Acer G245H User Manual

Acer G245H User Manual
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ειδικές Σημειώσεις για τις LCD Οθόνες .......................................... 1
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας ......................... 2
Αφαίρεση συσκευασίας ................................................................. 5
Τοποθέτηση / Αφαίρεση της βάσης ................................................. 6
Ρύθμιση θέσης της οθόνης ............................................................. 6
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας .............................................. 7
Προφυλάξεις ασφαλείας ................................................................ 7
Καθαρισμός της οθόνης σας .......................................................... 7
Εξοικονόμηση ενέργειας ................................................................ 8
DDC .............................................................................................. 8
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ PIN (ΑΚΙΔΩΝ) ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ .................................. 9
Πίνακας κανονικών χρονισμών .................................................... 11
Εγκατάσταση ............................................................................... 12
Χειριστήρια χρήστη ....................................................................... 13
Αντιμετώπιση προβλημάτων ......................................................... 19
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ LCD ΟΘΟΝΕΣ
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν αποτελούν
πρόβλημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ίσως να τρεμοπαίζει
κατά την αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το Διακόπτη Τροφοδοσίας και
έπειτα ανάψτε την ξανά για να σιγουρευτείτε πως σταματάει το τρεμοπαίξιμο.
• Μπορεί να παρατηρήσετε μια μη ομοιόμορφη φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα
με το μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην οθόνη εργασίας.
• Η LCD οθόνη έχει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Ίσως να
περιλαμβάνει ελαττώματα της τάξης του 0,01% ή λιγότερο, όπως το να λείπει
ένα εικονοστοιχείο ή να είναι συνέχεια αναμμένο ένα εικονοστοιχείο.
• Εξαιτίας της φύσης των LCD οθονών, μπορεί να παραμείνει αποτυπωμένη μια
εικόνα από την προηγούμενη οθόνη μετά που θα την έχετε κλείσετε, όταν
προβάλλεται για πολλές ώρες η ίδια εικόνα. Σε εκείνη την περίπτωση, η
οθόνη θα επανέλθει σταδιακά με την αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της
από το Διακόπτη Τροφοδοσίας για μερικές ώρες.
EL-1
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες ασφάλειας
Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε το παρόν έγγραφο για μελλοντική αναφορά. Να ακολουθείτε
όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που είναι σημειωμένες πάνω στο προϊόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ στην προσβασιμότητα
Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα του ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμη και
βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον χειριστή της συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε τη συσκευή από
το ρεύμα, σιγουρευτείτε ότι έχετε βγάλει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος.
Προειδοποιήσεις
•
•
•
•
•
•
Μην χρησιμοποιείτε το παρόν προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθές αμαξίδιο, στήριγμα ή τραπέζι. Αν το προϊόν υποστεί πτώση μπορεί
να πάθει σοβαρή βλάβη.
Το προϊόν διαθέτει θύρες και ανοίγματα για εξαερισμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία του
και η προστασία του από υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα αυτά δεν πρέπει να φράσσονται ή να καλύπτονται.
Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται λόγω τοποθέτησης του προϊόντος πάνω σε κρεβάτι,
καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί κοντά ή
πάνω από θερμαντικό σώμα ή σόμπα, ή να εντοιχιστεί εκτός αν έχει προβλεφθεί κατάλληλος εξαερισμός.
Μην σπρώχνετε ποτέ αντικείμενα κανενός είδους μέσα στο προϊόν μέσω των ανοιγμάτων του περιβλήματος
καθώς μπορεί να ακουμπήσουν σε σημεία με επικίνδυνη τάση ρεύματος ή να βραχυκυκλώσουν μέρη και
να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροσόκ. Μην ρίχνετε ποτέ υγρό κανενός είδους πάνω ή μέσα στο προϊόν.
Για να αποφύγετε βλάβη σε εσωτερικά εξαρτήματα και να προλάβετε διαρροή υγρών μπαταρίας, μην
τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.
Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ κάτω από συνθήκες άθλησης, εκπόνησης σωματικών ασκήσεων ή σε
οποιοδήποτε περιβάλλον με δονήσεις το οποίο μπορεί να προκαλέσει ξαφνικό βραχυκύκλωμα ή να
προκαλέσει βλάβη σε περιστρεφόμενα μέρη όπως Μονάδα Σκληρού Δίσκου, Οπτικές Μονάδες, ή ακόμη
να σας εκθέσει σε κίνδυνο που προέρχεται από την μπαταρία λιθίου.
Ασφαλής ακρόαση
Ακολουθείστε τις παρούσες οδηγίες, που προτείνονται από ειδικούς ακοής, για να προστατεύσετε την ακοή σας.
•
Να αυξάνετε σταδιακά την ένταση εωσότου να ακούτε καθαρά και άνετα και χωρίς ενόχληση.
•
Αφού ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, μην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρμοστεί τα αυτιά σας.
•
Να μειώνετε το χρόνο που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
•
Να αποφεύγετε να αυξάνετε την ένταση για να αποκλείσετε ήχους που προέρχονται από το περιβάλλον.
•
Να μειώνετε την ένταση αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλάνε κοντά σας.
EL-2
Επισκευή προϊόντος
Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το παρόν προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση του
καλύμματος μπορεί να σας εκθέσει σε σημεία με επικίνδυνη ηλεκτρική τάση ή άλλους κινδύνους. Να απευθύνεστε
για όλες τις επισκευές στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Να αποσυνδέετε το παρόν προϊόν από την πρίζα του ρεύματος και να απευθύνεστε για επισκευή σε κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό όταν:
•
το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί ζημιά, είναι κομμένο ή φθαρμένο
•
έχει χυθεί υγρό μέσα στο προϊόν
•
το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
•
το προϊόν έχει υποστεί πτώση ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά
•
το προϊόν παρουσιάζει μια ορατή διαφορά στην απόδοση, που αποτελεί ένδειξη ότι απαιτείται επισκευή
•
το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά ενώ έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης
- - - - - - - - - - - - - - - - - --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Σημείωση: Να κάνετε μόνο εκείνες τις ρυθμίσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες χρήσης,
καθώς λανθασμένες ή άλλες ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και θα απαιτηθεί
χρονοβόρα εργασία από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό για να επαναφέρει το προϊόν
στις κανονικές συνθήκες.
Δήλωση Pixel LCD
Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής πολύ μεγάλης ακρίβειας. Παρόλα αυτά, μερικά pixel μπορεί
περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή κόκκινα σημεία. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην
εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να παραπονιούνται για καταπόνηση των ματιών και
πονοκεφάλους μετά από παρατεταμμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση
σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες, στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας
και άλλοι παράγοντες αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.
Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα,
τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να
εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους βραχίονες, το λαιμό ή την πλάτη:
•
μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
•
πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησίανος,οςιαψλαιμρπιαθεκked κάρτες,
•
πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
•
δυσκαμψία ή σφίξιμο
•
αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία και/ή πόνο που
να σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και ενημερώστε το τμήμα
υγείας και ασφάλειας της εταιρίας σας.
Η επόμενη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Βρείτε τη δική σας περιοχή άνεσης
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης, χρησιμοποιώντας ένα
υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση. Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:
•
αποφεύγετε να στέκεστε σε μια σταθερή θέση για πολύ χρόνο
•
αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
•
σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να μεταφέρετε ενέργεια στους
μυς των ποδιών
EL-3
•
•
•
•
κάνετε μικρά διαλείμματα για να ξεκουράζετε το λαιμό και τους ώμους σας
αποφεύγετε να σφίγγετε τους μυς ή να ανασηκώνετε τους ώμους σας
εγκαταστήστε την εξωτερική οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σε κατάλληλη θέση
έτσι ώστε να έχετε άνετη πρόσβαση
αν κοιτάζετε περισσότερο την οθόνη από ότι τα χαρτιά σας, τοποθετήστε την στο κέντρο
του γραφείου σας για να ελαχιστοποιήσετε την καταπόνηση του λαιμού
Φροντίδα της όρασης σας
Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, εκθαμβωτικός,
υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά γράμματα και οθόνες χαμηλής
αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις ενότητες που ακολουθούν παρέχονται
προτάσεις για το πως θα μειώσετε την καταπόνηση της όρασης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
•
Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και
εστιάζοντας σε ένα απομακρυσμένο σημείο.
•
Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μην στεγνώνουν.
Οθόνη
•
Να κρατάτε καθαρή την οθόνη σας.
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την επάνω πλευρά της οθόνης
έτσι ώστε να μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
•
Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε ένα άνετο επίπεδο για
υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
•
Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
• τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά της να κοιτάζει το παράθυρο
ή άλλη πηγή φωτός
• ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτίνων, σκιάστρων ή περσίδων
• χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
• αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
• χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης του υπερβολικού φωτός
• χρησιμοποιώντας γείσο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την πάνω
μπροστινή πλευρά της οθόνης
•
Να αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περίεργες γωνίες θέασης.
•
Να αποφεύγετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να κάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας πιο
ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
•
Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
•
Εισπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
•
Ασκηθείτε τακτικά και διατηρείστε ένα υγιές σώμα.
———————————————————————————————————————
Προειδοποίηση! Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος πάνω σε καναπέ ή κρεβάτι. Αν
αυτό είναι αναπόφευκτο, εργαστείτε μόνο για μικρό διάστημα, κάντε τακτικά διαλείμματα και
ασκήσεις διατάσεων.
———————————————————————————————————————
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:
Παγκόσμια: http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm
EL-4
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη
συσκευασία και φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί
να αποστείλλετε ή να μεταφέρετε στο μέλλον την οθόνη.
•
Καλώδιο
Τροφοδοσίας
•
LCD Οθόνη
•
Καλώδιο D-Sub
•
• Καλώδιο ήχου
(Μόνον το μοντέλο εισόδου
ήχου)(Προαιρετικό)
Εγχειρίδιο Χρήστη
EL-5
•
•
Καλώδιο DVI
(μόνο στο Μοντέλο με
Διπλή Είσοδο)
Σύντομος Οδηγός για
τα Πρώτα Βήματα
Τοποθέτηση / Αφαίρεση της Βάσης
-------------------------------------------------------------------Σηµείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη
συσκευασία τους. Τοποθετήστε την οθόνη µε προσοχή πάνω σε σταθερή
επιφάνεια µε την πρόσοψη προς τα κάτω, χρησιµοποιήστε τεµάχιο
πανιού ώστε να αποφύγετε τυχόν εκδορές της οθόνης.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ:
Ευθυγραμμίστε το κουμπί
απελευθέρωσης που βρίσκεται στο
κάτω μέρος της οθόνης με τις
αντίστοιχες σχισμές στο κάτω μέρος ς
βάσης.
Αφαίρεση:
Αφήστε πρώτα το κουμπί
απελευθέρωσης όπως υποδεικνύεται,
πριν αφαιρέσετε τη βάση και
ακολουθήστε την κατεύθυνση του
βέλους για να την απομακρύνετε.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Για τη βελτιστοποίηση της καλύτερης θέσης όρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την
κλίση της οθόνης χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για να κρατήσετε τις άκρες
τις οθόνης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί έως 15 μοίρες προς τα πάνω ή 5 μοίρες προς τα κάτω
όπως φαίνεται από το παρακάτω βέλος.
EL-6
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
•
Ελέξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε είναι του
σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
•
Αυτή η οθόνη έχει ένα γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργεί σε περιοχές με
τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από το χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην είσοδο τροφοδοσίας και το άλλο άκρο
σε μια πρίζα τοίχου.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου SVT
και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC (εκτός των ΗΠΑ):
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A, 250 V. Το σετ
καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα στην οποία θα
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης ή άλλου μεγάλου βάρους αντικειμένου πάνω στο
καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε την ζημιά στο καλώδιο.
•
Μην εκθέτετε την οθόνη σε βροχή, υπερβολική υγρασία, ή σκόνη.
•
Μην καλύπτετε τις θύες ή τα ανοίγματα αερισμού της οθόνης, Πάντα να τοποθετείτε την οθόνη
σε μέρος όπου υπάρχει επαρκής αερισμός.
•
Αποφεύγετε να τοποθετείτε την οθόνη σε φωτεινό φόντο ή σε σημείο όπου το ηλιακό φως ή
άλλες πηγές φωτός μπορεί να αντανακλούν πάνω στην οθόνη. Τοποθετήστε την οθόνη
ακριβώς κάτω από το ύψος των ματιών σας.
•
Να χειρίζεστε πάντα την οθόνη προσεκτικά κατά τη μεταφορά της.
•
Αποφύγετε τα χτυπήματα ή τις γρατσουνιές στην οθόνη, καθώς είναι εύθραυστη.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΑΣ
Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό της οθόνης σας.
•
Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
•
Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη και το μπροστά και πλαϊνό
μέρος του περιβλήματός της.
EL-7
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η οθόνη θα εισέλθει σε λειτουργία “Εξοικονόμησης Ενέργειας” από το σήμα ελέγχου
από τον ελεγκτή της οθόνης, που θα δηλωθεί από το πορτοκαλί χρώμα της λυχνίας
LED τροφοδοσίας.
Κατάσταση
Λυχνία LED
Αναμμένο
Blue (Μπλε)
Λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας
Πορτοκαλί
Οι καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα παραμείνουν μέχρι να ανιχνευτεί ένα
σήμα ελέγχου ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος ανάκτησης
από την κατάστασης Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση Αναμμένης είναι
περίπου 3 δευτερόλεπτα.
DDC
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης
και Άμεσης Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το
πρωτόκολλο DDC. Το DDC (Display Data Channel) είναι ένα πρωτόκολλο
επικοινωνίας μέσω του οποίου η οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά
με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις αναλύσεις που υποστηρίζει και τον
αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρώτυπο DDC2B.
EL-8
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ PIN (ΑΚΙΔΩΝ) ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ
5
1
10
6
15
11
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.
Red (Κόκκινο)
9.
+5V
2.
Green (Πράσινο)
10.
Logic Ground
3.
Blue (Μπλε)
11.
Γείωση οθόνης
4.
Γείωση οθόνης
12.
5.
6.
7.
8.
Self Test
13.
R-Ground
(Γείωση κόκκινου)
G-Ground
(Γείωση πράσινου)
B-Ground
(Γείωση Μπλε)
14.
15.
EL-9
Σειριακά δεδομέναDDC
H-Sync
(Οριζ. Συγχρ.)
V-Sync
(Κάθ. Συγχρ.)
Σειριακό
ρολόι-DDC
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24-ακίδων*
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων*
* σε επιλεγµένα µοντέλα
EL-10
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Λειτουργία
Ανάλυση
1
VGA
640x480
60
Hz
2
MAC
640x480
66.66
Hz
3
VESA
720x400
70
Hz
4
SVGA
800x600
56
Hz
5
SVGA
800x600
60
Hz
6
XGA
1024x768
60
Hz
7
XGA
1024x768
70
Hz
8
VESA
1152x864
75
Hz
9
WXGA
1280x800
60
Hz
10
SXGA
1280x1024
60
Hz
11
WXGA+
1440x900
60
Hz
12
WSXGA+
1680x1050
60
Hz
13
UXGA
1920x1080
60
Hz
EL-11
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστημά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα
βήματα που δίνονται παρακάτω:
Βήματα
1. 1-1 Σύνδεση του Καλωδίου Βίντεο
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο στον υπολογιστή.
1-2 Σύνδεση του καλωδίου DVI (μόνο στο μοντέλο με Διπλή Είσοδο)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο πίσω μέρος της
οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
1-3 Καλώδιο HDMI (μόνον μοντέλο Εισόδου HDMI)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε το Καλώδιο ήχου(Μόνον το μοντέλο εισόδου ήχου)(Προαιρετικό)
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οθόνη, έπειτα σε μία γειωμένη πρίζα.
4. Ανάψτε την Οθόνη και τον Υπολογιστή
Ανάψτε πρώτα την οθόνη, έπειτα τον υπολογιστή,
Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική.
5. Αν η οθόνη παρόλα αυτά δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων για διάγνωση του προβλήματος.
1-1
1-2
1-3
3
2
3
2
1-3
1-2
EL-12
1-1
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Διακόπτης Τροφοδοσίας/Λαμπάκι LED Τροφοδοσίας:
Για Άναμμα ή Σβήσιμο της οθόνης.
Ανάβει για να δηλώσει πως η οθόνη είναι αναμμένη.
Χρήση του Μενού Συντόμευσης.
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ανοίξει το μενού συντόμευσης. Το μενού
συντομεύσεων σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα τις ρυθμίσεις με την πιο συχνή
πρόσβαση.
empowering (ενεργοποίηση):
Όταν το μενού της OSD είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε αυτό το
κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
AUTO Κουμπί Αυτόματης Ρύθμισης / Εξόδου:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης.
Η λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των Οριζόντια
Θέση, κάθετη θέση, του Ρολογιού και της Εστίασης.
MENU Λειτουργίες OSD :
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Μενού OSD.
Αύξηση / Μείωση έντασης ήχου :
Πιέστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.(Μόνον το μοντέλο εισόδου ήχου)
(Προαιρετικό)
INPUT Πλήκτρο Input:
Πατήστε το πλήκτρο “Input” (Είσοδος) για να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών
πηγών βίντεο που μπορεί να συνδεθούν στην οθόνη σας.
(α) Είσοδος VGA (β) Είσοδος DVI-D (γ) Είσοδος HDMI
Καθώς μετακινήστε στις εισόδους θα δείτε τα παρακάτω μηνύματα επάνω δεξιά
στην οθόνη σας για να υποδειχθεί η τρέχουσα επιλεγμένη πηγή εισόδου.Μπορεί να
χρειαστούν 1 ή 2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα.
VGA ή DVI-D ή HDMI
Εάν επιλεγεί η είσοδος VGA ή DVI-D και δεν είναι συνδεδεμένο ούτε το καλώδιοVGA
ούτε το DVI-D, εμφανίζεται ένα μετακινούμενο πλαίσιο διαλόγου όπως φαίνεται
παρακάτω: “No Cable Connect” (Κανένα συνδεδεμένο καλώδιο) ή “No Signal” (Χωρίς
σήμα)
EL-13
Acer eColor Management OSD
Οδηγίες λειτουργίας
Acer eColor Management
Bήµα 1: Πιέστε το «Πλήκτρο » για να ανοίξετε το Acer eColor Management OSD
και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου.
Bήµα 2: Πιέστε « » ή « »για να επιλέξετε τη λειτουργία.
Bήµα 3: Πιέστε το «Πλήκτρο Adjust/Exit» για επιβεβαίωση της λειτουργίας και
εκτέλεση του Auto Adjust «Αυτόματη ρύθμιση».
Δυνατότητες και πλεονεκτήµατα
Εικονίδιο
Εικονίδιο
Κεντρικού
Υπο Μενού
Μενού
Στοιχείο
Υπο
Μενού
N/A
Χρήστης
N/A
Κείµενο
N/A
Τυπικό
N/A
Γραφικά
N/A
Ταινία
Περιγραφή
Ορίζεταια από το χρήστη. Μικροµετρική
µεταβολή των ρυθµίσεων ώστε να ταιριάζουν
σε κάθε περίσταση
Βέλτιστη εξισορρόπηση φωττινότητας και
αντιθεσης που εµποδίζει την κούραση των
µατιών. Ο πιο άνετος τρόπος ανάγνωσης
κειµένου στην οθόνη
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, Εμφάνιση
δυνατοτήτων εγγενούς οθόνης
Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των
παραμικρών λεπτομερειών. Εμφάνιση εικόνων
και φωτογραφιών με ζωηρά χρώματα και
ευκρινείς λεπτομέρειες
Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή
λεπτομέρεια. Παρουσίαση υπέροχων οπτικών
σκηνών, ακόμη και σε ακατάλληλα φωτισμένα
περιβάλλοντα
EL-14
Επιλογή ρυθµίσεων OSD
-------------------------------------------------------------------Σηµείωση: Το περιεχόµενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραποµπής και µόνο. Οι πραγµατικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.
Το OSD µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επιλογή των ρυθµίσεων της οθόνης
LCD.
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
το OSD για να ρυθµίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση και τις γενικές
ρυθµίσεις OSD. Για προηγµένες ρυθµίσεις, παρακαλούµε ανατρέξτε στην
επόµενη σελίδα:
Ρύθµιση της ποιότητας εικόνας
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα
/
επιλέξτε
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
µεταβείτε στο στοιχείο εικόνας που επιθυµείτε να ρυθµίσετε.
3 Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα / για να ρυθµίσετε τις κλίµακες
δροµέων.
4 Το µενού Εικόνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ρυθµίσετε τις
τρέχουσες λειτουργίες Φωτεινότητα, Αντίθεση, Θερµοκρασία
χρώµατος, Αυτόµατη ρύθµιση παραµέτρων όπως και άλλες ιδιότητες
που έχουν σχέση µε την εικόνα.
EL-15
Ρύθµιση θέσης OSD
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης, επιλέξτε
OSD από την
απεικόνιση στην οθόνη. Ακολούθως µεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυµείτε
να ρυθµίσετε.
EL-16
Επιλογή της ρύθµισης
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
3
Ακολούθως µεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυµείτε να ρυθµίσετε.
Το µενού Ρύθµιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιλέξετε τη Γλώσσα µενού
της οθόνης και άλλες σηµαντικές ρυθµίσεις.
/
, επιλέξτε
EL-17
Ρύθµιση από το OSD.
Επιλογή της ρύθµισης
1920 x 1080
H: 67KHz V: 60Hz
VGA Input
S/N:ETL53091326350380B3742
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Πληροφορίες από το OSD.
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα / , επιλέξτε
Ακολούθως εµφανίζονται οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD για την
τρέχουσα είσοδο.
EL-18
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πριν να παραπέμπψετε την LCD οθόνη σας για επισκευή, παρακαλούμε
ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν
μπορείτε να κάνετε διάγνωση του προβλήματος.
(VGA Mode)
Τρέχουσα
Προβλήματα Κατάσταση
Διορθωτική ενέργεια
.
Αναμμένο LED
Δεν υπάρχει
Σβηστό LED
εικόνα
.
.
.
Το LED είναι
πορτοκαλί
.
.
Ασταθής Εικόνα
.
Μη
κανονική
εικόνα
Μηκανονικός
ήχος(Μόνον
το μοντέλο
εισόδου
ήχου)
(Προαιρετικό)
Η προβολή
λείπει, έχει
μετατοπιστεί το
κέντρο της, ή
είναι πολύ μικρή
ή πολύ μεγάλη
για το μέγεθος
της οθόνης
Δεν υπάρχει
ήχος,ή η
ένταση
τουήχου είναι
πολύχαμηλή
.
.
.
.
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την
αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις στις
προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι σωστά
συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο υπολογιστής.
Ελέγξτε αν συμφωνούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
κάρτας γραφικών και της οθόνης ή αν υπάρχει
ασυμφωνία στη συχνότητα του σήματος εισόδου.
Χρησιμοποιώντας την OSD, ρυθμίστε την ΑΝΑΛΥΣΗ,
το ΡΟΛΟΙ, τη ΦΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, την Ο-ΘΕΣΗ και την
ΚΘΕΣΗ με σήματα που δε συμφωνούν με πρότυπα.
Χρησιμοποιώντας την OSD, στην περίπτωση που
δεν υπάρχει εικόνα πλήρους οθόνης, παρακαλούμε
επιλέξτε μια άλλη ανάλυση ή άλλο χρονισμό κάθετης
ανανέωσης.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά που ρυθμίσετε
το μέγεθος της εικόνας πριν να αλλάξετε ή να
αποσυνδέσετε το καλώδιο σήματος ή να σβήσετε την
οθόνη.
Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ήχου μετον
υπολογιστή.
Ελέγξτε αν η ρύθμιση της έντασης ήχου
στονυπολογιστή είναι στο ελάχιστο και δοκιμάστε να
τηναυξήσετε.
EL-19
(DVI Mode)
Προβλήματα
Τρέχουσα
Κατάσταση
Αναμμένο LED
Διορθωτική ενέργεια
.
.
Δεν υπάρχει
εικόνα
Σβηστό LED
.
.
Το LED είναι
πορτοκαλί
Μηκανονικός
ήχος(Μόνον
το μοντέλο
εισόδου
ήχου)
(Προαιρετικό)
Δεν υπάρχει
ήχος,ή η
ένταση
τουήχου είναι
πολύχαμηλή
.
.
.
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την
αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις στις
προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι σωστά
συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο υπολογιστής.
Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ήχου μετον
υπολογιστή.
Ελέγξτε αν η ρύθμιση της έντασης ήχου
στονυπολογιστή είναι στο ελάχιστο και δοκιμάστε να
τηναυξήσετε.
EL-20
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: [email protected]
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
G245H
G245H xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives ,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:
Lead
0.1% Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1% Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 0.1%
Hexavalent Chromium 0.1% Cadmium
0.01%
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Ecodesign Requirements.
Year to begin affixing CE marking 2009.
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.
Aug. 28, 2009
Date
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
G245H
G245H xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement