Acer | X243HQ | Acer X243HQ Quick Start Guide

LCD Οθόνη Οδηγός
Γρήγορης Εγκατάστασης
Οδηγίες Aσφαλείας
Ακολουθήστε τίς παρακάτω οδηγíες ασφαλεíας όταν συνδέετε καί χρησίμοποίείτε την οθόνη σας:

Βεβαίωθείτε πως η οθόνη σας είναί ηλεκτρίκά ελεγμένη γία να λεπουργεί με το ρεύμα που είναί δίαθέσίμο στην περίοχή
σας.

Τοποθετήστε την οθόνη σας κοντά σε μία πρíζα ρεύματος με εύκολη πρόσβαση.

Τοποθετήστε την οθόνη σε μία συμπαγή επίφάνεία καί να τη μεταχείρίζεστε προσεκτίκά Η οθόνη μπορεί να υποστεί ζημίά
αν σας πέσεί, αν χτυπηθεί δυνατά, ή αν την ακουμπήσετε με ένα κοφτερό ή λείαντίκό εργαλείο.

Τοποθετήστε την οθόνη σας σε μία τοποθεσία με χαμηλή υγρασία καί το δυνατόν λίγότερη σκόνη.
Ποτέ μη χρησίμοποίεíτε την οθόνη αν έχεί καταστραφεί το καλώδίο τροφοδοσίας. Μην επίτρέπετε σε τίποτα να κάθεταί

πάνω στο καλώδίο ρεύματος, καί να κρατάτε το καλώδίο μακρίά από ανθρώπους που μπορεί να σκοντάψουν πάνω του.

Ποτέ μην είσάγετε μεταλλίκά αντίκεíμένα στα ανοίγματα της οθόνης. Αυτό μπορεí να δημίουργήσεί κíνδυνο
ηλεκτροπληξíας.

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία ποτέ μην ακουμπάτε το εσωτερίκό της οθόνης Μόνο ένας εξουσίοδοτημένος
τεχνίκός θα πρέπεί να ανοίγεί το περίβλημα της οθόνης.

Σίγουρευτείτε πως κρατάτε το φίς, όχί ΤΟ καλώδίο, όταν αποσυνδέετε την οθόνη από μία πρíζα ρεύματος.

Τα ανοíγματα στο περίβλημα της οθόνης πορέχονταί γία αερίσμό. Για να αποφευχθεí η υπερθέρμανση, αυτά τα
ανοίγματα δε θα πρέπεί να μπλοκάρονταί ή να καλύmονταί. Επίσης, αποφεύγετε να χρησίμοποίεíτε την οθόνη σε κρεβάτί,
καναπέ, xαλí, ή άλλη μαλακή επίφάνεία. Αυτό μπορεí να μπλοκάρεί τα ανοίγματα αερίσμού στο κάτω μέρος του
περίβλήματος. Αν βάλετε την οθόνη σε βίβλίοθήκη ή κάποίον άλλα κλείστό χώρο, σίγουρευτείτε πως παρέχετε επαρκή
εξαερίσμό.

Μην εκθέτετε την οθόνη σε βροχή καί μη τη χρησίμοποίείτε κοντά σε νερό. Αν η οθόνη βραχεί κατά λάθος, βγάλτε την από
την πρίζα καί επίκοίνωνήστε αμέσως με έναν εξουσίοδοτημένο αντίπρόσωπο. Μπορείτε να καθαρίζετε το εξωτερίκό της
οθόνης με ένα υγρό πανí όταν χρείάζεταί, αλλά σίγουρευτείτε πως την έχετε βγάλεί πρώτα από το ρεύμα.

Αν η οθόνη σας δε λείτουργεί κανονίκά, συγκεκρίμένα, ακούτε ασυνήθίστους θορύβους ή αν αναδύονταί περíεργες
μυρωδίές από αυτήν, τότε βγάλτε την αμέσως από την πρíα καί επίκοίνωνήστε με έναν εξουσίοδοτημένο αντίπρόσωπο ή
με ένα κέντρο επίσκευών.

Παρακαλούμε όπως αφαιρέσετε το καλώδιο ρεύματος προτού προβείτε σε συντήρηση των προϊόντων.
Σύνδεση Της Οθόνης Σας με έναν Υπολογίστή
1.
2.
3.
4.
5.
1-1 Σύνδεση του Καλωδίου Βíντεο
α. Βεβαίωθείτε πως εíναί σβηστή η οθόνη καί ο
υπολογίστής.
β. Συνδέστε το καλώδίο βίντεο στον υπολογίστή.
1-2 Σύνδεση του καλωδίου ονί (μόνο στο μοντέλο με Δίπλή
Εíσοδο)
α. Βεβαίωθείτε πως είναί σβηστή η οθόνη καί ο
υπολογίστής.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο
πίσω μέρος τηςοθόνης καί συνδέστε το άλλο άκρο στη
θύρα του υπολογίστή.
Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN) της οθόνη
LCD και του υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου ήχου.
(Προαιρετικό)
Συνδέστε το καλώδίο τροφοδοσίαςΣυνδέστε το καλώδίο
τροφοδοσίας στην οθόνη, έπείτα σε μία γείωμένη πρίζα.
Ανάψτε την Οθόνη καί τον ΥπολογίστήΑνάψτε πρώτα την
οθόνη, έπείτα τον υπολογίστή,Η σείρά αυτή είναί εξαίρετίκά
σημαντίκή.
Αν η οθόνη παρόλα αυτά δε λείτουργεί σωστά, παρακαλούμε
ανατρέξτε στηνενότητα αντίμετώπίσης προβλημάτων γία
δίάγνωση του προβλήματος.
Συμβουλές αντίμετώπίσης προβλημάτων
Δεν υπάρχεί ρεύμα - Η ένδείξη ρεύματος της οθόνης είναί σβηστή.



Βεβαίωθείτε πως το καλώδίο τροψοδοσίας της οθόνης έχεί μπεί καλά στην υποδοχή τροφοδοσίας της οθόνης καί στην
πρίζα του ρεύματος.
Δοκίμάστε την πρίζα του Ρεύματος συνδέοντας μία ηλεκτρίκή συσκευή που ξέρετε πως λείτουργεί, όπως μία λάμπα.
Δοκίμάστε ένα άλλο καλώδίο ΤΡοψοδοσίας στην οθόνη. Μπορείτε να χρησίμοποίήσετε το καλώδίο ΤΡοψοδοσίας του
υπολογίστή γία αυτήν τη δοκίμή.
Δεν υπάρχεί είκόνα - Η ένδείξη ρεύματος της οθόνης είναί αναμμένη αλλά δεν
υπάρχεί είκόνα.



Βεβαίωθείτε πως η σύνδεση βίντεο είναί σωστά συνδεδεμένη με τον υπολογίστή σας.
Βεβαίωθείτε πως ο υπολογίστής είναί αναμμένος καί λείτουργεί σωστά.
Σβήστε την οθόνη καί ελέγξτε τίς ακίδες του καλωδίου βίντεο. Βεβαίωθείτε πως δεν υπάρχουν λυγίσμένες ακίδες.
Λεπτομέρείες Λείτουργίας

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εΥΧείΡίδίο χρήστη στο CD-ROM που συνοδεύεί αυτήν την οθόνη.
LCD Monitor Quick Setup Guide
Ελληνικά
X243HQ
X243HQ
Ελληνικά
LAMP Disposal
ΟΙ ΛΆµΠΑ(ΕΣ) HG ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΥΔΡΆΡΓΥΡΟ
ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΕΊΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΏΝΟΝΤΑΙ ΕΊΤΕ ΝΑ ΑΠΟΡΡΊΠΤΟΝΤΑΙ ΣΎµΦΩΝΑ µΕ
ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΎΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΎΣ Ή ΟµΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΎΣ ΝΌµΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ µΕ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΒΙΟµΗΧΑΝΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WWW.EIAE.ORG. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ µΕ ΤΗΝ
ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΛΑµΠΏΝ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ
WWW.LAMPRECYCLE.ORG.
Απόρρίψη άxρηστoυ εξοπλίσμού από χρήστες σε ίδίωτίκά νοίκοκυρίά
στην Ευρωπαίκή Έvωση
Το σúμβολο αυτό στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδείκνúεί ότί το συγκεκρίμένο προϊόν δεν
πρέπεί να δίατίθεταί μαζί με τα άλλα οίκίακά σας απορρίμματα. Αντίθετα είναί δίκή σας ευθúνη
να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπΑλιμό σας παραδίδοντάς τον σε καθορίσμένο σημείο
συλλογής γία την ανακúκλωση άχρηστου ηλεκτρίκοú καί ηλεκτρονίκοú εξοπλίσμοú. Η
ξεχωρίστή συλλογή καί ανακúκλωση του άχρηστου εξοπλίσμοú σαζ κατά την απόρρίψη θα
συμβάλεί στη δίατήρηση των Φυσίκών πόρων καί θα δίασΦαλίσεί ότί η ανακúκλωση γίνεταί με
τρόπο που προστατεúεί την ανθρώπίνη υγεία καί το περίβάλλον. Για περίσσότερες
πΧηροΦορίες σχετίκά με το ποú μπορείτε να παραδώσετε τον άχρηστο εξοπλίσμό σαζ γία
ανακυκλωση, επίκοίνωνήστε με το αρμόδίο τοπίκό γραΦείο, την τοπίκή υπηρεσία δίάθεσης
οίκίακών απορρίμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
LCD Monitor Quick Setup Guide
X243HQ
LCD Οθόνη
Σύστημα Οδήγησης
Έγχρωμη TFT LCD
Μέγεθος
23.6" wide
Τόνος εικονοστοιχείου
0.2715χλστ (Ο) x 0.2715χλστ(Κ)
Φωτεινότητα
300cd/m2 (τυπική)
Αντίθεση
40000:1 (ACM)
Γωνία όρασης
170° (H) 160° (V)
Χρόνος αντίδρασης
5 ms (τυπικός)
Βίντεο
R, G, B Αναλογική Διασύνδεση
Ο-Συχνότητα
30KHz – 80KHz
Κ –Συχνότητα
55-75Hz
Χρώματα Οθόνης
16,7Εκ Χρώματα
Ρολόι Κουκίδας
160MHz
Μεγ. Ανάλυση
1920 x 1080 @75Hz
Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία
VESA DDCCI/DDC2B
Κατάσταση λειτουργίας
Ενεργοποίησης
ENERGY STAR
Ελληνικά
TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λειτουργία αναμονής
Ανενεργό/Κατάσταση
λειτουργίας Αναμονής
31.63W(typ.)
0.85W(typ.)
0.69W(typ.)
D-Sub
Συνδετήρας Εισόδου
DVI-D 24 ακίδων (Μόνο ΜοντέλοΔιπλής Εισόδου)
Αναλογικό:0,7Vp-p(τυπικό), 75 OHM, Θετικό
Σήμα Εισόδου Βίντεο
Ψηφιακό σήμα (Μόνο Μοντέλο ΔιπλήςΕισόδου)
Μέγιστο Μέγεθος Οθόνης
Τροφοδοσία
Οριζόντιο: 544.8 mm
Κάθετο: 320.5 mm
100-240V~, 50/60Hz
LCD Monitor Quick Setup Guide
Ελληνικά
X243HQ
TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Θερμ Λειτουργίας: 5° με 35°C
Περιβαλλοντικές Συνθήκες
Θερμ. Αποθήκευσης: -20° με 60°C
Υγρασία Λειτουργίας: 10% με 85%
Διαστάσεις
568(Π) x 399(Υ) x 202(Β) χλστ
Βάρος (N. W.)
5.23kg (καθαρά)
Διακόπτης Τροφοδοσίας
</>
Διακόπτης
ΜΕΝΟΥ/ Έξοδος
Κουμπί Αυτόματης Ρύθμισης / Εξόδου
Empowering (ενεργοποίηση)/Έξοδος
Αντίθεση
Φωτεινότητα
ACM On/Off
Εστίαση
Ρολόι Ο.Θέση Κ.Θέση
(Ζεστό) Χρώμα
Εξωτερικά
Χειριστήρια:
(Κρύο)Χρώμα
RGB θερμοκρασία χρώ ματος
Λειτουργίες
Γλώσσα
Χρονικό όριο θέσης OSD
Αυτόματη διαμόρφωση (μόνο στοΜοντέλο με
αναλογική είσοδο)
Επιλογή σήματος εισόδου (Μόνο στοΜοντέλο με
Διπλή Είσοδο)
DDCCI On/Off
Πληροφορίες για την οθόνη
Επαναφορά
Έξοδος
* Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Κανονιστική Συμμόρφωση
LCD Monitor Quick Setup Guide
Download PDF

advertising