Acer | H9500BD | Acer H9500BD User Manual

Προβολέας της Acer
Σειρά H9500BD/E250D/HE-820J
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2011. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Προβολέας της Acer H9500BD/E250D/HE-820J Σειρά Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 07/2011
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Μπορεί
περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να
ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Η εταιρία δεν δίνει
εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες, σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και
αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα
συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται στην
ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα σας
θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Προβολέας της Acer Σειρά H9500BD/E250D/HE-820J
Αριθµός Μοντέλου: __________________________
Σειριακός Αριθµός: __________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: _________________________
Τόπος Αγοράς: _____________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυµία HDMITM, το λογότυπο HDMI και η επωνυµία High-Definition Multimedia Interface είναι
εµπορικά σήµατα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφάλεια και την άνεσή σας
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για µελλοντική παραποµπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σηµειώνονται στο προϊόν.
Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον
καθαρισµό
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε µορφή σπρέι. Χρησιµοποιείτε ένα
στεγνό ύφασµα για τον καθαρισµό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύµατος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστηµα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστηµα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιµότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύµατος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής.
Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής, βεβαιωθείτε πως θα
βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το
προϊόν µπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζηµιά στο προϊόν.
Παρέχονται θύρες και ανοίγµατα για αερισµό? για να διασφαλίσετε την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την
υπερθέρµανση. Αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να µπλοκαριστούν ή να
καλυφθούν. Τα ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να µπλοκάρονται µε την τοποθέτηση
του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόµοια επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερµο, ή ενσωµατωµένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισµός.
•
Ποτέ µην σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω
των θυρών του περιβλήµατος καθώς µπορεί να ακουµπήσουν επικίνδυνα
σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να προκαλέσουν φωτιά
iv
•
•
ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ µην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήµατα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της µπαταρίας, µην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούµενη επιφάνεια.
Μην τη χρησιµοποιείτε ποτέ στον αθλητισµό, τη γυµναστική ή σε περιβάλλον µε
κραδασµού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωµα ή ζηµιά στο
στροφέα ή τη λυχνία.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου
ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισµού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπάει πάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε µέρος που µπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική µέτρηση ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική µέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεµένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε µία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύµατος συνδέοντας
υπερβολικά µεγάλο αριθµό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήµατος δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώµατος µίας
διακλάδωσης. Εάν χρησιµοποιούνται ταινίες ρεύµατος, το φορτίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Ο µετασχηµατιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωµένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσµα ταιριάζει µόνο σε µία γειωµένη παροχή ρεύµατος. Σιγουρευτείτε ότι η
πρίζα ρεύµατος είναι σωστά γειωµένη πριν εισάγετε το φις του µετασχηµατιστή
AC. Μην τοποθετήσετε το βύσµα σε µη γειωµένη παροχή ρεύµατος.
Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτοµέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας.
Η χρήση παροχής ρεύµατος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να
καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυµατισµό.
Σηµείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που µπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολές µε την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο µε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώµενου τύπου, αναγραφόµενο στο UL/πιστοποιηµένο από CSA,
εγκεκριµένο από VDE ή ισοδύναµό του, µέγιστο µήκος 4,5 µέτρα.
v
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η αφαίρεση των
καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σηµεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέµψτε τις επισκευές σε
αρµόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
•
•
Όταν το καλώδιο ρεύµατος ή η πρίζα έχει υποστεί ζηµιά ή έχει τριφτεί.
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν.
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζηµιά.
Αν το προϊόν παρουσιάζει µια εµφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει
ανάγκη επισκευής.
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας
του.
Σηµείωση: Ρυθµίστε µόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθµιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και συχνά απαιτεί εκτεταµένη
εργασία από αρµόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, µη χρησιµοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συµµορφώνονται µε τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήµατά της ενδεχοµένως περιέχουν µικρά τµήµατα. Φυλάτε τα
µακριά από µικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το
έντονο φως µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισµένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερµοκρασίες µπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου µε όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων µπορεί να µολύνουν
τα οπτικά συστατικά, µειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
•
Μέρη κοντά σε συναγερµούς φωτιάς.
•
•
Μέρη µε θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ºC/104 ºF.
Μέρη µε θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 10000 πόδια.
Βγάλτε τον προβολέα αµέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
πρόβληµα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι
θόρυβοι ή µυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν
την περίπτωση, βγάλτε τον αµέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε µε το
κατάστηµα αγοράς.
Μη συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε συχνά την τροφοδοσία απότοµα ούτε να βγάζετε τον προβολέα
από την πρίζα όσο λειτουργεί. Η καλύτερη πρακτική είναι να περιµένετε να
σταµατήσει ο ανεµιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
Μην ακουµπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερµαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό µπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζηµιές όταν είναι αποφραγµένο το φίλτρο ή οι
αερισµού µε βροµιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε µέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζηµιά στα µάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγµα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναµµένος ο προβολέας.
Μην εµποδίζετε τους φακούς του προβολέα µε αντικείµενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς µπορεί να θερµανθεί το αντικείµενο και να παραµορφωθεί, ή
ακόµα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάµπα, πατήστε το
HIDE (Απόκρυψη) στο τηλεχειριστήριο.
Η λάµπα θερµαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να
κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάµπα για να την
αντικαταστήσετε.
Μην λειτουργείτε τις λάµπες µετά την ονοµαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί,
σε σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάµπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε
βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
Το προϊόν θα ανιχνεύσει µόνο του τη διάρκεια ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε
βεβαιωθείτε πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστεί το
προειδοποιητικό µήνυµα.
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών της Λάµπας)"
από το µενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD)
µετά την αντικατάσταση της λάµπας.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που µπορεί να σας τραυµατίσουν.
Το µοναδικό εξάρτηµα που µπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάµπα που έχει
vii
•
•
το δικό της αφαιρούµενο καπάκι. Παραπέµψτε όλες τις επισκευές σε αρµόδιο
επαγγελµατικό προσωπικό επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυµατισµό ή ζηµιά.
Αυτό το προϊόν µπορεί να προβάλλει αναστραµµένες εικόνες για τοποθέτηση
στην οροφή. Χρησιµοποιείτε µόνο το κιτ µονταρίσµατος σε οροφή της acer για
την τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί µε
ασφάλεια.
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου µέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου µετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε µουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να µην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν µπορείτε να ακούσετε όταν σας µιλάνε οι δίπλα σας.
Οδηγίες περί διάθεσης
Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίµµατα κατά τη
διάθεση. Για να ελαχιστοποιηθεί η µόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούµε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Συµβουλευτική παράγραφος σχετικά µε τον υδράργυρο
Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν µια οθόνη LCD/CRT:
Η/Οι λυχνία(ες) στο εσωτερικό του εν λόγω προϊόντος περιέχει(ουν) υδράργυρο και θα
πρέπει ως εκ τούτου η ανακύκλωση ή διάθεσή της(τους) να πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις των τοπικών, πολιτειακών ή οµοσπονδιακών νόµων. πολιτειακούς ή
οµοσπονδιακούς νόµους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την Ένωση
Βιοµηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες
σχετικά µε την απόρριψη των λαµπών, επισκεφτείτε την τοποθεσίαwww.lamprecycle.org
viii
Όλα µε τη σειρά τους
Σηµειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
•
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
Χρησιµοποιήσετε ένα µαλακό πανί βρεγµένο µε ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβληµα της οθόνης.
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος αν δε θα
χρησιµοποιήσετε το προϊόν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τι να µην κάνετε:
•
•
•
Μην αποφράσετε τις σχισµές και τα ανοίγµατα που υπάρχουν για τον αερισµό
της µονάδας.
Μη χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη µονάδα.
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές µε υπερβολική σκόνη και χώµα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέµπει ένα ισχυρό µαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άµεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
µεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποιήσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το έντονο φως
µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
Παρακαλούµε να µην ανοίξετε ή αποσυναρµολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει µόνο του τη ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε
πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστούν τα προειδοποιητικά µηνύµατα.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών της Λάµπας)" από το
µενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) µετά την
αντικατάσταση της λάµπας.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος.
Μη χρησιµοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, µπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα. Πα
να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάµπας".
Όλα µε τη σειρά τους
iii
viii
Σηµειώσεις για τη χρήση
viii
Προφυλάξεις
viii
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
3
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
4
Προοπτική Προβολέα
4
Πίνακας ελέγχου
6
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
7
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
9
9
10
Ενεργοποίηση του προβολέα
10
Απενεργοποίηση του προβολέα
11
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
12
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
12
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
13
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
15
Πώς να λάβετε µία προτιµώµενη θέση εικόνας
ρυθµίζοντας τη µετατόπιση του φακού
17
Χειριστήρια Χρήστη
20
Μενού εγκατάστασης
20
Acer Empowering Technology
21
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
22
Color (Χρώµα)
23
Image (Εικόνα)
25
Management (∆ιαχείριση)
29
Setting (Ρυθµίσεις)
30
Timer (Χρονόµετρο)
33
Πίνακας Περιεχοµένων
Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την
άνεσή σας
Language (Γλώσσα)
Παραρτήµατα
33
34
Επίλυση Προβληµάτων
34
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
38
Αντικατάσταση και καθαρισµός των φίλτρων σκόνης
39
Αντικατάσταση της Λάµπας
40
Εγκατάσταση Οροφής
41
Τεχνικά χαρακτηριστικά
44
Καταστάσεις συµβατότητας
46
Προειδοποιήσεις κανονισµών & ασφαλείας
50
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό είναι ένας προβολέας DLP® µε ένα τσιπ. Οι αξιοσηµείωτες
λειτουργίες του περιλαµβάνουν:
•
Τεχνολογία DLP®
•
Εγγενής ανάλυση 1920 x 1080 1080p
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας 4:3 / 16:9 / L.Box
•
Καθιστά δυνατή την προβολή 3∆ περιεχοµένου µέσω της Τεχνολογίας DLP
Link: To Blue-Ray 3D υποστηρίζεται και είναι έτοιµο για αναπαργωγή Nvidia
3DTV
•
Εµπλουτίζει την 3∆ εµπειρία για περιεχόµενα 2∆ µέσω της λειτουργίας
µετατροπής 2∆ σε 3∆
•
Η τεχνολογία ColorBoost της Acer προσφέρει τα πραγµατικά χρώµατα της
φύσης για ζωντανές εικόνες σαν να σου µιλούν
•
Η τεχνολογία Acer ColorSafe II εξασφαλίζει συνεπή απόδοση χρώµατος µε το
πέρασµα του χρόνου.
•
Υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης
•
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Bright (Φωτεινός), Presentation (Παρουσίαση),
Standard (Κλασσικός), Movie (Ταινία), Dark Cinema (Σκοτεινή αίθουσα), Game
(Παιχνίδι), Sports (Αθλητικά), User (Χρήστης)) δίνουν τη δυνατότητα για την
καλύτερη απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
•
Συµβατό µε NTSC / PAL / SECAM και µε υποστήριξη HDTV (720p, 1080i,
1080p)
•
Η Acer AcuMotion παρέχει µία πιο οµαλή εικόνα κατά την προβολή
περιεχοµένου βίντεο.
•
Ο σχεδιασµός τοποθέτησης της λυχνίας πλαϊνής ολίσθησης σας δίνει τη
δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης της λυχνίας
•
Η χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η λειτουργία οικονοµίας (ECO)
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της λάµπας
•
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
•
Το Πλήκτρο Empowering αποκαλύπτει τις ιδιότητες της Τεχνολογίας
Empowering της Acer (Acer eView, eTimer, ePower Management) για εύκολη
προσαρµογή των ρυθµίσεων.
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
•
Εξοπλισµένο µε συνδέσεις HDMITM οι οποίες υποστηρίζουν HDCP
•
Η προχωρηµένη ψηφιακή τραπεζοειδή παραµόρφωση προσφέρει τις
καλύτερες δυνατές παρουσιάσεις
•
Η Smart detection (Έξυπνη ανίχνευση) παρέχει γρήγορη, έξυπνη ανίχνευση
πηγής.
•
Φακοί προβολής µε χειροκίνητη εστίαση και µεγέθυνση έως και 1,5X
•
8X ψηφιακό ζουµ και λειτουργία µετακίνησης pan
•
Συµβατό µε λειτουργικά συστήµατα Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®,
Windows® 7, OS
•
Χειροκίνητη ρύθµιση µετατόπισης φακού
3
RCE
MENU
SOU
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείµενα που εµφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η µονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αµέσως µε το κατάστηµα αγοράς αν λείπει κάτι.
TEMP
RES
YNC
LAMP
ZOOM
Προβολέας µε καπάκι φακού
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
Acer Projector
Security Card
Καλώδιο HDMI
Καλώδιο composite video
Κάρτα ασφαλείας
Οδηγός χρήστη
Τηλεχειριστήριο
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
2 x Μπαταρίες
Θήκη µεταφοράς
Φίλτρο σκόνης
H9500BD/E250D/
HE-820J Series
P/N:MU.JDG00.001
Γυαλιά 3∆
Ελληνικά
Επισκόπηση Συσκευασίας
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
8
SO
U
R
C
E
5
U
TEMP
Y
N
C
5
R
ES
4
MEN
3
9
LAMP
10
7
ZO
OM
Ελληνικά
4
1
#
Περιγραφή
2
6
#
Περιγραφή
1
Καπάκι φακών
6
Πόδια ανύψωσης
2
Μοχλός ζουµ
7
Τροχοί ρύθµισης κλίσης
3
Φακός ζουµ
8
Πίνακας ελέγχου
∆αχτυλίδι εστίασης
9
Κουµπί ΙΣΧΥΣ
∆έκτες τηλεχειριστηρίου
10 ∆ακτύλιοι ελέγχου µετατόπισης φακού
4
5
5
2
3
4
5
6
1
#
Πρίζα ρεύµατος
2
3
4
6
8
12
13
Περιγραφή
1
5
7
#
9
Ελληνικά
Πίσω πλευρά
10 11
14
Περιγραφή
8
Σύνδεση εισόδου Composite video
Υποδοχή χειριστηρίου USB
9
Σύνδεση εισόδου S-video
Σύνδεση HDMI 1
10
Υποδοχή RS232
Σύνδεση HDMI 2
11
Σύνδεση εξόδου 12V DC
Σύνδεση εισόδου DVI (για ψηφιακό
σήµα µε λειτουργία HDCP)
Σύνδεση Εξόδου βρόγχου οθόνης
(έξοδος VGA)
12
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήµατος
Υπολογιστή (VGA IN 2)
13
Σύνδεση εισόδου YPbPr/YCbCr
14
Θύρα κλειδαριάς Kensington™
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήµατος
7
Υπολογιστή/HDTV/Component Video
(VGA IN 1)
Πίνακας ελέγχου
6
1
LAMP
TEMP
2
MENU
SOURCE
3
7
8
RESYNC
Ελληνικά
6
9
2
10
4
#
Λειτουργία
5
Περιγραφή
1
LAMP
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάµπας
2
Θεµέλιο
Ρυθµίζει την εικόνα για να αντισταθµίσει την
παραµόρφωση που προκαλείται από την κλίση του
προβολέα.
3
RESYNC
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την πηγή
εισόδου.
•
4
MENU
•
Πατήστε το "MENU" για να ανοίξει το µενού της
OSD, πίσω στο προηγούµενο βήµα για τη
λειτουργία του µενού της OSD ή για έξοδο από
το µενού της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆είτε τα περιεχόµενα στην ενότητα "Turning the
Projector On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του Προβολέα)".
6
Κουµπί Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eView, eTimer,
ePower Management.
7
TEMP
Ενδεικτική Λυχνία LED Θερµοκρασίας
8
Τέσσερα πλήκτρα επιλογής
κατεύθυνσης
Χρησιµοποιήστε τo
για να επιλέξετε
στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις στην επιλογή σας.
9
SOURCE
Πατήστε την "SOURCE" για να επιλέξετε ανάµεσα
στις πηγές RGB, Component, S-Video, Composite,
SCART, HDTV και HDMI™.
10 ∆έκτης Υπέρυθρων (IR)
∆έκτης τηλεχειριστήριου.
7
1
Φωτισµός
3
5
6
8
2
4
7
10
9
11
12
13
14
15
16
#
1
17
18
19
21
23
25
27
29
31
20
22
24
26
28
30
Εικονί
δι ο
Λειτουργία
2
Ποµπός
υπέρυθρων
POWER
3
HIDE
4
5
FREEZE
ASPECT RATIO
6
SOURCE
7
8
9
RESYNC
ZOOM
BACK
Περιγραφή
Στέλνει σήµατα στον προβολέα.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
του Προβολέα".
Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε την "HIDE" για να
κρύψετε την εικόνα, πατήστε το ξανά για να εµφανιστεί η εικόνα.
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
Για να επιλέξετε την επιθυµητή αναλογία εικόνας (Αυτόµατη/4:3/
16:9/L.Box)
Πατήστε την "SOURCE" για να επιλέξετε από τις πηγές RGB,
Component, S-Video, Composite, SCART, HDTV και HDMI™.
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την πηγή εισόδου.
Κάνει µεγέθυνση ή σµίκρυνση στην εικόνας του προβολέα.
Πιέστε "BACK" για να επιστρέψετε ένα βήµα στο µενού.
Ελληνικά
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
Ελληνικά
8
#
Εικονί
δι ο
Λειτουργία
10
Φωτισµός
11
12
ENTER
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Περιγραφή
Πατήστε "
" για ενεργοποίηση της λειτουργίας όπισθεν
φωτισµού
•
Συνεχίζει να φωτίζεται 3 δευτ., κατόπιν εξαφανίζεται, εάν
δεν υπάρξει καµία ενέργεια.
•
Συνεχίζει να φωτίζεται, εάν υπάρξει κάποια ενέργεια και
παραµένει τελικά 3 δευτ.
Πατήστε το "ENTER" για να αναπαραχθεί το αρχείο πολυµέσων.
Τέσσερα πλήκτρα Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να
επιλογής
επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις στην επιλογή σας.
κατεύθυνσης
Θεµέλιο
Ρυθµίζει την εικόνα για να αντισταθµίσει την παραµόρφωση που
προκαλείται από την κλίση του προβολέα (±15 µοίρες).
MENU
•
Προηγ.
Επόµενο
Αναπαραγωγή /
Παύση
∆ιακοπή
VGA
Χωρίς λειτουργία.
Χωρίς λειτουργία.
Χωρίς λειτουργία.
Πατήστε το "MENU" για να ανοίξει το µενού της OSD,
πίσω στο προηγούµενο βήµα για τη λειτουργία του µενού
της OSD ή για έξοδο από το µενού της OSD.
•
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
Αριστερό/δεξί κλικ Χωρίς λειτουργία.
ποντικιού
Κουµπί
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eView, eTimer, ePower
Empowering
Management.
VOLUME
Χωρίς λειτουργία.
PAGE
Χωρίς λειτουργία.
Χωρίς λειτουργία.
Πατήστε το "VGA" για να αλλάξετε την πηγή στη σύνδεση VGA.
Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει αναλογικό RGB, YPbPr (480p/
576p/720p/ 1080i), YCbCr (480i/576i) και RGBsync.
S-VIDEO
Για να αλλάξετε πηγή σε S-video.
COMPONENT
Πατήστε το "COMPONENT" για να αλλάξετε πηγή σε
Component video. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει YPbPr (480p/
576p/ 720p/1080i) και YCbCr (480i/576i).
VIDEO
Για να αλλάξετε πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
SD/USB A
Χωρίς λειτουργία.
USB B
Χωρίς λειτουργία.
HDMI™/DVI
Πατήστε το "HDMI™/DVI" για να αλλάξετε πηγή σε HDMI™/DVI.
LAN/WiFi
Χωρίς λειτουργία.
Πληκτρολόγιο 0~9 Πατήστε τα "0~9" για είσοδο ενός κωδικού πρόσβασης στις
"Ασφαλείας".
9
Σύνδεση του Προβολέα
Συσκευή DVD, Αποκωδικοποιητής και
µετατροπέας τηλεοπτικού σήµατος,
δέκτης HDTV
Συσκευή DVD
HDMI
R B G
DVI-D
Έξοδος S-video
Έξοδος βίντεο
D-Sub
USB
7
3
2
8
R B G
5
4
Y
9
10
RS232
6
USB
HDMI
DVI-D
D-Sub
HDTV adapter
Y
RS232
D-Sub
5
B
R
11
G
7
D-Sub
1
Συσκευή DVD,
Αποκωδικοποιητής και
µετατροπέας τηλεοπτικού
σήµατος, δέκτης HDTV
#
Περιγραφή
R B G
#
Περιγραφή
1 Καλώδιο τροφοδοσίας
7 Καλώδιο 3 RCA component
2 Καλώδιο USB
8 Καλώδιο S-Video
3 Καλώδιο HDMI
9 Καλώδιο composite video
4 Καλώδιο DVI
10 Καλώδιο RS232
5 Καλώδιο VGA
11 Καλώδιο 12V DC
Προσαρµογέας VGA σε Component/
6 προσαρµογέας HDTV
Σηµείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά µε τον
υπολογιστή σας, παρακαλούµε σιγουρευτείτε πως ο χρονισµός της λειτουργίας
προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συµβατός µε τον προβολέα.
Ελληνικά
Ξεκινώντας
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Αφαιρέστε το καπάκι των φακών. (Εικόνα #1)
2
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήµατος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
3
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί ""ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" στον
πίνακα ελέγχου και η λυχνία LED Τροφοδοσίας θα ανάψει µπλε. (Εικόνα #2)
4
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.). O
προβολέας θα εντοπίσει αυτόµατα την πηγή.
•
Αν η οθόνη εµφανίσει τα εικονίδια "Lock (Κλειδώµατος)" και "Source
(Πηγής)", αυτό σηµαίνει πως ο προβολέας έχει κλειδώσει έναν
συγκεκριµένο τύπο πηγής και πως δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος σήµατος
εισόδου.
•
Αν εµφανιστεί το µήνυµα "No Signal (∆εν υπάρχει σήµα)" στην οθόνη,
παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
σήµατος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιµοποιήστε το κουµπί
"Source" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο απευθείας
κουµπί πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάµεσα στις πηγές.
2
S
O
U
R
C
E
Κουµπί ΙΣΧΥΣ
ME
NU
P
TEM
Y
N
S
R
E
C
P
LAM
ZO
OM
Ελληνικά
10
1
Καπάκι φακών
11
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας.
Εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα: "Please press power button again to
complete the shutdown process. (Παρακαλούµε πατήστε ξανά το κουµπί
τροφοδοσίας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερµατισµού.)"
Πατήστε ξανά το κουµπί τροφοδοσίας.
2
Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ και θα αναβοσβήνει γρήγορα
µετά την απενεργοποίηση του προβολέα και οι ανεµιστήρες θα συνεχίσουν να
λειτουργούν για περίπου 2 λεπτά για να διασφαλιστεί η σωστή ψύξη του
συστήµατος.
3
Όσο παραµένει συνδεδεµένο το καλώδιο τροφοδοσίας, µπορείτε να πατήσετε
το κουµπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά αµέσως τον προβολέα
εντός των 2 λεπτών της διαδικασίας απενεργοποίησης.
4
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήµατος, η λυχνία LED ένδειξης
τροφοδοσίας θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά κόκκινη,
που σηµαίνει πως ο προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία αναµονής.
5
Τώρα, µπορείτε να βγάλετε µε ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύµατος.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Υπερθέρµανση προβολέα. Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα.)"
Αυτό το µήνυµα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει
υπερθερµανθεί. Η λάµπα θα σβήσει αυτόµατα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόµατα και η ένδειξη LED θερµοκρασίας θα ανάψει
σταθερά κόκκινη. Επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο
επισκευών.
•
"Fan failed. Lamp will automatically turn off soon.
(Σφάλµα ανεµιστήρα. Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα.)"
Αυτό το µήνυµα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον
ανεµιστήρα. Η λάµπα θα σβήσει αυτόµατα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόµατα και η ένδειξη LED θερµοκρασίας θα
αναβοσβήνει. Επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο
επισκευών.
Σηµείωση: Αν ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόµατα και η ένδειξη
LED της λάµπας ανάβει σταθερά κόκκινη, επικοινωνήστε µε τον
πλησιέστερο µεταπωλητή ή κέντρο επισκευών.
Ελληνικά
Απενεργοποίηση του προβολέα
Ελληνικά
12
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθµιση του ύψους
της εικόνας.
Για να σηκώσετε ή να χαµηλώσετε την εικόνα:
1
Ανυψώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε (Εικόνα #1) και έπειτα
τραβήξτε τα πόδια βάσης στη θέση του.
2
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης (Εικόνα #2) για µικρορύθµιση
της γωνίας προβολής.
3
Χρησιµοποιήστε τους δακτυλίους ελέγχου µετατόπισης φακού για να
µετακινήσετε την εικόνα στην ιδανική θέση. (ανατρέξτε στην ??? 17)
1 Πόδια ανύψωσης
2 Τροχοί ρύθµισης κλίσης
13
Συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
µπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυµητή
απόσταση από την οθόνη. Παράδειγµα: Αν ο προβολέας είναι 3 µέτρα από την
οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για µεγέθη εικόνα ανάµεσα σε 59 και
91 εκατοστά.
Σηµείωση: Να θυµάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 147 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 3 µέτρων.
Μεγ
µέγ
ε
Ελα
χ
θος
οθό
νης
µέγ
ε
θος
οθό
ν
91"
ης
59"
Ύψος: 147 εκ
Από τη βάση
έως την κορυφή
της εικόνας
Ύψος:
96 εκ
3µ
Επιθυµητή απόσταση
Εικόνα: Σταθερή απόσταση µε διαφορετικό ζουµ και µέγεθος οθόνης.
Ελληνικά
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
Ελληνικά
14
Μέγεθος οθόνης
Κορυφή
Μέγεθος οθόνης
Επιθυµητ
(Ελαχ ζουµ)
ά
Από τη βάση
Απόστασ
έως την
∆ιαγώνιος
η (µέτρα) ∆ιαγώνιος
(ίντσες) Π (εκ) x Υ (εκ) κορυφή της
(ίντσες)
<Α>
<Β>
εικόνας (εκ)
<Β>
<Γ>
Κορυφή
(Μεγ ζουµ)
Π (εκ) x Υ (εκ)
Από τη βάση
έως την
κορυφή της
εικόνας (εκ)
<Γ>
1,5
30
66 x 37
48
45
100 x 56
73
2
40
88 x 49
64
60
134 x 75
98
2,5
50
110 x 62
80
76
167 x 94
122
3
59
132 x 74
96
91
201 x 113
147
3,5
69
154 x 86
112
106
234 x 132
171
4
79
176 x 99
128
121
268 x 151
196
4,5
89
197 x 111
144
136
301 x 169
220
5
99
219 x 123
160
151
335 x 188
245
6
119
263 x 148
193
181
402 x 226
294
7
139
307 x 173
225
212
469 x 264
343
8
159
351 x 197
257
242
535 x 301
392
9
178
395 x 222
289
272
602 x 339
441
10
198
439 x 247
321
302
669 x 377
489
11
218
483 x 272
353
333
736 x 414
538
12
238
527 x 296
385
363
803 x 452
587
Αναλογία Ζουµ: 1,5x
15
50
"
Επ
εικ ιθυµη
όν
ας τό µ
έ
γεθ
ο
ς
Ύψος
Από τη βάση έως
την κορυφή της
εικόνας
1,7 µ
2,5 µ
Επιθυµητή απόσταση
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυµητό µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουµ. Για παράδειγµα: για να λάβετε ένα
µέγεθος εικόνας 50" τοποθετήστε τον προβολέα σε µια απόσταση 1,7 µέτρων και
2,5 µέτρων από την οθόνη και ρυθµίστε αντίστοιχα το επίπεδο ζουµ.
Ελληνικά
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
Ελληνικά
16
Μέγεθος οθόνης
∆ιαγώνιος (ίντσες)
Κορυφή (εκ)
∆ιαγώνιος
(ίντσες)
<Α>
Π (εκ) x Υ (εκ)
Μεγ ζουµ
<Β>
Ελαχ ζουµ
<Γ>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
<∆>
30
66 X 37
1,0
1.5
49
40
89 X 50
1,3
2,0
65
50
111 X 62
1,7
2,5
81
60
133 X 75
2,0
3,0
97
70
155 X 87
2,3
3,5
113
80
177 X 100
2,6
4,0
130
90
199 X 112
3,0
4,5
146
100
221 X 125
3,3
5,0
162
120
266 X 149
4,0
6,1
194
150
332 X 187
5,0
7,6
243
180
398 X 224
6,0
9,1
291
200
443 X 249
6,6
10,1
324
250
553 X 311
8,3
12,6
405
300
664 X 374
9,9
Αναλογία Ζουµ: 1,5x
486
17
Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε τη µετατόπιση φακού για τη ρύθµιση της θέσης
της προβαλλόµενης εικόνας προς τα δεξιά και αριστερά ή προς τα επάνω και προς
τα κάτω χωρίς να σας ζητηθεί να µετακινήσετε φυσικά τον προβολέα.
∆ακτύλιος
κατακόρυφης
µετατόπισης
φακού
∆ακτύλιος
οριζόντιας
µετατόπισης
φακού
Σηµείωση: Οι αριθµοί που εµφανίζονται σε αυτή την ενότητα είναι µόνον για
λόγους αναφοράς και όχι ως τιµές προσέγγισης. Τα νούµερα ανάµεσα στις
µονάδες µπορεί να διαφέρουν λόγω της ανοχής συναρµολόγησης.
Ελληνικά
Πώς να λάβετε µία προτιµώµενη θέση εικόνας
ρυθµίζοντας τη µετατόπιση του φακού
Ρύθµιση της οριζόντιας ή της κάθετης θέσης εικόνας
Το κατακόρυφο ύψος της εικόνας µπορεί να ρυθµιστεί από 5% έως 30% του ύψους
της εικόνας. (Η ελάχιστη κατακόρυφη µετατόπιση εικόνας τοποθετείται στο 5% του
ύψους εικόνας πάνω από το κέντρο του φακού του προβολέα.)
Με τους φακούς στην κεντρική θέση η οριζόντια θέση εικόνας µπορεί να ρυθµιστεί
στα αριστερά ή στα δεξιά κατά έως το 15% του πλάτους εικόνας.
25%
100% (H)
100% (H)
25%
Οθόνη
Ύψος οθόνης
Μέγιστη µετατόπιση
5%
Απόσταση (L)
∆εξιά πλευρά (15%Π)
Αριστερή πλευρά (15%Π) Πλάτος οθόνης (100%Π)
ZOOM
LAMP
TEMP
MENU
SOURCE
RESYNC
Ελληνικά
18
19
130%(V), 0%(H)
-7,5%(H)
117,5%(V)
7,5%(H)
15%(H)
105%(V)
-15%(H)
H x 15%
H x 15%
H
H x 5%
H x 5%
V x 25%
V
V
Μέγ.
µετατόπιση
= V x 30%
Ελάχ. µετατόπιση
= V x 5%
ZOOM
TEMP
MENU
SOURCE
RESYNC
LAMP
Ελληνικά
Σηµείωση: Η µέγιστη µετατόπιση της ρύθµισης της κάθετης (οριζόντιας) εικόνας
µπορεί να περιοριστεί από την οριζόντια (κάθετη) θέση της εικόνας. Αναφερθείτε
στο παρακάτω διάγραµµα.
Ελληνικά
20
Χειριστήρια Χρήστη
Μενού εγκατάστασης
Το µενού εγκατάστασης παρέχει µια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιµοποιείτε την OSD µόνο όταν
στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα "No signal input (∆εν υπάρχει είσοδος σήµατος)".
Οι επιλογές του µενού περιλαµβάνει ρυθµίσεις και αλλαγές για το µέγεθος της
οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπεζίου και περισσότερες.
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί "Power" στον πίνακα
ελέγχου.
2
Πατήστε το κουµπί του µενού στον πίνακα ελέγχου για να εµφανίσετε την OSD
για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.
3
Το µοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθµίσεων
βαθµονόµησης και ευθυγράµµισης, όπως το µέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
4
Το µενού Εγκατάστασης περιέχει τις παρακάτω επιλογές:
• Μέθοδος προβολής
• Θέση Μενού
• Ρυθµίσεις τραπεζίου
• Ρυθµίσεις γλώσσας
• Επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγµένη λειτουργία
Χρησιµοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε µια επιλογή, το
αριστερό και δεξί βελάκι για να ρυθµίσετε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις επιλογών
και το δεξί βελάκι για είσοδο σε ένα υποµενού για ρύθµιση λειτουργιών. Οι νέες
ρυθµίσεις θα αποθηκευτούν αυτόµατα κατά την έξοδο από το µενού.
5
Πατήστε οποιαδήποτε στιγµή το κουµπί του µενού για έξοδο από το µενού και
επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
21
Empowering
Key
(Κουµπί
Empowering)
Το Κουµπί Acer Empowering παρέχει τρεις
µοναδικές λειτουργίες της Acer, οι οποίες
είναι αντίστοιχα οι "Acer eView
Management", "Acer eTimer
Management" και "Acer ePower
Management". " "για περισσότερο από
ένα δευτερόλεπτο για να εκτελέσετε το
κύριο µενού της προβολής στην οθόνη για
να αλλάξετε τη λειτουργία του.
Acer eView Management
Πατήστε το" "για να εκτελέσετε το
υποµενού "Acer eView Management".
Το "Acer eView Management" υπάρχει για
επιλογή της λειτουργίας προβολής.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
Οι λειτουργίες "3D" και "3D Sync Invert
(Αναστροφή συγχρ 3D)" και "2D to 3D
Mode (2∆ σε 3∆ λειτουργία)" προσφέρουν
γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες 3D
εδώ.
Acer eTimer Management
Πατήστε το" "για να εκτελέσετε το
υποµενού "Acer eTimer Management".
Το "Acer eTimer Management" προσφέρει
µια λειτουργία υπενθύµισης για έλεγχου
του χρόνου της παρουσίασης.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
Acer ePower Management
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
ePower Management".
Το "Acer ePower Management" προσφέρει
στο χρήστη µια συντόµευση για
εξοικονόµηση της διάρκειας ζωής της
λάµπας και του προβολέα. Παρακαλούµε
ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή στην
Οθόνη για περισσότερες λεπτοµέρειες.
Ελληνικά
Acer Empowering Technology
Ελληνικά
22
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα µενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν
να κάνετε προσαρµογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθµίσεις.
Χρήση των µενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το µενού της OSD, πατήστε το "MENU" στο Τηλεχειριστήριο ή
στον πίνακα ελέγχου.
•
Όταν εµφανιστεί η OSD, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξτε
οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό µενού. Μετά την επιλογή του επιθυµητού
•
στοιχείου στο µενού, πατήστε το
λειτουργιών.
για είσοδο στο υποµενού για ρύθµιση των
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυµείτε και αλλάξτε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα κουµπιά
.
•
Επιλέξτε το επόµενο στοιχείο που θέλετε να ρυθµίσετε στο υποµενού και
ρυθµίστε το σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "MENU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, η οθόνη θα
επιστρέψει στο κεντρικό µενού.
•
Για να κλείσετε την OSD, πατήστε το "MENU" στο τηλεχειριστήριο ή στον
πίνακα ελέγχου. Το µενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα αποθηκεύσει
αυτόµατα τις νέες ρυθµίσεις.
Κύριο µενού
Ρύθµιση
Υποµενού
23
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Ελληνικά
Color (Χρώµα)
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιηµένες για
διάφορους τύπους εικόνων.
•
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
•
•
Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον.
•
Dark Cinema (Σκοτεινή αίθουσα): Για περιεχόµενο σκοτεινής
αίθουσας.
•
•
•
Game (Παιχνίδια): Για περιεχόµενο παιχνιδιού.
Presentation (Παρουσίαση): Για την παρουσίαση σε συναντήσεις
µε υψηλότερη φωτεινότητα.
Movie (Ταινία): Για πιο φωτεινή και γενική αναπαραγωγή ταινίας/
βίντεο/φωτογραφίας.
Sports (Αθλητικά): Για εικόνα αθλητικών.
User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθµίσεων του χρήστη.
Wall Color
(Χρώµα τοίχου)
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα σωστό χρώµα
ανάλογα µε τον τοίχο. Υπάρχουν πολλές επιλογές,
συµπεριλαµβανοµένου του λευκού, του ανοιχτού κίτρινου, του ανοιχτού
µπλε, του ροζ, του σκούρου πράσινου. Θα αντισταθµίζει την απόκλιση
του χρώµατος λόγω του χρώµατος του τοίχου για να εµφανίζεται ο
σωστός τόνος της εικόνας.
Brightness
(Φωτεινότητα)
Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
Contrast
(Αντίθεση)
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάµεσα στα φωτεινότερα
και τα σκοτεινότερα µέρη της εικόνας. Η ρύθµιση της αντίθεσης αλλάζει
την ποσότητα του µαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Color Temperature Ρυθµίστε τη θερµοκρασία χρώµατος. Σε υψηλότερη χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο κρύα, ενώ σε χαµηλότερη χρωµατική
(Χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.
Θερµοκρασία)
Degamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με µεγαλύτερη
τιµή γάµµα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο φωτεινά.
Ελληνικά
24
AcuMotion
Ενεργοποιήστε την AcuMotion για να παρέχεται µία πιο οµαλή εικόνα
κατά την προβολή περιεχοµένου βίντεο.
Advanced (Για
προχωρηµένους)
Noise Reduction (Μείωση θορύβου)
Προσαρµόζει τη µείωση θορύβου σήµατος. Το "0" σηµαίνει ότι η
µείωση θορύβου είναι απενεργοποιηµένη, το ">0" αυξάνει τη µείωση
θορύβου.
Sharpness (Ευκρίνεια)
Ρυθµίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
Brilliant Color (Γυαλιστερό Χρώµα)
Παράγει ένα διευρυµένο φάσµα χρωµάτων επί της οθόνης που παρέχει
βελτιωµένο κορεσµό χρώµατος για φωτεινές σαν πραγµατικές εικόνες.
Η ιδιότητα αυτή είναι "On(Ενεργοποιηµένη)" εξ ορισµού.
Dynamic Black (∆υναµικό µαύρο)
Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει στον προβολέα να βελτιστοποιεί αυτόµατα
την προβολή σκοτεινών σκηνών της ταινίας επιτρέποντάς τους να
προβάλλονται µε απίστευτες λεπτοµέρειες.
Color Management Color R (Χρώµα Κ)
Ρυθµίζει το κόκκινο χρώµα.
(∆ιαχείριση
Color G (Χρώµα Π)
χρωµάτων)
Ρυθµίζει το πράσινο χρώµα.
Color B (Χρώµα Μ)
Ρυθµίζει το µπλε χρώµα.
Color C (Χρώµα C)
Ρυθµίζει το κυανό χρώµα.
Color M (Χρώµα Μ)
Ρυθµίζει το µατζέντα χρώµα.
Color Y (Χρώµα Y)
Ρυθµίζει το κίτρινο χρώµα.
Skin Color (Χρώµα δέρµατος)
Ρυθµίζει το χρώµα δέρµατος.
HDMI Color Range (Γκάµα χρωµάτων HDMI)
Προσαρµόστε τη γκάµα χρωµάτων των δεδοµένων εικόνας HDMI για
να διορθώσετε το σφάλµα εµφάνισης χρώµατος.
Saturation
(Κορεσµός)
•
Auto (Αυτόµατο): Αυτόµατη ρύθµιση σύµφωνα µε τις
πληροφορίες από το πρόγραµµα αναπαραγωγής.
•
Limited Range (Περιορισµένο εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα
εισαγωγής ως δεδοµένα περιορισµένου εύρους εικόνας.
•
Full Range (Πλήρες εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα
εισαγωγής ως δεδοµένα πλήρους γκάµας χρωµάτων.
Ρυθµίζει µια εικόνα βίντεο από µαύρο και άσπρο σε πλήρως
κορεσµένο χρώµα.
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να µειώσετε την ποσότητα του χρώµατος
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώµατος
25
Ρυθµίζει την ισορροπία χρώµατος του κόκκινου και του πράσινου.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου
στην εικόνα.
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσµός)", "Tint (Χροιά)" και "Noise
Reduction (Μείωση θορύβου)" δεν υποστηρίζονται στη λειτουργία υπολογιστή ή
HDMI.
Σηµείωση: Η λειτουργία "HDMI Color Range (Γκάµα χρωµάτων HDMI)"
υποστηρίζεται µόνο στη λειτουργία HDMI.
Σηµείωση: Το AcuMotion ενδέχεται να µην λειτουργεί υπό ορισµένες συνθήκες:
όσο είναι ενεργή η λειτουργία 3∆ και ο ρυθµός καρέ δεν είναι HDMI 1.4a 1080 σε
συσκευασία καρέ 24P και χρονισµούς 3D HQFS.
Σηµείωση: Η ρύθµιση "High (Υψηλό)" στο Dynamic Black (∆υναµικό µαύρο)
ενδέχεται να κάνει την φωτεινότητα να αναβοσβήνει ενώ γίνεται αναπαραωγή
µεγάλων περιεχοµένων βίντο δυναµικού εύρους φωτιενότητας.
Image (Εικόνα)
Projection
(Προβολή)
Μπροστά Προβολή - Επιφάνεια Εργασίας
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση.
Μπροστά-Οροφή
•
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την
εικόνα για προβολή όταν είναι προσαρτηµένος στην οροφή.
Οπίσθια Προβολή- Επιφάνεια Εργασίας
•
Ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να µπορείτε να προβάλετε
από πίσω από µια διαφανή οθόνη.
Ελληνικά
Tint (Χροιά)
26
Ελληνικά
Πίσω-Οροφή
•
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει και
γυρίζει ταυτόχρονα την εικόνα ανάποδα. Μπορείτε να κάνετε την
προβολή πίσω από µια διαφανή οθόνη µε τον προβολέα κρεµασµένο
από την οροφή.
Aspect Ratio
(Αναλογία
Εικόνας)
Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας
που προτιµάτε.
•
Αuto: ∆ιατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους της εικόνας
και µεγιστοποίηση της εικόνας για να χωρέσει στα τοπικά
οριζόντια ή κάθετα εικονοστοιχεία.
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα
απεικονιστεί χρησιµοποιώντας αναλογία 4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της
οθόνης και το ύψος θα ρυθµιστεί για να προβληθεί η εικόνα
χρησιµοποιώντας αναλογία 16:9.
•
L. Box: ∆ιατηρεί τον πρωτότυπο λόγο διαστάσεων σήµατος και
εστίασης επί 1,333 φορές.
Keystone
(∆ιόρθωση
Τραπεζίου)
Προσαρµόζει την παραµόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την
κλίση του προβολέα. (±15 µοίρες)
H. Position
(Οριζόντια θέση)
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
V. Position
(Κάθετη θέση)
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.
Frequency
(Συχνότητα)
Η "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του
προβολέα για να ταιριάζει µε τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε µια κάθετη γραµµή που τρεµοπαίζει στην
προβαλλόµενη εικόνα, χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε
τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
Tracking
(Ευθυγράµµιση)
Συγχρονίζει το χρονισµό του σήµατος του προβολέα µε αυτόν της κάρτας
γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεµοπαίζει, χρησιµοποιήστε αυτή
τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
HDMI Scan Info
Ρύθµιση της αναλογίας overscan της εικόνας HDMI που βρίσκεται στην
οθόνη.
•
Αuto: Αυτόµατη ρύθµιση σύµφωνα µε τις πληροφορίες από το
πρόγραµµα αναπαραγωγής.
•
Underscan: Πάντα χωρίς overscan στην εικόνα HDMI.
•
Overscan: Πάντα να διατηρείται η overscan στην εικόνα HDMI.
27
Mode (Λειτουργία)
Επιλέξτε λειτουργία από "Photo (Φωτογραφία)", "Movie (Ταινία)", "JumpOut (Μεταπήδηση προς τα έξω)" και "User (Χρήστης)" ως η ρύθµιση 3D
που προτιµάτε.
Convergence (Πολικότητα)
Επιλέξτε εφέ πολικότητας από "Inward (Προς τα µέσα)", "Middle (Μεσαίο)"
και "Outword (Προς τα έξω)" ως η ρύθµιση 3D που προτιµάτε σε λειτουργία
"User (Χρήστης)".
Depth (Βάθος)
Επιλέξτε εφέ βάθους από "Low (Χαµηλό)", "Middle (Μεσαίο)" και "Strong
(Ισχυρό)" ως η ρύθµιση 3D που προτιµάτε σε λειτουργία "User (Χρήστης)".
3D
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DLP
3D.
• On (Ενεργοποίηση): Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ χρησιµοποιείτε
γυαλιά DLP 3D, αποσβεστήρα τετράδας (NVIDIA/ATI…) κάρτα
γραφικών και αρχείο µορφής HQFS ή DVD µε την αντίστοιχη µονάδα
αναπαραγωγής SW.
• Off (Απενεργοποίηση): Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 3D.
3D Format (Μορφή
Προσαρµόστε τη µορφή 3∆ για να εµφανιστεί το περιεχόµενο 3∆ σωστά.
3∆)
3D Sync Invert
Εάν δείτε µία διακριτή ή επικαλυπτόµενη εικόνα ενώ φοράτε τα γυαλιά DLP
(Αντεστραµµένη 3D 3D, µπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε "Invert" (Αναστροφή) για να λάβετε
Sync)
την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση αλληλουχίας αριστερής/δεξιάς εικόνας
για να προκύψει η σωστή εικόνα (για DLP 3D).
3D Warning
Message
(Προειδοποιητικό
µήνυµα 3D)
Επιλέξτε το "Yes (Ενεργοποίηση)" για να προβληθεί το µήνυµα
προειδοποίησης 3D.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "H. Position (Ο. Θέση)", "V. Position (Κ. Θέση)",
"Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράµµιση)" δεν υποστηρίζονται στη
λειτουργία HDMI, DVI ή Βίντεο.
Σηµείωση: Η λειτουργία "HDMI Scan Info" υποστηρίζεται µόνο στη λειτουργία
HDMI.
Σηµείωση: Οι "Depth (Βάθος)" και "Convergence (Πολικότητα)" υποστηρίζονται
µόνο υπό τη λειτουργία User (Χρήστης).
Σηµείωση: Η "3D Format (Μορφή 3∆)" δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία
Computer (Υπολογιστής) ή Video (Βίντεο).
Σηµεωση: Χρειάζονται οι σωστές ρυθµίσεις σε ένα πρόγραµµα εφαρµογής 3D
της κάρτας γραφικών για σωστή προβολή 3D.
Σηµεωση: Οι µονάδες αναπαραγωγής SW, όπως το Stereoscopic Player και το
DDD TriDef Media Player µπορούν να υποστηρίξουν αρχεία 3D µορφής.
Ελληνικά
2D to 3D (2∆ προς 2D to 3D (2∆ προς 3∆)
3∆)
Υποστηρίζονται το µεγαλύτερο µέρος των 2∆ περιεχοµένων.
Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία 2D to 3D
(2∆ προς 3∆) που υποστηρίζεται από την τεχνολογία DLP 3D.
Χρησιµοποιείτε γυαλιά DLP 3D για να λάβετε σωστή απόδοση.
Ελληνικά
28
Μπορείτε να λάβετε αυτά τα τρία προγράµµατα αναπαραγωγής από την
παρακάτω ιστοσελίδα,
- Stereoscopic Player (∆οκιµαστική περίοδος): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (∆οκιµαστική περίοδος):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Σηµεωση: Η "3D Sync Invert (Αντεστραµµένη 3D Sync)" διατίθεται µόνον όταν
είναι ενεργοποιηµένο το "3D".
Σηµεωση: Υπάρχει µία εικόνα υπενθύµισης, εάν το 3D εξακολουθεί να είναι
ενεργοποιηµένο όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιηµένος. Προσαρµόστε τη
ρύθµιση που εξαρτάται από τον σκοπό σας.
Σηµεωση: Απλοποιηµένο µενού υπό συγκεκριµένη συνθήκη 3∆.
Σηµεωση: Θα χρειαστεί πολύ χρόνος και µπορεί να επέλθει κακή οθόνη ενώ
γίνεται εναλλαγή ανάµεσα στη λειτουργία 2D, τη λειτουργία 3D και τη λειτουργία
2D προς 3D.
Σηµεωση: Η ταχύτητα πλοήγησης θα είναι πιο αργή κατά την πλοήγηση σε
απλοποιηµένο 3∆ µενού υπό συγκεκριµένη συνθήκη 3∆.
29
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για να σκοτεινιάζει η έξοδος φωτός
της λάµπας του προβολέα, πράγµα το οποίο θα µειώσει την
κατανάλωση ενέργειας και θα αυξήσει τη ζωή της λάµπας. Επιλέξτε το
"Off (Ανενεργό)" για να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση
λειτουργίας.
High Altitude
(Υψηλό Υψόµετρο)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας
Υψηλό Υψόµετρο. Λειτουργεί τους ανεµιστήρες σε πλήρη ταχύτητα
συνεχόµενα, για να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του προβολέα σε υψηλό
υψόµετρο.
Turn Off Mode
(Κατάσταση
Απενεργοποίησης)
•
Auto Shutdown
(Αυτόµατος
τερµατισµός)
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόµατα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήµατος
µετά από τον καθορισµένο χρόνο. (σε λεπτά)
Lamp Hour Elapse
(Ώρες Χρήσης
Λάµπας)
Εµφανίζει το χρόνο που έχει λειτουργήσει η λάµπα (σε ώρες).
Lamp Reminding
(Υπενθύµιση
Λάµπας)
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την εµφάνιση µιας υπενθύµισης
για αλλαγή της λάµπας 30 ώρες πριν τη λήξη της αναµενόµενης
διάρκειας της ζωής της.
Lamp Hour Reset
(Μηδενισµός Ωρών
Λάµπας)
Πατήστε το κουµπί
µετά που θα επιλέξετε το "Yes (Ναι)" για να
µηδενίσετε το µετρητή ωρών της λάµπας στις 0 ώρες.
•
Standard (Κλασσικό): Τερµατίζεται κανονικά ο προβολέας µετά την
ψύξη από τον ανεµιστήρα.
Instant Resume (Στιγµιαία συνέχιση): Συνεχίζεται το σύστηµα όταν
πατηθεί ξανά το πλήκτρο Ισχύς εντός 2 λεπτών.
Ελληνικά
Management (∆ιαχείριση)
Ελληνικά
30
Setting (Ρυθµίσεις)
Menu Location (Θέση Επιλέξτε τη θέση του µενού στην οθόνη προβολής.
Μενού)
Closed Caption
(Υπότιτλοι)
Επιλέγει µία επιθυµητή λειτουργία υποτίτλων από τις επιλογές CC1,
CC2, CC3, CC4, (το CC1 εµφανίζει υποτίτλους στην αρχική γλώσσα
της περιοχής σας).
Επιλέξτε "Off (Ανενεργό)" για να απενεργοποιηθεί η ιδιότητα
υποτίτλων. Η λειτουργία αυτή διατίθεται µόνον όταν επιλεγεί ένα σήµα
composite βίντεο ή µία είσοδος S-Video και η µορφή συστήµατος είναι
NTSC.
<Σηµείωση> Ορίστε τις διαστάσεις της οθόνης σας στο 4:3. Η
λειτουργία αυτή δεν διατίθεται όταν οι διαστάσεις είναι "16:9" ή "Auto
(Αυτόµατο)" .
Security
(Ασφάλεια)
Security (Ασφάλεια)
Αυτός ο προβολέας προσφέρει µια χρήσιµη λειτουργία ασφαλείας για
να διαχειρίζεται ο διαχειριστής τη χρήση του προβολέα.
Πατήστε το
για να αλλάξετε τη ρύθµιση "Security (Ασφαλείας)". Aν
δεν έχει ρυθµιστεί η λειτουργία ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε
πρώτα τον "Administrator Password (Κωδικό Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)"
πριν να αλλάξετε τις ρυθµίσεις ασφαλείας.
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ασφαλείας. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει έναν
κωδικό πρόσβασης για να λειτουργήσει τον προβολέα.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "User Password (Κωδικός
Πρόσβασης Χρήστη)" για περισσότερες λεπτοµέρειες.
•
Αν έχει επιλεγεί το "Off (Ανενεργό)", τότε ο χρήστης µπορεί να
ενεργοποιήσει τον προβολέα χωρίς κωδικό πρόσβασης.
31
•
Πατήστε το
ή το
χρονικού ορίου.
•
•
Το εύρος τιµών είναι από 10 έως 990 λεπτά.
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση του "Timeout (Min.)
(Χρονικού Ορίου (Λεπτά))" είναι η "Off (Ανενεργό)".
•
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο προβολέας θα
ζητήσει από το χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης όταν
ανάψει ο προβολέας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου µπορούν να
γίνουν δεκτοί τόσο ο "User Password (Κωδικός Πρόσβασης
Χρήστη)" όσο και ο "Administrator Password (Κωδικός
Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)".
για να επιλέξετε το διάστηµα του
Όταν έχει περάσει ο χρόνος, ο προβολέας θα ζητήσει από το
χρήστη να εισάγει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)
•
•
•
•
•
•
•
Πατήστε το
για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον "User Password
(Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)".
Πατήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον κωδικό
πρόσβασης στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το "ΜΕΝU" για
επιβεβαίωση.
Πατήστε το
για διαγραφή χαρακτήρα.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν δείτε να εµφανίζεται το
"Confirm Password (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης)".
Ο κωδικός πρόσβασής θα πρέπει να είναι από 4 έως 8
χαρακτήρες.
Αν επιλέξετε το "Request password only after plugging power
cord (Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης µόνο µετά τη σύνδεση
του καλωδίου τροφοδοσίας)", ο προβολέας θα ζητάει από το
χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης µόνο κάθε φορά
συνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν επιλέξετε το "Always request password while projector turns
on (Να απαιτείται πάντα κωδικός πρόσβασης όταν ανάβει ο
προβολέας)", ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό
πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιεί τον προβολέα.
Σηµείωση: Για τα µοντέλα 1080P, για να λάβετε την καλύτερη ποιότητα για την
εικόνα που θέλετε, προτείνουµε ο χρήστης να ρυθµίσει από πριν την ανάλυση
υπολογιστή σε 1920 x 1080.
Ελληνικά
Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))
Όταν η "Security (Ασφαλείας)" είναι "On (Ενεργοποιηµένη)", ο
διαχειριστής µπορεί να ορίσει τη λειτουργία χρονικού ορίου.
32
Ελληνικά
Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)
Ο "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" µπορεί
να χρησιµοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο διαλόγου "Enter Administrator
Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" όσο και στο
"Enter Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης)".
•
Πατήστε το
για να αλλάξετε τον "Administrator Password
(Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)".
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση για τον "Administrator
Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" είναι η"1234".
Αν ξεχάσατε τον "Κωδικό Πρόσβασης ∆ιαχειριστή", ακολουθήστε τα
παρακάτω για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή:
•
Υπάρχει τυπωµένος ένας µοναδικός "Universal Password
(Γενικός Κωδικός Πρόσβασης)" 6 ψηφίων στην Κάρτα Ασφαλείας
(παρακαλούµε δείτε τα εξαρτήµατα στη συσκευασία). Αυτός ο
µοναδικός κωδικός πρόσβασης είναι ο κωδικός που θα γίνεται
αποδεκτός από τον προβολέα ανά πάσα στιγµή, ανεξάρτητα από
το ποιος είναι ο Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή.
•
Αν χάσετε αυτήν την κάρτα ασφαλείας και τον αριθµό,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το κέντρο επισκευών της Acer.
VGA OUT
(Standby)(ΕΞΟ∆ΟΣ
VGA (Αναµονή))
•
Η προεπιλογή είναι "Off (Ανενεργό)". Επιλέξτε το "On
(Ενεργοποιηµένη)" για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση VGA OUT
(ΕΞΟ∆ΟΣ VGA).
Auto Screen
(Αυτόµατη οθόνη)
•
Η προεπιλογή είναι "On (Ενεργοποιηµένη)", η κίνηση προς τα
κάτω/επάνω της ηλεκτρονικής οθόνης θα συνδέεται µε την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Προβολέα.
Reset (Επαναφορά)
•
Πατήστε το κουµπί
και επιλέξτε το “Yes (Ναι)” για επιστροφή
των παραµέτρων προβολής όλων των µενού στις
προεπιλεγµένες εργοστασιακές τους ρυθµίσεις.
PIP
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για να δείτε δύο οθόνες
ταυτόχρονα.
•
Επιλέξτε το "Off (Ανενεργό)" για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία.
PIP Source
(Πηγή PIP)
Πατήστε το
PIP Location
(Θέση ΡΙΡ)
Επιλέξτε τη θέση του δευτερεύοντος σήµατος PIP στην οθόνη
προβολής.
PIP Size
(Μέγεθος ΡΙΡ)
Επιλέξτε το µέγεθος του δευτερεύοντος σήµατος PIP στην οθόνη
προβολής.
και το
για να επιλέξετε τη δευτερεύουσα πηγή
βίντεο: Σήµα Composite, S-Video ή Component.
Σηµείωση:Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία PIP, δεν διατίθεται η λειτουργία
ζουµ και τραπεζίου.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "PIP", "PIP Source (Πηγή PIP)", "PIP Location (Θέση
ΡΙΡ)" και "PIP Size (Μέγεθος ΡΙΡ)" υποστηρίζονται µόνον στη λειτουργία HDMI
ή DVI.
33
Ελληνικά
Timer (Χρονόµετρο)
Timer Location
(Θέση Χρονοδιακόπτη)
•
Επιλέξτε τη θέση του χρονοδιακόπτη στην οθόνη.
Timer Start (Έναρξη
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το
για να ξεκινήσει/σταµατήσει ο
χρονοδιακόπτης.
Timer Period (Χρονικό
∆ιάστηµα
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το κουµπί
Timer Display
(Προβολή
Χρονοδιακόπτη)
•
ή
για να ρυθµίσετε το χρονικό
διάστηµα του χρονοδιακόπτη.
Πατήστε το κουµπί
ή
για να επιλέξετε ποια
λειτουργία προβολής του χρονοδιακόπτη θα εµφανιστεί στην
οθόνη.
Language (Γλώσσα)
Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε το πολύγλωσσο µενού της OSD. Χρησιµοποιήστε τα
κουµπιά
ή
για να επιλέξετε τη γλώσσα µενού που
προτιµάτε.
•
Πατήστε το
για επιβεβαίωση της επιλογής.
Ελληνικά
34
Παραρτήµατα
Επίλυση Προβληµάτων
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα µε τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιµετώπισης προβληµάτων. Αν το πρόβληµα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας µεταπωλητή ή µε το
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Προβλήµατα εικόνας και λύσεις
#
1
2
Πρόβληµα
∆εν εµφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 2000/
XP/Vista/Windows
7))
Επίλυση
•
Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα
"Ξεκινώντας".
•
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν
λυγίσει ή σπάσει.
•
Ελέγξτε αν η λάµπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί
σωστά. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
"Αντικατάσταση της λάµπας".
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού
και πως είναι αναµµένος ο προβολέας.
•
Πατήστε το "RESYNC" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα
ελέγχου.
•
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Από το "Ο υπολογιστής µου", ανοίξτε τον "Πίνακα
ελέγχου" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
"Οθόνη".
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x
1200).
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Ιδιότητες για
προχωρηµένους".
Αν το πρόβληµα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιµοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης είναι
µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x 1200).
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Αλλαγή" στην καρτέλα
"Οθόνη".
•
Κάντε κλικ στο "Εµφάνιση όλων των συσκευών".
Έπειτα, επιλέξτε το "Συνηθισµένοι τύποι οθόνης
(Standard monitor types)" στο κουτί SP, επιλέξτε
την ανάλυση που θέλετε στο κουτί "Μοντέλα ".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x
1200).
35
4
5
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα (για
φορητούς
υπολογιστές)
Η οθόνη του
φορητού
υπολογιστή δεν
εµφανίζει την
παρουσίασή σας
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεµοπαίζει
•
Πατήστε το "RESYNC" στο τηλεχειριστήριο ή στον
πίνακα ελέγχου.
•
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήµατα για το στοιχείο 2
(παραπάνω) για να ρυθµίσετε την ανάλυση του
υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθµίσεων εξόδου.
Παράδειγµα: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει
η οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισµό
περιλαµβανοµένου του προβολέα.
•
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές µπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιµοποιείται µια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε λειτουργικό
Apple® Mac® OS: Στο System Preferences
(Προτιµήσεις συστήµατος), ανοίξτε το Display
(Προβολή) και ορίστε το Video Mirroring (Κατοπτρισµός
εικόνας) στο "On (Ενεργοποιηµένη)".
•
Ρυθµίστε το "Tracking (Συντονισµό)" για να τη
διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Eικόνα)"
για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αλλάξτε τις ρυθµίσεις βάθους χρώµατος της οθόνης
στον υπολογιστή σας.
6
Η εικόνα έχει µια
κάθετη γραµµή
που τρεµοπαίζει
•
Ελέγξτε και ρυθµίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της
κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συµβατή µε τον
προβολέα.
7
Η εικόνα δεν είναι
εστιασµένη
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του
φακού.
•
Ρυθµίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του
προβολέα.
•
Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται µέσα
στην απαιτούµενη απόσταση 1,0 έως 10,0 µέτρων από
τον προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να λάβετε
ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας ρυθµίζοντας την
απόσταση και το ζουµ" για περισσότερες πληροφορίες.
Ελληνικά
3
Ελληνικά
36
8
9
10
11
Η εικόνα είναι
παραµορφωµένη
κατά την προβολή
µιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Η εικόνα είναι πολύ
µικρή ή πολύ
µεγάλη
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
Η εικόνα είναι
αντιστραµµένη
Κατά την αναπαραγωγή µιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιηµένη σε αναµορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
µπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή 4:3,
παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραµορφωµένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθµίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθµίστε τη µορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή
Letterbox(LBX), παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε
Letterbox(LBX) στην OSD του προβολέα.
•
Ρυθµίστε το µοχλό ζουµ στο πάνω µέρος του
προβολέα.
•
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο µακριά στην
οθόνη.
•
Πατήστε το "ΜΕΝU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα
ελέγχου. Μεταβείτε στις "Image (Εικόνα) --> Aspect
Ratio (Αναλογία εικόνας)" και δοκιµάστε άλλες
ρυθµίσεις.
•
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε
να είναι κεντραρισµένος στην οθόνη.
•
Πατήστε το "Keystone (∆ιόρθωση Τραπεζίου) / "
στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, µέχρι οι
πλευρές να γίνουν κάθετες.
•
Πατήστε το "Keystone (∆ιόρθωση Τραπεζίου)" στο
OSD µέχρι οι πλευρές να γίνουν κάθετες.
•
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) --> Projection (Προβολή)"
από την OSD και ρυθµίστε την κατεύθυνση προβολής.
Προβλήµατα µε τον Προβολέα
#
Συνθήκες
Επίλυση
1
Ο προβολέας σταµατάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιµένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
2
Η λάµπα έχει καεί ή κάνει ένα
ξερό ήχο
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της,
µπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο προβολέας δε θα
ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα.
Για να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε
τη διαδικασία στην ενότητα "Αντικατάσταση της
Λάµπας".
37
#
1
Συνθήκες
Μήνυµα
Υπενθύµιση Μηνύµατος
Fan Fail (Σφάλµα Ανεµιστήρα) - ο ανεµιστήρας του συστήµατος δε
λειτουργεί.
Projector Overheated (Υπερθέρµανση Προβολέα) - ο προβολέας
έχει υπερβεί τη συνιστώµενη θερµοκρασία λειτουργίας και πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να µπορέσετε να το
χρησιµοποιήσετε. Παρακαλούµε ελέγξτε επίσης αν έχουν
εγκατασταθεί τα φίλτρα σκόνης. Αν το φίλτρο σκόνης είναι
αποφραγµένο µε σκόνη, παρακαλούµε καθαρίστε το.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισµός και
αντικατάσταση του φίλτρου σκόνης" για λεπτοµέρειες.
Replace the lamp (Αντικατάσταση της λάµπας) - η λάµπα σε λίγο
φτάνει στη µέγιστη διάρκεια ζωής της. Ετοιµαστείτε να την
αντικαταστήσετε σύντοµα.
Ελληνικά
Μηνύµατα OSD
Ελληνικά
38
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
Μηνύµατα LED
Λυχνία LED
Λάµπας
Λυχνία LED
Θερµοκρασίας
Κόκκινη
Κόκκινη
Κόκκινη
Μπλε
Αναµονή (έχει συνδεθεί το
καλώδιο ρεύµατος)
--
--
V
--
Πλήκτρο λειτουργίας στο
ON
--
--
--
V
Επανάληψη λάµπας
--
--
--
Γρήγορο
αναβόσβη
µα
Σβήσιµο (Κατάσταση
ψύξης)
--
--
Γρήγορο
αναβόσβη
µα
--
Σβήσιµο (η ψύξη
ολοκληρώθηκε)
--
--
V
--
Σφάλµα (βλάβη
θερµοκρασίας)
--
V
--
V
Σφάλµα (βλάβη
κλειδώµατος ανεµιστήρα)
--
Γρήγορο
αναβόσβηµα
--
V
Σφάλµα (βλάβη λάµπας)
V
--
--
V
Γρήγορο
αναβόσβηµ
α
--
--
V
Μήνυµα
Σφάλµα (βλάβη τροχού
χρώµατος)
Λυχνία LED
Τροφοδοσίας
39
Αντικατάσταση των φίλτρων σκόνης (Εικόνα #1)
1
2
3
4
5
6
Σβήστε τον προβολέα και κατόπιν αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος.
Βγάλτε το βύσµα της γωνίας (Εικόνα #X)
Τραβήξτε το φίλτρο σκόνης (Εικόνα #Y)
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης.
Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα σκόνης στη θέση τους, εκτελέστε τα παραπάνω
βήµατα αντίστροφα.
Όταν εφαρµοστούν φίλτρα σκόνης, ρυθµίστε το σύστηµα σε λειτουργία µεγάλου
υψόµετρου. (Ρυθµίσεις: Menu (Μενού)->Management (∆ιαχείριση)->High
Altitude (Υψηλό Υψόµετρο)->On (Ενεργοποίηση))
TEM
P
Σηµείωση: Όταν εγκατασταθούν φίλτρα σκόνης, βεβαιωθείτε ότι το
σύστηµα βρίσκεται σε λειτουργία µεγάλου υψόµετρου.
LAM
P
ME
NU
SOURC
E
C
RESYN
(Εικόνα #1)
Καθαρισµός των φίλτρων σκόνης
Καθαρίζετε τα φίλτρα σκόνης κάθε 1000 ώρες λειτουργίας. Αν δεν καθαρίζονται
τακτικά µπορεί να αποφραγούν από τη σκόνη, αποτρέποντας το σωστό αερισµό.
Αυτό µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση και να προκαλέσει βλάβη στον
προβολέα. (Κανονικά, συνιστώνται 1000 ώρες, η καθαρή περίοδος θα εξαρτώνται
από το πραγµατικό περιβάλλον)
Παρακάτω θα βρείτε τα βήµατα για τη διαδικασία καθαρισµού:
1
Για να καθαρίσετε τα φίλτρα σκόνης, χρησιµοποιήστε µια µικρή ηλεκτρική
σκούπα που έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές και άλλες συσκευές γραφείου.
Μπορεί επίσης να καθαριστεί µε νερό. (Εικόνα #2)
2
Αν η σκόνη αφαιρείται δύσκολα ή αν έχει σπάσει το φίλτρο, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε την πλησιέστερη αντιπροσωπεία ή κέντρο επισκευών για να
αποκτήσετε ένα καινούριο φίλτρο.
(Εικόνα #2)
Ελληνικά
Αντικατάσταση και καθαρισµός των φίλτρων
σκόνης
Αντικατάσταση της Λάµπας
Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το καπάκι και έπειτα
βγάλτε τη λάµπα.
Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη ζωή της λάµπας. Θα εµφανίσει το προειδοποιητικό
µήνυµα "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (Η λάµπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιµης ζωής
της σε λειτουργία πλήρους ισχύος. Προτείνεται να την αντικαταστήσετε!" Όταν
δείτε αυτό το µήνυµα, αλλάξτε τη λάµπα όσο το δυνατό συντοµότερα.
Προειδοποιήσεις: Ο θάλαµος της λάµπας είναι ζεστός! Αφήστε τον
να κρυώσει πριν να αλλάξετε τη λάµπα.
P
LAM
NC
RESY
NU
ME
TEM
P
RCE
SOU
Ελληνικά
40
1
4
3
2
Για αλλαγή της λάµπας
1
Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί τροφοδοσίας.
2
Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
3
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4
Βρείτε το κουµπί "OPEN (Άνοιγµα)" στην πλευρά του προβολέα και σπρώξτε το
για να ανοίξει το κάλυµµα. (Εικόνα #1)
5
Ανοίξτε το κάλυµµα. (Εικόνα #2)
6
Αφαιρέστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν τη µονάδα της λάµπας. (Εικόνα #3)
7
Τραβήξτε έξω τη µονάδα της λάµπας. (Εικόνα #4)
Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα της λάµπας, εκτελέστε τα παραπάνω βήµατα
αντίστροφα.
Προειδοποιήσεις: Για να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού, µη
ρίξετε τη λάµπα και µην ακουµπήσετε το γλόµπο της. Αν πέσει, ο
γλόµπος µπορεί να σπάσει και να σας τραυµατίσει.
41
Ελληνικά
Εγκατάσταση Οροφής
Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα χρησιµοποιώντας ένα µοντάρισµα
οροφής, παρακαλούµε ανατρέξτε στα παρακάτω βήµατα:
Τρυπήστε τέσσερις τρύπες σε ένα σταθερό, δοµικά γερό τµήµα της οροφής και
ασφαλίστε τη βάση µονταρίσµατος.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
mm
8,4
130 mm
Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνονται βίδες. Παρακαλούµε βρείτε τις
κατάλληλες βίδες για τον τύπο της οροφής σας.
2
Ασφαλίστε τη ράβδο οροφής χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο τύπο βιδών
τεσσάρων κυλίνδρων.
Βάση µονταρίσµατος
σε οροφή
- Τοποθέτηση σε οροφή
Σύντοµη ράβδος
Μακριά ράβδος
Ράβδος επέκτασης
Βίδα τύπου A
50 χλστ µήκος / 8 χλστ διάµετρος -
Καπάκι µακριού
κυλίνδρου
Κλειδί άλεν
- Για σφίξιµο/χαλάρωση
Βίδα σύσφιξης
Μεσαία ράβδος.
Ελληνικά
42
3
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο αριθµό βιδών για το µέγεθος του προβολέα για να
προσαρτήσετε τον προβολέα στο βραχίονα µονταρίσµατος σε οροφή.
Βίδα Τύπου B
Μικρή ροδέλα
Μεγάλη ροδέλα
Βραχίονας προβολέα
Υποστηρίζει τον προβολέα και
επιτρέπει να γίνουν ρυθµίσεις
∆ιαχωριστής
- Για αποβολή θερµότητας
Σηµείωση: Συνιστάται να αφήσετε µια λογική απόσταση ανάµεσα στο
βραχίονα και τον προβολέα για να επιτρέψετε τη σωστή κατανοµή
θερµότητας. Χρησιµοποιήστε δύο ροδέλες για επιπλέον υποστήριξης,
αν θεωρείτε πως είναι απαραίτητο.
4
Προσαρτήστε το βραχίονα οροφής στη ράβδο οροφής.
Καπάκι µεγάλου κυλίνδρου
Κλειδί άλεν
Βίδα τύπου A
50 χλστ µήκος /∆ιάµετρος 8 mm
- Για σφίξιµο/χαλάρωση
Βίδα σύσφιξης
43
Ρυθµίστε κατάλληλα τη γωνία και τη θέση.
Ελληνικά
5
Βίδα σύσφιξης
Κλειδί άλεν
Κλειδί άλεν
Βίδα σύσφιξης
Σηµείωση: Ο κατάλληλος τύπος βίδας και ροδέλας για το κάθε
µοντέλο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Στη συσκευασία βιδών
περιλαµβάνονται βίδες διαµέτρου 3 χιλιοστών.
Μοντέλα
Τύπος Ροδέλας
Μήκος (χλστ)
Μεγάλη
Χαµηλή
3
20
V
V
ΠΡΟ∆. ΒΙ∆ΑΣ M3 x 20 χιλιοστά
82,52 χλστ
H9500BD/E250D/
HE-820J
Βίδα Τύπου B
∆ιάµετρος (χλστ)
140,00ʳ χλστ
Ελληνικά
44
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω µπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δηµοσιευµένα
τεχνικά χαρακτηριστικά µάρκετινγκ της Acer.
Σύστηµα προβολής
DLP®
Ανάλυση
Εγγενής: 1080P (1920 x 1080), Μέγιστη: UXGA (1600 x
1200),WSXGA+ (1680 x 1050), 1080p (1920 x 1080)
Συµβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συµβατών µε IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA,
SXGA+,WXGA, WXGA+, WSXGA+
Συµβατότητα βίντεο
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i/p), EDTV (480p, 576p),
Αναλογία εικόνας
SDTV (480i, 576i)
4:3, 16:9 (εγγενής), L.Box
Προβαλλόµενα χρώµατα
1,07 δισεκατοµµύρια χρώµατα
Φακοί προβολής
F/ 2,45 - 2,9, f = 22,18 χλστ - 33,27 χλστ, 1,5X χειροκίνητο
ζουµ φακού
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
20" (50 εκ) - 300" (762 εκ)
Απόσταση προβολής
3,3' (1,0 µ) - 32,6' (10,0 µ)
Αναλογία ρίψης
60"@2 µ (1,49 - 2,28:1)
Ρυθµός οριζόντιας σάρωσης
30 k - 100 kHz
Ρυθµός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
50 - 120 Hz
Τύπος λάµπας
280 W, λάµπα που αντικαθίσταται από το χρήστη
∆ιόρθωση τραπεζίου
+/- 15 µοίρες
Βάρος
7,1 kg (15,7 Ibs.)
∆ιαστάσεις (B x Π x Υ)
398 χλστ x 310 χλστ x 140 χλστ (15,7" x 12,2" x 5,5")
Τηλεχειριστήριο
Λειτουργία Backlight (Όπισθεν φωτισµός)
Ψηφιακό Ζουµ
8X
Τροφοδοσία
Είσοδος ρεύµατος 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
445 W ± 10%
Θερµοκρασία λειτουργίας
5ºC έως 35ºC / 41ºF έως 95ºF
45
Τυπικά περιεχόµενα συσκευασίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πρίζα ρεύµατος x1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x1
Είσοδος VGA x2
Είσοδος Composite x1
S-Video x1
Έξοδος VGA x1
HDMI x2
DVI-D x1: µε υποστήριξη HDCP
Υποδοχή RS232 3-pin ελαχ. διαµ. x1
USB x1: για αναβάθµιση υλικολογισµικού
3 RCA Component βίντεο x1
Υποδοχή DC x1
Καλώδιο VGA x1
Καλώδιο HDMI x1
Καλώδιο composite video x1
Τηλεχειριστήριο x1
Μπαταρίες x2 (για το τηλεχειριστήριο)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x1
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x1
Κάρτα ασφαλείας x1
Θήκη µεταφοράς x1
Φίλτρο σκόνης x1
3∆ γυαλιά x1
* Ο σχεδιασµός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως
προειδοποίηση.
Ελληνικά
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
Ελληνικά
46
Καταστάσεις συµβατότητας
A. Αναλογική VGA
1
VGA Αναλογική – Σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
47
VGA Αναλογική – Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
WXGA
1280x768
60
47,8
1280x768
75
60,3
1280x768
85
68,6
1280x720
60
44,8
1280x720
120
92,9
1280x800
60
49,6
1440x900
60
59,9
1680x1050
60
65,3
1920x1080
(1080p)
60
67,5
1366x768
60
47,7
WSXGA+
3
VGA – Component
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
480i
720x480
(1440x480)
59,94 (29,97)
15,7
576i
720x576
(1440x576)
50 (25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
B. HDMI Ψηφιακή
1
HDMI - σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
Ελληνικά
2
Ελληνικά
48
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
120
60
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
59,9
65,3
67,5
DVI - Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
WXGA
WSXGA+
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080 (1080p)
49
3
47,7
Κ.Συχνότητα [Hz]
59,94(29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
Ο.Συχνότητα [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
HDMI - Σήµα βίντεο
Λειτουργίες
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
4
60
Ανάλυση
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
HDMI - 1.4a 3D Timing
Λειτουργίες
720p
(Συσκευασία πλαισίου)
720p
(Συσκευασία πλαισίου)
1080p
(Συσκευασία πλαισίου)
720p (Άνω και κάτω)
720p (Άνω και κάτω)
1080i (Άνω και κάτω)
1080i (Άνω και κάτω)
1080p (Άνω και κάτω)
1080p (Άνω και κάτω)
1080p (Άνω και κάτω)
720p (Πλάι-Πλάι (Μισό))
1080i (Πλάι-Πλάι (Μισό))
1080i (Πλάι-Πλάι (Μισό))
1080p (Πλάι-Πλάι (Μισό))
1080p (Πλάι-Πλάι (Μισό))
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα
[Hz]
Ο.Συχνότητα
[KHz]
1280x720
50
37,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ρυθµός οριζόντιας
σάρωσης:
Ρυθµός κάθετης
Όρια εύρους οθόνης πηγής
σάρωσης:
γραφικών
Μέγ. ρυθµός
εικονοστοιχείων
Όριο εύρους πηγής HDMI Μέγ. ρυθµός TMDS
24
27,0
50
60
50(25)
60(30)
24
50
60
60
50(25)
60(30)
50
60
37,5
45,0
28,1
33,8
27,0
56,3
67,5
45,0
28,1
33,8
56,3
67,5
30k-100kHz
50-120Hz
Αναλογικό:162MHz
Ψηφιακό:165MHz
200MHz
Ελληνικά
1366x768
Ελληνικά
50
Προειδοποιήσεις κανονισµών &
ασφαλείας
Ανακοίνωση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί πως συµµορφώνεται µε τα όρια για µια ψηφιακή
συσκευή Τάξης Β (Class B) σύµφωνα µε το Μέρος 15 (Part 15) των Κανονισµών FCC. Αυτά τα
όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεµβολές σε
µια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιµοποιεί, και µπορεί να εκπέµψει
ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες,
µπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεµβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όµως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια συγκεκριµένη
εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεµβολές στη ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική λήψη, γεγονός που µπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη
συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να δοκιµάσει να διορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω µέτρα:
•
•
•
Επαναπροσανατολίστε ή µετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης για
βοήθεια.
Αυξήστε το διαχωρισµό µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα ή ένα κύκλωµα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι
συνδεδεµένος ο δέκτης.
Ανακοίνωση: Προστατευµένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις µε άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται µε τη χρήση θωρακισµένων καλωδίων
για να διατηρείται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της FCC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν
πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα όρια της Τάξης Β (Class B) µπορούν να συνδεθούν µε αυτόν
τον εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως
αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή µπορεί να
ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal
Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC. Η λειτουργία υπόκειται
στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει επιβλαβή
παρεµβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί,
περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συµµορφώνεται µε το Καναδικό ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών συµµορφώνεται µε τις
θεµελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.
Συµβατό µε τη Ρωσική ρυθµιστική πιστοποίηση
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σηµείωση: Οι παρακάτω ρυθµιστικές πληροφορίες είναι µόνο για µοντέλα µε
ασύρµατο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας οποιασδήποτε
χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρµατη χρήση. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις,
αυτό το προϊόν µπορεί να περιέχει ή να µη περιέχει ασύρµατες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρµατο
LAN και/ή µονάδες Bluetooth).
Καναδάς — Χαµηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)
a
b
Συνηθισµένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή, περιλαµβανοµένης
παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία αυτής της
συσκευής.
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία, αυτή η
συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και να η εγκατάσταση
σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους κανονισµούς και περιορισµούς στη
χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τοπικό γραφείο στη χώρα
χρήσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm για την τελευταία λίστα χωρών.
Ελληνικά
∆ιακήρυξη Συµµόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Αγγλικά
51
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
M1P1011
H9500BD/E250D/HE-820J
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2011.
_______________________________
Jul. 25, 2011
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
M1P1011
Machine Type:
H9500BD/E250D/HE-820J
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising