Acer | B246WL | Acer B246WL Quick Start Guide

Οθόνη LCD Acer, Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (QSG)
Ελληνική
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.
1. Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD: Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας έχει ηλεκτρική βαθμονόμηση ώστε να λειτουργεί με το ρεύμα AC διαθέσιμο στη θέση σας.
•Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
•Ψεκάστε καθαριστικό διάλυμα χωρίς διαλύτες επάνω σε ένα πανάκι και καθαρίστε την οθόνη απαλά.
2. Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.
3. Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
4. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη μονάδα αυτή μόνοι σας. Εξουσιοδοτημένος τεχνικός πρέπει να εκτελεί επισκευές οποιασδήποτε φύσης.
5. Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60°C (-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός
του συγκεκριμένου εύρους ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.
6. Αποσυνδέστε άμεσα την οθόνη σας και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν προκύψει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:
•Το καλώδιο σήματος Οθόνη-προς-Η/Υ είναι ξεφτισμένο ή κατεστραμμένο.
•Έκχυση υγρού στην οθόνη LCD ή η οθόνη εκτίθεται σε βροχή.
•Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχουν καταστραφεί.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Οθόνη LCD
Καλώδιο
Καλώδιο Ήχου Καλώδιο VGA Καλώδιο DVI Καλώδιο DP Καλώδιο USB
τροφοδοσίας (Προαιρετικό) (Προαιρετικό) (Προαιρετικό) (Προαιρετικό) (Προαιρετικό)
Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης
LCD monitor
Σύναψη της οθόνης στη βάση
1. Αφαιρέστε τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε τη σε σταθερό και επίπεδο θέση εργασίας.
2. Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία.
3. Ευθυγραμμίστε το κουμπί απελευθέρωσης της οθόνης με την αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος της βάσης. Εάν ακουστεί ένα κλικ
σημαίνει ότι η οθόνη έχει συνδεθεί με ασφάλεια στη βάση.
Σύνδεση της οθόνης σας σε υπολογιστή
1. Απενεργοποιήστε την οθόνη σας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
του υπολογιστή.
2. 2-1 Συνδέστε Καλώδιο Video
α. Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο στον υπολογιστή.
2-2 Σύνδεση του καλωδίου DVI (μόνο στο μοντέλο με Διπλή Είσοδο)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο πίσω μέρος
της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στην θύρα του υπολογιστή.
3. Συνδέστε το Καλώδιο Ήχου. (Μόνο το μοντέλο εισόδου ήχου) (Προαιρετικό)
4. Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα τροφοδοσίας στο
πίσω μέρος της οθόνης.
5. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή σας και της οθόνης σε
κοντινή πρίζα ρεύματος.
USB3.0 port
-supporting fast charge
USB3.0 port
D-SUB
DVI
USB
USB
DVI
D-SUB
Εξωτερικοί έλεγχοι
Αριθ. Εικονίδιο
Στοιχείο
1, 2
Πλήκτρο/ δείκτης
τροφοδοσίας
3, 4
5
6
7
/
Μείον / συν
Λειτουργίες OSD
(Εμφάνιση στην
οθόνη)
Πλήκτρο αυτόματης
προσαρμογής/
έξοδος
Περιγραφή
Διακόπτης Τροφοδοσίας/Λαμπάκι LED Τροφοδοσίας:
Το μπλε υποδηλώνει ότι υπάρχει τροφοδοσία. Το πορτοκαλί υποδεικνύει ότι
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/εξοικονόμησης ενέργειας.
Εάν είναι ενεργό την OSD, πατήστε το πλήκτρο Minus (Μείον) ή Plus (Συν)
για να μεταβείτε στις επιλογές του μενού στην οθόνη.
Πατήστε για να προβάλετε την OSD. Πατήστε ξανά για να εισάγετε μία
επιλογή στην OSD.
Εάν είναι ενεργό την OSD, πατήστε Auto (Αυτόματο) για να βγείτε από το μενού
στην οθόνη. Μόλις απενεργοποιηθεί η OSD, πατήστε Auto (Αυτόματο) και θα
βελτιστοποιήσει αυτόματα η οθόνη τη θέση προβολής, εστίασης και το ρολόι.
Πατήστε το κουμπί Empowering (Ενεργοποίηση) για να ανοίξετε το OSD του
Κουμπί Empowering
Acer eColor Management στην οθόνη και να μπείτε στις καταστάσεις σεναρίου.
Οδηγός Ταχείας Εγκατάστασης Οθόνης LCD
Κοινοποιήσεις FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β
(Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν
εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει,
χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν
αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να
καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την
παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
• Εκ νέου προσανατολισμό ή τοποθέτηση της κεραίας λήψης.
• Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/ τηλεόρασης για βοήθεια.
Ελληνική
Προειδοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας
Δήλωση συμμόρφωσης CE
Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οθόνη LCD είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις
και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας EMC 2004/108/EC, την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC και την
Οδηγία RoHS 2011/65/EU καθώς επίσης τον Οδηγία 2009/125/EC σε ό,τι αφορά στη θέσπιση πλαισίου για τη
ρύθμιση των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.
Σημείωση: Θωρακισμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η
συμμόρφωση με τους κανονισμούς της EMC.
Σημείωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν πιστοποίηση συμμόρφωσης
με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα
περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα
του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτό το προϊόν.
Συνθήκες λειτουργίας
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η
λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δυο όρους: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή
παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης
παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Σημείωση: Καναδοί χρήστες
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Απόρριψη εξοπλισμού αποβλήτων από το χρήστη σε ιδιωτική οικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το συγκεκριμένο σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν
πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητά σας. Αντιθέτως, είναι ευθύνη σας να
απορρίπτετε τον εξοπλισμό αποβλήτων σας παραδίδοντάς τον σε καθορισμένα σημεία συλλογής για
ανακύκλωση απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και
ανακύκλωση του εξοπλισμού αποβλήτων σας κατά την απόρριψη θα βοηθήσει στη διατήρηση των
φυσικών πόρων και θα εξασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που μπορείτε να αφήσετε
τον εξοπλισμό αποβλήτων σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική υπηρεσία, την
υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάσταση από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Προειδοποιητικό μήντμα για Μαγνήτη
Magnet
Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές όπως σκληροί δίσκοι, συσκευές USB,
επιτραπέζιοι υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, κινητά, ρολόγια,
ακουστικά, ηχεία, πιστωτικές κάρτες, μαγνητικές κάρτες ταυτότητας, κ.
λπ. είναι ευαίσθητες σε μαγνητικά πεδία και μπορεί να υποστουν μόνιμη
βλάβη. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά
ή απευθείας επάνω σε μαγνήτη Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν θα
πρέπει να τοποθετούνται κοντά ή απευθείας επάνω σε μαγνήτη
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.
Οδηγός Ταχείας Εγκατάστασης Οθόνης LCD
Download PDF

advertising