Acer | S1213Hne | Acer XS-X13E User Manual

Προβολέας της Acer
Σειρά S1210/T210/XS-X10/S1212/
T212A/XS-X13E/S1213Hne/
T212DTB/XS-X13HGM/S1312W/
T222A/XS-W13E/S1313WHne/
T222DTB/XS-W13HGM
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2013. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Οδηγός Χρήσης προβολέα Acer
Αρχική Έκδοση: 05/2013
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Προβολέας Acer
Αριθµός Μοντέλου: ___________________________________
Σειριακός Αριθµός: ___________________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: _________________________________
Τόπος Αγοράς: ______________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυµία HDMITM, το λογότυπο HDMI και η επωνυµία High-Definition Multimedia Interface είναι
εµπορικά σήµατα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες για την ασφάλεια και
την άνεσή σας
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για µελλοντική
αναφορά. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται
στο προϊόν.
Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε.
Μη χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε µορφή σπρέι.
Να χρησιµοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισµό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύµατος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστηµα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστηµα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιµότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύµατος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Αν η
συσκευή πέσει, µπορεί να υποστεί σοβαρή ζηµιά.
Οι σχισµές και τα ανοίγµατα παρέχονται για αερισµό. Εξασφαλίζουν την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και το προστατεύουν από την
υπερθέρµανση. Αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να εµποδίζονται ή να
καλύπτονται. α ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να εµποδίζονται τοποθετώντας το
προϊόν σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρεµφερή επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερµο, ή ενσωµατωµένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισµός.
•
Ποτέ µην σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω
των θυρών του περιβλήµατος καθώς µπορεί να ακουµπήσουν επικίνδυνα
σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ µην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
iv
•
•
Για να αποφύγετε τη ζηµιά στα εσωτερικά συστατικά της και να αποτρέψετε τη
διαρροή της µπαταρίας, µην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε µια επιφάνεια η
οποία δονείται.
Μη τη χρησιµοποιείτε ποτέ στον αθλητισµό, τη γυµναστική ή σε περιβάλλον µε
κραδασµού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωµα ή ζηµιά στο
στροφέα ή τη λυχνία.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου
ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισµού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπάει πάνω στο καλώδιο ρεύµατος.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε µέρος που µπορεί άνθρωποι να
περπατήσουν πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική µέτρηση ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική µέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεµένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώσετε µια πρίζα ρεύµατος ή ένα πολύπριζο συνδέοντας πολλές
συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήµατος δε θα πρέπει να ξεπερνάει το
80% της ονοµαστικής τάσης του κλάδου. Αν χρησιµοποιείτε πολύπριζα, το
φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονοµαστικής τάσης εισόδου του
πολύπριζου.
Ο µετασχηµατιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωµένο φις τριών καλωδίων.
Το φις ταιριάζει µόνο σε µια γειωµένη πρίζα ρεύµατος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα
ρεύµατος είναι σωστά γειωµένη πριν να τοποθετήσετε το φις του
µετασχηµατιστή. Μην τοποθετήσετε το φις σε µια πρίζα ρεύµατος που δεν έχει
γείωση. Επικοινωνήστε µε τον ηλεκτρολόγο σας για λεπτοµέρειες.
Προειδοποιήσεις! Η ακίδα γείωσης είναι για ασφάλεια. Η χρήση µιας
πρίζας ρεύµατος που δεν είναι σωστά γειωµένη µπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία και/ή τραυµατισµό.
Σηµείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που µπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολές µε την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο µε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το
νέο καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώµενου τύπου, αναγραφόµενο στο UL/πιστοποιηµένο από CSA,
εγκεκριµένο από VDE ή ισοδύναµό του, µέγιστο µήκος 4,5 µέτρα.
v
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η
αφαίρεση των καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σηµεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Παραπέµψτε όλες τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα τοίχου και προσφύγετε για τις επισκευές
σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•
•
•
•
το καλώδιο ρεύµατος ή το φις έχει υποστεί ζηµιά, έχει κοπεί ή είναι φθαρµένο
έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζηµιά το περίβληµά του
το προϊόν παρουσιάζει σαφή αλλαγή στην απόδοση της λειτουργίας
υποδεικνύοντας την ανάγκη για επισκευή
το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας
Σηµείωση: Ρυθµίστε µόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθµιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και συχνά απαιτεί εκτεταµένη
εργασία από αρµόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποιήσεις! Για λόγους ασφαλείας, µη χρησιµοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συµµορφώνονται µε τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήµατά της ενδεχοµένως περιέχουν µικρά τµήµατα. Φυλάτε τα
µακριά από µικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα.
Το έντονο φως µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος.
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισµένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερµοκρασίες µπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου µε όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων µπορεί να µολύνουν
τα οπτικά συστατικά, µειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
Μέρη κοντά σε συναγερµούς φωτιάς.
Μέρη µε θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40°C/104°F.
Μέρη όπου το υψόµετρο είναι µεγαλύτερο από 3000 µέτρα.
Βγάλτε τον προβολέα αµέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
πρόβληµα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι
θόρυβοι ή µυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν
την περίπτωση, βγάλτε τον αµέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε µε το
κατάστηµα αγοράς.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε συχνά την τροφοδοσία απότοµα ούτε να βγάζετε τον προβολέα
από την πρίζα όσο λειτουργεί. Η καλύτερη πρακτική είναι να περιµένετε να
σταµατήσει ο ανεµιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
Μην ακουµπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερµαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό µπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζηµιές όταν είναι αποφραγµένο το φίλτρο ή οι
αερισµού µε βροµιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε µέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζηµιά στα µάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγµα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναµµένος ο προβολέας.
Μην εµποδίζετε τους φακούς του προβολέα µε αντικείµενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς µπορεί να θερµανθεί το αντικείµενο και να παραµορφωθεί, ή
ακόµα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάµπα, πατήστε το
HIDE (ΑΠΟΚΡΥΨΗ) στο τηλεχειριστήριο.
Η λάµπα θερµαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να
κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάµπα για να την
αντικαταστήσετε.
Μη λειτουργείτε τις λάµπες µετά την ονοµαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί,
σε σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάµπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε
βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
Το προϊόν θα ανιχνεύσει µόνο του τη διάρκεια ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε
βεβαιωθείτε πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστεί το
προειδοποιητικό µήνυµα.
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών Λάµπας)" από
το µενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) µετά την
αντικατάσταση της λάµπας.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που µπορεί να σας τραυµατίσουν.
Το µοναδικό εξάρτηµα που µπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάµπα που έχει
το δικό της αφαιρούµενο καπάκι. Παραπέµψτε όλες τις επισκευές σε αρµόδιο
επαγγελµατικό προσωπικό επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυµατισµό ή ζηµιά.
Αυτό το προϊόν µπορεί να προβάλλει αναστραµµένες εικόνες για τοποθέτηση
στην οροφή. Χρησιµοποιείτε µόνο το κιτ µονταρίσµατος σε οροφή της acer για
την τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί µε
ασφάλεια.
vii
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου µέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου µετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε µουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να µην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν µπορείτε να ακούσετε όταν σας µιλάνε οι δίπλα σας.
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για να
ελαχιστοποιηθεί η µόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του
περιβάλλοντος, παρακαλούµε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τους κανονισµούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainabilty/sustainability01.htm
Συµβουλευτική παράγραφος σχετικά µε τον υδράργυρο
Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν µια οθόνη LCD/CRT:
Οι Λάµπα(ες) Hg στο εσωτερικό αυτής της συσκευής περιέχουν υδράργυρο και
πρέπει είτε να ανακυκλώνονται είτε να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους τοπικούς.
πολιτειακούς ή οµοσπονδιακούς νόµους. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε µε την Ένωση Βιοµηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην
τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη των λαµπών,
επισκεφτείτε την τοποθεσία www.lamprecycle.org
viii
Όλα µε τη σειρά τους
Σηµειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
Χρησιµοποιήσετε ένα µαλακό πανί βρεγµένο µε ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβληµα της οθόνης.
•
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος αν δε θα
χρησιµοποιήσετε το προϊόν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τι να µην κάνετε:
•
•
•
Μην αποφράσετε τις σχισµές και τα ανοίγµατα που υπάρχουν για τον αερισµό
της µονάδας.
Μη χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη µονάδα.
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές µε υπερβολική σκόνη και χώµα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέµπει ένα ισχυρό µαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άµεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
µεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποίηση:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το έντονο φως
µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
Παρακαλούµε να µην ανοίξετε ή αποσυναρµολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει µόνο του τη ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε
πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστούν τα προειδοποιητικά µηνύµατα.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών Λάµπας)" από το µενού
"Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) µετά την αντικατάσταση της
λάµπας.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος.
Μη χρησιµοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, µπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα. Πα
να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάµπας".
Όλα µε τη σειρά τους
iii
viii
Σηµειώσεις για τη χρήση
viii
Προφυλάξεις
viii
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
3
Προοπτική Προβολέα
3
Πίνακας Ελέγχου
4
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
5
Εισαγωγή δυνατότητας MHL
7
Ξεκινώντας
8
Σύνδεση του Προβολέα
8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
9
Ενεργοποίηση του προβολέα
9
Απενεργοποίηση του προβολέα
10
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
11
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
11
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
12
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
14
ΧειριστήριαΧρήστηs
16
Μενού εγκατάστασης
16
Acer Empowering Technology
17
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
18
Color (Χρώµα)
19
Image (Εικόνα)
21
Setting (Ρυθµίσεις)
23
Management (∆ιαχείριση)
30
Audio (Ήχος)
31
3D
31
Πινακασ Περιεχοµενων
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας
Language (Γλώσσα)
Παραρτήµατα
32
33
Αντιµετώπιση προβληµάτων
33
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
37
Αντικατάσταση της Λάµπας
38
Εγκατάσταση Οροφής
39
Τεχνικά χαρακτηριστικά
42
Καταστάσεις συµβατότητας
44
Προειδοποιήσεις κανονισµών και ασφαλείας
49
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό είναι ένας προβολέας DLP®µε ένα τσιπ. Οι αξιοσηµείωτες
λειτουργίες του περιλαµβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Τεχνολογία DLP®
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/S1213Hne/T212DTB/XSX13HGM: Εγγενής ανάλυση 1024 x 768 XGA Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας
Αυτόµατη/4:3/16:9
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/XS-W13HGM: Εγγενής
ανάλυση 1280 x 800 WXGA Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας Αυτόµατο/
Πλήρες/4:3/16:9
Η προβολή περιεχοµένου 3D είναι εφικτή µέσω της τεχνολογίας DLP Link
Η τεχνολογία ColorBoost της Acer προσφέρει τα πραγµατικά χρώµατα της
φύσης για ζωντανές εικόνες σαν να σου µιλούν
Υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης
Οι ευέλικτες λειτουργίες προβολής δίνουν τη δυνατότητα για βέλτιστη απόδοση
σε οποιοδήποτε περιβάλλον
Συµβατό µε NTSC/PAL/SECAM και µε υποστήριξη HDTV (720p, 1080i, 1080p)
Η τεχνολογία Acer EcoProjection προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
Το Πλήκτρο Empowering αποκαλύπτει τις ιδιότητες της Τεχνολογίας
Empowering της Acer για εύκολη προσαρµογή των ρυθµίσεων
Η εξελιγµένη ψηφιακή διόρθωση τραπεζίου προσφέρει βέλτιστες παρουσιάσεις
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
Φακός προβολής χειροκίνητης εστίασης
2X ψηφιακό ζουµ και λειτουργία µετακίνησης pan
Συµβατό µε λειτουργικά συστήµατα Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, Vista®,
Macintosh
Οι ρυθµίσεις LAN δίνουν τη δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης των
προβολέων µέσω ενός προγράµµατος περιήγησης στο web
Συµβατό µε Crestron
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείµενα που εµφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η µονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αµέσως µε το κατάστηµα αγοράς αν λείπει κάτι.
Προβολέας
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
ENTER
BACK
PgUp
PgDn
SD/USB A HDMI/DVI LAN/WiFi
USBB
Κάρτα ασφαλείας
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM)
Τηλεχειριστήριο
Οδηγός γρήγορης αρχής
Μπαταρίες x 2
Φίλτρο σκόνης
(προαιρετικό)
SmartPen & κλειδί
πρόσβασης PB (προαιρετικά
και µόνο για S1213Hne/
T212DTB/XS-X13HGM/
S1313WHne/T222DTB/XSW13HGM)
3
Ελληνικά
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
5
1
6
2
3
7
4
#
Περιγραφή
1
Πίνακας ελέγχου
2
Φακοί προβολής
#
5
Περιγραφή
Κουµπί τροφοδοσίας και λυχνία LED
τροφοδοσίας
3
Κουµπί ανύψωσης
6
∆αχτυλίδι εστίασης
4
Καπάκι φακών
7
∆έκτης τηλεχειριστήριου
Πίσω πλευρά
(S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM/
S1313WHne/T222DTB/XS-W13HGM)
1
2 3 4 5
6
7
8 9 10
(S1210/T210/XS-X10/S1212/
T212A/XS-X13E/S1312W/T222A/
XS-W13E)
1
RS232
LAN
S-VIDEO
USB B
AUDIO
IN 1
VGA OUT
3
6
7
8 9 10
AUDIO-R
RS232
USB B
S-VIDEO
AUDIO-R
VIDEO
AUDIO-L
VGA IN 1
AUDIO
IN 2
VIDEO
VGA IN 2
11
AUDIO-L
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VGA OUT
VGA IN
AUDIO
OUT
12 13
#
Περιγραφή
1 Υποδοχή RS232
2 Τοπικό δίκτυο (θύρα RJ45 για 10/
100M Ethernet)
3 Μίνι υποδοχή USB
4 ∆έκτης τηλεχειριστήριου
5 Σύνδεση HDMI (MHL)
6 Σύνδεση Εξόδου βρόγχου οθόνης
7 Συνδετήρας εισόδου αναλογικού
σήµατος RGB/ HDTV/ βίντεο
Component
#
Περιγραφή
8 Σύνδεση εισόδου S-video
Σύνδεση εισόδου Composite video
9 Σύνδεση εισόδου ήχου (ΑΡ/∆)
10 Σύνδεση εισόδου ήχου
Σύνδεση εξόδου ήχου
11 Πρίζα ρεύµατος
12 Τροχός ρύθµισης κλίσης
13 Θύρα κλειδαριάς Kensington™
Ελληνικά
4
Πίνακας Ελέγχου
1
6
2
3
7
2
8
9
4
5
#
10
3
Λειτουργία
Περιγραφή
1
LAMP (Λάµπα)
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάµπας
2
Κουµπί τροφοδοσίας και λυχνία Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ενεργοποίηση/
LED τροφοδοσίας
Απενεργοποίηση του Προβολέα".
3
∆ιόρθωση Τραπεζίου
Προσαρµόζει την παραµόρφωση της εικόνας
που προκαλείται από την κλίση του προβολέα
(±40 µοίρες).
4
MENU (MENOY)
•
•
Πατήστε το "MENU (MENOY)" για να
ανοίξει το µενού της OSD, πίσω στο
προηγούµενο βήµα για τη λειτουργία του
µενού της OSD ή για έξοδο από το µενού
της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων
σας.
5
HIDE (Απόκργφη)
Αποκρύπτει την εικόνα της οθόνης.
6
TEMP (Λάµπα)
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάµπας
7
SOURCE (Πηγη)
Πατήστε την "SOURCE (Πηγη)" για να
επιλέξετε ανάµεσα στις πηγές RGB,
Component, S-Video, composite video ή
HDTV.
8
Τέσσερα πλήκτρα επιλογής
κατεύθυνσης
Επιλέξτε στοιχεία ή κάνετε ρυθµίσεις στην
επιλογή σας.
9
Κουµπί Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eView,
eTimer, ePower Management, e3D.
10 RESYNC (ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡ
ΟΝΙΣΜΟΣ)
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την
πηγή εισόδου.
5
ENTER
Ελληνικά
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
BACK
PgUp
PgDn
SD/USB A HDMI/DVI LAN/WiFi
#
Λειτουργία
1 POWER
(Τροφοδοσία)
2 ASPECT RATIO
(Αναλογία Εικόνας)
3 ZOOM (ΖΟΥΜ)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
RESYNC
(ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡ
ΟΝΙΣΜΟΣ)
∆ιόρθωση
Τραπεζίου
USBB
Περιγραφή
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
του Προβολέα".
Για να επιλέξετε την επιθυµητή αναλογία εικόνας.
Κάνει µεγέθυνση ή σµίκρυνση στην εικόνας του
προβολέα.
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την πηγή
εισόδου.
Προσαρµόζει την παραµόρφωση της εικόνας που
προκαλείται από την κλίση του προβολέα (±40 µοίρες).
Επιλέξτε στοιχεία ή κάνετε ρυθµίσεις στην επιλογή σας.
Τέσσερα
πλήκτρα
επιλογής
κατεύθυνσης
Πληκτρολόγιο 0~9 Πατήστε τα "0~9" για είσοδο ενός κωδικού πρόσβασης
στις "Setting" > "Security".
VGA
Για αλλαγή πηγής σε VGA. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει
αναλογικό RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i/1080p),
YCbCr (480i/576i).
COMPONENT
(Χωρίς λειτουργία)
S-VIDEO
Για να αλλάξετε πηγή σε S-Video.
HDMI™;
Για να αλλάξετε πηγή σε HDMI™/DVI (για το µοντέλο που
HDMI™/DVI
έχει σύνδεση HDMI™/DVI).
Ποµπός υπέρυθρων Στέλνει σήµατα στον προβολέα.
Κουµπί
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eView, eTimer, ePower
Empowering
Management, e3D.
FREEZE (Πάγωµα) Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
Ελληνικά
6
#
Λειτουργία
14 HIDE (Απόκρυψη)
15 SOURCE (Πηγη)
16 MENU (Μενού)
17 PgUp/PgDn
Περιγραφή
Πατήστε την "HIDE (Απόκρυψη)" για να κρύψετε την
εικόνα, πατήστε το ξανά για να εµφανιστεί η εικόνα.
Επιλέξτε πηγή RGB, component video, S-Video,
composite video ή HDTV.
•
Πατήστε το "MENU (Μενού)" για να ανοίξει το µενού
της OSD, πίσω στο προηγούµενο βήµα για τη
λειτουργία του µενού της OSD ή για έξοδο από το
µενού της OSD.
•
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
Μόνο για χρήση σε υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε αυτό το
κουµπί για να επιλέξετε την επόµενη ή την προηγούµενη
σελίδα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν ο
προβολέας είναι συνδεδεµένος σε υπολογιστή µέσω
καλωδίου USB.
Για να αλλάξετε πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έντασης ήχου.
(Χωρίς λειτουργία)
18 VIDEO (Βίντεο)
19 MUTE (Σιγή)
20 WIRELESS
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ),
LAN/WiFi
21
Γρήγορη κίνηση (Χωρίς λειτουργία)
προς τα πίσω
Αναπαραγωγή/
Παύση
∆ιακοπή
Γρήγορη κίνηση
προς τα εµπρός
22 SD/USB A
(Χωρίς λειτουργία)
23 USB B
(Χωρίς λειτουργία)
7
Όταν το έξυπνο τηλέφωνό σας είναι συνδεδεµένο στον προβολέα, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε ορισµένα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε το έξυπνο
τηλέφωνο. Πιέστε το "Empowering key" (Κουµπί Empowering) για ένα δευτερόλεπτο
για είσοδο ή έξοδο από τη λειτουργία ελέγχου MHL. Μόλις εισέλθετε στη λειτουργία
ελέγχου MHL, πιέστε "RESYNC" (Επανασυγχρονισµός) για εναλλαγή µεταξύ της
λειτουργίας πλοήγησης (προεπιλεγµένη) και της αριθµητικής λειτουργίας.
Περιγραφή
#
Λειτουργία
Λειτουργία
πλοήγησης
Λειτουργία
πολυµέσων
Αριθµητική
λειτουργία
15 Empowering key (Κουµπί
Empowering)
Πιέστε παρατεταµένα για ένα δευτερόλεπτο για
είσοδο ή έξοδο από τη λειτουργία ελέγχου MHL.
4
Μόλις εισέλθετε στη λειτουργία ελέγχου MHL,
πιέστε για εναλλαγή µεταξύ της λειτουργίας
πλοήγησης (προεπιλεγµένη), της λειτουργίας
πολυµέσων και της αριθµητικής λειτουργίας.
5
6
RESYNC
(Επανασυγχρονισµός)
Επάνω
Τέσσερα
πλήκτρα
επιλογής
Κάτω
κατεύθυνσης
(Χωρίς
λειτουργία)
(Χωρίς
λειτουργία)
Κάτω
(Χωρίς
λειτουργία)
(Χωρίς
λειτουργία)
Αριστερά Αριστερά
Μειώνει την
ένταση ήχου.
(Χωρίς
λειτουργία)
∆εξιά
∆εξιά
Αυξάνει την
ένταση ήχου.
(Χωρίς
λειτουργία)
(Χωρίς
λειτουργία)
(Χωρίς
λειτουργία)
Εισάγει τα ψηφία
0~9.
Επιστρέφει
στο βασικό
µενού.
(Χωρίς
λειτουργία)
(Χωρίς
λειτουργία)
Keypad 0~9 (Πληκτρολόγιο
0~9)
16 MENU (Μενού)
21
Επάνω
Εκτελεί
επαναφορά/
αναπαραγωγή/
Επιλέγει ή
Αναπαραγωγή/Παύση
παύση/
εισάγει
διακοπή/
στοιχεία.
γρήγορη
Εξέρχεται από προώθηση της
∆ιακοπή
την τρέχουσα αναπαραγωγής
σελίδα.
των αρχείων
πολυµέσων.
Γρήγορη κίνηση προς τα (Χωρίς
λειτουργία)
εµπρός
Γρήγορη κίνηση προς τα (Χωρίς
λειτουργία)
πίσω
Πληκτρολογήστε
1.
Πληκτρολογήστε
2.
Πληκτρολογήστε
3.
(Χωρίς
λειτουργία)
Ελληνικά
Εισαγωγή δυνατότητας MHL
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
VGA
Συσκευή DVD,
Αποκωδικοποιητής,
δέκτης HDTV
10
RS232
USB
Ελληνικά
8
Οθόνη
D-Sub
5
Έξοδος
βίντεο/
S-video
R B G
2
9
L
11
RS232
R B G
8
7
R W
R
Ηχεία
D-Sub
6
3
2
5
5
10
5
RS232
USB
1
D-Sub
HDTV adapter
L R
D-Sub
Y
RS232
LAN
S-VIDEO
USB B
4
AUDIO-R
AUDIO
IN 1
VGA OUT
VGA IN 1
AUDIO
IN 2
VIDEO
AUDIO-L
S-VIDEO
AUDIO-R
VGA IN 2
AUDIO
OUT
Y
RS232
USB B
AUDIO
IN
VGA OUT
VGA IN
AUDIO
OUT
VIDEO
AUDIO-L
Y
#
Περιγραφή
1
2
3
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
Προσαρµογέας VGA προς βίντεο
Component/HDTV
4
5
Καλώδιο composite video
Καλώδιο Ήχου
#
6
7
8
9
10
11
Περιγραφή
Καλώδιο S-Video
Καλώδιο RS232
Καλώδιο USB
Καλώδιο 3 RCA component
Καλώδιο RJ45
Καλώδιο HDMI (MHL)
Σηµείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά µε
τον υπολογιστή σας, παρακαλούµε σιγουρευτείτε πως ο χρονισµός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συµβατός
µε τον προβολέα.
9
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Αφαιρέστε το καπάκι των φακών
2
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το
καλώδιο σήµατος. To LED Τροφοδοσίας θα φωτιστεί κόκκινο.
3
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί
(ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ)
στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο και η λυχνία LED Τροφοδοσίας
θα ανάψει µπλε.
4
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο,
κτλ.).
•
Αν εµφανιστεί το µήνυµα "No Signal (∆εν υπάρχει σήµα)" στην οθόνη,
παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
σήµατος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιµοποιήστε το κουµπί
“SOURCE (ΠΗΓΗ)” στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή το
απευθείας κουµπί πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάµεσα στις
πηγές.
2&3
1
Καπάκι φακών
Ελληνικά
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ελληνικά
10
Απενεργοποίηση του προβολέα
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας.
Εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα:
"Please press the power button again to complete the shutdown process.
(Παρακαλούµε πατήστε ξανά το κουµπί τροφοδοσίας για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερµατισµού)."
2
3
Πατήστε ξανά το κουµπί τροφοδοσίας.
Η ένδειξη τροφοδοσίας LED θα γίνει σταθερό κόκκινο για να υποδείξει
λειτουργία αναµονής.
Τώρα, µπορείτε να βγάλετε µε ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύµατος.
Όταν επιλεγεί η Στιγµιαία συνέχιση:
1
2
3
4
Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ και θα αναβοσβήνει
γρήγορα µετά την απενεργοποίηση του προβολέα και οι ανεµιστήρες θα
συνεχίσουν να λειτουργούν για περίπου 2 λεπτά για να διασφαλιστεί η
σωστή ψύξη του συστήµατος.
Όσο παραµένει συνδεδεµένο το καλώδιο τροφοδοσίας, µπορείτε να
πατήσετε το κουµπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά αµέσως τον
προβολέα εντός των 2 λεπτών της διαδικασίας απενεργοποίησης.
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήµατος, η λυχνία LED ένδειξης
τροφοδοσίας θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά
κόκκινη, που σηµαίνει πως ο προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία
αναµονής.
Τώρα, µπορείτε να βγάλετε µε ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύµατος.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
•
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Υπερθέρµανση προβολέα. Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα.)"
Αυτό το µήνυµα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει υπερθερµανθεί.
Η λάµπα θα σβήσει αυτόµατα, ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα
και η ένδειξη LED θερµοκρασίας θα ανάψει σταθερά κόκκινη. Επικοινωνήστε
µε το πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο επισκευών.
"Fan failed. Lamp will automatically turn off soon. (Σφάλµα
ανεµιστήρα. Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα)."
Αυτό το µήνυµα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον ανεµιστήρα.
Η λάµπα θα σβήσει αυτόµατα, ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα
και η ένδειξη LED θερµοκρασίας θα αναβοσβήνει. Επικοινωνήστε µε το
πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο επισκευών.
Σηµείωση: Αν ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόµατα και η ένδειξη
LED της λάµπας ανάβει σταθερά κόκκινη, επικοινωνήστε µε τον
πλησιέστερο µεταπωλητή ή κέντρο επισκευών.
11
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε δύο σκέλη ανύψωσης για τη ρύθµιση του ύψους
της εικόνας.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης.
2
Ανυψώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε και έπειτα αφήστε το
κουµπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης για µικρορύθµιση της
γωνίας προβολής.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης.
2
Χαµηλώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε και έπειτα αφήστε το
κουµπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης για µικρορύθµιση της
γωνίας προβολής.
1
Κουµπί
ανύψωσης
3
Τροχός ρύθµισης κλίσης
2
Πόδι ανύψωσης
Ελληνικά
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
Ελληνικά
12
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
Συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
µπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυµητή
απόσταση από την οθόνη.
•
XGA
Εάν ο προβολέας βρίσκεται σε απόσταση 2 µ από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή
ποιότητα εικόνας για µεγέθη εικόνων γύρω στις 161".
Σηµείωση:Μην ξεχνάτε πως σύµφωνα µε την εικόνα που ακολουθεί,
απαιτείται το ύψος των 283 εκ όταν βρίσκεται σε απόσταση 2 µ.
161"
Ύψος:
283 εκ
Από τη
βάση έως
την κορυφή
της εικόνας
2µ
Επιθυµητή απόσταση
Επιθυµητά
Απόσταση
(µέτρα)
<A>
Μέγεθος οθόνης
∆ιαγώνιος
(ίντσες)
<B>
Π (εκ) x Υ (εκ)
Από τη βάση έως
την κορυφή της
εικόνας (εκ)
<C>
0,5
40
82 x 61
71
0,75
61
123 x 92
106
1
81
164 x 123
141
1,25
101
205 x 154
177
1,5
121
246 x 184
212
1,75
141
287 x 215
247
2
161
328 x 246
283
2,25
182
369 x 277
318
2,5
202
410 x 307
353
2,75
222
451 x 338
389
3
242
492 x 369
424
3,25
262
533 x 400
460
3,5
282
574 x 430
495
Αναλογία Ζουµ: 1,0 x
13
WXGA
Εάν ο προβολέας βρίσκεται σε απόσταση 2 µ από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή
ποιότητα εικόνας για µεγέθη εικόνων γύρω στις 189".
Σηµείωση: Μην ξεχνάτε πως σύµφωνα µε την εικόνα που ακολουθεί,
απαιτείται το ύψος των 268 εκ όταν βρίσκεται σε απόσταση 2 µ.
189"
Ύψος:
268 εκ
Από τη
βάση έως
την κορυφή
της εικόνας
2µ
Επιθυµητή απόσταση
Επιθυµητά
Απόσταση
(µέτρα)
<A>
Μέγεθος οθόνης
∆ιαγώνιος
(ίντσες)
<B>
Π (εκ) x Υ (εκ)
Από τη βάση
έως την κορυφή
της εικόνας (εκ)
<C>
0,5
47
102 x 64
67
0,75
71
153 x 96
100
1
95
204 x 128
134
1,25
118
255 x 159
167
1,5
142
306 x 191
201
1,75
166
357 x 223
234
2
189
408 x 255
268
2,25
213
459 x 287
301
2,5
237
510 x 319
335
2,75
261
561 x 351
368
3
284
612 x 383
402
3,25
308
663 x 415
435
3,5
332
714 x 446
469
Αναλογία Ζουµ: 1,0 x
Ελληνικά
•
Ελληνικά
14
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυµητό µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουµ.
•
XGA
Για να έχετε µια εικόνα µεγέθους 50", τοποθετήστε τον προβολέα σε απόσταση 0,6 µ
από την οθόνη.
50"
Επιθυµητό
µέγεθος εικόνας
Ύψος:
88 εκ
Από τη
βάση έως
την κορυφή
της εικόνας
0,6 µ
Επιθυµητή απόσταση
Επιθυµητό Μέγεθος Εικόνας
∆ιαγώνιος (ίντσες)
<A>
Απόσταση (µέτρα)
Κορυφή (εκ)
Π (εκ) x Υ (εκ)
Μεγ ζουµ
<B>
Ελαχ ζουµ
<C>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας < D >
30
61 x 46
0,4
0,4
53
40
81 x 61
0,5
0,5
70
50
102 x 76
0,6
0,6
88
60
122 x 91
0,7
0,7
105
70
142 x 107
0,9
0,9
123
80
163 x 122
1,0
1,0
140
90
183 x 137
1,1
1,1
158
100
203 x 152
1,2
1,2
175
120
244 x 183
1,5
1,5
210
150
305 x 229
1,9
1,9
263
180
366 x 274
2,2
2,2
315
200
406 x 305
2,5
2,5
351
250
508 x 381
3,1
3,1
438
300
610 x 457
3,7
3,7
526
Αναλογία Ζουµ: 1,0 x
15
WXGA
Για να έχετε µια εικόνα µεγέθους 50", τοποθετήστε τον προβολέα σε απόσταση 0,5 µ
από την οθόνη.
50"
Επιθυµητό
µέγεθος εικόνας
Ύψος:
71 εκ
Από τη
βάση έως
την κορυφή
της εικόνας
0,5 µ
Επιθυµητή απόσταση
Επιθυµητό Μέγεθος Εικόνας
∆ιαγώνιος (ίντσες)
<A>
Απόσταση (µέτρα)
Κορυφή (εκ)
Π (εκ) x Υ (εκ)
Μεγ ζουµ
<B>
Ελαχ ζουµ
<C>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας < D >
30
65 x 40
0,3
0,3
42
40
86 x 54
0,4
0,4
57
50
108 x 67
0,5
0,5
71
60
129 x 81
0,6
0,6
85
70
151 x 94
0,7
0,7
99
80
172 x 108
0,8
0,8
113
90
194 x 121
0,9
0,9
127
100
215 x 135
1,1
1,1
141
120
258 x 162
1,3
1,3
170
150
323 x 202
1,6
1,6
212
180
388 x 242
1,9
1,9
254
200
431 x 269
2,1
2,1
283
250
538 x 337
2,6
2,6
353
300
646 x 404
3,2
3,2
424
Αναλογία Ζουµ: 1,0 x
Ελληνικά
•
Ελληνικά
16
ΧειριστήριαΧρήστηs
Μενού εγκατάστασης
Το µενού εγκατάστασης παρέχει µια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιµοποιείτε την OSD µόνο
όταν στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα "No Signal (∆εν υπάρχει σήµα)".
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί
(POWER
(ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ)) στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο.
2
Πατήστε το "MENU (MENOY)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο
για να εµφανίσετε την OSD για την εγκατάσταση και συντήρηση του
προβολέα.
3
Το µοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθµίσεων
βαθµονόµησης και ευθυγράµµισης, όπως το µέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
Σηµείωση: Το στιγµιότυπο οθόνης OSD παρατίθεται για λόγους ενδεικτικούς
µόνο και ενδέχεται να διαφέρει από το πραγµατικό σχέδιο.
4
Το µενού Εγκατάστασης περιέχει αρκετές επιλογές.
Χρησιµοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε µια επιλογή, το αριστερό και δεξί
βελάκι για να ρυθµίσετε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις επιλογών και το δεξί βελάκι για είσοδο σε
ένα υποµενού για ρύθµιση λειτουργιών. Οι νέες ρυθµίσεις θα αποθηκευτούν αυτόµατα
κατά την έξοδο από το µενού.
5
Πατήστε οποιαδήποτε στιγµή το "MENU (MENOY)" για έξοδο από το
µενού και επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
17
Empowering
Key
(Κουµπί Empowering
)
Το πλήκτρο Acer Empowering προσφέρει
τέσσερις µοναδικές λειτουργίες της Acer: "Acer
eView Management", "Acer eTimer
Management", "Acer ePower Management"
και "Acer e3D Management". Πιέστε " "
επανειληµµένα για µετάβαση κυκλικά σε αυτές
τις λειτουργίες.
Acer eView Management
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
eView Management".
Το "Acer eView Management" υπάρχει για
επιλογή της λειτουργίας προβολής.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού
Προβολής στην Οθόνη (OSD)" για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
Acer eTimer Management Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
eTimer Management".
Το "Acer eTimer Management" προσφέρει µια
λειτουργία υπενθύµισης για έλεγχου του
χρόνου της παρουσίασης. Παρακαλούµε
ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Προβολής
στην Οθόνη (OSD)" για περισσότερες
λεπτοµέρειες.
Acer ePower Management Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
ePower Management".
Το "Acer ePower Management" σας
προσφέρει µια συντόµευση για εξοικονόµηση
της διάρκειας ζωής της λάµπας και του
προβολέα. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην
ενότητα "Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)"
για περισσότερες λεπτοµέρειες.
Acer e3D Management
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το "Acer
e3D Management".
Το "Acer e3D Management" διαθέτει µία
συντόµευση για τις ρυθµίσεις 3D.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού
Προβολής στην Οθόνη (OSD)" για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
Ελληνικά
Acer Empowering Technology
Ελληνικά
18
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα µενού Προβολής στην Οθόνη (OSD) που σας
επιτρέπουν να κάνετε προσαρµογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες
ρυθµίσεις.
Χρήση των µενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το µενού της OSD, πατήστε το "MENU (MENOY)" στον πίνακα
ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο.
•
Όταν εµφανιστεί η OSD, χρησιµοποιήστε τα
για να επιλέξετε ένα
στοιχείο από το κεντρικό µενού. Μετά την επιλογή του επιθυµητού στοιχείου
στο µενού, πατήστε το
λειτουργιών.
•
για είσοδο στο υποµενού για ρύθµιση των
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυµείτε και αλλάξτε τις ρυθµίσεις µε το κουµπί
.
•
Επιλέξτε το επόµενο στοιχείο που θέλετε να ρυθµίσετε στο υποµενού και
ρυθµίστε το σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "MENU (MENOY)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, η
οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό µενού.
•
Για να κλείσετε το µενού της OSD, πατήστε ξανά το "MENU (MENOY)" στον
πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Θα κλείσει και ο προβολέας θα
αποθηκεύσει αυτόµατα τις νέες ρυθµίσεις.
Κύριο µενού
Ρυθµίσεις
Υποµενού
Σηµείωση: Ορισµένες από τις ακόλουθες ρυθµίσεις OSD ενδέχεται να µην είναι
διαθέσιµες. Ανατρέξτε στο πραγµατικό OSD του προβολέα σας.
19
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές
βελτιστοποιηµένες για διάφορους τύπους εικόνων.
•
•
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Wall color
(Χρώµα τοίχου)
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
Presentation (Παρουσίαση): Για την παρουσίαση σε
συναντήσεις µε υψηλότερη φωτεινότητα.
•
•
Standard (Τυπικό): Για συνηθισµένο περιβάλλον.
•
•
•
•
Picture (Εικόνα): Για εικόνα γραφικών.
Video (Βίντεο): Για αναπαραγωγή βίντεο σε φωτεινό
περιβάλλον.
Game (Παιχνίδι): Για περιεχόµενο παιχνιδιού.
Education (Εκπαίδευση): Για περιβάλλον εκπαίδευσης.
User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθµίσεων του
χρήστη.
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε το
κατάλληλο χρώµα ανάλογα µε τον τoίχο. Υπάρχουν πολλές
επιλογές, µεταξύ των οποίων λευκό, απαλό κίτρινο, απαλό
γαλάζιο, ροζ, σκούρο πράσινο. Θα αντισταθµίσει την απόκλιση
χρώµατος λόγω του χρώµατος του τοίχου για να εµφανιστεί ο
σωστός τόνος εικόνας.
Ρυθµίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast
(Αντίθεση)
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Ελέγχει το βαθµό διαφοράς ανάµεσα στα φωτεινότερα και τα
σκοτεινότερα µέρη της εικόνας. Η ρύθµιση της αντίθεσης
αλλάζει την ποσότητα του µαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Ρυθµίζει µια εικόνα βίντεο από µαύρο και άσπρο σε πλήρως
κορεσµένα χρώµατα.
Saturation
(Κορεσµός)
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ποσότητα του
χρώµατος στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του
χρώµατος στην εικόνα.
Ελληνικά
Color (Χρώµα)
Ελληνικά
20
Ρυθµίζει την ισορροπία χρώµατος για το κόκκινο και πράσινο.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του
πράσινου στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ποσότητα του
κόκκινου στην εικόνα.
Tint (Χροιά)
Color
Temperature
(Χρωµατική
Θερµοκρασία)
Ρυθµίστε τη θερµοκρασία χρώµατος. Σε υψηλότερη χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο κρύα, ενώ σε χαµηλότερη
χρωµατική θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.
Εάν είναι ενεργοποιηµένο, ο προβολέας προσαρµόζει
δυναµικά την κατανάλωση ενέργειας της λάµπας σύµφωνα µε
Dynamic Black
τη φωτεινότητα της εικόνας που προβάλλεται. Κατά την
(∆υναµικό µαύρο)
προβολή πιο σκούρων εικόνων, η κατανάλωση ρεύµατος θα
µειωθεί και θα βελτιωθεί και η αντίθεση της εικόνας.
Gamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με
µεγαλύτερη τιµή γάµµα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο
φωτεινά.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσµός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία του υπολογιστή ή τη λειτουργία HDMI (PC).
21
•
Μπροστά Προβολή - Επιφάνεια Εργασίας:
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση.
•
Μπροστά-Οροφή: Όταν επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα για
προβολή όταν είναι προσαρτηµένος στην οροφή.
•
Οπίσθια Προβολή- Επιφάνεια Εργασίας:
Επιφάνεια εργασίας αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο
προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να µπορείτε
να την προβάλλετε πίσω από διάφανη οθόνη.
•
Πίσω-Οροφή: Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία,
ο προβολέας αντιστρέφει και γυρίζει ταυτόχρονα την
εικόνα ανάποδα. Μπορείτε να κάνετε την προβολή
πίσω από µια διαφανή οθόνη µε τον προβολέα
κρεµασµένο από την οροφή.
Projection
Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την
αναλογία εικόνας που προτιµάτε.
Aspect Ratio
(Αναλογία Εικόνα)
Keystone (Τραπέζιο)
•
Auto (Αυτόµατο): ∆ιατήρηση της αρχικής αναλογίας
πλάτους-ύψους της εικόνας και µεγιστοποίηση της
εικόνας για να χωρέσει στα τοπικά οριζόντια ή κάθετα
pixel.
•
Full (Πλήρης) (για µοντέλα WXGA): Η εικόνα θα
προβληθεί χρησιµοποιώντας πλήρως των οριζόντιων
ή των κάθετων εικονοστοιχείων.
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στην
οθόνη και θα απεικονιστεί χρησιµοποιώντας αναλογία
4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στην
οθόνη και θα απεικονιστεί χρησιµοποιώντας αναλογία
16:9.
Προσαρµόζει χειροκίνητα την παραµόρφωση της εικόνας
που προκαλείται από την κλίση του προβολέα (±40 µοίρες).
Ρυθµίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
Sharpness
(Ευκρίνεια)
H. Position
(Ορ. Θέση)
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
τα αριστερά.
για να µετακινήσετε την εικόνα προς
•
Πατήστε το
τα δεξιά.
για να µετακινήσετε την εικόνα προς
Ελληνικά
Image (Εικόνα)
Ελληνικά
22
V. Position
(Καθ. Θέση)
•
Πατήστε το
τα κάτω.
για να µετακινήσετε την εικόνα προς
•
Πατήστε το
τα πάνω.
για να µετακινήσετε την εικόνα προς
Frequency
(Συχνότητα)
Αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του προβολέα για να
ταιριάζει µε τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε µια κάθετη γραµµή που
τρεµοπαίζει στην προβαλλόµενη εικόνα, χρησιµοποιήστε
αυτήν τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
Tracking
(Παρακολούθηση)
Συγχρονίζει το χρονισµό του σήµατος της οθόνης µε αυτόν
της κάρτας γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή
τρεµοπαίζει, χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τη
διορθώσετε.
Προσαρµόζει τη γκάµα χρωµάτων των δεδοµένων εικόνας
HDMI για να αποτραπεί σφάλµα εµφάνισης χρώµατος.
HDMI Color
Range (Γκάµα
χρωµάτων HDMI)
•
Αυτόµατο: Ρυθµίζει αυτόµατα τη γκάµα χρωµάτων
από πληροφορίες από το πρόγραµµα αναπαραγωγής.
•
Περιορισµένο εύρος: Κάνει επεξεργασία της εικόνας
εισαγωγής ως δεδοµένα περιορισµένου εύρους
εικόνας.
•
Πλήρες εύρος: Κάνει επεξεργασία της εικόνας
εισαγωγής ως δεδοµένα πλήρους γκάµας χρωµάτων.
Προσαρµόζει την αναλογία overscan της εικόνας HDMI που
βρίσκεται στην οθόνη.
HDMI Scan Info
(Πληροφορίες
σάρωσης HDMI)
•
Αυτόµατο: Ρυθµίζει αυτόµατα την αναλογία overscan
από πληροφορίες από το πρόγραµµα αναπαραγωγής.
•
•
Underscan: Πάντα χωρίς overscan στην εικόνα HDMI.
Overscan: Πάντα να διατηρείται η overscan στην
εικόνα HDMI.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "H. Position (Ο. Θέση)", "V. Position (Κ. Θέση)",
"Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράµµιση)" δεν υποστηρίζονται στη
λειτουργία βίντεο.
Σηµείωση: Η λειτουργία "Sharpness (Ευκρίνεια)" δεν υποστηρίζεται στη
λειτουργία υπολογιστή.
Σηµείωση: Τα "HDMI Color Range" (Γκάµα χρωµάτων HDMI) και "HDMI Scan
Info" (Πληροφορίες σάρωσης HDMI) διατίθενται µόνο όταν το σήµα εισόδου
είναι HDMI.
23
Η SmartPen της Acer µπορεί να λειτουργεί αντί του κανονικού
ποντικιού του υπολογιστή σας. Απλά κρατήστε την πένα στο
χέρι σας και στρέψτε την στην προβαλλόµενη εικόνα για να
υποδείξετε, να κάνετε κλικ και να σύρετε. Σας δίνει µεγαλύτερη
ευελιξία να λειτουργείτε τον υπολογιστή σας χωρίς να στέκεστε
δίπλα του.
Pen Function (Λειτουργία Πένας)
•
Για να χρησιµοποιήσετε το SmartPen της Acer, επιλέξτε
"Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία.
Link Channel (Κανάλι Συνδέσµου)
•
Ρυθµίστε ένα κανάλι για διαφοροποίηση µεταξύ
προβολέων και επικοινωνία µε την SmartPen της Acer.
Moving Key (Πλήκτρο Κίνησης)
•
SmartPen
Για να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο κίνησης, επιλέξτε
"Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία. Όταν ενεργοποιηθεί, µπορείτε µόνον να
µετακινήσετε τον δείκτη πατώντας παρατεταµένα το
κουµπί τροχού.
Double Click Speed (Ταχύτητα διπλού κλικ)
•
Προσαρµόστε την ταχύτητα διπλού κλικ της πένας σας
για να καταστήσετε την απόκρισή της πιο γρήγορα ή πιο
αργά ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.
Pairing (Ζεύξη)
•
Για να εκτελέσετε ζεύξη της γραφίδας, επιλέξτε "Pairing
(Ζεύξη)" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Για να
εκτελέσετε απόζευξη της γραφίδας, επιλέξτε "Release
(Απόζευξη)" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Information (Πληροφορίες)
•
Εµφανίζει περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
έξυπνη γραφίδα, όπως δυνατότητα λειτουργίας µε
µπαταρία και ισχύ RF.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε τις σηµειώσεις σύµφωνα
µε αυτό τον πίνακα.
Ελληνικά
Setting (Ρυθµίσεις)
Ελληνικά
24
Closed Caption
(Υπότιτλοι)
Επιλέγει τον τύπο κλειστών υπότιτλων από τους CC1, CC2,
CC3, CC4, (το CC1 απεικονίζει τους υπότιτλους στην κύρια
γλώσσα της περιοχής σας). Επιλέξτε "Απενεργοποίηση" για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπότιτλων. Η λειτουργία αυτή
είναι διαθέσιµη µόνο όταν έχει επιλεγεί σήµα εισόδου βίντεο
συνιστωσών ή S-Video και το φορµά συστήµατος είναι NTSC.
Η κίνηση προς τα κάτω/επάνω της ηλεκτρονικής οθόνης θα
Auto Screen
συνδέεται µε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
(Αυτόµατη οθόνη)
Προβολέα.
VGA OUT
(Έξοδος VGA)
(Standby)
(Αναµονή)
Αν επιλέξτε την "On (Ενεργοποίηση)" ενεργοποιείται η
λειτουργία. Ο προβολέας µπορεί να κάνει έξοδο σε σήµα VGA
όταν είναι σε λειτουργία αναµονής και οι υποδοχές VGA IN (ή
VGA IN 1) και VGA OUT έχουν συνδεθεί σωστά στις συσκευές.
Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας αυξάνει
ελαφρώς την κατανάλωση ενέργειας σε αναµονή.
Reset
(Μηδενισµός)
Πατήστε το
αφού επιλέξετε το "Yes (Ναι)" για να
επιστρέψετε τις παραµέτρους προβολής όλων των µενού στις
προεπιλεγµένες εργοστασιακές τους ρυθµίσεις.
25
Πατήστε το
για να αλλάξετε τη ρύθµιση "Security
(Ασφάλεια)". Αν δεν έχει ρυθµιστεί η λειτουργία ασφαλείας, θα
πρέπει να εισάγετε πρώτα τον “Administrator Password
(Κωδικό Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)” πριν να αλλάξετε τις
ρυθµίσεις ασφαλείας.
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση για τον
"Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης
∆ιαχειριστή)" είναι η"1234".
Security
(Ασφάλεια)
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία ασφαλείας. Θα πρέπει να εισάγετε τον
κωδικό πρόσβασης ανάλογα µε την "Security Mode
(Λειτουργία Ασφαλείας)". Παρακαλούµε ανατρέξτε στην
ενότητα "User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)"
για περισσότερες λεπτοµέρειες.
•
Αν έχει επιλεγεί η "Off (Απενεργοποίηση)", µπορείτε να
ενεργοποιήσετε τον προβολέα χωρίς κωδικό πρόσβασης.
Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))
Όταν η "Security (Ασφάλεια)" είναι στο "On (Ενεργοποιηµένη)",
µπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία χρονικού ορίου.
•
Πατήστε
για να επιλέξετε τη διάρκεια του
χρονικού ορίου.
•
•
Το εύρος τιµών είναι από 10 έως 990 λεπτά.
Όταν έχει περάσει ο χρόνος, ο προβολέας θα σας ζητήσει
να εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση του "Timeout
(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))" είναι η "Off
(Απενεργοποίηση)".
•
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο
προβολέας θα σας να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης
όταν ανάψει ο προβολέας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου
µπορούν να γίνουν δεκτοί τόσο ο "User Password
(Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)" όσο και ο "Administrator
Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)".
Ελληνικά
Security (Ασφάλεια)
Αυτός ο προβολέας προσφέρει µια χρήσιµη λειτουργία
ασφαλείας για να διαχειρίζεται ο διαχειριστής τη χρήση του
προβολέα.
Ελληνικά
26
User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)
•
Πατήστε το
για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον "User
Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)".
•
Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο για να ρυθµίσετε τον κωδικό πρόσβασης
και πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΥ)" για επιβεβαίωση.
•
Για να διαγράψετε τα ψηφία, πατήστε
•
Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης όταν δείτε να
εµφανίζεται το "Confirm Password (Επιβεβαίωση
Κωδικού Πρόσβασης)".
•
•
Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι 4~8 ψηφία.
•
.
Αν επιλέξετε το "Request password only after plugging
power cord (Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης µόνο µετά
τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας)", θα σας ζητηθεί
να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά συνδέεται
το καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν επιλέξετε το "Always request password while projector
turns on (Να απαιτείται πάντα κωδικός πρόσβασης όταν
ανάβει ο προβολέας)", θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον
κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείται ο
προβολέας.
Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης
∆ιαχειριστή)
Μπορείτε να εισάγετε τον "Administrator Password (Κωδικός
Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" όταν εµφανιστεί το παράθυρο
διαλόγου "Enter Administrator Password (Εισαγωγή Κωδικού
Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" ή "Enter Password (Εισαγωγή
Κωδικού Πρόσβασης)".
•
Πατήστε το
για να αλλάξετε τον "Administrator
Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)”.
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση για τον
"Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης
∆ιαχειριστή)" είναι η"1234".
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, κάνετε τις
παρακάτω ενέργειες για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης
διαχειριστή:
•
Εισάγετε το µοναδικό "Universal Password (Γενικός
Κωδικός Πρόσβασης)" 6 ψηφίων που είναι τυπωµένος
στην Κάρτα Ασφαλείας συνόδευε τον προβολέα σας.
Αυτός ο µοναδικός κωδικός πρόσβασης θα γίνει
αποδεκτός από τον προβολέα ανεξάρτητα από το ποιος
είναι ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.
•
Αν χάσετε αυτήν την κάρτα ασφαλείας, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της
Acer.
27
Η προεπιλογή είναι "Off (Απενεργοποίηση)". Επιλέξτε "On
(Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση LAN.
LAN IP/Mask
Καθορισµός της διεύθυνσης IP και της µάσκας.
(IP/ Μάσκα
τοπικού δικτύου)
LAN Reset
(Επαναφορά
LAN)
Πατήστε το
αφού επιλέξετε "Yes (Ναι)" για να επιστρέψετε
όλα τα στοιχεία στη σελίδα Εργαλείων στις προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις.
Σχετικά µε τη Ρύθµιση LAN
Σηµείωση 1: Μία επισκόπηση της σελίδας λειτουργίας αποµακρυσµένου
δικτύου
Βλέπε Σηµείωση 2
και Σηµείωση 3.
Για εναλλαγή
πηγών
εισόδου,
κάντε κλικ στο
επιθυµητό
σας σήµα.
Τα πλήκτρα αυτά
λειτουργούν το
ίδιο µε αυτά στα
µενού OSD, το
πίνακα ελέγχου
του προβολέα ή
το
τηλεχειριστήριο.
Σηµείωση 2: Μία επισκόπηση της σελίδας Εργαλείων
Μπορείτε να
εισάγετε τις
πληροφορίες
προβολέα.
Μπορείτε να
προσαρµόσετε
τις ρυθµίσεις
ελέγχου του
Lan.
Μπορείτε να ορίσετε
τον κωδικό
πρόσβασης χρήστη/
κωδικό πρόσβασης
διαχειριστή για να
αποτραπεί µη
εξουσιοδοτηµένη
χρήση της
λειτουργίας της
σελίδας
αποµακρυσµένου
δικτύου /Εργαλείων.
Ελληνικά
LAN (Τοπικό
δίκτυο)
Ελληνικά
28
Σηµείωση 3: Στη σελίδα Πληροφορίες εµφανίζονται οι πληροφορίες και η
κατάσταση του προβολέα.
Σχετικά µε τη Ρύθµιση SmartPen της Acer
Σηµείωση 1: Προετοιµασίες
1. Συνδέστε τον προβολέα και τον υπολογιστή σας µε ένα καλώδιο USB και
καλώδιο VGA.
2. Ενεργοποιήστε τον προβολέα σας και βεβαιωθείτε ότι προβάλλει την εικόνα
του υπολογιστή.
3. Συνδέστε το κλειδί πρόσβασης PB στην υποδοχή κλειδιού πρόσβασης PB στο
πλάι του προβολέα.
4. Ενεργοποιήστε την πένα επιλέγοντας "Ενεργοποίηση" στο µενού Setting
(Ρύθµιση) > SmartPen > Pen Function (Λειτουργία Πένας). Η λυχνία
συνδέσµου της πένας αρχίζει να αναβοσβήνει.
5. Στρέψτε την πένα στην οθόνη για να υποδείξετε, να κάνετε κλικ και να σύρετε.
29
Πένα
Αριστερό κουµπί ποντικιού
∆εξί κουµπί ποντικιού
Πλήκτρο πληροφοριών
Φως συνδέσµου
Υποδοχή USB
∆ιακόπτης ρεύµατος
Σηµείωση 3: Φόρτιση της µπαταρίας
1. Για να φορτίσετε τη µπαταρία, ανοίξτε το πτερύγιο στο πίσω µέρος της πένας
για να εκθέσετε τον συνδετήρα USB.
2. Πάρτε ένα καλώδιο USB και συνδέστε το µικρότερο άκρο στην πένα και το
µεγαλύτερο άκρο σε έναν υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι
ενεργοποιηµένος.
3. Η λυχνία της µπαταρίας παραµένει αναµµένη ενώ φορτίζεται η µπαταρία. Όταν
ολοκληρωθεί η φόρτιση, είναι σβηστεί η λυχνία της µπαταρίας. Μπορείτε να
αποσυνδέσετε το καλώδιο USB ή να το αφήσετε συνδεδεµένο.
Σηµείωση 4: Άλλες σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της πένας
1. Αποφύγετε να στέκεστε πολύ µακριά από την οθόνη. Όσο πιο κοντά βρίσκεστε
στην οθόνη, τόσο καλύτερη απόδοση έχει η πένα.
2. Κρατήστε την πένα όπως κρατάτε ένα τηλεχειριστήριο ή µία πένα.
3. Μία πλήρης φόρτιση της µπαταρίας χρειάζεται 3-4 ώρες και θα δώσει τη
δυνατότητα αδιάλειπτης χρήσης 30 ωρών. Η µπαταρία δεν είναι
επαναφορτιζόµενη και δεν µπορεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από τον
χρήστη.
4. Αποφύγετε σκιάσεις! Η πένα δεν µπορεί να λειτουργήσει εάν το άκρο της
βρίσκεται σε σκιά ή δείχνει προς σκιά.
Ελληνικά
Σηµείωση 2: Προεπισκόπηση της Αλληλεπιδραστικής Πένας
Ελληνικά
30
Management (∆ιαχείριση)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για να σκοτεινιάζει η
λάµπα του προβολέα, πράγµα το οποίο θα µειώσει την
ECO Mode
κατανάλωση ενέργειας και θα αυξήσει τη ζωή της λάµπας.
(Λειτουργία ECO)
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποιηµένη)" για να επιστρέψετε
στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Μεγάλο Υψόµετρο. Όταν είναι ενεργοποιηµένη
High Altitutde
αυτή η λειτουργία, οι ανεµιστήρες του προβολέα λειτουργούν
(Υψηλό Υψόµετρο)
διαρκώς σε πλήρη ταχύτητα για να µειώσουν τη
θερµοκρασία του προβολέα.
•
Turn Off Mode
(Κατάσταση
Απενεργοποίησης) •
Auto Shutdown
(Minutes)
(Αυτόµατο ς
τερµατισµός
(Λεπτά))
Lamp Hour Elapse
(Ώρες Χρήσης
Λάµπας)
Lamp Reminding
(Υπενθύµιση
Λάµπας)
Instant Off (Στιγµιαία Απενεργοποίηση): Σας δίνει τη
δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον προβολέα
αµέσως χωρίς τη διαδικασία ψύξης του ανεµιστήρα
πατώντας δύο φορές το κουµπί τροφοδοσίας.
Instant Resume (Στιγµιαία συνέχιση): Σας δίνει τη
δυνατότητα να κάνετε επανεκκίνηση στον προβολέα
αµέσως εντός 2 λεπτών µετά την απενεργοποίησή του.
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόµατα όταν δεν εντοπιστεί
είσοδος σήµατος µετά από τον καθορισµένο χρόνο.
Εµφανίζει το χρόνο που έχει λειτουργήσει η λάµπα
(σε ώρες).
Επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε αν θα
εµφανιστεί ή όχι το προειδοποιητικό µήνυµα όταν εµφανίζεται
το µήνυµα αλλαγής της λάµπας. Το µήνυµα θα εµφανιστεί
30 ώρες πριν να συµπληρωθεί ο χρόνος ζωής της λάµπας.
Lamp Hour Reset
Πατήστε το κουµπί
µετά που θα επιλέξετε το "Yes (Ναι)"
(Μηδενισµός Ωρών
για να µηδενίσετε το µετρητή ωρών της λάµπας στις 0 ώρες.
Λάµπας)
31
Volume (Ένταση)
Mute (Σίγαση)
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ένταση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ένταση.
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να
ενεργοποιήσετε τη σίγαση.
•
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποίηση)" για να
απενεργοποιήσετε τη σίγαση.
Alarm Volume
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ένταση
(Ένταση Συναγερµών) ήχου των προειδοποιητικών ειδοποιήσεων.
3D
Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία 3D που υποστηρίζεται από την τεχνολογία TI
DLP 3D.
•
On (Ενεργοποίηση): Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ
χρησιµοποιείτε γυαλιά DLP 3D, αποσβεστήρα
τετράδας (NVIDIA/ATIc) κάρτα γραφικών και αρχείο
µορφής HQFS ή DVD µε την αντίστοιχη µονάδα
αναπαραγωγής SW.
•
Off (Απενεργοποίηση): Απενεργοποιήστε τη
λειτουργία 3D.
3D
3D Format
(Μορφή 3D)
Εάν το περιεχόµενο 3D δεν εµφανίζεται σωστά, µπορείτε
να επιλέξετε µια µορφή 3D που αντιστοιχεί στο
περιεχόµενο 3D που προβάλλετε και να επιτύχετε βέλτιστο
αποτέλεσµα.
3D Sync Invert
(Αντεστραµµένη 3D
Sync)
Εάν δείτε µία διακριτή ή επικαλυπτόµενη εικόνα ενώ
φοράτε τα γυαλιά DLP 3D, µπορεί να χρειαστεί να
εκτελέσετε "Invert (Αναστροφή)" για να λάβετε την καλύτερη
δυνατή αντιστοίχιση αλληλουχίας αριστερής/δεξιάς εικόνας
για να προκύψει η σωστή εικόνα (για DLP 3D).
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να προβληθεί το
µήνυµα προειδοποίησης 3D.
3D Warning Message
(Προειδοποιητικό
µήνυµα 3D)
Ελληνικά
Audio (Ήχος)
Ελληνικά
32
Σηµείωση: Χρονισµοί σήµατος 3D που υποστηρίζονται:
Τύπος πηγής σήµατος
Υποστηρίζεται χρονισµός
Video/S-Video/Component video
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
VGA/HDMI (λειτουργία PC)
640 x 480@50/60/100/120Hz
800 x 600@50/60/100/120Hz
1024 x 768@50/60/100/120Hz
1280 x 800@50/60/100/120Hz
HDMI
HQFS 3D (480i@60Hz, 576i@50Hz),
Συσσώρευση καρέ (1080p@23,98/24Hz,
720p@50/60Hz)
Σε παράθεση οριζόντια (1080i@50/60Hz,
1080p@50/60Hz)
Πάνω και κάτω (720p@50/60Hz,
1080p@23,97/24Hz, 1080p@50/60Hz)
Χρειάζονται οι σωστές ρυθµίσεις σε ένα πρόγραµµα εφαρµογής 3D της κάρτας
γραφικών για σωστή προβολή 3D.
Οι µονάδες αναπαραγωγής SW, όπως το Stereoscopic Player και το DDD TriDef
Media Player µπορούν να υποστηρίξουν αρχεία 3D µορφής. Μπορείτε να λάβετε
αυτά τα τρία προγράµµατα αναπαραγωγής από την παρακάτω ιστοσελίδα.
-Stereoscopic Player (∆οκιµαστική περίοδος): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
-DDD TriDef Media Player (∆οκιµαστική περίοδος): http://www.tridef.com/
download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Σηµείωση: Οι ρυθµίσεις "3D Sync Invert" (Αντεστραµµένη 3D Sync) και "3D
Format" (Μορφή 3D) διατίθενται µόνο όταν ενεργοποιηθεί το "3D".
Language (Γλώσσα)
Language
(Γλώσσα)
Ρυθµίστε µια γλώσσα για τα µενού της OSD. Χρησιµοποιήστε
το
για να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιµάτε.
33
Ελληνικά
Παραρτήµατα
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα µε τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιµετώπισης προβληµάτων. Αν το πρόβληµα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας µεταπωλητή ή µε το
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Προβλήµατα εικόνας και λύσεις
#
1
2
Πρόβληµα
∆εν εµφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Επίλυση
•
Βεβαιωθείτε πως έχουν γίνει σωστά οι συνδέσεις όπως
περιγράφονται στην ενότητα "Ξεκινώντας".
•
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν λυγίσει
ή σπάσει.
•
Ελέγξτε αν η λάµπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί
σωστά. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάµπας".
•
Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι ενεργοποιηµένος.
•
•
Πιέστε "RESYNC" στο τηλεχειριστήριο.
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Ανοίξτε το “Ο υπολογιστής µου > Πίνακας ελέγχου”
και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο “Οθόνη”.
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε 1600x1200,
1920x1080.
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Ιδιότητες για
προχωρηµένους".
Αν το πρόβληµα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιµοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης είναι
µικρότερη ή ίση µε 1600x1200, 1920x1080.
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Αλλαγή" στην καρτέλα
"Οθόνη".
•
Κάντε κλικ στο "Εµφάνιση όλων των συσκευών >
Συνηθισµένοι τύποι οθόνης" στο πλαίσιο SP,
επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε στο κουτί
"Μοντέλα".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε 1600x1200,
1920x1080.
Ελληνικά
34
3
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα
(Για φορητούς
υπολογιστές)
•
•
•
4
Η οθόνη του
φορητού
υπολογιστή δεν
εµφανίζει την
παρουσίασή σας
•
•
5
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεµοπαίζει
•
•
6
Η εικόνα έχει µια
κάθετη γραµµή
που τρεµοπαίζει
•
•
Πιέστε "RESYNC" στο τηλεχειριστήριο.
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήµατα για το στοιχείο 2
(παραπάνω) για να ρυθµίσετε την ανάλυση του
υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθµίσεων εξόδου.
Παράδειγµα: [Fn]+[F4], Compaq [ [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7],
HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει η
οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισµό
περιλαµβανοµένου του προβολέα.
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές µπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιµοποιείται µια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή
σας για περισσότερες πληροφορίες.
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε λειτουργικό
Apple® Mac®: Στο System Preferences (Προτιµήσεις
συστήµατος), ανοίξτε το Display (Προβολή) και ορίστε το
Video Mirroring (Κατοπτρισµός εικόνας) στο "On".
Χρησιµοποιήστε το "Tracking (Παρακολούθηση)" για να
τη διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)"
για περισσότερες πληροφορίες.
Αλλάξτε τις ρυθµίσεις βάθους χρώµατος της οθόνης στον
υπολογιστή σας.
Χρησιµοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθµίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)" για
περισσότερες πληροφορίες.
Ελέγξτε και ρυθµίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της
κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συµβατή µε τον
προβολέα.
7
Η εικόνα δεν είναι
εστιασµένη
•
•
8
Η εικόνα είναι
παραµορφωµένη
κατά την προβολή
µιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Κατά την αναπαραγωγή µιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιηµένη σε αναµορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
µπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή 4:3,
παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Ρυθµίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής βρίσκεται εντός της
απαιτούµενης απόστασης:
1,5 έως 6 µέτρα (4,9 έως 19,7 πόδια)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να λάβετε ένα
προτιµώµενο µέγεθος εικόνας ρυθµίζοντας την
απόσταση και το ζουµ" για περισσότερες πληροφορίες.
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραµορφωµένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθµίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθµίστε τη µορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
35
10
11
Η εικόνα είναι
πολύ µικρή ή πολύ
µεγάλη
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
Η εικόνα είναι
αντιστραµµένη
•
Ρυθµίστε το µοχλό ζουµ (εάν υπάρχει) στο πάνω µέρος
του προβολέα.
•
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο µακριά στην
οθόνη.
•
Πατήστε το “MENU (ΜΕΝΟΥ)” στον πίνακα ελέγχου ή
στο τηλεχειριστήριο. Μεταβείτε στο "Image (Εικόνα)" >
"Aspect Ratio (Αναλογία Εικόνα)" και δοκιµάστε άλλες
ρυθµίσεις.
•
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε να
είναι κεντραρισµένος στην οθόνη.
•
Πατήστε τα κουµπιά διόρθωσης τραπεζίου στον πίνακα
ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο µέχρι η εικόνα να γίνει
τετράγωνη.
•
Πατήστε το “ΜΕΝΟΥ” στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το µενού της OSD.
Μεταβείτε στο "Image (Εικόνα)" > "Keystone (Τραπέζιο)"
για να κάνετε ρυθµίσεις.
•
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα)" > "Projection", από την
OSD και ρυθµίστε την κατεύθυνση προβολής.
Προβλήµατα µε τον Προβολέα
#
Συνθήκες
Επίλυση
1
Ο προβολέας
σταµατάει να
ανταποκρίνεται σε
όλα τα χειριστήρια
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε το καλώδιο
τροφοδοσίας και περιµένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα
πριν να συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
2
Η λάµπα έχει καεί
ή κάνει ένα ξερό
ήχο
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, µπορεί να καεί
και να κάνει ένα δυνατό ξερό ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο
προβολέας δε θα ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα.
Για να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε τη διαδικασία
στην ενότητα "Αντικατάσταση της Λάµπας".
Ελληνικά
9
Ελληνικά
36
Μηνύµατα OSD
#
1
Συνθήκες
Μήνυµα
Υπενθύµιση Μηνύµατος
Fan Fail (Σφάλµα Ανεµιστήρα) - ο ανεµιστήρας του συστήµατος δε
λειτουργεί.
Fan Fail.
Lamp will automatically turn off soon.
Projector Overheated (Υπερθέρµανση Προβολέα) - ο προβολέας
έχει υπερβεί τη συνιστώµενη θερµοκρασία λειτουργίας και πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να µπορέσετε να το
χρησιµοποιήσετε. Παρακαλούµε ελέγξτε επίσης αν έχουν
εγκατασταθεί τα φίλτρα σκόνης. Αν το φίλτρο σκόνης είναι
αποφραγµένο µε σκόνη, παρακαλούµε καθαρίστε το.
Projector Overheated.
Lamp will automatically turn off soon.
Replace the lamp (Αντικατάσταση της λάµπας) - η λάµπα σε λίγο
φτάνει στη µέγιστη διάρκεια ζωής της. Ετοιµαστείτε να την
αντικαταστήσετε σύντοµα.
Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement suggested!
37
Ελληνικά
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
Μηνύµατα LED
Μήνυµα
Λυχνία LED Τροφοδοσίας
Λυχνία LED
Λυχνία LED
Θερµοκρασίας
Κόκκινο
ΜΠΛΕ
Κόκκινο
Κόκκινο
Αναµονή
(έχει συνδεθεί το καλώδιο
ρεύµατος)
V
--
--
--
Πλήκτρο λειτουργίας στο
ON
--
V
--
--
Επανάληψη λάµπας
--
Γρήγορο
αναβόσβηµα
--
--
Turning off
(κατάσταση ψύξης)
Γρήγορο
αναβόσβηµα
--
--
--
Turning off
(η ψύξη ολοκληρώθηκε)
V
--
--
--
Σφάλµα
(βλάβη θερµοκρασίας)
--
V
--
V
Σφάλµα (βλάβη
κλειδώµατος ανεµιστήρα)
--
V
--
Γρήγορο
αναβόσβηµα
Σφάλµα (βλάβη λάµπας)
--
V
V
--
Σφάλµα (βλάβη τροχού
χρώµατος)
--
V
Γρήγορο
αναβόσβηµα
--
Ελληνικά
38
Αντικατάσταση της Λάµπας
Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το καπάκι και έπειτα
βγάλτε τη λάµπα.
Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη ζωή της λάµπας. Θα εµφανίσει το προειδοποιητικό
µήνυµα "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (Η λάµπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιµης ζωής
της σε λειτουργία πλήρους ισχύος. Προτείνεται να την αντικαταστήσετε!)"
Όταν δείτε αυτό το µήνυµα, αλλάξτε τη λάµπα όσο το δυνατό συντοµότερα.
Προειδοποίηση: Ο θάλαµος της λάµπας είναι ζεστός! Αφήστε τον να
κρυώσει πριν να αλλάξετε τη λάµπα!
2
3
1
5
1
4
8
1
8
6
2
7
1
8
Για να αφαιρέσετε τη λάµπα:
Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί τροφοδοσίας
. Αφήστε τον προβολέα
να κρυώσει για τουλάχιστον 45 λεπτά. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
1
2
3
4
5
Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τη βίδα από το καπάκι.
(Εικόνα #1)
Σπρώξτε προς τα πάνω και αφαιρέστε το καπάκι.
Αφαιρέστε και απορρίψτε το φιλµ προστασίας λαµπτήρα (Εικόνα #2).
Αφαιρέστε το συνδετήρα της λάµπας από τον προβολέα και τη βίδα που
ασφαλίζει τη βάση της λάµπας (Εικόνα #3).
Ανασηκώστε τη λαβή ώστε να είναι σε όρθια θέση (Εικόνα #5). Τραβήξτε έξω
τη βάση της λάµπας µε δύναµη (Εικόνα #4).
Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα της λάµπας χρησιµοποιήστε µια νέα λάµπα και
ακολουθήστε τα βήµατα παραπάνω µε αντίστροφη σειρά (εικόνες # 5 - # 8 ).
Προειδοποίηση: Για ναµειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού, µη ρίξετε
γλόµπος µπορεί να θρυµµατιστεί και να προκαλέσει τραυµατισµό αν
πέσει.
39
Ελληνικά
Εγκατάσταση Οροφής
Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα χρησιµοποιώντας ένα µοντάρισµα
οροφής, παρακαλούµε ανατρέξτε στα παρακάτω βήµατα:
Τρυπήστε τέσσερις τρύπες σε ένα σταθερό, δοµικά γερό τµήµα της οροφής και
ασφαλίστε τη βάση µονταρίσµατος.
2
m
13 m
m 0
m
1
.9
49mm
mm
8.4
130 mm
Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνονται βίδες. Παρακαλούµε βρείτε τις
κατάλληλες βίδες για τον τύπο της οροφής σας.
2
Ασφαλίστε τη ράβδο οροφής χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο τύπο βιδών
κυλίνδρων.
Βάση µονταρίσµατος σε
οροφή
- Τοποθέτηση σε οροφή
Κοντή ράβδος
Μακριά ράβδος
Ράβδος επέκτασης
Βίδα τύπου A
50 χλστ µήκος / 8 χλστ διάµετρος -
Καπάκι µακριού
κυλίνδρου
Κλειδί άλεν
- Για σφίξιµο/χαλάρωση
Βίδα σύσφιξης
Μεσαία ράβδος:
Ελληνικά
40
3
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο αριθµό βιδών για το µέγεθος του προβολέα για να
προσαρτήσετε τον προβολέα στο βραχίονα µονταρίσµατος σε οροφή.
Βίδα Τύπου B
Μεγάλη ροδέλα
Βραχίονας προβοέλα
Υποστηρίζει τον προβολέα και
επιτρέπει να γίνουν ρυθµίσεις
∆ιαχωριστής
- Για αποβολή θερµότητας
Σηµείωση: Συνιστάται να αφήσετε µια λογική απόσταση ανάµεσα στο
βραχίονα και τον προβολέα για να επιτρέψετε τη σωστή κατανοµή
θερµότητας. Χρησιµοποιήστε δύο ροδέλες για επιπλέον υποστήριξης,
αν θεωρείτε πως είναι απαραίτητο.
4
Προσαρτήστε το βραχίονα οροφής στη ράβδο οροφής.
Βίδα σύσφιξης
Καπάκι µεγάλου κυλίνδρου
Βίδα τύπου A
50 χλστ µήκος /8 χλστ διάµετρος
Κλειδί άλεν
- Για σφίξιµο/χαλάρωση
41
Ρυθµίστε κατάλληλα τη γωνία και τη θέση.
Ελληνικά
Βίδα σύσφιξης
Κλειδί άλεν
30
Κλειδί άλεν
Βίδα σύσφιξης
Σηµείωση: Ο κατάλληλος τύπος βίδας και ροδέλας για το κάθε
µοντέλο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Στη συσκευασία βιδών
περιλαµβάνονται βίδες διαµέτρου 3 χιλιοστών.
Βίδα Τύπου B
Τύπος Ροδέλας
∆ιάµετρος (χλστ)
Mήκος (χλστ)
Μεγάλη
Χαµηλή
3
25
V
V
149,90 χλστ
96,09 χλστ
34,26 χλστ
18,46 χλστ
5
83,27 χλστ
12,11 χλστ
Ελληνικά
42
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω µπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δηµοσιευµένα
τεχνικά χαρακτηριστικά µάρκετινγκ της Acer.
Σύστηµα προβολής
DLP™
Ανάλυση
•
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM:
Εγγενής: XGA (1024 x 768)
Μέγιστο: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
•
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/
XS-W13HGM:
Εγγενής: WXGA (1280 x 800)
Μέγιστο: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080),
WUXGA (1920 x 1200) (υποστηρίζει µείωση εκκένωσης µόνο)
Συµβατότητα υπολογιστών
Ανατρέξτε στην ενότητα "Καταστάσεις συµβατότητας" για
περισσότερες πληροφορίες.
Συµβατότητα βίντεο
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/
K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Aspect ratio (Αναλογία εικόνας)
•
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM: Αυτόµατη, 4:3
(εγγενής), 16:9
•
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/
XS-W13HGM: Αυτόµατη, 4:3, 16:9, Πλήρης
Προβαλλόµενα χρώµατα
1,07 δισεκατοµµύρια χρώµατα
Φακοί προβολής
F = 2,6, f = 6,9 χλστ, Χειροκίνητη εστίαση
Μέγεθος οθόνης προβολέα
(διαγώνια) µε ευκρινή εστίαση
•
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM:
40" (111 εκ) - 282" (716 εκ)
•
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/
XS-W13HGM:
47" (119 εκ) - 332" (843 εκ)
Απόσταση προβολής µε ευκρινή
εστίαση
•
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM:
1,32' (0,4 µ) - 12' (3,7 µ)
•
S1312W/T222A/XS-W13E/S1313WHne/T222DTB/
XS-W13HGM:
0,98' (0,3 µ) - 10,5' (3,2 µ)
Αναλογία ρίψης
0,61 (81" ± 3% @ 1 µ)
Ρυθµός οριζόντιας σάρωσης
31 - 99 kHz
Ρυθµός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
48 - 120 Hz
∆ιόρθωση τραπεζίου
+/-40 µοίρες (κατακόρυφα), χειροκίνητη
Ψηφιακό Ζουµ
2X
Ήχος
2W x 1
Βάρος
Περίπου 2,7 kg (5,95 lbs.)
∆ιαστάσεις (B x Π x Υ)
272 x 228,5 x 103,5 χλστ (10,7" x 9,0" x 4,1")
Τροφοδοτικό
Παγκόσµια είσοδος AC 100 - 240 V, συχνότητα εισόδου 50/
60 Hz
43
270 W
Θερµοκρασία λειτουργίας
0°C έως 40°C / 32°F έως 104°F
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1312W/T222A/XS-W13E:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Υποδοχή τροφοδοσίας x 1
RS232 x 1
Είσοδος VGA x 1
Έξοδος VGA x 1
Composite video x 1
S-Video x 1
Είσοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x 1
Έξοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x 1
Είσοδος ήχου (ΑΡ/∆) x 1
USB (Τύπου mini B) x 1
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM/S1313WHne/
T222DTB/XS-W13HGM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Τυπικά περιεχόµενα συσκευασίας •
•
•
•
•
•
•
Εξάρτηµα (προαιρετικό)
•
•
•
•
•
Υποδοχή τροφοδοσίας x 1
RS232 x 1
Είσοδος VGA x 2
Έξοδος VGA x 1
Composite video x 1
S-Video x 1
Είσοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x 2
Έξοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x 1
HDMI (MHL) x 1
Είσοδος τοπικού δικτύου RJ45 x 1
USB (Τύπου mini B) x 1
Είσοδος ήχου (ΑΡ/∆) x 1
Καλώδιο τροφοδοσίας x 1
Καλώδιο VGA x 1
Τηλεχειριστήριο x 1
Μπαταρίες x 2 (για το τηλεχειριστήριο)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x 1
Σύντοµος οδηγός για τα πρώτα βήµατα x 1
Κάρτα ασφαλείας x 1
Καλώδιο composite video x 1
Θήκη µεταφοράς x1
Φίλτρο σκόνης x1
SmartPen x 1
Κλειδί πρόσβασης PB x 1
* Ο σχεδιασµός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως
προειδοποίηση.
Ελληνικά
Κατανάλωση ενέργειας (τυπικό)
Ελληνικά
44
Καταστάσεις συµβατότητας
1
VGA Αναλογική – Σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
Ανάλυση
VGA
640 x 480
SVGA
XGA
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,47
72
37,86
75
37,50
85
43,27
120
61,91
56
35,20
60
37,88
72
48,08
75
46,88
85
53,67
120
77,43
60
48,36
70
56,48
75
60,02
85
68,68
120
98,96
70
63,85
75
67,50
85
77,10
60
63,98
72
76,97
75
79,98
85
91,15
1280 x 960
60
60,00
75,00
1280 x 960
75
SXGA+
1400 x 1050
60
65,32
UXGA
1600 x 1200
60
75,00
PowerBook G4
640 x 480
60
31,50
640 x 480
66,6 (67)
35,00
800 x 600
60
37,88
1024 x 768
60
48,36
1024 x 768
75
60,241
1152 x 870
75
68,681
45
2
60
47,78
1280 x 768
75
60,29
1280 x 768
85
68,63
1280 x 720
60
45,00
1280 x 800
60
49,70
1280 x 800-RB
120
101,6
1440 x 900
60
55,94
1680 x 1050
60
65,29
1366 x 768
60
47,71
66,60
1920 x 1080-RB
60
1920 x 1080-EIA
60
67,50
1024 x 600
60
37,50
1920 x 1200-RB
59,95
74,04
HDMI – Σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA_60
Ανάλυση
VGA_72
VGA_75
Κ.Συχνότητα [Hz] Ο.Συχνότητα [KHz]
59,94
31,469
72,809
640 x 480
37,861
75
37,5
VGA_85
85,008
43,269
VGA_120
119,518
61,91
SVGA_56
56,25
35,156
SVGA_60
60,317
37,879
SVGA_72
72,188
48,077
75
46,875
SVGA_75
800 x 600
SVGA_85
85,061
53,674
SVGA_120
119,854
77,425
XGA_60
60,004
48,363
XGA_70
70,069
56,476
XGA_75
1024 x 768
XGA_120
SXGA_75
75,029
60,023
119,804
98,958
75
67,5
84,99
77,094
SXGA_60
60,02
63,981
SXGA_72
72
76,97
75,025
79,976
85,024
91,146
SXGA_85
SXGA_75
1152 x 864
1280 x 1024
SXGA_85
QuadVGA_75
1280 x 960
75
75
SXGA+_60
1400 x 1050
59,978
65,317
UXGA_60
1600 x 1200
60
75
Ελληνικά
WXGA
1280 x 768
Ελληνικά
46
Mac G4
640 x 480@60Hz
59,94
MAC13
640 x 480@67Hz
66,667
35
Mac G4
800 x 600@60Hz
60,317
37,879
Mac G4
1024 x 768@60Hz
60,004
48,363
MAC19
1024 x 768@75Hz
75,02
60,241
MAC21
1152 x 870@75Hz
75,061
68,681
59,87
47,776
1280 x 768
74,893
60,289
84,837
68,633
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
3
31,469
WXGA_60
1280 x 720
60
45
WXGA_60
1280 x 800
59,81
49,702
WXGA_120
1280 x 800
119,909
101,563
WXGA+_60
1440 x 900
59,887
55,935
1680 x 1050_60
1680 x 1050
59,954
65,29
acer_16:9
1366 x 768
59,79
47,712
1920 x 1080_RB
1920 x1080
60
66,587
1920 x 1080_EIA
1920 x1080
60
67,5
acer_timing
1024 x 600
60
37,5
1920 x 1200-RB
1920 x 1200
59,95
74,038
HDMI - Σήµα βίντεο
Λειτουργίες
Ανάλυση
720 x 480
(1440 x 480)
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
60
15,73
480p
720 x 480
60
31,47
576i
720 x 576
(1440 x 576)
50
15,63
576p
720 x 576
50
31,25
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60
33,75
480i
1080i
1920 x 1080
50
28,13
1080p
1920 x 1080
60
67,50
1080p
1920 x 1080
50
56,26
1080p
1920 x 1080
24
27,00
1080p
1920 x 1080
23,98
26,97
47
MHL - Σήµα βίντεο
Λειτουργίες
Ανάλυση
720 x 480
(1440 x 480)
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
60
15,73
480p
720 x 480
60
31,47
576i
720 x 576
(1440 x 576)
50
15,63
480i
5
576p
720 x 576
50
31,25
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60
33,75
1080i
1920 x 1080
50
28,13
1080p
1920 x 1080
24
27,00
1080p
1920 x 1080
23,98
26,97
1080p
1920 x 1080
30
33,75
Ανάλυση
720 x 480
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
480i
59,94
15,73
480p
720 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576
50,00
15,63
576p
720 x 576
50,00
31,25
720p
1280 x 720
60,00
45,00
720p
1280 x 720
50,00
37,50
1080i
1920 x 1080
60,00
33,75
1080i
1920 x 1080
50,00
28,13
1080p
1920 x 1080
60,00
67,5
1080p
1920 x 1080
50,00
56,26
1080p
1920 x 1080
24,00
27,00
1080p
1920 x 1080
23,98
26,97
Σήµα YPbPr
Λειτουργίες
Ελληνικά
4
Ελληνικά
48
6
Βίντεο, σήµα S-Video
Λειτουργίες
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
NTSC
15,73
60
fsc (MHz)
3,58
PAL
15,63
50
4,43
SECAM
15,63
50
4,25 ή 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
50
3,58
PAL-60
15,73
60
4,43
NTSC4,43
15,73
60
4,43
49
Κοινοποίηση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί πως συµµορφώνεται µε τα όρια για
µια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύµφωνα µε το Μέρος 15 (Part 15) των
κανονισµών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία
από επιβλαβείς παρεµβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Αυτή η συσκευή παράγει,
χρησιµοποιεί, και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν
εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει
βλαβερή παεµβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όµως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια
συγκεκριµένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεµβολές
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που µπορεί να καθοριστεί
απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να
δοκιµάσει να διορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
µέτρα:
•
Επαναπροσανατολίστε ή µετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Αυξήστε το διαχωρισµό µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη.
•
Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα ή ένα κύκλωµα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης.
•
Συµβουλευτείτε το κατάστηµα αγοράς ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.
Προσοχή: Θωρακισµένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις µε άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται µε τη χρήση
θωρακισµένων καλωδίων για να διατηρείται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς
της FCC.
Προσοχή: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κτλ) που
έχουν πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα όρια της Τάξης Β (Class B) µπορούν να
συνδεθούν µε αυτόν τον εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά
είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
µπορεί να ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC.
H λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δε µπορεί
να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία.
Προσοχή: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συµµορφώνεται µε το Καναδικό ICES-003.
Ελληνικά
Προειδοποιήσεις κανονισµών και
ασφαλείας
Ελληνικά
50
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
∆ήλωση Συµµόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών
συµµορφώνεται µε τις θεµελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/EC.
Συµβατό µε τη Ρωσική ρυθµιστική πιστοποίηση
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σηµείωση: Οι παρακάτω ρυθµιστικές πληροφορίες είναι µόνο για
µοντέλα µε ασύρµατο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth.
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρµατη
χρήση. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις, αυτό το προϊόν µπορεί να περιέχει ή να µη
περιέχει ασύρµατες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρµατο LAN και/ή µονάδες Bluetooth).
Καναδάς — Χαµηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)
a
Συνηθισµένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή,
περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
b
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
51
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους κανονισµούς και
περιορισµούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/
rtte/implem.htm για την τελευταία λίστα χωρών.
Ελληνικά
Λίστα κατάλληλων χωρών
Ελληνικά
52
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
S1210/T210/XS-X10/S1212/T212A/XS-X13E/
S1213Hne/T212DTB/XS-X13HGM/S1312W/T222A/XS-W13E/
S1313WHne/T222DTB/XS-W13HGM series
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A; EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50581:2012
•
•
•
•
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/
EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
May. 28, 2013 Date
53
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QNX1102/QWX1120/QWX1121/
QNX1119/QNX1118 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Ελληνικά
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Download PDF

advertising