Acer | H6500 | Acer H6500 User Manual

Προβολέας της Acer
H6500/E-140/HE-802 Σειρά
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2011. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Προβολέας της Acer H6500/E-140/HE-802 Σειρά Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 09/2011
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Προβολέας της Acer H6500/E-140/HE-802 Σειρά
Αριθµός Μοντέλου: ___________________________________
Σειριακός Αριθµός: ___________________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: __________________________________
Τόπος Αγοράς:_______________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυµία HDMITM, το λογότυπο HDMI και η επωνυµία High-Definition Multimedia Interface είναι
εµπορικά σήµατα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφάλεια και την άνεσή σας
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για µελλοντική παραποµπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σηµειώνονται στο προϊόν.
Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον
καθαρισµό
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε µορφή σπρέι. Χρησιµοποιείτε ένα
στεγνό ύφασµα για τον καθαρισµό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύµατος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστηµα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστηµα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιµότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύµατος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής.
Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής, βεβαιωθείτε πως θα
βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το
προϊόν µπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζηµιά στο προϊόν.
Παρέχονται θύρες και ανοίγµατα για αερισµό? για να διασφαλίσετε την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την
υπερθέρµανση. Αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να µπλοκαριστούν ή να
καλυφθούν. Τα ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να µπλοκάρονται µε την τοποθέτηση
του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόµοια επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερµο, ή ενσωµατωµένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισµός.
•
Ποτέ µην σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω
των θυρών του περιβλήµατος καθώς µπορεί να ακουµπήσουν επικίνδυνα
σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να προκαλέσουν φωτιά
iv
•
•
ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ µην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήµατα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της µπαταρίας, µην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούµενη επιφάνεια.
Μην τη χρησιµοποιείτε ποτέ στον αθλητισµό, τη γυµναστική ή σε περιβάλλον µε
κραδασµού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωµα ή ζηµιά στο
στροφέα ή τη λυχνία.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου
ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισµού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπάει πάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε µέρος που µπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική µέτρηση ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική µέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεµένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε µία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύµατος συνδέοντας
υπερβολικά µεγάλο αριθµό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήµατος δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώµατος µίας
διακλάδωσης. Εάν χρησιµοποιούνται ταινίες ρεύµατος, το φορτίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Ο µετασχηµατιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωµένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσµα ταιριάζει µόνο σε µία γειωµένη παροχή ρεύµατος. Σιγουρευτείτε ότι η
πρίζα ρεύµατος είναι σωστά γειωµένη πριν εισάγετε το φις του µετασχηµατιστή
AC. Μην τοποθετήσετε το βύσµα σε µη γειωµένη παροχή ρεύµατος.
Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτοµέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας.
Η χρήση παροχής ρεύµατος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να
καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυµατισµό.
Σηµείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που µπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολές µε την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο µε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώµενου τύπου, αναγραφόµενο στο UL/πιστοποιηµένο από CSA,
εγκεκριµένο από VDE ή ισοδύναµό του, µέγιστο µήκος 4,5 µέτρα.
v
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η αφαίρεση των
καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σηµεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέµψτε τις επισκευές σε
αρµόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
•
•
Όταν το καλώδιο ρεύµατος ή η πρίζα έχει υποστεί ζηµιά ή έχει τριφτεί.
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν.
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζηµιά.
Αν το προϊόν παρουσιάζει µια εµφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει
ανάγκη επισκευής.
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας
του.
Σηµείωση: Ρυθµίστε µόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθµιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και συχνά απαιτεί εκτεταµένη
εργασία από αρµόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, µη χρησιµοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συµµορφώνονται µε τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήµατά της ενδεχοµένως περιέχουν µικρά τµήµατα. Φυλάτε τα
µακριά από µικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το
έντονο φως µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισµένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερµοκρασίες µπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου µε όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων µπορεί να µολύνουν
τα οπτικά συστατικά, µειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
•
Μέρη κοντά σε συναγερµούς φωτιάς.
•
•
Μέρη µε θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ºC/104 ºF.
Μέρη µε θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 10000 πόδια.
Βγάλτε τον προβολέα αµέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
πρόβληµα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι
θόρυβοι ή µυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν
την περίπτωση, βγάλτε τον αµέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε µε το
κατάστηµα αγοράς.
Μη συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε συχνά την τροφοδοσία απότοµα ούτε να βγάζετε τον προβολέα
από την πρίζα όσο λειτουργεί. Η καλύτερη πρακτική είναι να περιµένετε να
σταµατήσει ο ανεµιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
Μην ακουµπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερµαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό µπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζηµιές όταν είναι αποφραγµένο το φίλτρο ή οι
αερισµού µε βροµιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε µέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζηµιά στα µάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγµα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναµµένος ο προβολέας.
Μην εµποδίζετε τους φακούς του προβολέα µε αντικείµενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς µπορεί να θερµανθεί το αντικείµενο και να παραµορφωθεί, ή
ακόµα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάµπα, πατήστε το
HIDE (Απόκρυψη) στο τηλεχειριστήριο.
Η λάµπα θερµαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να
κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάµπα για να την
αντικαταστήσετε.
Μην λειτουργείτε τις λάµπες µετά την ονοµαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί,
σε σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάµπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε
βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
Το προϊόν θα ανιχνεύσει µόνο του τη διάρκεια ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε
βεβαιωθείτε πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστεί το
προειδοποιητικό µήνυµα.
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών της Λάµπας)"
από το µενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD)
µετά την αντικατάσταση της λάµπας.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που µπορεί να σας τραυµατίσουν.
Το µοναδικό εξάρτηµα που µπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάµπα που έχει
vii
•
•
το δικό της αφαιρούµενο καπάκι. Παραπέµψτε όλες τις επισκευές σε αρµόδιο
επαγγελµατικό προσωπικό επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυµατισµό ή ζηµιά.
Αυτό το προϊόν µπορεί να προβάλλει αναστραµµένες εικόνες για τοποθέτηση
στην οροφή. Χρησιµοποιείτε µόνο το κιτ µονταρίσµατος σε οροφή της acer για
την τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί µε
ασφάλεια.
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου µέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου µετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε µουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να µην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν µπορείτε να ακούσετε όταν σας µιλάνε οι δίπλα σας.
Οδηγίες περί διάθεσης
Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίµµατα κατά τη
διάθεση. Για να ελαχιστοποιηθεί η µόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούµε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Συµβουλευτική παράγραφος σχετικά µε τον υδράργυρο
Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν µια οθόνη LCD/CRT:
Η/Οι λυχνία(ες) στο εσωτερικό του εν λόγω προϊόντος περιέχει(ουν) υδράργυρο και θα
πρέπει ως εκ τούτου η ανακύκλωση ή διάθεσή της(τους) να πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις των τοπικών, πολιτειακών ή οµοσπονδιακών νόµων. πολιτειακούς ή
οµοσπονδιακούς νόµους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την Ένωση
Βιοµηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες
σχετικά µε την απόρριψη των λαµπών, επισκεφτείτε την τοποθεσίαwww.lamprecycle.org
viii
Όλα µε τη σειρά τους
Σηµειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
•
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
Χρησιµοποιήσετε ένα µαλακό πανί βρεγµένο µε ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβληµα της οθόνης.
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος αν δε θα
χρησιµοποιήσετε το προϊόν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τι να µην κάνετε:
•
•
•
Μην αποφράσετε τις σχισµές και τα ανοίγµατα που υπάρχουν για τον αερισµό
της µονάδας.
Μη χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη µονάδα.
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές µε υπερβολική σκόνη και χώµα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέµπει ένα ισχυρό µαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άµεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
µεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποιήσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το έντονο φως
µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
Παρακαλούµε να µην ανοίξετε ή αποσυναρµολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει µόνο του τη ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε
πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστούν τα προειδοποιητικά µηνύµατα.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών της Λάµπας)" από το
µενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) µετά την
αντικατάσταση της λάµπας.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος.
Μη χρησιµοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, µπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα. Πα
να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάµπας".
Όλα µε τη σειρά τους
iii
viii
Σηµειώσεις για τη χρήση
viii
Προφυλάξεις
viii
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
3
Προοπτική Προβολέα
3
Πίνακας Ελέγχου
4
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
5
Ξεκινώντας
7
Σύνδεση του Προβολέα
7
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
8
Ενεργοποίηση του προβολέα
8
Απενεργοποίηση του προβολέα
9
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
10
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
10
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
11
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
13
Χειριστήρια Χρήστη
15
Μενού εγκατάστασης
15
Acer Empowering Technology
16
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
17
Color (Χρώµα)
18
Image (Εικόνα)
20
Management (∆ιαχείριση)
22
Setting (Ρυθµίσεις)
22
Timer (Χρονόµετρο)
25
Language (Γλώσσα)
25
Πινακασ Περιεχοµενων
Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την
άνεσή σας
Παραρτήµατα
26
Αντιµετώπιση προβληµάτων
26
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
30
Αντικατάσταση και καθαρισµός των φίλτρων σκόνης
31
Αντικατάσταση της Λάµπας
32
Εγκατάσταση Οροφής
33
Τεχνικά χαρακτηριστικά
36
Καταστάσεις συµβατότητας
38
Προειδοποιήσεις κανονισµών & ασφαλείας
42
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό είναι ένας προβολέας DLP®µε ένα τσιπ. Οι αξιοσηµείωτες
λειτουργίες του περιλαµβάνουν:
•
Τεχνολογία DLP®
•
Εγγενής ανάλυση 1920 x 1080 1080p
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας 4:3 / 16:9 / L.Box
•
Η τεχνολογία ColorBoost της Acer προσφέρει τα πραγµατικά χρώµατα της
φύσης για ζωντανές εικόνες σα να σου µιλούν
•
Η τεχνολογία Acer ColorSafe II εξασφαλίζει συνεπή απόδοση χρώµατος µε το
πέρασµα του χρόνου.
•
Υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης
•
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Φωτεινός, Παρουσίαση, Κλασσικός, Ταινία,
Σκοτεινή αίθουσα, Παιχνίδι, Αθλητικά, Χρήστης) δίνουν τη δυνατότητα για την
καλύτερη απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
•
Συµβατό µε NTSC / PAL / SECAM και µε υποστήριξη HDTV (720p, 1080i,
1080p)
•
Η χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η λειτουργία οικονοµίας (ECO)
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της λάµπας
•
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
•
Το Πλήκτρο Empowering αποκαλύπτει τις ιδιότητες της Τεχνολογίας
Empowering της Acer (Acer eView, eTimer, ePower Management) για εύκολη
προσαρµογή των ρυθµίσεων.
•
Εξοπλισµένο µε συνδέσεις HDMITM οι οποίες υποστηρίζουν HDCP
•
Η προχωρηµένη ψηφιακή τραπεζοειδή παραµόρφωση προσφέρει τις
καλύτερες δυνατές παρουσιάσεις
•
Η Smart detection (Έξυπνη ανίχνευση) παρέχει γρήγορη, έξυπνη ανίχνευση
πηγής.
•
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
•
Τηλεχειριστήριο µε όλες τις λειτουργίες
•
Φακοί προβολής µε χειροκίνητη εστίαση και µεγέθυνση έως και 1,2X
•
8X ψηφιακό ζουµ και λειτουργία µετακίνησης pan
•
Συµβατό µε λειτουργικά συστήµατα Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®,
Windows® 7, OS
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείµενα που εµφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η µονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αµέσως µε το κατάστηµα αγοράς αν λείπει κάτι.
Προβολέας µε καπάκι φακού
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
POWER
ASPECT
RATIO
Acer Projector
FREEZE
HIDE
RESYNC
SOURCE
ZOOM
Security Card
H6500/E-140/HE-802
Series
P/N:MU.JD500.001
RGB
BRIGHTNESS
COLOR
CONTRAST
VGA
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
DVI
HDMI
WIRELESS
MUTE
PgUp
PgDn
Κάρτα ασφαλείας
Οδηγός Χρήστη
Τηλεχειριστήριο
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
2 x Μπαταρίες
Θήκη µεταφοράς
Φίλτρα σκόνης (Επιλογή)
3
Ελληνικά
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
1
7
6
8
9
7
2
3
5
#
4
10
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Πίνακας ελέγχου
6
Μοχλός ζουµ
2
Εξαερισµός (είσοδος)
7
∆έκτης τηλεχειριστήριου
3
Εξαερισµός (έξοδος)
8
∆αχτυλίδι εστίασης
4
Κουµπί ανύψωσης
9
Ζουµ φακών
5
Πόδι ανύψωσης
10 Καπάκι φακών
Πίσω πλευρά
3
2
4
5
6
1
#
7
8
9
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Πρίζα ρεύµατος
6
Σύνδεση HDMI 1
2
Υποδοχή USB
7
Σύνδεση HDMI 2
3
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήµατος
Υπολογιστή/HDTV/Component Video
(είσοδος VGA)
8
4
Σύνδεση εισόδου YPbPr/YCbCr
9
5
Σύνδεση εισόδου Composite video
Σύνδεση εξόδου 12V DC
Θύρα κλειδαριάς Kensington™
Ελληνικά
4
Πίνακας Ελέγχου
1
6
2
7
3
8
10
4
5
9
2
#
Εικονίδιο
Λειτουργία
Περιγραφή
1
LAMP
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάµπας
2
∆ιόρθωση Τραπεζίου
Ρυθµίζει την εικόνα για να αντισταθµίσει την
παραµόρφωση που προκαλείται από την κλίση
του προβολέα (±15µοίρες).
3
RESYNC
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την
πηγή εισόδου.
4
MENU
•
•
Πατήστε το "MENU" για να ανοίξει το
µενού της (OSD), πίσω στο προηγούµενο
βήµα για τη λειτουργία του µενού της OSD
ή για έξοδο από το µενού της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων
σας.
5
Ισχύς
∆είτε τα περιεχόµενα στην ενότητα
"Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα".
6
TEMP
Ενδεικτική Λυχνία LED Θερµοκρασίας
7
Τέσσερα πλήκτρα επιλογής
Χρησιµοποιήστετo
για να
κατεύθυνσης
επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις στην
επιλογή σας.
8
SOURCE
Αλλάζει την ενεργή πηγή.
9
Κουµπί Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eOpening,
eView, eTimer, ePower Management.
10
∆έκτης τηλεχειριστήριου
Λαµβάνει τα σήµατα του τηλεχειριστήριου.
5
Ελληνικά
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
1
POWER
6
FREEZE
HIDE
RESYNC
SOURCE
7
ASPECT
RATIO
8
2
3
4
5
9
ZOOM
26
10
11
RGB
13
14
17
18
21
22
BRIGHTNESS
COLOR
CONTRAST
PgUp
PgDn
VGA
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
DVI
HDMI
WIRELESS
MUTE
12
15
16
19
20
23
24
25
#
Εικονίδιο
Λειτουργία
Περιγραφή
1
Ποµπός υπέρυθρων
2
Πάγωµα
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
3
ΑΠΟΚΡΥΨΗ
Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε
την"ΑΠΟΚΡΥΨΗ" για να κρύψετε την εικόνα, πατήστε
το ξανά για να εµφανιστεί η εικόνα.
4
ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την πηγή
εισόδου.
5
ΠΗΓΗ
Αλλάζει την ενεργή πηγή.
6
Ισχύς
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του Προβολέα".
7
Αναλογία Εικόνας
Για να επιλέξετε την επιθυµητή αναλογία εικόνας
(Αυτόµατη/4:3/16:9/L.Box)
8
ΖΟΥΜ
Κάνει µεγέθυνση ή σµίκρυνση στην εικόνας του
προβολέα.
9
Κουµπί Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eView, eTimer, ePower
Management.
10
Θεµέλιο
Ρυθµίζει την εικόνα για να αντισταθµίσει την
παραµόρφωση που προκαλείται από την κλίση του
προβολέα (±15 µοίρες).
11
MENOY
•
12
ΣΕΛΙ∆Α
Χωρίς λειτουργία.
13
RGB
Πατήστε το "RGB" για βελτιστοποίηση για φυσικά
χρώµατα.
Στέλνει σήµατα στον προβολέα.
•
Πατήστε το "ΜΕΝΟΥ" για να ανοίξει το µενού της
OSD, πίσω στο προηγούµενο βήµα για τη
λειτουργία του µενού της OSD ή για έξοδο από το
µενού της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
Ελληνικά
6
#
Εικονίδιο
Λειτουργία
Περιγραφή
14
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
Πατήστε "ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ" για να ρυθµίστε τη
φωτεινότητα της εικόνας.
15
ΑΝΤΙΘΕΣΗ
Πατήστε την "ΑΝΤΙΘΕΣΗ" για να ελέγξετε τη διαφορά
ανάµεσα στα φωτεινότερα και τα σκοτεινότερα µέρη της
εικόνας.
16
ΧΡΩΜΑ
Πατήστε το "ΧΡΩΜΑ" για να ρυθµίσετε τη χρωµατική
θερµοκρασία της εικόνας.
17
VGA
Πατήστε το "VGA" για να αλλάξετε την πηγή στη
σύνδεση VGA. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει αναλογικό
RGB, YPbPr (480p/576p/720p/
/1080i), YCbCr (480i/576i) και RGBsync.
18
COMPONENT
Πατήστε το "COMPONENT" για να αλλάξετε την πηγή
σε Component βίντεο. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει
YPbPr (480p/576p/720p/1080p) και YCbCr (480i/576i/
1080i).
19
S-VIDEO
Χωρίς λειτουργία.
20
ΒΙΝΤΕΟ
Για να αλλάξετε πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
21
DVI
Χωρίς λειτουργία.
22
HDMI™
Για αλλαγή πηγής σε HDMI™.
23
Σιγή
Χωρίς λειτουργία.
24
Ασύρµατο
Χωρίς λειτουργία.
25
Πληκτρολόγιο 0~9
Πατήστε τα "0~9" για είσοδο ενός κωδικού πρόσβασης
στις "Ρυθµίσεις ασφαλείας".
26
Τέσσερα πλήκτρα επιλογής Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά πάνω, κάτω, αριστερά,
κατεύθυνσης
δεξιά για να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις
στην επιλογή σας.
Σηµείωση: Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία PIP, δεν διατίθεται η
λειτουργία ζουµ και τραπεζίου.
7
Ελληνικά
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
R B G
Συσκευή DVD,
Αποκωδικοποιητής και
µετατροπέας
τηλεοπτικού σήµατος,
δέκτης HDTV
USB
5
D-Sub
Έξοδος βίντεο
R B G
3
Y
2
4
USB
6
D-Sub
8
HDTV adapter
Y
HDMI
G
B
R
7
1
5
R B G
HDMI
#
1
Περιγραφή
#
Καλώδιο τροφοδοσίας
5
Συσκευή DVD,
Αποκωδικοποιητής και
µετατροπέας
τηλεοπτικού σήµατος,
δέκτης HDTV
Περιγραφή
Καλώδιο 3 RCA component
2
Καλώδιο USB
6
Καλώδιο composite video
3
Καλώδιο VGA
7
Καλώδιο HDMI
4
Προσαρµογέας VGA σε Component/
προσαρµογέας HDTV
8
Καλώδιο 12V DC
Σηµείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά µε
τον υπολογιστή σας, παρακαλούµε σιγουρευτείτε πως ο χρονισµός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συµβατός
µε τον προβολέα.
Ελληνικά
8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Αφαιρέστε το καπάκι των φακών. (Εικόνα #1)
2
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήµατος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
3
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί "Τροφοδοσίας"στον πίνακα
ελέγχου και η λυχνία LED Τροφοδοσίας θα ανάψει µπλε. (Εικόνα #2)
4
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.). O
προβολέας θα εντοπίσει αυτόµατα την πηγή.
•
Αν η οθόνη εµφανίσει τα εικονίδια "Κλειδώµατος" και "Πηγής", αυτό
σηµαίνει πως ο προβολέας έχει κλειδώσει έναν συγκεκριµένο τύπο πηγής
και πως δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος σήµατος εισόδου.
•
Αν εµφανιστεί το µήνυµα "∆εν υπάρχει σήµα" στην οθόνη, παρακαλούµε
βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια σήµατος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιµοποιήστε το κουµπί
"Πηγή" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο απευθείας
κουµπί πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάµεσα στις πηγές.
2
Κουµπί
τροφοδοσίας
1
Καπάκι φακών
9
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας.
Εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα: "Παρακαλούµε πατήστε ξανά το κουµπί
τροφοδοσίας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερµατισµού." Πατήστε ξανά το
κουµπί τροφοδοσίας.
2
Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ και θα αναβοσβήνει γρήγορα
µετά την απενεργοποίηση του προβολέα και οι ανεµιστήρες θα συνεχίσουν να
λειτουργούν για περίπου 2 λεπτά για να διασφαλιστεί η σωστή ψύξη του
συστήµατος.
3
Όσο παραµένει συνδεδεµένο το καλώδιο τροφοδοσίας, µπορείτε να πατήσετε
το κουµπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά αµέσως τον προβολέα
εντός των 2 λεπτών της διαδικασίας απενεργοποίησης.
4
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήµατος, η λυχνία LED ένδειξης
τροφοδοσίας θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά κόκκινη,
που σηµαίνει πως ο προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία αναµονής.
5
Τώρα, µπορείτε να βγάλετε µε ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύµατος.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
"Υπερθέρµανση προβολέα. Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα."
Αυτό το µήνυµα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει
υπερθερµανθεί. Η λάµπα θα σβήσει αυτόµατα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόµατα και η ένδειξη LED θερµοκρασίας θα ανάψει
σταθερά κόκκινη. Επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο
επισκευών.
•
"Σφάλµα ανεµιστήρα. Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα."
Αυτό το µήνυµα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον
ανεµιστήρα. Η λάµπα θα σβήσει αυτόµατα, ο προβολέας θα
απενεργοποιηθεί αυτόµατα και η ένδειξη LED θερµοκρασίας θα
αναβοσβήνει. Επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο
επισκευών.
Σηµείωση: Αν ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόµατα και η ένδειξη
LED της λάµπας ανάβει σταθερά κόκκινη, επικοινωνήστε µε τον
πλησιέστερο µεταπωλητή ή κέντρο επισκευών.
Ελληνικά
Απενεργοποίηση του προβολέα
Ελληνικά
10
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθµιση του ύψους
της εικόνας.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης. (Εικόνα #1)
2
Ανυψώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε (Εικόνα #2) και έπειτα
αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης (Εικόνα #3) για µικρορύθµιση
της γωνίας προβολής.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης. (Εικόνα #1)
2
Χαµηλώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε (Εικόνα #2) και έπειτα
αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης (Εικόνα #3) για µικρορύθµιση
της γωνίας προβολής.
1
Κουµπί
απελευθέρωσης
ποδιού ανύψωσης
3
Τροχός ρύθµισης κλίσης
2
Πόδι ανύψωσης
11
Συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
µπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυµητή
απόσταση από την οθόνη. Παράδειγµα: Αν ο προβολέας είναι 3 µέτρα από την
οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για µεγέθη εικόνα ανάµεσα σε 75 και 90
εκατοστά.
Σηµείωση: Να θυµάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 131 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 3 µέτρων.
Μ εγ
µέγ
ε
θος
ο
θόν
η
Ελα
χµ
έγ ε
ς
θος
ο
θόν
η
ς
B
90"
75 "
Ύψος: 131 Εκατοστά
από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
Ύψος:
109
εκατοστά
C
A
3 µέτρα Επιθυµητή απόσταση
Εικόνα: Σταθερή απόσταση µε διαφορετικό ζουµ και µέγεθος οθόνης.
Ελληνικά
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόνας
Ελληνικά
12
Μέγεθος οθόνης
Επιθυµητά
Απόσταση
(µέτρα)
∆ιαγώνιος
<A>
(ίντσες)
<B>
1,5
38
Κορυφή
Μέγεθος οθόνης
(Ελαχ ζουµ)
Π (εκ) x Υ (εκ)
83 x 47
Κορυφή
(Μεγ ζουµ)
Από τη βάση
∆ιαγώνιος
έως την κορυφή
(ίντσες)
της εικόνας (εκ)
<B>
<C>
54
45
Π (εκ) x Υ (εκ)
Από τη βάση
έως την κορυφή
της εικόνας (εκ)
<C>
100 x 56
65
2
50
111 x 63
73
60
133 x 75
87
2,5
63
139 x 78
91
75
167 x 94
109
3
75
167 x 94
109
90
200 x 113
131
3,5
88
194 x 109
127
105
233 x 131
152
4
100
222 x 125
145
120
267 x 150
174
4,5
113
250 x 141
163
136
300 x 169
196
5
125
278 x 156
181
151
333 x 188
218
6
151
333 x 188
218
181
400 x 225
261
7
176
389 x 219
254
211
467 x 263
305
8
201
444 x 250
290
241
533 x 300
348
9
226
500 x 281
326
271
600 x 338
392
10
251
556 x 313
363
301
667 x375
435
Αναλογία Ζουµ: 1,2x
13
A
60"
Επιθυµητό
µέγεθος εικόνας
D
Ύψος: 87 εκατοστά
Από τη βάση έως
την κορυφή της
εικόνας
2 µέτρα
2,4 µέτρα
C
B
Επιθυµητή απόσταση
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυµητό µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουµ. Για παράδειγµα: για να λάβετε ένα
µέγεθος εικόνας 60" τοποθετήστε τον προβολέα σε µια απόσταση 2,0 µέτρων και 2,4
µέτρων από την οθόνη και ρυθµίστε αντίστοιχα το επίπεδο ζουµ.
Ελληνικά
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
Ελληνικά
14
Επιθυµητό Μέγεθος Εικόνας
Απόσταση (µέτρα)
Κορυφή (εκ)
∆ιαγώνιος (ίντσες)
<A>
Π (εκ) x Υ (εκ)
Μεγ ζουµ
<B>
Ελαχ ζουµ
<C>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας
<D>
30
66 x 37
1,0
1,2
43
40
89 x 50
1,3
1,6
58
50
111 x 62
1,7
2,0
72
60
133 x 75
2,0
2,4
87
70
155 x 87
2,3
2,8
101
80
177 x 100
2,7
3,2
116
90
199 x 112
3,0
3,6
130
100
221 x 125
3,3
4,0
144
120
266 x 149
4,0
4,8
173
150
332 x 187
5,0
6,0
217
180
398 x 224
6,0
7,2
260
200
443 x 249
6,6
8,0
289
250
553x 311
8,3
10,0
361
300
664 x 374
10,0
***
433
Αναλογία Ζουµ: 1,2x
15
Μενού εγκατάστασης
Το µενού εγκατάστασης παρέχει µια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιµοποιείτε την OSD µόνο όταν
στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα "∆εν υπάρχει είσοδος σήµατος".
Οι επιλογές του µενού περιλαµβάνει ρυθµίσεις και αλλαγές για το µέγεθος της
οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπεζίου και περισσότερες.
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί "Τροφοδοσία" στον πίνακα
ελέγχου.
2
Πατήστε το κουµπί του "ΜΕΝΟΥ" στον πίνακα ελέγχου για να εµφανίσετε την
OSD για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.
3
Το µοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθµίσεων
βαθµονόµησης και ευθυγράµµισης, όπως το µέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
4
Το µενού Εγκατάστασης περιέχει τις παρακάτω επιλογές:
• Projection method (Μέθοδος προβολής)
• Projection location (Τοποθεσία προβολής)
• Menu location (Θέση Μενού)
• Keystone settings (Ρυθµίσεις τραπεζίου)
• Language settings (Ρυθµίσεις γλώσσας)
• Reset to factory default function (Επαναφορά στην εργοστασιακά
προεπιλεγµένη λειτουργία)
Χρησιµοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε µια επιλογή, το
αριστερό και δεξί βελάκι για να ρυθµίσετε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις επιλογών
και το δεξί βελάκι για είσοδο σε ένα υποµενού για ρύθµιση λειτουργιών. Οι νέες
ρυθµίσεις θα αποθηκευτούν αυτόµατα κατά την έξοδο από το µενού.
Ελληνικά
Χειριστήρια Χρήστη
Ελληνικά
16
5
Πατήστε οποιαδήποτε στιγµή το κουµπί του µενού για έξοδο από το µενού και
επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
Acer Empowering Technology
Κουµπί
Empowering
∆ιαχείριση του Acer eView
Το Κουµπί Acer Empowering παρέχει τρεις
µοναδικές λειτουργίες της Acer, οι οποίες
είναι αντίστοιχα οι "Acer eView
Management", "Acer eTimer
Management" και "Acer ePower
Management". Πατήστε το κουµπί " " για
περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να
εκτελέσετε το κύριο µενού της προβολής
στην οθόνη για να αλλάξετε τη λειτουργία
του.
Πατήστε το" " για να εκτελέσετε το
υποµενού "Acer eView Management".
Το "Acer eView Management" υπάρχει για
επιλογή της λειτουργίας προβολής.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer eTimer
Πατήστε το" " για να εκτελέσετε το
υποµενού "Acer eTimer Management".
Το "Acer eTimer Management" προσφέρει
µια λειτουργία υπενθύµισης για έλεγχου
του χρόνου της παρουσίασης.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer ePower
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
ePower Management".
Το "Acer ePower Management" προσφέρει
στο χρήστη µια συντόµευση για
εξοικονόµηση της διάρκειας ζωής της
λάµπας και του προβολέα. Παρακαλούµε
ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή στην
Οθόνη για περισσότερες λεπτοµέρειες.
17
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα µενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν
να κάνετε προσαρµογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθµίσεις.
Χρήση των µενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το µενού της OSD, πατήστε το"ΜΕΝΟΥ" στο Τηλεχειριστήριο ή
στον πίνακα ελέγχου.
•
Όταν εµφανιστεί η OSD, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξτε
οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό µενού. Μετά την επιλογή του επιθυµητού
στοιχείου στο µενού, πατήστε το
για είσοδο στο υποµενού για ρύθµιση των
λειτουργιών.
•
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυµείτε και αλλάξτε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα κουµπιά
.
•
Επιλέξτε το επόµενο στοιχείο που θέλετε να ρυθµίσετε στο υποµενού και
ρυθµίστε το σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "ΜΕΝΟΥ" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, η οθόνη
θα επιστρέψει στο κεντρικό µενού.
•
Για να κλείσετε την OSD, πατήστε το"ΜΕΝΟΥ" στο τηλεχειριστήριο ή στον
πίνακα ελέγχου. Το µενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα αποθηκεύσει
αυτόµατα τις νέες ρυθµίσεις.
Κύριο µενού
Ρύθµιση
Υποµενού
Ελληνικά
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ελληνικά
18
Color (Χρώµα)
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιηµένες για
διάφορους τύπους εικόνων.
•
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
•
•
Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον.
•
Dark Cinema (Σκοτεινή αίθουσα): Για περιεχόµενο σκοτεινής
αίθουσας.
•
•
•
Game (Παιχνίδια): Για περιεχόµενο παιχνιδιού.
Presentation (Παρουσίαση): Για την παρουσίαση σε συναντήσεις
µε υψηλότερη φωτεινότητα.
Movie (Ταινία): Για πιο φωτεινή και γενική αναπαραγωγή ταινίας/
βίντεο/φωτογραφίας.
Sports (Αθλητικά): Για εικόνα αθλητικών.
User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθµίσεων του χρήστη.
Wall Color (Χρώµα Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα σωστό χρώµα
ανάλογα µε τον τοίχο. Υπάρχουν πολλές επιλογές,
τοίχου)
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast
(Αντίθεση)
συµπεριλαµβανοµένου του λευκού, του ανοιχτού κίτρινου, του ανοιχτού
µπλε, του ροζ, του σκούρου πράσινου. Θα αντισταθµίζει την απόκλιση
του χρώµατος λόγω του χρώµατος του τοίχου για να εµφανίζεται ο
σωστός τόνος της εικόνας.
Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάµεσα στα φωτεινότερα
και τα σκοτεινότερα µέρη της εικόνας. Η ρύθµιση της αντίθεσης αλλάζει
την ποσότητα του µαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Color Temperature Ρυθµίστε τη θερµοκρασία χρώµατος. Σε υψηλότερη χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο κρύα, ενώ σε χαµηλότερη χρωµατική
(Χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.
Θερµοκρασία)
Degamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με µεγαλύτερη
τιµή γάµµα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο φωτεινά.
19
Noise Reduction (Μείωση θορύβου)
Προσαρµόζει τη µείωση θορύβου σήµατος. Το "0" σηµαίνει ότι η µείωση
θορύβου είναι απενεργοποιηµένη, το ">0" αυξάνει τη µείωση θορύβου.
Sharpness (Ευκρίνεια)
Ρυθµίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
Brilliant Color (Γυαλιστερό Χρώµα)
Παράγει ένα διευρυµένο φάσµα χρωµάτων επί της οθόνης που παρέχει
βελτιωµένο κορεσµό χρώµατος για φωτεινές σαν πραγµατικές εικόνες.
Η ιδιότητα αυτή είναι "Ενεργοποιηµένη" εξ ορισµού.
Dynamic Black (∆υναµικό µαύρο)
Επιλέξτε "On (Ενεργοποιηµένη)" για να βελτιστοποιεί αυτόµατα την
προβολή σκοτεινών σκηνών της ταινίας επιτρέποντάς τους να
προβάλλονται µε απίστευτες λεπτοµέρειες.
Color
R (Χρώµα Κ)
Color Management
Ρυθµίζει το κόκκινο χρώµα.
(∆ιαχείριση
Color G (Χρώµα Π)
χρωµάτων)
Ρυθµίζει το πράσινο χρώµα.
Color B (Χρώµα Μ)
Ρυθµίζει το µπλε χρώµα.
Color C (Χρώµα C)
Ρυθµίζει το κυανό χρώµα.
Color Y (Χρώµα Y)
Ρυθµίζει το κίτρινο χρώµα.
Color M (Χρώµα Μ)
Ρυθµίζει το µατζέντα χρώµα.
Skin Color (Χρώµα δέρµατος)
Ρυθµίζει το χρώµα δέρµατος.
Ρυθµίζει µια εικόνα βίντεο από µαύρο και άσπρο σε πλήρως κορεσµένο
Saturation
χρώµα.
(Κορεσµός)
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να µειώσετε την ποσότητα του χρώµατος στην
•
Tint (Χροιά)
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώµατος στην
εικόνα.
Ρυθµίζει την ισορροπία χρώµατος του κόκκινου και του πράσινου.
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου στην
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην
εικόνα.
HDMI Color Range Προσαρµόστε τη γκάµα χρωµάτων των δεδοµένων εικόνας HDMI για
(Γκάµα χρωµάτων να διορθώσετε το σφάλµα εµφάνισης χρώµατος.
HDMI)
•
Auto (Αυτόµατο): Αυτόµατη ρύθµιση σύµφωνα µε τις
πληροφορίες από το πρόγραµµα αναπαραγωγής.
•
Limited Range (Περιορισµένο εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα
εισαγωγής ως δεδοµένα περιορισµένου εύρους εικόνας.
•
Full Range (Πλήρες εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα
εισαγωγής ως δεδοµένα πλήρους γκάµας χρωµάτων.
Ελληνικά
Advanced (Για
προχωρηµένους)
Ελληνικά
20
Σηµείωση:Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσµός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία υπολογιστή ή HDMI.
Σηµείωση: Η λειτουργία "HDMI Color Range (Γκάµα χρωµάτων HDMI)"
υποστηρίζεται µόνο στη λειτουργία HDMI.
Image (Εικόνα)
Projection
(Προβολή)
Μπροστά
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση.
Οροφή
•
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την
εικόνα για προβολή όταν είναι προσαρτηµένος στην οροφή.
Πίσω
•
Ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να µπορείτε να προβάλετε
από πίσω από µια διαφανή οθόνη.
Πίσω-Οροφή
•
Aspect Ratio
(Αναλογία
Εικόνας)
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει και
γυρίζει ταυτόχρονα την εικόνα ανάποδα. Μπορείτε να κάνετε την
προβολή πίσω από µια διαφανή οθόνη µε τον προβολέα κρεµασµένο
από την οροφή.
Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας
που προτιµάτε.
•
Αυτόµατο: ∆ιατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους της
εικόνας και µεγιστοποίηση της εικόνας για να χωρέσει στα
τοπικά οριζόντια ή κάθετα pixel.
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα
απεικονιστεί χρησιµοποιώντας αναλογία 4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της
οθόνης και το ύψος θα ρυθµιστεί για να προβληθεί η εικόνα
χρησιµοποιώντας αναλογία 16:9.
•
L. Box: ∆ιατηρεί τον πρωτότυπο λόγο διαστάσεων σήµατος και
εστίασης επί 1.333 φορές.
21
Προσαρµόζει την παραµόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την
κλίση του προβολέα. (± 15 µοίρες)
H. Position
(Οριζόντια θέση)
•
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
•
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.
V. Position (Κάθετη
θέση)
Frequency
(Συχνότητα)
Η "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του
προβολέα για να ταιριάζει µε τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε µια κάθετη γραµµή που τρεµοπαίζει στην
προβαλλόµενη εικόνα, χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε
τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
Tracking
(Ευθυγράµµιση)
Συγχρονίζει το χρονισµό του σήµατος του προβολέα µε αυτόν της κάρτας
γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεµοπαίζει, χρησιµοποιήστε αυτή
τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
HDMI Scan Info
Ρύθµιση της αναλογίας overscan της εικόνας HDMI που βρίσκεται στην
οθόνη.
•
Auto (Αυτόµατο): Αυτόµατη ρύθµιση σύµφωνα µε τις πληροφορίες
από το πρόγραµµα αναπαραγωγής.
•
•
Underscan: Πάντα χωρίς overscan στην εικόνα HDMI.
Overscan: Πάντα να διατηρείται η overscan στην εικόνα HDMI.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "H. Position (Ο. Θέση)", "V. Position (Κ. Θέση)",
"Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράµµιση)" δεν υποστηρίζονται στη
λειτουργία HDMI ή Βίντεο.
Σηµείωση: Η λειτουργία "HDMI Scan Info" υποστηρίζεται µόνο στη λειτουργία
HDMI.
Ελληνικά
∆ιόρθωση
Τραπεζίου
Ελληνικά
22
Management (∆ιαχείριση)
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για να σκοτεινιάζει η έξοδος φωτός της
λάµπας του προβολέα, πράγµα το οποίο θα µειώσει την κατανάλωση
ενέργειας και θα αυξήσει τη ζωή της λάµπας. Επιλέξτε το "Off" για να
επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
High Altitude
(Υψηλό Υψόµετρο)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας
Υψηλό Υψόµετρο. Λειτουργεί τους ανεµιστήρες σε πλήρη ταχύτητα
συνεχόµενα, για να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του προβολέα σε υψηλό
υψόµετρο.
Auto Shutdown
(Αυτόµατος τερµατισµός)
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόµατα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήµατος µετά
από τον καθορισµένο χρόνο. (σε λεπτά)
Turn Off Mode
(Κατάσταση
Απενεργοποίησης)
•
Standard (Κλασσικό): Τερµατίζεται κανονικά ο προβολέας µετά
την ψύξη από τον ανεµιστήρα.
•
Instant Resume (Στιγµιαία συνέχιση): Συνεχίζεται το σύστηµα
όταν πατηθεί ξανά το πλήκτρο Ισχύς εντός 2 λεπτών.
Lamp Hour Elapse
(Ώρες Χρήσης Λάµπας)
Εµφανίζει το χρόνο που έχει λειτουργήσει η λάµπα (σε ώρες).
Lamp Reminding
(Υπενθύµιση Λάµπας)
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την εµφάνιση µιας υπενθύµισης για
αλλαγή της λάµπας 30 ώρες πριν τη λήξη της αναµενόµενης διάρκειας της
ζωής της.
Lamp Hour Reset
(Μηδενισµός Ωρών
Λάµπας)
Πατήστε το κουµπί
µετά που θα επιλέξετε το "Yes(Ναι)" για να
µηδενίσετε το µετρητή ωρών της λάµπας στις 0 ώρες.
Setting (Ρυθµίσεις)
Menu Location
(Θέση Μενού)
Επιλέξτε τη θέση του µενού στην οθόνη προβολής.
23
Επιλέγει µία επιθυµητή λειτουργία υποτίτλων από τις επιλογές CC1, CC2,
CC3, CC4, (το CC1 εµφανίζει υποτίτλους στην αρχική γλώσσα της περιοχής
σας). Επιλέξτε "Off (Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιηθεί η ιδιότητα
υποτίτλων. Η λειτουργία αυτή διατίθεται µόνον όταν επιλεγεί ένα σήµα
composite βίντεο ή µία είσοδος S-Video και η µορφή συστήµατος είναι
NTSC.
<Σηµείωση> Ορίστε τις διαστάσεις της οθόνης σας στο 4:3. Η λειτουργία
αυτή δεν διατίθεται όταν οι διαστάσεις είναι "16:9" ή "Auto (Αυτόµατο)" .
Security
(Ασφάλεια)
Security (Ασφάλεια)
Αυτός ο προβολέας προσφέρει µια χρήσιµη λειτουργία ασφαλείας για να
διαχειρίζεται ο διαχειριστής τη χρήση του προβολέα.
Πατήστε το
για να αλλάξετε τη ρύθµιση "Security (Ασφαλείας)". Aυ δεν
έχει ρυθµιστεί η λειτουργία ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε πρώτα τον
"Administrator Password (Κωδικό Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" πριν να
αλλάξετε τις ρυθµίσεις ασφαλείας.
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ασφαλείας. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει έναν κωδικό πρόσβασης
για να λειτουργήσει τον προβολέα. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην
ενότητα "Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη" για περισσότερες
λεπτοµέρειες.
•
Αν έχει επιλεγεί το "Off (Απενεργοποίηση)", τότε ο χρήστης µπορεί να
ενεργοποιήσει τον προβολέα χωρίς κωδικό πρόσβασης.
Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))
Όταν η "Security (Ασφαλείας)" είναι "On (Ενεργοποιηµένη)", ο διαχειριστής
µπορεί να ορίσει τη λειτουργία χρονικού ορίου.
•
Πατήστε το
ή το
για να επιλέξετε το διάστηµα του χρονικού
ορίου.
•
•
Το εύρος τιµών είναι από 10 έως 990 λεπτά.
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση του "Timeout (Min.)
(Χρονικού Ορίου (Λεπτά))" είναι η "Off (Απενεργοποιηµένη)".
•
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο προβολέας θα ζητήσει
από το χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης όταν ανάψει ο
προβολέας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου µπορούν να γίνουν δεκτοί
τόσο ο "User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)" όσο και ο
"Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)".
Όταν έχει περάσει ο χρόνος, ο προβολέας θα ζητήσει από το χρήστη
να εισάγει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Σηµείωση: Για µοντέλα 1080P, προτείνουµε ο τελικός χρήστης να ορίσει την
ανάλυση του υπολογιστή σε 1920 x 1080 πριν να χρησιµοποιήσει αυτή τη
λειτουργία.
Ελληνικά
Closed Caption
(Υπότιτλοι)
24
Ελληνικά
User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)
•
•
•
•
•
•
•
Πατήστε το
για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον "User Password (Κωδικός
Πρόσβασης Χρήστη)".
Πατήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης στο
τηλεχειριστήριο και πατήστε το "ΜΕΝΟΥ" για επιβεβαίωση.
Πατήστε το
για διαγραφή χαρακτήρα.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν δείτε να εµφανίζεται το "Confirm
Password (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης)".
Ο κωδικός πρόσβασής θα πρέπει να είναι από 4 έως 8 χαρακτήρες.
Αν επιλέξετε το "Request password only after plugging power cord (Να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης µόνο µετά τη σύνδεση του καλωδίου
τροφοδοσίας)", ο προβολέας θα ζητάει από το χρήστη να εισάγει τον κωδικό
πρόσβασης µόνο κάθε φορά συνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν επιλέξετε το "Always request password while projector turns on (Να
απαιτείται πάντα κωδικός πρόσβασης όταν ανάβει ο προβολέας)", ο
χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιεί τον προβολέα.
Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)
Ο "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" µπορεί να
χρησιµοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο διαλόγου "Enter Administrator Password
(Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" όσο και στο "Enter Password
(Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης)".
•
Πατ?στε το
για να αλλάξετε τον "Administrator Password (Κωδικός
Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)".
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση για τον "Administrator Password
(Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" είναι η"1234".
Αν ξεχάσατε τον "Κωδικό Πρόσβασης ∆ιαχειριστή", ακολουθήστε τα παρακάτω για
να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή:
•
Υπάρχει τυπωµένος ένας µοναδικός "Universal Password (Γενικός Κωδικός
Πρόσβασης)" 6 ψηφίων στην Κάρτα Ασφαλείας (παρακαλούµε δείτε τα
εξαρτήµατα στη συσκευασία). Αυτός ο µοναδικός κωδικός πρόσβασης είναι
ο κωδικός που θα γίνεται αποδεκτός από τον προβολέα ανά πάσα στιγµή,
ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή.
•
Αν χάσετε αυτήν την κάρτα ασφαλείας και τον αριθµό, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το κέντρο επισκευών της Acer.
Αυτόµατη οθόνη
Η προεπιλογή είναι "On" (Ενεργοποιηµένη), η κίνηση προς τα κάτω/επάνω της
ηλεκτρονικής οθόνης θα συνδέεται µε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
Προβολέα.
Επαναφορά
•
Πατήστε το κουµπί
και επιλέξτε το “Ναι” για επιστροφή των
παραµέτρων προβολής όλων των µενού στις προεπιλεγµένες
εργοστασιακές τους ρυθµίσεις.
PIP
•
•
Επιλέξτε το "On" (Ενεργοποίηση) για να δείτε δύο οθόνες ταυτόχρονα.
Επιλέξτε το "Off" (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
PIP Source
(Πηγή PIP)
PIP Location
(Θέση ΡΙΡ)
Πατήστε το
και το
για να επιλέξετε τη δευτερεύουσα πηγή βίντεο: Σήµα
Composite, S-Video ή Component.
Επιλέξτε τη θέση του δευτερεύοντος σήµατος PIP στην οθόνη προβολής.
PIP Size (Μέγεθος ΡΙΡ) Επιλέξτε το µέγεθος του δευτερεύοντος σήµατος PIP στην οθόνη προβολής.
Σηµείωση: Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία PIP, δεν διατίθεται η λειτουργία
ζουµ και τραπεζίου.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "PIP", "PIP Source (Πηγή PIP)", "PIP Location (Θέση
ΡΙΡ)" και "PIP Size (Μέγεθος ΡΙΡ)" υποστηρίζονται µόνον στην κατάσταση
λειτουργίας HDMI.
25
Ελληνικά
Timer (Χρονόµετρο)
Timer Location (Θέση
Χρονοδιακόπτη)
•
Επιλέξτε τη θέση του χρονοδιακόπτη στην οθόνη.
Timer Start (Έναρξη
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το
Timer Period (Χρονικό
∆ιάστηµα
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το κουµπί
Timer Display (Προβολή
Χρονοδιακόπτη)
•
για να ξεκινήσει/σταµατήσει ο χρονοδιακόπτης.
ή
για να ρυθµίσετε το χρονικό
διάστηµα του χρονοδιακόπτη.
Πατήστε το κουµπί
ή
για να επιλέξετε ποια λειτουργία
προβολής του χρονοδιακόπτη θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Language (Γλώσσα)
Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε το πολύγλωσσο µενού της OSD. Χρησιµοποιήστε τα
κουµπιά
προτιµάτε.
•
ή
Πατήστε το
για να επιλέξετε τη γλώσσα µενού που
για επιβεβαίωση της επιλογής.
Ελληνικά
26
Παραρτήµατα
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα µε τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιµετώπισης προβληµάτων. Αν το πρόβληµα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας µεταπωλητή ή µε το
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Προβλήµατα εικόνας και λύσεις
#
1
2
Πρόβληµα
∆εν εµφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 2000/
XP/Vista/Windows
7))
Επίλυση
•
Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα
"Ξεκινώντας".
•
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν
λυγίσει ή σπάσει.
•
Ελέγξτε αν η λάµπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί
σωστά. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
"Αντικατάσταση της λάµπας".
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού
και πως είναι αναµµένος ο προβολέας.
•
Πατήστε το "Επανασυγχρονισµός" στο τηλεχειριστήριο
ή στον πίνακα ελέγχου.
•
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Από το "Ο υπολογιστής µου", ανοίξτε τον "Πίνακα
ελέγχου" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
"Οθόνη".
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x
1200).
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Ιδιότητες για
προχωρηµένους".
Αν το πρόβληµα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιµοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης είναι
µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x 1200).
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Αλλαγή" στην καρτέλα
"Οθόνη".
•
Κάντε κλικ στο "Εµφάνιση όλων των συσκευών".
Έπειτα, επιλέξτε το "Συνηθισµένοι τύποι οθόνης
(Standard monitor types)" στο κουτί SP, επιλέξτε
την ανάλυση που θέλετε στο κουτί "Μοντέλα
(Models)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε UXGA
(1600 x 1200).
27
4
5
6
7
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα
(Για φορητούς
υπολογιστές)
Η οθόνη του
φορητού
υπολογιστή δεν
εµφανίζει την
παρουσίασή σας
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεµοπαίζει
Η εικόνα έχει µια
κάθετη γραµµή
που τρεµοπαίζει
Η εικόνα δεν είναι
εστιασµένη
•
Πατήστε το "Επανασυγχρονισµός" στο τηλεχειριστήριο
ή στον πίνακα ελέγχου.
•
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήµατα για το στοιχείο 2
(παραπάνω) για να ρυθµίσετε την ανάλυση του
υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθµίσεων εξόδου.
Παράδειγµα: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει
η οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισµό
περιλαµβανοµένου του προβολέα.
•
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές µπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιµοποιείται µια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε λειτουργικό
Apple® Mac®: Στο System Preferences (Προτιµήσεις
συστήµατος), ανοίξτε το Display (Προβολή) και ορίστε
το Video Mirroring (Κατοπτρισµός εικόνας) στο "On
(Ενεργοποίηση)".
•
Ρυθµίστε το "Tracking (Συντονισµό)" για να τη
διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Ρύθµιση
εικόνας)" για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αλλάξτε τις ρυθµίσεις βάθους χρώµατος της οθόνης
στον υπολογιστή σας.
•
Χρησιµοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθµίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Ρύθµιση
εικόνας)" για περισσότερες πληροφορίες.
•
Ελέγξτε και ρυθµίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της
κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συµβατή µε τον
προβολέα.
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του
φακού.
•
Ρυθµίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του
προβολέα.
•
Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται µέσα
στην απαιτούµενη απόσταση 1,5 έως 10,0 µέτρων από
τον προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να λάβετε
ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας ρυθµίζοντας την
απόσταση και το ζουµ" για περισσότερες πληροφορίες.
Ελληνικά
3
Ελληνικά
28
8
9
10
11
Η εικόνα είναι
παραµορφωµένη
κατά την προβολή
µιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Η εικόνα είναι πολύ
µικρή ή πολύ
µεγάλη
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
Η εικόνα είναι
αντιστραµµένη
Κατά την αναπαραγωγή µιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιηµένη σε αναµορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
µπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή 4:3,
παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραµορφωµένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθµίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθµίστε τη µορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή
Letterbox(LBX), παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε
Letterbox(LBX) στην OSD του προβολέα.
•
Ρυθµίστε το µοχλό ζουµ στο πάνω µέρος του
προβολέα.
•
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο µακριά στην
οθόνη.
•
Πατήστε το "ΜΕΝΟΥ" στο τηλεχειριστήριο ή στον
πίνακα ελέγχου. Μεταβείτε στις "Image setting
(Ρυθµίσεις εικόνας) --> Aspect Ratio (Αναλογία
εικόνας)" και δοκιµάστε άλλες ρυθµίσεις.
•
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε
να είναι κεντραρισµένος στην οθόνη.
•
Πατήστε το πλήκτρο "∆ιόρθωση τραπεζίου / " στο
τηλεχειριστήριο µέχρι οι πλευρές να γίνουν κάθετες.
•
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) --> Projection (Προβολή)"
από την OSD και ρυθµίστε την κατεύθυνση προβολής.
Προβλήµατα µε τον Προβολέα
#
Συνθήκες
Επίλυση
1
Ο προβολέας σταµατάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιµένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
2
Η λάµπα έχει καεί ή κάνει ένα
ξερό ήχο
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της,
µπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο προβολέας δε θα
ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα.
Για να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε
τη διαδικασία στην ενότητα "Αντικατάσταση της
Λάµπας".
29
#
1
Συνθήκες
Μήνυµα
Υπενθύµιση Μηνύµατος
Fan Fail (Σφάλµα Ανεµιστήρα) - ο ανεµιστήρας του συστήµατος δε
λειτουργεί.
Projector Overheated (Υπερθέρµανση Προβολέα) - ο προβολέας
έχει υπερβεί τη συνιστώµενη θερµοκρασία λειτουργίας και πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να µπορέσετε να το
χρησιµοποιήσετε.
Replace the lamp (Αντικατάσταση της λάµπας) - η λάµπα σε λίγο
φτάνει στη µέγιστη διάρκεια ζωής της. Ετοιµαστείτε να την
αντικαταστήσετε σύντοµα.
Ελληνικά
Μηνύµατα OSD
Ελληνικά
30
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
Μηνύµατα LED
Λυχνία LED
--
Λυχνία LED
Θερµοκρασίας
Κόκκινο
Αλλαγή
ΕΝΕΡΓΟ σε
ΑΝΕΝΕΡΓΟ
100ms
----
Κατάσταση ψύξης
--
--
Κουµπί τροφοδοσίας
ΑΝΕΝΕΡΓΟ: Ψύξη
ολοκληρώθηκε, Κατάσταση
αναµονής
Λήψη υλικολογισµικού
Σφάλµα ∆ιακόπτη
θερµοκρασίας (T ≤ 105°C)
(Υπερβολική θερµοκρασία
λαµπτήρα) στην OSD
εµφανίζεται “Υπερθέρµανση
προβολέα”
Σφάλµα ∆ιακόπτη
--
--
ΕΝΕΡΓ.
--
ΕΝΕΡΓ.
ΕΝΕΡΓ.
ΕΝΕΡΓ.
--
ΕΝΕΡΓ.
ΕΝΕΡΓ.
--
ΕΝΕΡΓ.
--
ΕΝΕΡΓ.
--
Αναβοσβήνει
0,5
δευτερόλεπτα
H(Αναµένο), 0,5
δευτερόλεπτα
L(Σβηστό)
--
ΕΝΕΡΓ.
ΕΝΕΡΓ.
--
--
ΕΝΕΡΓ.
Αναβοσβήνει
0,5
δευτερόλεπτα
H(Αναµένο), 0,5
δευτερόλεπτα
L(Σβηστό)
--
--
ΕΝΕΡΓ.
Μήνυµα
Βύσµα τροφοδοσίας
Αναµονή
Πλήκτρο λειτουργίας στο ON
Επανάληψη λάµπας
θερµοκρασίας (T ≥ 105°C)
(Υπερβολική θερµοκρασία
λαµπτήρα) στην OSD
εµφανίζεται “Υπερθέρµανση
προβολέα”
Στην OSD σφάλµατος
κλειδώµατος ανεµιστήρα
εµφανίζεται το µήνυµα "Fan
Fail, Will automatically turn
off soon. (Βλάβη Ανεµιστήρα,
Θα σβήσει σύντοµα
αυτόµατα.)"
Σφάλµα στη λυχνία (Λάµπα,
στραγαλιστική διάταξη)
Αστοχία τροχού χρώµατος
Κόκκινο
Αλλαγή
ΕΝΕΡΓΟ σε
ΑΝΕΝΕΡΓΟ
100ms
--
Λυχνία LED Λειτουργίας
Κόκκινο
Αλλαγή
ΕΝΕΡΓΟ σε
ΑΝΕΝΕΡΓΟ
100ms
ΕΝΕΡΓ.
---
Μπλε
--
-ΕΝΕΡΓ.
Αναβοσβήνει 0,5
δευτερόλεπτα
H(Αναµένο), 0,5
δευτερόλεπτα
L(Σβηστό)
Αναβοσβήνει 0,5
-δευτερόλεπτα
H(Αναµένο), 0,5
δευτερόλεπτα
L(Σβηστό)
ΕΝΕΡΓ.
--
31
Αντικατάσταση των φίλτρων σκόνης
1
2
3
4
5
Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Τραβήξτε προς τα έξω και τα δύο φίλτρα σκόνης. (Εικόνα #1)
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης.
Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα σκόνης στη θέση τους, εκτελέστε τα παραπάνω
βήµατα αντίστροφα.
Όταν χρησιµοποιούνται τα φίλτρα σκόνης, θέστε το σύστηµα στη λειτουργία
µεγάλου υψοµέτρου. (Ρυθµίσεις: Menu (Μενού)->Management (∆ιαχείριση)->
High Altitutde (Υψηλό Υψόµετρο)->On (Ενεργοποιηµένη))
Σηµείωση: Όταν είναι εγκατεστηµένα τα φίλτρα σκόνης, βεβαιωθείτε
ότι το σύστηµα είναι σε λειτουργία µεγάλου υψοµέτρου.
(Εικόνα #1)
Καθαρισµός των φίλτρων σκόνης
Καθαρίζετε τα φίλτρα σκόνης κάθε 1000 ώρες λειτουργίας. Αν δεν καθαρίζονται
τακτικά µπορεί να αποφραγούν από τη σκόνη, αποτρέποντας το σωστό αερισµό.
Αυτό µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση και να προκαλέσει βλάβη στον
προβολέα. (Κανονικά συνιστώνται 1000 ώρες, όµως η περίοδος καθαρισµού θα
εξαρτάται από το πραγµατικό περιβάλλον)
Αν η σκόνη αφαιρείται δύσκολα ή αν έχει σπάσει το φίλτρο, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε την πλησιέστερη αντιπροσωπεία ή κέντρο επισκευών για να
αποκτήσετε ένα καινούριο φίλτρο.
Φίλτρο σκόνης
(Εικόνα #2)
Ελληνικά
Αντικατάσταση και καθαρισµός των φίλτρων
σκόνης
Ελληνικά
32
Αντικατάσταση της Λάµπας
Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το καπάκι και έπειτα
βγάλτε τη λάµπα.
Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη ζωή της λάµπας. Θα εµφανίσει το προειδοποιητικό
µήνυµα "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (Η λάµπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιµης ζωής
της σε λειτουργία πλήρους ισχύος. Προτείνεται να την αντικαταστήσετε!)"
Όταν δείτε αυτό το µήνυµα, αλλάξτε τη λάµπα όσο το δυνατό συντοµότερα.
Προειδοποίηση: Ο θάλαµος της λάµπας είναι ζεστός! Αφήστε τον να
κρυώσει πριν να αλλάξετε τη λάµπα.
3
1
2
1
2
5
4
Για αλλαγή της λάµπας
1
Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί τροφοδοσίας.
2
Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
3
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4
Αφαιρέστε τις δύο βίδες και στις δύο πλευρές του προτζέκτορα ταυτόχρονα.
(Εικόνα #1)
5
Πιέστε και σπρώξτε το επάνω κάλυµµα προς την κατεύθυνση του φακού.
(Εικόνα #2)
6
Ανοίξτε το πάνω καπάκι. (Εικόνα #3)
7
Αφαιρέστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν τη µονάδα της λάµπας X uκαι
τραβήξτε τη γραµµή της λάµπαςv Y. (Εικόνα #4)
8
Τραβήξτε έξω τη µονάδα της λάµπας. (Εικόνα #5)
Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα της λάµπας, εκτελέστε τα παραπάνω βήµατα
αντίστροφα.
Προειδοποίηση: Για να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού, µη
ρίξετε τη λάµπα και µην ακουµπήσετε το γλόµπο της λάµπας. Ο
γλόµπος µπορεί να θρυµµατιστεί και να προκαλέσει τραυµατισµό αν
πέσει.
33
Ελληνικά
Εγκατάσταση Οροφής
Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα χρησιµοποιώντας ένα µοντάρισµα
οροφής, παρακαλούµε ανατρέξτε στα παρακάτω βήµατα:
Τρυπήστε τέσσερις τρύπες σε ένα σταθερό, δοµικά γερό τµήµα της οροφής και
ασφαλίστε τη βάση µονταρίσµατος.
m
m
m
13 m
20
1
,9
49mm
mm
8,4
130 mm
Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνονται βίδες. Παρακαλούµε βρείτε τις
κατάλληλες βίδες για τον τύπο της οροφής σας.
2
Ασφαλίστε τη ράβδο οροφής χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο τύπο βιδών
τεσσάρων κυλίνδρων.
Βάση µονταρίσµατος σε οροφή
- Τοποθέτηση σε οροφή
Σύντοµη ράβδος
Μακριά ράβδος
Ράβδος επέκτασης
Βίδα τύπου A
50 χλστ µήκος / 8 χλστ διάµετρος -
Καπάκι µακριού κυλίνδρου
Κλειδί άλεν
- Για σφίξιµο/χαλάρωση
Βίδα σύσφιξης
Μεσαία ράβδος:
Ελληνικά
34
3
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο αριθµό βιδών για το µέγεθος του προβολέα για να
προσαρτήσετε τον προβολέα στο βραχίονα µονταρίσµατος σε οροφή.
Βίδα Τύπου B
Μικρή ροδέλα
Μεγάλη ροδέλα
Βραχίονας προβολέα
Υποστηρίζει τον προβολέα και επιτρέπει να γίνουν ρυθµίσεις
∆ιαχωριστής
- Για αποβολή θερµότητας
Σηµείωση: Συνιστάται να αφήσετε µια λογική απόσταση ανάµεσα στο
βραχίονα και τον προβολέα για να επιτρέψετε τη σωστή κατανοµή
θερµότητας. Χρησιµοποιήστε δύο ροδέλες για επιπλέον υποστήριξης,
αν θεωρείτε πως είναι απαραίτητο.
4
Προσαρτήστε το βραχίονα οροφής στη ράβδο οροφής.
Καπάκι µεγάλου κυλίνδρου
Κλειδί άλεν
Βίδα τύπου A
50 χλστ µήκος /∆ιάµετρος 8 mm
- Για σφίξιµο/χαλάρωση
Βίδα σύσφιξης
35
Ρυθµίστε κατάλληλα τη γωνία και τη θέση.
Ελληνικά
5
Βίδα σύσφιξης
Κλειδί άλεν
30°
Κλειδί άλεν
Βίδα σύσφιξης
Σηµείωση: Ο κατάλληλος τύπος βίδας και ροδέλας για το κάθε
µοντέλο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Στη συσκευασία βιδών
περιλαµβάνονται βίδες διαµέτρου 3 χιλιοστών.
Μοντέλα
Τύπος Ροδέλας
Mήκος (χλστ)
Μεγάλη
Χαµηλή
3
25
V
V
ΠΡΟ∆. ΒΙ∆ΑΣ M3 x 10 χιλιοστά
60,0 mm
H6500/E-140/HE-802
Βίδα Τύπου B
∆ιάµετρος (χλστ)
160,0 mm
Ελληνικά
36
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω µπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δηµοσιευµένα
τεχνικά χαρακτηριστικά µάρκετινγκ της Acer.
Σύστηµα προβολής
DLP®
Ανάλυση
Εγγενής: 1080P (1920 x 1080), Μέγιστη: UXGA (1600 x
1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
Συµβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συµβατών µε IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA,
SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Συµβατότητα βίντεο
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Aspect ratio (Αναλογία εικόνας)
Αυτόµατο, 4:3, 16:9, L.Box
Προβαλλόµενα χρώµατα
1,07 δισεκατοµµύρια χρώµατα
Φακοί προβολής
F/ 2,55-2,86, f = 22,37 χλστ – 26,73 χλστ, 1,2X
χειροκίνητο ζουµ φακού
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
38" (96 εκ) - 300" (762 εκ)
Απόσταση προβολής
4,9' (1,5 µ) - 32,7' (10,0 µ)
Αναλογία ρίψης
60"@2µ (1,50 - 1,80:1)
Ρυθµός οριζόντιας σάρωσης
30k - 100kHz
Ρυθµός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
50 - 85 Hz
Τύπος λάµπας
240 W, λάµπα που αντικαθίσταται από το χρήστη
∆ιόρθωση τραπεζίου
+/- 15 µοίρες
Βάρος
2,54kg (5,6 λίµπρες)
∆ιαστάσεις (B x Π x Υ)
269 χλστ x 205,6 χλστ x 95,5 χλστ (10,6" x 8,1" x 3,8")
Ψηφιακό Ζουµ
8X
Τροφοδοτικό
Είσοδος ρεύµατος 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
305W ± 10% για κανονική λειτουργία
245W ± 10% για λειτουργία ECO
Αναµονή < 1W
Θερµοκρασία λειτουργίας
5ºC έως 35ºC / 41ºF έως 95ºF
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
•
•
•
•
•
•
•
Πρίζα ρεύµατος x1
Είσοδος VGA x1
Composite video x1
3 RCA Component βίντεο x1
HDMI x2
USB x1: για τηλεχειριστήριο
Υποδοχή DC x1
37
•
•
•
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x1
Καλώδιο VGA x1
Τηλεχειριστήριο x1
Μπαταρίες x2 (για τηλεχειριστήριο)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x1
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x1
Κάρτα ασφαλείας x1
Θήκη µεταφοράς x 1
* Ο σχεδιασµός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως
προειδοποίηση.
Ελληνικά
Τυπικά περιεχόµενα συσκευασίας
Ελληνικά
38
Καταστάσεις συµβατότητας
A. Αναλογική VGA
1
VGA Αναλογική – Σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,00
31,5
34,9
37,9
48,4
68,7
75,2
60,3
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
39
VGA Αναλογική – Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080
60
75
85
60
60
60
60
60
60
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
55,9
65,3
47,7
67,50
WSXGA+
3
VGA Αναλογική – Σήµα Component
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
720x480
720x576
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
59,94(29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27
67,5
56,3
B. HDMI Ψηφιακή
1
HDMI - σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
SVGA
XGA
Ελληνικά
2
Ελληνικά
40
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,00
31,5
34,9
37,9
48,4
68,7
75,2
60,3
HDMI - Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1366x768
1920x1080
60
75
85
60
60
60
60
60
60
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
55,9
65,3
47,7
67,50
WSXGA+
41
HDMI - Σήµα βίντεο
Λειτουργίες
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Ανάλυση
720x480(1440x480)
720x480
720x576(1440x576)
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ρυθµός οριζόντιας
Όρια εύρους
σάρωσης:
οθόνης πηγής
Ρυθµός κάθετης
γραφικών
σάρωσης:
Μέγ. ρυθµός
ADC
εικονοστοιχείων:
Μέγ. συχνότητα:
TMDS
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
59,94(29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
15,7
31,5
15,6
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27
67,5
56,3
30k-100kHz
50-85Hz
170MHz
200MHz
Ελληνικά
3
Ελληνικά
42
Προειδοποιήσεις κανονισµών &
ασφαλείας
Ανακοίνωση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί πως συµµορφώνεται µε τα όρια για µια ψηφιακή
συσκευή Τάξης Β (Class B) σύµφωνα µε το Μέρος 15 (Part 15) των Κανονισµών FCC. Αυτά τα
όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεµβολές σε
µια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιµοποιεί, και µπορεί να εκπέµψει
ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες,
µπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεµβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όµως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια συγκεκριµένη
εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεµβολές στη ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική λήψη, γεγονός που µπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη
συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να δοκιµάσει να διορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω µέτρα:
•
•
•
Επαναπροσανατολίστε ή µετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης για
βοήθεια.
Αυξήστε το διαχωρισµό µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα ή ένα κύκλωµα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι
συνδεδεµένος ο δέκτης.
Ανακοίνωση: Προστατευµένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις µε άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται µε τη χρήση θωρακισµένων καλωδίων
για να διατηρείται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της FCC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν
πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα όρια της Τάξης Β (Class B) µπορούν να συνδεθούν µε αυτόν
τον εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως
αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή µπορεί να
ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal
Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC. Η λειτουργία υπόκειται
στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει επιβλαβή
παρεµβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί,
περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συµµορφώνεται µε το Καναδικό ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών συµµορφώνεται µε τις
θεµελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.
Συµβατό µε τη Ρωσική ρυθµιστική πιστοποίηση
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σηµείωση: Οι παρακάτω ρυθµιστικές πληροφορίες είναι µόνο για µοντέλα µε
ασύρµατο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας οποιασδήποτε
χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρµατη χρήση. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις,
αυτό το προϊόν µπορεί να περιέχει ή να µη περιέχει ασύρµατες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρµατο
LAN και/ή µονάδες Bluetooth).
Καναδάς — Χαµηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)
a
b
Συνηθισµένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή, περιλαµβανοµένης
παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία αυτής της
συσκευής.
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία, αυτή η
συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και να η εγκατάσταση
σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους κανονισµούς και περιορισµούς στη
χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τοπικό γραφείο στη χώρα
χρήσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm για την τελευταία λίστα χωρών.
Ελληνικά
∆ιακήρυξη Συµµόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Αγγλικά
43
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
M1P1108
H6500/E140/HE-802
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2011.
_______________________________
Aug. 24, 2011
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
M1P1108
Machine Type:
H6500/E140/HE-802
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising