Acer | S240HL | Acer S240HL User Manual

Οθόνη LCD της Acer
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αρχική Έκδοση: 03/2010
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
iii
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες περί ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική
παραπομπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
σημειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σημειώσεις περί οθονών LCD
Τα ακόλουθα είναι φυσιολογικά όσον αφορά την οθόνη LCD και δεν υποδηλώνουν
πρόβλημα.
•
Λόγω της φύσης του φωτισμού φθορισμού, η οθόνη ενδέχεται να τρεμουλιάζει
στη διάρκεια της αρχικής χρήσης. Κλείστε το διακόπτη ρεύματος και ανοίξτε τον
ξανά ώστε να εξαφανιστεί το τρεμούλιασμα.
•
Ενδέχεται να παρατηρήσετε μικρή έλλειψη ομοιόμορφης φωτεινότητας στην
•
Η οθόνη LCD διαθέτει 99,99% ή και περισσότερα ενεργά pixel. Ενδέχεται να
οθόνη αναλόγως του μοτίβου της επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιείτε.
περιλαμβάνει ψεγάδια σε ποσοστό 0,01% ή και λιγότερο, όπως ένα pixel που
λείπει ή ένα pixel που παραμένει φωτισμένο πάντα.
•
Λόγω της φύσεως της οθόνης LCD, ενδέχεται να παραμείνει ένα είδωλο της
προηγούμενης οθόνης μετά από την αλλαγή της εικόνας, όταν η ίδια εικόνα
απεικονίζεται για ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη επαναφέρεται αργά
αλλάζοντας την εικόνα ή κλείνοντας το διακόπτη ρεύματος για μερικές ώρες.
Καθαρισμός του μόνιτορ
Παρακαλούμε τηρήστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες κατά τον καθαρισμό του
μόνιτορ:
•
Να αποσυνδέετε πάντα το μόνιτορ πριν από τον καθαρισμό.
•
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σφουγγίσετε την οθόνη και την
πρόσοψη όπως και τις πλευρές του περιβλήματος.
iv
Πρόσβαση
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην παροχή ρεύματος
στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και ότι η παροχή βρίσκεται όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στο χειριστή του εξοπλισμού. Όταν απαιτείται να διακόψετε
την τροφοδοσία στον εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.
Ασφαλής ακρόαση
Για την προστασία της ακοής σας, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες.
•
Αυξήστε την ένταση βαθμιαία, έως ότου μπορείτε να ακούτε καθαρά και άνετα
και χωρίς παραμόρφωση.
•
Μετά από τη ρύθμιση της στάθμης της έντασης, μην την αυξάνετε αφού έχουν
προσαρμοστεί τα αυτιά σας.
•
•
•
Περιορίστε το χρονικό διάστημα που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
Μειώστε την ένταση, εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που
μιλούν κοντά σας.
Προειδοποιήσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Εάν
το προϊόν πέσει. ενδέχεται να υποστεί σοβαρή βλάβη.
Παρέχονται θυρίδες και ανοίγματα για εξαερισμό, με σκοπό τη διασφάλιση της
αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και την προστασία του από
υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα αυτά δεν θα πρέπει να εμποδίζονται ούτε να
καλύπτονται. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να φράσσονται με την
τοποθέτηση του προϊόντος πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια
επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω
από σώμα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή μέσα σε ενσωματωμένη εγκατάσταση
εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός.
Ποτέ μην ωθήσετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρίδων του περιβλήματος καθώς ενδέχεται να ακουμπήσουν σε
επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να
προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μη χύσετε οποιουδήποτε είδους
υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούμενη επιφάνεια.
Να μην τo χρησιμοποιείτε ποτέ σε συνθήκες σπορ, άθλησης ή σε περιβάλλον
δονήσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναμενόμενο βραχυκύκλωμα ή
ζημία στις εσωτερικές συσκευές.
Ο μετασχηματιστής προορίζεται μόνο για αυτήν την οθόνη, δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
Η συσκευή σας χρησιμοποιεί ένα από τα εξής τροφοδοτικά:
Κατασκευαστής: Asian Power Devices Inc., Μοντέλο: DA-40A19
Κατασκευαστής: Delta Electronics Inc., Μοντέλο: ADP-40PH BB
v
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου
ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρία
ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπά πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε θέση όπου οι άνθρωποι ενδέχεται να
πατούν το καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η
προδιαγραφή συνολικής έντασης ρεύματος του εξοπλισμού που είναι
συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή
έντασης ρεύματος του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η
προδιαγραφή συνολικής έντασης όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα
στην επιτείχια παροχή δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε μια παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας πάρα
πολλές συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος της διακλάδωσης. Εάν
χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
Το καλώδιο τροφοδοσίας του συγκεκριμένου προϊόντος είναι εφοδιασμένο με
γειωμένο βύσμα τριών καλωδίων. Το βύσμα ταιριάζει μόνο σε γειωμένη παροχή
ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κατάλληλα γειωμένη πριν
συνδέσετε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας. Μη συνδέσετε το βύσμα σε μη
γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για
λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυματισμό.
Σημείωση: Ο ακροδέκτης γείωσης παρέχει επίσης καλή προστασία
έναντι ξαφνικού θορύβου παραγόμενου από άλλες παρακείμενες
ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιδόσεις
αυτού του προϊόντος.
•
Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο σετ καλωδίων
τροφοδοσίας. Εάν απαιτείται αντικατάσταση του σετ καλωδίων τροφοδοσίας,
φροντίστε το νέο καλώδιο τροφοδοσίας να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
αποσπώμενος τύπος, αναγραφή UL/πιστοποίησης CSA, τύπος SPT-2,
προδιαγραφή 7 A 125 V κατ’ ελάχιστο, εγκεκριμένο από VDE ή το αντίστοιχό
του, μέγιστο μήκος 4,6 μέτρα.
vi
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η
αφαίρεση των καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε σημεία επικίνδυνης τάσης ή
άλλους κινδύνους. Απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την επιτείχια παροχή και παραπέμψτε τις
επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί βλάβη ή έχει τριφτεί
•
•
•
•
•
χύθηκε υγρό μέσα στο προϊόν
το προϊόν εκτέθηκε σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί έχει υποστεί ζημιά
το προϊόν παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης
Σημείωση: Να ρυθμίζετε μόνον εκείνα τα στοιχεία ελέγχου που
καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού, διότι η ακατάλληλη ρύθμιση
άλλων στοιχείων ελέγχου ενδέχεται να καταλήξει σε βλάβη και συχνά
απαιτείται εκτεταμένη εργασία από αρμόδιο τεχνικό για την
επαναφορά του προϊόντος σε καλή λειτουργία.
Δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιοδήποτε χώρο με δυνητικά εκρηκτική
ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε με όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα δυνητικά
εκρηκτικά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν χώρους όπου σε φυσιολογικές συνθήκες
συνιστάται η απενεργοποίηση του κινητήρα του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε
τέτοιους χώρους θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που ενδέχεται
να έχει ως αποτέλεσμα το σωματικό τραυματισμό ή ακόμη και το θάνατο.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά στις αντλίες καυσίμων των πρατηρίων. Να
τηρείτε τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού σε
αποθήκες καυσίμων και χώρους φύλαξης και διανομής, εργοστάσια χημικών ουσιών
ή σε μέρη όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δραστηριότητες ανατινάξεων. Οι περιοχές με
δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα επισημαίνονται συχνά, αλλά όχι πάντα, ρητώς.
Περιλαμβάνουν χώρους κάτω από καταστρώματα πλοίων, εγκαταστάσεις
μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών ουσιών, οχήματα που χρησιμοποιούν
υγροποιημένο αέριο παράγωγο του πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και
χώρους όπου η ατμόσφαιρα περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια όπως κόκκους,
σκόνη ή μεταλλικές πούδρες.
Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας
Η συσκευή σας και οι βελτιώσεις της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά εξαρτήματα.
Φυλάξτε τα μακριά από τα μικρά παιδιά.
vii
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Η Acer δηλώνει την ισχυρή δέσμευσή της όσον αφορά την περιβαλλοντική
προστασία και θεωρεί την ανακύκλωση, με τη μορφή διάσωσης και απόρριψης
χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μία από τις πλέον υψηλές προτεραιότητες της
εταιρείας στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Εμείς, στην Acer, γνωρίζουμε πολύ καλά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και αγωνιζόμαστε συνεχώς για την
ταυτοποίηση και παροχή βέλτιστων διαδικασιών λειτουργίας με σκοπό τη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας.
Για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια κατά την ανακύκλωση, παρακαλούμε
μεταβείτε στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη όλων των υπόλοιπων προϊόντων μας.
Οδηγίες περί απόρριψης
Μην πετάτε τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή στα απορρίμματα
κατά την απόρριψή της. Για να ελαχιστοποιήσετε τη μόλυνση και να
διασφαλίσετε την απόλυτη προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος,
παρακαλούμε φροντίστε για την ανακύκλωσή της. Για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς περί άχρηστου
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm.
Δήλωση εικονοστοιχείου (pixel) LCD
Η μονάδα LCD παράγεται με τεχνικές κατασκευής υψηλής-ακρίβειας . Παρόλα αυτά,
μερικά εικονοστοιχεία μπορεί περιστασιακά να παρουσιάσουν αστοχία ή να
εμφανίζονται ως μαύρες ή κόκκινες τελείες. Αυτό δεν επηρεάζει την καταγεγραμμένη
εικόνα και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
viii
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί ενεργοποιημένο για διαχείριση ισχύος.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής της οθόνης μετά από 15 λεπτά
αδράνειας από τον χρήστη.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής του υπολογιστή μετά από 30
λεπτά αδράνειας από τον χρήστη.
•
Επαναφορά του υπολογιστή σε κατάσταση ετοιμότητας από την
κατάσταση αναμονής πιέζοντας το κουμπί τροφοδοσίας.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες υπολογιστών ενδέχεται να παραπονούνται για οπτική κόπωση και
πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Οι χρήστες διατρέχουν επίσης τον
κίνδυνο σωματικού τραυματισμού μετά από πολλές ώρες εργασίας μπροστά από
έναν υπολογιστή. Οι μακρές περίοδοι εργασίας, η κακή στάση του σώματος, οι κακές
συνήθειες εργασίας, η κόπωση, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας όπως και άλλοι
παράγοντες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού.
Η εσφαλμένη χρήση ενός υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα τένοντα, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα ή άλλες
μυοσκελετικές διαταραχές. Τα ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να παρουσιαστούν
σε χέρια, καρπούς, βραχίονες, ώμους, αυχένα ή πλάτη:
μούδιασμα ή μία αίσθηση καψίματος ή κνησμού
άλγος, ερεθισμό ή ευαισθησία
πόνο, πρήξιμο ή έντονη σφύξη
δυσκαμψία ή σφίξιμο
ψυχρότητα ή αδυναμία
Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συμπτώματα ή τυχόν άλλη περιοδική ή επίμονη
δυσφορία ή/και πόνο που σχετίζεται με τη χρήση υπολογιστή, συμβουλευτείτε
αμέσως έναν ιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφαλείας της εταιρείας σας.
•
•
•
•
•
Η ενότητα που ακολουθεί παρέχει συμβουλές για πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.
Προσδιορισμός της ζώνης άνεσης
Προσδιορίστε τη ζώνη άνεσης του σώματός σας ρυθμίζοντας τη γωνία παρατήρησης
του μόνιτορ, χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο ή αυξάνοντας το ύψος του καθίσματος
ώστε να επιτύχετε μέγιστο βαθμό άνεσης. Τηρήστε τις ακόλουθες συμβουλές:
•
•
•
να αποφεύγετε την παραμονή σε μία σταθερή θέση του σώματος για μεγάλο
χρονικό διάστημα
να αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός ή/και να γέρνετε προς τα πίσω
να σηκώνεστε συχνά όρθιοι και να περιφέρεστε τριγύρω ώστε να αφαιρείται ή
κόπωση των μυών στα κάτω άκρα
ix
Φροντίζοντας την όρασή σας
Οι πολλές ώρες παρατήρησης, τα ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, το
εκτυφλωτικό φως, ο υπερβολικός βαθμός φωτισμού ενός δωματίου, οι οθόνες με
κακή εστίαση, τα πολύ μικρά γράμματα και οι οθόνες με χαμηλό βαθμό αντίθεσης
μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν
συστάσεις περί μείωσης της οπτικής κόπωσης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε τα μάτια σας συχνά.
•
•
Να ξεκουράζετε τα μάτια σας στη διάρκεια συχνών διαλειμμάτων
απομακρύνοντας το βλέμμα σας από το μόνιτορ και εστιάζοντάς τα σε κάποιο
μακρινό σημείο.
Να ανοιγοκλείνετε τα μάτια σας συχνά ώστε να παραμένουν υγρά.
Οθόνη
Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή.
•
•
•
•
•
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο σημείο από την πάνω άκρη της
οθόνης ώστε τα μάτια σας να κατευθύνονται προς τα κάτω όταν κοιτάζετε το
κέντρο της οθόνης.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση της οθόνης σε βολικό επίπεδο για
βελτιωμένη δυνατότητα ανάγνωσης του κειμένου και καθαρότητα των
γραφικών.
Να εξαλείψετε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις ως εξής:
•
τοποθετώντας την οθόνη με τρόπο ώστε η μία πλευρά της να είναι
στραμμένη προς το παράθυρο ή οποιαδήποτε πηγή φωτισμού
•
ελαχιστοποιώντας το φωτισμού του δωματίου με τη βοήθεια κουρτινών,
σκιάστρων ή ρολών
•
•
•
•
χρησιμοποιώντας μία πηγή φωτός εργασίας
αλλάζοντας τη γωνία παρατήρησης της οθόνης
χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο μείωσης του εκτυφλωτικού φωτός
χρησιμοποιώντας ένα αντιθαμβωτικό γείσο, όπως ένα τεμάχιο χαρτονιού
που εκτείνεται από την πάνω άκρη του μπροστινού μέρους της οθόνης
Να αποφεύγετε τη ρύθμιση της οθόνης σε μία άβολη γωνία παρατήρησης.
Να αποφεύγετε να στρέφετε το βλέμμα σας σε έντονες πηγές φωτός, όπως
ανοιχτά παράθυρα, για μακρές χρονικές περιόδους.
Ανάπτυξη καλών συνηθειών εργασίας
Να υιοθετήσετε τις ακόλουθες συνήθειες εργασίας ώστε η χρήση του υπολογιστή να
αποβεί πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Να προγραμματίζετε σύντομα διαλείμματα σε κανονικά διαστήματα και συχνά.
•
•
•
Να εκτελείτε ορισμένες ασκήσεις έκτασης.
Να αναπνέετε καθαρό αέρα όσο πιο συχνά είναι δυνατό.
Να ασκείστε συχνά και να διατηρείτε ένα υγιές σώμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άνοιγμα της συσκευασίας ....................................................................... 1
Σύνδεση/αφαίρεση της βάσης ................................................................. 2
Προσαρμογή θέσης οθόνης .................................................................... 2
Σύνδεση του μετασχηματιστή και του καλωδίου τροφοδοσίας................ 3
Προφυλάξεις ασφαλείας .......................................................................... 3
Καθαρίζοντας την οθόνη σας .................................................................. 3
Εξοικονόμηση Ενέργειας......................................................................... 4
DDC ........................................................................................................ 4
Ανάθεση ακίδας συνδέσμου.................................................................... 5
Κλασικό καλώδιο χρονισμού ................................................................... 7
Εγκατάσταση........................................................................................... 8
Χειριστήρια Χρήστη ................................................................................. 9
Επίλυση Προβλημάτων ......................................................................... 15
Άνοιγμα της συσκευασίας
Παρακαλούμε ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη
συσκευασία και φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που
χρειαστεί να αποστείλετε ή να μεταφέρετε στο μέλλον την οθόνη.
• LCD Οθόνη
•
Καλώδιο
Τροφοδοσίας
•
Καλώδιο D-Sub
(Προαιρετικό)
•
Καλώδιο DVI
(Προαιρετικό)
•
Μετασχηματιστής
ρεύματος
•
Εγχειρίδιο Χρήστη
•
Σύντομος Οδηγός για
τα Πρώτα Βήματα
EL-1
Σύνδεση/αφαίρεση της βάσης
Σημείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη
συσκευασία τους. Τοποθετήστε την οθόνη με προσοχή πάνω σε σταθερή
επιφάνεια με την πρόσοψη προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε τεμάχιο πανιού
ώστε να αποφύγετε τυχόν εκδορές της οθόνης.
2:
1:
Προσαρμόστε το βραχίονα βάσης της Φροντίστε η βάση να κλειδώσει πάνω
οθόνης στη βάση.
στο βραχίονα βάσης της οθόνης.
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Για τη βελτιστοποίηση της καλύτερης θέσης όρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την
κλίση της οθόνης χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για να κρατήσετε τις
άκρες τις οθόνης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί έως 15 μοίρες προς τα πάνω ή 5 μοίρες προς τα
κάτω όπως φαίνεται από το παρακάτω βέλος.
EL-2
Σύνδεση του μετασχηματιστή και του καλωδίου τροφοδοσίας
•
•
•
•
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που
χρησιμοποιείτε είναι του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
Αυτή η οθόνη έχει ένα γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργεί σε
περιοχές με τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια
ρύθμιση από το χρήστη.
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή και το
άλλο άκρο σε μία πρίζα ρεύματος.
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL,
καλώδιο τύπου SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC (εκτός των ΗΠΑ):
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A,
250 V. Το σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας
για τη χώρα στην οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Προφυλάξεις ασφαλείας
•
•
•
•
•
•
Αποφύγετε την τοποθέτηση της οθόνης ή άλλου μεγάλου βάρους αντικειμένου
πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε την ζημιά στο καλώδιο.
Μην εκθέτετε την οθόνη σε βροχή, υπερβολική υγρασία, ή σκόνη.
Μην καλύπτετε τις οπές ή τα ανοίγματα αερισμού της οθόνης, Πάντα να
τοποθετείτε την οθόνη σε μέρος όπου υπάρχει επαρκής αερισμός.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε την οθόνη σε φωτεινό φόντο ή σε σημείο όπου το
ηλιακό φως ή άλλες πηγές φωτός μπορεί να αντανακλούν πάνω στην οθόνη.
Τοποθετήστε την οθόνη ακριβώς κάτω από το ύψος των ματιών σας.
Να χειρίζεστε πάντα την οθόνη προσεκτικά κατά τη μεταφορά της.
Αποφύγετε τα χτυπήματα ή τις γρατσουνιές στην οθόνη, καθώς είναι
εύθραυστη.
Καθαρίζοντας την οθόνη σας
Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον
καθαρισμό της οθόνης σας.
• Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε.
• Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη και το
μπροστά και πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
EL-3
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η οθόνη θα εισέλθει σε λειτουργία "Εξοικονόμησης Ενέργειας" από το σήμα
ελέγχου από τον ελεγκτή της οθόνης, που θα δηλωθεί από το πορτοκαλί χρώμα
της λυχνίας LED τροφοδοσίας.
Κατάσταση
Λυχνία LED
Αναμμένο
Μπλε
Λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας
Πορτοκαλί
Οι καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα παραμείνουν μέχρι να ανιχνευτεί ένα
σήμα ελέγχου ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος
ανάκτησης από την κατάστασης Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση
Αναμμένης είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.
DDC
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης
και Άμεσης Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το
πρωτόκολλο DDC. Το DDC (Display Data Channel) είναι ένα πρωτόκολλο
επικοινωνίας μέσω του οποίου η οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά
με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις αναλύσεις που υποστηρίζει και τον
αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο DDC2B.
EL-4
Ανάθεση ακίδας συνδέσμου
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρ. PIN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.
Red (Κόκκινο)
9.
+5V
2.
Green (Πράσινο)
10.
Logic Ground
3.
Blue +9(Μπλ)ε
11.
Γείωση οθόνης
4.
Γείωση οθόνης
12.
Σειριακά δεδομέναDDC
5.
Επιστροφή DDC
13.
H-Sync (Οριζ.
Συγχρ.)
6.
R-Ground (Γείωση
κόκκινου)
14.
V-Sync (Κάθ.
Συγχρ.)
7.
G-Ground (Γείωση
πράσινου)
15.
Σειριακό ρολόι-DDC
8.
B-Ground (Γείωση
Μπλε)
EL-5
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 24-ακίδων*
Αρ. ακίδας
1.
2.
Περιγραφή
Δεδομένα TMDS 2Δεδομένα TMDS 2+
Δεδομένα TMDS 2/4
Θωράκιση
Αρ. ακίδας
13.
14.
Περιγραφή
NC
Τροφοδοσία +5 V
15.
Logic Ground
4.
NC
16.
5.
6.
NC
Ρολόι DDC
17.
18.
7.
Δεδομένα DDC
19.
8.
9.
10.
NC
Δεδομένα TMDS 1Δεδομένα TMDS 1+
Δεδομένα TMDS 1/3
Θωράκιση
NC
20.
21.
22.
Ανίχνευση τοποθέτησης εν
θερμώ
Δεδομένα TMDS 0Δεδομένα TMDS 0+
Δεδομένα TMDS 0/5
Θωράκιση
NC
NC
Θωράκιση ρολογιού TMDS
23.
Ρολόι TMDS +
24.
Ρολόι DDC TMDS-
3.
11.
12.
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων*
Αρ. ακίδας
1.
2.
3.
4.
Περιγραφή
Δεδομένα TMDS 2+
Ασπίδα TMDS data 2
Δεδομένα TMDS 2Δεδομένα TMDS 1+
5.
Ασπίδα TMDS data 1
6.
7.
8.
9.
Δεδομένα TMDS 1Δεδομένα TMDS 0+
Ασπίδα TMDS data 0
Δεδομένα TMDS 0-
Αρ. ακίδας
Περιγραφή
10.
Ρολόι TMDS +
11.
Θωράκιση ρολογιού TMDS
12.
Ρολόι TMDS13.
CEC
Δεσμευμένο (N.C. στη
14.
συσκευή)
15.
SCL
16.
SDA
17.
Γείωση DDC/CEC
18.
Τροφοδοσία +5 V
Ανίχνευση τοποθέτησης εν
19.
θερμώ
* μόνον για ορισμένα μοντέλα
EL-6
Κλασικό καλώδιο χρονισμού
Λειτουργία
Ανάλυση
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
MAC
640 x 480
66.66
Hz
3
VESA
720 x 400
70
Hz
4
SVGA
800 x 600
56
Hz
5
SVGA
800 x 600
60
Hz
6
XGA
1024 x 768
60
Hz
7
XGA
1024 x 768
70
Hz
8
VESA
1152 x 864
75
Hz
9
SXGA
1280 x 1024
60
Hz
10
WXGA
1280 x 800
60
Hz
11
WXGA+
1440 x 900
60
Hz
12
UXGA
1920 x 1080
60
Hz
EL-7
Εγκατάσταση
Για εγκατάσταση της οθόνης στο σύστημά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα
βήματα που δίνονται παρακάτω:
Βήματα
1. 1-1 Σύνδεση του Καλωδίου Βίντεο
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο στον υπολογιστή.
1-2 Σύνδεση του καλωδίου DVI (μόνο στο μοντέλο με Διπλή Είσοδο)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του 24-pin DVI καλωδίου στο πίσω μέρος της
οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
1-3 Συνδέστε το καλωδίου HDMI (μόνο για το μοντέλο HDMI)
α. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
β. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε το μετασχηματιστή
α. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή ρεύματος.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του μετασχηματιστή στην οθόνη και το άλλο σε μια
σωστά γειωμένη πρίζα.
3. Ανάψτε την οθόνη και τον υπολογιστή
Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική.
Η τήρηση της σειράς είναι πολύ σημαντική.
4. Αν η οθόνη παρόλα αυτά δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων για διάγνωση του προβλήματος.
DC
D-Sub
DVI
HDMI
2
D
DC IN
HDMI
EL-8
DVI
D-Sub
Χειριστήρια Χρήστη
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχουs
Διακόπτης Τροφοδοσίας/Λαμπάκι LED Τροφοδοσίας:
Για Άναμμα ή Σβήσιμο της οθόνης.
Ανάβει για να δηλώσει πως η οθόνη είναι αναμμένη.
/
Πλην/Συν:
Εάν το OSD είναι ενεργό, πιέστε το κουμπί Πλην ή Συν για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών
του OSD.
MENU Λειτουργίες OSD:
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Μενού OSD.
AUTO Κουμπί Αυτόματης Ρύθμισης / Εξόδου:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης. Η
λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των Οριζόντια Θέση,
κάθετη θέση, του Ρολογιού και της Εστίασης.
empowering (ενεργοποίηση):
Όταν το μενού της OSD είναι σε απενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε αυτό το κουμπί για
να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου.
EL-9
Acer eColor Management OSD
Οδηγίες λειτουργίας
Βήμα 1:Πιέστε το Πλήκτρο “
” για να ανοίξετε το Αcer eColor Management
OSD και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου
Βήμα 2:Πιέστε “” ή “” για να επιλέξετε τη λειτουργία
Βήμα 3:Πιέστε το “Πλήκτρο Αuto” για επιβεβαίωση της λειτουργίας και εκτέλεση
του Auto Adjust (Αυτόματη ρύθμιση).
Δυνατότητες και πλεονεκτήματα
Εικονίδιο
Κεντρικού
Μενού
Εικονίδιο
Στοιχείο
Υπο Μενού Υπο Μενού
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Χρήστης
Περιγραφή
Ορίζεται από το χρήστη. Μικρομετρική μεταβολή
των ρυθμίσεων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε
περίσταση
Λειτουργία Επιλέγει τις ρυθμίσεις για μείωση της
κατανάλωσης ρεύματος.
ECO
Τυπικό
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εμφάνιση
δυνατοτήτων εγγενούς οθόνης
Γραφικά
Βελτίωση των χρωμάτων και τονισμός των
παραμικρών λεπτομερειών.
Εμφάνιση εικόνων και φωτογραφιών με ζωηρά
χρώματα και ευκρινείς λεπτομέρειες.
Ταινία
Απεικόνιση σκηνών με την παραμικρή
λεπτομέρεια. Παρουσίαση υπέροχων οπτικών
σκηνών, ακόμη και σε ακατάλληλα φωτισμένα
περιβάλλοντα.
EL-10
Επιλογή ρυθμίσεων OSD
Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους
παραπομπής και μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος
ενδέχεται να διαφέρουν.
Το OSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των ρυθμίσεων της οθόνης
LCD.
Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση και τις γενικές
ρυθμίσεις OSD. Για προηγμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στην επόμενη
σελίδα:
Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα  /  επιλέξτε
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
μεταβείτε στο στοιχείο εικόνας που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να ρυθμίσετε τις κλίμακες δρομέων.
4 Το μενού Εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε τις τρέχουσες
λειτουργίες Φωτεινότητα, Αντίθεση, Θερμοκρασία χρώματος, Αυτόματη
ρύθμιση παραμέτρων όπως και άλλες ιδιότητες που έχουν σχέση με την
εικόνα.
EL-11
Ρύθμιση θέσης OSD
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης, επιλέξτε
Ρύθμιση από το
OSD. Ακολούθως μεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
EL-12
Επιλογή της ρύθμισης
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα  /  επιλέξτε
Πληροφορίες από το OSD. Ακολούθως
μεταβείτε στη δυνατότητα που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3 Το μενού Ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε τη Γλώσσα
μενού της οθόνης και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις.
EL-13
Επιλογή της ρύθμισης
1 Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να ανοίξετε το OSD.
2 Πιέστε τα πλήκτρα  /  επιλέξτε
Εικόνα από το OSD. Ακολούθως
εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες της οθόνης LCD για την τρέχουσα
είσοδο.
EL-14
Επίλυση Προβλημάτων
Πριν να παραπέμψετε την LCD οθόνη σας για επισκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε
στην παρακάτω λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να
κάνετε διάγνωση του προβλήματος.
(VGA Mode)
Προβλήματα
Τρέχουσα Κατάσταση
Διορθωτική ενέργεια
Δεν υπάρχει
εικόνα
Αναμμένο LED
•
Σβηστό LED
•
•
Το LED είναι πορτοκαλί
•
•
Μη κανονική
εικόνα
Ασταθής Εικόνα
•
Η προβολή λείπει, έχει
μετατοπιστεί το κέντρο της,
ή είναι πολύ μικρή ή πολύ
μεγάλη για το μέγεθος της
οθόνης
•
•
•
EL-15
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε τη
φωτεινότητα και την αντίθεση στο
μέγιστο ή επαναφέρετέ τις στις
προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας
είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο
είναι σωστά συνδεδεμένο στο πίσω
μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο
υπολογιστής.
Ελέγξτε αν συμφωνούν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της κάρτας γραφικών
και της οθόνης ή αν υπάρχει
ασυμφωνία στη συχνότητα του
σήματος εισόδου.
Χρησιμοποιώντας την OSD, ρυθμίστε
την ΑΝΑΛΥΣΗ, το ΡΟΛΟΙ, τη ΦΑΣΗ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ, την Ο-ΘΕΣΗ και την
ΕΚΘΕΣΗ με σήματα που δε
συμφωνούν με πρότυπα.
Χρησιμοποιώντας την OSD, στην
περίπτωση που δεν υπάρχει εικόνα
πλήρους οθόνης, παρακαλούμε
επιλέξτε μια άλλη ανάλυση ή άλλο
χρονισμό κάθετης ανανέωσης.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά
που ρυθμίσετε το μέγεθος της εικόνας
πριν να αλλάξετε ή να αποσυνδέσετε
το καλώδιο σήματος ή να σβήσετε την
οθόνη.
(DVI/HDMI Mode)
Προβλήματα
Τρέχουσα Κατάσταση
Διορθωτική ενέργεια
Δεν υπάρχει εικόνα
Αναμμένο LED
•
Σβηστό LED
•
•
Το LED είναι πορτοκαλί
•
•
EL-16
Με τη χρήση της OSD, ρυθμίστε
τη φωτεινότητα και την αντίθεση
στο μέγιστο ή επαναφέρετέ τις
στις προεπιλεγμένες τους
ρυθμίσεις.
Ελέγξτε το διακόπτη
τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος
βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένο
στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε αν είναι αναμμένος ο
υπολογιστής.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
S240HL
S240HL********(“*” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same
product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized
standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:
Lead
0.1% Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1% Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
0.1%
Hexavalent Chromium
0.1% Cadmium
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2011.
Jan. 31, 2011
Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
S240HL
SKU Number:
S240HL********
(“*” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising