Acer | P167Q | Acer P167Q Quick Start Guide

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας
Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD:
•
Σβήστε την οθόνη LCD και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
•
Ψεκάστε ένα διάλειμμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρα. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές ζημίες σε αυτή.
Μην ασκήσετε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα ούτε να επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα αυτή μόνοι σας. Η επισκευή
οποιασδήποτε φύσης θα πρέπει να πραγματοποιείται από κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60° C (-4° έως 140° F). Η αποθήκευση της
οθόνης LCD σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη.
Βγάλτε αμέσως την οθόνη σας από την πρίζα και ενημερώστε κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν συμβεί κάποια
από τις παρακάτω συνθήκες:
•
Το καλώδιο Οθόνη-σε-Η/Υ είναι φθαρμένο ή έχει υποστεί ζημία.
•
Έκχυση υγρού στην οθόνη LCD ή η οθόνη εκτίθεται σε βροχή.
•
Η οθόνη LCD ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημία.
Για να αποτραπεί βλάβη στο πλαίσιο της LCD, μην τοποθετείτε την οθόνη ανάποδα επάνω σε μία επιφάνεια.
Συνδέοντας την οθόνη σας σε έναν υπολογιστή
1.
2.
3.
4.
Σβήστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή σας από την πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος ην υποδοχή εισόδου VGA (προαιρετικό) της οθόνης, με την υποδοχή εξόδου VGA
(προαιρετικό) της κάρτας γραφικών στον υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε τις βίδες στον συνδετήρα του καλωδίου
σήματος.
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
Συνδέστε το τροφοδοτικό και καλώδιο ρεύματος στην οθόνη και βάλτε το σε σωστά γειωμένη πρίζα ρεύματος AC.
VGA
Ελληνικά
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (ΟΓΕ) Οθόνης Υγρών
Κρυστάλλων της Acer
Ελληνικά
Εξωτερικοί έλεγχοι
Πλήκτρο Λειτουργίας
a. Κατάσταση απενεργοποίησης οθόνης. Πατήστε για ενεργοποίηση.
Σε λειτουργία κανονικής προβολής, πατήστε ανά πάσα στιγμή για
5 δευτερόλεπτα για να κάνετε απενεργοποίηση.
b. Το μπλε υποδεικνύει ότι η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία. Το
πορτοκαλί υποδεικνύει ότι η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής/εξοικονόμησης ενέργειας. Η σβηστή ένδειξη υποδηλώνει
απουσία τροφοδοσίας.
c. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο κατεύθυνσης για να προβάλετε
το Αρχικό Μενού. Πατήστε ξανά για να εισέλθετε στην επόμενη
λειτουργία στο Αρχικό Μενού.
d. Τα αρχικά μενού "Λειτουργία 1 & Λειτουργία 2" επιτρέπουν
προσαρμογή από το χρήστη, ενώ τα "Κύριου Μενού" και
"Φωτεινότητα " είναι σταθερά και δεν μπορούν να αλλάξουν.
e. Το πλήκτρο εναλλαγής στο πίσω μέρος του πλαισίου της Οθόνης
λειτουργεί ως χειριστήριο. Για να μετακινήσετε τον δρομέα, απλά
κινήστε το πλήκτρο στις τέσσερις κατευθύνσεις. Πατήστε το
πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Στο Κύριο
Μενού, η πράσινη ένδειξη υποδηλώνει εκτελέσιμη και η γκρι
ένδειξη μη εκτελέσιμη λειτουργία.
Προειδοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας
Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που προβλέπονται για μία
ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC. Τα εν λόγω όρια έχουν
καθοριστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.
Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή
σε ραδιο-επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε
μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στη ραδιοφωνική
ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο
χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
μέτρα:
•
•
•
•
Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
Δήλωση συμμόρφωσης CE
Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οθόνη LCD είναι σύμμορφη με τις βασικές
προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας EMC 2014/30/EU, την Οδηγία περί Χαμηλής
Τάσης 2014/35/EU και την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕU καθώς επίσης τον Οδηγία 2009/125/ΕΚ σε ό,τι
αφορά στη θέσπιση πλαισίου για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα
που σχετίζονται με την ενέργεια.
Ανακοίνωση: Προστατευμένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να
διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της EMC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν πιστοποίηση
συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η
λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη
ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν
την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να
λειτουργεί αυτό το προϊόν.
Για να αποτραπεί βλάβη στην οθόνη, μην ανασηκώνετε την οθόνη από τη βάση της.
Συνθήκες λειτουργίας
Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. H λειτουργία υπόκειται στις
ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, συμπεριλαμβανομένης
παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Για Καναδούς χρήστες
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Απόρριψη εξοπλισμού αποβλήτων από το χρήστη σε ιδιωτική οικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το σύμβολο αυτό στη συσκευή ή τη συσκευασία της υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως,
είναι ευθύνη σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό αποβλήτων σας παραδίδοντάς
τον σε καθορισμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση απόβλητου ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του αποβληθέντος
εξοπλισμού σας κατά την στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στην διατήρηση των
φυσικών πόρων και εξασφαλίζει ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τους χώρους στους οποίους μπορείτε να απορρίψετε τον αποβληθέντα εξοπλισμό
σας για ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης
σας., την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.
Ελληνικά
Κοινοποιήσεις FCC
Download PDF

advertising