνότητα
[KHz]
31,5
15,7
15,6
31,5
31,5
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
15k-50 kHz
Ρυθμός κάθετης
σάρωσης:
24-60 Hz
Μέγ. ρυθμός
εικονοστοιχείων:
Ψηφιακό: 75 MHz
Σημείωση:Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
μοντέλο.
Ελληνικά
1080p (Σε παράθεση
(Μισό))
1080p (Σε παράθεση
(Μισό))
Ελληνικά
58
Προειδοποιήσεις κανονισμών &
ασφαλείας
Ανακοίνωση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για
μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.
Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε
βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει,
χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει
βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί
απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να
δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
μέτρα:
•
Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
•
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
•
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.
Ανακοίνωση: Προστατευμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση
θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς
της FCC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που
έχουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β μπορούν να συνδεθούν
με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι
πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η
λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε μπορεί να
προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Διακήρυξη Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών
συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/EC.
Συμβατό με τη Ρωσική ρυθμιστική πιστοποίηση
001
Ρυθμιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σημείωση: Οι παρακάτω ρυθμιστικές πληροφορίες είναι μόνο για
μοντέλα με ασύρματο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth.
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρματη
χρήση. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει ή να μη
περιέχει ασύρματες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρματο LAN και/ή μονάδες Bluetooth).
Καναδάς — Χαμηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-247)
a
Συνηθισμένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή,
περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
b
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεμβολή στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς και
περιορισμούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/
rtte/implem.htm για την τελευταία λίστα χωρών.
Ελληνικά
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Ελληνικά
59
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/
H5382BD/E232/HE-722/
A1500/B150/CE-810/H6511BD/
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jan. 1, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
Machine Type:
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/
H5382BD/E232/HE-722/
A1500/B150/CE-810/H6511BD/
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502
Acer America Corporation
Name of Responsible Party:
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement