Acer | P244W | Acer P244W Quick Start Guide P244W

1
Σηµαντικές Οδηγίες Ασφάλειας
Παρακαλούµε διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά.
1
Για να καθαρίσετε την Οθόνη LCD:
•
Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
•
Ψεκάστε ένα µη διαλυτικό, καθαριστικό διάλυµα σε ένα κοµµάτι πανί και καθαρίστε την οθόνη απαλά.
2
Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε κάποιο παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε βρόχινο νερό,
υγρασία ή ηλιακό φως µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζηµιές σε αυτή.
3
Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση µπορεί να προκαλέσει µόνιµη ζηµιά στην οθόνη.
4
Μην αφαιρείτε το κάλυµµα και µην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης σε αυτή τη µονάδα
µόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης οποιασδήποτε φύσης θα πρέπει να εκτελούνται µόνο από
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
5
Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε χώρο µε θερµοκρασία περιβάλλοντος -20° έως 60°C (ή -4° έως 140°F).
Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του εύρους θερµοκρασίας θα µπορούσε να καταλήξει σε
µόνιµη ζηµιά.
6
Εάν συµβεί ο,τιδήποτε από τα παρακάτω, αποσυνδέστε την οθόνη άµεσα και καλέστε έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό:
•
Το καλώδιο σήµατος της οθόνης προς το PC έχει φθαρεί ή καταστραφεί.
•
Χύθηκε υγρό πάνω στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
•
Η οθόνη LCD ή το περίβληµα έχει καταστραφεί.
Περιεχόµενα συσκευασίας (*µοντέλα µε διπλή είσοδο µόνο)
Οθόνη LCD
Καλώδιο
Καλώδιο
Οδηγός
Καλώδιο VGA Καλώδιο DVI*
Ήχου
τροφοδοσίας
Χρήστη
(προαιρετικό)
Οδηγός
Γρήγορης
Εκκίνησης
Τοποθέτηση της οθόνης στη βάση
1
2
3
Αφαιρέστε τη βάση οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την πάνω σε σταθερή και επίπεδη
επιφάνεια εργασίας.
Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία.
Προσαρµόστε το βραχίονα βάσης της οθόνης στη βάση.
•
Φροντίστε η βάση να κλειδώσει πάνω στο βραχίονα βάσης της οθόνης. (σε επιλεγµένα µοντέλα)
•
Ασφαλίστε τη βάση στο βραχίονα βάσης της οθόνης γυρίζοντας τη λευκή βίδα χρησιµοποιώντας το
ενσωµατωµένο πτερυγίδιο ή ένα κατάλληλο νόµισµα. (σε επιλεγµένα µοντέλα)
Σύνδεση της οθόνης σε υπολογιστή
1
2
3
4
Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας του υπολογιστή.
Συνδέστε το καλώδιο σήµατος στην υποδοχή εισόδου VGA ή/και
DVI-D (προαιρετικό) ή/και HDMI (προαιρετικό) της οθόνης, και
στην υποδοχή εξόδου VGA ή/και DVI-D (προαιρετικό) ή/και HDMI
(προαιρετικό) της κάρτας γραφικών του υπολογιστή. Ακολούθως,
σφίξτε τις χειρόβιδες του συνδετήρα του καλωδίου σήµατος.
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα
τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της οθόνης.
Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης
σε παραπλήσια παροχή ρεύµατος.
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχουs
Εικονίδιο
</>
AC IN
HDMI
DVI-D IN
VGA IN
D-Sub
Power
DVI
HDMI
Power
D-Sub
DVI
HDMI*
* σε επιλεγµένα µοντέλα
Στοιχείο
Περιγραφή
Κουµπί/ενδεικτική
λυχνία τροφοδοσίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Το λευκό υποδηλώνει
ενεργοποίηση. Το πορτοκαλί υποδηλώνει λειτουργία αναµονής/
εξοικονόµησης ενέργειας.
Πλην/Συν
Εάν το OSD είναι ενεργό, πιέστε το κουµπί Πλην ή Συν για εναλλαγή
µεταξύ των επιλογών του OSD.
Λειτουργίες OSD
Πιέστε για προβολή του OSD. Πιέστε ξανά για εισαγωγή µιας επιλογής
στο OSD.
Κουµπί αυτόµατης
ρύθµισης/Έξοδος
Εάν το OSD είναι ενεργό, πιέστε Αυτόµατο για να εξέλθετε από το OSD.
Μόλις απενεργοποιηθεί το OSD, πιέστε Αυτόµατο και η οθόνη θα
πραγµατοποιήσει αυτόµατη βελτιστοποίηση της θέσης απεικόνισης, της
εστίασης και του ρολογιού της οθόνης.
Πλήκτρο Empowering Πιέστε το Πλήκτρο Empowering για να ανοίξετε το OSD του Acer eColor
Management και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες σεναρίου.
Ελληνικά
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης της Οθόνης LCD Acer (QSG)
Ελληνικά
2
Κανονισµοί & ανακοινώσεις ασφαλείας
Ανακοινώσεις FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας
Β σύµφωνα µε το Μέρος 15 των κανονισµών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή
προστασία έναντι επιβλαβών παρεµβολών σε µια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιµοποιεί,
και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις
οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή στις ραδιο-επικοινωνίες. Όµως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση
ότι δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια συγκεκριµένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει επιβλαβή
παρεµβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγµα που µπορεί να προσδιοριστεί µε άνοιγµα και κλείσιµο
του εξοπλισµού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεµβολή εφαρµόζοντας ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα:
•
•
•
•
Επαναπροσανατολίστε ή µετακινήστε την κεραία λήψης.
Αυξήστε την απόσταση µεταξύ εξοπλισµού και δέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα κυκλώµατος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης.
Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
∆ήλωση συµµόρφωσης CE
∆ια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι η παρούσα οθόνη LCD πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας περί ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ, της Οδηγίας περί Χαµηλών Τάσεων 2006/95/ΕΚ και της
Οδηγίας RoHS 2002/95/ΕΚ.
Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ όπως πιστοποιείται βάσει συµµόρφωσης µε τα ακόλουθα εναρµονισµένα
πρότυπα:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000 +A2:2005, Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001
Ανακοίνωση: Θωρακισµένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις µε άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται χρησιµοποιώντας θωρακισµένα καλώδια
ώστε να διατηρείται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς ΗΜΣ.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κτλ) που φέρουν πιστοποίηση
συµµόρφωσης µε τα όρια της Κατηγορίας Β µπορούν να συνδεθούν µε αυτόν τον εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη
πιστοποιηµένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την
αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να χειρίζεται
αυτό το προϊόν.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες
δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή, και (2) Αυτή η συσκευή
πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που ενδέχεται να
προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία.
Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β πληροί τις προδιαγραφές του Καναδικού προτύπου ICES-003.
Remarque a I'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la
norme NMB-003 du Canada.
Απόρριψη λυχνίας
Η/ΟΙ ΛΥΧΝΙΑ(ΕΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ(ΟΥΝ)
Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ή Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ(ΤΟΥΣ)
ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ Η
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (ELECTRONIC INDUSTRIES
ALLIANCE) ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.eiae.org. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΛΥΧΝΙΩΝ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.lamprecycle.org.
3
Αυτό το σύµβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι η διάθεση του εν
λόγω προϊόντος δεν πρέπει να πραγµατοποιείται από κοινού µε τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίµµατα. Αντί αυτού, φέρετε ακεραία την ευθύνη απόρριψης του άχρηστου
εξοπλισµού σας παραδίδοντάς τον σε προκαθορισµένο σηµείο περισυλλογής για την
ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η χωριστή
περισυλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισµού σας ακριβώς στο στάδιο διάθεσής
του θα µας διευκολύνει στην προσπάθεια διατήρησης των φυσικών πόρων και θα
διασφαλίσει την ανακύκλωσή του µε τρόπο ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον. Για περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά µε τα σηµεία όπου µπορείτε να
παραδώσετε τον άχρηστο εξοπλισµό σας για ανακύκλωση, παρακαλούµε απευθυνθείτε
στο τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριµµάτων ή το
κατάστηµα από όπου προµηθευτήκατε το προϊόν.
Ελληνικά
Απόρριψη άχρηστου εξοπλισµού από το χρήστη σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Download PDF

advertising