Acer | X1230PS | Acer X1130P User Manual

Προβολέας της Acer
Σειρά X1130P/X1130PA/X1130PS/
X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1230PS/X1237
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Προβολείς της Acer X1130P/X1130PA/X1130PS/X1230P/X1230PA/X1230PK/X1230PS/X1237
Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 11/2009
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες,
σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα
σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Προβολέας Acer Σειρά X1130P/X1130PA/X1130PS/X1230P/X1230PA/X1230PK/X1230PS/X1237
Αριθμός Μοντέλου: ___________________________________
Σειριακός Αριθμός: ___________________________________
Ημερομηνία Αγοράς: _________________________________
Τόπος Αγοράς: ______________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για
λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυμία HDMITM, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι
εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες για την ασφάλεια και
την άνεσή σας
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για μελλοντική
αναφορά. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται
στο προϊόν.
Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Να χρησιμοποιείτε
ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύματος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστημα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστημα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Αν η
συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά.
Οι σχισμές και τα ανοίγματα παρέχονται για αερισμό. Εξασφαλίζουν την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και το προστατεύουν από την
υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να
καλύπτονται. α ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται τοποθετώντας το
προϊόν σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρεμφερή επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός.
•
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα
σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
iv
•
•
Για να αποφύγετε τη ζημιά στα εσωτερικά συστατικά της και να αποτρέψετε τη
διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μια επιφάνεια η
οποία δονείται.
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο
στροφέα ή τη λυχνία.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου
ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώσετε μια πρίζα ρεύματος ή ένα πολύπριζο συνδέοντας πολλές
συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δε θα πρέπει να ξεπερνάει το
80% της ονομαστικής τάσης του κλάδου. Αν χρησιμοποιείτε πολύπριζα, το
φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονομαστικής τάσης εισόδου του
πολύπριζου.
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
φις ταιριάζει μόνο σε μια γειωμένη πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα
ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του
μετασχηματιστή. Μην τοποθετήσετε το φις σε μια πρίζα ρεύματος που δεν έχει
γείωση. Επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποιήσεις! Η ακίδα γείωσης είναι για ασφάλεια. Η χρήση μιας
πρίζας ρεύματος που δεν είναι σωστά γειωμένη μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία και/ή τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA,
εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστο μήκος 4,6 μέτρα.
v
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η
αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα τοίχου και προσφύγετε για τις επισκευές
σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•
•
•
•
το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί ζημιά, έχει κοπεί ή είναι φθαρμένο
έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημά του
το προϊόν παρουσιάζει σαφή αλλαγή στην απόδοση της λειτουργίας
υποδεικνύοντας την ανάγκη για επισκευή
το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποιήσεις! Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το
έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισμένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου με όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων μπορεί να μολύνουν
τα οπτικά συστατικά, μειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
Μέρη κοντά σε συναγερμούς φωτιάς.
Μέρη με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ºC/104 ºF.
Μέρη όπου το υψόμετρο είναι μεγαλύτερο από 3000 μέτρα.
Βγάλτε τον προβολέα αμέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
πρόβλημα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι
θόρυβοι ή μυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν
την περίπτωση, βγάλτε τον αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με το
κατάστημα αγοράς.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε απότομα την τροφοδοσία ή βγάζετε τον προβολέα από την πρίζα
όσο λειτουργεί. Μπορείτε να οδηγήσει σε καταστροφή της λάμπας, σε
ηλεκτροπληξία ή σε άλλα προβλήματα. Η καλύτερη πρακτική είναι να
περιμένετε να σταματήσει ο ανεμιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
Μην ακουμπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερμαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζημιές όταν είναι αποφραγμένο το φίλτρο ή οι
αερισμού με βρομιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε μέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζημιά στα μάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγμα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναμμένος ο προβολέας.
Μην εμποδίζετε τους φακούς του προβολέα με αντικείμενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς μπορεί να θερμανθεί το αντικείμενο και να παραμορφωθεί, ή
ακόμα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάμπα, πατήστε το
HIDE (ΑΠΟΚΡΥΨΗ) στο τηλεχειριστήριο.
Η λάμπα θερμαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να
κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάμπα για να την
αντικαταστήσετε.
Μη λειτουργείτε τις λάμπες μετά την ονομαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί,
σε σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάμπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε
βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
Το προϊόν θα ανιχνεύσει μόνο του τη διάρκεια ζωή της λάμπας. Παρακαλούμε
βεβαιωθείτε πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστεί το
προειδοποιητικό μήνυμα.
Κατά την αλλαγή της λάμπας, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών Λάμπας)" από
το μενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) μετά την
αντικατάσταση της λάμπας.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που μπορεί να σας τραυματίσουν.
Το μοναδικό εξάρτημα που μπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάμπα που έχει
το δικό της αφαιρούμενο καπάκι. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο
επαγγελματικό προσωπικό επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει,, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά.
Αυτό το προϊόν μπορεί να προβάλλει αναστραμμένες εικόνες για τοποθέτηση
στην οροφή. Χρησιμοποιείτε μόνο το κιτ μονταρίσματος σε οροφή της acer για
την τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί με
ασφάλεια.
vii
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου μέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου μετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε όταν σας μιλάνε οι δίπλα σας.
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για να
ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του
περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainabilty/sustainability01.htm
Συμβουλευτική παράγραφος σχετικά με τον υδράργυρο
Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν μια οθόνη LCD/CRT:
Οι Λάμπα(ες) Hg στο εσωτερικό αυτής της συσκευής περιέχουν υδράργυρο και
πρέπει είτε να ανακυκλώνονται είτε να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς.
πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς νόμους. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με την Ένωση Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην
τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των λαμπών,
επισκεφτείτε την τοποθεσία www.lamprecycle.org
viii
Όλα με τη σειρά τους
Σημειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
•
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος αν δε θα
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβλημα της οθόνης.
Τι να μην κάνετε:
•
•
•
Μην αποφράσετε τις σχισμές και τα ανοίγματα που υπάρχουν για τον αερισμό
της μονάδας.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη μονάδα.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές με υπερβολική σκόνη και χώμα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άμεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
μεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποίηση:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το έντονο φως
μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
Παρακαλούμε να μην ανοίξετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Κατά την αλλαγή της λάμπας, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει μόνο του τη ζωή της λάμπας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε
πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστούν τα προειδοποιητικά μηνύματα.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών Λάμπας)" από το μενού
"Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) μετά την αντικατάσταση της
λάμπας.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, μπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συμβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα. Πα
να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάμπας".
Όλα με τη σειρά τους
iii
viii
Σημειώσεις για τη χρήση
viii
Προφυλάξεις
viii
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
3
Προοπτική Προβολέα
3
Πίνακας Ελέγχου
4
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
5
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
7
7
8
Ενεργοποίηση του προβολέα
8
Απενεργοποίηση του προβολέα
9
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
10
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
10
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
11
Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ
13
ΧειριστήριαΧρήστηs
15
Μενού εγκατάστασης
15
Acer Empowering Technology
16
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
17
Color (Χρώμα)
18
Image (Εικόνα)
19
Setting (Ρυθμίσεις)
22
Management (∆ιαχείριση)
25
Audio (Ήχος)
26
Timer (Χρονοδιακόπτης)
26
Language (Γλώσσα)
27
Πινακασ Περιεχοµενων
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας
Παραρτήματα
28
Αντιμετώπιση προβλημάτων
28
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
32
Αντικατάσταση της Λάμπας
33
Εγκατάσταση Οροφής
34
Τεχνικά χαρακτηριστικά
37
Καταστάσεις συμβατότητας
39
Προειδοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας
42
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό είναι ένας προβολέας DLP®με ένα τσιπ. Οι αξιοσημείωτες
λειτουργίες του περιλαμβάνουν:
•
Τεχνολογία DLP®
•
X1130P/X1130PA/X1130PS: Εγγενής ανάλυση 800 x 600 SVGA
X1230PX1230PA/X1230PK/X1230PS/X1237: Εγγενής ανάλυση 1024 x 768
XGA
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας 4:3 / 16:9
•
Η τεχνολογία ColorBoost της Acer προσφέρει τα πραγματικά χρώματα της
φύσης για ζωντανές εικόνες σαν να σου μιλούν
•
Υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης
•
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Bright (Φωτεινός), Standard (Κλασσικός),
Video (Βίντεο), Picture (Eικόνα), Game (Παιχνίδι), User (Χρήστης)) δίνουν τη
δυνατότητα για την καλύτερη απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
•
Συμβατό με NTSC / PAL / SECAM και με υποστήριξη HDTV (720p, 1080i)
•
Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η λειτουργία οικονομίας (ECO)
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της λάμπας
•
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
•
Το Πλήκτρο Empowering αποκαλύπτει τις ιδιότητες της Τεχνολογίας
Empowering της Acer (Acer eView, eTimer, ePower Management) για εύκολη
προσαρμογή των ρυθμίσεων.
•
Η εξελιγμένη ψηφιακή διόρθωση τραπεζίου προσφέρει βέλτιστες παρουσιάσεις
•
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
•
Τηλεχειριστήριο με όλες τις λειτουργίες
•
X1130P/X1130PA/X1230P/X1230PA/X1230PK/X1237: Φακοί προβολής με
χειροκίνητη εστίαση και μεγέθυνση έως και 1,1X
•
2X ψηφιακό ζουμ και λειτουργία μετακίνησης pan
•
Συμβατό με λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η μονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς αν λείπει κάτι.
Προβολέας με καπάκι φακού
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
Καλώδιο composite video
Κάρτα ασφαλείας
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM)
(προαιρετικό)
Acer Projector
1
2
3
PgUp
4
5
6
7
8
9
PgDn
0
Quick Start Guide
Τηλεχειριστήριο
Θήκη μεταφοράς
(προαιρετικό)
Οδηγός γρήγορης αρχής
Μπαταρίες x 2
3
Ελληνικά
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
5
1
6
7
2
8
3
4
#
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Κουμπί τροφοδοσίας και λυχνία LED 5
τροφοδοσίας
Πίνακας ελέγχου
2
Φακοί προβολής
∆αχτυλίδι ζουμ (για X1130P/
X1130PA/X1230P/X1230PA/
X1230PK/X1237 )
6
3
Κουμπί ανύψωσης
7
∆αχτυλίδι εστίασης
4
Καπάκι φακών
8
∆έκτης τηλεχειριστήριου
Πίσω πλευρά
(X1130PA/X1230P/X1230PA/X1237)
1
2
3
4
5
6 7
(X1130PS/1230PK/X1230PS)
8
1
2
3
4
6 7
8
(X1130P)
9
#
10
11
Περιγραφή
#
Περιγραφή
1
Υποδοχή USB
6
Σύνδεση εισόδου S-video
2
Υποδοχή RS232
7
Σύνδεση εισόδου ήχου
3
Σύνδεση Εξόδου βρόγχου οθόνης
8
Πρίζα ρεύματος
4
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού
Σήματος Υπολογιστή/HDTV/
Component Video (Είσοδος VGA ή
Είσοδος VGA 1)
9
Θύρα κλειδαριάςKensingtonTM
5
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού
Σήματος Υπολογιστή/HDTV/
Component Video (είσοδος VGA 2)
10 Τροχός ρύθμισης κλίσης
Ελληνικά
4
Πίνακας Ελέγχου
1
2
7
LAMP
TEMP
IR
3
8
4
9
5
6
10
3
#
Λειτουργία
1
LAMP (Λάμπα)
Περιγραφή
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάμπας
2
IR
∆έκτης τηλεχειριστήριου
3
∆ιόρθωση Τραπεζίου
Προσαρμόζει την παραμόρφωση της εικόνας
που προκαλείται από την κλίση του προβολέα
(±40 μοίρες).
4
Κουμπί τροφοδοσίας και λυχνία Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ενεργοποίηση/
LED τροφοδοσίας
Απενεργοποίηση του Προβολέα".
5
MENU (MENOY)
•
Πατήστε το "MENU (MENOY)" για να
ανοίξει το μενού της OSD, πίσω στο
προηγούμενο βήμα για τη λειτουργία του
μενού της OSD ή για έξοδο από το
μενού της OSD.
•
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων
σας.
6
RESYNC (ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡ
ΟΝΙΣΜΟΣ)
Συγχρονίζει αυτόματα τον προβολέα με την
πηγή εισόδου.
7
TEMP (Λάμπα)
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάμπας
8
Κουμπί Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eView,
eTimer, ePower Management.
9
Τέσσερα πλήκτρα επιλογής
κατεύθυνσης
Επιλέξτε στοιχεία ή κάνετε ρυθμίσεις στην
επιλογή σας.
10 SOURCE (Πηγη)
Πατήστε την "SOURCE (Πηγη)" για να
επιλέξετε ανάμεσα στις πηγές RGB,
Component, S-Video, Composite, HDTV και
HDMI™.
5
(X1130PA/X1130PS/X1230P/
X1230PA/X1230PK/X1230PS/
X1237)
1
2
3
4
5
6
Ελληνικά
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
(X1130P)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PgUp
PgUp
PgDn
7
#
8
Λειτουργία
9
0
PgDn
0
Περιγραφή
1
POWER
(Τροφοδοσία)
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του Προβολέα".
2
ASPECT RATIO
(Αναλογία Εικόνας)
Για να επιλέξετε την επιθυμητή αναλογία εικόνας
(αυτόματη/4:3/ 16:9).
3
ZOOM (ΖΟΥΜ)
Κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνας του
προβολέα.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο USB, πραγματοποιεί την
ίδια λειτουργία με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού.
(για X1130PA/X1130PS/X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1230PS/X1237)
4
RESYNC
(ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡ
ΟΝΙΣΜΟΣ)
Συγχρονίζει αυτόματα τον προβολέα με την πηγή
εισόδου.
5
∆ιόρθωση
Τραπεζίου
Προσαρμόζει την παραμόρφωση της εικόνας που
προκαλείται από την κλίση του προβολέα (±40 μοίρες).
Επιλέξτε στοιχεία ή κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
Τέσσερα
πλήκτρα
επιλογής
κατεύθυνσης
6
Πληκτρολόγιο 0~9
Πατήστε τα "0~9"για είσοδο ενός κωδικού πρόσβασης
στις "Setting > Security".
Ελληνικά
6
#
Λειτουργία
Περιγραφή
7
VGA
Για αλλαγή πηγής σε VGA. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει
αναλογικό RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i/1080p),
YCbCr (480i/576i).
8
COMPONENT
Για να αλλάξετε πηγή σε Component βίντεο. Αυτή η
σύνδεση υποστηρίζει YPbPr (480p/ 576p/ 720p/1080i/
1080p) και YCbCr (480i/576i).
9
S-VIDEO
10 HDMITM
11
Για να αλλάξετε πηγή σε S-Video.
Για αλλαγή πηγής σε HDMITM. (για το μοντέλο που έχει
σύνδεση HDMITM).
Πομπός υπέρυθρων Στέλνει σήματα στον προβολέα.
12 Κουμπί
Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eView, eTimer, ePower
Management.
13 FREEZE (Πάγωμα) Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
14 HIDE (Απόκρυψη)
Πατήστε την "HIDE (Απόκρυψη)" για να κρύψετε την
εικόνα, πατήστε το ξανά για να εμφανιστεί η εικόνα.
15 SOURCE (Πηγη)
Πατήστε την "SOURCE (Πηγη)" για να επιλέξετε
ανάμεσα στις πηγές RGB, Component, SVideo,
Composite, HDTV και HDMI™.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο USB, πραγματοποιεί την
ίδια λειτουργία με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού.
(για X1130PA/X1130PS/X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1230PS/X1237)
16 MENU (Μενού)
•
Πατήστε το "MENU (Μενού)" για να ανοίξει το
μενού της OSD, πίσω στο προηγούμενο βήμα για
τη λειτουργία του μενού της OSD ή για έξοδο από
το μενού της OSD.
•
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
17 PgUp/PgDn
Μόνο για χρήση σε υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό
το κουμπί για να επιλέξετε την επόμενη ή την
προηγούμενη σελίδα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
μόνο όταν ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε
υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. (για X1130PA/
X1130PS/X1230P/X1230PA/X1230PK/X1230PS/X1237)
18 VIDEO (Βίντεο)
Για να αλλάξετε πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
19 MUTE (Σιγή)
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έντασης ήχου.
20 WIRELESS
(Ασύρματο)
Πατήστε το "WIRELESS (Ασύρματο)" για εμφάνιση της
εικόνας που μεταδίδεται ασύρματα από τον υπολογιστή
στον προβολέα μέσω του βοηθητικού προγράμματος
"Acer eProjection Management". (για ασύρματο μοντέλο)
(X1130PA/X1130PS/X1230P/
X1230PA/X1230PK/X1230PS/X1237)
(X1130P)
7
Ελληνικά
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
VGA
5
Συσκευή DVD, Αποκωδικοποιητής,
δέκτης HDTV
Έξοδος S-video
USB
RS232
Οθόνη
D-Sub
R B G
Έξοδος βίντεο
W R
9
RS232
7
Y
2
D-Sub
R B G
2
4
3
6
5
8
#
USB
1
Περιγραφή
1
Καλώδιο τροφοδοσίας
2
3
D-Sub
D-Sub
HDTV adapter
#
Y
Περιγραφή
6
Καλώδιο S-Video
Καλώδιο VGA
7
Καλώδιο RS232
Προσαρμογέας VGA σε component
video/προσαρμογέας HDTV
8
Καλώδιο USB
4
Καλώδιο composite video
9
Καλώδιο 3 RCA component
5
Καλώδιο ήχου
Σημείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά με
τον υπολογιστή σας, παρακαλούμε σιγουρευτείτε πως ο χρονισμός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συμβατός
με τον προβολέα.
Ελληνικά
8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Αφαιρέστε το καπάκι των φακών
2
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το
καλώδιο σήματος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
3
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί
(ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ)
στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο και η λυχνία LED Τροφοδοσίας
θα ανάψει μπλε.
4
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο,
κτλ.). O προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή.
•
Αν η οθόνη εμφανίσει τα εικονίδια "Lock (Κλειδώματος)" και "Source
(Πηγής)", αυτό σημαίνει πως ο προβολέας έχει κλειδώσει έναν
συγκεκριμένο τύπο πηγής και πως δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος σήματος
εισόδου.
•
Αν εμφανιστεί το μήνυμα "No Signal (∆εν υπάρχει σήμα)" στην οθόνη,
παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
σήματος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιμοποιήστε το κουμπί
“ΠΗΓΗ” στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή το απευθείας κουμπί
πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάμεσα στις πηγές.
2&3
1
Καπάκι φακών
LAMP
IR
TEMP
9
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.
Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:
"Please press the power button again to complete the shutdown process.
(Παρακαλούμε πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερματισμού)."
Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας.
2
Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ και θα αναβοσβήνει
γρήγορα μετά την απενεργοποίηση του προβολέα και οι ανεμιστήρες θα
συνεχίσουν να λειτουργούν για περίπου 2 λεπτά για να διασφαλιστεί η
σωστή ψύξη του συστήματος.
3
Όσο παραμένει συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, μπορείτε να
πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά αμέσως τον
προβολέα εντός των 2 λεπτών της διαδικασίας απενεργοποίησης.
4
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήματος, η λυχνία LED ένδειξης
τροφοδοσίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά
κόκκινη, που σημαίνει πως ο προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία
αναμονής.
5
Τώρα, μπορείτε να βγάλετε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύματος.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Υπερθέρμανση προβολέα. Η λάμπα θα σβήσει σύντομα αυτόματα.)"
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει υπερθερμανθεί.
Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
και η ένδειξη LED θερμοκρασίας θα ανάψει σταθερά κόκκινη.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο επισκευών.
•
"Fan failed. Lamp will automatically turn off soon. (Σφάλμα
ανεμιστήρα. Η λάμπα θα σβήσει σύντομα αυτόματα)."
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον ανεμιστήρα.
Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
και η ένδειξη LED θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει. Επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο επισκευών.
Σημείωση: Αν ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα και η ένδειξη
LED της λάμπας ανάβει σταθερά κόκκινη, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο μεταπωλητή ή κέντρο επισκευών.
Ελληνικά
Απενεργοποίηση του προβολέα
Ελληνικά
10
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθμιση του ύψους
της εικόνας.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης.
2
Ανυψώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε και έπειτα αφήστε το
κουμπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιμοποιήστε τον Τροχό ρύθμισης της κλίσης για μικρορύθμιση της
γωνίας προβολής.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης.
2
Χαμηλώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε και έπειτα αφήστε το
κουμπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιμοποιήστε τον Τροχό ρύθμισης της κλίσης για μικρορύθμιση της
γωνίας προβολής.
1
Κουμπί
ανύψωσης
3
Τροχός ρύθμισης κλίσης
2
Πόδι ανύψωσης
11
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
μπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυμητή
απόσταση από την οθόνη.
•
X1130P/X1130PA/X1230P/X1230PA/X1230PK/X1237
Αν ο προβολέας είναι 3 μέτρα από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας
για μεγέθη εικόνα ανάμεσα σε 72 και 79 εκατοστά.
Σημείωση:Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 132 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 3 μέτρων.
Μεγ
μέγε
θ
ος ο
θόν
ης
Ελα
χ
οθό μέγεθο
νης
ς
79"
72"
Ύψος:
121εκ
Ύψος:
132εκ
Από τη βάση
έως την
κορυφή της
εικόνας
3κ
Επιθυμητή απόσταση
Ελάχιστο μέγεθος οθόνης (Ελαχ ζουμ)
Μέγιστο μέγεθος οθόνης (Μεγ ζουμ)
Επιθυμητά
Από τη βάση
Από
τη
βάση
Απόσταση ∆ιαγώνιος
∆ιαγώνιος
Π (εκ) x Υ έως την κορυφή
Π (εκ) x Υ έως την κορυφή
(μέτρα)
(ίντσες)
(ίντσες)
(εκ)
της εικόνας (εκ)
(εκ)
της εικόνας (εκ)
<A>
<B>
<B>
<C>
<C>
1,5
36
74 x 55
60
40
81 x 60
2
48
98 x 74
80
53
108 x 81
67
89
2,5
60
123 x 92
101
66
134 x 101
111
3
72
147 x 110
121
79
161 x 121
132
3,5
84
172 x 129
141
93
188 x 141
156
4
96
196 x 147
161
106
215 x 161
178
4,5
108
221 x 165
181
119
242 x 181
199
5
120
245 x 184
201
132
269 x 202
221
6
144
294 x 221
241
159
323 x 242
267
7
168
343 x 257
282
185
376 x 282
310
8
192
392 x 294
322
212
430 x 323
355
9
216
441 x 331
362
238
484 x 363
399
10
241
490 x 368
404
265
538 x 403
444
11
265
539 x 404
444
291
591 x 444
488
12
289
588 x 441
484
318
645 x 484
533
Αναλογία Ζουμ: 1,1 x
Ελληνικά
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
Ελληνικά
12
•
X1130PS/X1230PS
Αν ο προβολέας είναι 3 μέτρα από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας
για μεγέθη εικόνας 164".
Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 275 εκατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 3 μέτρων.
164"
Ύψος:
275 εκ
Από τη
βάση έως
την κορυφή
της εικόνας
3κ
Επιθυμητή απόσταση
Ελάχιστο μέγεθος οθόνης (Ελαχ ζουμ)
Επιθυμητά
Από τη βάση
Απόσταση ∆ιαγώνιος
έως την κορυφή
(μέτρα)
(ίντσες)
Π (εκ) x Υ (εκ)
της εικόνας (εκ)
<A>
<B>
<C>
0,5
27
56 x 42
1
55
111 x 83
46
92
1,5
82
167 x 125
138
2
109
222 x 167
183
2,5
137
278 x 208
229
3
164
333 x 250
275
3,5
191
389 x 292
321
4
219
444 x 333
367
4,5
246
500 x 375
413
5
273
556 x 417
458
6
328
667 x 500
550
Αναλογία Ζουμ: 1,0 x
13
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυμητό μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουμ.
•
X1130P/X1130PA/X1230PA/X1230PK
για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 50" τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση
1,9 μέτρων και 2,1 μέτρων από την οθόνη και ρυθμίστε αντίστοιχα το επίπεδο ζουμ.
50"
Επιθυμητό
μέγεθος εικόνας
Ύψος:
84 εκ
Από τη βάση
έως την κορυφή
της εικόνας
1,9 κ
2,1 κ
Επιθυμητό Μέγεθος Εικόνας
Επιθυμητή απόσταση
Απόσταση (μέτρα)
Μεγ ζουμ
<B>
Κορυφή (εκ)
Ελαχ ζουμ
<C>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας< D >
1,2
50
∆ιαγώνιος (ίντσες)
<A>
Π (εκ) x Υ (εκ)
30
61 x 46
40
81 x 61
1,5
1,7
67
50
102 x 76
1,9
2,1
84
60
122 x 91
2,3
2,5
101
70
142 x 107
2,6
2,9
117
80
163 x 122
3,0
3,3
134
90
183 x 137
3,4
3,7
151
100
203 x 152
3,8
4,2
168
120
244 x 183
4,5
5,0
201
150
305 x 229
5,7
6,2
251
180
366 x 274
6,8
7,5
302
200
406 x 305
7,6
8,3
335
250
508 x 381
9,4
10,4
419
300
610 x 457
11,3
Αναλογία Ζουμ: 1,1 x
503
Ελληνικά
Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ
Ελληνικά
14
•
X1130PS/X1230PS
Για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 50" τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση
0,9 μέτρων από την οθόνη.
50"
Επιθυμητό
μέγεθος εικόνας
Ύψος:
84 εκ
Από τη βάση έως
την κορυφή της
εικόνας
0,9 κ
Επιθυμητή απόσταση
Επιθυμητό Μέγεθος Εικόνας
∆ιαγώνιος (ίντσες)
<A>
Απόσταση (μέτρα)
Κορυφή (εκ)
Π (εκ) x Υ (εκ)
Μεγ ζουμ
<B>
Ελαχ ζουμ
<C>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας< D >
30
61 x 46
0,5
0,5
50
40
81 x 61
0,7
0,7
67
50
102 x 76
0,9
0,9
84
60
122 x 91
1,1
1,1
101
70
142 x 107
1,3
1,3
117
80
163 x 122
1,5
1,5
134
90
183 x 137
1,6
1,6
151
100
203 x 152
1,8
1,8
168
120
244 x 183
2,2
2,2
201
150
305 x 229
2,7
2,7
251
180
366 x 274
3,3
3,3
302
200
406 x 305
3,7
3,7
335
250
508 x 381
4,6
4,6
419
300
610 x 457
5,5
5,5
503
Αναλογία Ζουμ: 1,0 x
15
Ελληνικά
ΧειριστήριαΧρήστηs
Μενού εγκατάστασης
Το μενού εγκατάστασης παρέχει μια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιμοποιείτε την OSD μόνο
όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "No signal input (∆εν υπάρχει είσοδος
σήματος)".
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί
στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο.
(ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ)
2
Πατήστε το "MENU (MENOY)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο
για να εμφανίσετε την OSD για την εγκατάσταση και συντήρηση του
προβολέα.
(X1130P/X1130PA/X1230P/
X1230PA/X1237)
(X1130PS/X1230PK/X1230PS)
3
4
Το μοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθμίσεων
βαθμονόμησης και ευθυγράμμισης, όπως το μέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
Το μενού Εγκατάστασης περιέχει τις παρακάτω επιλογές:
•
Μέθοδος προβολής
•
Θέση Μενού
•
Ρυθμίσεις τραπεζίου
•
Ρυθμίσεις γλώσσας
•
Επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε μια επιλογή, το αριστερό και δεξί
βελάκι για να ρυθμίσετε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις επιλογών και το δεξί βελάκι για είσοδο σε
ένα υπομενού για ρύθμιση λειτουργιών. Οι νέες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα
κατά την έξοδο από το μενού.
5
Πατήστε οποιαδήποτε στιγμή το "MENU (MENOY)" για έξοδο από το
μενού και επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
Ελληνικά
16
Acer Empowering Technology
Κουμπί
Empowering
Το κουμπί Acer Empowering προσφέρει τρεις
μοναδικές λειτουργίες της Acer: "Acer eView
Management", "Acer eTimer Management" και
"Acer ePower Management". Πατήστε το κουμπί
" " για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για
να εκτελέσετε το κύριο μενού της προβολής
στην οθόνη για να αλλάξετε τη λειτουργία του.
Acer eView Management
Acer eTimer Management
Acer ePower Management
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
eView Management".
Το “Acer eView Management” υπάρχει για
επιλογή της λειτουργίας προβολής.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού
Προβολής στην Οθόνη" για περισσότερες
λεπτομέρειες.
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
eTimer Management".
Το “Acer eTimer Management” προσφέρει μια
λειτουργία υπενθύμισης για έλεγχου του χρόνου
της παρουσίασης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην
ενότητα "Μενού Προβολής στην Οθόνη" για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το “Acer
ePower Management”.
Το "Acer ePower Management" σας προσφέρει
μια συντόμευση για εξοικονόμηση της διάρκειας
ζωής της λάμπας και του προβολέα.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού
Προβολής στην Οθόνη" για περισσότερες
λεπτομέρειες.
17
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD) που σας
επιτρέπουν να κάνετε προσαρμογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες
ρυθμίσεις.
Χρήση των μενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το μενού της OSD, πατήστε το "MENU (MENOY)" στον πίνακα
ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο.
•
Όταν εμφανιστεί η OSD, χρησιμοποιήστε τα
για να επιλέξετε ένα
στοιχείο από το κεντρικό μενού. Μετά την επιλογή του επιθυμητού στοιχείου
στο μενού, πατήστε το
λειτουργιών.
•
για είσοδο στο υπομενού για ρύθμιση των
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυμείτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις με το κουμπί
.
•
Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο υπομενού και
ρυθμίστε το σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "MENU (MENOY)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, η
οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού.
•
Για να κλείσετε το μενού της OSD, πατήστε ξανά το "MENU (MENOY)" στον
πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Θα κλείσει και ο προβολέας θα
αποθηκεύσει αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις.
Κύριο μενού
Ρυθμίσεις
Υπομενού
Ελληνικά
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ελληνικά
18
Color (Χρώμα)
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές
βελτιστοποιημένες για διάφορους τύπους εικόνων.
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
•
Standard (Τυπικό): Για συνηθισμένο περιβάλλον.
•
Video (Βίντεο): Για αναπαραγωγή βίντεο σε φωτεινό
περιβάλλον.
•
Picture (Eικόνα): Για εικόνες με γραφικά.
•
Game (Παιχνίδι): Για παιχνίδια.
•
User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθμίσεων του χρήστη.
Wall color
(Χρώμα τοίχου)
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε το
κατάλληλο χρώμα ανάλογα με τον τoίχο. Υπάρχουν πολλές
επιλογές, μεταξύ των οποίων λευκό, απαλό κίτρινο, απαλό
γαλάζιο, ροζ, σκούρο πράσινο. Θα αντισταθμίσει την
απόκλιση χρώματος λόγω του χρώματος του τοίχου για να
εμφανιστεί ο σωστός τόνος εικόνας.
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast
(Αντίθεση)
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Ελέγχει το βαθμό διαφοράς ανάμεσα στα φωτεινότερα και τα
σκοτεινότερα μέρη της εικόνας. Η ρύθμιση της αντίθεσης
αλλάζει την ποσότητα του μαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Color Temperature
(Χρωματική
Θερμοκρασία)
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος. Σε υψηλότερη χρωματική
θερμοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο κρύα, ενώ σε χαμηλότερη
χρωματική θερμοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.
Degamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με
μεγαλύτερη τιμή γάμμα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο
φωτεινά.
Color R (Χρώμα Κ) Ρυθμίζει το κόκκινο χρώμα.
Color G (Χρώμα Π) Ρυθμίζει το πράσινο χρώμα.
Color B (Χρώμα Μ) Ρυθμίζει το μπλε χρώμα.
19
Saturation
(Κορεσμός)
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ποσότητα του
χρώματος στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του
χρώματος στην εικόνα.
Ρυθμίζει την ισορροπία χρώματος για το κόκκινο και πράσινο.
Tint (Χροιά)
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του
πράσινου στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του
κόκκινου στην εικόνα.
Σημείωση: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσμός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία υπολογιστή.
Image (Εικόνα)
(X1130P/X1130PA/X1230P/
X1230PA/X1237)
Projection
(Προβολής) (για
X1130P/X1130PA/
X1230P/X1230PA/
X1237)
(X1130PS/X1230PK/X1230PS)
•
Μπροστά Προβολή - Επιφάνεια Εργασίας: Η
προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
•
Μπροστά-Οροφή: Όταν επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα για
προβολή όταν είναι προσαρτημένος στην οροφή.
•
Οπίσθια Προβολή- Επιφάνεια Εργασίας:
Επιφάνεια εργασίας αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο
προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να μπορείτε
να την προβάλλετε πίσω από διάφανη οθόνη.
•
Πίσω-Οροφή: Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία,
ο προβολέας αντιστρέφει και γυρίζει ταυτόχρονα την
εικόνα ανάποδα. Μπορείτε να κάνετε την προβολή
πίσω από μια διαφανή οθόνη με τον προβολέα
κρεμασμένο από την οροφή.
Ελληνικά
Ρυθμίζει μια εικόνα βίντεο από μαύρο και άσπρο σε πλήρως
κορεσμένα χρώματα.
Ελληνικά
20
Projection Mode
(Τύπος προβολής)
(για X1130PS/
X1230PK/X1230PS)
Projection Location
(Θέση προβολής)
(για X1130PS/
X1230PK/X1230PS)
Aspect Ratio
(Αναλογία Εικόνα)
•
Εμπρός: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή
ρύθμιση.
•
Πίσω: Αντιστρέφει την εικόνα ώστε να μπορείτε
να προβάλετε από πίσω από μια ημιδιαφανή οθόνη.
•
Αυτόματο: Ρυθμίζει αυτόματα τη θέση προβολής
της εικ
•
•
Επιφάνεια εργασίας
Οροφή: Αναποδογυρίζει την εικόνα για προβολή
από την οροφή.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την
αναλογία εικόνας που προτιμάτε.
•
Αυτόματο: ∆ιατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτουςύψους της εικόνας και μεγιστοποίηση της εικόνας για
να χωρέσει στα τοπικά οριζόντια ή κάθετα pixel.
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην
οθόνη και θα απεικονιστεί χρησιμοποιώντας αναλογία
4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην
οθόνη και θα απεικονιστεί χρησιμοποιώντας αναλογία
16:9.
Keystone (Τραπέζιο) Προσαρμόζει την παραμόρφωση της εικόνας που
προκαλείται από την κλίση του προβολέα (±40 μοίρες).
(για X1130P/
X1130PA/X1230P/
X1230PA/X1237)
Προσαρμόζει αυτόματα την παραμόρφωση της εικόνας
Auto Keystone
(Αυτόματο Τραπέζιο) που προκαλείται από την κλίση του προβολέα (±40 μοίρες).
(για X1130PS/
X1230PK/X1230PS)
Manual Keystone
(Χειροκίνητη
διόρθωση
τραπεζίου) (για
X1130PS/X1230PK/
X1230PS)
Προσαρμόζει χειροκίνητα την παραμόρφωση της εικόνας
που προκαλείται από την κλίση του προβολέα (±40 μοίρες).
<Σημείωση> Η λειτουργία μη αυτόματου τραπεζίου δεν
είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Αυτόματο τραπέζιο είναι
στην επιλογή "Ενεργοποίηση".
Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
Sharpness
(Ευκρίνεια)
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
21
V. Position
(Καθ. Θέση)
•
Πατήστε το
τα αριστερά.
για να μετακινήσετε την εικόνα προς
•
Πατήστε το
τα δεξιά.
για να μετακινήσετε την εικόνα προς
•
Πατήστε το
τα κάτω.
για να μετακινήσετε την εικόνα προς
•
Πατήστε το
τα πάνω.
για να μετακινήσετε την εικόνα προς
Frequency
(Συχνότητα)
Αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του προβολέα για να
ταιριάζει με τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε μια κάθετη γραμμή που τρεμοπαίζει
στην προβαλλόμενη εικόνα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη
λειτουργία για να τη διορθώσετε.
Tracking
(Παρακολούθηση)
Συγχρονίζει το χρονισμό του σήματος της οθόνης με αυτόν
της κάρτας γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή
τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τη
διορθώσετε.
Επιλέγει "NVIDIA 3D Vision" ή "DLP 3D" για να
ενεργοποιηθεί η λειτουργία 3D που υποστηρίζεται από την
τεχνολογία NVIDIA ή TI DLP 3D.
3D
•
NVIDIA 3D Vision (για X1130P)
Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ χρηισμοποιείτε γυαλιά
NVIDIA 3D, εκπομπούς IR, κάρτα γραφικών NVIDIA και 3∆
παιχνίδια ή 3∆ ταινίες συμβατά με το NVIDIA με την
αντίστοιχη μονάδα αναπαραγωγής SW. Επισκεφτείτε τη
διεύθυνση της NVIDIA URL (http://www.nvidia.com/object/
3D_Vision_Requirements.html) για να ελέγξετε τη
λεπτομερή διαμόρφωση του συστήματος.
•
DLP 3D
Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ χρησιμοποιείτε γυαλιά DLP
3D, αποσβεστήρα τετράδας (NVIDIA/ATIc) κάρτα γραφικών
και αρχείο μορφής HQFS ή DVD με την αντίστοιχη μονάδα
αναπαραγωγής SW.
•
Ανενεργό
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 3D.
3D Sync L/R
Εάν δείτε μία διακριτή ή επικαλυπτόμενη εικόνα ενώ
φοράτε τα γυαλιά DLP 3D, μπορεί να χρειαστεί να
εκτελέσετε "Invert (Αναστροφή)" για να λάβετε την καλύτερη
δυνατή αντιστοίχιση αλληλουχίας αριστερής/δεξιάς εικόνας
για να προκύψει η σωστή εικόνα (για DLP 3D).
Ελληνικά
H. Position
(Ορ. Θέση)
Ελληνικά
22
Σημείωση: Οι λειτουργίες "H. Position (Ο. Θέση)", "V. Position (Κ. Θέση)",
"Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράμμιση)" δεν υποστηρίζονται
στη λειτουργία βίντεο.
Σημείωση: Η λειτουργία "Sharpness (Ευκρίνεια)" δεν υποστηρίζεται στη
λειτουργία υπολογιστή.
Σημείωση:
Η λειτουργία 3D υποστηρίζεται μόνον από την πηγή VGA. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τους χρόνους 3∆, δείτε τον πίνακα χρονισμού.
Ενώ χρησιμοποιείτε το NVIDIA 3D Vision, λάβετε και εγκαταστήστε τον τελευταίο
οδηγό NVIDIA 3D Vision από τον ιστότοπο NVIDIA για την κάρτα γραφικών σας
για να υποστηριχτεί αυτό ο προβολέας.
Χρειάζονται οι σωστές ρυθμίσεις σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής 3D της κάρτας
γραφικών για σωστή προβολή 3D.
Οι μονάδες αναπαραγωγής SW, όπως το Stereoscopic Player και το DDD TriDef
Media Player μπορούν να υποστηρίξουν αρχεία 3D μορφής. Μπορείτε να λάβετε
αυτά τα τρία προγράμματα αναπαραγωγής από την παρακάτω ιστοσελίδα.
- Αναπαραγωγή βίντεο 3∆ NVIDIA Stereoscopic 3D Video Player: http://
www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html
-Stereoscopic Player (∆οκιμαστική περίοδος): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
-DDD TriDef Media Player (∆οκιμαστική περίοδος): http://www.tridef.com/
download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Σημείωση: Η "3D Sync L/R (Αρ/∆ 3D Sync)" διατίθεται μόνον όταν είναι
ενεργοποιημένο το "3D".
Σημείωση: Εμφανίζεται στην οθόνη η παρακάτω υπενθύμιση όταν
ενεργοποιείται η 3D ή αφού γίνει επανεκκίνηση του προβολά με το 3D
ενεργοποιημένο.
Setting (Ρυθμίσεις)
(X1130PA/X1130PS/X1230P/
X1230PA/X1230PK/X1230PS/
X1237)
Menu Location
(Θέση Μενού)
(X1130P)
Επιλέγει τη θέση του μενού της OSD στην οθόνη προβολής.
23
Όταν το κλείδωμα πηγής είναι στο"Off (Απενεργοποιημένη)", ο
προβολέας θα αναζητάει άλλα σήματα αν χαθεί το τρέχον σήμα
εισόδου. Όταν το κλείδωμα πηγής είναι στο"On
(Ενεργοποιημένη) ", θα"lock (κλειδώσει) " στο τρέχον κανάλι
πριν να πατήσετε το κουμπί "Source (Πηγή) " στο
τηλεχειριστήριο για το επόμενο κανάλι.
Επιλέγει τον τύπο κλειστών υπότιτλων από τους CC1, CC2,
CC3, CC4, (το CC1 απεικονίζει τους υπότιτλους στην κύρια
γλώσσα της περιοχής σας). Επιλέξτε "Απενεργοποίηση" για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπότιτλων. Η λειτουργία αυτή
είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί σήμα εισόδου βίντεο
Closed Caption συνιστωσών ή S-Video και το φορμά συστήματος είναι NTSC.
(Υπότιτλοι)
Ορίστε τις διαστάσεις της οθόνης σας στο 4:3. Η
λειτουργία δεν διατίθεται όταν οι διαστάσεις είναι "16:9" ή
εντοπιστεί η μορφή 16:9 στη λειτουργία "Auto
(Αυτόματο)".
Security (Ασφάλεια)
Αυτός ο προβολέας προσφέρει μια χρήσιμη λειτουργία ασφαλείας
για να διαχειρίζεται ο διαχειριστής τη χρήση του προβολέα.
Security
(Ασφάλει)α
Πατήστε το
για να αλλάξετε τη ρύθμιση "Security (Ασφαλείας)".
Αν δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε
πρώτα τον “Administrator Password (Κωδικό Πρόσβασης
∆ιαχειριστή)” πριν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τον
"Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης
∆ιαχειριστή)" είναι η"1234".
•
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ασφαλείας. Θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό
πρόσβασης ανάλογα με την "Security Mode (Λειτουργία
Ασφαλείας)". Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "User
Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)" για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Αν έχει επιλεγεί η "Off (Απενεργοποίηση)", μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τον προβολέα χωρίς κωδικό πρόσβασης.
Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))
Όταν η "Security (Ασφάλεια)" είναι στο "On (Ενεργοποιημένη)",
μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία χρονικού ορίου.
•
•
•
•
•
Πατήστε
για να επιλέξετε τη διάρκεια του χρονικού ορίου.
Το εύρος τιμών είναι από 10 έως 990 λεπτά.
Όταν έχει περάσει ο χρόνος, ο προβολέας θα σας ζητήσει
να εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση του "Χρονικού
Ορίου (Λεπτά)" είναι η "Off (Απενεργοποίηση)".
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο προβολέας θα
σας να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν ανάψει ο
προβολέας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορούν να γίνουν
δεκτοί τόσο ο "User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)"
όσο και ο "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης
∆ιαχειριστή)".
Ελληνικά
Source Lock
(Κλείδωμα
πηγής)
24
Ελληνικά
User Password (Κωδικός Πρόσβασης)
•
•
•
•
•
•
•
Πατήστε το
για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον "User
Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)".
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο
για να ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το
"MENU (ΜΕΝΟΥ)" για επιβεβαίωση.
Για να διαγράψετε τα ψηφία, πατήστε
.
Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης όταν δείτε να
εμφανίζεται το "Confirm Password (Επιβεβαίωση Κωδικού
Πρόσβασης)".
Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι 4~8 ψηφία.
Αν επιλέξετε το "Request password only after plugging
power cord (Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης μόνο μετά
τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας)", θα σας ζητηθεί να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά συνδέεται το
καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν επιλέξετε το "Always request password while projector turns
on (Να απαιτείται πάντα κωδικός πρόσβασης όταν ανάβει ο
προβολέας)", θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό
πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείται ο προβολέας.
Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)
Μπορείτε να εισάγετε τον "Administrator Password (Κωδικός
Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου
"Enter Administrator Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης
∆ιαχειριστή)" ή "Enter Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης)".
•
Πατήστε το
για να αλλάξετε τον Administrator
Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)”.
•
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τον
"Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης
∆ιαχειριστή)" είναι η"1234".
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, κάνετε τις
παρακάτω ενέργειες για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης
διαχειριστή:
•
Εισάγετε το μοναδικό "Universal Password (Γενικός
Κωδικός Πρόσβασης)" 6 ψηφίων που είναι τυπωμένος στην
Κάρτα Ασφαλείας συνόδευε τον προβολέα σας. Αυτός ο
μοναδικός κωδικός πρόσβασης θα γίνει αποδεκτός από τον
προβολέα ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κωδικός
πρόσβασης διαχειριστή.
•
Αν χάσετε αυτήν την κάρτα ασφαλείας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της Acer.
Έξοδος VGA
OUT (Αναμονή)
(για X1130PA/
X1130PS/
X1230P/
X1230PA/
X1230PK/
X1230PS/
X1237)
Αν επιλέξτε την "On (Ενεργοποίηση)" ενεργοποιείται η
λειτουργία. Ο προβολέας μπορεί να κάνει έξοδο σε σήμα VGA
όταν είναι σε λειτουργία αναμονής και οι υποδοχές VGA IN (ή
VGA IN 1) και VGA OUT έχουν συνδεθεί σωστά στις συσκευές.
Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας αυξάνει ελαφρώς
την κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή.
25
Πατήστε το
αφού επιλέξετε το "Yes (Ναι)" για να επιστρέψετε
τις παραμέτρους προβολής όλων των μενού στις
προεπιλεγμένες εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.
Management (∆ιαχείριση)
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιημένη)" για να σκοτεινιάζει η
λάμπα του προβολέα, πράγμα το οποίο θα μειώσει την
κατανάλωση ενέργειας και θα αυξήσει τη ζωή της λάμπας.
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποιημένη)" για να επιστρέψετε
στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιημένη)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Μεγάλο Υψόμετρο. Όταν είναι ενεργοποιημένη
High Altitutde
αυτή η λειτουργία, οι ανεμιστήρες του προβολέα λειτουργούν
(Υψηλό Υψόμετρο)
διαρκώς σε πλήρη ταχύτητα για να μειώσουν τη θερμοκρασία
του προβολέα.
Auto Shutdown
(Minutes(Αυτόματ
ος τερματισμός
(Λεπτά))
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα όταν δεν εντοπιστεί
είσοδος σήματος μετά από τον καθορισμένο χρόνο.
Lamp Hour Elapse Εμφανίζει το χρόνο που έχει λειτουργήσει η λάμπα (σε ώρες).
(Ώρες Χρήσης
Λάμπας)
Lamp Reminding
(Υπενθύμιση
Λάμπας)
Lamp Hour Reset
(Μηδενισμός
Ωρών Λάμπας)
Επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε αν θα εμφανιστεί
ή όχι το προειδοποιητικό μήνυμα όταν εμφανίζεται το μήνυμα
αλλαγής της λάμπας. Το μήνυμα θα εμφανιστεί 30 ώρες πριν
να συμπληρωθεί ο χρόνος ζωής της λάμπας.
Πατήστε το κουμπί
μετά που θα επιλέξετε το "Yes (Ναι)"
για να μηδενίσετε το μετρητή ωρών της λάμπας στις 0 ώρες.
Ελληνικά
Reset
(Μηδενισμός)
Ελληνικά
26
Audio (Ήχος)
(X1130PA/X1130PS/X1230P/
X1230PA/X1230PK/X1230PS/
X1237)
Volume (Ένταση)
Mute (Σίγαση)
•
•
Πατήστε το
για να μειώσετε την ένταση.
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ένταση.
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να
ενεργοποιήσετε τη σίγαση.
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποίηση)" για να
απενεργοποιήσετε τη σίγαση.
•
Timer (Χρονοδιακόπτης)
Timer Location (Θέση
Χρονοδιακόπτη)
Επιλέξτε τη θέση του χρονοδιακόπτη στην οθόνη.
Timer Start (Έναρξη
Χρονοδιακόπτη)
Πατήστε το
Timer Period
(Χρονικό ∆ιάστημα
Χρονοδιακόπτη)
Πατήστε το κουμπί
του χρονοδιακόπτη.
για να ξεκινήσει/σταματήσει ο χρονοδιακόπτης.
για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα
27
Timer Display
(Προβολή
Χρονοδιακόπτη)
Πατήστε
χρονοδιακόπτη.
για να επιλέξετε μια λειτουργία προβολής
Language (Γλώσσα)
Ρυθμίστε μια γλώσσα για τα μενού της OSD.
Language (Γλώσσα)
Χρησιμοποιήστε το
γλώσσα που προτιμάτε.
•
Πατήστε το
για να επιλέξετε τη
για επιβεβαίωση της επιλογής.
Ελληνικά
Timer Volume (Ένταση Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
Χρονοδιακόπτη)
ειδοποιήσεων όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης και
τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει.
Ελληνικά
28
Παραρτήματα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας μεταπωλητή ή με το
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Προβλήματα εικόνας και λύσεις
#
1
2
Πρόβλημα
∆εν εμφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 95/98/
2000/XP))
Επίλυση
•
Βεβαιωθείτε πως έχουν γίνει σωστά οι συνδέσεις όπως
περιγράφονται στην ενότητα "Ξεκινώντας".
•
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν
λυγίσει ή σπάσει.
•
Ελέγξτε αν η λάμπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί
σωστά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
"Αντικατάσταση της λάμπας".
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού
και πως είναι αναμμένος ο προβολέας.
•
Πατήστε το "RESYNC" στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο.
•
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Ανοίξτε το “Ο υπολογιστής μου > Πίνακας
ελέγχου” και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
“Οθόνη”.
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθμίσεις".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με UXGA (1600 x
1200).
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες για
προχωρημένους".
Αν το πρόβλημα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης είναι
μικρότερη ή ίση με UXGA (1600 x 1200).
•
Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή" στην καρτέλα
"Οθόνη".
•
Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση όλων των συσκευών >
Συνηθισμένοι τύποι οθόνης" στο πλαίσιο SP,
επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε στο κουτί
"Μοντέλα".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με UXGA (1600 x
1200).
29
4
5
6
7
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόμενη
εικόνα
(Για φορητούς
υπολογιστές)
Η οθόνη του
φορητού
υπολογιστή δεν
εμφανίζει την
παρουσίασή σας
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεμοπαίζει
Η εικόνα έχει μια
κάθετη γραμμή
που τρεμοπαίζει
Η εικόνα δεν είναι
εστιασμένη
•
Πατήστε το "RESYNC" στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο.
•
Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήματα για το στοιχείο 2
(παραπάνω) για να ρυθμίσετε την ανάλυση του
υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθμίσεων εξόδου.
Παράδειγμα: [Fn]+[F4], Compaq [ [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], , Gateway [Fn]+[F4], , IBM [Fn]+[F7], ,
HP [Fn]+[F4], , NEC [Fn]+[F3], , Toshiba [Fn]+[F5]
•
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει
η οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισμό
περιλαμβανομένου του προβολέα.
•
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές μπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιμοποιείται μια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με λειτουργικό
Apple® Mac®: Στο System Preferences (Προτιμήσεις
συστήματος), ανοίξτε το Display (Προβολή) και ορίστε
το Video Mirroring (Κατοπτρισμός εικόνας) στο "On".
•
Χρησιμοποιήστε το "Tracking (Συντονισμός)" για να τη
διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)"
για περισσότερες πληροφορίες.
•
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βάθους χρώματος της οθόνης
στον υπολογιστή σας.
•
Χρησιμοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθμίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)" για
περισσότερες πληροφορίες.
•
Ελέγξτε και ρυθμίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της
κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συμβατή με τον
προβολέα.
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του
φακού.
•
Ρυθμίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του
προβολέα.
•
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής βρίσκεται εντός της
απαιτούμενης απόστασης από 1,2 έως 11,3 μέτρα από
τον προβολέα X1130P/X1130PA/X1230P/X1230PA/
X1230PK/X1237 και 0,5 έως 5,5 μέτρα από τον
προβολέα X1130PS/X1230PS. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας
ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ" για
περισσότερες πληροφορίες.
Ελληνικά
3
Ελληνικά
30
8
9
10
11
Η εικόνα είναι
παραμορφωμένη
κατά την προβολή
μιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Η εικόνα είναι πολύ
μικρή ή πολύ
μεγάλη
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
Η εικόνα είναι
αντιστραμμένη
Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιημένη σε αναμορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε μορφή 4:3,
παρακαλούμε αλλάξτε τη μορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραμορφωμένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθμίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθμίστε τη μορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
•
Ρυθμίστε το μοχλό ζουμ στο πάνω μέρος του
προβολέα.
•
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά στην
οθόνη.
•
Πατήστε το “MENU (ΜΕΝΟΥ)” στον πίνακα ελέγχου ή
στο τηλεχειριστήριο. Μεταβείτε στο “Εικόνα > Αναλογία
εικόνας” και δοκιμάστε άλλες ρυθμίσεις.
•
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε
να είναι κεντραρισμένος στην οθόνη.
•
Πατήστε τα κουμπιά διόρθωσης τραπεζίου στον πίνακα
ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο μέχρι η εικόνα να γίνει
τετράγωνη.
•
Πατήστε το “ΜΕΝΟΥ” στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το μενού της OSD.
Μεταβείτε στο "Εικόνα > Αυτόματη διόρθωση
τραπεζίου" ή "Εικόνα > Χειροκίνητη διόρθωση
τραπεζίου" για να κάνετε τις ρυθμίσεις.
•
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) > Projection Mode (Τύπος
προβολής)", "Image (Εικόνα) > Projection Location
(Θέση προβολής)" από την OSD και ρυθμίστε την
κατεύθυνση προβολής.
Προβλήματα με τον Προβολέα
#
Συνθήκες
Επίλυση
1
Ο προβολέας σταματάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
2
Η λάμπα έχει καεί ή κάνει ένα
ξερό ήχο
Όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της ζωής της,
μπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συμβεί, ο προβολέας δε θα
ξανανάψει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα.
Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε
τη διαδικασία στην ενότητα "Αντικατάσταση της
Λάμπας".
31
#
1
Συνθήκες
Μήνυμα
Υπενθύμιση Μηνύματος
Fan Fail (Σφάλμα Ανεμιστήρα) - ο ανεμιστήρας του συστήματος δε
λειτουργεί.
Fan Fail.
Lamp will automatically turn off soon.
Projector Overheated (Υπερθέρμανση Προβολέα) - ο προβολέας
έχει υπερβεί τη συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να μπορέσετε να το
χρησιμοποιήσετε. Παρακαλούμε ελέγξτε επίσης αν έχουν
εγκατασταθεί τα φίλτρα σκόνης. Αν το φίλτρο σκόνης είναι
αποφραγμένο με σκόνη, παρακαλούμε καθαρίστε το.
Projector Overheated.
Lamp will automatically turn off soon.
Replace the lamp (Αντικατάσταση της λάμπας) - η λάμπα σε λίγο
φτάνει στη μέγιστη διάρκεια ζωής της. Ετοιμαστείτε να την
αντικαταστήσετε σύντομα.
Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement suggested!
Ελληνικά
Μηνύματα OSD
Ελληνικά
32
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων
ΜηνύματαLED
Μήνυμα
Λυχνία LED Τροφοδοσίας
Λυχνία LED
Λυχνία LED
Θερμοκρασίας
Κόκκινο
ΜΠΛΕ
Κόκκινο
Κόκκινο
Αναμονή
(έχει συνδεθεί το καλώδιο
ρεύματος)
V
--
--
--
Πλήκτρο λειτουργίας στο
ON
--
V
--
--
Επανάληψη λάμπας
--
Γρήγορο
αναβόσβημ
α
--
--
Γρήγορο
αναβόσβημα
--
--
--
Turning off (η ψύξη
ολοκληρώθηκε)
V
--
--
--
Σφάλμα (βλάβη
θερμοκρασίας)
--
V
--
V
Σφάλμα (βλάβη
κλειδώματος ανεμιστήρα)
--
V
--
Γρήγορο
αναβόσβημα
Σφάλμα (βλάβη λάμπας)
--
V
V
--
Σφάλμα (βλάβη τροχού
χρώματος)
--
V
Γρήγορο
αναβόσβημα
--
Turning off (κατάσταση
ψύξης)
33
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το καπάκι και έπειτα
βγάλτε τη λάμπα.
Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη ζωή της λάμπας. Θα εμφανίσει το προειδοποιητικό
μήνυμα "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (Η λάμπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιμης ζωής
της σε λειτουργία πλήρους ισχύος. Προτείνεται να την αντικαταστήσετε!)" (Η
λάμπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιμης ζωής της σε λειτουργία πλήρους ισχύος.
Προτείνεται να την αντικαταστήσετε!)" Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, αλλάξτε τη λάμπα
όσο το δυνατό συντομότερα.
Προειδοποίηση: Ο θάλαμος της λάμπας είναι ζεστός! Αφήστε τον να
κρυώσει πριν να αλλάξετε τη λάμπα!
1
12
4
2
1
2
10
3
2
9
2
1
2
8
5
11
6
7
Για να αφαιρέσετε τη λάμπα:
1
Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας
.
2
Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
3
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τη βίδα από το καπάκι.
(Εικόνα #1)
5
Σπρώξτε προς τα πάνω και αφαιρέστε το καπάκι.
6
Αφαιρέστε τη βίδα που ασφαλίζει τη μονάδα της λάμπας (Εικόνα #2).
7
Αφαιρέστε τη σύνδεση λάμπας από μια υποδοχή στη θήκη της λάμπας (Εικόνα
#3). Αποσυνδέστε την από τον προβολέα (Εικόνα #4).
8
Σηκώστε το χερούλι ώστε να καθίσει όριο (Εικόνα #5). Τραβήξτε έξω τη μονάδα
της λάμπας (Εικόνα #6).
Για να αντικαταστήσετε τη μονάδα της λάμπας χρησιμοποιήστε μια νέα λάμπα και
ακολουθήστε τις εικόνες #
~#
.
Προειδοποίηση: Για ναμειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μη ρίξετε
γλόμπος μπορεί να θρυμματιστεί και να προκαλέσει τραυματισμό αν
πέσει.
Ελληνικά
Αντικατάσταση της Λάμπας
Εγκατάσταση Οροφής
Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα χρησιμοποιώντας ένα μοντάρισμα
οροφής, παρακαλούμε ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα:
Τρυπήστε τέσσερις τρύπες σε ένα σταθερό, δομικά γερό τμήμα της οροφής και
ασφαλίστε τη βάση μονταρίσματος.
m
m
m
13 m
20
1
.9
49mm
130 mm
mm
8.4
Ελληνικά
34
Σημείωση: ∆εν περιλαμβάνονται βίδες. Παρακαλούμε βρείτε τις
κατάλληλες βίδες για τον τύπο της οροφής σας.
2
Ασφαλίστε τη ράβδο οροφής χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο βιδών
κυλίνδρων.
Βάση μονταρίσματος
σε οροφή
- Τοποθέτηση σε
οροφή
Κοντή ράβδος
Μακριά ράβδος
Ράβδος επέκτασης
Βίδα τύπου A
50 χλστ μήκος / 8 χλστ διάμετρος -
Καπάκι μακριού
κυλίνδρου
Κλειδί άλεν
- Για σφίξιμο/χαλάρωση
Βίδα σύσφιξης
Μεσαία ράβδος:
35
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αριθμό βιδών για το μέγεθος του προβολέα για να
προσαρτήσετε τον προβολέα στο βραχίονα μονταρίσματος σε οροφή.
Βίδα Τύπου B
Μεγάλη ροδέλα
Μικρή ροδέλα
Βίδα Τύπου C
Κυλιόμενη επέκταση
Βραχίονας προβοέλα
Υποστηρίζει τον
προβολέα και επιτρέπει
να γίνουν ρυθμίσεις
∆ιαχωριστής
- Για αποβολή θερμότητας
Σημείωση:Συνιστάται να αφήσετε μια λογική απόσταση ανάμεσα στο
βραχίονα και τον προβολέα για να επιτρέψετε τη σωστή κατανομή
θερμότητας. Χρησιμοποιήστε δύο ροδέλες για επιπλέον υποστήριξης,
αν θεωρείτε πως είναι απαραίτητο.
4
Προσαρτήστε το βραχίονα οροφής στη ράβδο οροφής.
Βίδα σύσφιξης
Βίδα τύπου A
50 χλστ μήκος /8 χλστ διάμετρος
Καπάκι μεγάλου κυλίνδρου
Κλειδί άλεν
- Για σφίξιμο/χαλάρωση
Ελληνικά
3
5
Ρυθμίστε κατάλληλα τη γωνία και τη θέση.
Βίδα σύσφιξης
Κλειδί άλεν
30
Κλειδί άλεν
Βίδα σύσφιξης
Σημείωση: Ο κατάλληλος τύπος βίδας και ροδέλας για το κάθε
μοντέλο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Στη συσκευασία βιδών
περιλαμβάνονται βίδες διαμέτρου 3 χιλιοστών.
Μοντέλα
X1130P/X1130PA/
X1130PS/X1230P/
X1230PA/X1230PK/
X1230PS/X1237
Βίδα Τύπου B
Τύπος Ροδέλας
∆ιάμετρος (χλστ)
Mήκος (χλστ)
Μεγάλη
Χαμηλή
3
25
V
V
119 κκ
Ελληνικά
36
Βίδα M3
Βάθος 9,5 χλστ
189 χλστ
37
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δημοσιευμένα
τεχνικά χαρακτηριστικά μάρκετινγκ της Acer.
Σύστημα προβολής
DLP™
Ανάλυση
•
X1130P/X1130PA/X1130PS:
Εγγενής: SVGA (800 x 600)
Μέγιστη: UXGA (1600 x 1200)
•
X1230P/X1230PA/X1230PK/X1230PS/X1237:
Εγγενής: XGA (1024 x 768),
Μέγιστη UXGA (1600 x 1200)
Συμβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συμβατών με IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: WXGA+ (1440 x 900),
WXGA (1280 x 800, 1280 x 768), SXGA (1280 x 1024),
SXGA+ (1400 x 1050) XGA (1024 x 768), SVGA (800 x
600), VGA (640 x 480), UXGA (1600 x 1200)
Συμβατότητα βίντεο
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Aspect ratio (Αναλογία εικόνας)
4:3 (εγγενής), 16:9
Προβαλλόμενα χρώματα
1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Φακοί προβολής
•
X1130P/X1130PA/X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1237:
F = 2,56 - 2,8, f = 21,00 χλστ - 23,00 χλστ,
1:1.1 Χειροκίνητο ζουμ και χειροκίνητη εστίαση
•
X1130PS/X1230PS:
F= 2,6, f = 10χλστ, Χειροκίνητη εστίαση
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
•
X1130P/X1130PA/X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1237:
29" (73 ck) - 300" (762 ck)
•
X1130PS/X1230PS:
27" (69 ck) - 300" (762 ck)
Απόσταση προβολής
•
X1130P/X1130PA/X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1237:
3,9' (1,2 μ) - 37,2' (11,3 μ)
•
X1130PS/X1230PS:
1,6' (0,5 μ) - 18,0' (5,5 μ)
Αναλογία ρίψης
•
X1130P/X1130PA/X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1237: 53"@ 2 μ (1,86 - 2,04: 1)
•
X1130PS/X1230PS: 109" @ 2 μ (0,90 : 1)
Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης
31 - 93 kHz
Ρυθμός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
48 - 86 Hz
Τύπος λάμπας
Philips 185 W UHP που αντικαθίσταται από το χρήστη
Ελληνικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ελληνικά
38
Διόρθωση τραπεζίου
•
X1130P/X1130PA/X1230P/X1230PA/X1237:
+/-40 μοίρες (κατακόρυφα), χειροκίνητη
•
X1130PS/X1230PK/X1230PS:
+/-40 μοίρες (κατακόρυφα), χειροκίνητη & αυτόματη
Ψηφιακό Ζουμ
2x
Ήχος
•
•
X1130P: N/A
Βάρος
•
X1130P/X1130PA/X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1237: Περίπου 2,3 kg
•
X1130PS/X1230PS: Περίπου 2,5 kg
Διαστάσεις (B x Π x Υ)
264 x 225 x 95 χλστ (10,4" x 8,6" x 3,7")
Τροφοδοτικό
Παγκόσμια είσοδος AC 100 - 240 V, συχνότητα εισόδου
50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
280 W
Θερμοκρασία λειτουργίας
0ΊC έως 35ΊC / 32ΊF έως 95ΊF
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
•
•
•
•
•
X1130PA/X1130PS/X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1230PS/X1237: 2 W x 1
Πρίζα ρεύματος x 1
RS232 x 1
Είσοδος VGA x 1
Composite video x 1
S-Video x 1
Τα παρακάτω στοιχεία είναι μόνο για τη σειρά
X1130PA/X1130PS/X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1230PS/X1237:
•
•
•
Είσοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x 1
Έξοδος VGA x 1
USB x1: για τηλεχειριστήριο
Το παρακάτω στοιχείο είναι μόνο για το X1130PA/
X1230P/X1230PA/X1237.
Τυπικά περιεχόμενα συσκευασίας
Εξάρτημα (προαιρετικό)
•
Είσοδος VGA x 2
•
•
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x 1
•
•
Καλώδιο composite video x1
Καλώδιο VGA x 1
Τηλεχειριστήριο x 1
Μπαταρίες x 2 (για το τηλεχειριστήριο)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x 1
Σύντομος οδηγός για τα πρώτα βήματα x 1
Κάρτα ασφαλείας x 1
Φίλτρο σκόνης x1
* Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως
προειδοποίηση.
39
1
VGA Αναλογική – Σήμα υπολογιστή
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
59,940
31,469
72,809
37,861
75,000
37,500
85,008
43,269
70,087
31,469
85,039
37,927
SVGA_56
56,250
35,156
SVGA_60
60,317
37,879
72,188
48,077
SVGA_75
75,000
46,875
SVGA_85
85,061
53,674
XGA_60
60,004
48,363
70,069
56,476
XGA_75
75,029
60,023
XGA_85
84,997
68,667
SXGA_70
70,012
63,851
75,000
67,500
SXGA_85
84,990
77,094
SXGA_60
60,020
63,981
72,000
76,970
SXGA_75
75,025
79,976
SXGA_85
84,024
91,146
60,000
60,000
75,000
75,000
VGA_60
VGA_72
VGA_75
640 x 480
VGA_85
VGA_70
VGA_85
SVGA_72
XGA_70
SXGA_75
SXGA_72
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
QuadVGA_60
QuadVGA_75
1280 x 960
Ελληνικά
Καταστάσεις συμβατότητας
Ελληνικά
40
SXGA+_60
1400 x 1050
59,978
65,317
UXGA_60
1600 x 1200
60,000
75,000
Mac G4
640 x 480@60Hz
59,940
31,469
MAC13
640 x 480@67Hz
66,667
35,000
Mac G4
800 x 600@60Hz
60,317
37,879
MAC16
832 x 624@75Hz
74,546
49,722
60,004
48,363
75,020
60,241
75,061
68,681
59,870
47,776
74,893
60,289
84,873
68,633
Mac G4
MAC19
MAC21
1024 x
768@60Hz
1024 x
768@75Hz
1152 x
870@75Hz
WXGA_60
WXGA_75
1280 x 768
WXGA_85
2
WXGA_60
1280 x 720
60,000
45,000
WXGA_60
1280 x 800
59,810
49,702
WXGA+_60
1440 x 900
59,887
59,935
1680 x 1050_60
1680 x 1050
59,954
65,290
1920 x 1080_60
1920 x 1080
60,000
67,500
16:9 timing
1366 x 768
59,790
47,712
Acer AspireOne
1024 x 600
60,000
37,500
VGA_120
SVGA_120
XGA_120
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
119,518
119,854
119,804
61,910
77,425
98,958
Σήμα YPbPr
Λειτουργίες
Ανάλυση
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
480i
720 x 480
59,94
15,73
480p
720 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576
50,00
15,63
41
720 x 576
50,00
31,25
720p
1280 x 720
60,00
45,00
720p
1280 x 720
50,00
37,50
1080i
1920 x 1080
60,00
33,75
1080i
1920 x 1080
50,00
28,13
1080p
1920 x 1080
60,00
67,5
1080p
1920 x 1080
50,00
56,26
Βίντεο, σήμα S-Video
Λειτουργίες
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
fsc (MHz)
NTSC
15,73
60
3,58
PAL
15,63
50
4,43
SECAM
15,63
50
4,25 ή 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
50
3,58
PAL-60
15,73
60
4,43
NTSC4.43
15,73
60
4,43
Ελληνικά
3
576p
Ελληνικά
42
Προειδοποιήσεις κανονισμών και
ασφαλείας
Κοινοποίηση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για
μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των
κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία
από επιβλαβείς παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Αυτή η συσκευή παράγει,
χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει
βλαβερή παεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί
απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο
χρήσης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
•
Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
•
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
•
Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.
Προσοχή: Θωρακισμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση
θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς
της FCC.
Προσοχή: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που
έχουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να
συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά
είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. H
λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δε μπορεί να
προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Προσοχή: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003.
Cet appareil numιrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
∆ήλωση Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών
συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/EC.
Συμβατό με τη Ρωσική ρυθμιστική πιστοποίηση
Ρυθμιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σημείωση: Οι παρακάτω ρυθμιστικές πληροφορίες είναι μόνο για
μοντέλα με ασύρματο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth.
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρματη
χρήση. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει ή να μη
περιέχει ασύρματες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρματο LAN και/ή μονάδες Bluetooth).
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι για προϊόντα με τέτοιες συσκευές.
Καναδάς — Χαμηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)
a
Συνηθισμένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή,
περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
b
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεμβολή στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
Ελληνικά
Remarque ΰ l'intention des utilisateurs canadiens
Ελληνικά
43
Ελληνικά
44
Λίστα κατάλληλων χωρών
Τα μέλη της ΕΕ από τον Ιούλιο του 2009 είναι: Βέλγιο, ∆ανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσέχικη ∆ημοκρατία, ∆ημοκρατία
Σλοβακίας, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Η χρήση επιτρέπεται στις χώρες
τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορμανδία, την Ελβετία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς και
περιορισμούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Projector
Acer
QSV0904/QSV0905/QSV0903/QNX0907/QNX0906/
QNX0901/QNX0902/QNX0908
Machine Type:
X1130P/X1130PA/X1130PS/X1230P/X1230PA/
X1230PK/X1230PS/X1237 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production
units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized
standard:
-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
Lead
0.1%
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
0.1%
Hexavalent Chromium
0.1%
Cadmium
0.01%
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design
RequireThe standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or
wireless keyboard and mouse.
Ελληνικά
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Ελληνικά
45
Ελληνικά
46
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:
•
Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
•
Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
•
Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2009.
Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Aug. 12, 2009 Date
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QSV0904/QSV0905/QSV0903/
QNX0907/QNX0906/QNX0901/
QNX0902/QNX0908
Machine Type:
X1130P/X1130PA/X1130PS/
X1230P/X1230PA/X1230PK/
X1230PS/X1237 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Ελληνικά
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Ελληνικά
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising