Acer | X203H | Acer X203H User Manual

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων
Acer
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αρχική Έκδοση: 01/2008
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Οδηγός χρήσης οθόνης LCD της Acer
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες
LCD
Τα παρακάτω είναι φυσιολογικές ενδείξεις της οθόνης LCD και δεν αποτελούν
πρόβλημα.
•
Λόγω της φύσης του φωτός φθορισμού, η οθόνη μπορεί να τρεμοσβήνει κατά
την αρχική χρήση. Σβήστε τον διακόπτη ρεύματος και κατόπιν ανάψτε τον ξανά
για να βεβαιωθείτε ότι εξαφανίστηκε το τρεμοσβήσιμο.
•
Μπορεί να αντιμετωπίσετε μία ελαφρώς ανόμοια φωτεινότητα στην οθόνη
ανάλογα με το πρότυπο του επιτραπέζιου υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.
•
Η οθόνη LCD έχει 99,99% ή περισσότερα αποτελεσματικά εικονοστοιχεία.
Μπορεί να περιλαμβάνουν βλάβες της τάξης του 0,01% ή λιγότερο όπως ένα
εικονοστοιχείο που λείπει ή που ανάβει συνέχεια.
Λόγω της φύσης της οθόνης LCD, μπορεί να παραμείνει κάποιο μετείκασμα
από την προηγούμενη οθόνη αφού αλλάξει η εικόνα, όταν η ίδια εικόνα
προβάλλεται για ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη επανέρχεται αργά
αλλάζοντας την εικόνα ή σβήνοντας τον διακόπτη για λίγες ώρες.
•
Πληροφορίες για την ασφάλεια και
την άνεσή σας
Οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για μελλοντική
αναφορά. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται
στο προϊόν.
Καθαρίζοντας την οθόνη σας
Παρακαλούμε ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες όταν καθαρίζετε την οθόνη:
•
•
Πάντα να βγάζετε την οθόνη από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ύφασμα για να καθαρίζετε την οθόνη και το
μπροστινό και πλαϊνό τμήμα του περιβλήματος.
Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία από την συσκευή,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.
Ασφαλής ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου μέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά και
χωρίς παραμορφώσεις.
•
Αφού ορίσετε την ένταση του ήχου, μην την αυξήσετε μετά που έχουν συνηθίσει
τα αυτιά σας.
•
Περιορίστε τον χρόνο που ακούτε μουσική σε δυνατή ένταση.
•
•
Αποφύγετε να αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον
όταν έχει πολύ θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε όταν σας μιλάνε οι
δίπλα σας.
Προειδοποιήσεις
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Αν η
συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά.
Οι σχισμές και τα ανοίγματα παρέχονται για αερισμό. Εξασφαλίζουν την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και το προστατεύουν από την
υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να
καλύπτονται. α ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται τοποθετώντας το
προϊόν σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρεμφερή επιφάνεια. Αυτό το
προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός
αερισμός.
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω
των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα
σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
Για να αποφύγετε τη ζημιά στα εσωτερικά συστατικά της και να αποτρέψετε τη
διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μια επιφάνεια η
οποία δονείται.
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά στις
εσωτερικές συσκευές.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου
ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισμού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
•
•
•
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώσετε μια πρίζα ρεύματος ή ένα πολύπριζο συνδέοντας πολλές
συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δε θα πρέπει να ξεπερνάει το
80% της ονομαστικής τάσης του κλάδου. Αν χρησιμοποιείτε πολύπριζα, το
φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονομαστικής τάσης εισόδου του
πολύπριζου.
Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών
καλωδίων. Το φις ταιριάζει μόνο σε μια γειωμένη πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε
πως η πρίζα ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του
καλώδιου τροφοδοσίας. Μην τοποθετήσετε το φις σε μια πρίζα ρεύματος που
δεν έχει γείωση. Επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Η ακίδα γείωσης είναι για ασφάλεια. Η χρήση
μιας πρίζας ρεύματος που δεν είναι σωστά γειωμένη μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία και/ή τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο στο UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου
SPT-2, ελάχιστων τιμών 7A 125V, εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμό του,
μέγιστο μήκος 4,6 μέτρα.
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η
αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα τοίχου και προσφύγετε για τις επισκευές
σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχει υποστεί ζημιά, έχει κοπεί ή είναι φθαρμένο
•
•
•
•
έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημά του
το προϊόν παρουσιάζει σαφή αλλαγή στην απόδοση της λειτουργίας
•
υποδεικνύοντας την ανάγκη για επισκευή
το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί
εκτεταμένη εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το
προϊόν στην κανονική κατάσταση.
Περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και
ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης
περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του
οχήματός σας. Οι σπίθες σε αυτά τα μέρη μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή
πυρκαγιά που να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Σβήνετε τη
συσκευή σας κοντά σε αντλίες βενζίνης σε βενζινάδικα. Τηρείτε τους περιορισμούς
σχετικά με τη χρήση ραδιοφωνικών συσκευών σε σημεία αποθήκευσης, φύλαξης και
διανομής καυσίμων, σε χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται
εκρήξεις. Τα μέρη με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα,
σήμανση. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιοχές κάτω από το κατάστρωμα πλοίων,
εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων χημικών, οχήματα που
χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο αέρας
περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
Συμβουλευτική παράγραφος σχετικά με τον υδράργυρο
Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν μια οθόνη LCD/CRT:
η/οι λάμπα(ες) στο εσωτερικό αυτής της συσκευής περιέχουν υδράργυρο και πρέπει
είτε να ανακυκλώνονται είτε να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την σκεφτείτε Electronic Industries
Alliance διεύθυνση www.eiae.org. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των
λαμπών, επισκεφτείτε www.lamprecycle.org.
Δήλωση εικονοστοιχείων LCD
Η μονάδα LCD παράγεται με τεχνικές παρασκευής μεγάλης ακρίβειας. Ωστόσο,
ορισμένα εικονοστοιχεία μπορεί περιστασιακά να μην προβάλλονται ή να
εμφανίζονται ως μαύρες ή κόκκινες κουκκίδες. Αυτό δεν επηρεάζει την
καταγραφόμενη εικόνα και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
ENERGY STAR
®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing
energy costs and helps protect the environment without sacrificing features
or performance. Acer is proud to offer our customers products with the
ENERGY STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent
greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines
set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer
products and services worldwide that help customers save money, conserve
energy and improve the quality of our environment. The more energy we can
save through energy efficiency, the more wereduce greenhouse gases and
the risks of climate change. More information refers to
http://www.energystar.gov or http://www.energystar.gov/powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
•Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
•Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15
and 30 minute of inactivity respectively.
•Wake the monitor when it is in Active Off mode , move the mouse or press
any keyboard key.
•Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S.
marks
Αυτό το προϊόν απεστάλη με ενεργοποιημένη τη διαχείριση ενέργειας.
•
Ενεργοποιήστε την Κατάσταση αναμονής της οθόνης κάθε 15 λεπτά
αδράνειας του χρήστη.
•
Ενεργοποιήστε την Κατάσταση αναμονής του υπολογιστή κάθε 30 λεπτά
αδράνειας του χρήστη.
•
Βγάλτε τον υπολογιστή από την κατάσταση Αναμονής πατώντας το
πλήκτρο ενεργοποίσης.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση.
Οι χρήστες του υπολογιστή μπορεί να παραπονεθούν για κουρασμένα μάτια και
πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης να
τραυματιστούν μετά από πολλές ώρες εργασίας στον υπολογιστή. Οι μεγάλες
περίοδοι εργασίας, η κακή θέση του σώματος, οι κακές συνήθειες εργασίας, οι
ακατάλληλες συνθήκες εργασίας, η προσωπική υγεία και άλλοι παράγοντες
αυξάνουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο τραυματισμού.
Η λανθασμένη χρήση του υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο του
καρπιαίου σωλήνα, σε τενοντίτιδες, τενοντοθηκίτιδες ή άλλες μυοσκελετικές
ανωμαλίες. Τα παρακάτω συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στις παλάμες, τους
καρπούς, τα χέρια, τους ώμους, τον λαιμό ή την πλάτη.
•
•
•
•
•
μούδιασμα ή κάψιμο ή αίσθηση αιμωδίας.
πόνος, ενόχληση ή ευαισθησία στο δέρμα
πόνος, οίδημα ή παλμοί
ακαμψία ή σφίξιμο
κρυώματα ή αδυναμία
Εάν έχετε αυτά τα συμπτώματα ή άλλη προκύπτουσα ή επίμονη δυσφορία και/ή
πόνο που συνδέεται με την χρήση του υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως έναν
γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρείας σας.
Στην παρακάτω ενότητα παρέχονται συμβουλές για πιο άνετη χρήση του
υπολογιστή.
Εντοπίζοντας τη ζώνη άνεσής σας
Βρείτε τη ζώνη άνεσή σας προσαρμόζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
χρησιμοποιώντας ένα στήριγμα για τα πόδια ή αυξάνοντας το ύψος της καρέκλας
σας για να φτάσετε στη μέγιστη δυνατή άνεση. Τηρήστε τις παρακάτω συμβουλές:
•
•
•
αποφύγετε να μένετε πολύ ώρα σε μία σταθερή θέση
αποφύγετε κλίνετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
να στέκεστε και να περπατάτε τακτικά για να απομακρύνετε το πιάσιμο στους
μύες των ποδιών σας
Φροντίζοντας την όρασή σας
Η πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη, τα λάθος γυαλιά ή φακοί επαφής, το να
χάνεται το βλέμα σας σε ένα σημείο, ο υπερβολικός φωτισμός στο δωμάτιο, οι
οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρές γραμματοσειρές και οι οθόνες με χαμηλή
αντίθεση μπορεί να επιβαρύνουν τα μάτια σας. Στις παρακάτω ενότητες παρέχονται
συμβουλές για το πώς να μην κουράζετε πολύ τα μάτια σας.
Μάτια
Ξεκουράζετε τα μάτια σας συχνά.
•
•
•
Κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη
και εστιάζοντας σε ένα μακρινό σημείο.
Ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μην στεγνώνουν.
Προβολή
•
Κρατάτε καθαρή την οθόνη σας.
•
•
•
Κρατάτε το κεφάλι σας σε ένα πιο ψηλό σημείο από την επάνω γωνία της
οθόνης ούτως ώστε τα μάτια σας να κοιτάζουν προς τα κάτω όταν κοιτάζουν
στο κέντρο της οθόνης.
Προσαρμόστε τη φωτεινότητα και/ή την αντίθεση της οθόνης σε ένα άνετο
επίπεδο για καλύτερη αναγνωσιμότητα του κειμένου και ευκρίνεια των
γραφικών.
Εκμηδενίστε το αλληθώρισμα και τους αντικατοπτρισμούς:
•
•
•
τοποθετώντας την οθόνη σας κατά τρόπο που το πλαϊνό να βρίσκεται
προς το παράθυρο ή κάποια φωτεινή πηγή.
•
ελαχιστοποιώντας το φως του δωματίου χρησιμοποιώντας κουρτίνες,
περσίδες ή στορ.
•
•
•
•
χρησιμοποιώντας ένα φως γραφείου
αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο μείωσης θαμπάδας
χρησιμοποιώντας ένα φως επικέντρωσης στην οθόνη, όπως ένα χαρτόνι
που να επεκτείνεται από το επάνω μπροστινό τμήμα της οθόνης
Αποφύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε μία ασυνήθιστη γωνία θέασης.
Αποφύγετε να κοιτάτε σε πηγές φωτός, όπως ανοιχτά παράθυρα, για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
Αναπτύσσοντας καλές συνήθειες εργασίας
Αναπτύξτε τις παρακάτω συνήθειες εργασίας για να κάνετε τη χρήση του υπολογιστή
σας πιο άνετη και παραγωγική.
•
Κάντε μικρά διαλύματα ανά τακτά και συχνά διαστήματα.
•
•
•
Πραγματοποιείτε μερικές ασκήσεις έκτασης.
Αναπνέετε καθαρό αέρα όσο πιο συχνά γίνεται.
Να γυμνάζεστε τακτικά και να διατηρείτε ένα υγιές σώμα.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
20”W LCD Monitor
Acer or eMachines or Gateway or packard bell
X X203H
X203H xxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2006, Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2: 2005
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1:2001 + A11:2004
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
Year to begin affixing CE marking 2009.
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.
Feb. 27, 2009
Date
-
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
20"W LCD Monitor
Model number:
X203H
SKU number:
X203H xxxx (x can be 0-9, A-Z or blank)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
USA
Contact person:
Acer Representative
Tel:
1-254-298-4000
Fax:
1-254-298-4147
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες ασφαλείας
Καθαρίζοντας την οθόνη σας
Συνδέοντας/αποσυνδέοντας τη συσκευή
Προσβασιμότητα
Ασφαλής ακρόαση
Προειδοποιήσεις
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Σέρβις του προϊόντος
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Δήλωση εικονοστοιχείων LCD
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση.
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Άνοιγμα της συσκευασίας
Σύνδεση/αφαίρεση της βάσης
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Κανάλι Δεδομένων Προβολής (DDC)
Connector pin assignment
Κλασικό καλώδιο χρονισμού
Εγκατάσταση
Χειριστήρια Χρήστη
Πως να προσαρμόσετε μία ρύθμιση
Διαχείριση του Acer eColor
Χρήστης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κατάσταση VGA
Κατάσταση DVI
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vii
vii
xi
1
2
2
3
3
3
4
6
7
8
9
10
11
13
13
14
Παρακαλούμε ελέγξτε εάν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη
συσκευασία και φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε περίπτωση που χρειαστεί να
αποστείλετε ή να μεταφέρετε την οθόνη στο μέλλον.
Οθόνη Υγρών
Κρυστάλλων LCD
Οδηγός χρήστη
Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης
Καλώδιο D-Sub
Καλώδιο DVI (μόνον για
μοντέλα διπλής εισόδου)
Καλώδιο για
εναλλασσόμενο ρεύμα
Καλωδίου ήχου
(Προαιρετική)
Ελληνικά
Άνοιγμα της συσκευασίας
Ελληνικά
Σύνδεση/αφαίρεση της βάσης
Σύνδεση:
Ευθυγραμμίστε το κουμπί
απελευθέρωσης της οθόνης με τις
αντίστοιχες υποδοχές στο κάτω μέρος
της βάσης.
Αφαίρεση:
Πατήστε το πλήκτρο αποδέσμευσης
όπως υποδεικνύεται, κατόπιν
τραβήξτε με τη φορά του βέλους για
να αφαιρέσετε τη βάση.
Προσαρμογή θέσης οθόνης
Για να βελτιστοποιήσετε την θέση προβολής, μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση
της οθόνης χρησιμοποιώντας και τα δυο σας χέρια για να κρατήσετε τις άκρες
της οθόνης όπως φαίνεται παρακάτω.
Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί σε 15 μοίρες πάνω ή 5 μοίρες κάτω.
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας που
χρησιμοποιείτε ανήκει στον σωστό τύπο που απαιτείται για την περιοχή σας.
•
Η οθόνη έχει γενική παροχή ρεύματος που επιτρέπει την λειτουργία σε μία
περιοχή ισχύος 100/120 V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται ρύθμιση από τον
χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην είσοδο AC και το άλλο
άκρο στην έξοδο AC.
•
Για τις μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε σύνολο καλωδίων που βρίσκεται στη λίστα UL, καλώδιο τύπου
SVT και πρίζα με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
•
Για τις μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο καλωδίων που αποτελείται από καλώδιο H05VV-F
και ένα βύσμα με ονομαστική τιμή 10 A/250 V. Το σύνολο καλωδίων θα πρέπει
να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για την χώρα στην οποία έχει
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η οθόνη θα μπει σε κατάσταση «εξοικονόμησης ενέργειας» μέσω του σήματος
ελέγχου από τον διακόπτη της οθόνης όπως υποδεικνύεται από το πορτοκαλί LED
ενέργειας.
Λειτουργία
Φωτεινή ένδειξη LED
On
Μπλε
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Πορτοκαλί
Η κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας θα διατηρηθεί μέχρι να εντοπιστεί κάποιο
σήμα ελέγχου ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος
επιστροφής από τη κατάσταση «εξοικονόμησης ενέργειας» στο «on» είναι περίπου 3
δευτερόλεπτα.
Κανάλι Δεδομένων Προβολής (DDC)
Για να γίνει η εγκατάσταση πιο εύκολη όσο το σύστημά σας υποστηρίζει το
πρωτόκολλο DDC, η οθόνη ισχύει το Plug and Play. Το DDC είναι ένα πρωτόκολλο
επικοινωνίας μέσω του οποίου η οθόνη ενημερώνει αυτόματα το σύστημα του
κεντρικού υπολογιστή σχετικά με τις δυνατότητές του, για παράδειγμα, τις αναλύσεις
που υποστηρίζονται και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο
DDC2B.
Ελληνικά
Συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
Ελληνικά
Connector pin assignment
1
5
10
6
11
15
15-pin color display signal cable
PIN No. Description
PIN No. Description
1
Red
9
+5 V
2
Green
10
Logic ground
3
Blue
11
Monitor ground
4
Monitor ground
12
DDC-serial data
5
DDC-return
13
H-sync
6
R-ground
14
V-sync
7
G-ground
15
DDC-serial clock
8
B-ground
Ελληνικά
24-pin color display signal cable
PIN No.
1
Description
TMDS data 2-
PIN No.
13
Description
NC
2
TMDS data 2+
14
+5 V power
3
TMDS data 2/4 shield
15
GND (return for +5 V hsync.vsync)
4
NC
16
Hot-plug detection
5
NC
17
TMDS data 0-
6
DDC clock
18
TMDS data 0+
7
DDC data
19
TMDS data 0/5 shield
8
NC
20
NC
9
TMDS data 1-
21
NC
10
TMDS data 1+
22
TMDS clock shield
11
TMDS data 1/3 shield
23
TMDS clock+
12
NC
24
DDC TMDS clock-
Ελληνικά
Κλασικό καλώδιο χρονισμού
M ode
1
640 x 480
60
Hz
2
640 x 480
72
Hz
3
640 x 480
75
Hz
4
MAC
640 x 480
66.66
Hz
5
VESA
720x400
70
Hz
6
SVGA
800 x 600
56
Hz
7
SVGA
800 x 600
60
Hz
8
SVGA
800 x 600
72
Hz
SVGA
800 x 600
75
Hz
10
MAC
832 x 624
74.55
Hz
11
XGA
1024 x 768
60
Hz
12
XGA
1024 x 768
70
Hz
13
XGA
1024 x 768
75
Hz
14
MAC
1152 x 870
75
Hz
15
VESA
VESA
1152 x 864
75
Hz
16
1280 x 960
60
Hz
17
SXGA
1280 x 1024
60
Hz
18
SXGA
1280 x 1024
75
Hz
VESA
1280 x 720
60
Hz
20
WXGA
1280 x 800
60
Hz
21
WXGA
1360x768
60
Hz
22
WXGA+
1600x900
60
Hz
9
19
Για να εγκαταστήσετε την οθόνη στο σύστημα του κεντρικού υπολογιστή σας,
παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Βήματα
1
Συνδέστε το καλώδιο βίντεο
a
Βεβαιωθείτε ότι τόσο η οθόνη όσο και ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένα.
b
Συνδέστε το καλώδιο βίντεο VGA στον υπολογιστή.
c
Συνδέστε το ψηφιακό καλώδιο (μόνον για μοντέλα διπλής εισόδου).
(1)
Βεβαιωθείτε ότι τόσο η οθόνη όσο και ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένα.
(2)
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο πίσω μέρος
της οθόνης και το άλλο άκρο στην θύρα του υπολογιστή.
2
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οθόνη και μετά σε μία σωστά γειωμένη
έξοδο AC.
3
Ενεργοποιήστε την οθόνη και τον υπολογιστή
Ενεργοποιήστε την οθόνη αρχικά και μετά τον υπολογιστή. Αυτή η αλληλουχία
είναι πολύ σημαντική.
4
Εάν η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα
επίλυσης προβλημάτων για τη διάγνωση του προβλήματος.
1-1
1-2
2
3
1-1 1-2
3
2
Ελληνικά
Εγκατάσταση
Ελληνικά
Χειριστήρια Χρήστη
7
6
5
4
3
2
1
Χειριστήρια μπροστινού πίνακα ελέγχου
1
Τροφοδοσία LED: Ανάβει για να υποδείξει ότι ενεργοποιήθηκε η τροφοδοσία.
2
Διακόπτης ρεύματος:Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την παροχή ρεύματος.
3.4 < / > : Πατήστε < ή > για να πλοηγηθείτε στην επιθυμητή λειτουργία, πατήστε
Enter για να επιλέξετε τη λειτουργία. Πιέστε < ή >για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις της τρέχουσας λειτουργίας.
5
6
7
Menu/Enter: Ενεργοποιήστε το μενού στην οθόνη όταν η εμφάνιση στην οθόνη
είναι απενεργοποιημένη ή ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία
ρύθμισης όταν είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση στην οθόνη.
Πλήκτρο αυτόματης προσαρμογής/Έξοδος:
a
Όταν το μενού OSD είναι ενεργό, αυτό το πλήκτρο θα λειτουργήσει ως
πλήκτρο εξόδου
(Μενού OSD).
b
Όταν το μενού OSD είναι απενεργοποιημένο, πατήστε αυτό το πλήκτρο
για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης
Ρύθμισης. Η λειτουργία Αυτόματης Ρύθμισης χρησιμοποιείται για τη
ρύθμιση των HPos, VPos, του Ρολογιού και της Εστίασης.
Κουμπί Empowering/ Έξοδος:
a
Όταν το μενού OSD είναι ενεργό, αυτό το πλήκτρο θα λειτουργήσει ως
πλήκτρο εξόδου
(βγείτε από το μενού OSD).
b
Όταν το μενού OSD είναι απενεργοποιημένο, πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να επιλέξετε την κατάσταση σεναρίου.
1
Πατήστε το κουμπί Μενού για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο OSD.
2
Πατήστε το < ή το > για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
3
Πατήστε το κουμπί Μενού ξανά για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να
αλλάξετε.
4
Πιέστε < ή >για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της τρέχουσας λειτουργίας.
5
Για να βγείτε από το μενού και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις επιλέξτε τη
λειτουργία εξόδου. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε κάποια άλλη λειτουργία,
επαναλάβατε τα βήματα 2 ως 4.
A
B
Διαχείριση του Acer eColor: Εάν επιλεγεί η «Διαχείριση Acer eColor»,
θα εμφανιστεί στην οθόνη η Διαχείριση Acer eColor.
Χρήστης: Εάν επιλεγεί «Χρήστης», θα εμφανιστεί στην οθόνη η κλασική
σελίδα.
Ι. Μόνον κατάσταση αναλογικής εισόδου
εισόδου
II. Μόνον κατάσταση ψηφιακής
Ελληνικά
Πως να προσαρμόσετε μία ρύθμιση
Ελληνικά
Διαχείριση του Acer eColor
•
Οδηγίες λειτουργίας
1
2
3
Πατήστε
το Κουμπί Empowering για να ανοίξετε το μενού Διαχείρισης
Acer eColor στην οθόνη και να μπείτε στις καταστάσεις σεναρίου.
Πατήστε το «<» ή το «>» για να επιλέξετε την κατάσταση.
Πατήστε το πλήκτρο Αυτόματης προσαρμογής για να επιβεβαιώσετε την
κατάσταση και να εκτελέσετε την Αυτόματη προσαρμογή.
ȁįijȑIJijįIJș ȁįijȑIJijįIJș ȊȤʍțȜȓ ȁįijȑIJijįIJș ȁțȟșȞįijȡȗȢ
ȥȢȓIJijș
ȁıțȞȒȟȡȤ ȝıțijȡȤȢȗȔį ȗȢįĴȓȞįijȡȣ įĴțȜȓ
ȝıțijȡȤȢȗȔį
•
Ιδιότητες και οφέλη
Εικονίδιο
Στοιχείο
βασικού
υπομενού
μενού
Περιγραφή
Κατάσταση
χρήστη
Καθορισμένος από το χρήστη. Οι ρυθμίσεις
μπορούν να μικρο-συντονιστούν για να ταιριάζουν
σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Κατάσταση
Κειμένου
Η βέλτιστη ισορροπία φωτεινότητας και αντίθεσης
για να μην κουράζονται τα μάτια. Ο πιο άνετος
τρόπος να διαβάσετε κείμενο στην οθόνη.
Τυπική λειτουργία
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, αντικατοπτρίζει την
τοπική ικανότητα προβολής.
Κατάσταση
γραφήματος
Βελτιώνει τα χρώματα και δίνει έμφαση στις
μικρολεπτομέρειες. Οι εικόνες και οι κινούμενες
εικόνες εμφανίζονται σε ζωντανά χρώματα με
μεγάλη λεπτομέρεια.
Κινηματογραφική
λειτουργία
Εμφανίζει σκηνές με τη μεγαλύτερη διαύγεια. Οι
εικόνες και οι κινούμενες εικόνες εμφανίζονται σε
ζωντανά χρώματα με μεγάλη λεπτομέρεια.
Εικονίδιο
Εικονίδιο Στοιχείο
βασικού
υπομενού υπομενού
μενού
Περιγραφή
Αντίθεση
Προσαρμόζει την αντίθεση ανάμεσα στο
προσκήνιο και στο φόντο της εικόνας
στην οθόνη.
Φωτεινότητα
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του φόντου της
εικόνας στην οθόνη.
ACM
ACM (Adaptive Contrast Management)
διακόπτης On/Off της ACM, προεπιλογή
Off.
Εστίαση
Προσαρμόζει την εστίαση της εικόνας
(διατίθεται μόνον στην αναλογική
κατάσταση).
Ρολόι
Προσαρμόζει το ρολόι της εικόνας
(διατίθεται μόνον στην αναλογική
κατάσταση).
Ορ. θέση
Προσαρμόζει την οριζόντια θέση του
μενού εμφάνισης στην οθόνη (διατίθεται
μόνον στην αναλογική κατάσταση).
Κ. θέση
Προσαρμόζει την κάθετη θέση του μενού
εμφάνισης στην οθόνη (διατίθεται μόνον
στην αναλογική κατάσταση).
Δ/Υ
Ζεστό
Επιλέξτε την θερμοκρασία χρώματος για
να γίνει το λευκό πιο ζεστό.
Δ/Υ
Δροσερό
Επιλέξτε την θερμοκρασία χρώματος για
να γίνει το λευκό πιο ψυχρό.
Χρήστης/
κόκκινο
Προσαρμόζει την ένταση του κόκκινου.
Χρήστης/
πράσινο
Προσαρμόζει την ένταση του πράσινου.
Χρήστης/μπλε Προσαρμόζει την ένταση του μπλε.
Ελληνικά
Χρήστης
Πριν στείλετε την οθόνη LCD σας για επισκευή, παρακαλούμε ελέγξτε την λίστα
προβλημάτων που βρίσκεται παρακάτω για αν δείτε εάν μπορείτε να διαγνώσετε
μόνοι σας το πρόβλημα.
Κατάσταση VGA
Πρόβλημα
Δεν εμφανίζεται
καμία εικόνα
Κατάσταση
LED
Επισκευή
Μπλε
Χρησιμοποιώντας την OSD, προσαρμόστε
την φωτεινότητα και την αντίθεση στο μέγιστο
ή επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Off
Ελέγξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
σωστά συνδεδεμένο με την οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι
σωστά συνδεδεμένο με το πίσω μέρος της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή είναι
ενεργοποιημένο και σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας/αναμονής.
Ασταθής εικόνα
Μη φυσιολογική
εικόνα
Ελέγξτε εάν οι προδιαγραφές του
προσαρμογέα γραφικών και η οθόνη
βρίσκονται σε συμμόρφωση γεγονός που
μπορεί να προκαλέσει αναντιστοιχία στην
συχνότητα του σήματος εισόδου.
Λείπει η εικόνα
της οθόνης,
δεν είναι στο
κέντρο, είναι
πολύ μεγάλη ή
πολύ μικρή.
Χρησιμοποιώντας το μενού στην οθόνη,
προσαρμόστε την εστίαση, το ρολόι, την Ορ.
θέση και την Κάθ. θέση με μη τυπικά σήματα.
Ελέγξτε τη ρύθμιση εμφάνισης του
συστήματός σας. Σε περίπτωση που λείπει
κάποια εικόνα, παρακαλούμε επιλέξτε μία
άλλη ανάλυση ή ένα ρυθμό κάθετης
ανανέωσης.
Περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα αφού
προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας πριν
αλλάξετε ή αποσυνδέσετε το καλώδιο
σήματος ή σβήσετε την οθόνη.
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ελληνικά
Κατάσταση DVI
Πρόβλημα
Δεν εμφανίζεται καμία
εικόνα
Κατάσταση
LED
Επισκευή
Μπλε
Χρησιμοποιώντας την OSD,
προσαρμόστε την φωτεινότητα και την
αντίθεση στο μέγιστο ή επαναφέρετε τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Off
Ελέγξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
AC είναι σωστά συνδεδεμένο με την
οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος βίντεο
είναι σωστά συνδεδεμένο με το πίσω
μέρος της οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή
είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας/αναμονής.
Download PDF

advertising