Acer | H213H | Acer H213H User Manual

Οθόνη LCD της Acer
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αρχική Έκδοση: 06/2008
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
iii
Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες περί ασφαλείας
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για µελλοντική
παραποµπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
σηµειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σηµειώσεις περί οθονών LCD
Τα ακόλουθα είναι φυσιολογικά όσον αφορά την οθόνη LCD και δεν υποδηλώνουν
πρόβληµα.
•
Λόγω της φύσης του φωτισµού φθορισµού, η οθόνη ενδέχεται να τρεµουλιάζει
στη διάρκεια της αρχικής χρήσης. Κλείστε το διακόπτη ρεύµατος και ανοίξτε τον
ξανά ώστε να εξαφανιστεί το τρεµούλιασµα.
•
Ενδέχεται να παρατηρήσετε µικρή έλλειψη οµοιόµορφης φωτεινότητας στην
οθόνη αναλόγως του µοτίβου της επιφάνειας εργασίας που χρησιµοποιείτε.
•
Η οθόνη LCD διαθέτει 99,99% ή και περισσότερα ενεργά pixel. Ενδέχεται να
περιλαµβάνει ψεγάδια σε ποσοστό 0,01% ή και λιγότερο, όπως ένα pixel που
λείπει ή ένα pixel που παραµένει φωτισµένο πάντα.
•
Λόγω της φύσεως της οθόνης LCD, ενδέχεται να παραµείνει ένα είδωλο της
προηγούµενης οθόνης µετά από την αλλαγή της εικόνας, όταν η ίδια εικόνα
απεικονίζεται για ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη επαναφέρεται αργά
αλλάζοντας την εικόνα ή κλείνοντας το διακόπτη ρεύµατος για µερικές ώρες.
Καθαρισµός του µόνιτορ
Παρακαλούµε τηρήστε µε προσοχή αυτές τις οδηγίες κατά τον καθαρισµό του
µόνιτορ:
•
Να αποσυνδέετε πάντα το µόνιτορ πριν από τον καθαρισµό.
•
Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί για να σφουγγίσετε την οθόνη και την
πρόσοψη όπως και τις πλευρές του περιβλήµατος.
Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευής
Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση της παροχής
ρεύµατος από το µόνιτορ LCD:
•
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη βρίσκεται τοποθετηµένη στη βάση της πριν από τη
σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στην παροχή ρεύµατος AC.
•
Φροντίστε για την απενεργοποίηση της οθόνης LCD όπως και του υπολογιστή
πριν από τη σύνδεση οποιουδήποτε καλωδίου ή αποσύνδεση του καλωδίου
τροφοδοσίας.
iv
•
Εάν το σύστηµα διαθέτει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την
τροφοδοσία από το σύστηµα αποσυνδέοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας
από τα τροφοδοτικά.
Πρόσβαση
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην παροχή ρεύµατος
στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και ότι η παροχή βρίσκεται όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στο χειριστή του εξοπλισµού. Όταν απαιτείται να διακόψετε
την τροφοδοσία στον εξοπλισµό, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την παροχή ρεύµατος.
Ασφαλής ακρόαση
Για την προστασία της ακοής σας, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες.
•
Αυξήστε την ένταση βαθµιαία, έως ότου µπορείτε να ακούτε καθαρά και άνετα
και χωρίς παραµόρφωση.
•
Μετά από τη ρύθµιση της στάθµης της έντασης, µην την αυξάνετε αφού έχουν
προσαρµοστεί τα αυτιά σας.
•
•
•
Περιορίστε το χρονικό διάστηµα που ακούτε µουσική σε υψηλή ένταση.
Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
Μειώστε την ένταση, εάν δεν µπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που
µιλούν κοντά σας.
Προειδοποιήσεις
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Εάν
το προϊόν πέσει. ενδέχεται να υποστεί σοβαρή βλάβη.
Παρέχονται θυρίδες και ανοίγµατα για εξαερισµό, µε σκοπό τη διασφάλιση της
αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και την προστασία του από
υπερθέρµανση. Τα ανοίγµατα αυτά δεν θα πρέπει να εµποδίζονται ούτε να
καλύπτονται. Τα ανοίγµατα δεν θα πρέπει ποτέ να φράσσονται µε την
τοποθέτηση του προϊόντος πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόµοια
επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω
από σώµα καλοριφέρ ή αερόθερµο, ή µέσα σε ενσωµατωµένη εγκατάσταση
εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισµός.
Ποτέ µην ωθήσετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω
των θυρίδων του περιβλήµατος καθώς ενδέχεται να ακουµπήσουν σε
επικίνδυνα σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να
προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ µη χύσετε οποιουδήποτε είδους
υγρό πάνω ή µέσα στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήµατα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της µπαταρίας, µην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούµενη επιφάνεια.
Να µην τo χρησιµοποιείτε ποτέ σε συνθήκες σπορ, άθλησης ή σε περιβάλλον
δονήσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν µη αναµενόµενο βραχυκύκλωµα ή
ζηµία στις εσωτερικές συσκευές.
v
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου
ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρία
ηλεκτρισµού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπά πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε θέση όπου οι άνθρωποι ενδέχεται να
πατούν το καλώδιο.
Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η
προδιαγραφή συνολικής έντασης ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι
συνδεδεµένος στο καλώδιο επέκτασης δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή
έντασης ρεύµατος του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η
προδιαγραφή συνολικής έντασης όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεµένα
στην επιτείχια παροχή δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε µια παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύµατος συνδέοντας πάρα
πολλές συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήµατος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώµατος της διακλάδωσης. Εάν
χρησιµοποιούνται ταινίες ρεύµατος, το φορτίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Το καλώδιο τροφοδοσίας του συγκεκριµένου προϊόντος είναι εφοδιασµένο µε
γειωµένο βύσµα τριών καλωδίων. Το βύσµα ταιριάζει µόνο σε γειωµένη παροχή
ρεύµατος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύµατος είναι κατάλληλα γειωµένη πριν
συνδέσετε το βύσµα του καλωδίου τροφοδοσίας. Μη συνδέσετε το βύσµα σε µη
γειωµένη παροχή ρεύµατος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για
λεπτοµέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύµατος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυµατισµό.
Σηµείωση: Ο ακροδέκτης γείωσης παρέχει επίσης καλή προστασία
έναντι ξαφνικού θορύβου παραγόµενου από άλλες παρακείµενες
ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιδόσεις
αυτού του προϊόντος.
•
Να χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο µε το παρεχόµενο σετ καλωδίων
τροφοδοσίας. Εάν απαιτείται αντικατάσταση του σετ καλωδίων τροφοδοσίας,
φροντίστε το νέο καλώδιο τροφοδοσίας να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
αποσπώµενος τύπος, αναγραφή UL/πιστοποίησης CSA, τύπος SPT-2,
προδιαγραφή 7 A 125 V κατ’ ελάχιστο, εγκεκριµένο από VDE ή το αντίστοιχό
του, µέγιστο µήκος 4,6 µέτρα.
vi
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η
αφαίρεση των καλυµµάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε σηµεία επικίνδυνης τάσης ή
άλλους κινδύνους. Απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την επιτείχια παροχή και παραπέµψτε τις
επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσµα έχει υποστεί βλάβη ή έχει τριφτεί
•
•
•
•
•
χύθηκε υγρό µέσα στο προϊόν
το προϊόν εκτέθηκε σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί έχει υποστεί ζηµιά
το προϊόν παρουσιάζει εµφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης
Σηµείωση: Να ρυθµίζετε µόνον εκείνα τα στοιχεία ελέγχου που
καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισµού, διότι η ακατάλληλη ρύθµιση
άλλων στοιχείων ελέγχου ενδέχεται να καταλήξει σε βλάβη και συχνά
απαιτείται εκτεταµένη εργασία από αρµόδιο τεχνικό για την
επαναφορά του προϊόντος σε καλή λειτουργία.
∆υνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιοδήποτε χώρο µε δυνητικά εκρηκτική
ατµόσφαιρα και συµµορφωθείτε µε όλα τα σήµατα και τις οδηγίες. Τα δυνητικά
εκρηκτικά περιβάλλοντα περιλαµβάνουν χώρους όπου σε φυσιολογικές συνθήκες
συνιστάται η απενεργοποίηση του κινητήρα του οχήµατός σας. Οι σπινθήρες σε
τέτοιους χώρους θα µπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που ενδέχεται
να έχει ως αποτέλεσµα το σωµατικό τραυµατισµό ή ακόµη και το θάνατο.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά στις αντλίες καυσίµων των πρατηρίων. Να
τηρείτε τους περιορισµούς όσον αφορά τη χρήση ραδιοηλεκτρικού εξοπλισµού σε
αποθήκες καυσίµων και χώρους φύλαξης και διανοµής, εργοστάσια χηµικών ουσιών
ή σε µέρη όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δραστηριότητες ανατινάξεων. Οι περιοχές µε
δυνητικά εκρηκτική ατµόσφαιρα επισηµαίνονται συχνά, αλλά όχι πάντα, ρητώς.
Περιλαµβάνουν χώρους κάτω από καταστρώµατα πλοίων, εγκαταστάσεις
µεταφοράς ή αποθήκευσης χηµικών ουσιών, οχήµατα που χρησιµοποιούν
υγροποιηµένο αέριο παράγωγο του πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και
χώρους όπου η ατµόσφαιρα περιέχει χηµικές ουσίες ή σωµατίδια όπως κόκκους,
σκόνη ή µεταλλικές πούδρες.
Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας
Η συσκευή σας και οι βελτιώσεις της ενδέχεται να περιλαµβάνουν µικρά εξαρτήµατα.
Φυλάξτε τα µακριά από τα µικρά παιδιά.
vii
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισµού
πληροφορικής
Η Acer δηλώνει την ισχυρή δέσµευσή της όσον αφορά την περιβαλλοντική
προστασία και θεωρεί την ανακύκλωση, µε τη µορφή διάσωσης και απόρριψης
χρησιµοποιηµένου εξοπλισµού, ως µία από τις πλέον υψηλές προτεραιότητες της
εταιρείας στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Εµείς, στην Acer, γνωρίζουµε πολύ καλά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µας και αγωνιζόµαστε συνεχώς για την
ταυτοποίηση και παροχή βέλτιστων διαδικασιών λειτουργίας µε σκοπό τη µείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων µας.
Για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια κατά την ανακύκλωση, παρακαλούµε
µεταβείτε στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:
http://global.acer.com/about/sustainability32.htm
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.global.acer.com για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά µε τις δυνατότητες και τα οφέλη όλων των υπόλοιπων προϊόντων µας.
Οδηγίες περί απόρριψης
Μην πετάτε τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική συσκευή στα απορρίµµατα
κατά την απόρριψή της. Για να ελαχιστοποιήσετε τη µόλυνση και να
διασφαλίσετε την απόλυτη προστασία του παγκόσµιου περιβάλλοντος,
παρακαλούµε φροντίστε για την ανακύκλωσή της. Για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς περί άχρηστου
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (WEEE), επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://global.acer.com/about/sustainability.htm
Ενηµερωτική οδηγία περί υδραργύρου
Σχετικά µε τους προβολείς ή ηλεκτρονικά προϊόντα που περιλαµβάνουν
µόνιτορ ή οθόνη LCD/CRT: η(οι) λυχνία(ες) του προϊόντος περιέχει(ουν)
υδράργυρο και πρέπει να ανακυκλώνεται(ονται) ή να απορρίπτεται(ονται)
σύµφωνα µε τους τοπικούς, πολιτειακούς ή οµοσπονδιακούς νόµους.
Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Electronic Industries
Alliance στο διαδικτυακό τόπο www.eiae.org. Για πληροφορίες περί
απόρριψης ειδικές των λυχνιών, ανατρέξτε στο διαδικτυακό τόπο
www.lamprecycle.org.
∆ήλωση εικονοστοιχείου (pixel) LCD
Η µονάδα LCD παράγεται µε τεχνικές κατασκευής υψηλής-ακρίβειας . Παρόλα αυτά,
µερικά εικονοστοιχεία µπορεί περιστασιακά να παρουσιάσουν αστοχία ή να
εµφανίζονται ως µαύρες ή κόκκινες τελείες. Αυτό δεν επηρεάζει την καταγεγραµµένη
εικόνα και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
viii
Το ENERGY STAR (σε επιλεγµένα µοντέλα) είναι ένα ηµικρατικό
πρόγραµµα (συνεργασία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων) που
παρέχει τη δυνατότητα προστασίας του περιβάλλοντος µε πολύ
χαµηλό κόστος και χωρίς υποβάθµιση της ποιότητας ή των
χαρακτηριστικών του προϊόντος. Προϊόντα που κερδίζουν το
ENERGY STAR δεν επιτρέπουν εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
εφαρµόζοντας αυστηρές κατευθυντήριες γραµµές ενεργειακής απόδοσης που έχουν
καθοριστεί από την Αµερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (US
Environmental Protection Agency) (EPA) και το Αµερικανικό Υπουργείο Ενέργειας
(DOE). Στη µέση κατοικία, το 75% του συνόλου του ηλεκτρικού ρεύµατος που
χρησιµοποιείται για ηλεκτρικές οικιακές συσκευές καταναλώνεται όταν οι συσκευές
είναι εκτός λειτουργίας. Οι πιστοποιηµένες ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές ENERGY
STAR όταν βρίσκονται σε θέση εκτός λειτουργίας καταναλώνουν έως και 50%
λιγότερο ηλεκτρικό ρεύµα από τις συµβατικές συσκευές. Περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις http://www.energystar.gov και
http://www.energystar.gov/powermanagement.
Ως συνέταιρος της ENERGY STAR, η Acer Inc. κατέληξε ότι αυτό το προϊόν πληροί
τις οδηγίες της ENERGY STAR για ενεργειακή αποδοτικότητα.
Σηµείωση: Η ανωτέρω δήλωση ισχύει µόνο για την οθόνη LCD της
Acer µε το λογότυπο ENERGY STAR.
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί ενεργοποιηµένο για διαχείριση ισχύος.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναµονής της οθόνης µετά από 15 λεπτά
αδράνειας από τον χρήστη.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναµονής του υπολογιστή µετά από 30
λεπτά αδράνειας από τον χρήστη.
•
Επαναφορά του υπολογιστή σε κατάσταση ετοιµότητας από την
κατάσταση αναµονής πιέζοντας το κουµπί τροφοδοσίας.
Συµβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες υπολογιστών ενδέχεται να παραπονούνται για οπτική κόπωση και
πονοκεφάλους µετά από παρατεταµένη χρήση. Οι χρήστες διατρέχουν επίσης τον
κίνδυνο σωµατικού τραυµατισµού µετά από πολλές ώρες εργασίας µπροστά από
έναν υπολογιστή. Οι µακρές περίοδοι εργασίας, η κακή στάση του σώµατος, οι κακές
συνήθειες εργασίας, η κόπωση, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας όπως και άλλοι
παράγοντες αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο σωµατικού τραυµατισµού.
Η εσφαλµένη χρήση ενός υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύνδροµο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα τένοντα, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα ή άλλες
µυοσκελετικές διαταραχές. Τα ακόλουθα συµπτώµατα ενδέχεται να παρουσιαστούν
σε χέρια, καρπούς, βραχίονες, ώµους, αυχένα ή πλάτη:
•
•
•
•
•
µούδιασµα ή µία αίσθηση καψίµατος ή κνησµού
άλγος, ερεθισµό ή ευαισθησία
πόνο, πρήξιµο ή έντονη σφύξη
δυσκαµψία ή σφίξιµο
ψυχρότητα ή αδυναµία
ix
Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συµπτώµατα ή τυχόν άλλη περιοδική ή επίµονη
δυσφορία ή/και πόνο που σχετίζεται µε τη χρήση υπολογιστή, συµβουλευτείτε
αµέσως έναν ιατρό και ενηµερώστε το τµήµα υγείας και ασφαλείας της εταιρείας σας.
Η ενότητα που ακολουθεί παρέχει συµβουλές για πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.
Προσδιορισµός της ζώνης άνεσης
Προσδιορίστε τη ζώνη άνεσης του σώµατός σας ρυθµίζοντας τη γωνία παρατήρησης
του µόνιτορ, χρησιµοποιώντας ένα υποπόδιο ή αυξάνοντας το ύψος του καθίσµατος
ώστε να επιτύχετε µέγιστο βαθµό άνεσης. Τηρήστε τις ακόλουθες συµβουλές:
•
•
•
να αποφεύγετε την παραµονή σε µία σταθερή θέση του σώµατος για µεγάλο
χρονικό διάστηµα
να αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εµπρός ή/και να γέρνετε προς τα πίσω
να σηκώνεστε συχνά όρθιοι και να περιφέρεστε τριγύρω ώστε να αφαιρείται ή
κόπωση των µυών στα κάτω άκρα
Φροντίζοντας την όρασή σας
Οι πολλές ώρες παρατήρησης, τα ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, το
εκτυφλωτικό φως, ο υπερβολικός βαθµός φωτισµού ενός δωµατίου, οι οθόνες µε
κακή εστίαση, τα πολύ µικρά γράµµατα και οι οθόνες µε χαµηλό βαθµό αντίθεσης
µπορούν να καταπονήσουν τα µάτια σας. Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν
συστάσεις περί µείωσης της οπτικής κόπωσης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε τα µάτια σας συχνά.
•
•
Να ξεκουράζετε τα µάτια σας στη διάρκεια συχνών διαλειµµάτων
αποµακρύνοντας το βλέµµα σας από το µόνιτορ και εστιάζοντάς τα σε κάποιο
µακρινό σηµείο.
Να ανοιγοκλείνετε τα µάτια σας συχνά ώστε να παραµένουν υγρά.
Οθόνη
•
Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή.
•
•
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο σηµείο από την πάνω άκρη της
οθόνης ώστε τα µάτια σας να κατευθύνονται προς τα κάτω όταν κοιτάζετε το
κέντρο της οθόνης.
Ρυθµίστε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση της οθόνης σε βολικό επίπεδο για
βελτιωµένη δυνατότητα ανάγνωσης του κειµένου και καθαρότητα των
γραφικών.
Να εξαλείψετε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις ως εξής:
•
τοποθετώντας την οθόνη µε τρόπο ώστε η µία πλευρά της να είναι
στραµµένη προς το παράθυρο ή οποιαδήποτε πηγή φωτισµού
•
ελαχιστοποιώντας το φωτισµού του δωµατίου µε τη βοήθεια κουρτινών,
σκιάστρων ή ρολών
•
•
•
•
χρησιµοποιώντας µία πηγή φωτός εργασίας
αλλάζοντας τη γωνία παρατήρησης της οθόνης
χρησιµοποιώντας ένα φίλτρο µείωσης του εκτυφλωτικού φωτός
χρησιµοποιώντας ένα αντιθαµβωτικό γείσο, όπως ένα τεµάχιο χαρτονιού
που εκτείνεται από την πάνω άκρη του µπροστινού µέρους της οθόνης
x
•
•
Να αποφεύγετε τη ρύθµιση της οθόνης σε µία άβολη γωνία παρατήρησης.
Να αποφεύγετε να στρέφετε το βλέµµα σας σε έντονες πηγές φωτός, όπως
ανοιχτά παράθυρα, για µακρές χρονικές περιόδους.
Ανάπτυξη καλών συνηθειών εργασίας
Να υιοθετήσετε τις ακόλουθες συνήθειες εργασίας ώστε η χρήση του υπολογιστή να
αποβεί πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Να προγραµµατίζετε σύντοµα διαλείµµατα σε κανονικά διαστήµατα και συχνά.
•
•
•
Να εκτελείτε ορισµένες ασκήσεις έκτασης.
Να αναπνέετε καθαρό αέρα όσο πιο συχνά είναι δυνατό.
Να ασκείστε συχνά και να διατηρείτε ένα υγιές σώµα.
Declaration of Conformity
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product: LCD Monitor
Trade Name: Acer
Model Number: H213H
SKU Number: H213Hxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z) or blank
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of
the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken
and are in force to assure that production units of the same product will
continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
•
EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
•
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
•
EN61000-3-2:2000 +A2:2005, Class D
•
EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
•
EN60950-1:2001 + A11:2004
RoHS Directive 2002/95/EC on the
Restriction of the Use of certain
Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment.
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited
xi
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
LCD Monitor
Model number:
H213H ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z or blank)
SKU number:
H213Hxxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z or blank)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
USA
Contact person:
Acer Representative
Tel:
1-254-298-4000
Fax:
1-254-298-4147
xii
iii
Οδηγίες περί ασφαλείας
iii
Ειδικές σηµειώσεις περί οθονών LCD
iii
Καθαρισµός του µόνιτορ
iii
Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευής
iii
Πρόσβαση
iv
Ασφαλής ακρόαση
iv
Προειδοποιήσεις
iv
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος
v
Σέρβις του προϊόντος
vi
Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας
vi
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισµού πληροφορικής vii
Οδηγίες περί απόρριψης
vii
∆ήλωση εικονοστοιχείου (pixel) LCD
vii
Συµβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
viii
Declaration of Conformity
x
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
xi
Αφαίρεση συσκευασίας
1
Τοποθέτηση της βάσης (σε επιλεγµένα µοντέλα)
2
Τοποθέτηση της βάσης (σε επιλεγµένα µοντέλα)
3
Ρύθµιση θέσης οθόνης
4
Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας
4
Εξοικονόµηση ενέργειας
4
Σύνδεση της συσκευής υποδοχής (σε επιλεγµένα µοντέλα) 5
Display Data Channel (DDC)
5
Εκχώρηση ακίδων συνδετήρα
5
Καλώδιο σήµατος έγχρωµης οθόνης 15 ακίδων
5
Καλώδιο σήµατος έγχρωµης οθόνης 24 ακίδων
6
Καλώδιο σήµατος έγχρωµης οθόνης 19 ακίδων*
7
Πίνακας κανονικών χρονισµών
Εγκατάσταση
Στοιχεία ελέγχου χρήστη
Στοιχεία ελέγχου µπροστινού πίνακα
Acer eColor Management
Οδηγίες λειτουργίας
∆υνατότητες και πλεονεκτήµατα
Επιλογή ρυθµίσεων OSD
Ρύθµιση της ποιότητας εικόνας
Ρύθµιση θέσης OSD
Επιλογή της ρύθµισης
Πληροφορίες προϊόντος
8
9
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
Περιεχόµενα
Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Λειτουργία VGA
Λειτουργία DVI/HDMI*
17
17
18
1
Παρακαλούμε ελέγξτε εάν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη
συσκευασία και φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε περίπτωση που χρειαστεί να
αποστείλετε ή να μεταφέρετε την οθόνη στο μέλλον.
Οθόνη LCD
Καλώδιο D-Sub
Καλωδίου ήχου
(Προαιρετική)
Οδηγός Χρήστη
Οδηγός Γρήγορης
Εκκίνησης
Καλώδιο DVI (μόνον για
μοντέλα διπλής εισόδου) Καλώδιο τροφοδοσίας AC
Ελληνικά
Αφαίρεση συσκευασίας
Ελληνικά
2
Τοποθέτηση της βάσης (σε επιλεγµένα µοντέλα)
Σηµείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη
συσκευασία τους. Τοποθετήστε την οθόνη µε προσοχή πάνω σε
σταθερή επιφάνεια µε την πρόσοψη προς τα κάτω, χρησιµοποιήστε
τεµάχιο πανιού ώστε να αποφύγετε τυχόν εκδορές της οθόνης.
2
1
1
Προσαρµόστε το βραχίονα βάσης της οθόνης στη βάση.
2
Φροντίστε η βάση να κλειδώσει πάνω στο βραχίονα βάσης της οθόνης.
Σηµείωση: ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγκατάσταση προς
αποφυγή τραυµατισµού σας.
3
Ελληνικά
Ρύθµιση θέσης οθόνης
Για να βελτιστοποιήσετε τη θέση παρατήρησης,
µπορείτε να ρυθµίσετε την κλίση της οθόνης
χρησιµοποιώντας τα δύο χέρια σας για να κρατήσετε
τα άκρα της οθόνης. Η κλίση της οθόνης µπορεί να
ρυθµιστεί έως 15 µοίρες προς τα πάνω ή 5 µοίρες
προς τα κάτω.
Σύνδεση καλωδίου
τροφοδοσίας
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιµοποιείτε είναι
ο κατάλληλος τύπος που απαιτείται για την
περιοχή σας.
•
Η οθόνη διαθέτει τροφοδοτικό γενικής χρήσης το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία
σε περιοχές µε τάση 100/120 V AC ή 220/240 V AC. ∆εν απαιτείται καµία
ρύθµιση από το χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην είσοδο AC και το άλλο
άκρο σε µια επιτείχια παροχή AC.
•
Για µονάδες που χρησιµοποιούν 120 V AC:
Χρησιµοποιήστε ένα σετ καλωδίου που αναγράφεται στη λίστα UL, καλώδιο και
βύσµα τύπου SVT ονοµαστικής τιµής 10 A/125 V.
•
Για µονάδες που χρησιµοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιµοποιήστε ένα σετ καλωδίου που αποτελείται από καλώδιο και βύσµα
τύπου H05VV-F ονοµαστικής τιµής 10 A, 250 V. Το σετ καλωδίου θα πρέπει να
φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα στην οποία θα
εγκατασταθεί ο εξοπλισµός.
Εξοικονόµηση ενέργειας
Η οθόνη θα εισέλθει σε λειτουργία “Εξοικονόµηση Ενέργειας” από το σήµα ελέγχου
του ελεγκτή οθόνης, όπως υποδηλώνεται από το πορτοκαλί χρώµα της λυχνίας LED
τροφοδοσίας.
Λειτουργία
Ενεργό
Εξοικονόµηση ενέργειας
Λυχνία LED
Λευκό
Πορτοκαλί
Η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας διατηρείται έως ότου ανιχνευτεί σήµα ελέγχου
ή ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος επαναφοράς από τη
λειτουργία "εξοικονόµηση ενέργειας" στη θέση "ενεργό" είναι περίπου 3
δευτερόλεπτα.
Ελληνικά
4
Display Data Channel (DDC)
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και
άµεσης λειτουργίας, µε την προϋπόθεση ότι το σύστηµά σας υποστηρίζει το
πρωτόκολλο DDC. Το DDC είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας µέσω του οποίου η
οθόνη πληροφορεί αυτόµατα το κεντρικό σύστηµα σχετικά µε τις δυνατότητές της,
για παράδειγµα, τις αναλύσεις που υποστηρίζει και τον αντίστοιχο χρονισµό.
Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο DDC2B.
Εκχώρηση ακίδων συνδετήρα
Καλώδιο σήµατος έγχρωµης
οθόνης 15 ακίδων
1
6
11
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
5
10
15
Περιγραφή
1
Κόκκινο
9
+5 V
2
Πράσινο
10
Λογική γείωση
3
Μπλε
11
Γείωση οθόνης
4
Γείωση οθόνης
12
Σειριακά δεδοµένα DDC
5
Επιστροφή DDC
13
Ο. Συγχρ.
6
Γείωση κόκκινου
14
Κ. Συγχρ.
7
Γείωση πράσινου
15
Σειριακό ρολόι DDC
8
Γείωση Μπλε
5
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
Ελληνικά
Καλώδιο σήµατος έγχρωµης
οθόνης 24 ακίδων
Περιγραφή
1
∆εδοµένα TMDS 2-
13
NC
2
∆εδοµένα TMDS 2+
14
Τροφοδοσία +5 V
3
∆εδοµένα TMDS
2/4 Θωράκιση
15
ΓΗ (επιστροφή για +5 V
Ο.Συγχρ.Κ.Συγχρ.)
4
NC
16
Ανίχνευση τοποθέτησης εν θερµώ
5
NC
17
∆εδοµένα TMDS 0-
6
Ρολόι DDC
18
∆εδοµένα TMDS 0+
7
∆εδοµένα DDC
19
∆εδοµένα TMDS 0/5 Θωράκιση
8
NC
20
NC
9
∆εδοµένα TMDS 1-
21
NC
10
∆εδοµένα TMDS 1+
22
Θωράκιση ρολογιού TMDS
11
∆εδοµένα TMDS
1/3 Θωράκιση
23
Ρολόι TMDS +
12
NC
24
Ρολόι DDC TMDS -
Ελληνικά
6
Καλώδιο σήµατος έγχρωµης
οθόνης 19 ακίδων*
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
19171513 11 9 7 5 3 1
1816 14 1210 8 6 4 2
Περιγραφή
1
∆εδοµένα TMDS 2+
2
∆εδοµένα TMDS
2 Θωράκιση
3
∆εδοµένα TMDS 2-
4
∆εδοµένα TMDS 1+
5
∆εδοµένα TMDS
1 Θωράκιση
6
∆εδοµένα TMDS 1-
7
∆εδοµένα TMDS 0+
8
∆εδοµένα TMDS 0 Θωράκιση
9
∆εδοµένα TMDS 0-
10
Ρολόι TMDS +
11
Θωράκιση ρολογιού
TMDS
12
Ρολόι TMDS -
13
CEC
14
∆εσµεύεται (N.C. σε συσκευή)
15
SCL
16
SDA
17
Γείωση DDC/CEC
18
Τροφοδοσία +5 V
19
Ανίχνευση τοποθέτησης
εν θερµώ
* σε επιλεγµένα µοντέλα
Πίνακας κανονικών χρονισ ών
Ανάλυση
Ελληνικά
Λειτουργία
7
Ελληνικά
8
Εγκατάσταση
Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστηµά σας, παρακαλούµε ακολουθήστε τα
βήµατα που δίνονται παρακάτω:
Βήµατα
1
Σύνδεση του καλωδίου βίντεο
a
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένα.
b
Συνδέστε το καλώδιο βίντεο στον υπολογιστή.
c
Συνδέστε το ψηφιακό καλώδιο (για µοντέλα διπλής εισόδου µόνο).
(1)
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένα.
(2)
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI* 24 ακίδων στο πίσω µέρος
της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
(3)
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI* 19 ακίδων στο πίσω
µέρος της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του
υπολογιστή.
2
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οθόνη, ακολούθως σε κατάλληλα
γειωµένη παροχή AC.
3
Ενεργοποιήστε την οθόνη και τον υπολογιστή
Ενεργοποιήστε πρώτα την οθόνη, ακολούθως τον υπολογιστή. Η σειρά αυτή
είναι εξαιρετικά σηµαντική.
9
Αν η οθόνη παρόλα αυτά δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούµε ανατρέξτε στην
ενότητα αντιµετώπισης προβληµάτων για διάγνωση του προβλήµατος.
* σε επιλεγµένα µοντέλα
Ελληνικά
4
Ελληνικά
10
Στοιχεία ελέγχου χρήστη
Στοιχεία ελέγχου µπροστινού πίνακα
Εικονίδιο
/
Στοιχείο
Περιγραφή
Κουµπί/
ενδεικτική
λυχνία
τροφοδοσίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Το λευκό
υποδηλώνει ενεργοποίηση. Το πορτοκαλί
υποδηλώνει λειτουργία αναµονής/εξοικονόµησης
ενέργειας.
Πλην/Συν
Εάν το OSD είναι ενεργό, πιέστε το κουµπί Πλην ή
Συν για εναλλαγή µεταξύ των επιλογών του OSD.
Λειτουργίες
OSD
Πιέστε για προβολή του OSD. Πιέστε ξανά για
εισαγωγή µιας επιλογής στο OSD. Παρακαλούµε
ανατρέξτε στο "Επιλογή ρυθµίσεων OSD" στη σελίδα
13 για περαιτέρω λεπτοµέρειες.
Κουµπί
αυτόµατης
ρύθµισης/
Έξοδος
Εάν το OSD είναι ενεργό, πιέστε Αυτόµατο για να
εξέλθετε από το OSD. Μόλις απενεργοποιηθεί το
OSD, πιέστε Αυτόµατο και η οθόνη θα
πραγµατοποιήσει αυτόµατη βελτιστοποίηση της
θέσης απεικόνισης, της εστίασης και του ρολογιού της
οθόνης.
Πλήκτρο
Empowering
Πιέστε το Πλήκτρο Empowering για να ανοίξετε το
OSD του Acer eColor Management και να
αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στο "Acer eColor
Management" στη σελίδα 12 για περαιτέρω
λεπτοµέρειες.
11
Ελληνικά
Acer eColor Management
Οδηγίες λειτουργίας
1
Πιέστε το
Πλήκτρο Empowering για να ανοίξετε το OSD του Acer eColor
Management και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου.
2
Πιέστε "
3
Πιέστε το κουµπί Αυτόµατη ρύθµιση για επιβεβαίωση της λειτουργίας και έξοδο
από το Acer eColor Management.
"ή"
" για να επιλέξετε τη λειτουργία.
∆υνατότητες και πλεονεκτήµατα
Εικονίδιο
κεντρικού
µενού
Στοιχείο
υποµενού
Περιγραφή
Λειτουργία
χρήστη
Ορίζεται από το χρήστη. Μικροµετρική µεταβολή των
ρυθµίσεων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε περίσταση.
Λειτουργία
κειµένου
Βέλτιστη εξισορρόπηση φωτεινότητας και αντίθεσης
που εµποδίζει την κούραση των µατιών. Ο πιο άνετος
τρόπος ανάγνωσης κειµένου στην οθόνη.
Τυπική
λειτουργία
Προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Εµφάνιση δυνατοτήτων
εγγενούς οθόνης.
Λειτουργία
γραφικών
Βελτιώνει τα χρώµατα και τονίζει τις παραµικρές
λεπτοµέρειες. Εµφάνιση εικόνων και φωτογραφιών µε
ζωηρά χρώµατα και ευκρινείς λεπτοµέρειες.
Λειτουργία
ταινίας
Απεικονίζει σκηνές µε την παραµικρή λεπτοµέρεια.
Παρουσιάζει υπέροχες οπτικές σκηνές, ακόµη και σε
ακατάλληλα φωτισµένα περιβάλλοντα.
12
Σηµείωση: Το περιεχόµενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραποµπής και µόνο. Οι πραγµατικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.
Το OSD µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επιλογή των ρυθµίσεων της οθόνης LCD.
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
OSD για να ρυθµίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση και τις γενικές ρυθµίσεις
OSD. Για προηγµένες ρυθµίσεις, παρακαλούµε ανατρέξτε στην επόµενη σελίδα:
Ρύθµιση της ποιότητας εικόνας
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Πιέστε τα πλήκτρα / επιλέξτε
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
µεταβείτε στο στοιχείο εικόνας που επιθυµείτε να ρυθµίσετε.
3
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα
4
Το µενού Εικόνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ρυθµίσετε τις τρέχουσες
λειτουργίες Φωτεινότητα, Αντίθεση, Θερµοκρασία χρώµατος, Αυτόµατη
ρύθµιση παραµέτρων όπως και άλλες ιδιότητες που έχουν σχέση µε την εικόνα.
/
για να ρυθµίσετε τις κλίµακες δροµέων.
Ελληνικά
Επιλογή ρυθµίσεων OSD
Ελληνικά
13
Ρύθµιση θέσης OSD
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης, επιλέξτε
OSD από την
απεικόνιση στην οθόνη. Ακολούθως µεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυµείτε
να ρυθµίσετε.
14
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα / , επιλέξτε
Ρύθµιση από το OSD.
Ακολούθως µεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυµείτε να ρυθµίσετε.
3
Το µενού Ρύθµιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιλέξετε τη Γλώσσα µενού
της οθόνης και άλλες σηµαντικές ρυθµίσεις.
Ελληνικά
Επιλογή της ρύθµισης
Ελληνικά
15
Πληροφορίες προϊόντος
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα / , επιλέξτε
Πληροφορίες από το OSD.
Ακολούθως εµφανίζονται οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD για την
τρέχουσα είσοδο.
16
Πριν από την αποστολή της οθόνης LCD για επισκευή, παρακαλούµε ανατρέξτε
στην παρακάτω λίστα αντιµετώπισης προβληµάτων για να δείτε αν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε αυτοδιάγνωση του προβλήµατος.
Λειτουργία VGA
Πρόβληµα
Χωρίς ορατή
εικόνα
Κατάσταση LED
∆ιορθωτική ενέργεια
Λευκό
Μέσω του OSD, ρυθµίστε τη φωτεινότητα και
την αντίθεση στο µέγιστο ή επαναφέρετε στις
προεπιλεγµένες τους ρυθµίσεις.
Ανενεργό
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
κατάλληλα συνδεδεµένο στην οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήµατος βίντεο είναι
κατάλληλα συνδεδεµένο στο πίσω µέρος της
οθόνης.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα του υπολογιστή
είναι ενεργοποιηµένο και σε λειτουργία
εξοικονόµησης ενέργειας/αναµονής.
Ασταθής
εικόνα
Αφύσικη
εικόνα
Ελέγξτε αν οι προδιαγραφές της κάρτας
γραφικών και της οθόνης είναι συµβατές
µεταξύ τους πράγµα που ενδέχεται να
προκαλέσει ασυµφωνία στη συχνότητα του
σήµατος εισόδου.
Η εικόνα λείπει,
είναι εκτός
κέντρου, πολύ
µεγάλη ή πολύ
µικρή πάνω στην
οθόνη.
Μέσω του OSD, ρυθµίστε εστίαση, ρολόι,
οριζόντια και κάθετη θέση µε µη τυπικά
σήµατα.
Ελέγξτε τη ρύθµιση της οθόνης στο σύστηµά
σας. Σε περίπτωση που λείπει η εικόνα,
παρακαλούµε επιλέξτε άλλη ανάλυση ή ρυθµό
ανανέωσης κάθετης σάρωσης.
Περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα µετά από τη
ρύθµιση του µεγέθους της εικόνας, πριν
αλλάξετε ή αποσυνδέσετε το καλώδιο σήµατος
ή απενεργοποιήσετε την οθόνη.
Ελληνικά
Αντιµετώπιση προβληµάτων
17
Πρόβληµα
Χωρίς ορατή
εικόνα
Κατάσταση LED
∆ιορθωτική ενέργεια
Λευκό
Μέσω του OSD, ρυθµίστε τη φωτεινότητα
και την αντίθεση στο µέγιστο ή
επαναφέρετε στις προεπιλεγµένες τους
ρυθµίσεις.
Ανενεργό
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας AC
είναι κατάλληλα συνδεδεµένο στην οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήµατος βίντεο είναι
κατάλληλα συνδεδεµένο στο πίσω µέρος
της οθόνης.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα του
υπολογιστή είναι ενεργοποιηµένο και σε
λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας/
αναµονής.
* σε επιλεγµένα µοντέλα
Ελληνικά
Λειτουργία DVI/HDMI*
Download PDF

advertising