Acer | P7280i | Acer P7290 User Manual

Προβολέας της Acer
P7270/P7270i/P7280/P7280i/
P7290 Σειρά
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Προβολέας της Acer P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 Σειρά Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 7/2009
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Προβολέας της Acer P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 Σειρά
Αριθµός Μοντέλου: ___________________________________
Σειριακός Αριθµός: ___________________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: __________________________________
Τόπος Αγοράς:_______________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυµία HDMITM, το λογότυπο HDMI και η επωνυµία High-Definition Multimedia Interface είναι
εµπορικά σήµατα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες για την ασφάλεια και
την άνεσή σας
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για µελλοντική
αναφορά. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται
στο προϊόν.
Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε µορφή σπρέι. Να χρησιµοποιείτε
ένα υγρό πανί για τον καθαρισµό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύµατος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστηµα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστηµα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιµότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύµατος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Αν η
συσκευή πέσει, µπορεί να υποστεί σοβαρή ζηµιά.
Οι σχισµές και τα ανοίγµατα παρέχονται για αερισµό. Εξασφαλίζουν την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και το προστατεύουν από την
υπερθέρµανση. Αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να εµποδίζονται ή να
καλύπτονται. α ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να εµποδίζονται τοποθετώντας το
προϊόν σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρεµφερή επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερµο, ή ενσωµατωµένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισµός.
•
Ποτέ µην σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω
των θυρών του περιβλήµατος καθώς µπορεί να ακουµπήσουν επικίνδυνα
σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ µην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
iv
•
•
Για να αποφύγετε τη ζηµιά στα εσωτερικά συστατικά της και να αποτρέψετε τη
διαρροή της µπαταρίας, µην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε µια επιφάνεια η
οποία δονείται.
Μη τη χρησιµοποιείτε ποτέ στον αθλητισµό, τη γυµναστική ή σε περιβάλλον µε
κραδασµού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωµα ή ζηµιά στο
στροφέα ή τη λυχνία.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου
ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισµού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπάει πάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε µέρος που µπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική µέτρηση ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική µέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεµένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώσετε µια πρίζα ρεύµατος ή ένα πολύπριζο συνδέοντας πολλές
συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήµατος δε θα πρέπει να ξεπερνάει το
80% της ονοµαστικής τάσης του κλάδου. Αν χρησιµοποιείτε πολύπριζα, το
φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονοµαστικής τάσης εισόδου του
πολύπριζου.
Ο µετασχηµατιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωµένο φις τριών καλωδίων. Το
φις ταιριάζει µόνο σε µια γειωµένη πρίζα ρεύµατος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα
ρεύµατος είναι σωστά γειωµένη πριν να τοποθετήσετε το φις του
µετασχηµατιστή. Μην τοποθετήσετε το φις σε µια πρίζα ρεύµατος που δεν έχει
γείωση. Επικοινωνήστε µε τον ηλεκτρολόγο σας για λεπτοµέρειες.
Προειδοποιήσεις! Η ακίδα γείωσης είναι για ασφάλεια. Η χρήση µιας
πρίζας ρεύµατος που δεν είναι σωστά γειωµένη µπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία και/ή τραυµατισµό.
Σηµείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που µπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολές µε την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο µε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώµενου τύπου, αναγραφόµενο στο UL/πιστοποιηµένο από CSA, τύπου
SPT-2, ελάχιστων τιµών 7A 125V, εγκεκριµένο από VDE ή ισοδύναµό του,
µέγιστο µήκος 4,6 µέτρα.
v
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η
αφαίρεση των καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σηµεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Παραπέµψτε όλες τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα τοίχου και προσφύγετε για τις επισκευές
σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•
•
•
•
το καλώδιο ρεύµατος ή το φις έχει υποστεί ζηµιά, έχει κοπεί ή είναι φθαρµένο
έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζηµιά το περίβληµά του
το προϊόν παρουσιάζει σαφή αλλαγή στην απόδοση της λειτουργίας
υποδεικνύοντας την ανάγκη για επισκευή
το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας
Σηµείωση: Ρυθµίστε µόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθµιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και συχνά απαιτεί εκτεταµένη
εργασία από αρµόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποιήσεις! Για λόγους ασφαλείας, µη χρησιµοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συµµορφώνονται µε τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήµατά της ενδεχοµένως περιέχουν µικρά τµήµατα. Φυλάτε τα
µακριά από µικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το
έντονο φως µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισµένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερµοκρασίες µπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου µε όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων µπορεί να µολύνουν
τα οπτικά συστατικά, µειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
Μέρη κοντά σε συναγερµούς φωτιάς.
Μέρη µε θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ºC/104 ºF.
Μέρη όπου το υψόµετρο είναι µεγαλύτερο από 3000 µέτρα.
Βγάλτε τον προβολέα αµέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
πρόβληµα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι
θόρυβοι ή µυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν
την περίπτωση, βγάλτε τον αµέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε µε το
κατάστηµα αγοράς.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε απότοµα την τροφοδοσία ή βγάζετε τον προβολέα από την πρίζα
όσο λειτουργεί. Μπορείτε να οδηγήσει σε καταστροφή της λάµπας, σε
ηλεκτροπληξία ή σε άλλα προβλήµατα. Η καλύτερη πρακτική είναι να
περιµένετε να σταµατήσει ο ανεµιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
Μην ακουµπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερµαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό µπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζηµιές όταν είναι αποφραγµένο το φίλτρο ή οι
αερισµού µε βροµιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε µέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζηµιά στα µάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγµα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναµµένος ο προβολέας.
Μην εµποδίζετε τους φακούς του προβολέα µε αντικείµενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς µπορεί να θερµανθεί το αντικείµενο και να παραµορφωθεί, ή
ακόµα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάµπα, πατήστε το
HIDE (ΑΠΟΚΡΥΨΗ) στον προβοέλα ή το τηλεχειριστήριο.
Η λάµπα θερµαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να
κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάµπα για να την
αντικαταστήσετε.
Μη λειτουργείτε τις λάµπες µετά την ονοµαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί,
σε σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάµπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε
βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
Το προϊόν θα ανιχνεύσει µόνο του τη διάρκεια ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε
βεβαιωθείτε πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστεί το
προειδοποιητικό µήνυµα.
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών της Λάµπας)"
από το µενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD)
µετά την αντικατάσταση της λάµπας.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που µπορεί να σας τραυµατίσουν.
Το µοναδικό εξάρτηµα που µπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάµπα που έχει
το δικό της αφαιρούµενο καπάκι. Παραπέµψτε όλες τις επισκευές σε αρµόδιο
επαγγελµατικό προσωπικό επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυµατισµό ή ζηµιά.
Αυτό το προϊόν µπορεί να προβάλλει αναστραµµένες εικόνες για τοποθέτηση
στην οροφή. Χρησιµοποιείτε µόνο το κιτ µονταρίσµατος σε οροφή της acer για
την τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί µε
ασφάλεια.
vii
Περιβάλλον λειτουργίας για τη χρήση της ασύρµατης
λειτουργίας (Προαιρετική)
Προειδοποιήσεις! Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε όλες τις
συσκευές ασύρµατης ή ραδιοφωνικής µετάδοσης όταν χρησιµοποιείτε το
µηχάνηµα στις παρακάτω συνθήκες. Αυτές οι συσκευές µπορεί να
περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, τις: ασύρµατο τοπικό δίκτυο (WLAN),
Bluetooth και/ή 3G.
Θυµηθείτε να τηρείτε τυχόν ειδικούς κανονισµούς που ισχύουν στην περιοχή σας,
και να σβήνετε πάντα τη συσκευή σας όταν απαγορεύεται η χρήση της, ή όταν
µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές και κίνδυνο. Χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή
µόνο στις φυσιολογικές θέσεις λειτουργίας της. Αυτή η συσκευή τηρεί τις οδηγίες
έκθεσης RF όταν χρησιµοποιείται σε φυσιολογικές συνθήκες και τόσο αυτή όσο και η
κεραία της βρίσκονται τουλάχιστον 1,5 εκ µακριά από το σώµα σας. ∆ε θα πρέπει να
περιέχει µέταλλο και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην απόσταση απο το
σώµα σας που αναφέρεται παραπάνω.
Για τη µετάδοση αρχείων δεδοµένων ή µηνυµάτων µε επιτυχία, αυτή η συσκευή
απαιτεί µια καλής ποιότητας σύνδεση µε το δίκτυο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η
µετάδοση των αρχείων δεδοµένων ή των µηνυµάτων µπορεί να καθυστερήσει µέχρι
να γίνει διαθέσιµη µια τέτοια σύνδεση.
Βεβαιωθείτε πως οι παραπάνω οδηγίες για τις αποστάσεις τηρούνται µέχρι να
ολοκληρωθεί η µετάδοση.
Κάποια τµήµατα της συσκευής είναι µαγνητικά. Τα µεταλικά υλικά µπορεί να
µαγνητίζονται στη συσκευή και όσο άτοµα φοράνε ακουστικά βαρηκοΐας δε θα
πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή µε το αυτί που έχει το ακουστικό. Μην τοποθετείτε
πιστωτικές κάρτες ή άλλα µέσα µαγνητικής αποθήκευσης κοντά στη συσκευή γιατί
µπορεί να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε αυτά.
Ιατρικές συσκευές
Η λειτουργία εξοπλισµού ραδιοφωνικής µετάδοσης, που περιλαµβάνει τα ασύρµατα
τηλέφωνα, µπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολές µε τη λειτουργία ανεπαρκώς
προστατευµένων ιατρικών συσκευών. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό ή τον κατασκευαστή
της ιατρικής συσκευής για να καθορίσετε αν έχουν επαρκή προστασία από εξωτερική
ενέργεια RF ή στην περίπτωση που έχετε ερωτήσεις. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
σας σε εγκαταστάσεις υγείας όταν οι κανονισµοί στα µέρη αυτά σας το ζητάνε. Τα
νοσοκοµεία ή οι εγκαταστάσεις υγείας µπορεί να χρησιµοποιούν εξοπλισµό που
ενδέχεται να είναι ευαίσθητος σε εξωτερικές µεταδόσεις RF.
Βηµατοδότες. ΟΙ κατασκευαστές βηµατοδοτών συνιστούν ελάχιστη απόσταση 15,3
εκατοστών ανάµεσα στο βηµατοδότη και ασύρµατες συσκευές προς αποφυγή
πιθανής παρεµβολής µε το βηµατοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύµφωνες µε
ανεξάρτητες έρευνες και συστάσεις από την Επιτροπή Έρευνας για τις Ασύρµατες
Τεχνολογίες. Τα άτοµα µε βηµατοδότη θα πρέπει να κάνουν τα εξής:
•
•
Να έχουν πάντα τη συσκευή σε απόσταση µεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά από
το βηµατοδότη.
Να µη µεταφέρουν τη συσκευή κοντά στο βηµατοδότη όταν είναι
ενεργοποιηµένη. Αν υποπτεύεστε πως µπορεί να υπάρχει παρεµβολή,
απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και µετακινήστε την.
viii
Βοηθήµατα ακοής. Ορισµένες ασύρµατες ψηφιακές συσκευές ενδέχεται να
δηµιουργούν παρεµβολές µε ορισµένες βοηθήµατα ακοής. Αν υπάρχει παρεµβολή,
συµβουλευτείτε την εταιρία παροχής των υπηρεσιών.
Οχήµατα
Τα σήµατα RF µπορεί να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκαταστηµένα ή ανεπαρκώς
προστατευµένα ηλεκτρονικά συστήµατα σε µηχανοκίνητα οχήµατα, όπως
συστήµατα ηλεκτρονικού ψεκασµού καυσίµου, ηλεκτροκνικά συστήµατα
αντιπλοκαρίσµατος τροχών, ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου της ταχύτητας και
συστήµατα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τον
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του οχήµατός σας ή τυχόν εξοπλισµού που έχετε
προσθέσει. Μόνο αρµόδιο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάζει τη συσκευή ή να
κάνει εγκατάσταση της συσκευής σε όχηµα. Τα σφάλµατα εγκατάστασης ή
επισκευών µπορεί να είναι επικίνδυνα και να ακυρώσουν την εγγύηση που µπορεί
να ισχύει για τη συσκευή. Ελέγχετε τακτικά πως όλες οι ασύρµατες συσκευές στο
όχηµά σας έχει τοποθετηθεί και λειτουργούν σωστά. Μη φυλάσσετε ή κουβαλάτε
εύφλεκτα υλικά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο µε τη συσκευή σας, µε τα
µέρη του ή µε τα εξαρτήµατα. Για οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε αερόσακους,
θυµηθείτε πως οι αερόσακοι ενεργοποιούνται µε µεγάλη δύναµη. Μην τοποθετείτε
αντικείµενα, περιλαµβανοµένων εγκαταστηµένων ή φορητών ασύρµατων συσκευών
στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή όπου ανοίγει ο αερόσακος.
Αν ο ασύρµατος εξοπλισµός του οχήµατος εγκατασταθεί λάθος και ενεργοποιηθεί ο
αερόσακος, µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός.
Απαγορεύτεται η χρήση της συσκευής σας όσο βρίσκεστε µέσα σε αεροσκάφος εν
πτήσει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν να ανεβείτε σε αεροσκάφος. Η
χρήση ασύρµατων τηλεφωνικών συσκευών σε ένα αεροσκάφος µπορεί να είναι
επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταρράξει το δίκτυο ασύρµατης
τηλεφωνίας και µπορεί να είναι παράνοµη.
Περιβάλλοντα µε πιθανότητα έκρηξης
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήµατα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα µε
πιθανότητα έκρηξης περιλαµβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε
τον κινητήρα του οχήµατός σας. Οι σπίθες σε αυτά τα µέρη µπορούν να
προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό ή ακόµα
και θάνατο. Σβήνετε τη συσκευή σας σε σηµεία ανεφοδιασµού όπως κοντά σε
αντλίες βενζίνης σε βενζινάδικα. Τηρείτε τους περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση
ραδιοφωνικών συσκευών σε σηµεία αποθήκευσης, φύλαξης και διανοµής καυσίµων,
σε χηµικά εργοστάσια ή σε µέρη όπου πραγµατοποιούνται εκρήξεις. Τα µέρη µε
πιθανώς εκρηκτική ατµόσφαιρα έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα, σήµανση σε εµφανές
σηµείο. Αυτά περιλαµβάνουν τις περιοχές κάτω από το κατάστρωµα πλοίων,
εγκαταστάσεις µεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίµων χηµικών, οχήµατα που
χρησιµοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο αέρας
περιέχει χηµικά ή σωµατίδια όπως κόκκους, σκόνη ή µεταλλική σκόνη.
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου µέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου µετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε µουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να µην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν µπορείτε να ακούσετε όταν σας µιλάνε οι δίπλα σας.
ix
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για να
ελαχιστοποιηθεί η µόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του
περιβάλλοντος, παρακαλούµε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τους κανονισµούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.acer-group.com/
public/Sustainability/sustainability01.htm
Συµβουλευτική παράγραφος σχετικά µε τον υδράργυρο
Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν µια οθόνη LCD/CRT:
Οι Λάµπα(ες) Hg στο εσωτερικό αυτής της συσκευής περιέχουν υδράργυρο και
πρέπει είτε να ανακυκλώνονται είτε να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους τοπικούς.
πολιτειακούς ή οµοσπονδιακούς νόµους. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε µε την Ένωση Βιοµηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην
τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη των λαµπών,
επισκεφτείτε την τοποθεσία www.lamprecycle.org
x
Όλα µε τη σειρά τους
Σηµειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
•
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
Χρησιµοποιήσετε ένα µαλακό πανί βρεγµένο µε ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβληµα της οθόνης.
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος αν δε θα
χρησιµοποιήσετε το προϊόν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τι να µην κάνετε:
•
Μην αποφράσετε τις σχισµές και τα ανοίγµατα που υπάρχουν για τον αερισµό
της µονάδας.
•
Μη χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη µονάδα.
•
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές µε υπερβολική σκόνη και χώµα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέµπει ένα ισχυρό µαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άµεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
µεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποίηση:
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το έντονο φως
µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
•
Παρακαλούµε να µην ανοίξετε ή αποσυναρµολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
•
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
•
Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει µόνο του τη ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε
πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστούν τα προειδοποιητικά µηνύµατα.
•
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών της Λάµπας)" από το
µενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) µετά την
αντικατάσταση της λάµπας.
•
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
•
•
•
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος.
Μη χρησιµοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, µπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα. Πα
να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάµπας".
iii
Όλα µε τη σειρά τους
x
Σηµειώσεις για τη χρήση
x
Προφυλάξεις
x
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
ΕπισκόπησηΠροβολέα
3
Προοπτική Προβολέα
3
Πίνακας Ελέγχου
4
∆ιάταξη τηλεχειριστηρίου
5
Ξεκινώντας
8
Σύνδεση του Προβολέα
8
Εγκατάσταση του φίλτρου σκόνης στον προβολέα
9
Σύνδεση του προβολέα για ασύρµατη λειτουργία
10
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
11
Ενεργοποίηση του προβολέα
11
Απενεργοποίηση του προβολέα
12
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
13
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
13
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
14
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
16
ΧειριστήριαΧρήστηs
18
Μενού εγκατάστασης
18
Acer Empowering Technology
19
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
20
Ρυθµίσεις χρώµατος
21
Ρυθµίσεις εικόνας
22
Ρυθµίσεις διαχείρισης
24
Ρυθµίσεις ήχου
26
Ρύθµιση χρονοµέτρου
27
Πινακασ Περιεχοµενων
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας
Ρύθµιση PIP
27
Ρύθµιση γλώσσας
28
Παραρτήµατα
29
Αντιµετώπιση προβληµάτων
29
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
33
Καθαρισµός και αντικατάσταση των φίλτρων σκόνης
34
Αντικατάσταση της Λάµπας
35
Εγκατάσταση Οροφής
36
Τεχνικά χαρακτηριστικά
39
Καταστάσεις συµβατότητας
41
Προειδοποιήσεις κανονισµών και ασφαλείας
46
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό είναι ένας προβολέας DLP® µε ένα τσιπ. Οι αξιοσηµείωτες
λειτουργίες του περιλαµβάνουν:
•
Τεχνολογία DLP®
•
Εγγενής ανάλυση 1024 x 768 XGA
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας 4:3 / 16:9
•
Η τεχνολογία ColorBoost της Acer προσφέρει τα πραγµατικά χρώµατα της
φύσης για ζωντανές εικόνες σαν να σου µιλούν
•
Υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης
•
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Φωτεινός, Κλασσικός, Βίντεο, Πίνακας,
Χρήστης 1, Χρήστης 2) δίνουν τη δυνατότητα για την καλύτερη απόδοση σε
οποιαδήποτε κατάσταση.
•
Συµβατό µε NTSC / PAL / SECAM και µε υποστήριξη HDTV (720p, 1080i,
1080p)
•
Ο σχεδιασµός τοποθέτησης της λυχνίας σας δίνει τη δυνατότητα εύκολης
αντικατάστασης της λυχνίας
•
Η χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η λειτουργία οικονοµίας (ECO)
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της λάµπας
•
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
•
Το Πλήκτρο Empowering αποκαλύπτει τις ιδιότητες της Τεχνολογίας
Empowering της Acer (Acer eView, eTimer, ePower, eOpening Management)
για εύκολη προσαρµογή των ρυθµίσεων.
•
Εξοπλισµένο µε DVI και HDMITM συνδέσεις που υποστηρίζουν το HDCP
•
Η προχωρηµένη ψηφιακή τραπεζοειδή παραµόρφωση προσφέρει τις
καλύτερες δυνατές παρουσιάσεις
•
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
•
Τηλεχειριστήριο µε όλες τις λειτουργίες
•
Φακοί προβολής µε χειροκίνητη εστίαση και µεγέθυνση έως και 1,2X
•
8X ψηφιακό ζουµ και λειτουργία µετακίνησης pan
•
Συµβατό µε λειτουργικά συστήµατα Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείµενα που εµφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η µονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αµέσως µε το κατάστηµα αγοράς αν κάτι λείπει.
Προβολέας µε καπάκι φακού
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
Καλώδιο Compostive video
Καλώδιο DVI-D
Καλώδιο 3 RCA component
Καλώδιο S-Video
Θήκη µεταφοράς
Κάρτα ασφαλείας
Acer Projector
Quick Start Guide
2 x Οδηγός χρήστη(CD
άσύρµατου για σειρά P7270i/
P7280i)
Τηλεχειριστήριο
2 x Σύvτοµος οδηγός
(Σύvτοµος οδηγός άσύρµατου
για σειρά P7270i/P7280i)
2 x Μπαταρίες
2 x φίλτρα σκόνης
Ασύρµατη κεραία
(σειρά P7270i/P7280i)
Μπαταρία µε USB PnS
µοvάδα handy (σειρά P7270i/
P7280i)
3
Ελληνικά
ΕπισκόπησηΠροβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
1
6
2
3
4
7
8
5
6
#
1
2
9
Περιγραφή
#
Περιγραφή
Πίνακας ελέγχου
6
∆έκτης τηλεχειριστήριου
∆αχτυλίδι ζουµ
7
Τροχός ρύθµισης κλίσης
3
∆αχτυλίδι εστίασης
8
Κουµπί ανύψωσης
4
Ζουµ φακών
9
Πόδι ανύψωσης
5
Καπάκι φακών
Πίσω πλευρά
20 21 22 23 24
6
#
7
8
1
2
3
5
4
9 10 11 12 13 14 15 16
18
17
19
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήµατος
Υπολογιστή (είσοδος VGA 2)
13
Σύνδεση εισόδου ήχου (σήµα εισόδου
VGA1/DVI-D/σήµα HDMI)
2
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήµατος
Υπολογιστή/HDTV/Component Video
(είσοδος VGA 1)
14
Υποδοχή USB
3
Σύνδεση εισόδου DVI (για ψηφιακό
σήµα µε λειτουργία HDCP)
15
Υποδοχή RS232
4
Σύνδεση HDMI
16
Σύνδεση εξόδου ήχου
5
Κουµπί απελευθέρωσης πάνω καπακιού 17
Σύνδεση εξόδου SPDIF
6
Θύρα κλειδαριάςKensingtonTM
Πρίζα ρεύµατος
18
Ελληνικά
4
#
Περιγραφή
#
Περιγραφή
Σύνδεση εισόδου ενσύρµατου
χειριστηρίου IR
7
Κόρνα
19
8
Σύνδεση εισόδου YPbPr/YCbCr
20(*) Κεραία
9
Σύνδεση Εξόδου βρόγχου οθόνης
(έξοδος VGA)
21(*)
Τοπικό δίκτυο (θύρα RJ45 για 10/100M
Ethernet)
10 Σύνδεση εισόδου S-video
22(*) Σύνδεση εξόδου ήχου για ασύρµατο
11 Σύνδεση εισόδου Composite video
23(*) Κουµπί επαναφοράς
Σύνδεση εισόδου ήχου (σήµα εισόδου
12
VGA 2/Component/S-video/Composite)
24(*) Λυχνία LED τροφοδοσίας για ασύρµατο
Σηµείωση: "*" Μόνο για τη σειρά P7270i/P7280i.
Πίνακας Ελέγχου
5
#
1
6
2
7
3
8
4
9
Λειτουργία
1
RESYNC (ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡ
ΟΝΙΣΜΟΣ)
2
MENU (MENOY)
3
4
TEMP (ΘEPMOΚPAΣΙA)
LAMP (Λάµπα)
Four directional select keys
(Τέσσερα πλήκτρα επιλογής
κατεύθυνσης)
5
6
7
8
9
SOURCE (ΠHΓH)
Empowering key (Κουµπί
Empowering)
Infrared transmitter (Ποµπός
υπέρυθρων)
POWER (TPOΦO∆OΣΙA)
Περιγραφή
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την πηγή
εισόδου.
• Πατήστε το "MENU (MENOY)" για να ανοίξει το
µενού της OSD, πίσω στο προηγούµενο βήµα
για τη λειτουργία του µενού της OSD ή για έξοδο
από το µενού της OSD.
• Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
Ενδεικτική Λυχνία LED Θερµοκρασίας
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάµπας
Χρησιµοποιήστετo
για να επιλέξετε
στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις στην επιλογή σας.
Πατήστε την "SOURCE (ΠHΓH)" για να επιλέξετε
ανάµεσα στις πηγές RGB, Component, SVideo,
Composite, DVI, HDTV και HDMI™.
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eOpening, eView,
eTimer, ePower.
Στέλνει σήµατα στον προβολέα.
∆είτε τα περιεχόµενα στην ενότητα "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του Προβολέα".
5
2
1
3
10
4
11
5
12
6
23
14
7
15
16
8
EIKOV
Λειτουργία
ίδιο
#
1
2(#)
3
4
5
6
7
8
9
10(#)
11
Infrared
transmitter
(Ποµπός
υπέρυθρων)
Laser pointer
(∆είκτης λέιζερ)
POWER
(TPOΦO∆OΣΙA)
RESYNC
(EΠANAΣΥΓΧΡ
ΟΝΙΣΜΟΣ)
FREEZE
(ΠOΓΏΜΑ)
ASPECT RATIO
(ANAΛOΓΙA
EΙΚONAΣ)
ZOOM (ΖΟΥΜ)
MOUSE Left/
Right Click
(Αριστερό/δεξί
κλικ ποντικιού)
9
17
25
18
19
26
27
28
20
21
22
29
13
30
31
24
Περιγραφή
Στέλνει σήµατα στον προβολέα.
Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
του Προβολέα".
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την πηγή εισόδου.
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
Για να επιλέξετε την επιθυµητή αναλογία εικόνας (αυτόµατη/4:3/
16:9).
Κάνει µεγέθυνση ή σµίκρυνση στην εικόνας του προβολέα.
Τα κουµπιά αριστερού/δεξιού κλικ βρίσκονται στα αριστερά και
τα δεξιά αντίστοιχα. Το κεντρικό κουµπί λειτουργεί ως µοχλός
πολλαπλών κατευθύνσεων. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, θα πρέπει να συνδεθεί στον προβολέα ένα USB
καλώδιο από τον υπολογιστή.
VOLUME(ΕΝΤΑ Αυξάνει ή µειώνει την ένταση ήχου.
ΣΗ ΗΧΟΥ)
Σηµαδέψτε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής και κρατήστε
Laser button
πατηµένο αυτό το κουµπί για να ενεργοποιήσετε το δείκτη λέιζερ.
(Κουµπί λέιζερ) Αυτή
η λειτουργία δεν υποστηρίζεται στην Ιαπωνική αγορά.
SOURCE
(ΠHΓH)
Πατήστε την "SOURCE (ΠHΓH)" για να επιλέξετε ανάµεσα στις
πηγές RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite,
DVI-D, Video £eα£d HDTV.
Ελληνικά
∆ιάταξη τηλεχειριστηρίου
Ελληνικά
6
#
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24(*)
25
EIKOV
Λειτουργία
ίδιο
Περιγραφή
Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε την "HIDE(ΑΠΟΚΡΥΨΗ)"
HIDE
να κρύψετε την εικόνα, πατήστε το ξανά για να εµφανιστεί η
(ΑΠΟΚΡΥΨΗ) για
εικόνα.
MUTE (ΣΙΓΑΣΗ) Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έντασης ήχου.
• Πατήστε το "MENU (MENOY)" για να ανοίξει το µενού της
OSD, πίσω στο προηγούµενο βήµα για τη λειτουργία του
MENU
µενού της OSD ή για έξοδο από το µενού της OSD.
(MENOY)
• Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
Four directional
select keys
(Τέσσερα
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να
πλήκτρα
επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις στην επιλογή σας.
επιλογής
κατεύθυνσης)
KEYSTONE
Ρυθµίζει την εικόνα για να αντισταθµίσει την παραµόρφωση που
(TPΑΠΕΖΙO)
προκαλείται από την κλίση του προβολέα.
LOCATION
Επιλέξτε τη θέση του µενού στην οθόνη προβολής.
(ΘΕΣΗ)
Μόνο για χρήση σε υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε αυτό το
PAGE
κουµπί για να επιλέξετε την επόµενη ή την προηγούµενη σελίδα.
(ΣΕΛΙ∆Α)
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν ο προβολέας είναι
συνδεδεµένος σε έναν υπολογιστή µέσω ενός USB καλωδίου.
Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eOpening, eView, eTimer,
key (Πλήκτρο ePower
Management.
Empowering)
COLOR
(ΧΡΏΜΑ)
Πατήστε το "COLOR (ΧΡΏΜΑ)" για να ρυθµίσετε τη χρωµατική
θερµοκρασία της εικόνας.
Πατήστε την "CONTRAST (ΑΝΤΊΘΕΣΗ)" για να ελέγξετε τη
CONTRAST
διαφορά ανάµεσα στα φωτεινότερα και τα σκοτεινότερα µέρη της
(ΑΝΤΊΘΕΣΗ)
εικόνας.
VIDEO(ΒΊΝΤΕΟ) Για να αλλάξετε πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
S-VIDEO)
Για να αλλάξετε πηγή σε S-video.
Πατήστε το "PIP" για να δείτε δύο οθόνες ταυτόχρονα. Το σήµα
της κύριας οθόνης προβολής χρησιµοποιεί από προεπιλογή
PIP
είσοδο VGA ενώ η µικρότερη προβολή PIP χρησιµοποιεί µια
δευτερεύουσα πηγή βίντεο.
Πατήστε το "WIRELESS (ΑΣYPMAΤΌ)"για εµφάνιση της
WIRELESS
εικόνας που µεταδίδεται ασύρµατα από τον υπολογιστή στον
(ΑΣYPMAΤΌ) προβολέα µέσω του βοηθητικού προγράµµατος "Acer
eProjection Management". (για ασύρµατο µοντέλο)
BRIGHTNESS Πατήστε "BRIGHTNESS (ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑ)" για να ρυθµίστε τη
(ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤ φωτεινότητα της εικόνας.
Α)
26
RGB
27
COMPONENT
28
VGA
29
DVI
30
HDMI™
KeyPad 0~9
Πατήστε τα "0~9"για είσοδο ενός κωδικού πρόσβασης στις
(Πληκτρολόγιο "Ρυθµίσεις
ασφαλείας".
0~9)
31
Πατήστε το "RGB" για βελτιστοποίηση για φυσικά χρώµατα.
Πατήστε το "COMPONENT" για να αλλάξετε την πηγή σε
Component βίντεο. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει YPbPr (480p/
576p/ 720p/1080i) και YCbCr (480i/576i).
Πατήστε το "VGA" για να αλλάξετε την πηγή στη σύνδεση VGA.
Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει αναλογικό RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) και RGBsync.
Πατήστε το "DVI" για να αλλάξετε πηγή σε DVI. Αυτή η σύνδεση
υποστηρίζει ψηφιακό RGB, αναλογικό RGB, YPbPr (480p/576p/
720p/1080i), YCbCr (480i/576i) και HDCP.
Για αλλαγή πηγής σε HDMI™.
Σηµείωση: "*" Μόνο για τη σειρά P7270i/P7280i
"#" Η περιοχή της Ιαπωνίας δεν υποστηρίζεται.
7
Ελληνικά
Σηµείωση:
1
2
(Μόνο για P7270i/P7280i)
Ελληνικά
8
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
#
Περιγραφή
1 Καλώδιο τροφοδοσίας
2 Καλώδιο VGA
#
Περιγραφή
8 Καλώδιο DVI
9 Καλώδιο HDMI
3 Καλώδιο composite video
10 Καλώδιο 3 RCA component
4 Καλώδιο USB
11 Καλώδιο RS232
Προσαρµογέας VGA σε Component/
5
προσαρµογέας HDTV
12 Υποδοχή καλωδίου ήχου/RCA
6 Καλώδιο S-Video
13 Καλώδιο SPDIF
7 Υποδοχή καλωδίου ήχου/Υποδοχή
14
Υποδοχή καλωδίου ήχου για ενσύρµατο
χειριστήριο
Σηµείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά µε
τον υπολογιστή σας, παρακαλούµε σιγουρευτείτε πως ο χρονισµός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συµβατός
µε τον προβολέα.
9
Αυτός ο προβολέας υποστηρίζει τη λειτουργία προστασίας από τη σκόνη.
Ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
1
2
3
4
5
6
7
Βγάλτε δύο φίλτρα σκόνης από
την τσάντα εξαρτηµάτων.
Σπρώξτε µέσα το φίλτρο σκόνης
(Εικόνα #1)
Εισάγετε ένα κατάλληλο νόµισµα
στο κουµπί απελευθέρωσης του
πάνω καπακιού (Εικόνα #2) και
γυρίστε το προς τα δεξιά (Εικόνα
#3).
Ανοίξτε το πάνω καπάκι. (Εικόνα
#4)
Σπρώξτε µέσα ένα άλλο φίλτρο
σκόνης. (Εικόνα #5)
Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Ενεργοποιήστε τον προβολέα
πατώντας το κουµπί
τροφοδοσίας.
Προσοχή:
1 Η λειτουργία προστασίας από τη σκόνη είναι προαιρετική και
εξαρτάται από τους χρήστες.
2 Αν αποφασίσετε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία προστασίας από
τη σκόνη, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως έχουν τοποθετηθεί σωστά
το πάνω και το κάτω φίλτρο σκόνης. ∆ιαφορετικά, θα ηχήσει ένας
προειδοποιητικός ήχος και ο προβολέας δε θα µπορεί να
ενεργοποιηθεί.
Ελληνικά
Εγκατάσταση του φίλτρου σκόνης στον
προβολέα
Ελληνικά
10
Σύνδεση του προβολέα για ασύρµατη
λειτουργία
#
Περιγραφή
1 Καλώδιο τροφοδοσίας
2 Υποδοχή καλωδίου ήχου
3 Καλώδιο τοπικού δικτύου
4 Κεραία
Σηµείωση: Μόνο για P7270i/P7280i
11
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Αφαιρέστε το καπάκι των φακών. (Εικόνα #1)
2
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήµατος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
3
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί "Power (Τροφοδοσίας)"στον
πίνακα ελέγχου και η λυχνία LED Τροφοδοσίας θα ανάψει µπλε. (Εικόνα #2)
4
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.). O
προβολέας θα εντοπίσει αυτόµατα την πηγή.
•
Αν η οθόνη εµφανίσει τα εικονίδια "Lock (Κλειδώµατος)" και "Source
(Πηγής)", αυτό σηµαίνει πως ο προβολέας έχει κλειδώσει έναν
συγκεκριµένο τύπο πηγής και πως δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος σήµατος
εισόδου.
•
Αν εµφανιστεί το µήνυµα "No Signal (∆εν υπάρχει σήµα)" στην οθόνη,
παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
σήµατος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιµοποιήστε το κουµπί
"Source (Πηγής)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο
απευθείας κουµπί πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάµεσα στις
πηγές.
2
1
Ελληνικά
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ελληνικά
12
Απενεργοποίηση του προβολέα
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε δύο φορές το κουµπί "Power
(Τροφοδοσίας)". Το παρακάτω µήνυµα θα εµφανιστεί στην οθόνη για 10
δευτερόλεπτα.
"Please press power button again to complete the shutdown process
(Παρακαλούµε πατήστε ξανά το κουµπί τροφοδοσίας για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερµατισµού)."
2
Αµέσως µετά την απενεργοποιήση, η ένδειξη LED Τροφοδοσίας θα
αναβοσβήσει γρήγορα ΚΟΚΚΙΝΗ και οι ανεµιστήρες θα συνεχίσουν να
λειτουργούν για περίπου 120 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί
πως το σύστηµα ψύχεται σωστά.
3
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήµατος, η λυχνία LED ένδειξης
"Power (Τροφοδοσίας)" θα ανάψει σταθερά ΚΟΚΚΙΝΗ, που σηµαίνει πως ο
προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία αναµονής.
4
Τώρα, µπορείτε να βγάλετε µε ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύµατος.
Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιήσετε τον προβολέα αµέσως
µετά την απενεργοποίηση.
Σηµείωση: Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε πάλι τον προβολέα, θα
πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα για να πατήσετε
το κουµπί "Power (Τροφοδοσίας)" για να ενεργοποιηθεί ξανά ο
προβολέας.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
Αν ο προβολέας απενεργοποιηθεί αυτόµατα και η ένδειξη LAMP (Λάµπα)
ανάψει σταθερά ΚΟΚΚΙΝΗ, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον
πλησιέστερο µεταπωλητή ή κέντρο επισκευών.
•
Αν ο προβολέας απενεργοποιηθεί αυτόµατα και η ένδειξη TEMP
(Θερµοκρασία) ανάψει σταθερά ΚΟΚΚΙΝΗ, αυτό δηλώνει πως ο
προβολέας έχει υπερθερµανθεί. Το παρακάτω µήνυµα θα εµφανιστεί στην
οθόνη αν πρόκειται να συµβεί αυτό:
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Υπερθέρµανση προβολέα. Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα.)"
•
Αν η ένδειξη TEMP (Θερµοκρασία) αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΗ και
εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα στην οθόνη, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο επισκευών:
"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Σφάλµα ανεµιστήρα.
Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα)."
13
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθµιση του ύψους
της εικόνας.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης. (Εικόνα #1)
2
Ανυψώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε (Εικόνα #2) και έπειτα
αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης (Εικόνα #3) για µικρορύθµιση
της γωνίας προβολής.
Για να Χαµηλώστε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης. (Εικόνα #1)
2
Χαµηλώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε (Εικόνα #2) και έπειτα
αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης (Εικόνα #3) για µικρορύθµιση
της γωνίας προβολής.
Ελληνικά
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
Ελληνικά
14
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
Συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
µπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυµητή
απόσταση από την οθόνη. Παράδειγµα: Αν ο προβολέας είναι 3 µέτρα από την
οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για µεγέθη εικόνα ανάµεσα σε 78 και
94 εκατοστά.
Σηµείωση: Να θυµάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 158 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 3 µέτρων.
Εικόνα: Σταθερή απόσταση µε διαφορετικό ζουµ και µέγεθος οθόνης.
15
Κορυφή
Μέγεθος οθόνης
(Ελαχ ζουµ)
Π (εκ) x Υ (εκ)
63 x 48
Κορυφή
(Μεγ ζουµ)
Από τη βάση
έως την
∆ιαγώνιο
κορυφή της ς (ίντσες)
εικόνας (εκ)
<B>
<C>
52
38
Π (εκ) x Υ (εκ)
Από τη βάση
έως την
κορυφή της
εικόνας (εκ)
<C>
76 x 57
63
1,2
31
1,5
39
79 x 60
65
47
96 x 72
79
2
52
106 x 79
87
63
127 x 96
105
2,5
65
132 x 99
109
78
159 x 119
131
3
78
159 x 119
131
94
191 x 143
158
3,5
91
185 x 139
153
110
223 x 167
184
4
104
212 x 159
175
125
255 x 191
210
4,5
117
238 x 179
196
141
287 x 215
236
5
130
265 x 198
218
157
318 x 239
263
6
156
317 x 238
262
188
382 x 287
315
7
182
370 x 278
306
219
446 x 334
368
8
208
423 x 317
349
251
510 x 382
420
9
234
476 x 357
393
282
573 x 430
473
Αναλογία Ζουµ: 1,2x
Ελληνικά
Μέγεθος οθόνης
Επιθυµητ
ά
Απόστασ
η (µέτρα) ∆ιαγώνιο
ς (ίντσες)
<A>
<B>
Ελληνικά
16
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυµητό µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουµ. Για παράδειγµα: για να λάβετε ένα
µέγεθος εικόνας 50" τοποθετήστε τον προβολέα σε µια απόσταση 1,6 µέτρων και
1,9 µέτρων από την οθόνη και ρυθµίστε αντίστοιχα το επίπεδο ζουµ.
17
Απόσταση (µέτρα)
Κορυφή (εκ)
∆ιαγώνιος (ίντσες)
<A>
Π (εκ) x Υ (εκ)
Μεγ ζουµ
<B>
Ελαχ ζουµ
<C>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
<D>
31
63 x 47
***
1,2
52
40
81 x 61
1,3
1,5
67
50
102 x 76
1,6
1,9
84
60
122 x 91
1,9
2,3
101
70
142 x 107
2,2
2,7
117
80
163 x 122
2,6
3,1
134
90
183 x 137
2,9
3,5
151
100
203 x 152
3,2
3,8
168
120
244 x 183
3,8
4,6
201
150
305 x 229
4,8
5,8
251
180
366 x 274
5,7
6,9
302
200
406 x 305
6,4
7,7
335
250
508 x 381
8,0
9,6
419
300
610 x 457
9,6
***
503
Αναλογία Ζουµ: 1,2x
Ελληνικά
Επιθυµητό Μέγεθος Εικόνας
Ελληνικά
18
ΧειριστήριαΧρήστηs
Μενού εγκατάστασης
Το µενού εγκατάστασης παρέχει µια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιµοποιείτε την OSD µόνο όταν
στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα "No signal input (∆εν υπάρχει είσοδος σήµατος)".
Οι επιλογές του µενού περιλαµβάνει ρυθµίσεις και αλλαγές για το µέγεθος της
οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπεζίου και περισσότερες.
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί "Power (Τροφοδοσία)" στον
πίνακα ελέγχου.
2
Πατήστε το κουµπί του µενού στον πίνακα ελέγχου για να εµφανίσετε την OSD
για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.
3
Το µοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθµίσεων
βαθµονόµησης και ευθυγράµµισης, όπως το µέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
4
Το µενού Εγκατάστασης περιέχει τις παρακάτω επιλογές:
• Μέθοδος προβολής
• Θέση Μενού
• Ρυθµίσεις τραπεζίου
• Ρυθµίσεις γλώσσας
• Επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγµένη λειτουργία
Χρησιµοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε µια επιλογή, το
αριστερό και δεξί βελάκι για να ρυθµίσετε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις επιλογών
και το δεξί βελάκι για είσοδο σε ένα υποµενού για ρύθµιση λειτουργιών. Οι νέες
ρυθµίσεις θα αποθηκευτούν αυτόµατα κατά την έξοδο από το µενού.
5 Πατήστε οποιαδήποτε στιγµή το κουµπί του µενού για έξοδο από το µενού και
επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
19
Κουµπί
Empowering
∆ιαχείριση του Acer ePower
Το Κουµπί Acer Empowering παρέχει τρεις
µοναδικές λειτουργίες της Acer, οι οποίες
είναι αντίστοιχα οι "Acer eView
Management", "Acer eTimer Management",
"Acer eOpening Management" και "Acer
ePower Management". Πατήστε το κουµπί
" " για περισσότερο από ένα
δευτερόλεπτο για να εκτελέσετε το κύριο
µενού της προβολής στην οθόνη για να
αλλάξετε τη λειτουργία του.
Πατήστε το" "για να εκτελέσετε
τουποµενού "Acer eView Management".
Το "Acer eView Management" υπάρχει για
επιλογή της λειτουργίας προβολής.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer eTimer
Πατήστε το" "για να εκτελέσετε το
υποµενού "Acer eTimer Management".
Το "Acer eTimer Management" προσφέρει
µια λειτουργία υπενθύµισης για έλεγχου
του χρόνου της παρουσίασης.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer eOpening
Πατήστε το" "για να εκτελέσετε το "Acer
eOpening Management".
To "Acer eOpening Management"
επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει την
οθόνη Εκκίνησης µε µια εικόνα της
επιλογής του. Παρακαλούµε ανατρέξτε
στην ενότητα Προβολή στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer ePower
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το
"Acer ePower Management".
Το "Acer ePower Management"
προσφέρει στο χρήστη µια συντόµευση
για εξοικονόµηση της διάρκειας ζωής της
λάµπας και του προβολέα. Παρακαλούµε
ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή στην
Οθόνη για περισσότερες λεπτοµέρειες.
Ελληνικά
Acer Empowering Technology
Ελληνικά
20
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα µενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν
να κάνετε προσαρµογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθµίσεις.
Χρήση των µενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το µενού της OSD, πατήστε το"MENU (MENOY)" στο
Τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
•
Όταν εµφανιστεί η OSD, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξτε
οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό µενού. Μετά την επιλογή του επιθυµητού
•
στοιχείου στο µενού, πατήστε το
λειτουργιών.
για είσοδο στο υποµενού για ρύθµιση των
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυµείτε και αλλάξτε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα κουµπιά
.
•
Επιλέξτε το επόµενο στοιχείο που θέλετε να ρυθµίσετε στο υποµενού και
ρυθµίστε το σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "MENU (MENOY)" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, η
οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό µενού.
•
Για να κλείσετε την OSD, πατήστε το "MENU (MENOY)" στο τηλεχειριστήριο ή
στον πίνακα ελέγχου. Το µενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα
αποθηκεύσει αυτόµατα τις νέες ρυθµίσεις.
Κύριο µενού
Ρύθµιση
Υποµενού
21
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast
(Αντίθεση)
Ελληνικά
Ρυθµίσεις χρώµατος
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιηµένες για
διάφορους τύπους εικόνων.
•
•
•
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
•
•
User 1 (Χρήστης 1): Αποθήκευση των ρυθµίσεων του χρήστη.
Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον.
Video: Για αναπαραγωγή βίντεο σε φωτεινό περιβάλλον.
Blackboard: Η λειτουργία Blackboard µπορεί να βελτιώσει το
χρώµα προβολής κατά την προβολή σε πιο σκούρες
επιφάνειες.
User 2 (Χρήστης 2): Αποθήκευση των ρυθµίσεων του χρήστη.
Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάµεσα στα φωτεινότερα
και τα σκοτεινότερα µέρη της εικόνας. Η ρύθµιση της αντίθεσης αλλάζει
την ποσότητα του µαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Color Temperature Ρυθµίστε τη θερµοκρασία χρώµατος. Σε υψηλότερη χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο κρύα, ενώ σε χαµηλότερη χρωµατική
(Χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.
Θερµοκρασία)
Degamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με µεγαλύτερη
τιµή γάµµα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο φωτεινά.
Color R (Χρώµα Κ) Ρυθµίζει το κόκκινο χρώµα.
Color G (Χρώµα Π) Ρυθµίζει το πράσινο χρώµα.
Color B (Χρώµα Μ) Ρυθµίζει το µπλε χρώµα.
Saturation
(Κορεσµός)
Ρυθµίζει µια εικόνα βίντεο από µαύρο και άσπρο σε πλήρως
κορεσµένο χρώµα.
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να µειώσετε την ποσότητα του χρώµατος
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώµατος
Ελληνικά
22
Tint (Χροιά)
Ρυθµίζει την ισορροπία χρώµατος του κόκκινου και του πράσινου.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου στην
εικόνα.
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσµός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία υπολογιστή ή DVI.
Ρυθµίσεις εικόνας
H Keystone
(Ο. Τραπέζιο)
V Keystone
(Κ. Τραπέζιο)
Aspect Ratio
(Αναλογία
Εικόνα)ς
Projection
(Προβολή)
Πατήστε το
ή το
για να ρυθµίσετε την οριζόντια παραµόρφωση
της εικόνας και να την κάνετε πιο τετράγωνη.
Πατήστε το
ή το
για να ρυθµίσετε την κάθετη παραµόρφωση της
εικόνας και να την κάνετε πιο τετράγωνη.
Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας
που προτιµάτε.
•
Αυτόµατο: ∆ιατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους της
εικόνας και µεγιστοποίηση της εικόνας για να χωρέσει στα
τοπικά οριζόντια ή κάθετα pixel.
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα
απεικονιστεί χρησιµοποιώντας αναλογία 4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της
οθόνης και το ύψος θα ρυθµιστεί για να προβληθεί η εικόνα
χρησιµοποιώντας αναλογία 16:9.
Μπροστά Προβολή - Επιφάνεια Εργασίας
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση.
Μπροστά-Οροφή
•
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την
εικόνα για προβολή όταν είναι προσαρτηµένος στην οροφή.
23
Ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να µπορείτε να προβάλετε
από πίσω από µια διαφανή οθόνη.
Πίσω-Οροφή
•
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει και
γυρίζει ταυτόχρονα την εικόνα ανάποδα. Μπορείτε να κάνετε την
προβολή πίσω από µια διαφανή οθόνη µε τον προβολέα κρεµασµένο
από την οροφή.
Menu Location
(Θέση Μενού)
Επιλέξτε τη θέση του µενού στην οθόνη προβολής.
H. Position
(Οριζόντια θέση)
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
V. Position
(Κάθετη θέση)
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.
Frequency
(Συχνότητα)
Η "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του
προβολέα για να ταιριάζει µε τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε µια κάθετη γραµµή που τρεµοπαίζει στην
προβαλλόµενη εικόνα, χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε
τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
Tracking
(Ευθυγράµµιση)
Συγχρονίζει το χρονισµό του σήµατος του προβολέα µε αυτόν της κάρτας
γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεµοπαίζει, χρησιµοποιήστε αυτή
τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
Sharpeness
(Ευκρίνεια)
Ρυθµίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "H. Position (Ο. Θέση)", "V. Position (Κ. Θέση)",
"Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράµµιση)" δεν υποστηρίζονται στη
λειτουργία DVI ή Βίντεο.
Σηµείωση: Η λειτουργία "Sharpness (Ευκρίνεια)" δεν υποστηρίζεται στη
λειτουργία Υπολογιστή ή DVI.
Ελληνικά
Οπίσθια Προβολή- Επιφάνεια Εργασίας
•
Ελληνικά
24
Ρυθµίσεις διαχείρισης
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
High Altitutde
(Υψηλό Υψόµετρο)
Auto Shutdown
(Αυτόµατος
τερµατισµός)
Source Lock
(Κλείδωµα Πηγής)
Startup Screen
(Εισαγωγική Οθόνη)
Screen Capture
(Καταγραφή Οθόνης)
Επιλέξτε το"On (Ενεργοποιηµένη) " για να σκοτεινιάζει η έξοδος φωτός της
λάµπας του προβολέα, πράγµα το οποίο θα µειώσει την κατανάλωση ενέργειας
και θα αυξήσει τη ζωή της λάµπας. Επιλέξτε το"Off (Απενεργοποιηµένη) " για
να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας
Υψηλό Υψόµετρο. Λειτουργεί τους ανεµιστήρες σε πλήρη ταχύτητα
συνεχόµενα, για να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του προβολέα σε υψηλό
υψόµετρο.
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόµατα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήµατος µετά
από τον καθορισµένο χρόνο. (σε λεπτά)
Όταν το κλείδωµα πηγής είναι στο"Off (Απενεργοποιηµένη) ", ο προβολέας
θα αναζητάει άλλα σήµατα αν χαθεί το τρέχον σήµα εισόδου. Όταν το
κλείδωµα πηγής είναι στο"On (Ενεργοποιηµένη) ", θα"lock (κλειδώσει) " στο
τρέχον κανάλι πριν να πατήσετε το κουµπί "Source (Πηγή) " στο
τηλεχειριστήριο για το επόµενο κανάλι.
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε την οθόνη εκκίνησης
που προτιµάτε. Αν αλλάξετε τη ρύθµιση, οι αλλαγές θα ισχύσουν µετά που
θα βγείτε από το µενού της OSD.
•
Acer: Η προεπιλεγµένη οθόνη εκκίνησης για τον προβολέα της Acer.
•
User (Χρήστης): Χρήση της αποθηκευµένης εικόνας από τη λειτουργία
"Screen Capture (Καταγραφή Οθόνης)".
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε την οθόνη εκκίνησης. Για να
καταγράψετε την εικόνα που θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως οθόνη εκκίνησης,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Προσοχή:
Πριν να προχωρήσετε στα επόµενα βήµατα, βεβαιωθείτε πως το "Keystone
(Τραπέζιο)" έχει οριστεί στην προεπιλεγµένη τιµή 0 και η αναλογία εικόνας έχει
οριστεί σε 4:3. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθµιση Εικόνας".
•
Αλλάξτε την "Startup Screen (Οθόνη Εκκίνησης)" από την προεπιλεγµένη
ρύθµιση "Acer" σε "User (Χρήστη)".
•
Πατήστε την "Καταγραφή Οθόνης" για να αλλάξετε την οθόνη εκκίνησης.
•
Εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για την επιβεβαίωση της ενέργειας.
Επιελέξτε το "Yes (Ναι)" για να χρησιµοποιήσετε την τρέχουσα εικόνας ως
προσαρµοσµένη οθόνη εκκίνησης. Το εύρος καταγραφής είναι η κόκκινη
ορθογωνική περιοχή. Επιλέξτε το "No (Όχι)" για να ακυρώσετε την
καταγραφή οθόνης και να κλείσετε την προβολή στην οθόνη (OSD).
•
Εµφανίζεται ένα µήνυµα, που δηλώνει πως η καταγραφή οθόνης είναι σε
εξέλιξη.
•
Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή οθόνης, το µήνυµα εξαφανίζεται και
εµφανίζει η αρχική προβολή.
•
Η προσαρµοσµένη οθόνη εκκίνησης, όπως φαίνεται παρακάτω, ισχύει
όταν υπάρχει νέα είσοδος σήµατος ή όταν επανεκκινήσετε τον προβολέα.
Σηµείωση: Αυτή η λειτουργίακαταγραφήςοθόνης περιορίζεται µόνο σε αναλογία
εικόνας 4:3.
Σηµείωση: Για τα µοντέλα XGA, για να λάβετε την καλύτερη ποιότητα για την εικόνα
που θέλετε, προτείνουµε ο χρήστης να ρυθµίσει από πριν την ανάλυση υπολογιστή σε
1024 x 768
Σηµείωση: Για µοντέλα SVGA, προτείνουµε ο τελικός χρήστης να ορίσει την ανάλυση
του υπολογιστή σε 800 x 600 πριν να χρησιµοποιήσει αυτή τη λειτουργία.
25
Πατήστε το
για να αλλάξετε τη ρύθµιση "Security (Ασφαλείας)". Aυ δεν
έχει ρυθµιστεί η λειτουργία ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε πρώτα τον
“Administrator Password (Κωδικό Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)” πριν να
αλλάξετε τις ρυθµίσεις ασφαλείας.
•
Επιλέξτε το “On (Ενεργοποίηση)” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ασφαλείας. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει έναν κωδικό πρόσβασης
για να λειτουργήσει τον προβολέα. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην
ενότητα "Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη" για περισσότερες
λεπτοµέρειες.
•
Αν έχει επιλεγεί το “Off (Απενεργοποίηση)”, τότε ο χρήστης µπορεί να
ενεργοποιήσει τον προβολέα χωρίς κωδικό πρόσβασης.
Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))
Όταν η “Security (Ασφαλείας)” είναι “On (Ενεργοποιηµένη)”, ο διαχειριστής
µπορεί να ορίσει τη λειτουργία χρονικού ορίου.
•
Πατήστε το
ή το
για να επιλέξετε το διάστηµα του χρονικού
ορίου.
•
Το εύρος τιµών είναι από 10 έως 990 λεπτά.
•
Όταν έχει περάσει ο χρόνος, ο προβολέας θα ζητήσει από το χρήστη
να εισάγει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση του"Timeout(Min.) (Χρονικού
Ορίου (Λεπτά)) " είναι η"Off (Απενεργοποιηµένη) ".
•
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο προβολέας θα ζητήσει
από το χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης όταν ανάψει ο
προβολέας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου µπορούν να γίνουν δεκτοί
τόσο ο"User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη) " όσο και
ο"Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή) ".
User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)
•
Πατήστε το
για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον “User Password
(Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)”.
•
Πατήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης
στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΥ)" για
επιβεβαίωση.
•
•
•
•
•
Πατήστε το
για διαγραφή χαρακτήρα.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν δείτε να εµφανίζεται το "Confirm
Password (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης)".
Ο κωδικός πρόσβασής θα πρέπει να είναι από 4 έως 8 χαρακτήρες.
Αν επιλέξετε το “Request password only after plugging power cord (Να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης µόνο µετά τη σύνδεση του καλωδίου
τροφοδοσίας)”, ο προβολέας θα ζητάει από το χρήστη να εισάγει τον
κωδικό πρόσβασης µόνο κάθε φορά συνδέεται το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Αν επιλέξετε το “Always request password while projector turns on (Να
απαιτείται πάντα κωδικός πρόσβασης όταν ανάβει ο προβολέας)”, ο
χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιεί τον προβολέα.
Ελληνικά
Lamp Hour Elapse
Εµφανίζει το χρόνο που έχει λειτουργήσει η λάµπα (σε ώρες).
(Ώρες Χρήσης
Λάµπας)
Lamp Reminding
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την εµφάνιση µιας υπενθύιµισης για
(Υπενθύµιση Λάµπας) αλλαγή της λάµπας 30 ώρες πριν τη λήξη της αναµενόµενης διάρκειας της
ζωής της.
Lamp Hour Reset
Πατήστε το κουµπί
και επιλέξτε το “Yes (Ναι)” για να µηδενίσετε το
(Μηδενισµός Ωρών
µετρητή ωρών της λάµπας στις 0 ώρες.
Λάµπας)
Security
Security (Ασφάλεια)
(Ασφάλεια)
Αυτός ο προβολέας προσφέρει µια χρήσιµη λειτουργία ασφαλείας για να
διαχειρίζεται ο διαχειριστής τη χρήση του προβολέα.
26
Ελληνικά
Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)
Ο “Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)” µπορεί να
χρησιµοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο διαλόγου “Enter Administrator Password
(Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)” όσο και στο “Enter Password
(Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης)”.
•
Πατήστε το
για να αλλάξετε τον"Administrator Password
(Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή) ".
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση για τον"Administrator
Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή) " είναι η"1234".
Αν ξεχάσατε τον “Κωδικό Πρόσβασης ∆ιαχειριστή”, ακολουθήστε τα
παρακάτω για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή:
•
Υπάρχει τυπωµένος ένας µοναδικός "Γενικός Κωδικός Πρόσβασης" 6
ψηφίων στην Κάρτα Ασφαλείας (παρακαλούµε δείτε τα εξαρτήµατα στη
συσκευασία). Αυτός ο µοναδικός κωδικός πρόσβασης είναι ο κωδικός που
θα γίνεται αποδεκτός από τον προβολέα ανά πάσα στιγµή, ανεξάρτητα
από το ποιος είναι ο Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή.
•
Αν χάσετε αυτήν την κάρτα ασφαλείας και τον αριθµό, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το κέντρο επισκευών της Acer.
Lock User Startup Screen (Κλείδωµα Αρχικής Οθόνης Χρήστη)
•
ΠΗ προεπιλογή για το Κλείδωµα Αρχικής Οθόνης Χρήστη είναι "OFF
(Απενεργοποιηµένη)". Αν το κλείδωµα αρχικής οθόνης χρήστη είναι
"ON (Ενεργοποιηµένη)", οι χρήστες δεν µπορούν πλέον να αλλάξουν
την αρχική οθόνη και αποφεύγεται η αυθαίρετη αλλαγή της από
άλλους χρήστες. Επιλέξτε το "OFF (Απενεργοποιηµένη)" για κλειδώµα
της αρχικής οθόνης.
Reset (Επαναφορά)
•
Wireless
(Ασύρµατη λειτουργία)
•
ΈΞΟ∆ΟΣ VGA
(Αναµονή)
•
Πατήστε το κουµπί
και επιλέξτε το “Yes (Ναι)” για επιστροφή
των παραµέτρων προβολής όλων των µενού στις προεπιλεγµένες
εργοστασιακές τους ρυθµίσεις.
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο ασύρµατης λειτουργίας.
(Μόνο για τη σειρά P7270i/P7280i)
Η προεπιλογή είναι "On (Ενεργοποιηµένη)". Επιλέξτε το "Off
(Απενεργοποιηµένη)" για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση VGA OUT
(ΈΞΟ∆ΟΣ VGA). (Μόνον για το P7290)
Ρυθµίσεις ήχου
Volume (Ένταση)
Mute (Σίγαση)
Power On/Off Volume
(Ένταση στο Άναµµα/
Σβήσιµο)
Alarm Volume
(Ένταση Συναγερµών)
•
Πατήστε το
•
•
•
•
Πατήστε το
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου των
προειδοποιητικών ειδοποιήσεων.
για να µειώσετε την ένταση.
για να αυξήσετε την ένταση.
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για σίγαση της έντασης ήχου.
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποιηµένη)" για επαναφορά της έντασης ήχου.
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου
ειδοποίησης κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα.
27
Timer Start (Έναρξη
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το
για να ξεκινήσει/σταµατήσει ο
χρονοδιακόπτης.
Timer Period (Χρονικό
∆ιάστηµα
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το κουµπί
ή
για να ρυθµίσετε το χρονικό
διάστηµα του χρονοδιακόπτη.
Timer Volume (Ένταση
Χρονοδιακόπτη)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου
ειδοποιήσεων όταν είναι ενεργοποιηµένος ο χρονοδιακόπτης
και τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει.
Timer Display (Προβολή
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το κουµπί
ή
για να επιλέξετε ποια λειτουργία
προβολής του χρονοδιακόπτη θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Timer Location (Θέση
Χρονοδιακόπτη)
•
Επιλέξτε τη θέση του χρονοδιακόπτη στην οθόνη.
Ρύθµιση PIP
PIP
•
•
Επιλέξτε το "On" (Ενεργοποίηση) για να δείτε δύο οθόνες
ταυτόχρονα.
Επιλέξτε το "Off" (Απενεργοποίηση) για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
PIP Source (Πηγή PIP)
Πατήστε το
και το
για να επιλέξετε τη δευτερεύουσα
πηγή βίντεο: Σήµα Composite, S-Video ή Component.
PIP Location (Θέση ΡΙΡ)
Επιλέξτε τη θέση του δευτερεύοντος σήµατος PIP στην οθόνη
προβολής.
PIP Size (Μέγεθος ΡΙΡ)
Επιλέξτε το µέγεθος του δευτερεύοντος σήµατος PIP στην οθόνη
προβολής.
Ελληνικά
Ρύθµιση χρονοµέτρου
Ελληνικά
28
Ρύθµιση γλώσσας
Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε το πολύγλωσσο µενού της OSD. Χρησιµοποιήστε τα
κουµπιά
ή
για να επιλέξετε τη γλώσσα µενού που
προτιµάτε.
•
Πατήστε το
για επιβεβαίωση της επιλογής.
29
Ελληνικά
Παραρτήµατα
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα µε τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιµετώπισης προβληµάτων. Αν το πρόβληµα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας µεταπωλητή ή µε το
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Προβλήµατα εικόνας και λύσεις
#
1
Πρόβληµα
∆εν εµφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Επίλυση
•
•
•
•
2
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 95/98/
2000/XP))
•
Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα
"Getting Started (Ξεκινώντας)".
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν λυγίσει ή
σπάσει.
Ελέγξτε αν η λάµπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί
σωστά. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
"Αντικατάσταση της λάµπας".
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού
και πως είναι αναµµένος ο προβολέας.
Πατήστε το "RESYNC (Επανασυγχρονισµός)" στο
τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
•
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Από το "My Computer (Ο υπολογιστής µου)",
ανοίξτε τον "Control Panel (Πίνακα ελέγχου)" και
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Display (Οθόνη)".
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Settings (Ρυθµίσεις)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x
1200).
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Advanced Properties
(Ιδιότητες για προχωρηµένους)".
Αν το πρόβληµα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιµοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης είναι
µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x 1200).
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Change (Αλλαγή)" στην
καρτέλα "tab (Οθόνη)".
•
Κάντε κλικ στο "Show all devices (Εµφάνιση όλων
των συσκευών)". Έπειτα, επιλέξτε το "Standard
monitor types (Συνηθισµένοι τύποι οθόνης)" στο
κουτί SP, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε στο
κουτί "Models (Μοντέλα)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x
1200).
Ελληνικά
30
3
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα
(Για φορητούς
υπολογιστές)
•
•
•
4
Η οθόνη του
φορητού υπολογιστή
δεν εµφανίζει την
παρουσίασή σας
•
•
5
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεµοπαίζει
•
•
6
Η εικόνα έχει µια
κάθετη γραµµή που
τρεµοπαίζει
•
•
Πατήστε το "RESYNC (Επανασυγχρονισµός)" στο
τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήµατα για το στοιχείο 2
(παραπάνω) για να ρυθµίσετε την ανάλυση του
υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθµίσεων εξόδου.
Παράδειγµα: [Fn]+[F4], Compaq [ [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], , Gateway [Fn]+[F4], , IBM [Fn]+[F7], ,
HP [Fn]+[F4], , NEC [Fn]+[F3], , Toshiba [Fn]+[F5]
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει η
οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισµό
περιλαµβανοµένου του προβολέα.
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές µπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιµοποιείται µια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας
για περισσότερες πληροφορίες.
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε λειτουργικό
Apple® Mac®: Στο System Preferences (Προτιµήσεις
συστήµατος), ανοίξτε το Display (Προβολή) και ορίστε το
Video Mirroring (Κατοπτρισµός εικόνας) στο "On
(ενεργό)".
Ρυθµίστε το "Tracking (Συντονισµό)" για να τη
διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image Setting"
(Ρύθµιση εικόνας)" για περισσότερες πληροφορίες.
Αλλάξτε τις ρυθµίσεις βάθους χρώµατος της οθόνης στον
υπολογιστή σας.
Χρησιµοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθµίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image Setting"
(Ρύθµιση εικόνας)" για περισσότερες πληροφορίες.
Ελέγξτε και ρυθµίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της
κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συµβατή µε τον
προβολέα.
7
Η εικόνα δεν είναι
εστιασµένη
•
•
•
8
Η εικόνα είναι
παραµορφωµένη
κατά την προβολή
µιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Κατά την αναπαραγωγή µιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιηµένη σε αναµορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
µπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή
Letterbox(LBX), παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε
Letterbox(LBX) στην OSD του προβολέα.
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού.
Ρυθµίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα.
Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται µέσα
στην απαιτούµενη απόσταση 1,2 έως 10,0 µέτρων από
τον προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να λάβετε
ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας ρυθµίζοντας την
απόσταση και το ζουµ" για περισσότερες πληροφορίες.
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή 4:3,
παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραµορφωµένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθµίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθµίστε τη µορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
31
Η εικόνα είναι πολύ
µικρή ή πολύ µεγάλη
10
11
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
Η εικόνα είναι
αντιστραµµένη
•
•
Ρυθµίστε το µοχλό ζουµ στο πάνω µέρος του προβολέα.
•
Πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΥ)" στο τηλεχειριστήριο ή στον
πίνακα ελέγχου. Μεταβείτε στις "Image setting (Ρυθµίσεις
εικόνας) --> Aspect Ratio (Αναλογία εικόνας)" και
δοκιµάστε άλλες ρυθµίσεις.
•
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε να
είναι κεντραρισµένος στην οθόνη.
•
Πατήστε το πλήκτρο "Keystone (∆ιόρθωση τραπεζίου
/ / )" στο τηλεχειριστήριο µέχρι οι πλευρές να
γίνουν κάθετες.
•
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) --> Projection" (Προβολή)
από την OSD και ρυθµίστε την κατεύθυνση προβολής.
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο µακριά στην
οθόνη.
/
Προβλήµατα µε τον Προβολέα
#
Συνθήκες
Επίλυση
1
Ο προβολέας σταµατάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιµένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
2
Η λάµπα έχει καεί ή κάνει ένα
ξερό ήχο
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της,
µπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο προβολέας δε θα
ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα.
Για να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε
τη διαδικασία στην ενότητα "Αντικατάσταση της
Λάµπας".
Ελληνικά
9
Ελληνικά
32
Μηνύµατα OSD
#
1
Συνθήκες
Μήνυµα
Υπενθύµιση Μηνύµατος
Fan Fail (Σφάλµα Ανεµιστήρα) - ο ανεµιστήρας του συστήµατος δε
λειτουργεί.
Projector Overheated (Υπερθέρµανση Προβολέα) - ο προβολέας
έχει υπερβεί τη συνιστώµενη θερµοκρασία λειτουργίας και πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να µπορέσετε να το
χρησιµοποιήσετε. Παρακαλούµε ελέγξτε επίσης αν έχουν
εγκατασταθεί τα φίλτρα σκόνης. Αν το φίλτρο σκόνης είναι
αποφραγµένο µε σκόνη, παρακαλούµε καθαρίστε το.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισµός και
αντικατάσταση του φίλτρου σκόνης" για λεπτοµέρειες.
Replace the lamp (Αντικατάσταση της λάµπας) - η λάµπα σε λίγο
φτάνει στη µέγιστη διάρκεια ζωής της. Ετοιµαστείτε να την
αντικαταστήσετε σύντοµα.
33
Ελληνικά
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
ΜηνύµαταLED
Λυχνία LED
Λυχνία LED
Θερµοκρασίας
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο
ΜΠΛΕ
Αναµονή
(έχει συνδεθεί το καλώδιο
ρεύµατος)
--
--
V
--
Πλήκτρο λειτουργίας στο
ON
--
--
--
V
Επανάληψη λάµπας
--
--
--
Γρήγορο
αναβόσβη
µα
Turning off
(κατάσταση ψύξης)
--
--
Γρήγορο
αναβόσβη
µα
--
Turning off
(η ψύξη ολοκληρώθηκε)
--
--
V
--
Σφάλµα (βλάβη
θερµοκρασίας)
--
V
--
V
Σφάλµα (βλάβη
κλειδώµατος ανεµιστήρα)
--
Γρήγορο
αναβόσβηµα
--
V
Σφάλµα (βλάβη λάµπας)
V
--
--
V
Γρήγορο
αναβόσβηµ
α
--
--
V
Μήνυµα
Σφάλµα (βλάβη τροχού
χρώµατος)
Λυχνία LED
Τροφοδοσίας
Ελληνικά
34
Καθαρισµός και αντικατάσταση των φίλτρων
σκόνης
Καθαρισµός των φίλτρων σκόνης
Καθαρίζετε τα φίλτρα σκόνης κάθε 1000 ώρες λειτουργίας. Αν δεν καθαρίζονται
τακτικά µπορεί να αποφραγούν από τη σκόνη, αποτρέποντας το σωστό αερισµό.
Αυτό µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση και να προκαλέσει βλάβη στον προβολέα.
Ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
1
Απενεργοποιήστε τον προβολέα. Περιµένετε να σταµατήσει να αναβοσβήνει η
λυχνία LED τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2
Γυρίστε ανάποδα τον προβολέα.
3
Για να καθαρίσετε τα φίλτρα σκόνης, χρησιµοποιήστε µια µικρή ηλεκτρική
σκούπα που έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές και άλλες συσκευές γραφείου.
4
Αν η σκόνη αφαιρείται δύσκολα ή αν έχει σπάσει το φίλτρο, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε την πλησιέστερη αντιπροσωπεία ή κέντρο επισκευών για να
αποκτήσετε ένα καινούριο φίλτρο.
Αντικατάσταση των φίλτρων σκόνης
1
2
3
4
5
6
7
8
Απενεργοποιήστε τον προβολέα.
Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για
τουλάχιστον 30 λεπτά.
Αποσύνδεση του καλωδίου
τροφοδοσίας
Γυρίστε ανάποδα τον προβολέα.
Τραβήξτε το κάτω φίλτρο σκόνης και
αφαιρέστε το. (Εικόνα #1)
Εισάγετε ένα κατάλληλο νόµισµα στο
κουµπί απελευθέρωσης του πάνω
καπακιού (Εικόνα #2) και γυρίστε το
προς τα δεξιά (Εικόνα #3).
Ανοίξτε το πάνω καπάκι. (Εικόνα #4)
Τραβήξτε το πάνω φίλτρο σκόνης
προς τα πάνω. (Εικόνα #5)
Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα σκόνης
στη θέση τους, εκτελέστε τα παραπάνω
βήµατα αντίστροφα.
Σηµείωση: Παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως τα πάνω και κάτω φίλτρα
σκόνης έχουν τοποθετηθεί σωστά. ∆ιαφορετικά, θα ηχήσει ένας
προειδοποιητικός ήχος και ο προβολέας δε θα µπορεί να
ενεργοποιηθεί.
35
Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το καπάκι και έπειτα
βγάλτε τη λάµπα.
Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη ζωή της λάµπας. Θα εµφανίσει το προειδοποιητικό
µήνυµα "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! " (Η λάµπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιµης ζωής της σε
λειτουργία πλήρους ισχύος. Προτείνεται να την αντικαταστήσετε!)" Όταν δείτε αυτό
το µήνυµα, αλλάξτε τη λάµπα όσο το δυνατό συντοµότερα.
Προειδοποίηση: Ο θάλαµος της λάµπας είναι ζεστός! Αφήστε τον να
κρυώσει πριν να αλλάξετε τη λάµπα!
$1
Για αλλαγή της λάµπας
1
Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί τροφοδοσίας.
2
Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
3
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4
Εισάγετε το κατάλληλο νόµισµα (Εικόνα #1) για να γυρίσετε προς τα δεξιά το
κουµπί απελευθέρωσης του πάνω καπακιού (Εικόνα #2). Στη συνέχεια, το
πάνω καπάκι θα ανοίξει αυτόµατα.
5
Ανοίξτε το πάνω καπάκι. (Εικόνα #3)
6
Αφαιρέστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν τη µονάδα της λάµπας (Εικόνα #4) και
αφαιρέστε το καπάκι της λάµπας (Εικόνα #5).
7
Βγάλτε έξω τη µονάδα της λάµπας (Εικόνα #6).
8
Τραβήξτε έξω τη µονάδα της λάµπας. (Εικόνα #7)
Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα της λάµπας, εκτελέστε τα παραπάνω βήµατα
αντίστροφα.
Προειδοποίηση: Για ναµειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού, µη ρίξετε
γλόµπος µπορεί να θρυµµατιστεί και να προκαλέσει τραυµατισµό αν
πέσει.
Ελληνικά
Αντικατάσταση της Λάµπας
Εγκατάσταση Οροφής
Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα χρησιµοποιώντας ένα µοντάρισµα
οροφής, παρακαλούµε ανατρέξτε στα παρακάτω βήµατα:
Τρυπήστε τέσσερις τρύπες σε ένα σταθερό, δοµικά γερό τµήµα της οροφής και
ασφαλίστε τη βάση µονταρίσµατος.
m
m
m
13 m
20
1
Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνονται βίδες. Παρακαλούµε βρείτε τις
κατάλληλες βίδες για τον τύπο της οροφής σας.
2
Ασφαλίστε τη ράβδο οροφής χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο τύπο βιδών
τεσσάρων κυλίνδρων.
130 mm
8,4
,9
49mm
mm
Ελληνικά
36
37
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο αριθµό βιδών για το µέγεθος του προβολέα για να
προσαρτήσετε τον προβολέα στο βραχίονα µονταρίσµατος σε οροφή.
Σηµείωση: Συνιστάται να αφήσετε µια λογική απόσταση ανάµεσα στο
βραχίονα και τον προβολέα για να επιτρέψετε τη σωστή κατανοµή
θερµότητας. Χρησιµοποιήστε δύο ροδέλες για επιπλέον υποστήριξης,
αν θεωρείτε πως είναι απαραίτητο.
4
Προσαρτήστε το βραχίονα οροφής στη ράβδο οροφής.
Ελληνικά
3
5
Ρυθµίστε κατάλληλα τη γωνία και τη θέση.
Σηµείωση: Ο κατάλληλος τύπος βίδας και ροδέλας για το κάθε
µοντέλο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Στη συσκευασία βιδών
περιλαµβάνονται βίδες διαµέτρου 3 χιλιοστών.
Μοντέλα
P7270/P7270i/
P7280/P7280i/
P7290
Βίδα Τύπου B
Τύπος Ροδέλας
∆ιάµετρος (χλστ)
Mήκος (χλστ)
Μεγάλη
Χαµηλή
3
25
V
V
145 mm
82,3 mm
Ελληνικά
38
39
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω µπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δηµοσιευµένα
τεχνικά χαρακτηριστικά µάρκετινγκ της Acer.
Σύστηµα προβολής
DLP®
Ανάλυση
P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 Σειρά Εγγενής:
XGA (1024 x 768), Μέγιστη: UXGA (1600 x 1200),
WSXGA+ (1680 x 1050)
Συµβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συµβατών µε IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA,
SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Συµβατότητα βίντεο
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV
(480i, 576i)
Aspect ratio (Αναλογία εικόνας)
4:3 (εγγενής), 16:9
Προβαλλόµενα χρώµατα
P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290: 1073,7
εκατοµµύρια χρώµατα
Φακοί προβολής
F/ 2,52 - 2,79, f = 22,55 χλστ – 27,06 χλστ, 1,2X
χειροκίνητο ζουµ φακού
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
31,3" (0,80 µ) - 313,5" (7,96 µ)
Απόσταση προβολής
3,9' (1,2 µ) - 32,9' (10,0 µ)
Αναλογία ρίψης
63"@2µ (1,57 - 1,89:1)
Ρυθµός οριζόντιας σάρωσης
30 - 100 kHz
Ρυθµός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
50 - 85 Hz
Τύπος λάµπας
Σειρά P7270/P7270i: 280 W, λάµπα που αντικαθίσταται
από το χρήστη
Σειρά P7280/P7280i: 330 W, λάµπα που αντικαθίσταται
από το χρήστη
Σειρά P7290: 350 W, λάµπα που αντικαθίσταται από το
χρήστη
∆ιόρθωση τραπεζίου
Κάθετο τραπέζιο και Οριζόντιο τραπέζιο (V.: ± 40º /
H.: ± 15º)
Ήχος
Εσωτερικό ηχείο µε έξοδο 2 W x 2
Βάρος
P7270/7270i: 5 kg (11 λίµπρες)
P7280/7280i/P7290: 5,5 kg (12 λίµπρες)
∆ιαστάσεις (B x Π x Υ)
403,6 χλστ x 315,4 χλστ x 119,8 χλστ (15,9" x 12,4" x
4,7")
Τηλεχειριστήριο
∆είκτης λέιζερ και λειτουργία ενσύρµατου IR
Ψηφιακό Ζουµ
8X
Τροφοδοτικό
Είσοδος ρεύµατος 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
Σειρά P7270/P7270i: 360 W
Σειρά P7280/P7280i: 420 W
Σειρά P7290: 460 W
Θερµοκρασία λειτουργίας
5 ºC έως 35 ºC / 41 ºF έως 95 ºF
Ελληνικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ελληνικά
40
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πρίζα ρεύµατος x1
•
•
Υποοδοχή RS232 3-pin ελαχ. διαµ. x1
•
Υποδοχή εξόδου 3,5 χλστ x1 για έξοδο ασύρµατου
ήχου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x1
Είσοδος VGA x2
Composite video x1
3 RCA Component βίντεο x 1
S-Video x1
Έξοδος VGA x1
DVI-D x1: with HDCP support
HDMI x1
Είσοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x2
Έξοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x1
Υποδοχή εξόδου SPDIF RCA x1
Υποδοχή εισόδου 3,5 χλστ x1: για ενσύρµατο
τηλεχειριστήριο IR
USB x1: για τηλεχειριστήριο
Τα παρακάτω στοιχεία είναι µόνο για τη σειρά P7270i/
P7280i:
•
Ασύρµατη κεραία x1
•
Είσοδος τοπικού δικτύου RJ45 x 1
Τυπικά περιεχόµενα συσκευασίας
Καλώδιο VGA x1
Καλώδιο composite video x1
Καλώδιο DVI-D x1
Καλώδιο S-Video x1
Καλώδιο Component (3 RCA) x1
Τηλεχειριστήριο x1
Μπαταρίες x 2 (για το τηλεχειριστήριο)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x 1
Σύντοµος οδηγός για τα πρώτα βήµατα x 1
Κάρτα ασφαλείας x 1
Θήκη µεταφοράς x 1
Φίλτρο σκόνης x2
Ασύρµατη κεραία x1 (για P7270i/P7280i)
Μπαταρία µε USB PnS µοvάδα handy (σειρά
P7270i/P7280i)
* Ο σχεδιασµός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως
προειδοποίηση.
41
Ελληνικά
Καταστάσεις συµβατότητας
A. Αναλογική VGA
1
VGA Αναλογική – Σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
66,6(67)
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,10
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
60,00
75,23
65,3
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
31,35
34,93
37,90
48,40
Ελληνικά
42
i Mac DV (G3)
2
1152x870
1280x960
1024x768
75
75
75
68,68
75,00
60,00
VGA Αναλογική – Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
WXGA
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,772
49,643
59,9
65,290
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,10
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
B. DVI Ψηφιακή
1
DVI - σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
XGA
SXGA
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
43
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
60,0
75,23
65,3
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
31,35
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
60,00
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,772
49,643
59,9
65,290
DVI - Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
WXGA
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
Ελληνικά
QuadVGA
Ελληνικά
44
3
DVI - Σήµα βίντεο
Λειτουργίες
Ανάλυση
Για TWN/USA SKU
480i (NTSC)
720x480(1440x480)
480p (NTSC)
720x480
720p (NTSC)
1280x720
1080i (NTSC)
1920x1080
1080i (NTSC)
1920x1080
Για EMEA SKU
576i (PAL)
720x576(1440x576)
576p (PAL)
720x576
720p (PAL)
1280x720
1080i (PAL)
1920x1080
1080p (PAL)
1920x1080
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
59,94(29,97)
59,94
60
60(30)
60
15,734
31,469
44,955
33,716
67,432
50(25)
50
50
50
50
15,625
31,25
37,5
28,125
56,25
45
1
HDMI - Σήµα υπολογιστή και Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός:
Υποστήριξηπάνω από ψηφιακή µορφή χρονισµού DVI.
2
HDMI - Σήµα βίντεο
Λειτουργίες
Ανάλυση
Για TWN/USA SKU
480i (NTSC)
720x480(1440x480)
480p (NTSC)
720x480
720p (NTSC)
1280x720
1080i (NTSC)
1920x1080
1080i (NTSC)
1920x1080
Για EMEA SKU
576i (PAL)
720x576(1440x576)
576p (PAL)
720x576
720p (PAL)
1280x720
1080i (PAL)
1920x1080
1080p (PAL)
1920x1080
Ρυθµός οριζόντιας σάρωσης:
Ρυθµός κάθετης σάρωσης:
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
59,94(29,97)
59,94
60
60(30)
60
15,734
31,469
44,955
33,716
67,432
50(25)
50
50
50
50
15,625
31,25
37,5
28,125
56,25
15k - 92 kHz
50k - 85 Hz
Ελληνικά
Γ. HDMI -Ψηφιακό
Ελληνικά
46
Προειδοποιήσεις κανονισµών και
ασφαλείας
Κοινοποίηση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί πως συµµορφώνεται µε τα όρια για
µια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύµφωνα µε το Μέρος 15 (Part 15) των
κανονισµών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία
από επιβλαβείς παρεµβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Αυτή η συσκευή παράγει,
χρησιµοποιεί, και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν
εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει
βλαβερή παεµβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όµως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια
συγκεκριµένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεµβολές
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που µπορεί να καθοριστεί
απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να
δοκιµάσει να διορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
µέτρα:
•
Επαναπροσανατολίστε ή µετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Αυξήστε το διαχωρισµό µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη.
•
Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα ή ένα κύκλωµα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης.
•
Συµβουλευτείτε το κατάστηµα αγοράς ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.
Προσοχή: Θωρακισµένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις µε άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται µε τη χρήση
θωρακισµένων καλωδίων για να διατηρείται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς
της FCC.
Προσοχή: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κτλ) που
έχουν πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα όρια της Τάξης Β (Class B) µπορούν να
συνδεθούν µε αυτόν τον εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά
είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
µπορεί να ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC. H
λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δε µπορεί να
προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία.
Προσοχή: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συµµορφώνεται µε το Καναδικό ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Καναδάς — Χαµηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)
a
Συνηθισµένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή,
περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
b
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
∆ήλωση Συµµόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών
συµµορφώνεται µε τις θεµελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/EC.
Συµβατό µε τη Ρωσική ρυθµιστική πιστοποίηση
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σηµείωση: Οι παρακάτω ρυθµιστικές πληροφορίες είναι µόνο για
µοντέλα µε ασύρµατο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρµατη
χρήση. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις, αυτό το προϊόν µπορεί να περιέχει ή να µη
περιέχει ασύρµατες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρµατο LAN και/ή µονάδες Bluetooth).
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι για προϊόντα µε τέτοιες συσκευές.
Ελληνικά
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Ελληνικά
47
Ελληνικά
48
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕΚ όπως πιστοποιείται από τη συµµόρφωση µε τα
παρακάτω πρότυπα:
•
•
•
Άρθρο 3,1(a) Υγεία και Ασφάλεια
•
EN60950-1:2001 + A11:2004
•
EN50371:2002
Άρθρο 3,1(b) EMC
•
EN301 489-1 V1.6.1
•
EN301 489-3 V1.4.1 (Ισχύει για σύνολο ασύρµατου
πληκτρολογίου και ποντικιού που δε χρησιµοποιούν bluetooth)
•
EN301 489-17 V1.2.1
Άρθρο 3,2 Χρήσεις Φάσµατος
•
EN300 440-2 V1.1.2 (Ισχύει για σύνολο ασύρµατου
πληκτρολογίου και ποντικιού που δε χρησιµοποιούν bluetooth)
•
EN300 328 V1.7.1
•
EN301 893 V1.4.1 (Ισχύει για RLAN υψηλής απόδοσης 5GHz )
Λίστα κατάλληλων χωρών
Τα µέλη της ΕΕ από το Μάιο του 2004 είναι: Τα µέλη της ΕΕ από το Μάιο του 2004 είναι: Βέλγιο,
∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία,
Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,
Ουγγαρία, Τσέχικη ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατία Σλοβακίας, Σλοβενία, Κύπρος και Μάλτα. Η χρήση
επιτρέπεται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορµανδία, την Ελβετία, Ισλανδία
και το Λιχτενστάιν. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους
κανονισµούς και περιορισµούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX0712/DNXA713/DNX0902
Machine Type:
P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
DLP Projector
Acer
DNX0712/DNXA713/DNX0902
P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
-. EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2: 2006, Class A
-. EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004
Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the
Public Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or
wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized
standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1:2001 + A11:2004
-. EN50371:2002
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1 V1.6.1
-. EN301 489-17 V1.2.1
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328 V1.7.1
-. EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN)
Year to begin affixing CE marking 2009.
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Download PDF

advertising