Acer | VG240YU | Acer VG240YU User Manual

Οθόνη LCD Acer
Οδηγός χρήστη
Ελληνικά
Copyright © 2017. Acer Incorporated.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αρχική Έκδοση: 12/2017
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση, δίχως
την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο γι' αυτές τις αναθεωρήσεις ή
αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις του παρόντος
εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων ή δημοσιεύσεων. Η συγκεκριμένη επιχείρηση
δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του
παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή
καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς και το μέρος
αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου
αναγράφονται στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία
που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό
μοντέλου και τις πληροφορίες αγοράς.
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά,
μέσω φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
της Acer.
Οδηγός χρήστη Οθόνης LCD Acer
Αριθμός μοντέλου: ________________________________
Σειριακός αριθμός: ________________________________
Ημερομηνία αγοράς: _______________________________
Τόπος αγοράς: ___________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated.
Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιρειών χρησιμοποιούνται στο παρόν
μόνο για λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες τους.
Οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι φυσιολογικά για την LCD οθόνη και δεν υποδηλώνουν
πρόβλημα.
•
Εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός, η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει κατά
την αρχική χρήση. Σβήστε την οθόνη από το διακόπτη τροφοδοσίας κι έπειτα ανάψτε
την ξανά για να σιγουρευτείτε πως έχει σταματήσει το τρεμοπαίξιμο.
•
Ενδέχεται να παρατηρήσετε ελαφρώς άνιση φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το
μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην επιφάνεια εργασίας.
•
Η οθόνη LCD διαθέτει 99,99% ή περισσότερο λειτουργικά εικονοστοιχεία. Ενδέχεται
να περιλαμβάνει ελαττώματα της τάξεως του 0,01% ή λιγότερο, όπως το να λείπει ένα
εικονοστοιχείο ή να είναι συνέχεια αναμμένο ένα εικονοστοιχείο.
•
Εξαιτίας της φύσης των οθονών LCD, ενδέχεται να παραμείνει αποτυπωμένη μια εικόνα
από την προηγούμενη οθόνη αφού θα την έχετε σβήσει, όταν προβάλλεται για πολλές
ώρες η ίδια εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η οθόνη θα επανέλθει σταδιακά κατά την
αλλαγή της εικόνα ή το σβήσιμό της από το διακόπτη τροφοδοσίας για μερικές ώρες.
Καθαρισμός της οθόνης σας
Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό της οθόνης σας:
•
Αποσυνδέετε πάντα την οθόνη από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
•
Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη καθώς και το μπροστά και
πλαϊνό μέρος του περιβλήματός της.
Ελληνικά
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
και την άνεσή σας
Ελληνικά
Προσβασιμότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής.
Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία από τον εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Ασφαλής ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
Αυξάνετε σταδιακά την ένταση έως ότου να ακούτε καθαρά και άνετα, χωρίς
παραμόρφωση.
•
Αφού ρυθμίσετε την ένταση ήχου, μην την αυξήσετε ενώ έχουν προσαρμοστεί τα αυτιά
σας.
•
Περιορίστε το χρόνο που ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση.
•
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ
θόρυβο.
•
Χαμηλώστε την ένταση ήχου εάν δεν μπορείτε να ακούσετε άτομα που μιλούν κοντά
σας.
Προειδοποιήσεις
•
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
•
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν
μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
•
Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη
λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα
ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει
ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί,
ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά
ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν
παρέχεται σωστός αερισμός.
•
Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των
θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να
βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην
χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
•
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε
τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη
επιφάνεια.
•
Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με
κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά σε εσωτερικές
συσκευές.
•
Ο προσαρμογέας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο γι' αυτή την οθόνη, ενώ δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην
ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
•
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο
καλώδιο.
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η ολική
μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης
δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, σιγουρευτείτε πως η
ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν
ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
•
Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά
μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας διακλάδωσης. Εάν
χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της
προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
•
Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φις τριών καλωδίων. Το
βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα
ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν να τοποθετήσετε το φις του καλωδίου ισχύος.
Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον
ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυματισμό.
Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν
χρειάζεται να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι το νέο καλώδιο
τροφοδοσίας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο
στο UL/πιστοποιημένο από CSA, τύπου SPT-2, ελάχιστης τιμής 7 A 125 V, εγκεκριμένο
από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστου μήκους 4,6 μέτρων (15 ποδών).
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των
καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους.
Παραπέμπετε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο
προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί
•
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
•
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
•
Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
•
Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη
επισκευής
•
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του
Ελληνικά
•
Ελληνικά
Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη
εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Περιβάλλον πιθανών εκρήξεων
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα
έκρηξης περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του
οχήματός σας. Οι σπινθήρες στις περιοχές αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη
ή πυρκαγιά με πιθανό ανθρώπινο τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή κοντά σε πρατήρια, χώρους αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, εγκαταστάσεις
χημικών ουσιών ή σε χώρους όπου υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες εκρήξεων. Τα μέρη
με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα, σήμανση σε εμφανές
σημείο. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιοχές κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις
μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο
(όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως
κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Διατηρείτε τα
μακριά από μικρά παιδιά.
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού
πληροφορικής
Η Acer είναι εξαιρετικά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική προστασία και θεωρεί την
ανακύκλωση, ως μορφή διάσωσης και απόρριψης χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, ως μια
από τις κορυφαίες προτεραιότητες της επιχείρησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το φορτίο που
επιβαρύνει το περιβάλλον.
Εμείς στην Acer είμαστε εξαιρετικά συνειδητοποιημένοι για τις επιπτώσεις των εμπορικών
δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και αγωνιζόμαστε να αναγνωρίσουμε και παρέχουμε
τις καλύτερες διαδικασίες εργασίας με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τα προϊόντα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τις
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.acer-group.com για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των άλλων προϊόντων μας.
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για να
ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία
του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.
acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Δήλωση Pixel LCD
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί έτοιμο για διαχείριση ισχύος:
•
Ενεργοποίηση λειτουργίας Ύπνου της οθόνης εντός 5 λεπτών από την αδράνεια του
χρήστη.
•
Αφυπνίστε την οθόνη όταν είναι σε λειτουργία Ενεργού σβησίματος, μετακινήστε το
ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών ενδέχεται να παραπονιούνται για καταπόνηση
των ματιών και πονοκεφάλους έπειτα από παρατεταμένη χρήση. Μετά από πολλές ώρες
εργασίας μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης από φυσικό
τραυματισμό. Πολλές ώρες εργασίας, κακή στάση σώματος, κακές εργασιακές συνήθειες,
στρες, ανεπαρκές εργασιακό περιβάλλον, προσωπικά θέματα υγείας και άλλοι παράγοντες
αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο φυσικού τραυματισμού.
Λανθασμένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες.
Τα ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να εμφανιστούν στα χέρια, τους καρπούς, τους
βραχίονες, το λαιμό ή την πλάτη:
•
μούδιασμα, ή αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
•
πόνος, ευπάθεια ή ευαισθησία
•
πόνος, πρήξιμο ή φτερούγισμα
•
δυσκαμψία ή σφίξιμο
•
αίσθηση κρύου ή αδυναμία
Αν εμφανίζετε αυτά τα συμπτώματα ή κάποια άλλη επαναλαμβανόμενη ή επίμονη δυσφορία
και/ή πόνο που σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως
γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρείας σας.
Η ακόλουθη ενότητα παρέχει συμβουλές για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή ρυθμίζοντας την οπτική γωνία θέασης της οθόνης,
χρησιμοποιώντας υποπόδιο, ή ανυψώνοντας την καρέκλα για να επιτύχετε μέγιστη άνεση.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:
•
αποφεύγετε να στέκεστε σε σταθερή στάση για πολύ ώρα
•
αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός και/ή να γέρνετε προς τα πίσω
•
σηκωθείτε και περπατήστε τριγύρω ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να
απομακρύνετε την ένταση από τους μύες των ποδιών σας
Ελληνικά
Η μονάδα LCD έχει παραχθεί με τεχνικές κατασκευής εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας. Παρόλα
αυτά, μερικά pixel ενδέχεται περιστασιακά να καούν ή να εμφανίζονται σαν μαύρα ή
κόκκινα σημεία. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην εικόνα και δεν αποτελεί ένδειξη κακής
λειτουργίας.
Ελληνικά
Φροντίδα της όρασής σας
Οι πολλές ώρες χρήσης μπροστά στην οθόνη, ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής,
εκθαμβωτικός, υπερβολικός φωτισμός δωματίου, οθόνες με κακή εστίαση, πολύ μικρά
γράμματα και οθόνες χαμηλής αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Στις
ενότητες που ακολουθούν παρέχονται προτάσεις για το πώς μπορείτε να μειώσετε την
καταπόνηση της όρασης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε συχνά τα μάτια σας.
•
Να κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας, κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη και
εστιάζοντας σε απομακρυσμένο σημείο.
•
Να ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να μη στεγνώνουν.
Οθόνη
•
Να διατηρείτε την οθόνη σας καθαρή.
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο επίπεδο από την άνω πλευρά της οθόνης, έτσι
ώστε τα μάτια σας να κοιτούν προς τα κάτω όταν κοιτάτε στο μέσον της οθόνης.
•
Να ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης και/ή την αντίθεση σε άνετο επίπεδο για
υψηλή ορατότητα του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
•
Μειώστε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις μέσω:
•
τοποθέτησης της οθόνης σας με τέτοιο τρόπο ώστε η πλαϊνή πλευρά της να κοιτάζει
το παράθυρο ή άλλη πηγή φωτός
•
ελαχιστοποίησης του φωτός του δωματίου με χρήση κουρτινών, σκιάστρων ή
περσίδων
•
χρησιμοποίησης φωτιστικού γραφείου
•
αλλάζοντας τη γωνία θέασης της οθόνης
•
χρησιμοποιώντας φίλτρο μείωσης υπερβολικού φωτός
•
χρησιμοποιώντας γείσο οθόνης, όπως ένα χαρτόνι που προεξέχει από την άνω
μπροστινή πλευρά της οθόνης
•
Αποφεύγετε να ρυθμίζετε την οθόνη σας σε περίεργες γωνίες θέασης.
•
Αποφεύγετε να κοιτάζετε σε φωτεινές πηγές, όπως ανοιχτά παράθυρα, για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
Αναπτύξτε τις ακόλουθες εργασιακές συνήθειες για να καταστήσετε τη χρήση του
υπολογιστή σας πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Κάντε τακτικά και συχνά μικρά διαλείμματα.
•
Κάντε μερικές ασκήσεις διατάσεων.
•
Εισπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν συχνότερα.
•
Ασκηθείτε τακτικά και διατηρείτε υγιές σώμα.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
VG240YU
VG240YU xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55032:2015+AC 2016 (Class B)
EN 61000-3-2:2014
-3Class D
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2018.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Apr.10,2018
Oct.31,2017
Date
Ελληνικά
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Ελληνικά
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
VG240YU
SKU Number:
VG240YU xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible
Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Περιεχόμενα
Οδηγίες ασφαλείας
3
Ειδικές σημειώσεις για τις οθόνες LCD
3
Καθαρισμός της οθόνης σας
3
Προσβασιμότητα
4
Ασφαλής ακρόαση
4
Προειδοποιήσεις
4
Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
4
Σέρβις του προϊόντος
5
Περιβάλλον πιθανών εκρήξεων
6
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
6
Πληροφορίες ανακύκλωσης εξοπλισμού πληροφορικής6
Οδηγίες απόρριψης
6
Δήλωση Pixel LCD
7
Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
7
Βρείτε τη δική σας βολική περιοχή
7
Φροντίδα της όρασής σας
8
Ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών
8
Declaration of Conformity
9
Federal Communications Commission Declaration of Conformity
10
Αποσυσκευασία
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας AC
Εξοικονόμηση ενέργειας
12
13
Πίνακας κανονικών χρονισμών
Τοποθέτηση
Χειριστήρια χρήστη
17
18
19
Αντιμετώπιση προβλημάτων
28
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20-ακίδων
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Εξωτερικοί έλεγχοι
Χρήση του Μενού Συντόμευσης
Λειτουργία DP/HDMI (Προαιρετική)
14
14
15
15
16
19
20
28
Ελληνικά
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την άνεσή
σας
3
Ελληνικά
Αποσυσκευασία
Ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα όταν ανοίγετε τη συσκευασία και φυλάξτε τα
υλικά της συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να μεταφέρετε
στο μέλλον την οθόνη.
Οθόνη LCD
Εγχειρίδιο γρήγορης
εκκίνησης
Καλώδιο τροφοδοσίας AC
LCD Monitor NITRO VG0 series-VG240YU
USER GUIDE
Καλώδιο DP
(Προαιρετικό)
Καλώδιο HDMI
(Προαιρετικό)
Καλώδιο ήχου
(Προαιρετικό)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
•
Σύνδεση της βάσης
Σημείωση: Αφαιρέστε την οθόνη και τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία.
Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη με την όψη προς τα κάτω σε μια σταθερή επιφάνεια -χρησιμοποιήστε ένα πανί για να μην γρατσουνιστεί η οθόνη.
•
Κλίση
Δείτε την απεικόνιση πιο κάτω η οποία περιλαμβάνει παράδειγμα του εύρους κλίσης.
Μόνο στο υψηλότερο σημείο μπορούν να διατεθούν 20 μοίρες ανάκλισης για τη γωνία
ανύψωσης.
-5°
20°
Ελληνικά
Προκειμένου να βελτιστοποιήσετε την καλύτερη δυνατή θέση προβολής, μπορείτε να
προσαρμόσετε το ύψος/κλίση της οθόνης.
Ελληνικά
Σύνδεση του προσαρμογέα και του καλωδίου
τροφοδοσίας AC
•
Ελέγξτε πρώτα για να βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε
είναι του σωστού τύπου που χρειάζεται για την περιοχή σας.
•
Η οθόνη διαθέτει γενικό τροφοδοτικό το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία σε περιοχές με
τάση 100/120V AC ή 220/240 V AC. Δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από το χρήστη.
•
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας ΕΡ στην είσοδο τροφοδοσίας και το
άλλο άκρο σε μια πρίζα τοίχου.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 120 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου που Αναγράφεται στη λίστα της UL, καλώδιο τύπου
SVT και φις με ονομαστική τιμή 10 A/125 V.
•
Για μονάδες που χρησιμοποιούν 220/240 V AC:
Χρησιμοποιήστε ένα Σετ Καλωδίου H05VV-F και φις με ονομαστική τιμή 10 A, 250 V.
Το σετ καλωδίου θα πρέπει να φέρει τις κατάλληλες εγκρίσεις ασφαλείας για τη χώρα
στην οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη θα περάσει σε λειτουργία "Εξοικονόμηση ενέργειας" μέσω του σήματος ελέγχου
από το χειριστήριο της οθόνης, όπως υποδηλώνεται από την ενδεικτική λυχνία LED
πορτοκαλί χρώματος.
Κατάσταση
Λυχνία LED
ON (ΕΝΕΡΓΟ)
Μπλε
Λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας
Πορτοκαλί
Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας θα διατηρηθούν μέχρι να ανιχνευτεί σήμα
ελέγχου ή να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ο χρόνος ανάκτησης από
την κατάστασης Ενεργού Σβησίματος πίσω στην κατάσταση Αναμμένης είναι περίπου 3
δευτερόλεπτα.
Κανάλι Προβολής Δεδομένων (DDC)
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 20-ακίδων
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
1
ML_Lane 0+
2
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
3
ML_Lane 0-
4
ML_Lane 1+
5
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
6
ML_Lane 1-
7
ML_Lane 2+
8
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
Περιγραφή
9
ML_Lane 2-
10
ML_Lane 3+
11
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
12
ML_Lane 3-
13
KONFIG1
14
CONFIG2
15
AUX CH+
16
GND (ΓΕΙΩΣΗ)
17
AUX CH-
18
Hot Plug (Τοποθέτηση εν θερμώ)
19
Επιστροφή
20
DP_PWR
Ελληνικά
Για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση, η οθόνη έχει τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης
Λειτουργίας με το σύστημά σας, αν και το σύστημά σας υποστηρίζει το πρωτόκολλο DDC.
Το DDC (Display Data Channel) αποτελεί πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω του οποίου η
οθόνη πληροφορεί αυτόματα το σύστημα σχετικά με τις δυνατότητές της, για παράδειγμα, τις
αναλύσεις που υποστηρίζει και τον αντίστοιχο χρονισμό. Η οθόνη υποστηρίζει το πρότυπο
DDC2B.
Ελληνικά
Καλώδιο σήματος έγχρωμης οθόνης 19-ακίδων
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
Αρ.
ακίδας
Περιγραφή
1
Δεδομένα TMDS 2+
2
Δεδομένα TMDS 2 Θωράκιση
3
Δεδομένα TMDS 2-
4
Δεδομένα TMDS 1+
5
Δεδομένα TMDS 1 Θωράκιση
6
Δεδομένα TMDS 1-
7
Δεδομένα TMDS 0+
8
Δεδομένα TMDS 0 Θωράκιση
9
Δεδομένα TMDS 0-
10
Ρολόι TMDS +
11
Θωράκιση ρολογιού TMDS
12
Ρολόι TMDS -
13
CEC
14
Δεσμεύεται (N.C. σε συσκευή)
15
SCL
16
SDA
17
Γείωση DDC/CEC
18
Τροφοδοσία +5 V
19
Ανίχνευση τοποθέτησης εν θερμώ
Πίνακας κανονικών χρονισμών
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VGA
MAC
VESA
SVGA
SVGA
XGA
XGA
VESA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
UXGA
QHD
QHD
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VESA
Ανάλυση
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1152x864
1280x1024
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
2560x1440
2560x1440
60Hz
66.66Hz
70Hz
56Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
Ελληνικά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
Ελληνικά
Τοποθέτηση
1.
2.
3.
4.
5.
Σβήστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή σας από την πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στο HDMI (προαιρετικό) ή/και την υποδοχή εισόδου DP (προαιρετικό) της οθόνης, και
το HDMI (προαιρετικό) ή/και την υποδοχή εξόδου DP (προαιρετικό) της κάρτας γραφικών στον υπολογιστή. Κατόπιν
σφίξτε τις βίδες στον συνδετήρα του καλωδίου σήματος.
Προαιρετικό: Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN) στην οθόνη LCD και τη θύρα γραμμής εξόδου στον
υπολογιστή με το καλώδιο ήχου.
Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
Συνδέστε το τροφοδοτικό και καλώδιο ρεύματος στην οθόνη και βάλτε το σε σωστά γειωμένη πρίζα ρεύματος AC.
Σημείωση: Η έξοδος ήχου είναι μόνο για το μοντέλο εξόδου ήχου. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήστη για περισσότερες
οδηγίες.
FreeSync :
Επιτρέπει σε μία πηγή γραφικών που υποστηρίζεται από FreeSync να προσαρμόσει
δυναμικά τον ρυθμό ανανέωσης που βασίζεται στους τυπικούς ρυθμούς πλαισίου
περιεχομένου για ενημέρωση αποδοτικής, εικονικά χωρίς κόλλημα και χαμηλής
λανθάνουσας προβολής.
Χειριστήρια χρήστη
2
3
4
5
Εξωτερικοί έλεγχοι
1
Πλήκτρο ισχύος
2
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
3
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
4
Πλήκτρο Λειτουργίας
/X
5
Πλήκτρο Λειτουργίας
/
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε υποδεικνύει ότι η
οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Το πορτοκαλί υποδεικνύει ότι η οθόνη
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/εξοικονόμησης ενέργειας.
a. Πατήστε για να προβληθεί η Κύρια σελίδα. Πατήστε ξανά για να
εισέλθετε στη λειτουργία πλήκτρο-συντόμευσης1.
b. Όταν το Μενού Λειτουργίας είναι ενεργό, πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να δείτε τις βασικές πληροφορίες για την οθόνη σας και την
τρέχουσα είσοδο ή επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις
προσαρμογής χρώματος.
a. Πατήστε για την προβολή της Κύριας σελίδας. Πατήστε ξανά για
να εισέλθετε στη λειτουργία πλήκτρο-συντόμευσης2.
b. Όταν είναι ενεργή η Λειτουργία Μενού, πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να επιλέξετε λειτουργία σεναρίου ή λειτουργία παιχνιδιού.
a. Πατήστε για προβολή της Κύριας σελίδας. Πατήστε ξανά για να
εισέλθετε στη λειτουργία Επιλογής εισόδου.
b. Όταν το Μενού Λειτουργίας είναι ενεργό, αυτό το πλήκτρο θα
εξέλθει από το OSD.
a. Πατήστε για προβολή της Κύριας σελίδας. Πατήστε ξανά για να
εισέλθετε στην επόμενη λειτουργία στο Μενού Λειτουργίας.
b. Το κουμπί μίας εναλλαγής στην πίσω πλευρά της οθόνης
λειτουργεί σαν joystick. Για να μετακινήσετε τον κέρσορα,
πατήστε απλά το κουμπί σε τέσσερις κατευθύνσεις. Πατήστε το
κουμπί για την επιλογή που θέλετε. Το κόκκινο υποδεικνύει τη
λειτουργικότητα. Το γκρι υποδεικνύει τη μη λειτουργικότητα.
Ελληνικά
1
Ελληνικά
Χρήση του Μενού Συντόμευσης
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Το περιεχόμενο που ακολουθεί παρατίθεται για λόγους παραπομπής και
μόνο. Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν.
Το OSD (προβολή επί της οθόνης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των
ρυθμίσεων της οθόνης LCD σας. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού OSD για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας,
τη θέση και τις γενικές ρυθμίσεις του μενού OSD. Για προηγμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε
ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα:
Κύρια σελίδα
Mode
Standard
Brightness
65
1.
Μενού OSD
2.
Πλήκτρο συντόμευσης1 (Modes (Λειτουργίες),
Brightness (Φωτεινότητα), Volume (Ένταση),
Gamma (Γάμμα), Contrast (Αντίθεση), Blue Light
(Μπλε φως), Over Drive)
3.
Πλήκτρο συντόμευσης2 (Modes (Λειτουργίες),
Brightness (Φωτεινότητα), Volume (Ένταση),
Gamma (Γάμμα), Contrast (Αντίθεση), Blue Light
(Μπλε φως), Over Drive)
4.
Επιλογή input (εισόδου)
Input
HDMI1
Menu
Πλήκτρο συντόμευσης1 (προεπιλογή: Τυπική λειτουργία)
Για να επιλέξετε τη λειτουργία παιχνιδιών(G1, G2, G3) ποιο προκαθορισμένο προφίλ χρήστη
ή τη λειτουργία σεναρίου (Χρήστης, Τυπικό, ECO, Γραφικά, Movie (Ταινία))
Modes
sRGB
Standard
Move
Reading
ECO
Darkroom
Graphics
User
Movie
OK
Πλήκτρο συντόμευσης2 (προεπιλογή: Brightness (Φωτεινότητα))
Ανοίξτε τον έλεγχο Φωτεινότητα και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση φωτεινότητας. Όταν
τελειώσετε, πατήστε το χειριστήριο για να εξέλθετε από την τρέχουσα σελίδα και να
αποθηκεύσετε.
Brightness
Adjust
Ελληνικά
80
OK
Επιλογή της input (εισόδου)
Ανοίξτε το χειριστήριο Input (Είσοδος) και επιλέξτε DP, HDMI1, HDMI2 ή Auto Source
(Αυτόματη πηγή). Όταν τελειώσετε, πατήστε το χειριστήριο για να εξέλθετε από την
τρέχουσα σελίδα και να αποθηκεύσετε.
Input
Input
HDMI
Auto Source
Move
On
OK
Exit
Η σελίδα Λειτουργιών
Ανοίξτε τη σελίδα Λειτουργιών για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες, τις ρυθμίσεις που θέλετε χρησιμοποιώντας τα βέλη. Όταν
τελειώσετε, πιέστε το joystick προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιστρέψετε ένα επίπεδο πίσω ή χρησιμοποιήστε
X
για έξοδο από την τρέχουσα σελίδα και αποθήκευση.
Picture (Εικόνα)
Mode - User
Picture
Brightness
80
Color
Contrast
50
Audio
Black Boost
Gaming
Blue Light
9
Off
OSD
ACM
Off
System
Super Sharpness
Off
Save Settings to...
Move
1.
2.
3.
4.
Enter
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε Εικόνα από το OSD.
Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε να
προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
Εναλλάξτε στα αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε τις κλίμακες δρομέων.
Το μενού Picture (Εικόνα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των
Ελληνικά
ρυθμίσεων Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση), Black Boost (Ενίσχυση
μαύρου), Blue Light (Μπλε φως), ACM, Super Sharpness (Σούπερ ευκρίνεια), Auto
Config (Αυτόματη διαμόρφωση), H. Position (Ορ. θέση), V. Position (Κάθ. θέση), Focus
(Εστίαση) και Clock (Ρολόι).
Brightness (Φωτεινότητα): Ρυθμίστε την τιμή φωτεινότητας από 0 έως 100.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Ρυθμίζει την ισορροπία ανάμεσα στις φωτεινές και τις σκοτεινές σκιές.
5.
6.
Contrast (Αντίθεση): Ρυθμίστε την τιμή αντίθεσης από 0 έως 100.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Ρυθμίζει τον βαθμό διαφοράς ανάμεσα στις φωτεινές και τις σκοτεινές
περιοχές.
Black Boost (Ενίσχυση μαύρου): Ρυθμίστε την τιμή επιπέδου μαύρου από 0 έως 10.
Βελτιώνει τις σκιές αυξάνοντας τη φωτεινότητα χωρίς να αλλάξετε τις φωτεινότερες σκιές.
Blue Light (Μπλε φως): Φιλτράρει το μπλε φως για να προστατευτούν τα μάτια σας
προσαρμόζοντας το πόσο πολύ μπλε φως θα εμφανίζεται -- 80%, 70%, 60%, ή 50%.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Οι υψηλότερες τιμές επιτρέπουν τη είσοδο σε περισσότερο μπλε φως.
Για την καλύτερη προστασία, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή.
7.
8.
9.
ACM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ACM. Η προεπιλογή είναι off (ανενεργό).
10. Super Sharpness (Σούπερ Ευκρίνεια): Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή
Super Sharpness (Σούπερ Ευκρίνεια). Με την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας μπορεί να
γίνει προσομοίωση εικόνων υψηλής ανάλυσης, ενισχύοντας την πυκνότητα εικονοστοιχείων
της αρχικής πηγής για να καταστήσετε τις εικόνες πιο ευκρινείς και καθαρές.
Color (Χρώμα)
Mode - Stamdard
Picture
Gamma
Color
Color Temp.
Audio
Performance
2.2
Warm
R Gain
50
G Gain
50
OSD
B Gain
50
System
R Bias
50
G Bias
50
B Bias
Move
X
50
Enter
Mode - Stamdard
Picture
Modes
Color
Color Space
Audio
Grayscale Mode
Performance
OSD
6-axis Hue
6-axis Saturate
X
System
Move
Standard
Off
Enter
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε Color (Χρώμα) από το
OSD. Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε να
προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
3.
Εναλλάξτε στα αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε τις κλίμακες δρομέων.
Η λειτουργία Gamma (Γάμμα) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τόνο φωτεινότητας. Η
προεπιλεγμένη τιμή είναι 2,2 (πρότυπη τιμή για Windows).
5.
Color temperature (Θερμοκρασία χρώματος): Η προεπιλογή είναι το θερμό. Μπορείτε
να επιλέξετε Cool (Ψυχρό), Normal (Κανονικό), Warm (Θερμό), Bluelight (Μπλε φως) ή
User (Χρήστης).
6.
Modes (Λειτουργίες): Για να επιλέξετε τη λειτουργία σεναρίου.
7.
sRGB: Η προεπιλογή είναι ανενεργό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το sRGB ώστε να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχία με τις περιφερειακές
συσκευές, όπως εκτυπωτές και ψηφιακές κάμερες.
8.
Grayscale Mode (Λειτουργία κλίμακας γκρι): Για να επιλέξετε τη λειτουργία κλίμακας
γκρι.
9.
6-axis Hue (Απόχρωση 6 αξόνων): Προσαρμόζει την απόχρωση red (κόκκινου), green
(πράσινου), blue (μπλε), yellow (κίτρινου), magenta (ματζέντα) και cyan (κυανού).
10. 6-axis Saturate (Κορεσμός 6 αξόνων): Προσαρμόζει τον κορεσμό red (κόκκινου), green
(πράσινου), blue (μπλε), yellow (κίτρινου), magenta (ματζέντα) και cyan (κυανού).
Audio (Ήχος)
Mode - Stardard
Picture
Volume
Color
Mute
70
Off
Audio
Performance
OSD
X
System
Move
Enter
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε Ήχος από το OSD.
Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε να
προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
3.
Εναλλάξτε στα αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε τις κλίμακες δρομέων.
4.
Volume (Τόμος): Ρύθμιση της έντασης ήχου
5.
Mute (Σίγαση): Για να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σίγασης.
Ελληνικά
4.
Gaming (Παιχνίδια)
Ελληνικά
Mode - User
Picture
Over Drive
Color
Free Sync
On
VRB
Off
Aim Point
Off
Audio
Gaming
Normal
OSD
System
Save Settings to...
Move
Enter
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε Gaming (Παιχνίδια)
από το OSD. Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που
επιθυμείτε να προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
3.
Εναλλάξτε το χειριστήριο στα αριστερά ή δεξιά για να ελέγξετε τις λειτουργίες.
4.
Υπεροδήγηση: Επιλέξτε Off (Ανενεργό), Normal (Κανονικό), ή Extreme (Ακραίο).
5.
FreeSync: Για να ελέγξετε το FreeSync υποστήριξης ή όχι, η προεπιλογή είναι On
(Ενεργό).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση:
1. Εάν το FreeSync είναι "ΕΝΕΡΓΟ", τότε η επιλογή Over Drive τίθεται στη θέση "Κανονικό" αυτόματα.
2. Εάν το FreeSync είναι "ΑΝΕΝΕΡΓΟ", τότε ο χρήστης μπορεί να ορίσει την επιλογή Over Drive σε μία
από τις εξής τρεις ρυθμίσεις: (α) Έντονο (β) Κανονικό (γ) Ανενεργό.
6.
MPRT: Για να επιλέξετε υποστήριξη ή μη δυναμικής εικόνας πιο καθαρό έλεγχο, η
προεπιλογή είναι Off (Ανενεργό).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση:
1. Λειτουργία PIP/PBP δεν υποστηρίζει MPRT.
2. Ρύθμιση HDR: Το "Auto" (Αυτόματο) δεν υποστηρίζει MPRT.
3. Το MPRT ορισμένο σε "On" (Ενεργό), με την ενεργοποίηση του FreeSync, θα οριστεί αυτόματα το MPRT
σε "Off" (Ανενεργό).
4. Το MPRT ορισμένο σε "On" (Ενεργό), με ρύθμιση (Brightness (Φωτεινότητα), Blue Light (Μπλε φως),
ACM), θα οριστεί αυτόματα το MPRT σε "Off" (Ανενεργό).
5. Η λειτουργία MPRT δεν επηρεάζει τη φωτεινότητα (λογότυπο, σημείο στόχου, μήνυμα και εικονίδιο
εισόδου).
6. Η ρύθμιση MPRT σε "On" (Ενεργό), όταν η ανίχνευση του χρονισμού εισαγωγής <75Hz, θα
απενεργοποιήσει αυτόματα το MPRT και θα γκριζάρει για απενεργοποίηση.
7. MPRT = (Κανονική ή Ακραία), επειδή η εικόνα δυναμικού ελέγχου IC είναι πιο καθαρή, ώστε η συνολική
φωτεινότητα να είναι σκοτεινή, η "Extreme" (Ακραία) θα γίνει πιο σκοτεινή από την "Normal" (Κανονική).
7.
Aim point (Σημείο στόχου): Εμφανίζεται ένα Σημείο στόχου στην οθόνη για παιχνίδια
στόχευσης.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Στη λειτουργία PBP δεν εμφανίζεται το Aim point (Σημείο στόχου).
OSD
Mode - Standard
Language
Color
OSD Timeout
Audio
Transparency
Off
Performance
OSD Lock
Off
Ελληνικά
Picture
English
10
OSD
X
System
Move
Enter
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε OSD από το OSD.
Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε να
προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
3.
Εναλλάξτε στα αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε τις κλίμακες δρομέων.
4.
Language (Γλώσσα): Ορίστε τη γλώσσα μενού OSD.
5.
OSD timeout (Εξωχρονισμός OSD): Προσαρμόστε την καθυστέρηση πριν την
απενεργοποίηση του μενού OSD.
6.
Transparency (Διαφάνεια): Επιλέξτε τη διαφάνεια όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
παιχνιδιού. Η διαφάνεια μπορεί να είναι 0% (ΑΝΕΝΕΡΓΟ), 20%, 40%, 60%, ή 80%.
7.
Refresh rate num (Αριθμός ρυθμού ανανέωσης): Εμφανίστε τον τρέχοντα ρυθμό
ανανέωσης της οθόνης στην οθόνη.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Αν η επιλογή FreeSync έχει τεθεί σε "On" (Ενεργό), η κάθετη
συχνότητα αλλάζει στο μενού οθόνης OSD.
8.
OSD Lock (Κλείδωμα OSD): Για να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
κλειδώματος OSD.
Σημείωση:
OSD Locked (Κλειδωμένο OSD):
•
Ορίστε το OSD Lock (Κλείδωμα OSD) σε "On" (Ενεργό) από την επιλογή OSD
και πατήστε "Enter" για να εκτελέσετε τη λειτουργία κλειδώματος όλων των
πλήκτρων.
•
Το μήνυμα "OSD Locked" (Κλειδωμένο OSD) θα εμφανιστεί στη μέση της
οθόνης.
•
Το φως των λυχνιών LED θα αλλάξει από μπλε σε πορτοκαλί.
•
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο οθόνης για να εμφανιστεί το μήνυμα "OSD
Locked" (Κλειδωμένο OSD).
OSD Unlocked (Ξεκλειδωμένο OSD):
•
Σε κανονική κατάσταση προβολής πατήστε το πλήκτρο "Navi Key" (Πλήκτρο
πλοήγησης) στη μέση για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα ώστε να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "OSD Unlock" (Ξεκλείδωμα OSD).
•
Το μήνυμα "OSD Unlock" (Ξεκλείδωμα OSD) θα εμφανιστεί στη μέση της
οθόνης.
•
Οι λυχνίες LED θα επανέλθουν στο μπλε χρώμα.
System (Σύστημα)
Ελληνικά
Mode - Standard
Picture
Input
HDMI1
Color
Auto Source
On
Audio
DP Format
DP1.2
Performance
Wide Mode
Full
OSD
PIP/PBP
System
Move
X
Hot Key Assignment
DDC/CI
On
HDMI Black Level
Normal
Enter
Quick Start Mode
1.
2.
3.
4.
5.
Mode - Standard
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
Picture
Quick Start Mode
Off
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε System (Σύστημα)
από το OSD. Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο στοιχείο που
Audio
επιθυμείτε να προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο για να εισέλθετε.
Performance
Color
Εναλλάξτε το χειριστήριο στα αριστερά ή δεξιά για να ελέγξετε τις λειτουργίες.
OSD
X
Input (Είσοδος): Επιλέξτε την πηγή από DP, HDMI1, HDMI2.
System
Auto Source (Αυτόματη πηγή): Η προεπιλογή είναι "On" (Ενεργό) και μπορεί να
υποστηρίξει αυτόματη αναζήτηση για πηγή σήματος σε σειρά.
Σημείωση: Η περιβάλλουσα
εφαρμογή πρέπει να ορίσει την αυτόματη πηγή σε "Off"
Quick Start Mode
(Ανενεργό).
Move
Enter
6.
Wide mode (Ευρεία λειτουργία): Μπορείτε να επιλέξετε ποια αναλογία οθόνης
χρησιμοποιείτε. Οι επιλογές είναι Aspect (Αναλογία) και Full (Πλήρης).
7.
Hot Key Assigment (Εκχώρηση πλήκτρου συντόμευσης): Επιλέξτε τη λειτουργία
του πλήκτρου συντόμευσης 1 (Modes (Λειτουργίες), Volume (Ένταση), Brightness
(Φωτεινότητα), Gamma (Γάμμα), Contrast (Αντίθεση), Blue Light (Μπλε φως), Over
Drive) και του πλήκτρου συντόμευσης 2 (Modes (Λειτουργίες), Volume (Ένταση),
Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση), Gamma (Γάμμα), Blue Light (Μπλε
φως), Over Drive).
8.
DDC/CI: Επιτρέπει τη ρύθμιση των ρυθμίσεων οθόνης μέσω του λογισμικού του Η/Υ.
‑---------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημείωση: Το DDC/CI, συντόμευση για Προβολή Καναλιού Δεδομένων/Διεπαφή
Εντολών που επιτρέπει την αποστολή των ελέγχων της οθόνης μέσω λογισμικού.
9.
HDMI Black level (Στάθμη μαύρου HDMI): Επιλέξτε για ρύθμιση του επιπέδου μαύρου
HDMI.
10. Quick start mode (Λειτουργία γρήγορης έναρξης): Επιλέξτε Off (Ανενεργό) ή On
(Ενεργό). Ενεργοποιήστε για να επιταχυνθεί η ταχύτητα εκκίνησης.
Save Setting to… (Αποθήκευση ρύθμισης σε...) (μόνο λειτουργία χρήστη)
Mode - User
Picture
Mode: Standard
Color
Mode: ECO
Audio
Mode: Graphic
Performance
Mode: Movie
OSD
Mode: User
X
System
Save setting to...
Move
Enter
1.
Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ανοίξετε το μενού OSD.
2.
Εναλλάξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε "Save Setting to…
(Αποθήκευση ρύθμισης σε...)" από το OSD. Κατόπιν εναλλάξτε στα δεξιά για να
πλοηγηθείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε να προσαρμόσετε και πατήστε το χειριστήριο
για να εισέλθετε.
3.
Save Setting to Game mode (Αποθήκευση ρύθμισης σε λειτουργία Παιχνιδιού):
Υπάρχουν τρεις διαθέσιμα προφίλ που ορίζονται από τον χρήστη. Όταν αποφασίσετε
ποιες ρυθμίσεις σας ταιριάζουν, αποθηκεύστε τες και το σύστημα θα είναι σε θέση να
ανακαλέσει τις ρυθμίσεις στο μέλλον όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν στείλετε την οθόνη LCD σας για επισκευή, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα
αντιμετώπισης προβλημάτων για να δείτε αν μπορείτε να προβείτε σε διάγνωση του
προβλήματος.
Λειτουργία DP/HDMI (Προαιρετική)
Πρόβλημα
Δεν υπάρχει ορατή
εικόνα
Κατάσταση
λυχνίας LED
Λύση
Μπλε
Με τη χρήση του μενού οθόνης (OSD), ρυθμίστε
τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μέγιστο ή
επαναφέρετέ τα στην προεπιλεγμένη ρύθμισή
τους.
Σβηστή
Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.
Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη.
Πορτοκαλί
Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος βίντεο είναι
σωστά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν το σύστημα του υπολογιστή είναι
ενεργοποιημένο και αν βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας/αναμονής.
Εάν το OSD Lock (Κλείδωμα OSD) είναι On
(Ενεργό), η κατάσταση λυχνίας LED ορίζεται σε
Πορτοκαλί.
Σημείωση: Η οθόνη της Acer προορίζεται για προβολή βίντεο και εικόνων των
πληροφοριών που λαμβάνονται από ηλεκτρονικές συσκευές.
Download PDF