Acer | EB222Q | Acer EB222Q Quick Start Guide

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (QSG) Οθόνης Υγρών
Κρυστάλλων της Acer
Ελληνικά
Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας
Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά.
111 Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD:
•• Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
•• Ψεκάστε καθαριστικό διάλυμα χωρίς διαλύτες επάνω σε ένα πανάκι και καθαρίστε την οθόνη απαλά.
222 Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημίες σε αυτή.
333 Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
444 Μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη μονάδα αυτή μόνοι σας. Η επισκευή
οποιασδήποτε φύσης θα πρέπει να πραγματοποιείται από κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
555 Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60° C (-4° έως 140° F). Η αποθήκευση
της οθόνης LCD σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη.
666 Αποσυνδέστε άμεσα την οθόνη σας και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν προκύψει κάποια από τις
ακόλουθες περιστάσεις:
•• Το καλώδιο σήματος Οθόνη-προς-Η/Υ είναι ξεφτισμένο ή κατεστραμμένο.
•• Έκχυση υγρού στην οθόνη LCD ή η οθόνη εκτίθεται σε βροχή.
•• Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχουν καταστραφεί.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Οθόνη Υγρών
Κρυστάλλων LCD
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
(προαιρετικό)
Εγχειρίδιο γρήγορης
εκκίνησης
Σύναψη της οθόνης στη βάση
111 Αφαιρέστε τo βραχίονα και τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την πάνω σε σταθερή και
επίπεδη επιφάνεια εργασίας.
222 Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία, ευθυγραμμίζοντας το μπροστινό άκρο του βραχίονα με την αντίστοιχη
υποδοχή στην πίσω πλευρά της οθόνης και πιέστε το βραχίονα στην υποδοχή μέχρι να ακουστεί ένας ήχος κλικ.
333 Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τη βάση στο βραχίονα. Πρέπει να ακούσετε έναν ήχο κλικ όταν η βάση έχει εισαχθεί
σωστά και γερά στο βραχίονα.
Συνδέοντας την οθόνη σας σε έναν υπολογιστή
111 Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας του από την πρίζα.
222 Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εισόδου VGA της
οθόνης και στην υποδοχή εξόδου VGA της κάρτας γραφικών στον
υπολογιστή. Στη συνέχει σφίξτε τις βίδες πώματα στο σύνδεσμο του
καλωδίου σήματος.
333 Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα
τροφοδοσίας, στο πίσω μέρος της οθόνης.
444 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή σας και της
οθόνης σε κοντινή πρίζα ρεύματος.
6
5
4
3
2
1
Εξωτερικά χειριστήρια
1&2

4
Μενού/
Εισαγωγή
5
ΑΥΤΟΜΑΤΟ /
/>
/ /<
<
6
>
Έξοδος
Προειδοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας
Κοινοποιήσεις FCC
Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που προβλέπονται για μία ψηφιακή
συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC. Τα εν λόγω όρια έχουν καθοριστεί ώστε
να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει,
χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί
να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή
προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το
άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
•• Εκ νέου προσανατολισμό ή τοποθέτηση της κεραίας λήψης.
•• Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
•• Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
•• Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/ τηλεόρασης για βοήθεια.
Δήλωση συμμόρφωσης CE
Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οθόνη LCD είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις
και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας EMC 2004/108/ΕΚ, την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ και
την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕU καθώς επίσης τον Οδηγία 2009/125/ΕΚ σε ό,τι αφορά στη θέσπιση πλαισίου για τη
ρύθμιση των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.
Ανακοίνωση: Προστατευμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να
διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της EMC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν πιστοποίηση συμμόρφωσης
με τα όρια της Τάξης Β μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα
περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την
αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί
αυτό το προϊόν.
Συνθήκες λειτουργίας
Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. H λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο
συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει
να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Για Καναδούς χρήστες
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Ελληνικά
3
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε υποδεικνύει ότι
Λυχνία ένδειξης /
είναι ενεργοποιημένη. Το πορτοκαλί υποδεικνύει ότι βρίσκεται σε
Κουμπί λειτουργίας
κατάσταση αναμονής/εξοικονόμησης ενέργειας.
Όταν το μενού OSD είναι ενεργό, αυτό το κουμπί λειτουργεί ως
Έξοδος
πλήκτρο εξόδου (έξοδος από μενού OSD).
Λειτουργίες OSD
Πατήστε για να προβληθεί το μενού OSD. Πατήστε το ξανά για να
(Εμφάνιση στην
εισάγετε επιλογή στο μενού OSD.
οθόνη)
aaa πατήστε Αυτόματο και η οθόνη θα βελτιστοποιήσει αυτόματα
Αυτόματο / Πάνω /
τη θέση προβολής, την εστίαση και τη συχνότητα προβολής.
bbb
πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το στοιχείο που
Δεξιά
επιθυμείτε στο μενού OSD.
Πλήκτρο
aaa πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία σεναρίου.
Empowering /
bbbπατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυμείτε στο μενού OSD.
Κάτω / Αριστερά
Απόρριψη εξοπλισμού αποβλήτων από το χρήστη σε ιδιωτική οικία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ελληνικά
Το σύμβολο αυτό στη συσκευή ή τη συσκευασία της υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει
να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντ’ αυτού, είναι ευθύνη σας να
απορρίπτετε τον εξοπλισμό που θέλετε να απορρίψετε παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση του αποβληθέντος ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του αποβληθέντος εξοπλισμού σας κατά
την στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στην διατήρηση των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει
ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που μπορείτε να αφήσετε τον εξοπλισμό
αποβλήτων σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική υπηρεσία, την
υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάσταση από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Download PDF

advertising