Acer | CB281HK | Acer CB281HK Quick Start Guide

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (QSG) Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων της
Acer
Ελληνικά
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD:
•
Σβήστε την οθόνη LCD και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
•
Ψεκάστε ένα διάλειμμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρα. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές ζημίες σε αυτή.
Μην ασκήσετε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα ούτε να επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα αυτή μόνοι σας. Η επισκευή
οποιασδήποτε φύσης θα πρέπει να πραγματοποιείται από κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία -20° έως 60°C(-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της
οθόνης LCD σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη.
Βγάλτε αμέσως την οθόνη σας από την πρίζα και ενημερώστε κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν συμβεί κάποια
από τις παρακάτω συνθήκες:
•
Το καλώδιο Οθόνη-σε-Η/Υ είναι φθαρμένο ή έχει υποστεί ζημία.
•
Έχει χυθεί υγρό στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
•
Η οθόνη LCD ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημία.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Οθόνη
MiniDPΚαλώδιο
Καλώδιο
HDMI
DP
Οδηγός
Υγρών
Καλώδιο
Καλώδιο MHL
MinDP
ήχου
DVI -DL
Καλώδιο
Καλώδιο
γρήγορης
Κρυστάλλω τροφοδοσίας
(προαιρετικό)
Καλώδιο
(προαιρετικό)
(προαιρετικό) (προαιρετικό) (προαιρετικό)
εκκίνησης
ν LCD
(προαιρετικό)
CB281HK
MHL
Προσάρτηση της οθόνης στη βάση
1.
2.
3.
4.
Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία.
Тоποθετήστε το πόδι στήριξης στη βάση. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
Στρέψτε δεξιόστροφα για να κλειδώσει. Σιγουρευτείτε ότι η βάση είναι ασφαλισμένη στο στήριγμα. (σε επιλεγμένα
μοντέλα)
Ασφαλίστε τη βάση στο στήριγμα στρέφοντας τη βίδα με το ενσωματωμένο εργαλείο ή ένα κατάλληλο νόμισμα. (σε
επιλεγμένα μοντέλα)
Συνδέοντας την οθόνη σας σε έναν υπολογιστή
1.
2.
3.
4.
5.
Σβήστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του
υπολογιστή σας από την πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εισόδου DVI-D
(προαιρετικό) και/ή HDMI (προαιρετικό) και/ή DP (προαιρετικό) της
οθόνης και την υποδοχή εξόδου DVI-D (προαιρετικό) και/ή HDMI
(προαιρετικό) και/ή DP (προαιρετικό) της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε τις βίδες στον συνδετήρα του καλωδίου
σήματος.
Προαιρετικά: Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN) της
οθόνης LCD και την θύρα εξόδου της γραμμής του υπολογιστή με το
καλώδιο ήχου.
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα
τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
Βάλτε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή σας και της οθόνης
σας σε μία κοντινή ηλεκτρική πρίζα.
2
1&2
Κουμπί
τροφοδοσίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε υποδεικνύει
ότι είναι ενεργοποιημένη. Το πορτοκαλί υποδεικνύει ότι βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής/ εξοικονόμησης ενέργειας.
Εάν είναι ενεργό την OSD, πατήστε τα πλήκτρα Μείον ή Συν για
να μεταβείτε στις
επιλογές του μενού στην οθόνη. Εάν είναι ανενεργό την OSD,
πατήστε τα πλήκτρα
Μείον ή Συν για να ρυθμίσετε την ένταση. (Προαιρετικό)
Πατήστε για να προβάλετε την OSD. Πατήστε ξανά για να
εισάγετε μία επιλογή στην OSD.
3&4
</>
Μείον / Συν
5
Μενού
6
PIP
Λειτουργίες
OSD (Εμφάνιση
στην οθόνη)
Λειτουργία εικόνας- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης PIP για να
σε-εικόνα
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικόνας-σε-εικόνα.
Κουμπί Empowering a. Όταν το μενού OSD είναι ενεργό, αυτό το πλήκτρο θα
λειτουργήσει ως πλήκτρο εξόδου (βγείτε από το μενού
OSD).
b. Όταν το μενού OSD είναι απενεργοποιημένο, πατήστε αυτό
το πλήκτρο για να επιλέξετε την κατάσταση σεναρίου.
7
Κανονισμοί και ειδοποιήσεις ασφαλείας
Ειδοποίηση της FCC
Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή
κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να
παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Η παρούσα
συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές
στις ραδιοεπικοινωνίες.Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και
επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
● Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
● Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
● Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι
συνδεδεμένος ο δέκτης.
● Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.
Δήλωση Συμμόρφωσης CE
Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η οθόνη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις
και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2004/108 /ΕΚ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95 /ΕΚ,
καθώς και την Οδηγία RoHS 2011/65 /ΕΕ και την Οδηγία 2009/125 /ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ενός
πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την
ενέργεια.
Ειδοποίηση:
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.
Ειδοποίηση: Θωρακισμένα καλώδια Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να
γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.
Ειδοποίηση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές κ.λπ.) που είναι
πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας B μπορούν να συνδεθούν σε αυτόν
τον εξοπλισμό. Λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρεμβολές
στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.
Ελληνικά
Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου
Προσοχή
Ελληνικά
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν
την άδεια του χρήστη, η οποία χορηγείται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, για τον
χειρισμό αυτού του προϊόντος.
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις
ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2)
αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των
παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Σημείωση: Καναδοί χρήστες
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισμού από τον χρήστη σε ιδιωτική κατοικία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Το σύμβολο αυτό στη συσκευή ή τη συσκευασία της υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα. Αντ’ αυτού, είναι
ευθύνη σας να απορρίπτετε τον εξοπλισμό που θέλετε να απορρίψετε παραδίδοντάς
τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση του αποβληθέντος
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του
αποβληθέντος εξοπλισμού σας κατά την στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στην
διατήρηση των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που
προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους χώρους στους οποίους μπορείτε να απορρίψετε τον αποβληθέντα
εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο
της πόλης σας., την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising