Acer | GN276HL | Acer GN276HL User Manual

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ειδικές Σημειώσεις για τις LCD Οθόνες .......................................... 1
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας.......................... 2
Αφαίρεση συσκευασίας ................................................................. 5
Τοποθέτηση / Αφαίρεση της βάσης ................................................. 6
Ρύθμιση θέσης της οθόνης ............................................................. 6
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας .............................................. 7
Προφυλάξεις ασφαλείας ................................................................ 7
Καθαρισμός της οθόνης σας .......................................................... 7
Εξοικονόμηση ενέργειας ................................................................ 8
DDC .............................................................................................. 8
Τροφοδοτικό ................... ................................................................ 8
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ PIN (ΑΚΙΔΩΝ) ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ .................................. 9
Πίνακας κανονικών χρονισμών .................................................... 11
Εγκατάσταση ............................................................................... 12
Χειριστήρια χρήστη ....................................................................... 13
Αντιμετώπιση προβλημάτων ......................................................... 19
EL-23
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ LCD ΟΘΟΝΕΣ
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν αποτελούν
πρόβλημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ίσως να τρεμοπαίζει
κατά την αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το Διακόπτη Τροφοδοσίας και
έπειτα ανάψτε την ξανά για να σιγουρευτείτε πως σταματάει το τρεμοπαίξιμο.
• Μπορεί να παρατηρήσετε μια μη ομοιόμορφη φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα
με το μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην οθόνη εργασίας.
• Η LCD οθόνη έχει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Ίσως να
περιλαμβάνει ελαττώματα της τάξης του 0,01% ή λιγότερο, όπως το να λείπει
ένα εικονοστοιχείο ή να είναι συνέχεια αναμμένο ένα εικονοστοιχείο.
• Εξαιτίας της φύσης των LCD οθονών, μπορεί να παραμείνει αποτυπωμένη μια
εικόνα από την προηγούμενη οθόνη μετά που θα την έχετε κλείσετε, όταν
προβάλλεται για πολλές ώρες η ίδια εικόνα. Σε εκείνη την περίπτωση, η
οθόνη θα επανέλθει σταδιακά με την αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της
από το Διακόπτη Τροφοδοσίας για μερικές ώρες.
3Δ εμπειρία:
• Τα 3Δ οπτικά εφέ απαιτούν λογισμικό συμβατό 3Δ, γυαλιά nVidia® 3D
Vision™και μία συμβατή κάρτα γραφικών 3Δ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα nVidia:
http://www.nvidia.com/page/home.html
EL-1
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες ασφάλειας
∆ιαβάστε τις παρούσες οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε το παρόν έγγραφο για ελλοντική αναφορά. Να ακολουθείτε
όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που είναι ση ειω ένες πάνω στο προϊόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ στην προσβασιµότητα
Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα του ρεύ
τος στην οποία συνδέετε το καλώδιο ρεύ ατος είναι εύκολα προσβάσι
και
βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον χειριστή της συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε τη συσκευή από
το ρε
, σιγουρευτείτε ότι έχετε βγάλει το καλώδιο ρεύ
ος από την πρίζα του ηλεκτρικού ρε
τος.
Προειδοποιήσεις
•
•
Μην χρησι οποιείτε το παρόν προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθές α αξίδιο, στήριγ
ή τραπέζι. Αν το προϊόν υποστεί πτώση πορεί
να πάθει σοβαρή βλάβη.
•
Το προϊόν διαθέτει θύρες και ανοίγ
για εξαερισ
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία του
και η προστασία του από υπερθέρ νση. Τα ανοίγ
αυτά δεν πρέπει να φράσσονται ή να καλύπτονται.
Τα ανοίγ
δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται λόγω τοποθέτησης του προϊόντος πάνω σε κρεβάτι,
καναπέ, χαλί ή άλλη παρό οια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί κοντά ή
πάνω από θερ ντικό σώ
•
ή σό πα, ή να εντοιχιστεί εκτός αν έχει προβλεφθεί κατάλληλος εξαερισ ός.
Μην σπρώχνετε ποτέ αντικεί ενα κανενός είδους έσα στο προϊόν έσω των ανοιγ των του περιβλή ατος
καθώς πορεί να ακο πήσουν σε ση εία
επικίνδυνη τάση ρε
ος ή να βραχυκυκλώσουν έρη και
να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροσόκ. Μην ρίχνετε ποτέ υγρό κανενός είδους πάνω ή έσα στο προϊόν.
•
Για να αποφύγετε βλάβη σε εσωτερικά εξαρτή ατα και να προλάβετε διαρροή υγρών παταρίας, ην
τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονο ενη επιφάνεια.
•
Μην το χρησι οποιείτε ποτέ κάτω από συνθήκες άθλησης, εκπόνησης σω
οποιοδήποτε περιβάλλον
ικών ασκήσεων ή σε
δονήσεις το οποίο πορεί να προκαλέσει ξαφνικό βραχυκύκλω
ή να
προκαλέσει βλάβη σε περιστρεφό ενα έρη όπως Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου, Οπτικές Μονάδες, ή ακό
να σας εκθέσει σε κίνδυνο που προέρχεται από την παταρία λιθίου.
•
Ο μετασχηματιστής προορίζεται μόνο για αυτήν την οθόνη, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
για άλλους σκοπούς.
•
Η συσκευή σας χρησιμοποιεί ένα από τα εξής τροφοδοτικά:
Κατασκευαστής: Asian Power Devices Inc., Μοντέλο: DA-40A19
Κατασκευαστής: Delta Electronics Inc., Μοντέλο: ADP-40KD BB
Ασφαλής ακρόαση
Ακολουθείστε τις παρούσες οδηγίες, που προτείνονται από ειδικούς ακοής, για να προστατεύσετε την ακοή σας.
•
Να αυξάνετε σταδιακά την ένταση εωσότου να ακούτε καθαρά και άνετα και χωρίς ενόχληση.
•
Αφού ρυθ ίσετε την ένταση του ήχου, ην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρ οστεί τα αυτιά σας.
•
Να ειώνετε το χρόνο που ακούτε ουσική σε υψηλή ένταση.
•
Να αποφεύγετε να αυξάνετε την ένταση για να αποκλείσετε ήχους που προέρχονται από το περιβάλλον.
•
Να ειώνετε την ένταση αν δεν πορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που ιλάνε κοντά σας.
EL-2
Επισκευή προϊόντος
Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το παρόν προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση του
καλύμματος μπορεί να σας εκθέσει σε σημεία με επικίνδυνη ηλεκτρική τάση ή άλλους κινδύνους. Να απευθύνεστε
για όλες τις επισκευές στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Να αποσυνδέετε το παρόν προϊόν από την πρίζα του ρεύματος και να απευθύνεστε για επισκευή σε κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό όταν:
•
το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί ζημιά, είναι κομμένο ή φθαρμένο
•
έχει χυθεί υγρό μέσα στο προϊόν
•
το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
•
το προϊόν έχει υποστεί πτώση ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά
•
το προϊόν παρουσιάζει μια ορατή διαφορά στην απόδοση, που αποτελεί ένδειξη ότι απαιτείται επισκευή
•
το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά ενώ έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης
- - - - - - - - - - - - - - - - - --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Σημείωση: Να κάνετε μόνο εκείνες τις ρυθμίσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες χρήσης,
καθώς λανθασμένες ή άλλες ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και θα απαιτηθεί
χρονοβόρα εργασία από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό για να επαναφέρει το προϊόν
στις κανονικές συνθήκες.
Δήλωση Pixel LCD
Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής πολύ μεγάλης ακρίβειας. Παρόλα αυτά, μερικά pixel μπορεί
περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή κόκκινα σημεία. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην
εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να παραπονιούνται για καταπόνηση των ματιών και
πονοκεφάλους μετά από παρατεταμμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση
σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες, στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας
και άλλοι παράγοντες αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.
Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα,
τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να
εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους βραχίονες, το λαιμό ή την πλάτη:
•
μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
•
πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησίανος,οςιαψλαιμρπιαθεκked κάρτες,
•
πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
•
δυσκαμψία ή σφίξιμο
•
αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία και/ή πόνο που
να σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και ενημερώστε το τμήμα
υγείας και ασφάλειας της εταιρίας σας.
Η επόμενη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Βρείτε τη δική σας περιοχή άνεσης
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης, χρησιμοποιώντας ένα
υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση. Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:
•
αποφεύγετε να στέκεστε σε μια σταθερή θέση για πολύ χρόνο
•
αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
•
σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να μεταφέρετε ενέργεια στους
μυς των ποδιών
EL-3
•
•
•
•
κάνετε μικρά διαλείμματα για να ξεκουράζετε το λαιμό και τους ώμους σας
αποφεύγετε να σφίγγετε τους μυς ή να ανασηκώνετε τους ώμους σας
εγκαταστήστε την εξωτερική οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σε κατάλληλη θέση
έτσι ώστε να έχετε άνετη πρόσβαση
αν κοιτάζετε περισσότερο την οθόνη από ότι τα χαρτιά σας, τοποθετήστε την στο κέντρο
του γραφείου σας για να ελαχιστοποιήσετε την καταπόνηση του λαιμού
Φροντίδα της όρασης σας
Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, εκθαμβωτικός,
υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά γράμματα και οθόνες χαμηλής
αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις ενότητες που ακολουθούν παρέχονται
προτάσεις για το πως θα μειώσετε την καταπόνηση της όρασης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
•
Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και
εστιάζοντας σε ένα απομακρυσμένο σημείο.
•
Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μην στεγνώνουν.
Οθόνη
•
Να κρατάτε καθαρή την οθόνη σας.
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την επάνω πλευρά της οθόνης
έτσι ώστε να μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
•
Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε ένα άνετο επίπεδο για
υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
•
Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
• τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά της να κοιτάζει το παράθυρο
ή άλλη πηγή φωτός
• ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτίνων, σκιάστρων ή περσίδων
• χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
• αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
• χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης του υπερβολικού φωτός
• χρησιμοποιώντας γείσο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την πάνω
μπροστινή πλευρά της οθόνης
•
Να αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περίεργες γωνίες θέασης.
•
Να αποφεύγ ετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, γ ια
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να κάνετε τη χρήση του υπολογιστή σας πιο
ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
•
Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
•
Εισπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
•
Ασκηθείτε τακτικά και διατηρείστε ένα υγιές σώμα.
———————————————————————————————————————
Προειδοποίηση! Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος πάνω σε καναπέ ή κρεβάτι. Αν
αυτό είναι αναπόφευκτο, εργαστείτε μόνο για μικρό διάστημα, κάντε τακτικά διαλείμματα και
ασκήσεις διατάσεων.
———————————————————————————————————————
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:
Παγκόσμια: http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
EL-4
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Παρακαλού ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικεί ενα όταν ανοίγετε τη
συσκευασία και φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί
να αποστείλλετε ή να εταφέρετε στο έλλον την οθόνη.
•
LCD Οθόνη
•
Καλώδιο HDMI
(Προαιρετικό)
•
Καλώδιο
Τροφοδοσίας
•
Καλώδιο D-Sub
(Προαιρετικό)
Τροφοδοτικό
•
Σύντο ος Οδηγός για
τα Πρώτα Βή ατα
•
LCD monitor
EL-5
•
Καλώδιο DVI
(Προαιρετικό)
Τοποθέτηση / Αφαίρεση της Βάσης
-------------------------------------------------------------------Σηµείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη
συσκευασία τους. Τοποθετήστε την οθόνη µε προσοχή πάνω σε σταθερή
επιφάνεια µε την πρόσοψη προς τα κάτω, χρησιµοποιήστε τεµάχιο
πανιού ώστε να αποφύγετε τυχόν εκδορές της οθόνης.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ:
Ευθυγραμμίστε το κουμπί
απελευθέρωσης που βρίσκεται στο
κάτω μέρος της οθόνης με τις
αντίστοιχες σχισμές στο κάτω μέρος ς
βάσης.
Αφαίρεση:
Αφήστε πρώτα το κουμπί
απελευθέρωσης όπως υποδεικνύεται,
πριν αφαιρέσετε τη βάση και
ακολουθήστε την κατεύθυνση του
βέλους για να την απομακρύνετε.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Για τη βελτιστοποίηση της καλύτερης θέσης όρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την
κλίση της οθόνης χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για να κρατήσετε τις άκρες
τις οθόνης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί έως 15 μοίρες προς τα πάνω ή 5 μοίρες προς τα κάτω
όπως φαίνεται από το παρακάτω βέλος.
EL-6
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
•
Ελέξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησι οποιείτε είναι του
σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
•
Αυτή η οθόνη έχει ένα γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργεί σε περιοχές
τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. ∆εν απαιτείται κάποια ρύθ ιση από το χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην είσοδο τροφοδοσίας και το άλλο άκρο
σε ια πρίζα τοίχου.
•
Για ονάδες που χρησι οποιούν 120 V AC:
Χρησι οποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου SVT
και φις
ονο αστική τι
10 A/125 V.
•
Για ονάδες που χρησι οποιούν 220/240 V AC (εκτός των ΗΠΑ):
Χρησι οποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις
ονο αστική τι
10 A, 250 V. Το σετ
καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα στην οποία θα
εγκατασταθεί ο εξοπλισ ός.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης ή άλλου εγάλου βάρους αντικει ένου πάνω στο
καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε την ζη ιά στο καλώδιο.
•
Μην εκθέτετε την οθόνη σε βροχή, υπερβολική υγρασία, ή σκόνη.
•
Μην καλύπτετε τις θύες ή τα ανοίγ ατα αερισ ού της οθόνης, Πάντα να τοποθετείτε την οθόνη
σε έρος όπου υπάρχει επαρκής αερισ ός.
•
Αποφεύγετε να τοποθετείτε την οθόνη σε φωτεινό φόντο ή σε ση είο όπου το ηλιακό φως ή
άλλες πηγές φωτός πορεί να αντανακλούν πάνω στην οθόνη. Τοποθετήστε την οθόνη
ακριβώς κάτω από το ύψος των ατιών σας.
•
Να χειρίζεστε πάντα την οθόνη προσεκτικά κατά τη εταφορά της.
•
•
Αποφύγετε τα χτυπή ατα ή τις γρατσουνιές στην οθόνη, καθώς είναι εύθραυστη.
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΑΣ
Παρακαλού
ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισ
της οθόνης σας.
•
Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
•
λακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη και το προστά και πλαϊνό
Να χρησι οποιείτε ένα
έρος του περιβλή τός της.
ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΥΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΥΓΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Ή ΣΤΗ
ΘΗΚΗ.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΜΜΩΝΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΤΗΝ
ΟΘΟΝΗ LCD Ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.
Η Acer δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημία που ενδέχεται να προκληθεί εξαιτίας
της χρήσης καθαριστικών με βάση την αμμωνία ή την αλκοόλη.
•
•
•
EL-7
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η οθόνη θα εισέλθει σε λειτουργία “Εξοικονό ησης Ενέργειας” από το σή ελέγχου
από τον ελεγκτή της οθόνης, που θα δηλωθεί από το πορτοκαλί χρώ της λυχνίας
LED τροφοδοσίας.
Κατάσταση
Λυχνία LED
Αναµµένο
Μπλε
Λειτουργίαεξοικονόµησηςενέργειας
3D λειτουργία
Κεχριµπάρι
πράσινο
Οι καταστάσεις εξοικονό ησης ενέργειας θα παρα είνουν έχρι να ανιχνευτεί ένα
σή ελέγχου ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος ανάκτησης
από την κατάστασης Ενεργού Σβησί ατος πίσω στην κατάσταση Ανα ένης είναι
περίπου 3 δευτερόλεπτα.
DDC
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης
και Ά εσης Λειτουργίας το σύστη σας, αν και το σύστη σας υποστηρίζει το
πρωτόκολλο DDC. Το DDC (Display Data Channel) είναι ένα πρωτόκολλο
επικοινωνίας έσω του οποίου η οθόνη πληροφορεί αυτό ατα το σύστη σχετικά
τις δυνατότητές της, για παράδειγ , τις αναλύσεις που υποστηρίζει και τον
αντίστοιχο χρονισ . Η οθόνη υποστηρίζει το πρώτυπο DDC2B.
Τροφοδοτικό
Η συσκευή σας χρησι οποιεί ία από τις παρακάτω τροφοδοσίες.
• Ο μετασχηματιστής προορίζεται μόνο για αυτήν την οθόνη, δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί ένα από τα εξής τροφοδοτικά:
Κατασκευαστής: Asian Power Devices Inc., Μοντέλο: DA-40A19
Κατασκευαστής: Delta Electronics Inc., Μοντέλο: ADP-40KD BB
EL-8
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ PIN (ΑΚΙΔΩΝ) ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ
5
1
10
6
15
11
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.
Red (Κόκκινο)
9.
+5V
2.
Green (Πράσινο)
10.
Logic Ground
3.
Blue (Μπλε)
11.
Γείωση οθόνης
4.
Γείωση οθόνης
12.
5.
6.
7.
8.
Self Test
13.
R-Ground
(Γείωση κόκκινου)
G-Ground
(Γείωση πράσινου)
B-Ground
(Γείωση Μπλε)
14.
15.
EL-9
Σειριακά δεδομέναDDC
H-Sync
(Οριζ. Συγχρ.)
V-Sync
(Κάθ. Συγχρ.)
Σειριακό
ρολόι-DDC
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
* σε επιλεγµένα µοντέλα
EL-10
*
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
VGA
640 x 480
72
Hz
3
VGA*
640 x 480
120
Hz
4
MAC
640 x 480
66,66
Hz
5
VESA
720 x 400
70
Hz
6
SVGA
800 x 600
56
Hz
7
SVGA
800 x 600
60
Hz
8
SVGA
800 x 600
72
Hz
9
SVGA*
800 x 600
120
Hz
10
XGA
1024 x 768
60
Hz
11
XGA
1024 x 768
70
Hz
12
XGA*
1024 x 768
120
Hz
13
VESA
1152 x 864
75
Hz
14
VESA
1280 x 960
60
Hz
15
SXGA
1280 x 1024
60
Hz
16
VESA
1280 x 720
60
Hz
17
WXGA
1280 x 800
60
Hz
18
WXGA
1360 x 768
60
Hz
19
WXGA+
1440 x 900
60
Hz
20
WXGA+*
1440 x 900
120
Hz
21
WSXGA+
1680 x 1050
60
Hz
22
UXGA
1600 x 1200
60
Hz
23
UXGA
1920 x 1080
60
Hz
24
UXGA*
1920 x 1080
120
Hz
25
UXGA*
1920 x 1080
144
Hz
DVI
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστημά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα
βήματα που δίνονται παρακάτω:
Βήματα
1. 1-1 Σύνδεση του Καλωδίου Βίντεο
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο στον υπολογιστή.
1-2 Σύνδεση του καλωδίου DVI (μόνο στο μοντέλο με Διπλή Είσοδο)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο πίσω μέρος της
οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
1-3 Καλώδιο HDMI (μόνον μοντέλο Εισόδου HDMI)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και Τροφοδοτικό
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και Τροφοδοτικό στην οθόνη,
έπειτα σε μία γειωμένη πρίζα.
3. Ανάψτε την Οθόνη και τον Υπολογιστή
Ανάψτε πρώτα την οθόνη, έπειτα τον υπολογιστή,
Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική.
4. Αν η οθόνη παρόλα αυτά δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων για διάγνωση του προβλήματος.
VGA
DVI
DVI
VGA
HDMI
DVI
D-SUB
DC-IN
EL-12
D-SUB
DVI
HDMI
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Διακόπτης Τροφοδοσίας/Λαμπάκι LED Τροφοδοσίας:
Για Άναμμα ή Σβήσιμο της οθόνης.
Ανάβει για να δηλώσει πως η οθόνη είναι αναμμένη.
Χρήση του Μενού Συντόμευσης.
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ανοίξει το μενού συντόμευσης. Το μενού
συντομεύσεων σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα τις ρυθμίσεις με την πιο συχνή
πρόσβαση.
empowering (ενεργοποίηση):
Όταν το μενού της OSD είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε αυτό το
κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
AUTO Κουμπί Αυτόματης Ρύθμισης / Εξόδου:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης.
Η λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των Οριζόντια
Θέση, κάθετη θέση, του Ρολογιού και της Εστίασης.
MENU Λειτουργίες OSD :
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Μενού OSD.
INPUT Πλήκτρο Input:
Πατήστε το πλήκτρο “Input” (Είσοδος) για να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών
πηγών βίντεο που μπορεί να συνδεθούν στην οθόνη σας.
(α) Είσοδος VGA (β) Είσοδος DVI-D (γ) Είσοδος HDMI
Καθώς μετακινήστε στις εισόδους θα δείτε τα παρακάτω μηνύματα επάνω δεξιά
στην οθόνη σας για να υποδειχθεί η τρέχουσα επιλεγμένη πηγή εισόδου.Μπορεί να
χρειαστούν 1 ή 2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα.
VGA ή DVI-D ή HDMI
Εάν επιλεγεί η είσοδος VGA ή DVI-D και δεν είναι συνδεδεμένο ούτε το καλώδιοVGA
ούτε το DVI-D, εμφανίζεται ένα μετακινούμενο πλαίσιο διαλόγου όπως φαίνεται
παρακάτω: “No Cable Connect” (Κανένα συνδεδεμένο καλώδιο) ή “No Signal” (Χωρίς
σήμα)
EL-13
Acer eColor Management OSD
Οδηγίες λειτουργίας
Acer eColor Management
Bήµα 1: Πιέστε το «Πλήκτρο » για να ανοίξετε το Acer eColor Management OSD
και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου.
Bήµα 2: Πιέστε « » ή « »για να επιλέξετε τη λειτουργία.
Bήµα 3: Πιέστε το «Πλήκτρο Adjust/Exit» για επιβεβαίωση της λειτουργίας και
εκτέλεση του Auto Adjust «Αυτόματη ρύθμιση».
Δυνατότητες και πλεονεκτήµατα
Εικονίδιο
Εικονίδιο
Κεντρικού
Υπο Μενού
Μενού
Στοιχείο
Υπο
Μενού
Περιγραφή
N/A
Χρήστης
Ορίζεταια από το χρήστη. Μικροµετρική
µεταβολή των ρυθµίσεων ώστε να ταιριάζουν
σε κάθε περίσταση
N/A
Λειτουργία
ECO
Επιλέγει τις ρυθμίσεις για μείωση της
κατανάλωσης ρεύματος
N/A
Τυπικό
Π ρο ε πι λε γ μέ νες ρ υθ μί σε ι ς, Ε μφ άνισ η
δυνατοτήτων εγγενούς οθόνης
Γραφικά
Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των
παραμικρών λεπτομερειών. Εμφάνιση εικόνων
και φωτογραφιών με ζωηρά χρώματα και
ευκρινείς λεπτομέρειες
Ταινία
Απε ικόνισ η σκη νών με την παραμι κρή
λεπτομέρεια. Παρουσίαση υπέροχων οπτικών
σκηνών, ακόμη και σε ακατάλληλα φωτισμένα
περιβάλλοντα
N/A
N/A
EL-14
Επιλογή ρυθµίσεων OSD
-------------------------------------------------------------------Σηµείωση: Το περιεχόµενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραποµπής και µόνο. Οι πραγµατικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.
Το OSD µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επιλογή των ρυθµίσεων της οθόνης
LCD.
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
το OSD για να ρυθµίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση και τις γενικές
ρυθµίσεις OSD. Για προηγµένες ρυθµίσεις, παρακαλούµε ανατρέξτε στην
επόµενη σελίδα:
Ρύθµιση της ποιότητας εικόνας
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα
/
επιλέξτε
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
µεταβείτε στο στοιχείο εικόνας που επιθυµείτε να ρυθµίσετε.
3 Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα / για να ρυθµίσετε τις κλίµακες
δροµέων.
4 Το µενού Εικόνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ρυθµίσετε τις
τρέχουσες λειτουργίες Φωτεινότητα, Αντίθεση, Θερµοκρασία
χρώµατος, Αυτόµατη ρύθµιση παραµέτρων όπως και άλλες ιδιότητες
που έχουν σχέση µε την εικόνα.
EL-15
Ρύθµιση θέσης OSD
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης, επιλέξτε
OSD από την
απεικόνιση στην οθόνη. Ακολούθως µεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυµείτε
να ρυθµίσετε.
EL-16
Επιλογή της ρύθµισης
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
3
Ακολούθως µεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυµείτε να ρυθµίσετε.
Το µενού Ρύθµιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιλέξετε τη Γλώσσα µενού
της οθόνης και άλλες σηµαντικές ρυθµίσεις.
/
, επιλέξτε
EL-17
Ρύθµιση από το OSD.
Επιλογή της ρύθµισης
1
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα / , επιλέξτε
Πληροφορίες από το OSD.
Ακολούθως εµφανίζονται οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD για την
τρέχουσα είσοδο.
EL-18
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πριν να παραπέμπψετε την LCD οθόνη σας για επισκευή, παρακαλούμε
ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν
μπορείτε να κάνετε διάγνωση του προβλήματος.
(VGA Mode)
Τρέχουσα
Προβλήματα Κατάσταση
Αναμμένο LED
Δεν υπάρχει
Σβηστό LED
εικόνα
Διορθωτική ενέργεια
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την
αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις στις
προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Το LED είναι
πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι σωστά
συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο υπολογιστής.
Ασταθής Εικόνα
Μη
κανονική
εικόνα
Η προβολή
λείπει, έχει
μετατοπιστεί το
κέντρο της, ή
είναι πολύ μικρή
ή πολύ μεγάλη
για το μέγεθος
της οθόνης
Ελέγξτε αν συμφωνούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
κάρτας γραφικών και της οθόνης ή αν υπάρχει
ασυμφωνία στη συχνότητα του σήματος εισόδου.
Χρησιμοποιώντας την OSD, ρυθμίστε την ΑΝΑΛΥΣΗ,
το ΡΟΛΟΙ, τη ΦΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, την Ο-ΘΕΣΗ και την
ΚΘΕΣΗ με σήματα που δε συμφωνούν με πρότυπα.
Χρησιμοποιώντας την OSD, στην περίπτωση που
δεν υπάρχει εικόνα πλήρους οθόνης, παρακαλούμε
επιλέξτε μια άλλη ανάλυση ή άλλο χρονισμό κάθετης
ανανέωσης.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά που ρυθμίσετε
το μέγεθος της εικόνας πριν να αλλάξετε ή να
αποσυνδέσετε το καλώδιο σήματος ή να σβήσετε την
οθόνη.
EL-19
(DVI/HDMI Mode)
Προβλήματα
Τρέχουσα
Κατάσταση
Διορθωτική ενέργεια
Αναμμένο LED
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την
αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις στις
προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Δεν υπάρχει
εικόνα
Σβηστό LED
Το LED είναι
πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι σωστά
συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο υπολογιστής.
EL-20
GN276HL
GN276HL
Οθόνη 3Δ
Οδηγός Χρήστη
©2016 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Οδηγός χρήσης Οθόνης 3Δ
Αρχική Έκδοση: 01/2016
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Μπορεί
περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να
ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές.
Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του
παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή
καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα
σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer.
Αριθμός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός αριθμός: ______________________________
Ημερομηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
iii
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Το περιεχόμενο αυτού του οδηγού προσθέτει στις πληροφορίες ασφαλείας και
άνεσης που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση χρήστη που ήρθε με τον υπολογιστή
σας.
Απαιτήσεις ασφάλειας
Μην φοράτε τα ασύρματα γυαλιά σε οποιαδήποτε κατάσταση που απαιτεί κανονική
οπτική αντίληψη. Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά ως γυαλιά ηλίου.
Υπό κανονικές συνθήκες, η στερεοσκοπική 3Δ προβολή είναι ασφαλής για τυχόν
διάρκεια που θα προβαλλόταν κανονικά η οθόνη σας. Ωστόσο, ορισμένα άτομα
μπορεί να νοιώσουν δυσφορία. Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο να βιώσετε
προβλήματα με την όρασή σας ή για ανεπιθύμητα συμπτώματα:
•
Περάστε την στερεοσκοπική 3Δ ιατρική εξέταση για να επιβεβαιώσετε τη
δυνατότητά σας να δείτε στερεοσκοπικές 3Δ εικόνες.
•
Διατηρήστε μία απόσταση μεγαλύτερη των 2 με 2,5 ποδιών από την οθόνη. Η
προβολή από μικρότερη απόσταση μπορεί να κουράσει τα μάτια σας.
•
Κάντε τακτικά διαλείμματα, τουλάχιστον 5 λεπτά μετά από κάθε ώρα
στερεοσκοπικής 3Δ προβολής.
•
Εάν βιώσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, μην ασχοληθείτε με
κάποια ενδεχομένως επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα, η οδήγηση
ενός οχήματος) μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματά σας.
•
Ναυτία, ζαλάδα, ή ζαλάδα από ναυτία
•
Πονοκέφαλος ή κούραση των ματιών
•
Θολή όραση
Διπλή όραση που διαρκεί περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα
Εάν επιμείνουν τα συμπτώματα, σταματήστε τη χρήση και μην συνεχίζετε τη
στερεοσκοπική 3Δ προβολή χωρίς να συζητήσετε τα συμπτώματα με έναν γιατρό.
Προειδοποίηση για την Επιληψία
ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ Ή ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.
Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού μπορεί να βιώσει επιληπτικές κρίσεις κατά την
προβολή εικόνων TV ή βιντεοπαιχνιδιών που περιέχουν μοτίβα φωτός που
αναβοσβήνουν.
Τα παρακάτω άτομα θα πρέπει να συμβουλευτούν ένα γιατρό πριν την προβολή
στερεοσκοπικού 3Δ:
•
Παιδιά μικρότερα των 5 ετών
•
Οποιοδήποτε άτομο με ιστορικό επιληψίας ή που έχει κάποιο μέλος της
οικογένειάς του με ιστορικό επιληψίας
•
Οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει βιώσει κάποια στιγμή επιληπτικές κρίσεις ή
αισθητικές ενοχλήσεις που ξεκίνησαν από φωτεινά εφέ που αναβοσβήνουν.
iv
Προειδοποίηση για τις κρίσεις
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΤΙΒΑ ΦΩΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ. ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ 3Δ ΧΡΗΣΗ, ΕΑΝ ΒΙΩΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 3Δ ΕΙΚΟΝΩΝ:
•
Ακούσιες κινήσεις ή σπασμοί ματιού ή μυών
•
•
•
•
Μυϊκές κράμπες
Ναυτία, ζαλάδα, ή ζαλάδα από ναυτία
Σπασμοί
Αποπροσανατολισμός, σύγχυση ή απώλεια συνείδησης του περιβάλλοντός
σας
Μην ασχοληθείτε με κάποια ενδεχομένως επικίνδυνη δραστηριότητα (για
παράδειγμα, η οδήγηση ενός οχήματος) μέχρι να υποχωρήσουν εντελώς τα
συμπτώματά σας.
Μην συνεχίζετε τη στερεοσκοπική 3Δ προβολή χωρίς να συζητήσετε τα συμπτώματα
με τον γιατρό σας.
v
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες υπολογιστών ενδέχεται να παραπονούνται για οπτική κόπωση και
πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Οι χρήστες διατρέχουν επίσης τον
κίνδυνο σωματικού τραυματισμού μετά από πολλές ώρες εργασίας μπροστά από
έναν υπολογιστή. Οι μακρές περίοδοι εργασίας, η κακή στάση του σώματος, οι κακές
συνήθειες εργασίας, η κόπωση, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας όπως και άλλοι
παράγοντες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού.
Η εσφαλμένη χρήση ενός υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα τένοντα, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα ή άλλες
μυοσκελετικές διαταραχές. Τα ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να παρουσιαστούν
σε χέρια, καρπούς, βραχίονες, ώμους, αυχένα ή πλάτη:
•
Μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
•
•
•
•
Πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησία
Πόνος, πρήξιμο ή έντονη σφίξη
Δυσκαμψία ή σφίξιμο
Αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συμπτώματα ή τυχόν άλλη περιοδική ή επίμονη
δυσφορία ή/και πόνο που σχετίζεται με τη χρήση υπολογιστή, συμβουλευτείτε
αμέσως έναν ιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφαλείας της εταιρείας σας.
Η ενότητα που ακολουθεί παρέχει συμβουλές για πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.
Προσδιορισμός της ζώνης άνεσης
Προσδιορίστε τη ζώνη άνεσης του σώματός σας ρυθμίζοντας τη γωνία παρατήρησης
του μόνιτορ, χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο ή αυξάνοντας το ύψος του καθίσματος
ώστε να επιτύχετε μέγιστο βαθμό άνεσης. Τηρήστε τις ακόλουθες συμβουλές:
•
•
•
•
•
•
•
Αποφεύγετε να στέκεστε σε μια σταθερή θέση για πολύ χρόνο
Αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
Σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να
μεταφέρετε ενέργεια στους μυς των ποδιών
Κάνετε μικρά διαλείμματα για να ξεκουράζετε το λαιμό και τους ώμους σας
Αποφεύγετε να σφίγγετε τους μυς ή να ανασηκώνετε τους ώμους σας
Να εγκαταστήσετε κατάλληλα την εξωτερική οθόνη, το πληκτρολόγιο και το
ποντίκι και σε βολική απόσταση
Αν κοιτάζετε περισσότερο την οθόνη από ότι τα χαρτιά σας, τοποθετήστε την
στο κέντρο του γραφείου σας για να ελαχιστοποιήσετε την καταπόνηση του
λαιμού
Φροντίζοντας την όρασή σας
Οι πολλές ώρες παρατήρησης, τα ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, το
εκτυφλωτικό φως, ο υπερβολικός βαθμός φωτισμού ενός δωματίου, οι οθόνες με
κακή εστίαση, τα πολύ μικρά γράμματα και οι οθόνες με χαμηλό βαθμό αντίθεσης
μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν
συστάσεις περί μείωσης της οπτικής κόπωσης.
vi
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε τα μάτια σας συχνά.
•
•
Να ξεκουράζετε τα μάτια σας στη διάρκεια συχνών διαλειμμάτων
απομακρύνοντας το βλέμμα σας από το μόνιτορ και εστιάζοντάς τα σε κάποιο
μακρινό σημείο.
Να ανοιγοκλείνετε τα μάτια σας συχνά ώστε να παραμένουν υγρά.
Οθόνη
Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή.
•
•
•
•
•
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο σημείο από την πάνω άκρη της
οθόνης ώστε τα μάτια σας να κατευθύνονται προς τα κάτω όταν κοιτάζετε το
κέντρο της οθόνης.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση της οθόνης σε βολικό επίπεδο για
βελτιωμένη δυνατότητα ανάγνωσης του κειμένου και καθαρότητα των
γραφικών.
Να εξαλείψετε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις ως εξής:
•
Τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά της να
κοιτάζει το παράθυρο ή άλλη πηγή φωτός
•
Ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτινών,
σκιάστρων ή περσίδων
•
•
•
•
Χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
Αλλαγής της γωνίας παρατήρησης της οθόνης
Χρήσης φίλτρου μείωσης του υπερβολικού φωτός
Χρήσης ενός αντιθαμβωτικού γείσου, όπως ένα τεμάχιο χαρτονιού που
εκτείνεται από την πάνω άκρη του μπροστινού μέρους της οθόνης
Να αποφεύγετε τη ρύθμιση της οθόνης σε μία άβολη γωνία παρατήρησης.
Να αποφεύγετε να στρέφετε το βλέμμα σας σε έντονες πηγές φωτός, όπως
ανοιχτά παράθυρα, για μακρές χρονικές περιόδους.
Απαιτήσεις ασφάλειας
Προειδοποίηση για την Επιληψία
Προειδοποίηση για τις κρίσεις
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Εισαγωγή στην 3Δ τεχνολογία
Ασύρματα γυαλιά
Φόρτιση των γυαλιών
Χρήση των γυαλιών
Εγκατάσταση υλικού
Εγκατάσταση του 3D Vision (Διπλό DVI σε PC)
Σύνδεση της οθόνης
Συχνές ερωτήσεις
Το 3D Vision δεν λειτουργεί
Υπερβολικό τρεμοπαίξιμο
Κούραση ματιών/πονοκέφαλος
Το 3Δ περιεχόμενο δεν εμφανίζεται σωστά στην οθόνη
iii
iii
iii
iv
v
1
1
1
2
3
3
3
5
6
6
6
Πίνακας Περιεχομένων
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
και την άνεσή σας
Ελληνικά
1
Εισαγωγή στην 3Δ τεχνολογία
Ο οθόνη 3Δ της Acer που αγοράσατε υποστηρίζει την τεχνολογία NVIDIA® 3D
Vision για να σας προσφερθεί μία πλήρως μεθυστική στερεοσκοπική 3Δ εμπειρία.
Και με τη χρήση ασύρματων γυαλιών υψηλής τεχνολογίας, το κιτ του 3D Vision
μεταμορφώνει εκατοντάδες παιχνίδια PC και ψηφιακές φωτογραφίες σε
εντυπωσιακή διαδραστική εμπειρία.
Απλά βάλτε τα γυαλιά για να δείτε χαρακτήρες και περιβάλλοντα να παίρνουν ζωή
στην οθόνη.
Το 3D Vision μεταμορφώνει αυτόματα εκατοντάδες παιχνίδια PC σε πλήρες
στερεοσκοπικό 3Δ. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nvidia.com/3dvision για μία
πλήρη λίστα παιχνιδιών και εφαρμογών που υποστηρίζονται.
Ασύρματα γυαλιά
Φόρτιση των γυαλιών
Σημείωση: Συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως τα γυαλιά σας τώρα
εφόσον, θα χρειαστούν περίπου τρεις ώρες μέχρι την ολοκλήρωση. Τα
ασύρματα γυαλιά αντέχουν περίπου 40 ώρες παιχνιδιού ανά πλήρη
φόρτιση.
Τα ασύρματα γυαλιά απαιτούν περιοδική φόρτιση. Για να φορτίσετε τα γυαλιά,
χρησιμοποιήστε ένα από τα καλώδια USB που διατίθενται με το κιτ. Συνδέστε το ένα
άκρο στα γυαλιά και το άλλο σε οποιαδήποτε θύρα USB του PC σας. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν επιτοίχιο προσαρμογέα USB για να φορτίσετε τα
γυαλιά σας. Φορτίστε τα γυαλιά σας μέχρι να σβήσει το πορτοκαλί φως φόρτισης.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ασύρματα γυαλιά ενώ τα φορτίζετε.
2
Χρήση των γυαλιών
Είναι καλή ιδέα να διατηρείτε τα γυαλιά στην προστατευτική θήκη όταν δεν τα
χρησιμοποιείτε. Όταν φοράτε τα γυαλιά σας, πρέπει να είστε στο οπτικό πεδίο του
εκπομπού IR. Πατήστε το κουμπί ON (Ενεργό) για να ενεργοποιήσετε τα γυαλιά. Τα
γυαλιά απενεργοποιούνται αυτόματα όταν δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα.
Προειδοποιήσεις: Τα ασύρματα γυαλιά δεν είναι οπτικά που
παρέχονται με συνταγή γιατρού, ούτε προστατευτικές μάσκες.
Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά ως οπτικά κάθε χρήσης (π.χ. για
οδήγηση, ανάγνωση, προστασία από τον ήλιο ή υπεριώδες
φως, κ.λπ.) καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Ελληνικά
Εάν φορτίζετε τα ασύρματα γυαλιά συνδέοντάς τα στο PC σας χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο USB, βεβαιωθείτε ότι το PC δεν μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας. Όταν το PC σας μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, τα
ασύρματα γυαλιά δεν φορτίζονται πλέον. Για να το διορθώσετε αυτό,
απενεργοποιήστε κάποια επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας στο PC σας στον Πίνακα
ελέγχου των Windows. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία συσκευή
επιτοίχιας φόρτισης USB για να φορτίσετε τα γυαλιά απευθείας από την επιτοίχια
πρίζα ρεύματος χωρίς να τα συνδέσετε με το PC. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα
γυαλιά σας κατά τη διάρκεια της φόρτισής τους.
Ελληνικά
3
Εγκατάσταση υλικού
Εγκατάσταση του 3D Vision (Διπλό DVI σε PC)
Σύνδεση της οθόνης
Συνδέστε την οθόνη 3D Vision Ready σας στην κάρτα γραφικών της NVIDIA.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο DVI-σε-DVI διπλού συνδέσμου που παρέχεται με την
οθόνη.
Σημείωση: Συνδέστε ΜΟΝΟΝ την οθόνη τώρα. Η μονάδα και το
λογισμικό πρέπει να εγκατασταθούν πριν συνδέσετε τον Εκπομπό
Υπέρυθρων (IR) USB.
Σημείωση: Μεταξύ των συμβατών καρτών γραφικών είναι οι εξής:
NVIDIA GeForce Σειρά 8 (8800GT+), Σειρά 9 (9600GT+) ή Σειρά GTX
200. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.nvidia.com/object/3d-vision-requirements.html
Σημείωση: Για να απολαμβάνετε οπτική απεικόνιση 3D με την οθόνη,
θα χρειαστεί να αγοράσετε έναν πομπό IR USB για τη μετάδοση του
σήματος στα γυαλιά σας 3D.
4
Ελληνικά
3Δ LCD
DVI
Η/Υ
Εκπομπός
Υπέρυθρων (IR)
ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
USB DVI
Καλώδιο USB
Καλώδιο DVI διπλού συνδέσμου
(διατίθεται με την οθόνη)
Ελληνικά
5
Συχνές ερωτήσεις
Η NVIDIA προσφέρει ένα ηλεκτρονικό σύστημα βάσης γνώσεων με απαντήσεις στα
πιο συχνά ερωτήματα που διατίθενται 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε επίσης να το
χρησιμοποιήσετε για να υποβάλλετε ερωτήματα ηλεκτρονικά στο προσωπικό
τεχνικής υποστήριξης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.nvidia.com/3dvision/support.
Σημείωση: Τα ερωτήματα μπορούν να κατατεθούν μόνον στα
αγγλικά.
Η NVIDIA συνιστά να καταχωρήσετε τα ασύρματα γυαλιά σας για υποστήριξη στη
διεύθυνση www.nvidia.com/3dvision/register.
Το 3D Vision δεν λειτουργεί
Αξιολόγηση εκ νέου της εγκατάστασής σας: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάποια άμεση
γραμμή όρασης ανάμεσα στον εκπομπό IR και τα ασύρματα γυαλιά σας σε εμβέλεια
τουλάχιστον 1,5 ποδιού (45 cm) ή μεγαλύτερη. Τυχόν εμπόδια μπορεί να
προκαλέσουν αναβόσβημα ή απενεργοποίηση των φακών.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τον εκπομπό καθώς θα μπορούσαν να
φρακάρουν το σήμα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει το χέρι σας ή
άλλα αντικείμενα μπροστά από τον εκπομπό IR στα γυαλιά- βρίσκεται κοντά στον
μπροστινό αριστερό φακό. Βεβαιωθείτε ότι τα ασύρματα γυαλιά σας είναι πλήρως
φορτισμένα.
Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας για τα γυαλιά σας πατώντας το
πλήκτρο ON (Ενεργό).
•
Εάν το φωτάκι δίπλα στο πλήκτρο είναι πράσινο, απομένουν μέχρι 40 ώρες
ζωής για τη μπαταρία. Η πραγματική ζωή της μπαταρίας εξαρτάται από τον
χρόνο επαναφόρτισης.
•
Εάν το φωτάκι είναι κόκκινο, απομένουν λιγότερο από δύο ώρες και συνιστάται
να επαναφορτίσετε τα γυαλιά σας.
•
Εάν το φωτάκι δεν ανάψει, η μπαταρία έχει εξαντληθεί και τα γυαλιά πρέπει να
επαναφορτιστούν.
Εάν φορτίζετε τα ασύρματα γυαλιά συνδέοντάς τα στο PC σας χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο USB, βεβαιωθείτε ότι το PC δεν μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας. Όταν το PC σας μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, τα
ασύρματα γυαλιά δεν φορτίζονται πλέον. Για να το διορθώσετε αυτό,
απενεργοποιήστε κάποια επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας στο PC σας στον Πίνακα
ελέγχου των Windows. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία συσκευή
επιτοίχιας φόρτισης USB για να φορτίσετε τα γυαλιά απευθείας από την επιτοίχια
πρίζα ρεύματος χωρίς να τα συνδέσετε με το PC.
6
Το τρεμοπαίξιμο στην περιφερειακή όρασή σας μπορεί να προκληθεί από διαφορές
στις συχνότητες στις οποίες λειτουργεί το 3D Vision και ο φωτισμός στο δωμάτιό
σας. Αυτός ο τύπος τρεμοπαιξίματος μπορεί να αποφευχθεί σβήνοντας τα φώτα ή
αλλάζοντας τον ρυθμό ανανέωσης του στερεοσκοπικού 3Δ. Για να δείτε τους
ρυθμούς ανανέωσης, εκτελέστε τον Οδηγό Εγκατάστασης από τον Πίνακα Ελέγχου
της NVIDIA. Όταν φτάσετε στη σελίδα με τις ερωτήσεις για το τρεμοπαίξιμο, επιλέξτε
Ναι. Τότε μπορείτε να επιλέξετε από τους παρακάτω ρυθμούς ανανέωσης:
•
Ρυθμός ανανέωσης 120 Hz για χρήση στη Βόρεια Αμερική όταν ανάβουν τα
φώτα
•
Ρυθμός ανανέωσης 110 Hz για την ημέρα και όταν σβήνουν τα φώτα
•
Ρυθμός ανανέωσης 100 Hz για χώρες με φωτισμό 50 Hz και όταν ανάβουν τα
φώτα
Όταν επιλέξετε ρυθμό ανανέωσης στην οθόνη Οδηγός Εγκατάστασης, κάντε κλικ
στο Εξέταση για να επιβεβαιωθεί ο νέος ρυθμός ανανέωσης ο οποίος συμβάλλει και
στη μείωση του τρεμοπαίξιμου. Όταν βρείτε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση, κάντε
κλικ στο Επόμενο για να συνεχίσετε.
Κούραση ματιών/πονοκέφαλος
Εάν νοιώσετε κούραση στα μάτια ή πονοκεφάλους, θα μπορούσε να οφείλεται σε
υπερβολική ποσότητα βάθους που έχει ρυθμιστεί για την προβολή στερεοσκοπικού
3Δ.
Προειδοποιήσεις: Εάν η κούραση στα μάτια και οι πονοκέφαλοι
επιμείνουν, σταματήστε την προβολή σε στερεοσκοπικό 3Δ και
συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
Το 3Δ περιεχόμενο δεν εμφανίζεται σωστά στην οθόνη
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πηγής σας υποστηρίζει D-DVI. Ανατρέξτε στα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής της πηγής σας για να εξασφαλιστεί η σωστή
λειτουργικότητα.
Ελληνικά
Υπερβολικό τρεμοπαίξιμο
Download PDF

advertising