Acer | ED276U | Acer ED276U Quick Start Guide

Οθόνη LCD Acer, Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (QSG)
Ελληνικά
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.
1. Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD: Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας έχει ηλεκτρική βαθμονόμηση ώστε να λειτουργεί με το ρεύμα AC διαθέσιμο στη θέση σας.
•Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
•Ψεκάστε καθαριστικό διάλυμα χωρίς διαλύτες επάνω σε ένα πανάκι και καθαρίστε την οθόνη. απαλά.
• ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΥΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΥΓΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.
• ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΜΜΩΝΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD Ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.
• Η Acer δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί εξαιτίας της χρήσης καθαριστικών με
βάση την αμμωνία ή την αλκοόλη.
2.
3.
4.
Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.
Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
Μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη μονάδα αυτή μόνοι σας. Εξουσιοδοτημένος τεχνικός πρέπει να εκτελεί επισκευές οποιασδήποτε φύσης.
Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60°C (-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός
του συγκεκριμένου εύρους ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.
Αποσυνδέστε άμεσα την οθόνη σας και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν προκύψει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:
•Το καλώδιο σήματος Οθόνη-προς-Η/Υ είναι ξεφτισμένο ή κατεστραμμένο.
•Έκχυση υγρού στην οθόνη LCD ή η οθόνη εκτίθεται σε βροχή.
• Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχουν καταστραφεί.
5.
6.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Οθόνη LCD
Καλώδιο τροφοδοσίας Προσαρμογέας
Καλώδιο DP
(Προαιρετικός)
Καλώδιο HDMI
(Προαιρετικός)
Γρήγορη εκίνηση
οδηγός
Σύναψη της οθόνης στη βάση
1.
2.
3.
Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία
Συνδέστε το στήριγμα στη βάση. (για επιλεγμένα μοντέλα)
Γυρίστε το για να ασφαλίσετε δεξιόστροφα στρέφοντας τη βίδα χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη γλωττίδα ή ένα κατάλληλο
νόμισμα.
Σύνδεση της οθόνης σας σε υπολογιστή
1. Απενεργοποιήστε την οθόνη σας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
του υπολογιστή.
2. 2-1 Συνδέστε το καλώδιο DP (Προαιρετικό, Μόνο μοντέλο εισόδου DP)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο DP στον υπολογιστή.
2-2 Σύνδεση καλωδίου HDMI ( μόνο μοντέλο εισόδου HDMI)
a. Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και
τον υπολογιστή.
b. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
3. Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα τροφοδοσίας στο
πίσω μέρος της οθόνης.
4. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή σας και της οθόνης σε
κοντινή πρίζα ρεύματος.
HDMI
DP
Adapter
Εξωτερικοί έλεγχοι
ΠλήκτροΛειτουργίας
a.
b.
c.
d.
Κατάστασηαπενεργοποίησηςοθόνης.Πατήστεγιαενεργοποίηση.
Σελειτουργίακανονικήςπροβολής,πατήστεανάπάσαστιγμήγια
5δευτερόλεπταγιανακάνετεαπενεργοποίηση.
Διακόπτης Τροφοδοσίας/Λαμπάκι LED Τροφοδοσίας:Κεχριμπάρι
τρεμοπαίζει υποδηλώνει ότι υπάρχει τροφοδοσία. Τρεμόπαιγμα
υποδεικνύει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/εξοικονόμησης
ενέργειας.
Πατήστεοποιοδήποτεπλήκτροκατεύθυνσηςγιαναπροβάλετε
τοΑρχικόΜενού.Πατήστεξανάγιαναεισέλθετεστηνεπόμενη
λειτουργίαστοΑρχικόΜενού.
ΤοπλήκτροεναλλαγήςστοπίσωμέροςτουπλαισίουτηςΟθόνης
λειτουργείωςχειριστήριο.Γιαναμετακινήσετετονδρομέα,απλά
κινήστετοπλήκτροστιςτέσσεριςκατευθύνσεις.Πατήστετο
πλήκτρογιαναεπιλέξετετηνεπιθυμητήλειτουργία.ΣτοΚύριο
Μενού,ηπράσινηένδειξηυποδηλώνειεκτελέσιμηκαιηγκρι
ένδειξημηεκτελέσιμηλειτουργία.
LCD Monitor Quick Setup Guide
Κοινοποιήσεις FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β
(Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν
εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει,
χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν
αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να
καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την
παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
• Εκ νέου προσανατολισμό ή τοποθέτηση της κεραίας λήψης.
• Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/ τηλεόρασης για βοήθεια.
Ελληνικά
Προειδοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας
Δήλωση συμμόρφωσης CE
Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οθόνη LCD είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις
και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας EMC 2014/30/ΕU, την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕU και την
Οδηγία RoHS 2011/65/ΕU καθώς επίσης τον Οδηγία 2009/125/ΕΚ σε ό,τι αφορά στη θέσπιση πλαισίου για τη
ρύθμιση των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.
Σημείωση: Θωρακισμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η
συμμόρφωση με τους κανονισμούς της EMC.
Σημείωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν πιστοποίηση συμμόρφωσης
με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα
περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την
αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτό
το προϊόν.
Συνθήκες λειτουργίας
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η
λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δυο όρους: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή
παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης
παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Σημείωση: Καναδοί χρήστες
Η συγκεκριμένη ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β είναι σύμμορφη με το Καναδικό ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Απόρριψη εξοπλισμού αποβλήτων από το χρήστη σε ιδιωτική οικία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το συγκεκριμένο σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι το προϊόν
αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητά σας. Αντιθέτως, είναι
ευθύνη σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό αποβλήτων σας παραδίδοντάς τον σε καθορισμένα
σημεία συλλογής για ανακύκλωση απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η
ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του εξοπλισμού αποβλήτων σας κατά την απόρριψη θα
βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα εξασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται με τρόπο
που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα σημεία που μπορείτε να αφήσετε τον εξοπλισμό αποβλήτων σας για ανακύκλωση,
επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική υπηρεσία, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή
το κατάσταση από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Για να αποτραπεί βλάβη στην οθόνη, μην ανασηκώνετε την οθόνη από τη βάση της.
LCD Monitor Quick Setup Guide
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising