Acer | K130 | Acer K130 User Manual

Προβολέας της Acer
K130/L220/LK-W11 Σειρά
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2011. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Προβολέας της Acer K130/L220/LK-W11 Σειρά Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 12/2011
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Μπορεί
περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να
ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Η εταιρία δεν δίνει
εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες, σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και
αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα
συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται στην
ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα σας
θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer.
Προβολέας της Acer K130/L220/LK-W11 Σειρά
Αριθµός Μοντέλου: ___________________________________
Σειριακός Αριθµός: ___________________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: _________________________________
Τόπος Αγοράς: ______________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
""Η επωνυµία HDMITM, το λογότυπο HDMI και η επωνυµία High-Definition Multimedia Interface
είναι εµπορικά σήµατα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφάλεια και την άνεσή σας
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για µελλοντική παραποµπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σηµειώνονται στο προϊόν.
Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον καθαρισµό
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε µορφή σπρέι. Χρησιµοποιείτε
ένα στεγνό ύφασµα για τον καθαρισµό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύµατος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστηµα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστηµα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιµότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύµατος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το
προϊόν µπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζηµιά στο προϊόν.
Παρέχονται θύρες και ανοίγµατα για αερισµό για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρµανση.
Αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να µπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα
ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να µπλοκάρονται µε την τοποθέτηση του προϊόντος
σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόµοια επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερµο, ή ενσωµατωµένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισµός.
•
Ποτέ µην σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω
των θυρών του περιβλήµατος καθώς µπορεί να ακουµπήσουν επικίνδυνα
σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ µην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
iv
•
•
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήµατα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της µπαταρίας, µην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούµενη επιφάνεια.
Μη τη χρησιµοποιείτε ποτέ στον αθλητισµό, τη γυµναστική ή σε περιβάλλον µε
κραδασµού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωµα ή ζηµιά στο στροφέα.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου
ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισµού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπάει πάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε µέρος που µπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική µέτρηση ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική µέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεµένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε µία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύµατος συνδέοντας
υπερβολικά µεγάλο αριθµό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήµατος δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώµατος µίας
διακλάδωσης. Εάν χρησιµοποιούνται ταινίες ρεύµατος, το φορτίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Ο µετασχηµατιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωµένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσµα ταιριάζει µόνο σε µία γειωµένη παροχή ρεύµατος. Σιγουρευτείτε ότι η
πρίζα ρεύµατος είναι σωστά γειωµένη πριν εισάγετε το φις του µετασχηµατιστή
AC. Μην τοποθετήσετε το βύσµα σε µη γειωµένη παροχή ρεύµατος.
Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτοµέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας.
Η χρήση παροχής ρεύµατος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να
καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυµατισµό.
Σηµείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που µπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολές µε την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο µε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώµενου τύπου, αναγραφόµενο στο UL/πιστοποιηµένο από CSA,
εγκεκριµένο από VDE ή ισοδύναµό του, µέγιστο µήκος 4,5 µέτρα.
v
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η αφαίρεση
των καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σηµεία τάσης ή σε άλλους
κινδύνους. Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέµψτε τις επισκευές σε
αρµόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
•
•
Όταν το καλώδιο ρεύµατος ή η πρίζα έχει υποστεί ζηµιά ή έχει τριφτεί
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζηµιά
Αν το προϊόν παρουσιάζει µια εµφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει
ανάγκη επισκευής
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του
Σηµείωση: Ρυθµίστε µόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες
λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθµιση των υπόλοιπων ελεγκτηρίων µπορεί
να προκαλέσει ζηµιά και συχνά απαιτεί εκτεταµένη εργασία από αρµόδιο
τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην κανονική κατάσταση.
Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, µη χρησιµοποιείτε ανταλλακτικά που
δεν συµµορφώνονται µε τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε ή
αλλάζετε συστατικά. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή σας για επιλογές αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήµατά της ενδεχοµένως περιέχουν µικρά τµήµατα. Φυλάτε τα
µακριά από µικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το
έντονο φως µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισµένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερµοκρασίες µπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου µε όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων µπορεί να µολύνουν
τα οπτικά συστατικά, µειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
Μέρη κοντά σε συναγερµούς φωτιάς.
Μέρη µε θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ºC/104 ºF.
Μέρη µε θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από
Βγάλτε τον προβολέα αµέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
πρόβληµα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι θόρυβοι ή
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
µυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν την περίπτωση,
βγάλτε τον αµέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς.
Μη συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά..
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε συχνά την τροφοδοσία απότοµα ούτε να βγάζετε τον προβολέα
από την πρίζα όσο λειτουργεί. Η καλύτερη πρακτική είναι να περιµένετε να
σταµατήσει ο ανεµιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
Μην ακουµπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερµαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό µπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζηµιές όταν είναι αποφραγµένο το φίλτρο ή οι
αερισµού µε βροµιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε µέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζηµιά στα µάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγµα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναµµένος ο προβολέας.
Μην εµποδίζετε τους φακούς του προβολέα µε αντικείµενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς µπορεί να θερµανθεί το αντικείµενο και να παραµορφωθεί, ή
ακόµα και να πιάσει φωτιά.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που µπορεί να σας τραυµατίσουν.
Παραπέµψτε όλες τις επισκευές σε αρµόδιο επαγγελµατικό προσωπικό
επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυµατισµό ή ζηµιά.
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου µέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου µετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε µουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να µην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν µπορείτε να ακούσετε όταν σας µιλάνε οι δίπλα σας.
vii
Οδηγίες περί διάθεσης
Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίµµατα κατά τη
διάθεση. Για να ελαχιστοποιηθεί η µόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούµε να την ανακυκλώσετε. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς της Οδηγίας Απόρριψης
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Όλα µε τη σειρά τους
Σηµειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
•
Χρησιµοποιήσετε ένα µαλακό πανί βρεγµένο µε ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβληµα της οθόνης.
•
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος αν δε θα
χρησιµοποιήσετε το προϊόν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τι να µην κάνετε:
•
Μην αποφράσετε τις σχισµές και τα ανοίγµατα που υπάρχουν για τον αερισµό
της µονάδας.
•
Μη χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη µονάδα.
•
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές µε υπερβολική σκόνη και χώµα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέµπει ένα ισχυρό µαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άµεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
µεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποιήσεις:
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το έντονο φως
µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
•
Παρακαλούµε να µην ανοίξετε ή αποσυναρµολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
•
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
•
•
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος.
Μη χρησιµοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όλα µε τη σειρά τους
iii
viii
Σηµειώσεις για τη χρήση
viii
Προφυλάξεις
viii
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
3
Προοπτική Προβολέα
3
Πίνακας Ελέγχου
4
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
5
Ξεκινώντας
7
Σύνδεση του Προβολέα
7
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
8
Ενεργοποίηση του προβολέα
8
Απενεργοποίηση του προβολέα
9
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
10
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
10
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
11
Χειριστήρια Χρήστη
13
Μενού εγκατάστασης
13
Acer Empowering Technology
14
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
15
Color (Χρώµα)
16
Image (Εικόνα)
17
Setting (Ρυθµίσεις)
19
Management (∆ιαχείριση)
19
Audio (Ρυθµίσεις ήχου)
20
3D
20
Language (Γλώσσα)
21
Πίνακας
Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και
την άνεσή σας
Πώς να αναπαράγετε Μέσα iPhone/iPod/iPad µέσω του
K130/L220/LK-W11
22
Πώς να αναπαραγάγετε φωτογραφίες
22
Πώς να αναπαραγάγετε βίντεο
24
Παραρτήµατα
25
Επίλυση Προβληµάτων
25
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
29
Προδιαγραφές
30
Καταστάσεις συµβατότητας
32
Προειδοποιήσεις κανονισµών & ασφαλείας
36
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό αποτελεί προβολέα DLP® µε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα. Οι
αξιοσηµείωτες λειτουργίες του περιλαµβάνουν:
•
Τεχνολογία DLP®
•
Ανάλυση WXGA 1280 x 800
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας 4:3/16:9/Πλήρης/L.Box
•
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Φωτεινός, Παρουσίαση, Τυπικός, Βίντεο,
Εικόνα, Παιχνίδι, Χρήστης) δίνουν τη δυνατότητα για την καλύτερη απόδοση σε
οποιαδήποτε κατάσταση.
•
Συµβατό µε NTSC / PAL / SECAM και µε υποστήριξη HDTV (480i/p, 576i/p,
720p, 1080i/p)
•
Ο προβολέας ενιαίου µεγέθους διευκολύνει επαγγελµατικούς σκοπούς και
οικιακή ψυχαγωγία.
•
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
•
Το Πλήκτρο Empowering αποκαλύπτει τις ιδιότητες της Τεχνολογίας
Empowering της Acer (Acer eView, eTimer, e3D, ePower Management) για
εύκολη προσαρµογή των ρυθµίσεων.
•
Εξοπλισµένο µε συνδέσεις HDMITM οι οποίες υποστηρίζουν HDCP
•
Η εξελιγµένη ψηφιακή διόρθωση τραπεζίου προσφέρει βέλτιστες παρουσιάσεις
•
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
•
1,67x ψηφιακό ζουµ και λειτουργία µετακίνησης pan
•
Περιβαλλοντική πηγή φωτός και µεγαλύτερη ζωή µέσω λύσης LED.
•
Απολαύστε την αναπαραγωγή πολυµέσων µέσω USB, RAM και µονάδα
ανάγνωσης καρτών Micro SD.
•
Συµβατό µε λειτουργικά συστήµατα Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®
Windows® 7, Macintosh®
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείµενα που εµφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η µονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αµέσως µε το κατάστηµα αγοράς αν λείπει κάτι.
Προβολέας
Καλώδιο τροφοδοσίας
Μετασχηµατιστής ρεύµατος
AC σε DC
Καλώδιο A/V υποδοχής 3,5
mm
Καλώδιο D-sub και εξόδου
ήχου
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρία
Οδηγός χρήστη x2
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Τροφοδοτικό για iPod/iPhone/
iPad (Προαιρετικό)
Θήκη µεταφοράς
(Προαιρετικό)
XXXXXX
3V
3
Ελληνικά
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
4
5
6
3
2
1
#
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Φακοί προβολής
4
Κουµπί ΙΣΧΥΣ
2
Τροχός ρύθµισης κλίσης
5
Πίνακας ελέγχου
3
∆αχτυλίδι εστίασης
6
∆έκτης τηλεχειριστήριου
Πίσω πλευρά
1
2
3
micro
UNIVERSAL I/O
4
#
USB
HDMI
5
Περιγραφή
1
∆έκτης τηλεχειριστήριου
2
3
4
Καθολικός συνδετήρας για συνδετήρα
VGA/ Είσ ήχου/ Έξ ήχου
AV IN
DC IN
6
7
#
Περιγραφή
5
Σύνδεση HDMI
Υποδοχή Κάρτας MicroSD
6
Σύνδεση Εισόδου AV
Υποδοχή USB
7
Είσοδος DC
Ελληνικά
4
Πίνακας Ελέγχου
3
6
4
2
5
1
#
Εικονίδι ο
Λειτουργία
Περιγραφή
1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κουµπί τροφοδοσίας και Λυχνία LED
τροφοδοσίας. ∆είτε τα περιεχόµενα στην
ενότητα "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
του Προβολέα".
2
MENU
Πατήστε το "MENU" για να ανοίξει το µενού
της OSD, πίσω στο προηγούµενο βήµα για τη
λειτουργία του µενού της OSD ή για έξοδο
από το µενού της OSD.
3
ΠΗΓΗ
Αλλάζει την εν ενεργεία πηγή.
4
Λάµπα
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάµπας
5
Θερµοκρασία
Ενδεικτική Λυχνία LED Θερµοκρασίας
6
Τέσσερα πλήκτρα Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε
στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις στην επιλογή
επιλογής
σας.
κατεύθυνσης
5
1
2
4
3
6
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
14
#
1
Εικονίδι ο
Λειτουργία
2
Ποµπός
υπέρυθρων
FREEZE
3
POWER
Περιγραφή
Στέλνει σήµατα στον προβολέα.
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
5
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του Προβολέα".
HIDE
Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε την "HIDE" για να
κρύψετε την εικόνα, πατήστε το ξανά για να εµφανιστεί η
εικόνα.
ASPECT RATIO Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
6
RESYNC
4
7
8
9
10
11
12
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την πηγή
εισόδου.
SOURCE
Πατήστε την "ΠΗΓΗ" για να επιλέξετε ανάµεσα στις πηγές
RGB, Component, S-Video, Composite και HDTV.
∆ΙΑΚΟΠΗ
Πατήστε το "∆ιακοπή" για να σταµατήσει η
αναπαραγωγή του αρχείου πολυµέσων.
Αναπαραγωγή/
Πατήστε το "Αναπαραγωγή/Παύση" για να
Παύση
αναπαραχθεί/διακοπεί το αρχείο πολυµέσων.
MENU
Πατήστε το "MENU" για να ανοίξει το µενού της OSD,
πίσω στο προηγούµενο βήµα για τη λειτουργία του µενού
της OSD ή για έξοδο από το µενού της OSD.
Τέσσερα πλήκτρα Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά
επιλογής
για να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις στην
κατεύθυνσης
επιλογή σας.
ΜΕΣΑ
Πατήστε "ΜΕΣΑ" για εναλλαγή ανάµεσα στις πηγές USB
A, Micro SD και RAM. Ο προβολέας υποστηρίζει
διάφορες µορφές αρχείου φωτογραφίας/ήχου/βίντεο.
Ελληνικά
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
Ελληνικά
6
#
Εικονίδι ο
Λειτουργία
13
Κουµπί
Empowering
14
LAN/WIFI
15
HDMI/VGA
16
AV
Περιγραφή
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eView, eTimer, e3D και
ePower Management.
Πατήστε το πλήκτρο " " σε πηγή Micro SD/USB A/RAM,
η σελίδα ρύθµισης θα παρουσιαστεί για ρύθµιση χρήστη.
Πατήστε το "LAN/WIFI" για να αλλάξετε την πηγή σε LAN/
WIFI.
Πατήστε το "HDMITM/VGA" για να αλλάξετε πηγή σε
HDMITM/VGA.
Πατήστε το "AV" για να αλλάξετε την πηγή σε AV.
7
Ελληνικά
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
2
Adapter
4
W
R
3
micro
HDMI
UNIVERSAL I/O
1
USB
AV IN
DC IN
10
iPod/iPhone/iPad
HDMI
7
D-Sub
8
5
HDMI
9
Συσκευή DVD
#
Περιγραφή
#
6
Περιγραφή
1 Μετασχηµατιστής ρεύµατος AC σε DC
6 A/V υποδοχής 3,5 mm
2 Καλώδιο τροφοδοσίας
7 Καλώδιο HDMI
∆ίσκος/stick USB
3
Προσαρµογέας USB WiFi
8 Καλώδιο D-sub και εξόδου ήχου
4 Κάρτα Micro SD
5 Τροφοδοτικό για iPod/iPhone/iPad
9 Καλώδιο Καθολικό προς RCA
10 Υποδοχή καλωδίου ήχου/RCA
Σηµείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά µε
τον υπολογιστή σας, παρακαλούµε σιγουρευτείτε πως ο χρονισµός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συµβατός
µε τον προβολέα.
Ελληνικά
8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήµατος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
2
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί "Power (Τροφοδοσίας)"
στον πίνακα ελέγχου και η λυχνία LED Τροφοδοσίας θα ανάψει µπλε. (Εικόνα
#1)
3
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.). O
προβολέας θα εντοπίσει αυτόµατα την πηγή.
•
Αν εµφανιστεί το µήνυµα "No Signal (∆εν υπάρχει σήµα)" στην οθόνη,
παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
σήµατος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιµοποιήστε το κουµπί
"Source (Πηγή)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο
απευθείας κουµπί πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάµεσα στις
πηγές.
1
Κουµπί ΙΣΧΥΣ
9
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας.
Εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα: "Please press power button again to
complete the shutdown process (Παρακαλούµε πατήστε ξανά το κουµπί
τροφοδοσίας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερµατισµού)." Πατήστε
ξανά το κουµπί τροφοδοσίας.
2
Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ και θα αναβοσβήνει γρήγορα
µετά την απενεργοποίηση του προβολέα και οι ανεµιστήρες θα συνεχίσουν να
λειτουργούν για περίπου 30 δευτ για να διασφαλιστεί η σωστή ψύξη του
συστήµατος.
3
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήµατος, η λυχνία LED ένδειξης
τροφοδοσίας θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά κόκκινη,
που σηµαίνει πως ο προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία αναµονής.
4
Τώρα, µπορείτε να βγάλετε µε ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύµατος.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
"Projector Overheated. (Υπερθέρµανση προβολέα.) Will
automatically turn off soon. (Θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα.)"
Αυτό το µήνυµα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει
υπερθερµανθεί. Ο προβολέας θα τερµατιστεί αυτόµατα. Επικοινωνήστε µε
το πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο επισκευών.
•
"Fan fail. (Σφάλµα ανεµιστήρα.) Will automatically turn off soon. (Θα
σβήσει σύντοµα αυτόµατα.)"
Αυτό το µήνυµα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον
ανεµιστήρα. Ο προβολέας θα τερµατιστεί αυτόµατα. Επικοινωνήστε µε το
πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο επισκευών.
Σηµείωση: Κάθε φορά που ο προβολέας τερµατιστεί αυτόµατα,
επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων ή το κέντρο
σέρβις.
Ελληνικά
Απενεργοποίηση του προβολέα
Ελληνικά
10
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε τροχό ρύθµισης κλίσης για τη ρύθµιση του
ύψους της εικόνας.
Για να σηκώσετε ή να χαµηλώσετε την εικόνα:
1
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης για µικρορύθµιση της γωνίας
προβολής.
Τροχός ρύθµισης κλίσης
11
Συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
µπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυµητή
απόσταση από την οθόνη. Παράδειγµα: Αν ο προβολέας είναι 1,34 µέτρα από την
οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για µεγέθη εικόνας 41,5".
Σηµείωση: Να θυµάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 56 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 1,34 µέτρων.
41,5"
56cm
C
A
1,34m
Ελληνικά
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
Ελληνικά
12
Μέγεθος οθόνης
∆ιαγώνιος
(ίντσες)
<A>
Κορυφή
(Ελαχ ζουµ)
∆ιαγώνιος
(ίντσες)
<Β>
Π (εκ) x Υ (εκ)
Από τη βάση
έως την
κορυφή της
εικόνας (εκ)
<Γ>
0,97
30,0
64 x 40
40
1,07
33,2
71 x 45
45
1,34
41,5
89 x 56
56
1,61
49,7
107 x 67
67
2,14
66,3
143 x 89
89
2,58
80,0
172 x 108
108
Αναλογία Ζουµ: 1.0x
13
Μενού εγκατάστασης
Το µενού εγκατάστασης παρέχει µια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιµοποιείτε την OSD µόνο όταν
στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα "No signal input (∆εν υπάρχει είσοδος σήµατος)".
Οι επιλογές του µενού περιλαµβάνει ρυθµίσεις και αλλαγές για το µέγεθος της
οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπεζίου και περισσότερες.
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί "Power" στον πίνακα
ελέγχου.
2
Πατήστε το κουµπί του "MENU" στον πίνακα ελέγχου για να εµφανίσετε την OSD
για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.
3
Το µοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθµίσεων
βαθµονόµησης και ευθυγράµµισης, όπως το µέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
4
Το µενού Εγκατάστασης περιέχει τις παρακάτω επιλογές:
• Μέθοδος προβολής
• Θέση Μενού
• Ρυθµίσεις Αυτόµατο Τραπέζιο
• Ρυθµίσεις Μη αυτόµατο τραπέζιο
• Ρυθµίσεις γλώσσας
• Επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγµένη λειτουργία
Χρησιµοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε µια επιλογή, το
αριστερό και δεξί βελάκι για να ρυθµίσετε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις επιλογών
και το δεξί βελάκι για είσοδο σε ένα υποµενού για ρύθµιση λειτουργιών. Οι νέες
ρυθµίσεις θα αποθηκευτούν αυτόµατα κατά την έξοδο από το µενού.
5
Πατήστε οποιαδήποτε στιγµή το κουµπί του µενού για έξοδο από το µενού και
επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
Ελληνικά
Χειριστήρια Χρήστη
Ελληνικά
14
Acer Empowering Technology
Το Κουµπί Acer Empowering παρέχει τέσσερις µοναδικές λειτουργίες της Acer, οι
οποίες είναι αντίστοιχα οι "Acer eView Management", "Acer eTimer Management",
"Acer ePower Management" και "Acer e3D Management".
Πατήστε το πλήκτρο " " για να εκτελέσετε το κύριο µενού της προβολής στην
οθόνη για να αλλάξετε τη λειτουργία του.
Όταν εµφανιστεί το Μενού Empowering, χρησιµοποιήστε το κουµπί "
επιλέξτε το κύριο µενού.
" για να
∆ιαχείριση του Acer ePower
Το "Acer eView Management" υπάρχει για
επιλογή της λειτουργίας προβολής.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer eTimer
Το "Acer eTimer Management" προσφέρει
µια λειτουργία υπενθύµισης για έλεγχου
του χρόνου της παρουσίασης.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer ePower
Το "Acer ePower Management"
προσφέρει στο χρήστη µια συντόµευση
για εξοικονόµηση της ζωής του προβολέα.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Προβολή στην Οθόνη για περισσότερες
λεπτοµέρειες.
Acer e3D Management
(∆ιαχείριση του Acer e3D)
Το "Acer e3D Management" παρέχει τις
λειτουργίες 3D. Παρακαλούµε ανατρέξτε
στην ενότητα Μενού Προβολής στην
Οθόνη για περισσότερες λεπτοµέρειες.
15
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα µενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν
να κάνετε προσαρµογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθµίσεις.
Χρήση των µενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το µενού της OSD, πατήστε το "MENU" στο Τηλεχειριστήριο ή
στον πίνακα ελέγχου.
•
Όταν εµφανιστεί η OSD, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξτε
οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό µενού. Μετά την επιλογή του επιθυµητού
•
στοιχείου στο µενού, πατήστε το
λειτουργιών.
για είσοδο στο υποµενού για ρύθµιση των
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυµείτε και αλλάξτε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα κουµπιά
.
•
Επιλέξτε το επόµενο στοιχείο που θέλετε να ρυθµίσετε στο υποµενού και
ρυθµίστε το σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "MENU" στο τηλεχειριστήριο, η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό
µενού.
•
Για να κλείσετε την OSD, πατήστε ξανά το "MENU" στο τηλεχειριστήριο. Το
µενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα αποθηκεύσει αυτόµατα τις νέες
ρυθµίσεις.
Κύριο µενού
Setting
(Ρυθµίσεις)
Υποµενού
Ελληνικά
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ελληνικά
16
Color (Χρώµα)
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιηµένες για
διάφορους τύπους εικόνων.
•
•
•
•
•
•
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
Presentation (Παρουσίαση): Για παρουσίαση σε συναντήσεις.
Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον.
Video: Για αναπαραγωγή βίντεο σε φωτεινό περιβάλλον.
Picture (Εικόνα): Για γραφική εικόνα
Game (Παιχνίδια): Για περιεχόµενο παιχνιδιού.
User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθµίσεων του χρήστη.
Wall color (Χρώµα Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα σωστό χρώµα
ανάλογα µε τον τοίχο. Υπάρχουν πολλές επιλογές, συµπεριλαµβανοµένου
τοίχου)
του λευκού, του ανοιχτού κίτρινου, του ανοιχτού µπλε, του ροζ, του
σκούρου πράσινου. Θα αντισταθµίζει την απόκλιση του χρώµατος λόγω
του χρώµατος του τοίχου για να εµφανίζεται ο σωστός τόνος της εικόνας.
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast
(Αντίθεση)
Saturation
(Κορεσµός)
Tint (Χροιά)
Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάµεσα στα φωτεινότερα
και τα σκοτεινότερα µέρη της εικόνας. Η ρύθµιση της αντίθεσης αλλάζει
την ποσότητα του µαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Ρυθµίζει µια εικόνα βίντεο από µαύρο και άσπρο σε πλήρως
κορεσµένο χρώµα.
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να µειώσετε την ποσότητα του χρώµατος
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώµατος
Ρυθµίζει την ισορροπία χρώµατος του κόκκινου και του πράσινου.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου
στην εικόνα.
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην
17
Color Temperature (Χρωµατική Θερµοκρασία)
Ρυθµίστε τη θερµοκρασία χρώµατος. Σε υψηλότερη χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο κρύα, ενώ σε χαµηλότερη χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.
Degamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με µεγαλύτερη τιµή
γάµµα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο φωτεινά.
Dynamic Black (∆υναµικό µαύρο)
Επιλέξτε "On (Ενεργοποιηµένη)" για να βελτιστοποιεί αυτόµατα την προβολή
σκοτεινών σκηνών της ταινίας επιτρέποντάς τους να προβάλλονται µε
απίστευτες λεπτοµέρειες.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσµός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία υπολογιστή ή HDMI.
Image (Εικόνα)
Projection (Προβολή) Μπροστά Προβολή - Επιφάνεια Εργασίας
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση.
Μπροστά-Οροφή
•
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα
για προβολή όταν είναι προσαρτηµένος στην οροφή.
Οπίσθια Προβολή- Επιφάνεια Εργασίας
Ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να µπορείτε να προβάλετε από
πίσω από µια διαφανή οθόνη.
•
Πίσω-Οροφή
•
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει και γυρίζει
ταυτόχρονα την εικόνα ανάποδα. Μπορείτε να κάνετε την προβολή πίσω
από µια διαφανή οθόνη µε τον προβολέα κρεµασµένο από την οροφή.
Aspect Ratio
(Αναλογία Εικόνας)
Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας που προτιµάτε.
•
Auto (Αυτόµατο): ∆ιατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους της
εικόνας και µεγιστοποίηση της εικόνας για να χωρέσει
στα τοπικά οριζόντια ή κάθετα εικονοστοιχεία.
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα
απεικονιστεί χρησιµοποιώντας αναλογία 4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της οθόνης και το ύψος
θα ρυθµιστεί για να προβληθεί η εικόνα χρησιµοποιώντας αναλογία 16:10.
•
Full (Πλήρης Εικόνα): Αλλάζει το µέγεθος της εικόνας για να καλύπτει όλη την
οθόνη σε πλάτος (1280 pixels) και σε ύψος (800 pixels).
•
L.Box: ∆ιατηρεί τον πρωτότυπο λόγο διαστάσεων σήµατος και εστίασης επί
1.333 φορές.
Ελληνικά
Advanced (Για
προχωρηµένους)
Ελληνικά
18
Auto Keystone
Ρυθµίζει αυτόµατα την κατακόρυφη εικόνα.
(Αυτόµατο Τραπέζιο)
Manual Keystone
(Χειροκίνητη
διόρθωση
τραπεζίου)
Προσαρµόζει την παραµόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την κλίση
του προβολέα. (± 40 µοίρες)
<Σηµείωση> Η λειτουργία Χειροκίνητου τραπεζίου δεν διατίθεται στη ρύθµιση
Αυτόµατο τραπέζιο στο "On".
Sharpness
(Ευκρίνεια)
Ρυθµίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
H. Position
(Οριζόντια θέση)
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
V. Position (Κάθετη
θέση)
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
•
Πατήστε το
Frequency
(Συχνότητα)
Η "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του προβολέα για
να ταιριάζει µε τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή σας. Αν έχετε
µια κάθετη γραµµή που τρεµοπαίζει στην προβαλλόµενη εικόνα,
χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
Tracking
(Ευθυγράµµιση)
Συγχρονίζει το χρονισµό του σήµατος του προβολέα µε αυτόν της κάρτας
γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεµοπαίζει, χρησιµοποιήστε αυτή τη
λειτουργία για να τη διορθώσετε.
HDMI Color Range
(Γκάµα χρωµάτων
HDMI)
Προσαρµόστε τη γκάµα χρωµάτων των δεδοµένων εικόνας HDMI για να
διορθώσετε το σφάλµα εµφάνισης χρώµατος.
•
Auto (Αυτόµατο): Αυτόµατη ρύθµιση σύµφωνα µε τις πληροφορίες από το
πρόγραµµα αναπαραγωγής.
•
Limited Range (Περιορισµένο εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα
εισαγωγής ως δεδοµένα περιορισµένου εύρους εικόνας.
•
Full Range (Πλήρες εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα εισαγωγής ως
δεδοµένα πλήρους γκάµας χρωµάτων.
HDMI Scan Info
(Πληροφορίες
σάρωσης HDMI)
Ρύθµιση της αναλογίας overscan της εικόνας HDMI που βρίσκεται στην οθόνη.
•
Auto (Αυτόµατο): Αυτόµατη ρύθµιση σύµφωνα µε τις πληροφορίες από το
πρόγραµµα αναπαραγωγής.
•
Underscan: Πάντα χωρίς overscan στην εικόνα HDMI.
•
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.
Overscan: Πάντα να διατηρείται η overscan στην εικόνα HDMI.
Σηµείωση:Οι λειτουργίες "H. Position (Ο. Θέση)", "V. Position (Κ. Θέση)",
"Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράµµιση)" δεν υποστηρίζονται στη
λειτουργία HDMI ή Βίντεο.
Σηµείωση: Η λειτουργία "Sharpness (Ευκρίνεια)" δεν υποστηρίζεται στη
λειτουργία Υπολογιστή ή HDMI.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "HDMI Color Range (Γκάµα χρωµάτων HDMI)" και
"HDMI Scan Info (Πληροφορίες σάρωσης HDMI)" υποστηρίζονται µόνο στη
λειτουργία DVI.
19
Menu Location (Θέση Επιλέξτε τη θέση του µενού στην οθόνη προβολής.
Μενού)
Closed Caption
(Υπότιτλοι)
Reset (Επαναφορά)
Επιλέγει µία επιθυµητή λειτουργία υποτίτλων από τις επιλογές CC1,
CC2, CC3, CC4, (το CC1 εµφανίζει υποτίτλους στην αρχική γλώσσα
της περιοχής σας). Επιλέξτε "Off (Απενεργοποίηση)" για να
απενεργοποιηθεί η ιδιότητα υποτίτλων. Η λειτουργία αυτή διατίθεται
µόνον όταν επιλεγεί ένα σήµα composite βίντεο ή µία είσοδος S-Video
και η µορφή συστήµατος είναι NTSC.
<Σηµείωση> Ορίστε τις διαστάσεις της οθόνης σας στο 4:3. Η λειτουργία
αυτή δεν διατίθεται όταν οι διαστάσεις είναι "16:9" ή "Auto (Αυτόµατο)".
Πατήστε το κουµπί
και επιλέξτε το "Yes (Ναι)" για επιστροφή των
παραµέτρων προβολής όλων των µενού στις προεπιλεγµένες
εργοστασιακές τους ρυθµίσεις.
Management (∆ιαχείριση)
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για να σκοτεινιάζει η έξοδος φωτός της
λάµπας του προβολέα, πράγµα το οποίο θα µειώσει την κατανάλωση ενέργειας
και θα αυξήσει τη ζωή της λάµπας. Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποιηµένη) " για
να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
High Altitutde (Υψηλό Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας Υψηλό
Υψόµετρο. Λειτουργεί τους ανεµιστήρες σε πλήρη ταχύτητα συνεχόµενα, για
Υψόµετρο)
να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του προβολέα σε υψηλό υψόµετρο.
Auto Shutdown
(Αυτόµατος
τερµατισµός)
LED Calibration
(Βαθµονόµηση LED)
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόµατα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήµατος
µετά από τον καθορισµένο χρόνο. (σε λεπτά)
Πατήστε το
αφού επιλέξετε "Yes (Ναι)", περιµένετε για 10
δευτερόλεπτα για ολοκληρώσετε τη διαδικασία µικροσυντονισµού
λευκού χρώµατος. Βοηθά στη ρύθµιση απόδοσης χρώµατος LED.
Ελληνικά
Setting (Ρυθµίσεις)
Ελληνικά
20
Audio (Ρυθµίσεις ήχου)
Volume (Ένταση)
Audio Out
(Έξοδος Ήχου)
Mute (Σίγαση)
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ένταση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ένταση.
•
Επιλέξτε "Speaker (Ηχείο)" για αναπαραγωγή ήχου µέσω του
ηχείου του προβολέα. (εσωτερικά)
•
Επιλέξτε "Audio Jack (Ήχος Jack)" για αναπαραγωγή ήχου
από ακουστικά ή ενισχυτή ήχου. (εξωτερικά)
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για σίγαση της έντασης
ήχου.
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποιηµένη)" για επαναφορά της
έντασης ήχου.
•
Alarm Volume (Ένταση
Συναγερµών)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου
των προειδοποιητικών ειδοποιήσεων.
3D
3D
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία DLP 3D.
•
On (Ενεργοποίηση): Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ
χρησιµοποιείτε γυαλιά DLP 3D, αποσβεστήρα τετράδας
(NVIDIA/ATI…) κάρτα γραφικών και αρχείο µορφής HQFS ή
DVD µε την αντίστοιχη µονάδα αναπαραγωγής SW.
•
Off (Απενεργοποίηση): Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 3D.
21
Εάν δείτε µία διακριτή ή επικαλυπτόµενη εικόνα ενώ φοράτε τα
γυαλιά DLP 3D, µπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε "Invert
(Αναστροφή)" για να λάβετε την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση
αλληλουχίας αριστερής/δεξιάς εικόνας για να προκύψει η σωστή
εικόνα (για DLP 3D).
3D Warning Message
(Προειδοποιητικό
µήνυµα 3D)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να προβληθεί το µήνυµα
προειδοποίησης 3D.
Σηµείωση: Χρειάζονται οι σωστές ρυθµίσεις σε ένα πρόγραµµα εφαρµογής 3D
της κάρτας γραφικών για σωστή προβολή 3D.
Σηµείωση: Οι µονάδες αναπαραγωγής SW, όπως το Stereoscopic Player και το
DDD TriDef Media Player µπορούν να υποστηρίξουν αρχεία 3D µορφής.
Μπορείτε να λάβετε αυτά τα τρία προγράµµατα αναπαραγωγής από την
παρακάτω ιστοσελίδα,
- Stereoscopic Player (∆οκιµαστική περίοδος):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (∆οκιµαστική περίοδος):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Σηµείωση: Η "3D Sync Invert (Αντεστραµµένη 3D Sync)" διατίθεται µόνον όταν
είναι ενεργοποιηµένο το "3D".
Σηµείωση: Υπάρχει µία εικόνα υπενθύµισης, εάν το 3D εξακολουθεί να είναι
ενεργοποιηµένο όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιηµένος. Προσαρµόστε τη
ρύθµιση που εξαρτάται από τον σκοπό σας.
Language (Γλώσσα)
Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε το πολύγλωσσο µενού της OSD. Χρησιµοποιήστε τα
κουµπιά
ή
για να επιλέξετε τη γλώσσα µενού που
προτιµάτε.
•
Πατήστε το
για επιβεβαίωση της επιλογής.
Ελληνικά
3D Sync Invert
(Αντεστραµµένη 3D
Sync)
Ελληνικά
22
Πώς να αναπαράγετε Μέσα iPhone/iPod/
iPad µέσω του K130/L220/LK-W11
Προσαρµόστε την πηγή K130/L220/LK-W11 µέχρι σε "AV" και βεβαιωθείτε ότι έχετε
συνδέσει το τροφοδοτικό µε το iPod/iPhone/iPad καλά.
iPod/iPhone/iPad
AV IN
DC IN
2
1
#
Περιγραφή
1
Καλώδιο A/V υποδοχής 3,5 mm
2
Τροφοδοτικό για iPod/iPhone/
iPad
Πώς να αναπαραγάγετε φωτογραφίες
Εάν χρησιµοποιείτε iPhone,
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα
1. Πατήστε την εφαρµογή "Photos (Φωτογραφίες)" στη βασική οθόνη και επιλέξτε
άλµπουµ.
2. Πατήστε u στη σελίδα µικρογραφιών.
Φωτογραφίες
Εάν χρησιµοποιείτε iPod,
Σηµείωση:
Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων για
τη ρύθµιση Photo (Φωτογραφία).
• Εάν γίνεται µέσω iPod Nano:
Photos (Φωτογραφίες) J
Settings (Ρυθµίσεις)
• Εάν γίνεται µέσω iPod Classic:
Ρυθµίσεις Slideshow
(Παρουσίασης διαφανειών)
α. TV Out (Εξ. TV): Επιλέξτε On
(Ενεργοποίηση)
β. TV Signal (Σήµα TV): επιλέξτε
NTSC
23
1. Επιλέξτε φωτογραφίες και κατόπιν επιλέξτε ποιο άλµπουµ θέλετε. (π.χ. ΤΟΚΙΟ)
2. Εάν γίνεται µέσω iPod Nano: πατήστε u;όταν βρίσκεστε σε λειτουργία
µικρογραφιών.
3. Εάν γίνεται µέσω iPod Classic: πατήστε : για να µεταβείτε στη λειτουργία
"slideshow (παρουσίαση διαφανειών)" θα εξαχθεί αυτόµατα µέσω του K130/
L220/LK-W11.
Εάν χρησιµοποιείτε iPad,
Φωτογραφίες
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. Πιέστε την εφαρµογή "Photos (Φωτογραφίες)" στη βασική οθόνη
2. Πατήστε "Slideshow (Παρουσίαση)" g "Start Slideshow (Έναρξη
παρουσίασης)".
Ελληνικά
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα
Ελληνικά
24
Πώς να αναπαραγάγετε βίντεο
Εάν χρησιµοποιείτε iPhone,
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα
1. Πιέστε την εφαρµογή "Videos (Βίντεο)" στην βασική οθόνη.
2. Πατήστε το βίντεο κλιπ που θέλετε στη λίστα Βίντεο κλιπ, τότε το βίντεο θα
εξαχθεί αυτόµατα µέσω του K130/L220/LK-W11.
iPod
Εάν χρησιµοποιείτε iPad,
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. Πιέστε την εφαρµογή "Videos (Βίντεο)" στη βασική οθόνη
2. Πατήστε το βίντεο κλιπ που θέλετε στη λίστα Video clip (Βίντεο κλιπ), και
πατήστε u, τότε το βίντεο θα εξαχθεί αυτόµατα µέσω του K130/L220/LK-W11.
Βίντεο
25
Ελληνικά
Παραρτήµατα
Επίλυση Προβληµάτων
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα µε τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιµετώπισης προβληµάτων. Αν το πρόβληµα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας µεταπωλητή ή µε το
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Προβλήµατα εικόνας και λύσεις
#
1
2
Πρόβληµα
∆εν εµφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 95/98/
2000/XP/Vista/
Win7))
Επίλυση
•
Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα
"Ξεκινώντας".
•
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν
λυγίσει ή σπάσει.
•
Βεβαιωθείτε πως ο προβολέας είναι ενεργοποιηµένος.
•
•
Πατήστε το "RESYNC" στο τηλεχειριστήριο.
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Από το "Ο υπολογιστής µου", ανοίξτε τον "Πίνακα
ελέγχου" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
"Οθόνη".
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε 1080P-EIA.
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Ιδιότητες για
προχωρηµένους".
Αν το πρόβληµα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιµοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης είναι
µικρότερη ή ίση µε 1080P-EIA.
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Αλλαγή" στην καρτέλα
"Οθόνη".
•
Κάντε κλικ στο "Εµφάνιση όλων των συσκευών".
Έπειτα, επιλέξτε το "Συνηθισµένοι τύποι οθόνης
(Standard monitor types)" στο κουτί SP, επιλέξτε
την ανάλυση που θέλετε στο κουτί "Μοντέλα
(Models)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε 1080P-EIA.
Ελληνικά
26
3
4
5
6
7
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα (για
φορητούς
υπολογιστές)
Η οθόνη του
φορητού
υπολογιστή δεν
εµφανίζει την
παρουσίασή σας
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεµοπαίζει
Η εικόνα έχει µια
κάθετη γραµµή
που τρεµοπαίζει
Η εικόνα δεν είναι
εστιασµένη
•
•
Πατήστε το "Επανασυγχρονισµός" στο τηλεχειριστήριο.
•
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει
η οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισµό
περιλαµβανοµένου του προβολέα.
•
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές µπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιµοποιείται µια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε λειτουργικό
Apple® Mac® OS : Στο System Preferences (Προτιµήσεις
συστήµατος), ανοίξτε το Display (Προβολή) και ορίστε το
Video Mirroring (Κατοπτρισµός εικόνας) στο "On".
•
Ρυθµίστε το "Tracking (Συντονισµό)" για να τη
διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Eικόνα)"
για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αλλάξτε τις ρυθµίσεις βάθους χρώµατος της οθόνης
στον υπολογιστή σας.
•
Χρησιµοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθµίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Eικόνα)" για
περισσότερες πληροφορίες.
•
Ελέγξτε και ρυθµίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της κάρτας
γραφικών σας για να την κάνετε συµβατή µε τον προβολέα.
•
•
Ρυθµίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα.
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήµατα για το στοιχείο 2 (παραπάνω)
για να ρυθµίσετε την ανάλυση του υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθµίσεων εξόδου.
Παράδειγµα: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται µέσα
στην απαιτούµενη απόσταση 0,97-2,58 µέτρων από τον
προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να λάβετε ένα
προτιµώµενο µέγεθος εικόνας ρυθµίζοντας την
απόσταση και το ζουµ" για περισσότερες πληροφορίες.
27
9
10
11
Η εικόνα είναι
παραµορφωµένη
κατά την προβολή
µιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Η εικόνα είναι πολύ
µικρή ή πολύ
µεγάλη
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
Η εικόνα είναι
αντιστραµµένη
Κατά την αναπαραγωγή µιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιηµένη σε αναµορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
µπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή 4:3,
παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραµορφωµένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθµίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθµίστε τη µορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή
Letterbox(LBX), παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε
Letterbox(LBX) στην OSD του προβολέα.
•
Ρυθµίστε το µοχλό ζουµ στο πάνω µέρος του
προβολέα.
•
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο µακριά στην
οθόνη.
•
Πατήστε το "MENU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα
ελέγχου. Μεταβείτε στις "Image (Εικόνα) --> Aspect
Ratio (Αναλογία εικόνας)" και δοκιµάστε άλλες
ρυθµίσεις.
•
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε
να είναι κεντραρισµένος στην οθόνη.
•
Πατήστε το "Keystone (∆ιόρθωση τραπεζίου)" στο OSD
µέχρι οι πλευρές να γίνουν κάθετες.
•
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) --> Projection (Προβολή)"
από την OSD και ρυθµίστε την κατεύθυνση προβολής.
Προβλήµατα µε τον Προβολέα
#
1
Συνθήκες
Ο προβολέας σταµατάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Επίλυση
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιµένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
Ελληνικά
8
Ελληνικά
28
Μηνύµατα OSD
#
1
Συνθήκες
Μήνυµα
Υπενθύµιση Μηνύµατος
Fan Fail (Σφάλµα Ανεµιστήρα) - ο ανεµιστήρας του συστήµατος δε
λειτουργεί.
Projector Overheated (Υπερθέρµανση) Προβολέα - ο προβολέας
έχει υπερβεί τη συνιστώµενη θερµοκρασία λειτουργίας και πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να µπορέσετε να το
χρησιµοποιήσετε.
29
Ελληνικά
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
Μηνύµατα LED
Menu (Μενού)
Lamp (Λάµπα)
(Επάνω/Κάτω
LED)
ΜΠΛΕ
ΜΠΛΕ
ΜΠΛΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΜΠΛΕ
Φις εισόδου
τροφοδοσίας
---
Αλλαγή On
(ΕΝΕΡΓΟ) σε
OFF
(ΑΝΕΝΕΡΓΟ)
100ms
Αλλαγή On
(ΕΝΕΡΓΟ) σε
OFF
(ΑΝΕΝΕΡΓΟ)
100ms
Αλλαγή On
(ΕΝΕΡΓΟ) σε
OFF
(ΑΝΕΝΕΡΓΟ)
100ms
---
Αναµονή
---
---
---
Ενεργοποιηµένη
---
ON
(ΑΝΑΜΜΕΝΟ)
1 δευτ. µετά
σβήνει
ON
(ΑΝΑΜΜΕΝΟ)
1 δευτ. µετά
σβήνει
ON
(ΑΝΑΜΜΕΝΟ)
1 δευτ. µετά
σβήνει
---
Ενεργοποιηµένη
Επανάληψη λάµπας
---
---
---
---
Γρήγορο
αναβόσβηµα
Σβήσιµο
(Κατάσταση ψύξης)
---
---
---
Γρήγορο
αναβόσβηµα
---
Κουµπί
τροφοδοσίας
ΑΝΕΝΕΡΓΟ, Ψύξη
ολοκληρώθηκε,
Κατάσταση
αναµονής)
---
---
---
Ενεργοποιηµένη
---
Σφάλµα (Αστοχία
θερµοκρασίας)
---
---
Ενεργοποιηµένη
---
Ενεργοποιηµένη
Σφάλµα (Κλείδωµα
ανεµιστήρα)
---
---
Γρήγορο
αναβόσβηµα
---
Ενεργοποιηµένη
Σφάλµα (Βλάβη
λάµπας)
---
Ενεργοποιηµένη
---
---
Ενεργοποιηµένη
Μήνυµα
Αναµµένο κουµπί
τροφοδοσίας
Temp (Θερµ.) Λυχνία LED
(Αριστερό/∆εξύ Τροφοδοσίας
LED)
Λυχνία LED
Τροφοδοσίας
Σηµείωση: Όταν είναι αναµµένο, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο,
το πλήκτρο Menu/Επάνω/Κάτω/Αριστερά/∆εξιά, όλα θα είναι
σκανδάλη.
Ελληνικά
30
Προδιαγραφές
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω µπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δηµοσιευµένα
τεχνικά χαρακτηριστικά µάρκετινγκ της Acer.
Σύστηµα προβολής
DLP®
Ανάλυση
WXGA (1280 x 800)
Συµβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συµβατών µε IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, SVGA, VGA,
WXGA
Συµβατότητα βίντεο
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Αναλογία εικόνας
Πλήρες, 4:3, 16:9, L.Box
Προβαλλόµενα χρώµατα
16,7 εκατοµµύρια χρώµατα
Φακοί προβολής
YM101, σταθερός φακός, F/2.0
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
30" (0,76 m) - 80" (2,03 m)
Απόσταση προβολής
3,18' (0,97 m) - 8,46' (2,58 m)
Αναλογία ρίψης
40"@1,292 µ(1,5:1)
Ρυθµός οριζόντιας σάρωσης
30 k - 100 kHz
Ρυθµός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
50 - 120 Hz
∆ιόρθωση τραπεζίου
+/- 40 µοίρες
Βάρος
0,43 Kg (0,95 lbs)
∆ιαστάσεις (B x Π x Υ)
140 χλστ x 116 χλστ x 41 χλστ (5,51" x 4,57" x 1,61")
Τροφοδοσία
AC 100 – 240 V, 50-60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
Normal mode (Κανονική λειτουργία): 51,5 W +/- 20% @
110Vac (Λειτουργία φωτεινότητας σε πλήρη ισχύ)
ECO Mode (Κατάσταση Eco): 42 W +/-20% @ 110Vac
(Λειτουργία βίντεο σε οικονοµική ισχύ)
Αναµονή < 0,5 W
Θερµοκρασία λειτουργίας
5ºC έως 35ºC / 41ºF έως 95ºF
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
•
•
•
•
•
•
Είσοδος DC x1
Κάρτα Micro SD x1
USB x1: για πολυµέσα
HDMI x1
Καθολική είσοδος x1
Είσοδος Ήχου/Βίντεο x1
31
•
•
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x1
•
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x1 (για λειτουργία
πολυµέσων)
•
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x1
Μετασχηµατιστής ρεύµατος AC σε DC x1
Καλώδιο A/V υποδοχής 3,5 mm x1
Καλώδιο D-sub και εξόδου ήχου x1
Τηλεχειριστήριο x1
Μπαταρίες x 1 (για το τηλεχειριστήριο)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x1 (για λειτουργία
προβολής)
* Ο σχεδιασµός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως
προειδοποίηση.
Ελληνικά
Τυπικά περιεχόµενα συσκευασίας
Ελληνικά
32
Καταστάσεις συµβατότητας
A. Αναλογική VGA
1
VGA Αναλογική – Σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
33
VGA Αναλογική – Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
WXGA
WSXGA+
3
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz] Ο.Συχνότητα [KHz]
1280x768
60
47,8
1280x768
75
60,3
1280x768
85
68,6
1280x720
60
44,8
1280x800
60
49,6
1440x900
60
59,9
1680x1050
60
65,3
1920x1080
(Μειωµένος
χρονισµός κένωσης)
60
66,6
1366x768
60
47,7
VGA Αναλογική – Σήµα Component
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
480i
720x480
59,94(29,97)
15,7
576i
720x576
50(25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
B. HDMI Ψηφιακή
1
HDMI - σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
Ελληνικά
2
34
Ελληνικά
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI - Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
WXGA
WSXGA+
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Μειωµένος
χρονισµός κένωσης)
1366x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
35
HDMI - Σήµα βίντεο
Λειτουργίες
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
Ανάλυση
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ρυθµός οριζόντιας
Όρια εύρους
σάρωσης:
οθόνης πηγής
Ρυθµός κάθετης
γραφικών
σάρωσης:
Μέγ. ρυθµός
εικονοστοιχείων
Κ.Συχνότητα [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
30k~100kHz
50~120Hz
150MHz
Ο.Συχνότητα [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
67,5
56,3
Ελληνικά
3
Ελληνικά
36
Προειδοποιήσεις κανονισµών &
ασφαλείας
Ανακοίνωση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί πως συµµορφώνεται µε τα όρια για µια ψηφιακή
συσκευή Τάξης Β (Class B) σύµφωνα µε το Μέρος 15 (Part 15) των Κανονισµών FCC. Αυτά τα όρια
έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεµβολές σε µια
οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιµοποιεί, και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια
ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να
προκαλέσει βλαβερή παρεµβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όµως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια συγκεκριµένη
εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεµβολές στη ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική λήψη, γεγονός που µπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας
τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να δοκιµάσει να διορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω µέτρα:
•
Επαναπροσανατολίστε ή µετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Αυξήστε το διαχωρισµό µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη.
•
Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα ή ένα κύκλωµα διαφορετικό από αυτό στο οποίο
είναι συνδεδεµένος ο δέκτης.
•
Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης
για βοήθεια.
Ανακοίνωση: Προστατευµένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις µε άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται µε τη χρήση θωρακισµένων
καλωδίων για να διατηρείται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της FCC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν
πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα όρια της Τάξης Β (Class B) µπορούν να συνδεθούν µε
αυτόν τον εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει
ως αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή µπορεί να
ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal
Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC. Η λειτουργία
υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει
επιβλαβή παρεµβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε
παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύµητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συµµορφώνεται µε το Καναδικό ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
∆ιακήρυξη Συµµόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών συµµορφώνεται
µε τις θεµελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.
Συµβατό µε τη Ρωσική ρυθµιστική πιστοποίηση
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σηµείωση: Οι παρακάτω ρυθµιστικές πληροφορίες είναι µόνο για
µοντέλα µε ασύρµατο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρµατη
χρήση. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις, αυτό το προϊόν µπορεί να περιέχει ή να µη
περιέχει ασύρµατες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρµατο LAN και/ή µονάδες Bluetooth).
Καναδάς — Χαµηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)
a
Συνηθισµένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή,
περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
b
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους κανονισµούς και
περιορισµούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm για την τελευταία λίστα χωρών.
Ελληνικά
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Ελληνικά
37
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
CWX1013
K130/L220/LK-W11
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2012.
_______________________________
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Dec. 10, 2011
Date
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this
declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
CWX1013
Machine Type:
K130/L220/LK-W11
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising