Acer | E2400HY | Acer E2400HY Quick Start Guide

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD:
z
Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
z
Ψεκάστε με ένα μη διαλυτικό καθαριστικό σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης στη βροχή, στην υγρασία ή
στο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει σε αυτήν σοβαρή ζημία.
Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην
οθόνη.
Μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνος σας. Το σέρβις
οποιουδήποτε τύπου πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Αποθηκεύετε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20°έως 60℃ (-4° έως 140°F). Η
αποθήκευση της οθόνης LCD σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη
βλάβη.
Αποσυνδέστε αμέσως την οθόνη και καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό αν συμβεί κάτι από τα
ακόλουθα:
z
Το καλώδιο οθόνης προς Η/Υ είναι φθαρμένο ή έχει πάθει βλάβη.
z
Έχει χυθεί υγρό στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί στη βροχή.
z
Η οθόνη ή LCD ή το περίβλημα έχει πάθει βλάβη.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Οθόνη LCD
Καλώδιο
τροφοδοσίας
Καλώδιο
VGA
Καλώδιο DVI
(προαιρετικό)
Οδηγός
γρήγορης
έναρξης
E2400HY
Προσάρτηση της οθόνης στη βάση
1.
2.
Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία.
Τοποθετήστε την οθόνη με την πρόσοψη προς τα κάτω πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια και τοποθετήστε τη
βάση στην οθόνη.
Σύνδεση της οθόνης στον υπολογιστή
1.
2.
3.
Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας του από την πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή
εισόδου VGA ή/και DVI-D (προαιρετικό) της
οθόνης και στην υποδοχή εξόδου VGA ή/και
DVI-D (προαιρετικό) της κάρτας γραφικών στον
υπολογιστή. Στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες στον
σύνδεσμο του καλωδίου σήματος.
Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή
και της οθόνης στην κοντινότερη ηλεκτρική πρίζα.
DVI
VGA IN
Greek
Οδηγός Γρήγορης Έναρξης Οθόνης LCD Acer
Greek
5
4
3
2
1
Εξωτερικά χειριστήρια:
1
Πλήκτρο λειτουργίας /
Λυχνία ένδειξης
2
Είσοδος / κουμπί >
3
Μενού / κουμπί <
4
Κουμπί Αυτόματο / Enter
5
Κουμπί Εφαρμογής /
Εξόδου
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε χρώμα
υποδεικνύει ότι η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.
Το πορτοκαλί υποδεικνύει κατάσταση λειτουργίας αναμονής /
εξοικονόμησης ενέργειας.
Όταν εμφανίζεται το μενού λειτουργιών, πατήστε αυτό το
κουμπί για να επιλέξετε την πηγή σήματος εισόδου
(Προαιρετικό).
Όταν εμφανίζεται το κύριο μενού, πατήστε αυτό το κουμπί για
πλοήγηση στα στοιχεία που θέλετε.
Αλλαγή ρύθμισης στοιχείου μενού.
Όταν εμφανίζεται το μενού λειτουργιών, πατήστε αυτό το
κουμπί για να εμφανιστεί το Κύριο μενού
Όταν εμφανίζεται το κύριο μενού, πατήστε αυτό το κουμπί για
πλοήγηση στα στοιχεία που θέλετε.
Αλλαγή ρύθμισης στοιχείου μενού.
Όταν εμφανίζεται το μενού λειτουργιών, πατήστε αυτό το
κουμπί για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης και η οθόνη θα
βελτιστοποιήσει αυτόματα τη θέση προβολής, την εστίαση και
το ρολόι της οθόνης σας.
Όταν εμφανίζεται το κύριο μενού, πατήστε αυτό το κουμπί για
εισαγωγή μιας επιλογής στο μενού οθόνης (OSD).
Όταν εμφανίζεται το μενού λειτουργιών, πατήστε αυτό το
κουμπί για να ανοίξετε το έγχρωμο μενού διαχείρισης της
οθόνης Acer και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες
σεναρίου.
Όταν εμφανίζεται το κύριο μενού, πατήστε αυτό το κουμπί για
πλοήγηση στα στοιχεία που θέλετε.
Όταν εμφανίζεται το κύριο μενού, πατήστε αυτό το κουμπί για
έξοδο από το τρέχον μενού οθόνης (OSD).
Προειδοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας
Κοινοποιήσεις FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή
Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί
για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή
παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να
καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την
παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
• Εκ νέου προσανατολισμό ή τοποθέτηση της κεραίας λήψης.
• Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/ τηλεόρασης για βοήθεια.
Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οθόνη LCD είναι σύμμορφη με τις βασικές
προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας EMC 2004/108/ΕΚ, την Οδηγία περί Χαμηλής
Τάσης 2006/95/ΕΚ και την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕU καθώς επίσης τον Οδηγία 2009/125/ΕΚ σε ό,τι
αφορά στη θέσπιση πλαισίου για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα
που σχετίζονται με την ενέργεια.
Σημείωση:
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόν η , μην την σηκώνετε από τη βάση της .
Σημείωση: Θωρακισμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να
διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της EMC.
Σημείωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν πιστοποίηση
συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η
λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη
ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την
αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να
λειτουργεί αυτό το προϊόν.
Συνθήκες λειτουργίας
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC.
Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δυο όρους: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει
επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί,
περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Σημείωση: Καναδοί χρήστες
Η συγκεκριμένη ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β είναι σύμμορφη με το Καναδικό ICES-003. Remarque a
I’intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme
NMB-003 du Canada.
Απόθεση απορριμμάτων συσκευών οικιακής χρήσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το σύμβολο αυτό πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι η συσκευή αυτή δεν
πρέπει να περισυλλεχθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντί γι’ αυτό, είναι ευθύνη σας να
απορρίψετε την άχρηστη συσκευή σας αποθέτοντάς την σε καθορισμένο σημείο
περισυλλογής για ανακύκλωση άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η
ξεχωριστή περισυλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών σας κατά την απόρριψη
θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι το υλικό θα
ανακυκλωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία απόθεσης του άχρηστου εξοπλισμού
για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατάλληλες τοπικές αρχές, την υπηρεσία
περισυλλογής απορριμμάτων της περιοχής σας ή το κατάστημα από το οποίο τον
προμηθευτήκατε.
Μήνυμα προειδοποίησης για μαγνήτες
Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές όπως σκληροί δίσκοι, συσκευές USB,
υπολογιστές tablet, υπολογιστές laptop, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια,
ακουστικά, ηχεία, πιστωτικές κάρτες, μαγνητικές κάρτες ταυτοποίησης,
κλπ. είναι ευαίσθητες στα μαγνητικά πεδία και ενδέχεται να πάθουν μόνιμη
ή προσωρινή απενεργοποίηση αν εκτεθούν σε πολύ ισχυρό μαγνητικό
πεδίο. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά ή
απευθείας στη μαγνητική περιοχή της βάσης της οθόνης.
Greek
Δήλωση συμμόρφωσης CE
Download PDF

advertising