Acer | ET400U | Acer ET400U User Manual

Οθόνη LCD Acer
Οδηγός χρήστη
Ελληνικά
Copyright © 2018. Acer Incorporated.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αρχική Έκδοση: 4/2018
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση, δίχως
την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο γι' αυτές τις αναθεωρήσεις ή
αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις του παρόντος
εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων ή δημοσιεύσεων. Η συγκεκριμένη επιχείρηση
δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του
παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή
καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς και το μέρος
αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου
αναγράφονται στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία
που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό
μοντέλου και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά,
μέσω φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
της Acer.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αριθμός μοντέλου: __________________________________
Σειριακός αριθμός: ___________________________________
Ημερομηνία αγοράς: ________________________________
Τόπος αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιρειών χρησιμοποιούνται στο παρόν
μόνο για λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες τους.
Οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν υποδηλώνουν
πρόβλημα.
•
Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει κατά
την αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το διακόπτη τροφοδοσίας κι έπειτα ανάψτε
την ξανά για να σιγουρευτείτε πως έχει σταματήσει το τρεμοπαίξιμο.
•
Ενδέχεται να παρατηρήσετε ελαφρώς άνιση φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το
μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην επιφάνεια εργασίας.
•
Η οθόνη LCD διαθέτει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Ενδέχεται
να περιλαμβάνει ελαττώματα της τάξεως του 0,01% ή λιγότερο, όπως το να λείπει ένα
εικονοστοιχείο ή να είναι συνέχεια αναμμένο ένα εικονοστοιχείο.
•
Εξαιτίας της φύσης των οθονών LCD, ενδέχεται να παραμείνει αποτυπωμένη μια εικόνα
από την προηγούμενη οθόνη αφού θα την έχετε σβήσει, όταν προβάλλεται για πολλές
ώρες η ίδια εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η οθόνη θα επανέλθει σταδιακά κατά την
αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της από το διακόπτη τροφοδοσίας για μερικές ώρες.
Καθαρισμός της οθόνης σας
Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό της οθόνης σας:
•
Αποσυνδέετε πάντα την οθόνη από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
•
Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη καθώς και το μπροστά και
πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
Ελληνικά
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
και την άνεσή σας
Ελληνικά
Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής.
Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία από τον εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Ασφαλής ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
Αυξάνετε σταδιακά την ένταση έως ότου να ακούτε καθαρά και άνετα, χωρίς
παραμόρφωση.
•
Αφού ρυθμίσετε την ένταση ήχου, μην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρμοστεί τα αυτιά
σας.
•
Περιορίστε το χρόνο που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
•
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
•
Χαμηλώστε την ένταση ήχου εάν δεν μπορείτε να ακούσετε άτομα που μιλούν κοντά
σας.
Προειδοποιήσεις
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
•
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν
μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
•
Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα
ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει
ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί,
ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά
ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν
παρέχεται σωστός αερισμός.
•
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των
θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να
βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην
χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
•
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε
τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη
επιφάνεια.
•
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά σε εσωτερικές
συσκευές.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην
ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
•
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο
καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης
δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν
ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
•
Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά
μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας διακλάδωσης. Εάν
χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της
προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
•
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα
ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του καλωδίου ισχύος.
Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον
ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν
χρειάζεται να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αποσπώμενου τύπου,
αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου SPT-2, ελάχιστης τιμής 7 A 125 V,
εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστου μήκους 4,6 μέτρων (15 ποδών).
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των
καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Παραπέμπετε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο
προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί
•
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
•
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
•
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
•
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
•
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του
Ελληνικά
•
Ελληνικά
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Περιβάλλον πιθανών εκρήξεων
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα
έκρηξης περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του
οχήματός σας. Οι σπινθήρες στις περιοχές αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη
ή πυρκαγιά με πιθανό ανθρώπινο τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή κοντά σε πρατήρια, χώρους αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, εγκαταστάσεις
χημικών ουσιών ή σε χώρους όπου υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες εκρήξεων. Τα μέρη
με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα, σήμανση σε εμφανές
σημείο. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιοχές κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις
μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο
(όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως
κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Διατηρείτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Η Acer είναι εξαιρετικά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική προστασία και θεωρεί την
ανακύκλωση, ως μορφή διάσωσης και απόρριψης χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μια
από τις κορυφαίες προτεραιότητες της επιχείρησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φορτίο που
επιβαρύνει το περιβάλλον.
Εμείς στην Acer είμαστε εξαιρετικά συνειδητοποιημένοι για τις επιπτώσεις των εμπορικών
δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και αγωνιζόμαστε να αναγνωρίσουμε και παρέχουμε
τις καλύτερες διαδικασίες εργασίας με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τα προϊόντα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των άλλων προϊόντων μας.
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για να
ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία
του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Δήλωση Pixel LCD
Η δήλωση διαχείρισης ενέργειας πρέπει να έχει ως εξής.
•
Ενεργοποίηση λειτουργίας Ύπνου της οθόνης εντός 5 λεπτών από την αδράνεια του
χρήστη.
•
Ξυπνήστε την οθόνη όταν είναι σε λειτουργία Ενεργού Σβησίματος, μετακινήστε το
ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών ενδέχεται να παραπονιούνται για καταπόνηση
των ματιών και πονοκεφάλους έπειτα από παρατεταμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες
εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό
τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες,
στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας και άλλοι παράγοντες
αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.
Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Τα
ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους βραχίονες,
το λαιμό ή την πλάτη:
•
μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
•
πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησία
•
πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
•
δυσκαμψία ή σφίξιμο
•
αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία
και/ή πόνο που σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως
γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρείας σας.
Η ακόλουθη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης,
χρησιμοποιώντας υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:
•
αποφεύγετε να στέκεστε σε σταθερή στάση για πολύ ώρα
•
αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
•
σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να
απομακρύνετε την ένταση από τους μύες των ποδιών σας
Ελληνικά
Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας. Παρόλα
αυτά, μερικά pixel ενδέχεται περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή
κόκκινα σημεία. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής
λειτουργίας.
Ελληνικά
Φροντίδα της όρασής σας
Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής,
εκθαμβωτικός, υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά
γράμματα και οθόνες χαμηλής αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις
ενότητες που ακολουθούν παρέχονται προτάσεις για το πώς μπορείτε να μειώσετε την
καταπόνηση της όρασης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
•
Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας, κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και
εστιάζοντας σε απομακρυσμένο σημείο.
•
Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μη στεγνώνουν.
Οθόνη
•
Να διατηρείτε την οθόνη σας καθαρή.
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την άνω πλευρά της οθόνης, έτσι
ώστε τα μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
•
Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε άνετο επίπεδο για
υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
•
Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
•
τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλαϊνή πλευρά της να κοιτάζει
το παράθυρο ή άλλη πηγή φωτός
•
ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτινών, σκιάστρων ή
περσίδων
•
χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
•
αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
•
χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης υπερβολικού φωτός
•
χρησιμοποιώντας γείσο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την άνω
μπροστινή πλευρά της οθόνης
•
Αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περίεργες γωνίες θέασης.
•
Αποφεύγετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να καταστήσετε τη χρήση του
υπολογιστή σας πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
•
Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
•
Εισπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
•
Ασκηθείτε τακτικά και διατηρείτε υγιές σώμα.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
ET400U
ET400U xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55022:2010+AC:2011 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Sep.01,2016
Date
Δήλωση συμμόρφωσης
Ελληνικά
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Ελληνικά
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
ET400U
SKU Number:
ET400U xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible
Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Federal Communications
Commission
Declaration of Conformity
Αποσυσκευασία
1
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας AC
Εξοικονόμηση ενέργειας
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Τοποθέτηση
Χειριστήρια χρήστη
Εξωτερικοί έλεγχοι
Χρήση του Μενού Συντόμευσης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Λειτουργία HDMI/DP (Προαιρετική)
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8
8
9
17
17
Περιεχόμενα
iii
Οδηγίες ασφαλείας
iii
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
iii
Καθαρισμός της οθόνης σας
iii
Προσβασιμότητα
iv
Ασφαλής ακρόαση
iv
Προειδοποιήσεις
iv
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
iv
Σέρβις του προϊόντος
v
Περιβάλλον πιθανών εκρήξεων
vi
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
vi
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού πληροφορικής vi
Οδηγίες απόρριψης
vi
Δήλωση Pixel LCD
vii
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
vii
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή
vii
Φροντίδα της όρασής σας
viii
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
viii
Δήλωση συμμόρφωσης
ix
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
x
Ελληνικά
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
και την άνεσή σας
Αποσυσκευασία
Οθόνη LCD
Εγχειρίδιο γρήγορης
εκκίνησης
Καλώδιο VGA
(προαιρετικό)
LCD Monitor ET0 series-ET400U
USER GUIDE
Καλώδιο DP
(προαιρετικό)
Καλώδιο HDMI
(προαιρετικό)
Καλώδιο τροφοδοσίας AC
Ελληνικά
Ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη συσκευασία και φυλάξτε τα
υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να μεταφέρετε
στο μέλλον την οθόνη.
Ελληνικά
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
•
Τοποθέτηση της Βάσης
Σημείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και την βάση της οθόνης από την συσκευασίας της.
Προσεκτικά τοποθετήστε την οθόνη σε μια σταθερή επιφάνεια με την πρόσοψη προς τα
κάτω, χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα για να αποφύγετε τυχόν γρατζουνιά της οθόνης.
•
Κλίση
Δείτε την απεικόνιση πιο κάτω η οποία περιλαμβάνει παράδειγμα του εύρους κλίσης.
Μόνο στο υψηλότερο σημείο μπορούν να διατεθούν 8,5 μοίρες ανάκλισης για τη γωνία
ανύψωσης.
-3.5°
8.5
°
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε
είναι του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
•
Η οθόνη διαθέτει γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία σε περιοχές με
τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από το χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας ΕΡ στην είσοδο τροφοδοσίας και το
άλλο άκρο σε μια πρίζα τοίχου.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου
SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A/250 V. Το
σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα στην
οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη θα περάσει σε λειτουργία "Εξοικονόμηση ενέργειας" μέσω του σήματος ελέγχου
από το χειριστήριο της οθόνης, όπως υποδηλώνεται από την ενδεικτική λυχνία LED
πορτοκαλί χρώματος.
Κατάσταση
Λυχνία LED
ON (ΕΝΕΡΓΟ)
Μπλε
Λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας
Πορτοκαλί
Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας θα διατηρηθούν μέχρι να ανιχνευτεί σήμα ελέγχου ή
να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος ανάκτησης από την κατάστασης
Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση Αναμμένης είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Ελληνικά
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας AC
Ελληνικά
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης
Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο DDC.
Το DDC (Display Data Channel) αποτελεί πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω του οποίου η
οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις
αναλύσεις που υποστηρίζει και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο
DDC2B.
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20-ακίδων
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
1
ML_Lane 0+
2
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
3
ML_Lane 0-
4
ML_Lane 1+
5
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
6
ML_Lane 1-
7
ML_Lane 2+
8
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
9
ML_Lane 2-
10
ML_Lane 3+
Περιγραφή
11
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
12
ML_Lane 3-
13
KONFIG1
14
CONFIG2
15
AUX CH+
16
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
17
AUX CH-
18
Hot Plug (Τοποθέτηση εν θερμώ)
19
Επιστροφή
20
DP_PWR
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Ελληνικά
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
1
Δεδομένα TMDS 2+
2
Δεδομένα TMDS 2 Θωράκιση
3
Δεδομένα TMDS 2-
4
Δεδομένα TMDS 1+
5
Δεδομένα TMDS 1 Θωράκιση
6
Δεδομένα TMDS 1-
7
Δεδομένα TMDS 0+
8
Δεδομένα TMDS 0 Θωράκιση
9
Δεδομένα TMDS 0-
10
Ρολόι TMDS +
11
Θωράκιση ρολογιού TMDS
12
Ρολόι TMDS -
13
CEC
14
Δεσμεύεται (N.C. σε συσκευή)
15
SCL
16
SDA
17
Γείωση DDC/CEC
18
Τροφοδοσία +5 V
19
Ανίχνευση τοποθέτησης εν θερμώ
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 15-ακίδων
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
1
Κόκκινο
9
+5V
2
Πράσινο
10
Γείωση λογικής
3
Μπλε
11
Παρακολούθηση γείωσης
4
Παρακολούθηση γείωσης
12
DDC-σειριακά δεδομένα
5
DDC-επιστροφή
13
Οριζόντιος συγχρονισμός
6
Γείωση R
14
Κάθετος συγχρονισμός
7
Γείωση G
15
DDC-σειριακό ρολόι
8
Γείωση B
Ελληνικά
Πίνακας κανονικών χρονισμών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VGA
SVGA
SVGA
XGA
VESA
VESA
SXGA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
FHD
QHD
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VESA
Ανάλυση
640x480
800x600
800x600
1024x768
1280x960
1280x720
1280x1024
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
2560x1440
60Hz
56Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Τοποθέτηση
3.
4.
Σβήστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή σας από την πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εισόδου HDMI (προαιρετικά) ή/και στην υποδοχή DP (προαιρετικά)
της οθόνης και την υποδοχή εξόδου HDMI (προαιρετικά) ή/και στην υποδοχή DP (προαιρετικά) της κάρτας γραφικών
στον υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε τις βίδες στον συνδετήρα του καλωδίου σήματος.
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
Συνδέστε το τροφοδοτικό και το καλώδιο τροφοδοσίας στην οθόνη, στη
συνέχεια σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
DP
Ελληνικά
1.
2.
Ελληνικά
Χειριστήρια χρήστη
Εξωτερικοί έλεγχοι
Πλήκτρο Λειτουργίας
a.
b.
c.
d.
e.
Κατάσταση απενεργοποιημένης οθόνης Πατήστε για να ενεργοποιηθεί. Στην κανονική
οθόνη, οποιαδήποτε στιγμή Πατήσετε περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να
απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
Το μπλε δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη, το πορτοκαλί δείχνει λειτουργία αναμονής/
εξοικονόμησης ενέργειας ή κλειδωμένο OSD. Εάν δεν υπάρχει φως η οθόνη είναι
απενεργοποιημένη.
Πατήστε για να αλλάξετε το πλήκτρο για να εμφανίσετε το Αρχικό μενού. Πατήστε ξανά
για να εισέλθετε στην επόμενη λειτουργία στο Αρχικό μενού.
Το Αρχικό μενού της «Λειτουργίας 1 & Λειτουργίας 2» επιτρέπει στους χρήστες να το
προσαρμόσουν, το «Κύριο Μενού» και η «Εισαγωγή» είναι σταθερές λειτουργίες που
δεν μπορούν να αλλάξουν.
Το κουμπί εναλλαγής στο πίσω μέρος της οθόνης λειτουργεί όπως ένα χειριστήριο. Για
να μετακινήσετε τον δρομέα, απλά εναλλάξτε το πλήκτρο στις τέσσερις κατευθύνσεις.
Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή. Στο κύριο μενού το πράσινο
δείχνει ότι μπορεί να λειτουργήσει, το γκρι δείχνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Χρήση του Μενού Συντόμευσης
Το μενού OSD (εμφάνιση οθόνης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις
της οθόνης LCD. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξει το μενού OSD. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το μενού OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, τη θέση και τις
γενικές ρυθμίσεις του μενού OSD. Για προηγμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στην
επόμενη σελίδα:
Κύρια σελίδα
1.
Πλήκτρο συντόμευσης1 (Modes (Λειτουργίες),
Brightness (Φωτεινότητα), Volume (Ένταση),
Gamma (Γάμμα), Contrast (Αντίθεση), Blue Light
(Μπλε φως), Over Drive (Υπεροδήγηση), PIP/PBP)
2.
Πλήκτρο συντόμευσης2 (Modes (Λειτουργίες),
Brightness (Φωτεινότητα), Volume (Ένταση),
Gamma (Γάμμα), Contrast (Αντίθεση), Blue Light
(Μπλε φως), Over Drive (Υπεροδήγηση), PIP/PBP)
3.
Επιλογή εισόδου
4.
Μενού OSD
Menu
Mode
Standard
Brightness
80
Input
HDMI1
Πλήκτρο συντόμευσης1 (προεπιλογή: Game mode (Λειτουργία
Παιχνιδιού))
Για να επιλέξετε τη λειτουργία παιχνιδιού (sRGB, Reading, Darkroom), ποιο καθορισμένο από
το χρήστη προφίλ θα χρησιμοποιηθεί ή ποιο σενάριο (User, Standard, ECO, Graphics, Movie)
Modes
sRGB
Standard
Move
Reading
Darkroom
User
ECO
Graphics
Movie
OK
Πλήκτρο συντόμευσης2 (προεπιλογή: Brightness (Φωτεινότητα))
Ανοίξτε τον έλεγχο Φωτεινότητα και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση φωτεινότητας.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το χειριστήριο για να εξέλθετε από την τρέχουσα σελίδα και να
αποθηκεύσετε.
Brightness
80
Adjust
OK
Ελληνικά
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους παραπομπής και
μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν.
Ελληνικά
Επιλογή εισόδου
Ανοίξτε τον έλεγχο εισόδου και επιλέξτε DP In, Mini DP ,HDMI1, HDMI2 ή Αυτόματη Πηγή.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το χειριστήριο για να εξέλθετε από την τρέχουσα σελίδα και να
αποθηκεύσετε.
Input
Input
HDMI1
Auto Source
Move
On
Enter
Move
Η σελίδα Λειτουργιών
Ανοίξτε την σελίδα Λειτουργιών για να προσαρμόσετε τις λειτουργίες, τις ρυθμίσεις που θέλετε
χρησιμοποιώντας τα βέλη. Μόλις τελειώσετε, περιστρέψτε το χειριστήριο προς τα αριστερά ή
προς τα δεξιά για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο ή χρησιμοποιήστε το
X
για
να εξέλθετε από την τρέχουσα σελίδα και για αποθήκευση.
Picture (Εικόνα)
Mode - Standard
Picture
Brightness
80
Color
Contrast
50
Audio
Black Boost
Performance
Blue Light
5
Off
OSD
ACM
Off
System
Super Sharpness
Off
Information
Auto Config
H.Position
Move
Enter
50
Exit
Mode - Standard
Picture
V.Position
50
Color
Focus
50
Audio
Clock
50
Performance
OSD
System
Information
Move
Enter
Exit
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξει το μενού OSD.
2.
Μετακινήστε το χειριστήριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε Εικόνα από
το OSD. Στη συνέχεια, μεταβείτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που θέλετε να
ρυθμίσετε και πατήστε το χειριστήριο για να το εισαγάγετε.
Μετακινήστε το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τις ολισθαίνουσες
κλίμακες.
Το μενού Picture (Εικόνα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των ρυθμίσεων
Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση), Black Boost (Ενίσχυση μαύρου), Blue Light
(Μπλε φως), ACM και Super Sharpness (Σούπερ ευκρίνεια).
Brightness (Φωτεινότητα): Ρυθμίστε την τιμή φωτεινότητας από 0 έως 100.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Ρυθμίζει την ισορροπία ανάμεσα στις φωτεινές και τις σκοτεινές σκιές.
3.
4.
5.
6.
Color (Χρώμα)
Mode - Standard
Picture
Gamma
Color
Colour Temp
2.2
Warm
Audio
R Gain
50
Performance
G Gain
50
OSD
B Gain
50
System
R Bias
50
Information
G Bias
50
B Bias
Move
50
Exit
Enter
Mode - Standard
Picture
Modes
Color
Color Space
Standard
Audio
Grayscale Mode
Off
Performance
6-axis Hue
OSD
6-axis Saturate
System
Information
Move
Enter
Exit
Ελληνικά
Contrast (Αντίθεση): Ρυθμίστε την τιμή αντίθεσης από 0 έως 100.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Ρυθμίζει τον βαθμό διαφοράς ανάμεσα στις φωτεινές και τις σκοτεινές
περιοχές.
7. Black Boost (Ενίσχυση μαύρου): Ρυθμίστε την τιμή Ενίσχυσης μαύρου από 0 έως 10.
Βελτιώνει τις σκιές αυξάνοντας τη φωτεινότητα χωρίς να αλλάξετε τις φωτεινότερες
σκιές.
8. Blue Light (Μπλε φως): Φιλτράρει το μπλε φως για να προστατευτούν τα μάτια σας
προσαρμόζοντας το πόσο πολύ μπλε φως θα εμφανίζεται -- 80%, 70%, 60%, ή 50%.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Οι υψηλότερες τιμές επιτρέπουν τη είσοδο σε περισσότερο μπλε
φως. Για την καλύτερη προστασία, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή.
9. ACM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ACM. Η προεπιλογή είναι off (ανενεργό).
10. Super Sharpness (Υψηλή Ευκρίνεια): Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή
Super Sharpness (Σούπερ Ευκρίνεια). Με την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας μπορεί
να γίνει προσομοίωση εικόνων υψηλής ανάλυσης, ενισχύοντας την πυκνότητα
εικονοστοιχείων της αρχικής πηγής για να καταστήσετε τις εικόνες πιο ευκρινείς και
καθαρές.
Auto Config (Αυτόματης διαμόρφωσης): Ρυθμίζει αυτόματα την οθόνη στη βέλτιστη
ρύθμιση της, συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας θέσης (H.Position), της
κατακόρυφης θέσης (V.Position), της Focus (Εστίαση) και του Clock (Ρολοι).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Αυτή η επιλογή μενού είναι μόνο διαθέσιμη μόνο όταν είναι διαθέσιμη
η πηγή εισόδου VGA In.
11. Focus (Εστίαση) Ρυθμίζει την χρονική στιγμή φάσης ώστε να συγχρονίζεται με το σήμα
του βίντεο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Αυτή η επιλογή μενού είναι μόνο διαθέσιμη μόνο όταν είναι διαθέσιμη
η πηγή εισόδου VGA In.
12. Clock (Ρολοι): Ρυθμίζει την χρονική στιγμή συχνότητατς ώστε να συχρονίζεται με το
σήμα του βίντεο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Αυτή η επιλογή μενού είναι μόνο διαθέσιμη μόνο όταν είναι διαθέσιμη
η πηγή εισόδου VGA In.
Ελληνικά
1.
2.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξει το μενού OSD.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε Color (Χρώμα) από το
OSD. Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε να
προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
Μετακινήστε το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τις ολισθαίνουσες
κλίμακες.
Η λειτουργία Gamma (Γάμμα) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τόνο φωτεινότητας. Η
προεπιλεγμένη τιμή είναι 2,2 (πρότυπη τιμή για Windows).
Color temperature (Θερμοκρασία χρώματος): Η προεπιλογή είναι το θερμό. Μπορείτε
να επιλέξετε Cool (Ψυχρό), Normal (Κανονικό), Warm (Θερμό), Bluelight (Μπλε φως) ή
User (Χρήστης).
sRGB: Η προεπιλογή είναι ανενεργό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το sRGB ώστε να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχία με τις περιφερειακές
συσκευές, όπως εκτυπωτές και ψηφιακές κάμερες.
6-axis Hue (Απόχρωση 6 αξόνων): Προσαρμόζει την απόχρωση red (κόκκινου), green
(πράσινου), blue (μπλε), yellow (κίτρινου), magenta (ματζέντα) και cyan (κυανού).
6-axis Saturate (Κορεσμός 6 αξόνων): Προσαρμόζει τον κορεσμό red (κόκκινου), green
(πράσινου), blue (μπλε), yellow (κίτρινου), magenta (ματζέντα) και cyan (κυανού).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Audio (Ήχος)
Mode - Standard
Picture
Volume
Color
Mute
70
Off
Audio
Performance
OSD
System
Information
Move
1.
2.
Exit
Enter
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξει το μενού OSD.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε Ήχος από το OSD.
Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε να
προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
Μετακινήστε το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τις ολισθαίνουσες
κλίμακες.
Volume (Τόμος): Ρύθμιση της έντασης ήχου
Mute (Σίγαση): Για να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σίγασης.
3.
4.
5.
Performance (Απόδοση)
Mode - Standard
Picture
Over Drive
Color
Adaptive Sync
On
Audio
Refresh Rate Num
Off
Normal
Performance
OSD
System
Information
Move
Enter
Exit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OSD
Mode - Standard
Picture
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
Off
Performance
OSD Lock
Off
English
10
OSD
System
Information
Move
Enter
Exit
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξει το μενού OSD.
2.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε OSD από το OSD.
Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε να
προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
3.
Μετακινήστε το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τις ολισθαίνουσες
κλίμακες.
4.
Language (Γλώσσα): Ορίστε τη γλώσσα μενού OSD.
5.
OSD timeout (Εξωχρονισμός OSD): Προσαρμόστε την καθυστέρηση πριν την
απενεργοποίηση του μενού OSD.
6.
Transparency (Διαφάνεια): Επιλέξτε τη διαφάνεια όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
παιχνιδιού. Η διαφάνεια μπορεί να είναι 0% (ανενεργό), 20%, 40%, 60%, ή 80%.
7.
OSD Lock (Κλείδωμα OSD)Για να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
κλειδώματος OSD.
Ελληνικά
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξει το μενού OSD.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε Gaming (Παιχνίδια)
από το OSD. Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που
επιθυμείτε να προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
Μετακινήστε το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τις ολισθαίνουσες
κλίμακες.
OD: Επιλέξτε Off (Ανενεργό), Normal (Κανονικό), ή Extreme (Ακραίο).
Adaptive Sync (Προσαρμοζόμενος συγχρονισμός): Για να επιλέξετε ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του Προσαρμοζόμενου συγχρονισμού.
Refresh Rate Num (Αριθμός ρυθμού ανανέωσης): Εμφανίστε τον τρέχοντα ρυθμό
ανανέωσης της οθόνης στην οθόνη.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Αν η επιλογή FreeSync έχει τεθεί σε "On" (Ενεργό), η κάθετη
συχνότητα αλλάζει στο μενού οθόνης OSD.
Ελληνικά
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση:
OSD Locked (Κλειδωμένο OSD):
• Ορίστε το OSD Lock (Κλείδωμα OSD) σε "On" (Ενεργό) από την
επιλογή OSD και πατήστε "Enter" για να εκτελέσετε τη λειτουργία
κλειδώματος όλων των πλήκτρων.
• Το μήνυμα "OSD Locked" (Κλειδωμένο OSD) θα εμφανιστεί στη
μέση της οθόνης.
• Το φως των λυχνιών LED θα αλλάξει από μπλε σε πορτοκαλί.
• Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο οθόνης για να εμφανιστεί το μήνυμα
"OSD Locked" (Κλειδωμένο OSD).
OSD Unlocked (Ξεκλειδωμένο OSD):
• Σε κανονική κατάσταση προβολής πατήστε το πλήκτρο "Navi
Key" (Πλήκτρο πλοήγησης) στη μέση για περισσότερα από 3
δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "OSD Unlock"
(Ξεκλείδωμα OSD).
• Το μήνυμα "OSD Unlock" (Ξεκλείδωμα OSD) θα εμφανιστεί στη
μέση της οθόνης.
• Οι λυχνίες LED θα επανέλθουν στο μπλε χρώμα.
System (Σύστημα)
Mode - Standard
Picture
Input
Color
Auto Source
Audio
DP Format
Performance
OSD
System
Information
HDMI
On
DP1.2
Wide Mode
Full
PIP/PBP
Hot Key Assignment
DDC/CI
On
HDMI Black Level
Move
Normal
Exit
Enter
Mode - Standard
Picture
Quick start mode
Off
Color
Audio
Performance
OSD
System
Information
Move
Enter
Exit
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξει το μενού OSD.
2.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε System (Σύστημα)
από το OSD. Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που
επιθυμείτε να προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
3.
Μετακινήστε το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τις ολισθαίνουσες
κλίμακες.
Input (Είσοδος): Επιλέξτε την πηγή από DP, HDMI1 ή HDMI2.
5.
Auto Source (Αυτόματη πηγή): Η προεπιλογή είναι "On" (Ενεργό), μπορεί να
υποστηρίξει αυτόματη αναζήτηση για πηγή σήματος σε σειρά.
6.
DP Format (Μορφή DP): Η προεπιλογή είναι DP1.2, μπορεί η επιλογή DP που
υποστηρίζει μορφή DP1.1 ή DP1.2.
7.
Wide mode (Ευρεία λειτουργία): Μπορείτε να επιλέξετε ποια αναλογία οθόνης
χρησιμοποιείτε. Οι επιλογές είναι Full (Πλήρης), Aspect (Αναλογία) και 1:1.
8.
Ρυθμίσεις PIP/PBP
9.
Hotkey Assigment (Εκχώρηση πλήκτρου συντόμευσης): Επιλέξτε τη λειτουργία του
πλήκτρου συντόμευσης 1(Modes (Λειτουργίες), Brightness (Φωτεινότητα), Volume
(Ένταση), Gamma (Γάμμα), Contrast (Αντίθεση), Blue Light (Μπλε φως), Over Drive
(Υπεροδήγηση), PIP/PBP) και του πλήκτρου συντόμευσης 2 (Modes (Λειτουργίες),
Brightness (Φωτεινότητα), Volume (Ένταση), Gamma (Γάμμα), Contrast (Αντίθεση),
Blue Light (Μπλε φως), Over Drive (Υπεροδήγηση), PIP/PBP)
10. DDC/CI: Επιτρέπει τη ρύθμιση των ρυθμίσεων οθόνης μέσω του λογισμικού του Η/Υ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Το DDC/CI, συντόμευση για Προβολή Καναλιού Δεδομένων/Διεπαφή
Εντολών που επιτρέπει την αποστολή των ελέγχων της οθόνης μέσω λογισμικού.
11. Ρύθμιση HDMI Black level (Στάθμη μαύρου HDMI)
12. Quick start mode (Λειτουργία γρήγορης έναρξης): Επιλέξτε Off (Ανενεργό) ή On
(Ενεργό). Ενεργοποιήστε για να επιταχυνθεί η ταχύτητα εκκίνησης.
Information Page (Σελίδα πληροφοριών)
On
Mode - Standard
Picture
Main Source
HDMI
Color
Resolution
1920x1080
Audio
Performance
H/V Frequency
H: 66KHzV: 60Hz
OSD
Mode
Normal
System
Series Number:
Information
MN53035032682018TPV888
Reset All Setting
Move
Enter
Exit
1.
Πατήστε το πλήκτρο Menu για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω/κάτω, επιλέξτε τη σελίδα Information
(Πληροφορίες) για να προβάλλετε τις βασικές πληροφορίες για την οθόνη και την
τρέχουσα είσοδό σας.
3.
Reset all settings (Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων): Επαναφέρει τις προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις χρώματος στις εργοστασιακές προεπιλογές.
Ελληνικά
4.
Save Setting to… (Αποθήκευση ρύθμισης σε...) (μόνο λειτουργία χρήστη)
Ελληνικά
Mode - User
Picture
Color
Audio
Mode: Standard
Mode: ECO
Mode: Graphic
Performance
Mode: Movie
OSD
Mode: User
System
Information
Save setting to...
Move
Enter
Exit
1.
Πατήστε το πλήκτρο Menu για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε "Save Setting to…
(Αποθήκευση ρύθμισης σε...)" από το OSD. Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να
πλοηγηθείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε να προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο
για να εισέλθετε.
3.
Save Setting to Game mode (Αποθήκευση ρύθμισης σε λειτουργία Παιχνιδιού):
Υπάρχουν τρεις διαθέσιμα προφίλ που ορίζονται από τον χρήστη. Όταν αποφασίσετε
ποιες ρυθμίσεις σας ταιριάζουν, αποθηκεύστε τες και το σύστημα θα είναι σε θέση να
ανακαλέσει τις ρυθμίσεις στο μέλλον όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Λειτουργία HDMI/DP (Προαιρετική)
Πρόβλημα
Δεν υπάρχει ορατή
εικόνα
Κατάσταση
λυχνίας LED
Λύση
Μπλε
Με τη χρήση του μενού οθόνης (OSD), ρυθμίστε
τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μέγιστο ή
επαναφέρετέ τα στην προεπιλεγμένη ρύθμισή
τους.
Σβηστή
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι
σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή είναι
ενεργοποιημένο και αν βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας/αναμονής.
Σημείωση: Η οθόνη της Acer προορίζεται για προβολή βίντεο και εικόνων των
πληροφοριών που λαμβάνονται από ηλεκτρονικές συσκευές.
Ελληνικά
Πριν στείλετε την οθόνη LCD σας για επισκευή, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα
αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να προβείτε σε διάγνωση του
προβλήματος.
Download PDF

advertising