Acer | KG281K | Acer KG281K User Manual

Οθόνη LCD Acer
Οδηγός χρήστη
Ελληνικά
Copyright © 2017. Acer Incorporated.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αρχική Έκδοση: 07/2017
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση, δίχως
την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο γι' αυτές τις αναθεωρήσεις ή
αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις του παρόντος
εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων ή δημοσιεύσεων. Η συγκεκριμένη επιχείρηση
δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του
παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή
καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς και το μέρος
αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου
αναγράφονται στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία
που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό
μοντέλου και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά,
μέσω φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
της Acer.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αριθμός μοντέλου: ________________________________
Σειριακός αριθμός: ________________________________
Ημερομηνία αγοράς: _______________________________
Τόπος αγοράς: ___________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιρειών χρησιμοποιούνται στο παρόν
μόνο για λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες τους.
ii
Οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν υποδηλώνουν
πρόβλημα.
•
Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει κατά
την αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το διακόπτη τροφοδοσίας κι έπειτα ανάψτε
την ξανά για να σιγουρευτείτε πως έχει σταματήσει το τρεμοπαίξιμο.
•
Ενδέχεται να παρατηρήσετε ελαφρώς άνιση φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το
μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην επιφάνεια εργασίας.
•
Η οθόνη LCD διαθέτει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Ενδέχεται
να περιλαμβάνει ελαττώματα της τάξεως του 0,01% ή λιγότερο, όπως το να λείπει ένα
εικονοστοιχείο ή να είναι συνέχεια αναμμένο ένα εικονοστοιχείο.
•
Εξαιτίας της φύσης των οθονών LCD, ενδέχεται να παραμείνει αποτυπωμένη μια εικόνα
από την προηγούμενη οθόνη αφού θα την έχετε σβήσει, όταν προβάλλεται για πολλές
ώρες η ίδια εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η οθόνη θα επανέλθει σταδιακά κατά την
αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της από το διακόπτη τροφοδοσίας για μερικές ώρες.
Καθαρισμός της οθόνης σας
Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό της οθόνης σας:
•
Αποσυνδέετε πάντα την οθόνη από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
•
Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη καθώς και το μπροστά και
πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
iii
Ελληνικά
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
και την άνεσή σας
Ελληνικά
Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής.
Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία από τον εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Ασφαλής ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
Αυξάνετε σταδιακά την ένταση έως ότου να ακούτε καθαρά και άνετα, χωρίς
παραμόρφωση.
•
Αφού ρυθμίσετε την ένταση ήχου, μην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρμοστεί τα αυτιά
σας.
•
Περιορίστε το χρόνο που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
•
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
•
Χαμηλώστε την ένταση ήχου εάν δεν μπορείτε να ακούσετε άτομα που μιλούν κοντά
σας.
Προειδοποιήσεις
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
•
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν
μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
•
Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα
ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει
ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί,
ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά
ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν
παρέχεται σωστός αερισμός.
•
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των
θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να
βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην
χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
•
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε
τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.
•
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με κραδασμού
που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά σε εσωτερικές συσκευές.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην
ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
•
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε
αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο καλώδιο.
iv
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης
δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν
ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
•
Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά
μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας διακλάδωσης. Εάν
χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της
προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
•
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα
ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του καλωδίου ισχύος.
Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον
ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Ελληνικά
•
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν
χρειάζεται να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι το νέο καλώδιο
τροφοδοσίας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο
στο UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου SPT-2, ελάχιστης τιμής 7 A 125 V, εγκεκριμένο
από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστου μήκους 4,6 μέτρων (15 ποδών).
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των
καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Παραπέμπετε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο
προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί
•
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
•
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
•
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
•
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη επισκευής
•
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του
v
Ελληνικά
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Περιβάλλον πιθανών εκρήξεων
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός
σας. Οι σπινθήρες στις περιοχές αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά
με πιθανό ανθρώπινο τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά
σε πρατήρια, χώρους αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, εγκαταστάσεις χημικών ουσιών
ή σε χώρους όπου υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες εκρήξεων. Τα μέρη με πιθανώς εκρηκτική
ατμόσφαιρα έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα, σήμανση σε εμφανές σημείο. Αυτά περιλαμβάνουν
τις περιοχές κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης
καυσίμων χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο η βουτάνιο) και
περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Διατηρείτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού πληροφορικής
Η Acer είναι εξαιρετικά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική προστασία και θεωρεί την
ανακύκλωση, ως μορφή διάσωσης και απόρριψης χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μια
από τις κορυφαίες προτεραιότητες της επιχείρησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φορτίο που
επιβαρύνει το περιβάλλον.
Εμείς στην Acer είμαστε εξαιρετικά συνειδητοποιημένοι για τις επιπτώσεις των εμπορικών
δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και αγωνιζόμαστε να αναγνωρίσουμε και παρέχουμε
τις καλύτερες διαδικασίες εργασίας με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τα προϊόντα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των άλλων προϊόντων μας.
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για να
ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία
του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.
acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
vi
Δήλωση Pixel LCD
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί έτοιμο για διαχείριση ισχύος:
•
Ενεργοποίηση λειτουργίας Ύπνου της οθόνης εντός 5 λεπτών από την αδράνεια του
χρήστη.
•
Ξυπνήστε την οθόνη όταν είναι σε λειτουργία Ενεργού Σβησίματος, μετακινήστε το
ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών ενδέχεται να παραπονιούνται για καταπόνηση
των ματιών και πονοκεφάλους έπειτα από παρατεταμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες
εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό
τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες,
στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας και άλλοι παράγοντες
αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.
Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες.
Τα ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους
βραχίονες, το λαιμό ή την πλάτη:
•
μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
•
πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησία
•
πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
•
δυσκαμψία ή σφίξιμο
•
αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία
και/ή πόνο που σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως
γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρείας σας.
Η ακόλουθη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης,
χρησιμοποιώντας υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:
•
αποφεύγετε να στέκεστε σε σταθερή στάση για πολύ ώρα
•
αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
•
σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να
απομακρύνετε την ένταση από τους μύες των ποδιών σας
vii
Ελληνικά
Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας. Παρόλα
αυτά, μερικά pixel ενδέχεται περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή κόκκινα
σημεία. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας.
Ελληνικά
Φροντίδα της όρασής σας
Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής,
εκθαμβωτικός, υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά
γράμματα και οθόνες χαμηλής αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις
ενότητες που ακολουθούν παρέχονται προτάσεις για το πώς μπορείτε να μειώσετε την
καταπόνηση της όρασης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
•
Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας, κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και
εστιάζοντας σε απομακρυσμένο σημείο.
•
Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μη στεγνώνουν.
Οθόνη
•
Να διατηρείτε την οθόνη σας καθαρή.
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την άνω πλευρά της οθόνης, έτσι
ώστε τα μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
•
Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε άνετο επίπεδο για
υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
•
Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
•
τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλαϊνή πλευρά της να κοιτάζει
το παράθυρο ή άλλη πηγή φωτός
•
ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτινών, σκιάστρων ή
περσίδων
•
χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
•
αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
•
χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης υπερβολικού φωτός
•
χρησιμοποιώντας γείσο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την άνω
μπροστινή πλευρά της οθόνης
•
Αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περίεργες γωνίες θέασης.
•
Αποφεύγετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να καταστήσετε τη χρήση του
υπολογιστή σας πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
•
Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
•
Εισπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
•
Ασκηθείτε τακτικά και διατηρείτε υγιές σώμα.
viii
Ελληνικά
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
KG281K
KG281K xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jul.05,2017
Date
Declaration of Conformity
ix
Ελληνικά
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
x
Product:
LCD Monitor
Model Number:
KG281K
SKU Number:
KG281K xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible
Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Αποσυσκευασία
Σύνδεση της βάσης
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας AC
Εξοικονόμηση ενέργειας
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20-ακίδων
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Τοποθέτηση
Χειριστήρια χρήστη
Εξωτερικοί έλεγχοι
Χρήση του Μενού Συντόμευσης
Η σελίδα Λειτουργίας
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Λειτουργία HDMI 1/HDMI 2/DP (Προαιρετική)
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
vi
vi
vii
vii
vii
viii
viii
ix
Περιεχόμενα
Οδηγίες ασφαλείας
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Καθαρισμός της οθόνης σας
Προσβασιμότητα
Ασφαλής ακρόαση
Προειδοποιήσεις
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Σέρβις του προϊόντος
Περιβάλλον πιθανών εκρήξεων
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Οδηγίες απόρριψης
Δήλωση Pixel LCD
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή
Φροντίδα της όρασής σας
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Declaration of Conformity
Federal Communications Commission Declaration of
Conformity
x
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10
15
15
xi
Ελληνικά
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την
άνεσή σας
iii
Αποσυσκευασία
Οθόνη LCD
Εγχειρίδιο γρήγορης
εκκίνησης
Καλώδιο DP
(Προαιρετικό)
KG281K
KG1 Series
USER GUIDE
Καλώδιο HDMI
(Προαιρετικό)
Καλώδιο τροφοδοσίας AC
1
Ελληνικά
Ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη συσκευασία και φυλάξτε τα
υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να μεταφέρετε
στο μέλλον την οθόνη.
Ελληνικά
•
Σύνδεση της βάσης
Σημείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία της.
Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη με την όψη προς τα κάτω σε μια σταθερή επιφάνεια -χρησιμοποιήστε ένα πανί για να μην γρατσουνιστεί η οθόνη.
•
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Για να βελτιστοποιήσετε τη θέση θέασης, μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίση της οθόνης
χρησιμοποιώντας και τα δύο σας χέρια για να κρατήσετε τις άκρες της οθόνης, όπως
φαίνεται παρακάτω. Η οθόνη μπορεί να προσαρμοστεί έως 15 μοίρες προς τα πάνω ή 5
μοίρες προς τα κάτω.
2
Ελληνικά
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας AC
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε
είναι του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
•
Η οθόνη διαθέτει γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία σε περιοχές με
τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από το χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας ΕΡ στην είσοδο τροφοδοσίας και το
άλλο άκρο σε μια πρίζα τοίχου.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου
SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A, 250 V. Το
σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα στην
οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη θα περάσει σε λειτουργία "Εξοικονόμηση ενέργειας" μέσω του σήματος ελέγχου
από το χειριστήριο της οθόνης, όπως υποδηλώνεται από την ενδεικτική λυχνία LED
πορτοκαλί χρώματος.
Κατάσταση
Λυχνία LED
ON (ΕΝΕΡΓΟ)
Μπλε
Λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας
Πορτοκαλί
Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας θα διατηρηθούν μέχρι να ανιχνευτεί σήμα ελέγχου ή
να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος ανάκτησης από την κατάστασης
Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση Αναμμένης είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα.
3
Ελληνικά
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης
Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο DDC.
Το DDC (Display Data Channel) αποτελεί πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω του οποίου η
οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις
αναλύσεις που υποστηρίζει και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο
DDC2B.
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Αρ.
ακίδας
4
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
1
Δεδομένα TMDS 2+
2
Δεδομένα TMDS 2 Θωράκιση
3
Δεδομένα TMDS 2-
4
Δεδομένα TMDS 1+
5
Δεδομένα TMDS 1 Θωράκιση
6
Δεδομένα TMDS 1-
7
Δεδομένα TMDS 0+
8
Δεδομένα TMDS 0 Θωράκιση
9
Δεδομένα TMDS 0-
10
Ρολόι TMDS +
11
Θωράκιση ρολογιού TMDS
12
Ρολόι TMDS -
13
CEC
14
Δεσμεύεται (N.C. σε συσκευή)
15
SCL
16
SDA
17
Γείωση DDC/CEC
18
Τροφοδοσία +5 V
19
Ανίχνευση τοποθέτησης εν θερμώ
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20-ακίδων
Ελληνικά
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
1
ML_Lane 0+
2
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
3
ML_Lane 0-
4
ML_Lane 1+
5
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
6
ML_Lane 1-
7
ML_Lane 2+
8
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
9
ML_Lane 2-
10
ML_Lane 3+
11
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
12
ML_Lane 3-
13
KONFIG1
14
CONFIG2
15
AUX CH+
16
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
17
AUX CH-
18
Hot Plug (Τοποθέτηση εν θερμώ)
19
Επιστροφή
20
DP_PWR
Περιγραφή
5
Ελληνικά
Πίνακας κανονικών χρονισμών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
* Μόνο HDMI.
6
VGA
VGA *
VGA *
MAC *
VESA *
SVGA
SVGA
SVGA *
SVGA *
MAC *
XGA
XGA *
XGA *
VESA *
VESA *
VESA
SXGA *
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
FHD
UHD
UHD
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VESA
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1152x870
1152x864
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
3840x2160
3840x2160
60Hz
72Hz
75Hz
66,662Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
74,55Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
30Hz
60Hz
Τοποθέτηση
3.
4.
Σβήστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή σας από την πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στο HDMI (προαιρετικό) και/ή την υποδοχή εισόδου DP (προαιρετικό) της οθόνης, και
το HDMI (προαιρετικό) και/ή την υποδοχή εξόδου DP (προαιρετικό) της κάρτας γραφικών στον υπολογιστή. Κατόπιν
σφίξτε τις βίδες στον συνδετήρα του καλωδίου σήματος.
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
Συνδέστε το τροφοδοτικό και καλώδιο ρεύματος στην οθόνη και βάλτε το σε σωστά γειωμένη πρίζα ρεύματος AC.
2
2
Σημείωση: Η έξοδος ήχου είναι μόνο για το μοντέλο εξόδου ήχου. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήστη για περισσότερες
οδηγίες.
FreeSync:
Επιτρέπει σε μία πηγή γραφικών που υποστηρίζεται από FreeSync να προσαρμόσει δυναμικά τον ρυθμό ανανέωσης
που βασίζεται στους τυπικούς ρυθμούς πλαισίου περιεχομένου για ενημέρωση αποδοτικής, εικονικά χωρίς κόλλημα και
χαμηλής λανθάνουσας προβολής.
7
Ελληνικά
1.
2.
Ελληνικά
Χειριστήρια χρήστη
Εξωτερικοί έλεγχοι
1&2 Πλήκτρο ισχύος
3
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
4
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
5
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
6
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
7
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε υποδεικνύει ότι η οθόνη είναι
ενεργοποιημένη. Το πορτοκαλί υποδεικνύει ότι η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/
εξοικονόμησης ενέργειας.
a. Πατήστε για προβολή της Κύριας σελίδας. Πατήστε ξανά για να εισέλθετε στην επόμενη
λειτουργία στο Μενού Λειτουργίας.
b. Όταν είναι ενεργή η Λειτουργία Μενού, πατήστε αυτό το επιλεγμένο πλήκτρο ή
μετακινηθείτε στην επόμενη λειτουργία.
a. Πατήστε για προβολή της Κύριας σελίδας. Πατήστε ξανά για να εισέλθετε στη λειτουργία
Επιλογής εισόδου.
b. Όταν είναι ενεργή η Λειτουργία Μενού, πατήστε αυτό το επιλεγμένο κουμπί ή
μετακινηθείτε στην προηγούμενη λειτουργία.
a. Πατήστε για προβολή της Κύριας σελίδας. Πατήστε ξανά για να εισέλθετε στη λειτουργία
ρύθμισης Έντασης ήχου.
b. Όταν το Μενού Λειτουργίας είναι ενεργό, αυτό το κουμπί θα εισαγάγει μία επιλογή στο
OSD.
a. Πατήστε για να προβληθεί η Κύρια σελίδα. Πατήστε ξανά για να εισέλθετε στη
λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας.
b. Όταν είναι ενεργό το Μενού Λειτουργίας. Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
Μενού ή για έξοδο από το τρέχον Μενού.
a. Όταν είναι ενεργή η Κύρια σελίδα, πατήστε για να ενεργοποιηθεί ο έλεγχος Λειτουργιών
b. Όταν το Μενού Λειτουργίας είναι ενεργό, πατήστε για έξοδο από το τρέχον Μενού.
Για οθόνες με γυαλιστερά πλαίσια ο χρήστης θα πρέπει να προσέξει την τοποθέτηση της οθόνης, επειδή το πλαίσιο
προκαλεί ενοχλητικές αντανακλάσεις από το περιβάλλον φως και τις λαμπερές επιφάνειες.
8
Χρήση του Μενού Συντόμευσης
Το OSD (προβολή επί της οθόνης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των
ρυθμίσεων της οθόνης LCD σας. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας και
τις γενικές ρυθμίσεις. Για προηγμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στην επόμενη
σελίδα:
Κύρια σελίδα
Ρύθμιση της ρύθμισης Over Drive
Ανοίξτε τον έλεγχο Over Drive και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση Over Drive
χρησιμοποιώντας τα βέλη. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το
για να πάτε πίσω κατά
ένα επίπεδο.
Προσαρμογή της volume (έντασης)
Ανοίξτε το χειριστήριο Volume (Ένταση) και ρυθμίστε την Volume (Ένταση) χρησιμοποιώντας
τα βέλη. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το
για να πάτε πίσω κατά ένα επίπεδο.
99
9
Ελληνικά
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους παραπομπής και
μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν.
Επιλογή της Input (εισόδου)
Ελληνικά
Ανοίξτε το χειριστήριο εισόδου και επιλέξτε HDMI ή DP. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το
για να πάτε πίσω κατά ένα επίπεδο.
Input
Input
DVI-D
On
Auto Source
Η σελίδα Λειτουργίας
Ανοίξτε τη σελίδα Λειτουργίας για να προσαρμόσετε τα Picture (Εικόνα), Color (Χρώμα), Audio (Ήχος),
Gaming (Παιχνίδια), OSD, System (Σύστημα), Information (Πληροφορίες) και Save Setting to…
(Αποθήκευση ρύθμισης σε…) (Μόνο σε λειτουργία χρήστη), xxxx, στις ρυθμίσεις τις οποίες θέλετε
χρησιμοποιώντας τα βέλη. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τις πληροφορίες συστήματος της οθόνης σας
από αυτή τη σελίδα. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το
για να κλείσετε το μενού OSD.
Picture (Εικόνα)
Mode - Standard
Picture
Brightness
80
Color
Contrast
50
Audio
Black Boost
Gaming
Blue Light
Off
OSD
ACM
Off
50
System
Information
Save Setting to...
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼, επιλέξτε Picture (Εικόνα) από το OSD. Κατόπιν,
περιηγηθείτε στο στοιχείο της εικόνας που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄/► για να ρυθμίσετε τις κλίμακες δρομέων ή να
επιλέξετε τη ρύθμιση.
4.
Το μενού Picture (Εικόνα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των
ρυθμίσεων Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση), Black Boost (Ενίσχυση
μαύρου), Blue Light (Μπλε φως), ACM και Super Sharpness (Σούπερ ευκρίνεια).
5.
Brightness (Φωτεινότητα): Ρυθμίστε την τιμή φωτεινότητας από 0 έως 100.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Ρυθμίζει την ισορροπία ανάμεσα στις φωτεινές και τις σκοτεινές σκιές.
6.
Contrast (Αντίθεση): Ρυθμίστε την τιμή αντίθεσης από 0 έως 100.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Ρυθμίζει τον βαθμό διαφοράς ανάμεσα στις φωτεινές και τις σκοτεινές
περιοχές.
10
Black Boost (Ενίσχυση μαύρου): Ρυθμίστε την τιμή επιπέδου μαύρου από 0 έως 10.
Βελτιώνει τις σκιές αυξάνοντας τη φωτεινότητα χωρίς να αλλάξετε τις φωτεινότερες σκιές.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Εάν η εικόνα είναι πολύ φωτεινή ή έχει λίγες περιοχές σκίασης, η προσαρμογή
της ρύθμισης μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες παρατηρήσιμες αλλαγές στην εικόνα.
8.
Blue Light (Μπλε φως): Φιλτράρει το μπλε φως για να προστατευτούν τα μάτια σας
προσαρμόζοντας το πόσο πολύ μπλε φως θα εμφανίζεται -- 80%, 70%, 60%, ή 50%.
‑------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Οι υψηλότερες τιμές επιτρέπουν τη είσοδο σε περισσότερο μπλε φως. Για την
καλύτερη προστασία, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή.
9.
ACM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ACM. Η προεπιλογή είναι off (ανενεργό).
10. Super Sharpness (Σούπερ ευκρίνεια): Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Super
Sharpness (Σούπερ ευκρίνεια). Με την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας μπορεί να γίνει
προσομοίωση εικόνων υψηλής ανάλυσης, ενισχύοντας την πυκνότητα εικονοστοιχείων
της αρχικής πηγής για να καταστήσετε τις εικόνες πιο ευκρινείς και καθαρές.
Color (Χρώμα)
Mode - User
Picture
Gamma
Color
Color Temp.
2.2
Warm
Audio
R Gain
50
Gaming
G Gain
50
OSD
B Gain
50
System
R Bias
50
Information
G Bias
50
Save Setting to...
B Bias
50
Mode - User
Picture
Color
6-axis Hue
Audio
6-axis Saturate
Gaming
OSD
System
Save setting to...
Information
Move
Save Settint
to...
Enter
Quick Start Mode
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ επιλέξτε Color (Χρώμα) από το OSD. Ακολούθως μεταβείτε
στο στοιχείο εικόνας που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
3.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄/► για να ρυθμίσετε τις κλίμακες δρομέων ή να
επιλέξετε τη ρύθμιση.
4.
Η λειτουργία Gamma (Γάμμα) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τόνο φωτεινότητας. Η
προεπιλεγμένη τιμή είναι 2,2 (πρότυπη τιμή για Windows).
5.
Color temperature (Θερμοκρασία χρώματος): Η προεπιλογή είναι το θερμό. Μπορείτε
να επιλέξτε Warm (Ζεστό), Normal (Κανονικό), Cool (Ψυχρό), Blue Light (Μπλε φως) ή
User (Χρήστης).
11
Ελληνικά
7.
Ελληνικά
6.
6-axis Hue (Απόχρωση 6 αξόνων): Προσαρμόζει την απόχρωση red (κόκκινου), green
(πράσινου), blue (μπλε), yellow (κίτρινου), magenta (ματζέντα) και cyan (κυανού).
7.
6-axis Saturate (Κορεσμός 6 αξόνων): Προσαρμόζει τον κορεσμό red (κόκκινου), green
(πράσινου), blue (μπλε), yellow (κίτρινου), magenta (ματζέντα) και cyan (κυανού).
Audio (Ήχος)
Mode - User
Picture
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
Off
Gaming
Refresh Rate Num
Off
English
120
OSD
System
Information
Save Setting to...
Quick Start Mode
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼ επιλέξτε OSD από το OSD. Ακολούθως
πλοηγηθείτε στη ρύθμιση που επιθυμείτε να αλλάξετε.
3.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄/► για να ρυθμίσετε τυχόν κλίμακες δρομέων.
4.
Volume (Τόμος): Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Gaming (Παιχνίδια)
Mode - User
Picture
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
Off
Gaming
Refresh Rate Num
Off
English
120
OSD
System
Information
Save Setting to...
Quick Start Mode
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼ επιλέξτε OSD από το OSD. Ακολούθως
πλοηγηθείτε στη ρύθμιση που επιθυμείτε να αλλάξετε.
3.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε τη ρύθμιση.
4.
Over Drive: Επιλέξτε Off (Ανενεργό), Normal (Κανονικό), ή Extreme (Ακραίο).
5.
FreeSync: Για να ελέγξετε το FreeSync υποστήριξης ή όχι, η προεπιλογή είναι On (Ενεργό).
6.
Aim Point (Σημείο στόχου): Εμφανίζεται ένα σημείο στόχου στην οθόνη για παιχνίδια
στόχευσης.
12
OSD
Mode - User
Picture
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
Off
Gaming
Refresh Rate Num
Off
English
120
OSD
System
Information
Save Setting to...
Quick Start Mode
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼ επιλέξτε OSD από το OSD. Ακολούθως
πλοηγηθείτε στη ρύθμιση που επιθυμείτε να αλλάξετε.
3.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄/► για να ρυθμίσετε τις κλίμακες δρομέων ή να
επιλέξετε τη ρύθμιση.
4.
Language (Γλώσσα): Ορίστε τη γλώσσα μενού OSD.
5.
OSD timeout (Χρόνος εμφάνισης): Προσαρμόστε την καθυστέρηση πριν την
απενεργοποίηση του μενού OSD.
6.
Transparency (Διαφάνεια): Επιλέξτε τη διαφάνεια όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
παιχνιδιού. Η διαφάνεια μπορεί να είναι 0% (ΑΝΕΝΕΡΓΟ), 20%, 40%, 60%, ή 80%.
7.
Refresh rate num (Αριθμός ρυθμού ανανέωσης): Εμφανίστε τον τρέχοντα ρυθμό
ανανέωσης της οθόνης στην οθόνη.
13
Ελληνικά
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση:
Εάν το FreeSync είναι "ΕΝΕΡΓΟ", τότε η επιλογή Over Drive τίθεται στη θέση "Κανονικό" αυτόμα
τα.
Εάν το FreeSync είναι "ΑΝΕΝΕΡΓΟ", τότε ο χρήστης μπορεί να ορίσει την επιλογή Over Drive σε
μία από τις εξής τρεις ρυθμίσεις: (α) Έντονο (β) Κανονικό (γ) Ανενεργό.
System Setting (Ρύθμιση συστήματος)
Ελληνικά
Mode - User
Picture
Input
Color
Auto Source
Audio
DP Format
DP 1.2
Gaming
Wide Mode
Full
OSD
PIP/PBP
DVI_D
On
System
Hot Key Assignment
Information
DDC/CI
Save Setting to...
On
HDMI Black Level
Normal
Mode - User
Picture
Quick Start Mode
Off
Color
Audio
Gaming
OSD
System
Information
Save Setting to...
1.
Το μενού Setting (Ρύθμιση) χρησιμοποιείται για την επιλογή της εισόδου και άλλων
σημαντικών ρυθμίσεων.
2.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
3.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼ επιλέξτε Ρύθμιση από το OSD. Ακολούθως
πλοηγηθείτε στη ρύθμιση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
4.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄/► για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση.
5.
Input (Είσοδος): Επιλέξτε την πηγή από DP, HDMI1 ή HDMI2.
6.
Wide Mode (Ευρεία λειτουργία): Μπορείτε να επιλέξετε ποια αναλογία οθόνης
χρησιμοποιείτε. Οι επιλογές είναι Aspect (Αναλογία), Full (Πλήρης) και 1:1.
7.
Ρυθμίσεις PIP/PBP.
8.
Hotkey Assigment (Αντιστοίχιση πλήκτρων συντόμεσης): Επιλέξτε τη λειτουργία του
πλήκτρου συντόμευσης 1 (Brightness (Φωτεινότητα), Volume (Ένταση ήχου), Gamma
(Γάμμα), Contrast (Αντίθεση), Blue Light (Μπλε φως), Over Drive,PIP/PBP) και του
πλήκτρου συντόμευσης 2(Brightness (Φωτεινότητα), Volume (Ένταση ήχου), Gamma
(Γάμμα), Contrast (Αντίθεση), Blue Light (Μπλε φως), Over Drive,PIP/PBP)
9.
DDC/CI: Επιτρέπει τη ρύθμιση των ρυθμίσεων οθόνης μέσω του λογισμικού του Η/Υ.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Το DDC/CI, συντόμευση για Προβολή Καναλιού Δεδομένων/Διεπαφή Εντολών που
επιτρέπει την αποστολή των ελέγχων της οθόνης μέσω λογισμικού.
10. Ρύθμιση HDMI Black level (Στάθμη μαύρου HDMI)
11. Quick start mode (Λειτουργία γρήγορης έναρξης): Επιλέξτε Off (Ανενεργό) ή On
(Ενεργό). Ενεργοποιήστε για να επιταχυνθεί η ταχύτητα εκκίνησης.
14
Ελληνικά
Information (Πληροφορίες) προϊόντος
Mode - User
Picture
Main Source
DVI_D
Color
Resolution
1920x1080
Audio
H/V Frequency
H: 67KHz V: 60Hz
Gaming
Mode
Normal
OSD
Series Number
MML 3451 80060290001 4212
System
Reset All Settings
Information
Save Settings to...
Quick Start Mode
Σελίδα πληροφοριών (Χωρίς PIP/PBP)
Mode - User
Picture
Main Source
DVI_D
Color
Resolution
1920x1080
Audio
Gaming
OSD
System
Information
H/V Frequency
H: 67KHz V: 60Hz
Mode
Normal
Series Number
MML 3451 80060290001 4212
Reset All Settings
Save Settings to...
Quick Start Mode
Σελίδα πληροφοριών (Ενεργοποίηση PIP/PBP).
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼, επιλέξτε πληροφορίες για να προβάλλετε τις
βασικές πληροφορίες για την οθόνη και την τρέχουσα είσοδό σας.
3.
Reset all settings (Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων): Επαναφέρει τις προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις χρώματος στις εργοστασιακές προεπιλογές.
15
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν στείλετε την οθόνη LCD σας για επισκευή, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα
αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να προβείτε σε διάγνωση του
προβλήματος.
Λειτουργία HDMI 1/HDMI 2/DP (Προαιρετική)
Πρόβλημα
Κατάσταση
λυχνίας LED
Δεν υπάρχει ορατή Μπλε
εικόνα
Σβηστή
Λύση
Με τη χρήση του μενού οθόνης (OSD), ρυθμίστε
τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μέγιστο ή
επαναφέρετέ τα στην προεπιλεγμένη ρύθμισή τους.
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο στην οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι σωστά
συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή είναι
ενεργοποιημένο και αν βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας/αναμονής.
16
Ελληνικά
17
Download PDF