Acer | Aspire 5610Z | Acer Aspire 3690 User Manual

Aspire Σειρά 5680/5650/5630/
5610/5610Z/3690
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Aspire Σειρά 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690 Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 02/2007
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Φορητό PC Aspire Σειρά 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
iii
Πληροφορίες σχετικά µε την
ασφάλεια και την άνεσή σας
Οδηγίες περί ασφαλείας
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για µελλοντική παραποµπή.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σηµειώνονται στο προϊόν.
Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον καθαρισµό
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά µε αεροζόλ. Χρησιµοποιείτε ένα
στεγνό ύφασµα για τον καθαρισµό.
ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά το βύσµα ως συσκευή αποσύνδεσης
Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση της παροχής
ρεύµατος στη µονάδα του τροφοδοτικού:
Εγκαταστήστε τη µονάδα του τροφοδοτικού πριν από τη σύνδεση του καλωδίου
τροφοδοσίας στην παροχή ρεύµατος AC.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από την αφαίρεση της µονάδας του
τροφοδοτικού από τον υπολογιστή.
Εάν το σύστηµα διαθέτει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστηµα αποσυνδέοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά την Πρόσβαση
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην παροχή ρεύµατος
στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και ότι η παροχή βρίσκεται όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στο χειριστή του εξοπλισµού. Όταν απαιτείται να διακόψετε
την τροφοδοσία στον εξοπλισµό, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την παροχή ρεύµατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά την εικονική κάρτα της θυρίδας PCMCIA &
Express
Ο υπολογιστής σας συνοδεύεται από πλαστικές εικονικές κάρτες που είναι
εγκατεστηµένες στη θυρίδα PCMCIA & Express. Οι εικονικές κάρτες προστατεύουν
τις µη χρησιµοποιούµενες υποδοχές από σκόνη, µεταλλικά αντικείµενα ή άλλα
σωµατίδια. Φυλάξτε την εικονική κάρτα για χρήση όταν δεν υπάρχει κάρτα PCMCIA
ή Express εγκατεστηµένη στη θυρίδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ στην ακρόαση
Για να προστατεύσετε την ακοή σας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
•
Αυξήστε την ένταση του ήχου σταδιακά µέχρι να ακούτε καθαρά και άνετα.
•
Μην αυξάνετε το επίπεδο της έντασης του ήχου αφού έχουν συνηθίσει τα αυτιά
σας.
iv
•
•
Μην ακούτε µουσική σε µεγάλη ένταση για παρατεταµένες περιόδους.
•
Μειώστε την ένταση του ήχου εάν δεν ακούτε τι λένε οι άνθρωποι που είναι
κοντά σας.
Μην αυξάνετε το επίπεδο της έντασης για να ακούγεται πιο δυνατά σε
θορυβώδες περιβάλλον.
Προειδοποιήσεις
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το
προϊόν µπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζηµιά στο προϊόν.
Παρέχονται θύρες και ανοίγµατα για αερισµό? για να διασφαλίσετε την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την
υπερθέρµανση. Αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να µπλοκαριστούν ή να
καλυφθούν. Τα ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να µπλοκάρονται µε την τοποθέτηση
του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόµοια επιφάνεια. Αυτό
το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερµο, ή ενσωµατωµένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός
αερισµός.
Ποτέ µην σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω
των θυρών του περιβλήµατος καθώς µπορεί να ακουµπήσουν επικίνδυνα
σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ µην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήµατα και να
αποτρέψετε τυχόν διαρροή της µπαταρίας, µην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε
δονούµενη επιφάνεια.
Να µην τη χρησιµοποιείτε ποτέ σε συνθήκες άθλησης ή σε περιβάλλον
δονήσεων που ενδεχοµένως προκαλέσουν µη αναµενόµενο βραχυκύκλωµα ή
ζηµία στις συσκευές ρότορα, HDD, οπτική µονάδα και ακόµη κίνδυνο έκθεσης
από το πακέτο µπαταριών λιθίου.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου
ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισµού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπάει πάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε µέρος που µπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική µέτρηση ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική µέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεµένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώνετε µία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύµατος συνδέοντας
υπερβολικά µεγάλο αριθµό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήµατος δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώµατος µίας
διακλάδωσης. Εάν χρησιµοποιούνται ταινίες ρεύµατος, το φορτίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
v
•
Ο προσαρµογέας AC του συγκεκριµένου προϊόντος είναι εφοδιασµένος µε
γειωµένο βύσµα τριών καλωδίων. Το βύσµα ταιριάζει µόνο σε µία γειωµένη
παροχή ρεύµατος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύµατος είναι κατάλληλα
γειωµένη πριν συνδέσετε το βύσµα του προσαρµογέα AC. Μην τοποθετήσετε
το βύσµα σε µη γειωµένη παροχή ρεύµατος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο
σας για λεπτοµέρειες.
Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύµατος που δεν έχει γειωθεί
κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και
τραυµατισµό.
Σηµείωση: Ο ακροδέκτης γείωσης παρέχει καλή προστασία έναντι
ξαφνικού θορύβου παραγόµενου από άλλες παρακείµενες ηλεκτρικές
συσκευές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιδόσεις αυτού του
προϊόντος.
•
Χρησιµοποιείτε µόνο το σωστό τύπο σετ καλωδίου τροφοδοτικού (που
παρέχεται στο κουτί εξαρτηµάτων σας) για αυτή τη µονάδα. Θα πρέπει να είναι
αποσπώµενου τύπου: UL listed/CSA πιστοποιηµένου, τύπου SPT-2, αντοχής
7A 125V ελάχιστα, εγκεκριµένο από VDE ή το αντίστοιχό του. Το µέγιστο µήκος
είναι 4,6 µέτρα (15 πόδια).
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η
αφαίρεση των καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σηµεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό
επισκευών.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέµψτε τις επισκευές σε
αρµόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
Όταν το καλώδιο ρεύµατος ή η πρίζα έχει υποστεί ζηµιά ή έχει τριφτεί.
•
•
•
•
•
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν.
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
Αν το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζηµιά το κουτί του.
Αν το προϊόν παρουσιάζει µια εµφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει
ανάγκη επισκευής.
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας
του.
Σηµείωση: Να ρυθµίζετε µόνον εκείνα τα στοιχεία ελέγχου που
καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισµού, διότι η ακατάλληλη ρύθµιση
άλλων στοιχείων ελέγχου ενδέχεται να καταλήξει σε βλάβη και συχνά
απαιτείται εκτεταµένη εργασία από αρµόδιο τεχνικό για την
επαναφορά του προϊόντος σε καλή λειτουργία.
vi
Αντικατάσταση της συστοιχίας µπαταριών
Η σειρά Φορητός προσωπικός Η/Υ χρησιµοποιεί τη µπαταρία λιθίου.
Αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µία άλλη ιδίου τύπου µε αυτή που διατίθεται µε το
προϊόν σας. Η χρήση άλλης µπαταρίας µπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή
έκρηξης.
Προειδοποίηση! Οι µπαταρίες µπορεί να εκραγούν αν δεν τις
χειριστείτε σωστά. Μην τις αποσυναρµολογείτε ή τις πετάτε σε
φωτιά. Φυλάξτε τα µακριά από τα παιδιά. Να τηρείτε τους
τοπικούς κανονισµούς σχετικά µε τη διάθεση χρησιµοποιηµένων
µπαταριών.
Ασφάλεια τηλεφωνικής γραµµής
•
•
Πάντα να αποσυνδέετε όλες τις τηλεφωνικές γραµµές από την πρίζα του τοίχου
πριν να επισκευάσετε ή να αποσυναρµολογήσετε αυτόν τον εξοπλισµό.
Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο (εκτός από ασύρµατου τύπου) στη
διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Μπορεί να υπάρχει ένας αποµακρυσµένος
κίνδυνος ηλεκτροσόκ από κεραυνό.
Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, µην χρησιµοποιείτε µη
συµβατά εξαρτήµατα κατά την προσθήκη ή αντικατάσταση των
εξαρτηµάτων. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή σας για τις
δυνατότητες αγοράς.
Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας
Η συσκευή σας και οι βελτιώσεις της ενδέχεται να περιλαµβάνουν µικρά εξαρτήµατα.
Φυλάξτε τα µακριά από τα µικρά παιδιά.
Περιβάλλον λειτουργίας
Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε όλες
τις ασύρµατες συσκευές ή τις συσκευές ραδιοµετάδοσης κατά τη
χρήση του φορητού υπολογιστή κάτω από τις ακόλουθες
συνθήκες. Αυτές οι συσκευές ενδέχεται να περιλαµβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: ασύρµατο LAN (WLAN),
Bluetooth ή/και 3G.
vii
Να θυµάστε ότι πρέπει να τηρείτε τυχόν ειδικούς κανονισµούς που ισχύουν σε
οποιαδήποτε χώρο και να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή σας όταν η χρήση της
απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές ή κίνδυνο. Να
χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο στις φυσιολογικές θέσεις λειτουργίας της. Η
συσκευή αυτή πληροί τις οδηγίες περί έκθεσης σε RF κατά τη φυσιολογική της
χρήση, και αυτή όπως και η κεραία της τοποθετούνται τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8
ίντσες) µακριά από το σώµα σας (ανατρέξτε στο διάγραµµα κατωτέρω). ∆εν θα
πρέπει να περιέχει µεταλλικά αντικείµενα και η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται
στην ανωτέρω απόσταση από το σώµα σας. Για την επιτυχή µετάδοση αρχείων
δεδοµένων ή µηνυµάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί σύνδεση καλής ποιότητας µε το
δίκτυο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η µετάδοση αρχείων δεδοµένων ή µηνυµάτων
ενδέχεται να καθυστερεί έως ότου είναι διαθέσιµη µία τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε
ότι τηρούνται οι ανωτέρω οδηγίες περί απόστασης διαχωρισµού έως ότου
ολοκληρωθεί η µετάδοση. Ορισµένα εξαρτήµατα της συσκευής είναι µαγνητικά. Τα
µεταλλικά αντικείµενα ενδέχεται να έλκονται στη συσκευή και τα άτοµα που
χρησιµοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί
µε το ακουστικό βαρηκοΐας. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα µαγνητικά
µέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, διότι οι αποθηκευµένες πληροφορίες
ενδέχεται να διαγραφούν.
Ιατρικές συσκευές
Η λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισµού ραδιοµετάδοσης, περιλαµβανοµένων των
ασύρµατων τηλεφώνων, ενδέχεται να δηµιουργεί παρεµβολές στη λειτουργία
ανεπαρκώς προστατευµένων ιατρικών συσκευών. Απευθυνθείτε σε έναν γιατρό ή
στον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για να βεβαιωθείτε εάν είναι επαρκώς
θωρακισµένη από εξωτερική ενέργεια RF ή εάν έχετε τυχόν απορίες.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας εντός εγκαταστάσεων υγειονοµικής φροντίδας
όταν υπάρχουν αναρτηµένοι κανονισµοί σε αυτούς τους χώρους που σας ζητούν να
συµµορφωθείτε. Τα νοσοκοµεία ή άλλες εγκαταστάσεις υγειονοµικής φροντίδας
ενδέχεται να χρησιµοποιούν εξοπλισµό που θα µπορούσε να είναι ευαίσθητος στην
εξωτερική ενέργεια εκποµπών RF.
Βηµατοδότες. Οι κατασκευαστές βηµατοδοτών συνιστούν τη διατήρηση απόστασης
διαχωρισµού τουλάχιστον 15,3 εκατοστών (6 ίντσες) µεταξύ ασύρµατων συσκευών
και ενός βηµατοδότη προς αποφυγή ενδεχόµενης παρεµβολής στη λειτουργία του
βηµατοδότη. Αυτές οι συστάσεις συµφωνούν µε την ανεξάρτητη έρευνα και τις
συστάσεις της Έρευνας Ασύρµατης Τεχνολογίας. Τα άτοµα που χρησιµοποιούν
βηµατοδότες θα πρέπει να φροντίζουν για τα ακόλουθα:
•
Να διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε απόσταση µεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά
(6 ίντσες) από το βηµατοδότη
•
Να µην µεταφέρετε τη συσκευή κοντά στο βηµατοδότη όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιηµένη. Εάν υποπτεύεστε παρεµβολή, απενεργοποιήστε τη συσκευή
σας και αλλάξτε τη θέση της.
Ακουστικά βαρηκοΐας. Ορισµένες ψηφιακές ασύρµατες συσκευές ενδέχεται να
δηµιουργούν παρεµβολές σε ορισµένα ακουστικά βαρηκοΐας. Εάν παρουσιαστεί
παρεµβολή, συµβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας.
viii
Οχήµατα
Τα σήµατα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα ή ανεπαρκώς θωρακισµένα
ηλεκτρονικά συστήµατα αυτοκινήτων όπως ηλεκτρονικά συστήµατα έγχυσης
καυσίµων, ηλεκτρονικά αντιολισθητικά (αντιµπλόκ) συστήµατα πέδησης,
ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ταχύτητας και συστήµατα αερόσακων. Για
περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του,
του οχήµατός σας ή άλλου εξοπλισµού που έχει προστεθεί. Η συντήρηση ή η
εγκατάσταση της συσκευής σε όχηµα θα πρέπει να ανατίθεται µόνο σε αρµόδιο
τεχνικό. Η εσφαλµένη εγκατάσταση ή συντήρηση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη και
µπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε
συχνά εάν ο ασύρµατος εξοπλισµός του οχήµατός σας είναι σωστά εγκατεστηµένος
και λειτουργεί κανονικά. Να µην αποθηκεύετε ή µεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια, ή
εκρηκτικά υλικά στο ίδιο διαµέρισµα όπου βρίσκεται και η συσκευή σας, τα
εξαρτήµατα ή οι βελτιώσεις της. Για τα οχήµατα που είναι εφοδιασµένα µε αερόσακο,
να θυµάστε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν µε µεγάλη δύναµη. Μην τοποθετείτε
αντικείµενα, περιλαµβανοµένου εγκατεστηµένου ή φορητού ασύρµατου εξοπλισµού
στο χώρο πάνω από τον αερόσακο ή στο χώρο ανάπτυξης του αερόσακου. Σε
περίπτωση εσφαλµένης εγκατάστασης του ασύρµατου εξοπλισµού µέσα στο όχηµα
και ανάπτυξης του αερόσακου, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός.
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας κατά την πτήση σε αεροσκάφος.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος. Η
χρήση ασύρµατων τηλεσυσκευών σε ένα αεροσκάφος ενδέχεται να είναι επικίνδυνη
για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να προκαλέσει διακοπή του ασύρµατου
τηλεφωνικού δικτύου και να είναι παράνοµη.
∆υνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιοδήποτε χώρο µε δυνητικά εκρηκτική
ατµόσφαιρα και συµµορφωθείτε µε όλα τα σήµατα και τις οδηγίες. Τα δυνητικά
εκρηκτικά περιβάλλοντα περιλαµβάνουν χώρους όπου σε φυσιολογικές συνθήκες
συνιστάται η απενεργοποίηση του κινητήρα του οχήµατός σας. Οι σπίθες σε τέτοιους
χώρους θα µπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσµα το σωµατικό τραυµατισµό ή ακόµη και το θάνατο. Απενεργοποιήστε
τη συσκευή στα σηµεία ανεφοδιασµού µε καύσιµα όπως κοντά στις αντλίες
καυσίµων των σταθµών σέρβις. Να τηρείτε τους περιορισµούς όσον αφορά τη
χρήση ραδιοηλεκτρικού εξοπλισµού σε αποθήκες καυσίµων και χώρους διανοµής,
εργοστάσια χηµικών ή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δραστηριότητες ανατινάξεων. Οι
περιοχές µε δυνητικά εκρηκτική ατµόσφαιρα συχνά, αλλά όχι πάντα, επισηµαίνονται
ρητώς. Περιλαµβάνουν χώρους κάτω από τα καταστρώµατα πλοίων, εγκαταστάσεις
µεταφοράς ή αποθήκευσης χηµικών, οχήµατα που χρησιµοποιούν υγροποιηµένο
αέριο παράγωγο του πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και χώρους όπου η
ατµόσφαιρα περιέχει χηµικές ουσίες ή σωµατίδια όπως κόκκους, σκόνη ή µεταλλικές
πούδρες.
ix
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Προειδοποίηση: ∆εν είναι εφικτή η πραγµατοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης
από τη συσκευή αυτή. Για να πραγµατοποιήσετε µία κλήση έκτακτης ανάγκης θα
πρέπει να καλέσετε µέσω του κινητού τηλεφώνου σας ή άλλου συστήµατος
τηλεφωνικών κλήσεων.
Οδηγίες περί διάθεσης
Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίµµατα κατά τη
διάθεση. Για ελαχιστοποίηση της µόλυνσης και διασφάλιση της απόλυτης
προστασίας του παγκόσµιου περιβάλλοντος, παρακαλούµε φροντίστε για την
ανακύκλωση αυτής. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς περί
άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (WEEE), επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα http://global.acer.com/about/sustainability.htm.
Ενηµερωτική οδηγία περί υδραργύρου
Για προβολείς ή ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία περιλαµβάνουν µόνιτορ ή οθόνη
LCD/CRT: Η/Οι λυχνία(ες) στο εσωτερικό του εν λόγω προϊόντος περιέχει(ουν)
υδράργυρο και θα πρέπει ως εκ τούτου η ανακύκλωση ή διάθεσή της(τους) να
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των τοπικών, πολιτειακών ή
οµοσπονδιακών νόµων. Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Ένωση
Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών στη διεύθυνση: www.eiae.org. Όσον αφορά τη διάθεση
λυχνιών αναλόγως του τύπου αυτών, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
www.lamprecycle.org.
x
Το ENERGY STAR είναι ένα ηµικρατικό πρόγραµµα (συνεργασία δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων) που παρέχει τη δυνατότητα προστασίας του περιβάλλοντος µε
πολύ χαµηλό κόστος και χωρίς υποβάθµισης της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών
του προϊόντος. Προϊόντα που κερδίζουν το ENERGY STAR δεν επιτρέπουν
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου εφαρµόζοντας αυστηρές κατευθυντήριες γραµµές
ενεργειακής απόδοσης που έχουν καθοριστεί από την Αµερικανική Υπηρεσία
Προστασίας του Περιβάλλοντος (US Environmental Protection Agency) (EPA) και το
Αµερικανικό Υπουργείο Ενέργειας (DOE). Στη µέση κατοικία, το 75% του συνόλου
του ηλεκτρικού ρεύµατος που χρησιµοποιείται για ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
καταναλώνεται όταν οι συσκευές είναι εκτός λειτουργίας. Οι πιστοποιηµένες
ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές ENERGY STAR όταν βρίσκονται σε θέση εκτός
λειτουργίας καταναλώνουν έως και 50% λιγότερο ηλεκτρικό ρεύµα από τις
συµβατικές συσκευές. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στις
ιστοσελίδες http://www.energystar.gov και
http://www.energystar.gov/powermangement.
Ως συνέταιρος της ENERGY STAR, η Acer Inc. κατέληξε ότι αυτό το προϊόν πληροί
τις οδηγίες της ENERGY STAR για ενεργειακή αποδοτικότητα.
Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί ενεργοποιηµένο για διαχείριση ισχύος.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναµονής της οθόνης µετά από 15 λεπτά
αδράνειας από τον χρήστη.
•
Ενεργοποίηση της κατάστασης αναµονής του υπολογιστή µετά από 30
λεπτά αδράνειας από τον χρήστη.
•
Επαναφορά του υπολογιστή σε κατάσταση ετοιµότητας από την
κατάσταση αναµονής πατώντας το κουµπί ισχύος.
•
Περισσότερες ρυθµίσεις διαχείρισης ισχύος είναι διαθέσιµες µέσω του
Acer ePower Management.
Συµβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Οι χρήστες υπολογιστών ενδέχεται να παραπονούνται για οπτική κόπωση και
πονοκεφάλους µετά από παρατεταµένη χρήση. Οι χρήστες διατρέχουν επίσης τον
κίνδυνο σωµατικού τραυµατισµού µετά από πολλές ώρες εργασίας µπροστά από
έναν υπολογιστή. Οι µακρές περίοδοι εργασίας, η κακή στάση του σώµατος, οι κακές
συνήθειες εργασίας, η κόπωση, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας όπως και άλλοι
παράγοντες αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο σωµατικού τραυµατισµού.
Η εσφαλµένη χρήση ενός υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύνδροµο
καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα τένοντα, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα ή άλλες
µυοσκελετικές διαταραχές. Τα ακόλουθα συµπτώµατα ενδέχεται να παρουσιαστούν
σε χέρια, καρπούς, βραχίονες, ώµους, αυχένα ή πλάτη:
xi
•
•
•
•
•
µούδιασµα ή µία αίσθηση καψίµατος ή κνησµού
άλγος, ερεθισµό ή ευαισθησία
πόνο, πρήξιµο ή έντονη σφύξη
δυσκαµψία ή σφίξιµο
ψυχρότητα ή αδυναµία
Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συµπτώµατα ή τυχόν άλλη περιοδική ή επίµονη
δυσφορία ή/και πόνο που σχετίζεται µε τη χρήση υπολογιστή, συµβουλευτείτε
αµέσως έναν ιατρό και ενηµερώστε το τµήµα υγείας και ασφαλείας της εταιρείας σας.
Η ενότητα που ακολουθεί παρέχει συµβουλές για πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.
Προσδιορισµός της ζώνης άνεσης
Προσδιορίστε τη ζώνη άνεσης του σώµατός σας ρυθµίζοντας τη γωνία παρατήρησης
του µόνιτορ, χρησιµοποιώντας ένα υποπόδιο ή αυξάνοντας το ύψος του καθίσµατος
ώστε να επιτύχετε µέγιστο βαθµό άνεσης. Τηρήστε τις ακόλουθες συµβουλές:
•
να αποφεύγετε την παραµονή σε µία σταθερή θέση του σώµατος για µεγάλο
χρονικό διάστηµα
•
να αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εµπρός ή/και να γέρνετε προς τα πίσω
•
•
•
•
•
να σηκώνεστε συχνά όρθιοι και να περιφέρεστε τριγύρω ώστε να αφαιρείται ή
κόπωση των µυών στα κάτω άκρα
να αναπαύεστε για σύντοµα χρονικά διαστήµατα ώστε να χαλαρώνει ο αυχένας
και οι ώµοι
να αποφεύγετε το τέντωµα των µυών ή το σήκωµα των ώµων
να εγκαταστήσετε κατάλληλα την εξωτερική οθόνη, το πληκτρολόγιο και το
ποντίκι και σε βολική απόσταση
εάν παρατηρείτε το µόνιτορ για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από όσο τα
έγγραφά σας, τοποθετήστε την οθόνη στο κέντρο του γραφείου σας ώστε να
ελαχιστοποιείται η κόπωση του αυχένα
Φροντίζοντας την όρασή σας
Οι πολλές ώρες παρατήρησης, τα ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, το
εκτυφλωτικό φως, ο υπερβολικός βαθµός φωτισµού ενός δωµατίου, οι οθόνες µε
κακή εστίαση, τα πολύ µικρά γράµµατα και οι οθόνες µε χαµηλό βαθµό αντίθεσης
µπορούν να καταπονήσουν τα µάτια σας. Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν
συστάσεις περί µείωσης της οπτικής κόπωσης.
Μάτια
•
Να ξεκουράζετε τα µάτια σας συχνά.
•
Να ξεκουράζετε τα µάτια σας στη διάρκεια συχνών διαλειµµάτων
αποµακρύνοντας το βλέµµα σας από το µόνιτορ και εστιάζοντάς τα σε κάποιο
µακρινό σηµείο.
•
Να ανοιγοκλείνετε τα µάτια σας συχνά ώστε να παραµένουν υγρά.
xii
Οθόνη
•
Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή.
•
Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο σηµείο από την πάνω άκρη της
οθόνης ώστε τα µάτια σας να κατευθύνονται προς τα κάτω όταν κοιτάζετε το
κέντρο της οθόνης.
•
Ρυθµίστε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση της οθόνης σε βολικό επίπεδο για
βελτιωµένη δυνατότητα ανάγνωσης του κειµένου και καθαρότητα των
γραφικών.
•
Να εξαλείψετε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις ως εξής:
•
τοποθετώντας την οθόνη µε τρόπο ώστε η µία πλευρά της να είναι
στραµµένη προς το παράθυρο ή οποιαδήποτε πηγή φωτισµού
•
ελαχιστοποιώντας το φωτισµού του δωµατίου µε τη βοήθεια κουρτινών,
σκιάστρων ή ρολών
•
χρησιµοποιώντας µία πηγή φωτός εργασίας
•
αλλάζοντας τη γωνία παρατήρησης της οθόνης
•
χρησιµοποιώντας ένα φίλτρο µείωσης του εκτυφλωτικού φωτός
•
χρησιµοποιώντας ένα αντιθαµβωτικό γείσο, όπως ένα τεµάχιο χαρτονιού
που εκτείνεται από την πάνω άκρη του µπροστινού µέρους της οθόνης
•
Να αποφεύγετε τη ρύθµιση της οθόνης σε µία άβολη γωνία παρατήρησης.
•
Να αποφεύγετε να στρέφετε το βλέµµα σας σε έντονες πηγές φωτός, όπως
ανοιχτά παράθυρα, για µακρές χρονικές περιόδους.
Ανάπτυξη καλών συνηθειών εργασίας
Να υιοθετήσετε τις ακόλουθες συνήθειες εργασίας ώστε η χρήση του υπολογιστή να
αποβεί πιο ξεκούραστη και παραγωγική:
•
Να προγραµµατίζετε σύντοµα διαλείµµατα σε κανονικά διαστήµατα και συχνά.
•
Να εκτελείτε ορισµένες ασκήσεις έκτασης.
•
Να αναπνέετε καθαρό αέρα όσο πιο συχνά είναι δυνατό.
•
Να ασκείστε συχνά και να διατηρείτε ένα υγιές σώµα.
Προειδοποίηση! ∆εν συνιστούµε τη χρήση του υπολογιστή σε
καναπέ ή κρεβάτι. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, να εργάζεστε
µόνο για µικρά διαστήµατα, να κάνετε διαλείµµατα συχνά όπως
και ορισµένες ασκήσεις έκτασης.
Σηµείωση: Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην
ενότητα "Προειδοποιήσεις κανονισµών & ασφαλείας" στη σελίδα
100 του εγχειριδίου µε τίτλο Οδηγός χρήστη του AcerSystem.
xiii
Όλα µε τη σειρά τους
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τη σειρά φορητών PC Acer για τις ανάγκες σας για
φορητό υπολογιστή.
Οι οδηγοί σας
Για να σας βοηθήσουµε να χρησιµοποιήσετε το Acer σας, έχουµε σχεδιάσει ένα σετ
οδηγών:
Πρώτα απ’ όλα, η αφίσα Μόνο για αρχάριους... σας βοηθάει να
ξεκινήσετε τη ρύθµιση του υπολογιστή σας.
Ο τυπωµένος Οδηγός Xρήστη παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες
και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες
πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ο υπολογιστής
µπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας,
ανατρέξτε στον AcerSystem User's Guide. Ο οδηγός αυτός
περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε θέµατα όπως τα
βοηθητικά προγράµµατα του συστήµατος, την επαναφορά
δεδοµένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιµετώπιση
προβληµάτων. Επιπλέον, περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την
εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισµούς όπως και
τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. ∆ιατίθεται
σε µορφή Portable Document Format (PDF) και έχει
προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόµενα
βήµατα για την πρόσβαση σε αυτόν.
1 Κάντε κλικ στο κουµπί
Έναρξη, στην επιλογή Όλα τα
προγράµµατα, και στην εντολή AcerSystem.
2 Κάντε κλικ στην επιλογή AcerSystem User's Guide.
Σηµείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστηµένο το
πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστηµένο το
Adobe Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, η επιλογή του
AcerSystem User's Guide θα εκτελέσει πρώτα το πρόγραµµα
εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά µε
το πώς να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader,
προσπελάστε το µενού Βοήθεια και Υποστήριξη.
xiv
Βασική φροντίδα και συµβουλές για τη χρήση
του υπολογιστή σας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, απλά πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί
τροφοδοσίας κάτω από την οθόνη LCD δίπλα στα πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Πρόσοψη" στη σελίδα 15 για τη θέση του κουµπιού ρεύµατος.
Για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
•
Χρησιµοποιήστε την εντολή Τερµατισµός (shutdown) των Windows
Κάντε κλικ στο Έναρξη
•
και στη συνέχεια κλικ στο Τερµατισµός.
Χρησιµοποιήστε το κουµπί τροφοδοσίας
Μπορείτε επίσης να κλείσετε τον υπολογιστή σας κλείνοντας το καπάκι της
οθόνης, ή πατώντας το συνδυασµό πλήκτρων ύπνου <Fn> + <F4>.
Σηµείωση: Αν δε µπορείτε να απενεργοποιήσετε κανονικά τον
υπολογιστή σας, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί
τροφοδοσίας για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να
απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής. Αν απενεργοποίησετε τον
υπολογιστή σας και θέλετε να τον ενεργοποιήσετε ξανά, περιµένετε
τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα πριν να τον ανοίξετε.
Φροντίδα του υπολογιστή σας
Ο υπολογιστή σας θα σας εξυπηρετεί καλά αν τον φροντίζετε.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή άµεσα σε ηλιακό φως. Μην τον τοποθετείτε κοντά
σε πηγές θερµότητας, όπως το καλοριφέρ.
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε θερµοκρασίες κάτω των 0 °C (32 °F) ή πάνω
των 50 °C (122 °F).
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε µαγνητικά πεδία.
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε βροχή ή υγρασία.
Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό στον υπολογιστή.
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε ισχυρές συγκρούσεις και δονήσεις.
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε σκόνη και βρωµιά.
Ποτέ µην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στον υπολογιστή για να αποφύγετε την
πρόκληση ζηµιών.
Μην χτυπάτε δυνατά την οθόνη του υπολογιστή όταν την κλείνετε.
Ποτέ µην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε ανισόπεδες επιφάνειες.
xv
Φροντίδα του προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος
Ακολουθούν µερικοί τρόποι φροντίδας του προσαρµογέα (adapter) ρεύµατός:
•
•
•
•
Μη συνδέετε τον προσαρµογέα σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
Μην πατάτε επάνω στο καλώδιο ρεύµατος ή τοποθετείτε βαριά αντικείµενα
επάνω του. Κατευθύνετε προσεκτικά το καλώδιο ρεύµατος και άλλα καλώδια
µακριά από µέρη που περνάει κόσµος.
Όταν βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα, µην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο, αλλά
τραβάτε το φις.
Οι συνολικές µετρήσεις ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι στο ρεύµα δε θα
πρέπει να ξεπερνάνε την αντοχή του καλωδίου αν χρησιµοποιείτε επέκταση.
Επίσης, η συνολική µέτρηση όλου του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος σε
µια πρίζα τοίχου δε θα πρέπει να ξεπερνάει την αντοχή της ασφάλειας.
Φροντίδα του πακέτου µπαταρίας
Ακολουθούν µερικοί τρόποι για τη φροντίδα του πακέτου µπαταρίας:
•
•
•
Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες ίδιου τύπου για την αντικατάστασή τους.
Κλείστε το ρεύµα πριν να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες.
Μην παίζετε µε τις µπαταρίες. Κρατήστε τις µακριά από τα παιδιά.
Πετάξτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σύµφωνα µε τους τοπικούς
κανονισµούς. Ανακυκλώστε τις, όλες, αν είναι δυνατόν.
Καθαρισµός και επισκευή
Όταν καθαρίζετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
1
Κλείστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε το πακέτο µπαταρίας.
2
Αποσυνδέστε τον προσαρµογέα ρεύµατος.
3
Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό, υγρό πανί. Μη χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά
ή καθαριστικά σε σπρέι.
Αν συµβεί κάποιο από τα παρακάτω:
•
•
Ο υπολογιστής έπεσε στο έδαφος ή υπέστη ζηµιά το κεντρικό µέρος;
Ο υπολογιστής δε λειτουργεί κανονικά.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" στη σελίδα 45.
xvi
Οδηγίες περί ασφαλείας
Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας
Περιβάλλον λειτουργίας
Ιατρικές συσκευές
Οχήµατα
∆υνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Οδηγίες περί διάθεσης
Συµβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση
Όλα µε τη σειρά τους
iii
vi
vi
vii
viii
viii
ix
ix
x
xiii
Οι οδηγοί σας
Βασική φροντίδα και συµβουλές για τη χρήση του υπολογιστή σας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
Φροντίδα του υπολογιστή σας
Φροντίδα του προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος
Φροντίδα του πακέτου µπαταρίας
Καθαρισµός και επισκευή
xiii
xiv
xiv
xiv
xv
xv
xv
Κωδικός πρόσβασης του Empowering Technology
Acer eNet Management
Acer ePower Management
Acer ePresentation Management
Acer eDataSecurity Management
Acer eLock Management
Acer eRecovery Management
Acer eSettings Management
Windows Mobility Center
1
2
4
7
8
9
11
13
14
Acer Empowering Technology
Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer
Πρόσοψη
Πρόσοψη µε το καπάκι κλειστό
Αριστερή πλευρά
∆εξιά πλευρά
Πίσω πλευρά
Άποψη βάσεως
Προδιαγραφές
Ενδείξεις
Κουµπιά ταχείας εκτέλεσης
Επιφάνεια Αφής
Βασικά πράγµατα για το µαξιλαράκι αφής
Χρήση του πληκτρολογίου
Πλήκτρα προστασίας και ενσωµατωµένο αριθµητικό υποπληκτρολόγιο
Πλήκτρα Windows
Πλήκτρα συντόµευσης
Ειδικό Πλήκτρο
Εκτίναξη του οπτικού δίσκου (CD ή DVD)
Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας
Ήχος
Ρύθµιση της έντασης ήχου
Χρήση των βοηθητικών προγραµµάτων
1
15
15
17
18
19
20
21
22
29
30
31
31
33
33
35
36
38
39
39
40
40
41
Περιεχόµενα
Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την άνεσή σας iii
Acer GridVista (συµβατό µε απεικόνιση διπλής οθόνης)
Launch Manager
Norton Internet Security
Συχνές ερωτήσεις
41
43
44
45
Αίτηση επισκευής
49
Εγγύηση ∆ιεθνή Ταξιδιώτη (International Travelers Warranty; ITW)49
Πριν να τηλεφωνήσετε
49
Συστοιχία µπαταριών
Χαρακτηριστικά συστοιχίας µπαταριών
Μεγιστοποίηση της ωφέλιµης ζωής της µπαταρίας
Τοποθέτηση και αφαίρεση συστοιχίας µπαταριών
Φόρτιση µπαταρίας
Έλεγχος στάθµης φόρτισης µπαταρίας
Βελτιστοποίηση ωφέλιµης ζωής µπαταρίας
Προειδοποίηση χαµηλής φόρτισης µπαταρίας
Acer Arcade (για ορισµένα µοντέλα)
Τηλεχειριστήριο
Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου
Εύρεση και αναπαραγωγή περιεχοµένου
Ρυθµίσεις
Στοιχεία ελέγχου του Arcade
Στοιχεία Ελέγχου Πλοήγησης
Στοιχεία Ελέγχου Αναπαραγωγής
Εικονικό πληκτρολόγιο
Λειτουργία παρασκηνίου
Σινεµά
Ρυθµίσεις
Άλµπουµ
Επεξεργασία εικόνων
Ρυθµίσεις προβολής διαφανειών
Βίντεο
Αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο.
Λήψη βίντεο (για τα µοντέλα τηλεόρασης µόνο)
Στιγµιότυπο
Επεξεργασία βίντεο
Μουσική
Τηλεόραση (για ορισµένα µοντέλα)
∆υνατότητα µετατόπισης χρόνου
Μαγνητοσκοπηµένη τηλεόραση
Προγραµµατισµός µαγνητοσκοπήσεων
Οδηγός προγράµµατος
Εύρεση προγράµµατος
Ρυθµίσεις τηλεόρασης
Χρήση των λειτουργιών τελετέξτ
Εγγραφή DVD
Συγγραφή CD/DVD
Acer Arcade Deluxe (επιλεγµένα µοντέλα µόνο)
Τηλεχειριστήριο
Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου
Εκκίνηση Acer Arcade Deluxe
VideoMagician
TV Joy (επιλεγµένα µοντέλα µόνο)
SportsCap (επιλεγµένα µοντέλα µόνο)
50
50
50
52
52
53
53
53
55
56
57
58
59
60
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
64
65
65
65
66
66
67
68
68
68
68
68
70
70
71
72
73
74
75
75
75
75
DV Wizard
DVDivine
76
76
Για να πάρετε το φορητό PC µαζί σας
77
Αποσύνδεση από το γραφείο
Μετακίνηση
Προετοιµασία του υπολογιστή
Τι να φέρετε στις συναντήσεις
Μεταφορά του υπολογιστή σπίτι
Προετοιµασία του υπολογιστή
Τι να φέρετε µαζί σας
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
Εγκατάσταση ενός γραφείου στο σπίτι
Ταξίδι µε τον υπολογιστή
Προετοιµασία του υπολογιστή
Τι να φέρετε µαζί σας
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
∆ιεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή
Προετοιµασία του υπολογιστή
Τι να φέρετε µαζί σας
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
77
77
77
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
81
Ασφάλεια του υπολογιστή σας
Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας
Χρήση κωδικών πρόσβασης
Καταχώριση κωδικών πρόσβασης
Καθορισµός κωδικών πρόσβασης
Επέκταση µέσω των επιλογών
Επιλογές συνδεσιµότητας
Μόντεµ φαξ/δεδοµένων
Ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύου
Γρήγορες υπέρυθρες
Universal Serial Bus (USB)
Θύρα IEEE 1394
Υποδοχή κάρτας υπολογιστή (PC Card slot)
ExpressCard
Εγκατάσταση µνήµης
Σύνδεση των καλωδίων TV και εισόδου σήµατος AV
Βοηθητικό πρόγραµµα BIOS
Σειρά εκκίνησης
Ενεργοποίηση της λειτουργίας disk-to-disk recovery
(επανόρθωση δίσκου σε δίσκο)
Κωδικός πρόσβασης
Χρήση λογισµικού
Αναπαραγωγή ταινιών DVD
∆ιαχείριση ενέργειας
Acer eRecovery Management
∆ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας
Εγγραφή εφεδρικού δίσκου
Επαναφορά και επανόρθωση
Αντιµετώπιση προβληµάτων στον υπολογιστή µου
Συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων
Μηνύµατα σφαλµάτων
Προειδοποιήσεις κανονισµών & ασφαλείας
81
81
81
82
82
83
83
83
84
84
85
85
86
87
88
89
92
92
92
92
93
93
94
95
95
96
97
98
98
98
100
Ανακοίνωση FCC
Ανακοινώσεις για µόντεµ
∆ήλωση συµµόρφωσης λέιζερ
∆ήλωση εικονοστοιχείου LCD
∆ήλωση προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων Macrovision
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Γενικά
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Η απαίτηση ασφάλειας FCC RF
Καναδάς - Χαµηλής ισχύος συσκευές ραδιοεπικοινωνιών που δε
χρειάζονται άδεια (RSS-210)
Federal Communications Comission Declaration of Conformity
LCD panel ergonomic specifications
Ευρετήριο
100
101
102
102
102
103
103
103
104
106
107
109
110
1
Η γραµµή εργαλείων Empowering Technology διευκολύνει την πρόσβασή σας στις
συχνά χρησιµοποιούµενες λειτουργίες όπως και στη διαχείριση του νέου σας
συστήµατος της Acer. Εµφανιζόµενη ως προεπιλογή στο πάνω ήµισυ της οθόνης
σας, παρέχει πρόσβαση στα ακόλουθα βοηθητικά προγράµµατα:
•
•
•
•
•
•
Το Acer eNet Management φροντίζει για την έξυπνη σύνδεση µε διάφορα
τοπικά δίκτυα.
Το Acer ePower Management επεκτείνει την ισχύ της µπαταρίας µέσω
ευέλικτων προφίλ χρήσης.
Το Acer ePresentation Management συνδέεται σε προβολέα και διευκολύνει
την επιλογή των ρυθµίσεων της οθόνης.
Το Acer eDataSecurity Management προστατεύει τα δεδοµένα µε τη βοήθεια
κωδικών πρόσβασης και εξελιγµένων αλγορίθµων κρυπτογράφησης.
Το Acer eLock Management περιορίζει την πρόσβαση σε εξωτερικά µέσα
αποθήκευσης.
Το Acer eRecovery Management εκτελεί διαδικασίες εφεδρείας/
επανόρθωσης των δεδοµένων µε ευελιξία, αξιοπιστία και αρτιότητα.
Σηµείωση: Τα µοντέλα που διατίθενται µε Windows Vista™ Starter
Edition υποστηρίζουν µόνον Acer eRecovery Management.
•
Το Acer eSettings Management διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες
του συστήµατος και την επιλογή των ρυθµίσεων.
Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε δεξιό κλικ στη γραµµή εργαλείων του
Empowering Technology, ακολούθως επιλέξτε τη λειτουργία "Help" (Βοήθεια) ή
"Tutorial" (∆ιδασκαλία).
Κωδικός πρόσβασης του Empowering Technology
Πριν από τη χρήση των Acer eLock Management και Acer eRecovery Management,
πρέπει να αρχικοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης του Empowering Technology.
Κάντε δεξιό κλικ στη γραµµή εργαλείων του Empowering Technology και επιλέξτε
"Password Setup" (Ρύθµιση κωδικού πρόσβασης) για να το πράξετε. Εάν δεν
αρχικοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης του Empowering Technology, θα σας ζητηθεί
να το πράξετε κατά την εκτέλεση των Acer eLock Management ή Acer eRecovery
Management για πρώτη φορά.
Σηµείωση: Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης Empowering
Technology, δεν υπάρχει τρόπος να τον ορίσετε εκ νέου εκτός και
µόνο µε νέα διαµόρφωση του συστήµατός σας. Φροντίστε για την
αποµνηµόνευση του κωδικού πρόσβασης ή την καταγραφή του σε
ασφαλές µέρος.
Empowering Technology
Acer Empowering Technology
Empowering Technology
2
Acer eNet Management
Το Acer eNet Management διευκολύνει την τάχιστη και απλούστατη σύνδεση σε
ενσύρµατα αλλά και ασύρµατα δίκτυα σε διάφορες τοποθεσίες. Για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα, επιλέξτε "Acer eNet Management"
από τη γραµµή εργαλείων Empowering Technology ή εκκινήστε το πρόγραµµα από
την οµάδα προγραµµάτων Acer Empowering Technology στο µενού Έναρξη. Έχετε
επίσης τη δυνατότητα ρύθµισης του Acer eNet Management ώστε αυτό να
ενεργοποιείται αυτόµατα κάθε φορά που πραγµατοποιείτε εκκίνηση του PC.
Το Acer eNet Management ανιχνεύει αυτόµατα τις βέλτιστες ρυθµίσεις µίας νέας
τοποθεσίας, ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει την επιλογή για χειροκίνητο καθορισµό
των ρυθµίσεων που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3
Empowering Technology
Το Acer eNet Management έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των ρυθµίσεων δικτύου
µιας τοποθεσίας σε ένα προφίλ και της αυτόµατης εφαρµογής του κατάλληλου
προφίλ κατά τη µετακίνηση από µία τοποθεσία σε άλλη. Οι αποθηκευόµενες
ρυθµίσεις περιλαµβάνουν τις ρυθµίσεις σύνδεσης δικτύου (ρυθµίσεις IP και DNS,
στοιχεία ασύρµατου AP, κ.λ.π.), καθώς επίσης και τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του
εκτυπωτή. Για λόγους προστασίας και ασφαλείας το Acer eNet Management δεν
αποθηκεύει πληροφορίες που αφορούν το όνοµα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης.
Empowering Technology
4
Acer ePower Management
Το Acer ePower Management διαθέτει µία απλούστατη διεπαφή χρήστη για τη
ρύθµιση των παραµέτρων των επιλογών διαχείρισης ενέργειας. Για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα, επιλέξτε "Acer ePower
Management" από τη γραµµή εργαλείων Empowering Technology, εκκινήστε το
πρόγραµµα από την οµάδα προγραµµάτων Acer Empowering Technology στο
µενού Έναρξη ή κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο τροφοδοσίας των Windows στο
συρτάρι του συστήµατος και επιλέξτε "Acer ePower Management".
Χρήση προγραµµάτων τροφοδοσίας
Το Acer ePower Management διαθέτει τρία προκαθορισµένα προγράµµατα
τροφοδοσίας: Blanced (Ισορροπηµένες), High performance (Υψηλές επιδόσεις) και
Power saver (Εξοικονόµηση ενέργειας). Μπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε
προσαρµοσµένα προγράµµατα τροφοδοσίας. Μπορείτε να δηµιουργήσετε, να
αλλάξετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε και να επαναφέρετε προγράµµατα
τροφοδοσίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Προβάλλετε και επιλέξτε τις ρυθµίσεις των λειτουργιών On Battery (Τροφοδοσία
µπαταρίας) και Plugged In (Τροφοδοσία ρεύµατος) κάνοντας κλικ στις κατάλληλες
καρτέλες. Μπορείτε να ανοίξετε τις επιλογές τροφοδοσίας των Windows κάνοντας
κλικ στο "More Power Options" (Περισσότερες επιλογές τροφοδοσίας).
Σηµείωση: ∆εν µπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισµένα
προγράµµατα τροφοδοσίας.
Για να δηµιουργήσετε ένα νέο πρόγραµµα τροφοδοσίας:
Η δηµιουργία προσαρµοσµένων προγραµµάτων τροφοδοσίας επιτρέπει την
αποθήκευση και γρήγορη µετάβαση σε µία προσαρµοσµένη οµάδα επιλογών
τροφοδοσίας.
1
Κάντε κλικ στο εικονίδιο ∆ηµιουργία προγράµµατος τροφοδοσίας.
2
Καταχωρήστε ένα όνοµα για το νέο πρόγραµµα τροφοδοσίας σας.
3
Επιλέξτε ένα προκαθορισµένο πρόγραµµα τροφοδοσίας όπου θα βασίσετε το
προσαρµοσµένο πρόγραµµά σας.
4
Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ρυθµίσεις εµφάνισης και ύπνου που
επιθυµείτε να χρησιµοποιεί ο υπολογιστής σας.
5
Κάντε κλικ στο "OK" για να αποθηκεύσετε το νέο πρόγραµµα τροφοδοσίας
σας.
5
Για να µεταβείτε σε διαφορετικό πρόγραµµα τροφοδοσίας:
Επιλέξτε το πρόγραµµα τροφοδοσίας στο οποίο επιθυµείτε να µεταβείτε από
την πτυσσόµενη λίστα.
2
Κάντε κλικ στο "Apply" (Εφαρµογή).
Για να επεξεργαστείτε ένα πρόγραµµα τροφοδοσίας:
Η επεξεργασία ενός προγράµµατος τροφοδοσίας σας επιτρέπει να επιλέξετε τις
ρυθµίσεις του συστήµατος όπως LCD brightness (φωτεινότητα LCD) και CPU speed
(ταχύτητα CPU). Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις
συνιστώσες του συστήµατος ώστε να παρατείνετε την ωφέλιµη ζωή της µπαταρίας.
1
Μεταβείτε στο πρόγραµµα τροφοδοσίας που επιθυµείτε να επεξεργαστείτε.
2
Επιλέξτε τις ρυθµίσεις όπως απαιτείται.
3
Κάντε κλικ στο "Apply" (Εφαρµογή) για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθµίσεις
σας.
Για να διαγράψετε ένα πρόγραµµα τροφοδοσίας:
∆εν µπορείτε να διαγράψετε το πρόγραµµα τροφοδοσίας που χρησιµοποιείτε επί του
παρόντος. Εάν επιθυµείτε να διαγράψετε το ενεργό πρόγραµµα τροφοδοσίας,
µεταβείτε πρώτα σε κάποιο άλλο.
1
Επιλέξτε το πρόγραµµα τροφοδοσίας που επιθυµείτε να διαγράψετε από την
πτυσσόµενη λίστα.
2
Κάντε κλικ στο εικονίδιο ∆ιαγραφή προγράµµατος τροφοδοσίας.
Empowering Technology
1
6
Empowering Technology
Κατάσταση µπαταρίας
Για εκτιµήσεις σε πραγµατικό χρόνο όσον αφορά τη ζωή της µπαταρίας βάσει της
τρέχουσας χρήσης, ανατρέξτε στον πίνακα στο πάνω ήµισυ του παραθύρου. Κάντε
κλικ στο
για να προβάλλετε την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή της µπαταρίας στις
λειτουργίες ύπνου και αδρανοποίησης.
7
Το Acer ePresentation Management σας επιτρέπει να προβάλετε την οθόνη του
υπολογιστή σας σε εξωτερική συσκευή ή προβολέα χρησιµοποιώντας το θερµό
πλήκτρο: <Fn> + <F5>. Εάν το σύστηµα είναι εφοδιασµένο µε υλικό αυτόµατης
ανίχνευσης και η εξωτερική οθόνη το υποστηρίζει, η οθόνη του συστήµατος
µετάγεται εκτός αυτόµατα όταν πραγµατοποιείται σύνδεση εξωτερικής οθόνης στο
σύστηµα. Για προβολείς και εξωτερικές συσκευές που δεν ανιχνεύονται αυτόµατα,
εκτελέστε το Acer ePresentation Management για να επιλέξετε την κατάλληλη
ρύθµιση οθόνης.
Σηµείωση: Εάν η επαναφορά της ανάλυσης δεν είναι σωστή µετά
από την αποσύνδεση ενός προβολέα ή εάν απαιτείται η χρήση
εξωτερικής ανάλυσης που δεν υποστηρίζεται από το Acer
ePresentation Management, επιλέξτε τις ρυθµίσεις οθόνης µέσω των
ιδιοτήτων οθόνης ή του βοηθητικού προγράµµατος που παρέχεται
από τον πωλητή γραφικών.
Empowering Technology
Acer ePresentation Management
Empowering Technology
8
Acer eDataSecurity Management
Το Acer eDataSecurity Management είναι ένα βοηθητικό πρόγραµµα
κρυπτογράφησης που προστατεύει τα αρχεία σας από την πρόσβαση µη
εξουσιοδοτηµένων ατόµων σε αυτά. Είναι κατάλληλα ενσωµατωµένο στο Windows
Explorer ως επέκταση φλοιού για γρήγορη κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση
των δεδοµένων και υποστηρίζει επίσης κρυπτογράφηση αρχείων εν κινήσει για τα
Lotus Notes και Microsoft Outlook.
Ο οδηγός εγκατάστασης του Acer eDataSecurity Management σας προτρέπει στην
καταχώρηση ενός κωδικού πρόσβασης επόπτη και ενός προεπιλεγµένου ειδικού
κωδικού πρόσβασης κάθε αρχείου. Ο συγκεκριµένος ειδικός κωδικός πρόσβασης
κάθε αρχείου χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση των αρχείων ως
προεπιλεγµένη ρύθµιση, έχετε όµως τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα δικό σας ειδικό
κωδικό πρόσβασης για κάθε αρχείο κατά την κρυπτογράφηση του συγκεκριµένου
αρχείου.
Σηµείωση: Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιµοποιείται για την
κωδικοποίηση ενός αρχείου είναι το µοναδικό κλειδί που χρειάζεται το
σύστηµα για την αποκωδικοποίησή του. Εάν χάσετε τον κωδικό
πρόσβασης, ο κωδικός πρόσβασης επόπτη είναι το µοναδικό άλλο
κλειδί που είναι ικανό για την αποκρυπτογράφηση του αρχείου. Εάν
χάσετε και τους δύο κωδικούς πρόσβασης, δεν υπάρχει πλέον κανείς
άλλος τρόπος να αποκωδικοποιήσετε το κωδικοποιηµένο αρχείο!
Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια όλων των σχετικών κωδικών
ασφαλείας!
9
Empowering Technology
Acer eLock Management
To Acer eLock Management είναι ένα βοηθητικό πρόγραµµα ασφαλείας που
επιτρέπει το κλείδωµα των αφαιρούµενων µονάδων δεδοµένων, των µονάδων
οπτικών δίσκων και των δισκετών ώστε να διασφαλίζεται η µη κλοπή των
δεδοµένων όταν ο φορητός υπολογιστής µένει αφύλακτος.
• Removable Storage Devices (Αφαιρούµενες συσκευές αποθήκευσης) —
περιλαµβάνουν µονάδες USB δίσκων, µονάδες USB τύπου στυλό, µονάδες
USB τύπου flash, µονάδες USB τύπου mp3, αναγνώστες USB καρτών
αποθήκευσης, µονάδες δίσκων IEEE 1394 και οποιονδήποτε άλλο τύπο
αφαιρούµενης µονάδας δίσκου (removable data devices) η οποία µπορεί να
λειτουργεί ως σύστηµα αποθήκευσης αρχείων όταν συνδέεται µε το σύστηµα.
• Optical Drive Devices (Οι µονάδες οπτικών δίσκων) — περιλαµβάνει CD-ROM,
DVD-ROM, HD-DVD ή συσκευές οδήγησης Blu-ray οποιουδήποτε τύπου.
• Floppy Drive Devices (Συσκευές µονάδων δισκετών) — µονάδες δισκετών 3,5
ιντσών µόνο.
Για να χρησιµοποιήσετε το Acer eLock Management, πρέπει να καθορίσετε πρώτα
τον κωδικό πρόσβασης Empowering Technology. Μετά από τη ρύθµιση, µπορείτε
να εφαρµόσετε κωδικούς προστασίας σε οποιοδήποτε τύπο συσκευής. Ο(Οι)
κωδικός(οι) προστασίας ορίζεται(νται) αµέσως χωρίς να είναι απαραίτητη η
επανεκκίνηση του συστήµατος, και παραµένει(ουν) εν ισχύ µετά από κάθε
επανεκκίνηση, έως ότου δοθεί εντολή για την απενεργοποίησή του(τους).
Σηµείωση: Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης Empowering
Technology, δεν υπάρχει τρόπος να τον ορίσετε εκ νέου εκτός και
µόνο µε νέα διαµόρφωση του συστήµατός σας. Φροντίστε για την
αποµνηµόνευση του κωδικού πρόσβασης ή την καταγραφή του σε
ασφαλές µέρος.
Empowering Technology
10
11
Σηµείωση: Τα µοντέλα που διατίθενται µε Windows Vista™ Starter
Edition υποστηρίζουν µόνον Acer eRecovery Management.
Το Acer eRecovery Management είναι ένα ευέλικτο βοηθητικό πρόγραµµα
εφεδρείας. Επιτρέπει την εκτέλεση πλήρους ή επαυξητικής εφεδρείας, την εγγραφή
της προεπιλεγµένης εργοστασιακής εικόνας σε οπτικό δίσκο και την επαναφορά
από αντίγραφα ασφαλείας δηµιουργήσατε παλαιότερα ή την επανεγκατάσταση
εφαρµογών και προγραµµάτων οδήγησης. Ως προεπιλογή, τα αντίγραφα
ασφαλείας που δηµιουργεί ο χρήστης αποθηκεύονται στη µονάδα D:\.
Το Acer eRecovery Management σας παρέχει τα ακόλουθα:
•
Προστασία µε κωδικό πρόσβασης (κωδικός πρόσβασης Empowering
Technology)
•
Εκτέλεση πλήρους και επαυξητικής εφεδρείας σε σκληρό δίσκο ή οπτικό δίσκο
•
∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας:
•
•
Προεπιλεγµένη εργοστασιακή εικόνα
•
Αντίγραφο ασφαλείας εικόνας χρήστη
•
Τρέχουσα σύνθεση συστήµατος
•
Αντίγραφο ασφαλείας εφαρµογής
Επαναφορά και επανόρθωση:
•
Προεπιλεγµένη εργοστασιακή εικόνα
•
Αντίγραφο ασφαλείας εικόνας χρήστη
•
Από CD/DVD που δηµιουργήσατε παλαιότερα
•
Επανεγκατάσταση εφαρµογών/προγραµµάτων οδήγησης
Empowering Technology
Acer eRecovery Management
Empowering Technology
12
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα "Acer eRecovery
Management" στη σελίδα 95 του εγχειριδίου µε τίτλο AcerSystem User's Guide.
Σηµείωση: Εάν στη συσκευασία του υπολογιστή σας δεν
περιλαµβάνεται CD Επαναφοράς ή CD Συστήµατος, παρακαλούµε
χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα "System backup to optical disk" του
Acer eRecovery Management για την εγγραφή εικόνας ασφαλείας σε
CD ή DVD. Προς διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος
κατά την επαναφορά του συστήµατός σας χρησιµοποιώντας CD ή το
Acer eRecovery Management, αποσυνδέστε όλα τα περιφερειακά
(εκτός του εξωτερικού Acer ODD [µονάδα οπτικού δίσκου], εάν ο
υπολογιστής διαθέτει µία τέτοια µονάδα), συµπεριλαµβανοµένου και
του Acer ezDock.
13
Το Acer eSettings Management επιτρέπει την επιθεώρηση των προδιαγραφών
υλικού, τον ορισµό κωδικών πρόσβασης BIOS και την τροποποίηση των επιλογών
εκκίνησης.
Επιπλέον το Acer eSettings Management:
•
Παρέχει µία απλή γραφική διεπαφή χρήστη για πλοήγηση.
•
Εκτελεί εκτύπωση και αποθήκευση των προδιαγραφών υλικού.
•
Σας επιτρέπει να ορίσετε ετικέτα ενεργητικού για το σύστηµά σας.
Empowering Technology
Acer eSettings Management
Empowering Technology
14
Windows Mobility Center
Το Windows Mobility Center συλλέγει τις ρυθµίσεις-κλειδιά του συστήµατος που
σχετίζονται µε φορητό υπολογιστή σε µία θέση που είναι εύκολο να εντοπιστεί, ώστε
να µπορείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους του συστήµατος Acer που ταιριάζουν
στην περίσταση καθώς αλλάζετε τοποθεσίες, δίκτυα ή δραστηριότητες. Οι ρυθµίσεις
περιλαµβάνουν φωτεινότητα οθόνης, πρόγραµµα τροφοδοσίας, ένταση,
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρµατου δικτύου, ρυθµίσεις εξωτερικής οθόνης,
προσανατολισµό οθόνης και κατάσταση συγχρονισµού.
Το Windows Mobility Center περιλαµβάνει επίσης ρυθµίσεις ειδικές της Acer όπως
Προσθήκη συσκευής Bluetooth (εάν υπάρχει), ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
επισκόπησης φακέλων κοινής χρήσης/υπηρεσίας κοινής χρήσης και συντόµευση σε
οδηγό χρήστη, προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικά προγράµµατα της Acer.
Για να εκκινήσετε το Windows Mobility Center:
•
Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο συντόµευσης <
> + <X>
•
Εκκινήστε το Windows Mobility Center από τον Πίνακα ελέγχου
•
Εκκινήστε το Windows Mobility Center από την οµάδα προγραµµάτων
Παρελκόµενα στο µενού Έναρξη
15
Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα Μόνο
για αρχάριους..., θα σας περιγράψουµε τα διάφορα µέρη του νέου σας φορητού
υπολογιστή Acer.
Πρόσοψη
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Ενσωµατωµένη
κάµερα
Κάµερα Web 1,3/0,31 megapixel για επικοινωνία βίντεο
(για ορισµένα µοντέλα).
2
Οθόνη
απεικόνισης
Αποκαλούµενη επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων
(Liquid-Crystal Display; LCD), απεικονίζει την έξοδο του
υπολογιστή.
3
Πληκτρολόγιο
Χρησιµοποιείται για την καταχώρηση δεδοµένων στον
υπολογιστή.
Ελληνικάη
Μια ξενάγηση του φορητού
υπολογιστή Acer
Ελληνικάη
16
#
Στοιχείο
Περιγραφή
4
Ταµπλέτα αφής
Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί
ως ποντίκι υπολογιστή.
5
Το αριστερό και το δεξιό κουµπί λειτουργούν σαν το
Κουµπιά κλικ
αριστερό και το δεξιό κουµπί του ποντικιού, το κεντρικό
(αριστερό,
κεντρικό και δεξιό) κουµπί εξυπηρετεί ως κουµπί κύλισης 4 κατευθύνσεων.
6
Στήριγµα παλάµης Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη χρήση του
υπολογιστή.
7
Μικρόφωνο
Εσωτερικό µικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις.
8
Κουµπιά TV/
µέσων/έντασης
Χρησιµοποιούνται για χρήση µε το Acer Arcade και άλλα
προγράµµατα αναπαραγωγής µέσων (για ορισµένα
µοντέλα).
9
Κουµπιά απλής
εκτέλεσης
Κουµπιά για την εκτέλεση συχνά χρησιµοποιούµενων
προγραµµάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κουµπιά
ταχείας εκτέλεσης" στη σελίδα 30 για περισσότερες
λεπτοµέρειες.
10
Ενδεικτικές
λυχνίες
κατάστασης
∆ίοδοι φωτοεκποµπής (Light-Emitting Diodes; LEDs) οι
οποίες ανάβουν για να δηλώσουν την κατάσταση των
λειτουργιών του υπολογιστή και των διαφόρων
εξαρτηµάτων.
11
Κουµπί
τροφοδοσίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή.
17
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Ηχεία
Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν
στερεοφωνικό ήχο.
2
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία
Κουµπί/ενδεικτική
λυχνία επικοινωνίας Bluetooth. ∆ηλώνει την κατάσταση της
επικοινωνίας Bluetooth.
Bluetooth
3
∆ιακόπτης/ένδειξη
3G
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία
3G. ∆ηλώνει την κατάσταση της
επικοινωνίας 3G (για ορισµένα µοντέλα).
4
Κουµπί/ενδεικτική
λυχνία ασύρµατης
επικοινωνίας
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ασύρµατη
λειτουργία. ∆ηλώνει την κατάσταση της
επικοινωνίας ασύρµατου LAN.
5
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
∆ηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
6
Ενδεικτική λυχνία
µπαταρίας
∆ηλώνει την κατάσταση της µπαταρίας του
υπολογιστή.
7
∆έκτης CIR
Λαµβάνει σήµατα από τηλεχειριστήριο
(για ορισµένα µοντέλα).
8
Βύσµα (τζακ)
µικροφώνου
∆έχεται είσοδο από εξωτερικά µικρόφωνα.
9
Βύσµα (τζακ)
γραµµής εισόδου
∆έχεται συσκευές µε γραµµή εισόδου
ακουστικού σήµατος (π.χ. συσκευή
αναπαραγωγής ήχου από CD,
στερεοφωνικό γουόκµαν).
10
Συνδέεται σε συσκευές µε γραµµή εξόδου
Βύσµα (τζακ)
ακουστικών/ηχείων/ ακουστικού σήµατος (π.χ. ηχεία, ακουστικά)
γραµµής εξόδου µε (για ορισµένα µοντέλα).
υποστήριξη S/PDIF
11
Μάνδαλο
Χρησιµοποιείται για την ασφάλιση και
απασφάλιση του καπακιού.
Ελληνικάη
Πρόσοψη µε το καπάκι κλειστό
Ελληνικάη
18
Αριστερή πλευρά
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Υποδοχή λουκέτου
τύπου Kensington
Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή
συµβατό µε Kensington.
2
Θυρίδες εξαερισµού ∆ιατηρούν τον υπολογιστή σε χαµηλή
θερµοκρασία, ακόµη και ύστερα από
παρατεταµένη χρήση.
3
∆ύο θύρες USB 2.0 Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
4
Θύρα Ethernet
(RJ-45)
Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100- ή
10/100/1000 (για ορισµένα µοντέλα).
5
Θύρα υπέρυθρων
Χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση
συσκευών υπέρυθρων ακτίνων (π.χ.
εκτυπωτής υπέρυθρων και υπολογιστής µε
διεπαφή υπέρυθρων) (για ορισµένα
µοντέλα).
6
Αναγνώστης
καρτών 5-σε-1
∆έχεται Memory Stick (MS), Memory Stick
PRO (MS PRO), MultiMediaCard (MMC),
Secure Digital (SD) και xD-Picture Card (xD)
(για ορισµένα µοντέλα).
7
Θύρα IEEE 1394,
4 ακίδων
Συνδέεται σε συσκευές ΙΕΕΕ 1394.
(για ορισµένα µοντέλα)
8
Υποδοχή κάρτας
PC
∆έχεται µία κάρτα PC Tύπου ΙΙ.
9
Θυρίδα κάρτας
ExpressCard/34
∆έχεται µια υποµονάδα ExpressCard/34
(για ορισµένα µοντέλα).
10
Κουµπί εκτίναξης
υποδοχής κάρτας
PC
Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη της κάρτας
PC από την υποδοχή.
19
Ελληνικάη
∆εξιά πλευρά
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Μονάδα οπτικού δίσκου µε
θυρίδα φόρτωσης
Εσωτερική µονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται
CD ή DVD (θυρίδα φόρτωσης ή συρτάρι
φόρτωσης αναλόγως του µοντέλου).
2
Φωτεινός ενδείκτης πρόσβασης Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της µονάδας
οπτικού δίσκου
οπτικού δίσκου.
3
Κουµπί εκτίναξης µονάδας
οπτικού δίσκου µε θυρίδα
φόρτωσης
Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη του
συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου από
τη µονάδα.
Ελληνικάη
20
Πίσω πλευρά
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
1
Θύρα µόντεµ
(RJ-11)
Συνδέεται σε τηλεφωνική γραµµή.
2
∆ύο θύρες USB 2.0 Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
3
Θύρα εισόδου
S-video
(NTSC/PAL)
Συνδέεται σε µια συσκευή S-video όπως µια
µονάδα αναπαραγωγής DVD ή camcorder
(για ορισµένα µοντέλα).
4
Θύρα εισόδου AV
∆έχεται σήµατα εισόδου από συσκευές
ήχου/βίντεο (AV) (για ορισµένα µοντέλα).
5
Τζακ εισόδου
συνεχούς ρεύµατος
(DC)
Συνδέεται σε προσαρµογέα
εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC).
6
Θύρα S-video/
εξόδου TV
(NTSC/PAL)
Συνδέεται σε συσκευή τηλεόρασης ή
απεικόνισης µε είσοδο S-video (για ορισµένα
µοντέλα).
7
Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης
Θύρα εξωτερικής
οθόνης απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό µόνιτορ, προβολέα LCD).
(VGA)
8
Θύρα DVI-D
9
Θυρίδες εξαερισµού ∆ιατηρούν τον υπολογιστή σε χαµηλή
θερµοκρασία, ακόµη και ύστερα από
παρατεταµένη χρήση.
Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο
(για ορισµένα µοντέλα).
21
Ελληνικάη
Άποψη βάσεως
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Λουκέτο µπαταρίας
Ασφαλίζει τη µπαταρία στη θέση της.
2
Φατνίο µπαταρίας
Περιέχει τη συστοιχία µπαταριών του υπολογιστή.
3
Φατνίο σκληρού δίσκου
Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή
(ασφαλίζεται µε βίδες).
4
∆ιαµέρισµα µνήµης
Περιέχει την κύρια µνήµη του υπολογιστή.
5
Θυρίδες εξαερισµού και
ανεµιστήρας ψύξης
∆ιατηρούν τον υπολογιστή σε χαµηλή θερµοκρασία,
ακόµη και ύστερα από παρατεταµένη χρήση.
Σηµείωση: Μην καλύπτετε ή παρεµποδίζετε το
άνοιγµα του ανεµιστήρα.
Ελληνικάη
22
Προδιαγραφές
Λειτουργικό
σύστηµα
Πλατφόρµα
•
Windows Vista™ Home Basic
•
Windows Vista™ Home Premium
•
Windows Vista™ Ultimate
•
Windows Vista™ Starter Edition
Aspire Σειρά 5680/5630
Κινητή τεχνολογία Intel® Centrino® Duo, µε τις εξής
δυνατότητες:
•
Επεξεργαστής Intel® Core™ 2 Duo T7200/T7400/T7600
(λανθάνουσα µνήµη L2 4 MB, 2,0/2,16/2,33 GHz, 667
MHz FSB) και T5500/T5600 (λανθάνουσα µνήµη L2 2 MB,
1,66/1,83 GHz, 667 MHz FSB), που υποστηρίζει Intel®
EM64T
Aspire Σειρά 5650/5610
•
Επεξεργαστής Intel® Core™ Duo T2300/T2400/T2500/
T2600 (λανθάνουσα µνήµη L2 2 MB, 1,66/1,83/2/2,16
GHz, 667 MHz FSB)
•
Σύνολο τσιπ κινητής τεχνολογίας Intel® 945PM Express
•
Σύνολο τσιπ κινητής τεχνολογίας Intel® 945GM Express
•
Λύση Intel® PRO/Σύνδεση ασύρµατου δικτύου 3945ABG
(διπλή ζώνη τριπλή λειτουργία 802.11a/b/g) Wi-Fi
CERTIFIED™, που υποστηρίζει ασύρµατη τεχνολογία
Acer SignalUp™
Aspire Σειρά 5610Z
•
Επεξεργαστής Intel® Pentium® διπλού πυρήνα T2060
(λανθάνουσα µνήµη L2 1 MB, 1,6 GHz, 533 MHz FSB)
•
Επεξεργαστής Intel® Core™ Duo T2050 (λανθάνουσα
µνήµη L2 2 MB, 1,6 GHz, 533 MHz FSB)
•
•
Σύνολο τσιπ κινητής τεχνολογίας Intel® 943/945GML Express
ολοκληρωµένη λύση Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi
CERTIFIED™, που υποστηρίζει ασύρµατη τεχνολογία
Acer SignalUp™
Aspire Σειρά 3690
•
•
•
Intel® Celeron® Μικροεπεξεργαστής 410/420/430
(λανθάνουσα µνήµη L2 1 MB, 1,46/1,60/1,73 GHz, 533
MHz FSB) ή µεταγενέστερος
Σύνολο τσιπ κινητής τεχνολογίας Intel® 940/943GML
Express
ολοκληρωµένη λύση Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi
CERTIFIED™, που υποστηρίζει ασύρµατη τεχνολογία
Acer SignalUp™
23
Aspire Σειρά 5680/5650/5630/5610/5610Z
•
Έως 2 GB µνήµης DDR2 533/667 MHz, µε δυνατότητα
αναβάθµισης στα 4 GB µε τη χρήση δύο µονάδων
soDIMM (υποστήριξη διπλού καναλιού)
Aspire Σειρά 3690
•
Υποσύστηµα
αποθήκευσης
•
•
•
∆ιαστάσεις
και βάρος
Υποσύστηµα
τροφοδοσίας
•
•
•
•
•
•
Συσκευές εισόδου •
•
•
•
•
•
Έως 512 MB µνήµης DDR2 533 MHz, µε δυνατότητα
αναβάθµισης στα 2 GB µε τη χρήση δύο µονάδων
soDIMM (υποστήριξη διπλού καναλιού)
Μονάδα σκληρού δίσκου, 60/80/100/120 GB ή
µεταγενέστερη
Επιλογές µονάδας οπτικού δίσκου:
•
Μονάδα DVD- Super πολλαπλής διπλής
διαστρωµάτωσης (θυρίδα φόρτωσης)
•
Σύνθετη µονάδα DVD/CD-RW
Αναγνώστης καρτών 5-σε-1, που υποστηρίζει Secure
Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick®
(MS), Memory Stick PRO™ (MS-PRO) και xD-Picture
Card™ (xD) (για ορισµένα µοντέλα)
358 (Π) x 265 (Β) x 29,33/36 (Υ) mm
(14,09 x 10,43 x 1,15/1,41 ίντσες)
2,77 kg (6,09 lbs.) για το µοντέλο LCD 15,4"
Πρότυπο διαχείρισης τροφοδοσίας CPU ACPI 3.0:
υποστηρίζει λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας σε
κατάσταση αναµονής και αδρανοποίησης
Συστοιχία µπαταριών Li-ion 71 W 4800 mAh (8 στοιχείων)
ή 44 W 4000 mAh (6 στοιχείων)
Τεχνολογία Acer QuicCharge™:
•
Φόρτιση 80% σε 1 ώρα
•
Ταχεία φόρτιση σε 2 ώρες
•
φόρτιση κατά τη χρήση σε 2,5 ώρες
Προσαρµογέας εναλλασσόµενου ρεύµατος 3 ακίδων (AC)
90 W
Πληκτρολόγιο 88/89 πλήκτρων, µε διάταξη δροµέα
ανεστραµµένου "T", διαδροµή πλήκτρων 2,5 mm
(ελάχιστο)
Ταµπλέτα αφής µε πλήκτρο κύλισης 4 κατευθύνσεων
12 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλήκτρα δροµέων, 2 πλήκτρα
Windows® , χειριστήρια θερµών πλήκτρων,
ενσωµατωµένο αριθµητικό υποπληκτρολόγιο, υποστήριξη
διεθνών γλωσσών
Τέσσερα κουµπιά απλής εκτέλεσης: πλήκτρο
Empowering, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, Ιντερνέτ,
1 πλήκτρο προγραµµατιζόµενο από το χρήστη
Έξι/επτά πλήκτρα µέσων: TV, ένταση +/-, αναπαραγωγή/
παύση, διακοπή, επόµενο, προηγούµενο (για ορισµένα
µοντέλα)
Τρία κουµπιά LED µπροστινής πρόσβασης:
WLAN, 3G, Bluetooth® (για ορισµένα µοντέλα)
Ελληνικάη
Μνήµη
συστήµατος
Ελληνικάη
24
Οθόνη
απεικόνισης και
γραφικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ήχος
•
•
•
•
•
Έγχρωµη οθόνη TFT LCD 15,4" WXGA, µε ανάλυση
1280 x 800 pixels, µε αναλογία προβολής 16:10, που
υποστηρίζει ταυτόχρονη προβολή πολλαπλών
παραθύρων µέσω του Acer GridVista™
NVIDIA® GeForceGo® 7600/7600SE µε 128/256 MB
εξωτερικής µνήµης GDDR2 VRAM, που υποστηρίζει
Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, τεχνολογία
OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA®
PowerMizer® 6.0 και PCI Express®
(για το Aspire σειρά 5680/5650)
NVIDIA® GeForce® Go 7300 µε 128 MB µνήµης
αποκλειστικής χρήσης GDDR2 VRAM µε τεχνολογία
TurboCache™, που υποστηρίζει το Microsoft® DirectX®
9.0, Shader Model 3.0, τεχνολογία OpenEXR High
Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer® 6.0, PCI
Express® (για το Aspire σειρά 5630/5610)
Σύνολο τσιπ µε ενσωµατωµένα γραφικά 3D Mobile Intel®
945GM Express, µέσω του επιταχυντή Intel® Graphics
Media Accelerator 950, κοινόχρηστη µνήµη συστήµατος
έως και 224 MB, που υποστηρίζει Microsoft® DirectX® 9.0
και PCI Express® (για το Aspire σειρά 5630/5610)
Σύνολο τσιπ µε ενσωµατωµένα γραφικά 3D Mobile Intel®
940/943/945GML Express, µέσω του επιταχυντή Intel®
Graphics Media Accelerator (GMA) 950, κοινόχρηστη
µνήµη συστήµατος έως και 224 MB, που υποστηρίζει
Microsoft® DirectX® 9.0
(για το Aspire σειρά 5610Z/3690)
Υποστήριξη δύο ανεξάρτητων οθονών απεικόνισης
16,7 εκατοµµύρια χρώµατα
∆υνατότητα MPEG-2/DVD µέσω βοηθητικού εξοπλισµού
Υποστήριξη εξόδου S-video/TV (NTSC/PAL)
(για ορισµένα µοντέλα)
Υποστήριξη DVI-D (διεπαφή πραγµατικού ψηφιακού
βίντεο) (για ορισµένα µοντέλα)
Τεχνολογία βίντεο Acer CinemaVision™ (Acer Arcade)
Τεχνολογία βελτιστοποίησης βίντεο Acer ClearVision™
(Acer Arcade)
Ακουστικό σύστηµα µε δύο ενσωµατωµένα ηχεία
Ακουστική υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας της Intel®
Συµβατό µε MS Sound
Υποστήριξη για ψηφιακά ηχεία S/PDIF
(Sony/Philips Digital Interface) (για ορισµένα µοντέλα)
Ενσωµατωµένα µικρόφωνα
25
Επιλογές δέκτη TV της Acer (για ορισµένα µοντέλα):
•
Ο αναλογικός δέκτης TV υποστηρίζει κρυπτογράφηση
ρεύµατος MPEG-2 υλικού
•
Ο υβριδικός ψηφιακός και αναλογικός δέκτης TV
υποστηρίζει κρυπτογράφηση ρεύµατος MPEG-2
υλικού
•
Ο υβριδικός ψηφιακός και αναλογικός δέκτης TV
υποστηρίζει κρυπτογράφηση ρεύµατος MPEG-2
λογισµικού
Αναλογικός δέκτης TV που υποστηρίζει τα διεθνή πρότυπα
αναλογικής TV (NTSC/PAL/SECAM)
Ο ψηφιακός δέκτης TV υποστηρίζει το πρότυπο DVB-T
(Digital Video Broadcasting Terrestrial) (6 MHz έως 8 MHz)
Είσοδος/έξοδος δέκτη TV:
•
Τζακ RF για είσοδο καλωδίου κεραίας ψηφιακής/
αναλογικής TV
•
Θύρα εισόδου AV σήµατος Composite/S-video/
Γραµµής εισόδου για είσοδο ήχου/βίντεο
Καλώδια δέκτη TV:
•
Καλώδιο NTSC/PAL για ψηφιακή/αναλογική είσοδο TV,
µετατροπέα NTSC για µετατροπή της θύρας από
PAL/SECAM σε NTSC
•
Καλώδιο µίνι DIN: Βύσµα (τζακ) τύπου RCA και θύρα
S-video για είσοδο ήχου/βίντεο
Η κεραία Acer DVB-T (λήψη UHF/VHF) υποστηρίζει τεχνολογία
Πλήκτρα
πολυµέσων
(για ορισµένα
µοντέλα)
Acer SignalUp™
•
Πλήκτρο TV
•
Πλήκτρα αύξησης/µείωσης της έντασης
•
Κουµπί Αναπαραγωγή/Παύση
•
Κουµπί διακοπής της λειτουργίας
•
Κουµπί Προώθηση/Επόµενο
•
Κουµπί Αναπαραγωγή προς τα πίσω/Προηγούµενο
Ελληνικάη
∆έκτης TV
(για ορισµένα
µοντέλα)
Ελληνικάη
26
Λογισµικό
•
Acer Empowering Technology
•
Acer eNet Management
•
Acer ePower Management
•
Acer ePresentation Management
•
Acer eDataSecurity Management
•
Acer eLock Management
•
Acer eRecovery Management
•
Acer eSettings Management
Σηµείωση: Τα µοντέλα που διατίθενται µε
Windows Vista™ Starter Edition υποστηρίζουν
µόνον Acer eRecovery Management.
•
Acer GridVista™*
•
Acer Arcade™*
•
Acer Arcade Deluxe™*
•
Acer Launch Manager
•
Norton Internet Security™
•
Adobe® Reader®
•
CyberLink® PowerDVD®
•
CyberLink® PowerProducer®*
•
NTI CD-Maker™
Σηµείωση: * Τα µοντέλα που διατίθενται µε
Windows Vista™ Starter Edition δεν
υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα.
Σηµείωση: Το λογισµικό που αναφέρεται
ανωτέρω παρατίθεται για την ενηµέρωσή σας
µόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από
το µοντέλο που αγοράσατε.
27
•
Acer Video Conference µε δυνατότητα υποστήριξης Voice
and Video over Internet Protocol (VVoIP) µέσω Acer
OrbiCam™ και προαιρετικό τηλέφωνο Acer Bluetooth®
VoIP
•
Κάµερα Acer OrbiCam™ τύπου CMOS µε ανάλυση 1,3/
0,31 megapixel µε τις εξής δυνατότητες (για ορισµένα
µοντέλα):
•
Εργονοµική περιστροφή 225-µοιρών
•
Τεχνολογία Acer VisageOn™
(µόνο για µοντέλα κάµερας µε ανάλυση 1,3
megapixels)
•
Τεχνολογία Acer PrimaLite™
WWAN: UMTS WCDMA (3G) στα 2100 MHz και GPRS/
EDGE σε τρεις ζώνες (900/1800/1900 MHz),
αναβαθµίσιµο σε HSDPA 1.8 Mbps (για ορισµένα
µοντέλα)
• WLAN:
• Λύση Intel® PRO/Σύνδεση ασύρµατου δικτύου 3945ABG
(διπλή ζώνη τριπλή λειτουργία 802.11a/b/g) Wi-Fi
CERTIFIED™, που υποστηρίζει ασύρµατη τεχνολογία
Acer SignalUp™ (για το Aspire σειρά 5680/5630)
• ολοκληρωµένη λύση Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi
CERTIFIED™, που υποστηρίζει ασύρµατη τεχνολογία
Acer SignalUp™ (για το Aspire σειρά 5610Z/3690)
•
WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
•
Μόντεµ: 56K ITU V.92 µε έγκριση PTT,
Ετοιµότητα Wake-on-Ring (αφύπνιση κατά την κλήση)
•
LAN: Ταχύ Ethernet 10/100 Mbps ή Gigabit Ethernet
10/100/1000 Mbps (για ορισµένα µοντέλα), ετοιµότητα
Wake-on-LAN
•
Επιλογές και
αξεσουάρ
•
•
•
•
•
Συσκευή τηλεφώνου VoIP Bluetooth® της Acer
Μονάδες µνήµης soDIMM 512 MB ή 1 GB DDR2
533/667 MHz
Συστοιχία µπαταριών Li-ion 8 στοιχείων
Προσαρµογέας εναλλασσόµενου ρεύµατος 3 ακίδων (AC)
90 W
Εξωτερική µονάδα δισκέτας USB
Ελληνικάη
Επικοινωνία
Ελληνικάη
28
∆ιεπαφή Εισόδου/ •
Εξόδου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Περιβάλλον
•
Συµµόρφωση
συστήµατος
Εγγύηση
Θυρίδα κάρτας ExpressCard™/34 (για ορισµένα µοντέλα)
Υποδοχή κάρτας PC (µία τύπου II)
Συσκευή ανάγνωσης καρτών 5 σε 1
(MS/MS PRO/MMC/SD/xD) (για ορισµένα µοντέλα)
Τέσσερις θύρες USB 2.0
Θύρα DVI-D (για ορισµένα µοντέλα)
θύρα IEEE 1394 (για ορισµένα µοντέλα)
Θύρα υπέρυθρων καταναλωτή (CIR) (για ορισµένα
µοντέλα)
Θύρα απώτερης υπέρυθρης ακτινοβολίας (FIR)
(για ορισµένα µοντέλα)
Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)
Θύρα εισόδου AV (για ορισµένα µοντέλα)
Θύρα S-video/εξόδου TV (NTSC/PAL) (για ορισµένα
µοντέλα)
Θύρα εισόδου S-video (NTSC/PAL) (για ορισµένα
µοντέλα)
Βύσµα (τζακ) ακουστικών/ηχείων/γραµµής εξόδου µε
υποστήριξη S/PDIF (για ορισµένα µοντέλα)
Βύσµα (τζακ) µικροφώνου
Βύσµα (τζακ) γραµµής εισόδου
Θύρα Ethernet (RJ-45)
Θύρα µόντεµ (RJ-11)
Βύσµα (τζακ) εισόδου για πρασαρµογέα ρεύµατος AC
Θερµοκρασία:
•
Λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C
•
Μη λειτουργίας: -20 °C έως 65 °C
Υγρασία (µη συµπυκνούµενη):
•
Λειτουργίας: 20% έως 80%
•
Μη λειτουργίας: 20% έως 80%
•
Wi-Fi®
•
ACPI
•
Mobile PC 2002
•
DMI 2.0
Ένα έτος της διεθνούς εγγύησης ταξιδιωτών
(International Travelers Warranty; ITW)
Σηµείωση: Οι ανωτέρω προδιαγραφές παρατίθενται για λόγους
παραποµπής µόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το
µοντέλο που αγοράσατε.
29
Ο υπολογιστής διαθέτει αρκετές ευανάγνωστες ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης:
Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόµη και όταν το καπάκι του
υπολογιστή είναι τελείως κλειστό.
Εικονίδιο
Λειτουργία
Περιγραφή
HDD
∆ηλώνει πότε είναι ενεργοποιηµένη η µονάδα του
σκληρού δίσκου.
Caps Lock
Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Caps Lock.
Num Lock
Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Num Lock.
Bluetooth
επικοινωνία
Ανάβει για να δηλώσει την κατάσταση των
επικοινωνιών Ασύρµατου Bluetooth.
3G
∆ηλώνει την κατάσταση της επικοινωνίας 3G
(για ορισµένα µοντέλα).
Ασύρµατη
επικοινωνία
Ανάβει για να δηλώσει την κατάσταση των
επικοινωνιών Ασύρµατου ∆ικτύου LAN.
Ισχύς
Ανάβει όταν είναι αναµµένος ο υπολογιστής.
Μπαταρία
Ανάβει όταν φορτίζει η µπαταρία.
1. Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της µπαταρίας
µετατρέπεται σε πορτοκαλί.
2. Πλήρως φορτισµένο: Η ενδεικτική λυχνία µετατρέπεται σε
πράσινο όταν βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόµενου ρεύµατος
(AC).
Ελληνικάη
Ενδείξεις
Ελληνικάη
30
Κουµπιά ταχείας εκτέλεσης
Υπάρχουν τέσσερα κουµπιά που βρίσκονται πάνω από το πληκτρολόγιο. Τα
κουµπιά αυτά ονοµάζονται κουµπιά ταχείας εκτέλεσης. Είναι τα κουµπιά:
ταχυδροµείου, προγράµµατος περιήγησης, Empowering Key <
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο.
> και ένα
Πιέστε το <
> για εκτέλεση του Acer Empowering Technology. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Acer Empowering Technology" στη σελίδα 1. Το ταχυδροµείο και το
Πρόγραµµα περιήγησης διαδικτύου έχουν προεπιλεχθεί για τα προγράµµατα Email
και ιντερνέτ, αλλά η επαναφορά τους µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τους χρήστες.
Για καθορισµό των πλήκτρων του προγράµµατος περιήγησης, ταχυδροµείου και των
προγραµµατιζόµενων κουµπιών, πραγµατοποιήστε εκτέλεση του Acer Launch
Manager. Ανατρέξτε στην ενότητα "Launch Manager" στη σελίδα 43.
Κουµπί ταχείας
εκτέλεσης
Προεπιλεγµένη εφαρµογή
Acer Empowering Technology
(προγραµµατιζόµενη από το χρήστη)
P
Προγραµµατιζόµενη από το χρήστη
Πρόγραµµα
περιήγησης
Εφαρµογή προγράµµατος περιήγησης ιντερνέτ
(προγραµµατιζόµενη από το χρήστη)
Ταχυδροµείο
Εφαρµογή Email
(προγραµµατιζόµενη από το χρήστη)
31
Η ενσωµατωµένη επιφάνεια αφής είναι µια συσκευή κατεύθυνσης που αισθάνεται
την κίνηση στην επιφάνειά της. Αυτό σηµαίνει πως ο δροµέας ανταποκρίνεται,
καθώς µετακινείτε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής. Η κεντρική θέση στο
αναπαυτήριο παλάµης παρέχει βέλτιστη άνεση και υποστήριξη.
Βασικά πράγµατα για το µαξιλαράκι αφής
Τα ακόλουθα θα σας διδάξουν πώς να χρησιµοποιείτε το µαξιλαράκι αφής:
•
Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά µήκος της επιφάνειας αφής (2) για να
µετακινήσετε το δροµέα.
•
Πατήστε το αριστερό (1) και το δεξιό (4) κουµπί που βρίσκονται στην άκρη της
επιφάνειας αφής για να πραγµατοποιήσετε λειτουργίες επιλογής και εκτέλεσης.
Αυτά τα δύο κουµπιά είναι παρόµοια µε το αριστερό και το δεξιό κουµπί σε ένα
ποντίκι. Το άγγιγµα της ταµπλέτας επαφής ισοδυναµεί µε πάτηµα του
αριστερού πλήκτρου.
•
Χρησιµοποιήστε το κουµπί κύλισης (3) 4 δρόµων για την κύλιση προς τα άνω ή
κάτω και την µετακίνηση προς τα δεξιά ή αριστερά µιας σελίδας. Το
συγκεκριµένο κουµπί µιµείται την πίεση του δροµέα στη δεξιά γραµµή κύλισης
των εφαρµογών σε περιβάλλον windows.
Ελληνικάη
Επιφάνεια Αφής
Ελληνικάη
32
Λειτουργία
Εκτέλεση
Επιλογή
Αριστερό
κουµπί (1)
Κάντε κλικ
δύο φορές,
γρήγορα.
∆εξί
κουµπί (4)
Κάντε ένα
κλικ.
Κάντε κλικ και
κρατήστε
πατηµένο,
έπειτα
χρησιµοποιήσ
τε το δάκτυλο
για να σύρετε
το δροµέα
στην
επιφάνεια
αφής.
Μεταφορά
Πρόσβαση στο
µενού
περιβάλλοντος
Κύλιση
Κύρια ταµπλέτα Κεντρικό
επαφής (2)
κουµπί (3)
Χτυπήστε ελαφρά
δύο φορές (στην
ίδια ταχύτητα
όπως το διπλό
κλικ σε ένα κουµπί
ποντικιού).
Χτυπήστε ελαφρά
µια φορά.
Χτυπήστε ελαφρά
δύο φορές (στην
ίδια ταχύτητα
όπως το διπλό
κλικ στο κουµπί
ενός ποντικιού) και
έπειτα κρατήστε το
δάκτυλο στην
επιφάνεια αφής
στο δεύτερο
χτύπηµα και
σύρετε το δροµέα.
Κάντε ένα
κλικ.
Κάντε κλικ και
κρατήστε
πατηµένο το
κουµπί πάνω/
κάτω/αριστερά/
δεξιά.
Σηµείωση: Όταν χρησιµοποιείτε την επιφάνεια αφής, θα πρέπει να τη
διατηρείτε όπως και τα δάκτυλά σας στεγνά και καθαρά. Το µαξιλαράκι
αφής είναι ευαίσθητο σε κινήσεις των δακτύλων. Συνεπώς, όσο πιο
ελαφρύ το άγγιγµα, τόσο καλύτερη η ανταπόκριση. Το πιο βαρύ
χτύπηµα δε θα αυξήσει την ανταπόκριση του µαξιλαριού αφής.
Σηµείωση: Βάσει των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων, η λειτουργία της
ταµπλέτας αφής για οριζόντια και κάθετη κύλιση είναι ενεργοποιηµένη.
Μπορεί να απενεργοποιηθεί µέσω των ρυθµίσεων του ποντικιού από
τον πίνακα ελέγχου των Windows.
33
Το πληκτρολόγιο περιλαµβάνει πλήκτρα πλήρους µεγέθους όπως και ένα
ενσωµατωµένο αριθµητικό υποπληκτρολόγιο, ξεχωριστά πλήκτρα δείκτη,
κλειδώµατος, Windows και λειτουργιών.
Πλήκτρα προστασίας και ενσωµατωµένο
αριθµητικό υποπληκτρολόγιο
Το πληκτρολόγιο έχει 3 πλήκτρα κλειδώµατος τα οποία µπορείτε να ενεργοποιείτε
και να απενεργοποιείτε.
Πλήκτρο κλειδώµατος Περιγραφή
Caps Lock
Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Caps Lock, όλοι οι
αλφαβητικοί χαρακτήρες πληκτρολογούνται σε κεφαλαία.
Num Lock
<Fn> + <F11>
Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Num Lock, το
ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο είναι σε αριθµητική
κατάσταση. Τα πλήκτρα λειτουργούν σαν αριθµοµηχανή
(πλήρης µε αριθµητικά σύµβολα +,-,*, και /).
Χρησιµοποιείτε αυτήν την κατάσταση όταν χρειάζεται να
εισάγετε πολλά αριθµητικά δεδοµένα. Μια καλύτερη λύση
θα ήταν να συνδέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο.
Scroll Lock
<Fn> + <F12>
Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Scroll Lock, η οθόνη
µετακινείται µια γραµµή πάνω ή κάτω όταν πατάτε τα
βελάκια πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Το Scroll Lock δε
λειτουργεί µε µερικές εφαρµογές.
Ελληνικάη
Χρήση του πληκτρολογίου
Ελληνικάη
34
Το ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο λειτουργεί σαν ένα επιτραπέζιο
αριθµητικό πληκτρολόγιο. Υποδηλώνεται από µικρούς χαρακτήρες που βρίσκονται
στην άνω δεξιά γωνία των πλήκτρων. Για να απλοποιηθεί το υπόµνηµα του
πληκτρολογίου, τα σύµβολα των πλήκτρων στα βελάκια δεν είναι τυπωµένα πάνω
στα πλήκτρα.
Επιθυµητή Πρόσβαση
Num Lock
Ενεργοποιηµένο
Num Lock
Απενεργοποιηµένο
Αριθµητικά πλήκτρα στο
ενσωµατωµένο
πληκτρολόγιο
Πληκτρολογήστε αριθµούς
µε κανονικό τρόπο.
Πλήκτρα ελέγχου δροµέα
στο ενσωµατωµένο
πληκτρολόγιο
Πατάτε το <Fn> όσο
Πατάτε το <
Shift> όσο χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα
χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου του δροµέα.
ελέγχου του δροµέα.
Βασικά πλήκτρα
πληκτρολογίου
Πληκτρολογήστε τα
Πατάτε το <Fn> όσο
πληκτρολογείτε γράµµατα γράµµατα µε κανονικό
τρόπο.
στο ενσωµατωµένο
πληκτρολόγιο.
35
Το πληκτρολόγιο έχει δύο πλήκτρα που εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες των Windows.
Πλήκτρο
Περιγραφή
Πλήκτρο µε
λογότυπο των
Windows
Κουµπί Έναρξης. Συνδυασµοί µε αυτό το κουµπί εκτελούν διάφορες
συντοµεύσεις λειτουργιών. Παρακάτω ακολουθούν µερικά παραδείγµατα:
<
> : Άνοιγµα ή κλείσιµο µενού Έναρξη
<
> + <D>: Εµφάνιση επιφάνειας εργασίας
<
> + <E>: Άνοιγµα Εξερεύνηση Windows
<
> + <F>: Αναζήτηση αρχείου ή φακέλου
<
> + <G>: Κυκλική µετακίνηση στα µικροεργαλεία πλευρικής
περιοχής εγγράφου
<
> + <L>: Κλείδωµα του υπολογιστή σας (εάν είστε
συνδεδεµένοι σε τοµέα δικτύου), ή αλλαγή χρηστών (εάν δεν είστε
συνδεδεµένοι σε τοµέα δικτύου)
<
> + <M>: Ελαχιστοποιεί όλα τα παράθυρα
<
> + <R>: Προβάλει το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση
<
> + <I>: Κυκλική µετακίνηση στα προγράµµατα της γραµµής
εργασιών
<
> + <U>: Άνοιγµα Ease of Access Center
<
> + <X>: Άνοιγµα Windows Mobility Center
<
> + <Break>: Εµφάνιση πλαισίου διαλόγου Ιδιότητες
συστήµατος
<
>+<
Shift+M>: Επαναφορά ελαχιστοποιηµένου
παραθύρου στην επιφάνεια εργασίας
<
> + <Tab
>: Κυκλική µετακίνηση στα προγράµµατα της
γραµµής εργασιών χρησιµοποιώντας το Windows Flip 3-D
<
> + <Πλήκτρο διαστήµατος>: Μεταφορά όλων των
µικροεργαλείων στο µπροστινό µέρος και επιλογή της ένδειξης
Πλευρική περιοχή εγγράφου Windows
<Ctrl> + <
σε δίκτυο)
> + <F>: Αναζήτηση για υπολογιστές (εάν βρίσκεστε
<Ctrl> + <
> + <Tab
>: Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα µε την
ένδειξη βέλους για κυκλική µετακίνηση στα προγράµµατα της
γραµµής εργασιών χρησιµοποιώντας το Windows Flip 3-D
Σηµείωση: Αναλόγως της έκδοσης των Windows
Vista που έχετε, ορισµένες συντοµεύσεις ενδέχεται
να µην λειτουργούν σύµφωνα µε την περιγραφή.
Ελληνικάη
Πλήκτρα Windows
Ελληνικάη
36
Πλήκτρο
Περιγραφή
Πλήκτρο
εφαρµογών
Αυτό το πλήκτρο έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε την επιλογή του δεξιού
πλήκτρου του ποντικιού. Ανοίγει το µενού περιβάλλοντος της
εφαρµογής.
Πλήκτρα συντόµευσης
Ο υπολογιστής χρησιµοποιεί τα πλήκτρα συντόµευσης ή συνδυασµούς πλήκτρων
για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η
φωτεινότητα οθόνης, η ένταση ήχου, και το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS.
Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόµευσης, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το
πλήκτρο <Fn> πριν να πατήσετε το άλλο πλήκτρο στο συνδυασµό των πλήκτρων
συντόµευσης.
Σηµείωση: Στα µοντέλα που διατίθενται µε Windows Vista™ Starter
Edition, οι Ιδιότητες συστήµατος εκτελούνται πιέζοντας Fn-F2 και οι
Επιλογές τροφοδοσίας εκτελούνται πιέζοντας Fn-F3.
Πλήκτροσυν Εικονίδιο
Λειτουργία
τόµευσης
Περιγραφή
<Fn> + <F1>
Βοήθεια
πλήκτρων
συντόµευσης
Προβολή βοήθειας για πλήκτρα
συντόµευσης.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Εκκινεί το Acer eSettings στο Acer
Empowering Technology. ∆είτε "Acer
Empowering Technology" στη
σελίδα 1.
37
Περιγραφή
<Fn> + <F3>
Acer ePower
Management
Εκκινεί το Acer ePowerManagement
στο Acer Empowering Technology.
∆είτε "Acer Empowering
Technology" στη σελίδα 1.
<Fn> + <F4>
Ύπνος
Βάζει τον υπολογιστή σε κατάσταση
Ύπνου.
<Fn> + <F5>
Εναλλαγή
Οθόνης
Μεταγωγή της εξόδου οθόνης µεταξύ
οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού
µόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + <F6>
Κενή οθόνη
Απενεργοποιεί τον φωτισµό της
οθόνης για εξοικονόµηση ενέργειας.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να
επιστρέψετε.
<Fn> + <F7>
Εναλλαγή
Επιφάνειας
Αφής
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την
εσωτερική επιφάνεια αφής.
<Fn> + <F8>
Εναλλαγή
ηχείων
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα
ηχεία.
<Fn> + <↑>
Αύξηση έντασης Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <↓>
Μείωση
έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <→>
Αύξηση
Φωτεινότητας
Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <←>
Μείωση
Φωτεινότητας
Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
Ελληνικάη
Πλήκτροσυν Εικονίδιο
Λειτουργία
τόµευσης
Ελληνικάη
38
Ειδικό Πλήκτρο
Μπορείτε να βρείτε το σύµβολο του Ευρώ και του δολαρίου ΗΠΑ στο άνω κεντρικό
και/ή κάτω δεξί µέρος του πληκτρολογίου.
Το σύµβολο του Ευρώ
1
Ανοίξτε έναν συντάκτη ή επεξεργαστή κειµένου.
2
Πατήστε το <
> στο κάτω δεξιό µέρος του πληκτρολογίου, ή κρατήστε
πατηµένο το <Alt Gr> και ακολούθως πατήστε το πλήκτρο <5> στο άνω κέντρο
του πληκτρολογίου.
Σηµείωση: Ορισµένες γραµµατοσειρές και λογισµικό δεν
υποστηρίζουν το σύµβολο του Ευρώ. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm για περισσότερες
πληροφορίες.
Το σύµβολο του δολαρίου των ΗΠΑ
1
Ανοίξτε έναν συντάκτη ή επεξεργαστή κειµένου.
2
Πατήστε το <
πατηµένο το <
> στο κάτω δεξιό µέρος του πληκτρολογίου, ή κρατήστε
Shift> και ακολούθως πατήστε το πλήκτρο <4> στο άνω
κέντρο του πληκτρολογίου.
Σηµείωση: Η λειτουργία αυτή ποικίλει αναλόγως των ρυθµίσεων
γλώσσας.
39
Για εκτίναξη του οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος, πατήστε
το κουµπί εκτίναξης του οδηγού.
Σηµείωση: θυρίδα φόρτωσης ή συρτάρι φόρτωσης αναλόγως του
µοντέλου.
Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας
Ο φορητός υπολογιστής διατίθεται µε υποδοχή ασφαλείας συµβατή µε Kensington
για λουκέτο ασφαλείας.
Τυλίξτε το καλώδιο µιας κλειδαριά ασφαλείας γύρω από ένα ακίνητο αντικείµενο
όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωµένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά
στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. ∆ιατίθενται
επίσης µερικά µοντέλα δίχως κλειδί.
Ελληνικάη
Εκτίναξη του οπτικού δίσκου
(CD ή DVD)
Ελληνικάη
40
Ήχος
Ο υπολογιστής διατίθεται µε σύστηµα Ήχου Υψηλής Ανάλυσης 32-bit της Intel
(Intel High-Definition), και ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία.
Ρύθµιση της έντασης ήχου
Η ρύθµιση της έντασης στο υπολογιστή είναι όσο εύκολη όσο είναι το πάτηµα
µερικών κουµπιών. ∆είτε το "Πλήκτρα συντόµευσης" στη σελίδα 36 για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση του ήχου των ηχείων.
41
Acer GridVista
(συµβατό µε απεικόνιση διπλής οθόνης)
Σηµείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιµο µόνο σε ορισµένα
µοντέλα. Τα µοντέλα που διατίθενται µε Windows Vista™ Starter
Edition δεν υποστηρίζουν Acer GridVista.
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διπλών οθονών τους φορητού υπολογιστή
σας, βεβαιωθείτε πρώτα ότι συνδέσατε τη δεύτερη οθόνη, στη συνέχεια, ανοίξτε το
πλαίσιο διαλόγου Ρυθµίσεις οθόνης χρησιµοποιώντας το Πίνακας ελέγχου ή
κάνοντας δεξιό κλικ στο Επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέγοντας
Προσαρµογή. Επιλέξτε το εικονίδιο της δευτερεύουσας οθόνης (2) στο πλαίσιο
οθόνης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Να επεκταθεί η επιφάνεια
εργασίας σε αυτή την οθόνη. Τέλος, πατήστε Εφαρµογή για ενεργοποίηση των
νέων ρυθµίσεων και κάντε κλικ στο OK για αποπεράτωση της διαδικασίας.
Το Acer GridVista είναι ένα χρήσιµο βοηθητικό πρόγραµµα που προσφέρει τέσσερις
προκαθορισµένες ρυθµίσεις απεικόνισης ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα
θέασης πολλαπλών παραθύρων στην ίδια οθόνη. Για πρόσβαση στη συγκεκριµένη
λειτουργία, µεταβείτε στο Εκκίνηση, Όλα τα Προγράµµατα και κάντε κλικ στο
Acer GridVista. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις τέσσερις ρυθµίσεις
απεικόνισης κατωτέρω:
Ελληνικάη
Χρήση των βοηθητικών προγραµµάτων
Ελληνικάη
42
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
∆ιπλό (Κάθετο), Τριπλό (κύριο στα αριστερά), Τριπλό (κύριο στα δεξιά) ή Τετραπλό
Το Acer GridVista είναι συµβατό µε απεικόνιση διπλής οθόνης, πράγµα το οποίο
επιτρέπει την ανεξάρτητη διαίρεση κάθε οθόνης
Η ρύθµιση του Acer GridVista είναι απλή:
1
Τρέξτε το Acer GridVista και επιλέξτε την επιθυµητή σύνθεση οθόνης για κάθε
οθόνη ξεχωριστά από τη γραµµή εργασιών.
2
Μεταφέρετε και εναποθέστε το κάθε παράθυρο στο κατάλληλο πλέγµα.
3
Απολαύστε την άνεση που προσφέρει µια καλώς οργανωµένη επιφάνεια
εργασίας.
Σηµείωση: Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση του δεύτερου
µόνιτορ ρυθµίστηκε στην τιµή που συνιστά ο κατασκευαστής.
43
Το Launch Manager σας επιτρέπει να ορίσετε τα 4 πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης που
βρίσκονται πάνω από το πληκτρολόγιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κουµπιά ταχείας
εκτέλεσης" στη σελίδα 30 για τη θέση αυτών των πλήκτρων.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Launch Manager κάνοντας κλικ στο
Εκκίνηση, Όλα τα Προγράµµατα, και έπειτα Launch Manager για να εκκινήσετε
την εφαρµογή.
Ελληνικάη
Launch Manager
Ελληνικάη
44
Norton Internet Security
Το Norton Internet Security είναι ένα αντιιικό βοηθητικό πρόγραµµα που µπορεί να
παρέχει προστασία κατά των ιών, διατηρώντας τα δεδοµένα σας ασφαλή και
προστατευµένα.
Πώς ελέγχω για ιούς;
1
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Norton Internet Security στην επιφάνεια
εργασίας των Windows.
2
Επιλέξτε Tasks & Scans.
3
Επιλέξτε Run Scan για να σαρώσετε το σύστηµά σας.
4
Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, εξετάστε τα αποτελέσµατα της σάρωσης.
Σηµείωση: Για βέλτιστη ασφάλεια, εκτελέστε πλήρη σάρωση
συστήµατος όταν πραγµατοποιείτε σάρωση του υπολογιστή σας για
πρώτη φορά.
Μπορείτε να προγραµµατίσετε προσαρµοσµένες σαρώσεις για την ανίχνευση ιών
για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται η παρουσία σας σε συγκεκριµένες
ηµεροµηνίες και ώρες ή κατά περιοδικά διαστήµατα. Εάν κάνετε χρήση του
υπολογιστή κατά την έναρξη µιας προγραµµατισµένης σάρωσης, αυτή εκτελείται στο
παρασκήνιο έτσι ώστε να µην απαιτείται η διακοπή της εργασίας σας.
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στα αρχεία βοήθειας του Norton Internet
Security.
45
Η ακόλουθη είναι µια λίστα από πιθανές καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν
κατά τη χρήση του υπολογιστή σας. Παρέχονται εύκολες απαντήσεις και λύσεις για
την καθεµία.
Πάτησα το κουµπί τροφοδοσίας, αλλά δεν πραγµατοποιείται
ενεργοποίηση ούτε εκκίνηση του υπολογιστή.
∆είτε την ένδειξη Ισχύος:
•
Αν δεν είναι αναµµένη, δεν υπάρχει ρεύµα στον υπολογιστή. Ελέγξτε τα
ακόλουθα:
•
Αν ο υπολογιστής λειτουργεί µε µπαταρία, µπορεί να έχει αποφορτιστεί και
να µη µπορεί να ξεκινήσει τον υπολογιστή. Συνδέστε τον προσαρµογέα
(adapter) για να επαναφορτίσετε το πακέτο µπαταρίας.
•
Σιγουρευτείτε πως ο προσαρµογέας ρεύµατος είναι σωστά συνδεδεµένος
στον υπολογιστή και στην πρίζα ρεύµατος.
•
Αν η ένδειξή του είναι αναµµένη, ελέγξτε τα ακόλουθα:
•
Υπάρχει µη εκκινούµενος δίσκος (όχι του συστήµατος) στον εξωτερικό
οδηγό δισκέτας USB; Αφαιρέστε ή αντικαταστήστε τον µε δίσκο του
συστήµατος και πατήστε <Ctrl> + <Alt> + <Del> για επανεκκίνηση του
συστήµατος.
∆εν εµφανίζεται τίποτα στην οθόνη.
Το σύστηµα διαχείρισης ενέργειας του υπολογιστή σβήνει αυτόµατα την οθόνη για να
εξοικονοµήσει ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί για να ανάψετε πάλι την
οθόνη.
Αν πατώντας ένα πλήκτρο δεν ανάψει πάλι η οθόνη, δύο πράγµατα µπορεί να είναι η
αιτία:
•
•
•
Μπορεί να είναι πολύ χαµηλό το επίπεδο φωτεινότητας. Πατήστε <Fn> + <→>
(αύξηση) για να ρυθµίσετε το βαθµό φωτεινότητας.
Η συσκευή προβολής µπορεί να έχει ρυθµιστεί σε ένα εξωτερικό µόνιτορ.
Πατήστε το πλήκτρο συντόµευσης εναλλαγής οθόνης <Fn> + <F5> για να
αλλάξετε την οθόνη στον υπολογιστή.
Εάν η ενδεικτική λυχνία αναµονής είναι αναµµένη, ο υπολογιστής βρίσκεται σε
λειτουργία αναµονής. Πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί τροφοδοσίας ώστε
να αρχίσετε την εργασία ξανά.
Η εικόνα δεν καλύπτει όλη την οθόνη (δεν είναι full-screen).
Κάθε οθόνη απεικόνισης υπολογιστή διαθέτει διαφορετική εγγενή ανάλυση
αναλόγως του µεγέθους της οθόνης. Εάν ρυθµίσετε την ανάλυση σε χαµηλότερη
τιµή από την εγγενή ανάλυση, τότε η οθόνη επεκτείνεται και καταλαµβάνει ολόκληρη
την οθόνη απεικόνισης του υπολογιστή. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας
των Windows και επιλέξτε ιδιότητες για να εµφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου ιδιότητες
απεικόνισης. Ακολούθως κάντε κλικ στην κάρτα ρυθµίσεις ώστε να βεβαιωθείτε ότι η
ανάλυση ρυθµίστηκε στην κατάλληλη τιµή. Αναλύσεις χαµηλότερες από την
καθορισµένη τιµή δεν προβάλλονται σε πλήρη οθόνη στον υπολογιστή ή σε
εξωτερικό µόνιτορ.
Ελληνικάη
Συχνές ερωτήσεις
Ελληνικάη
46
∆εν ακούγεται ήχος από τον υπολογιστή.
Ελέγξτε τα ακόλουθα:
•
•
•
Μπορεί να έχει γίνει σιώπηση της έντασης. Στα Windows, δείτε το εικονίδιο
ελέγχου έντασης (ηχεία) στην γραµµή εργασιών. Αν είναι διαγραµµένο, κάντε
κλικ στο εικονίδιο και αφαιρέστε την επιλογή Γεν. αποκοπή.
Το επίπεδο της έντασης µπορεί να είναι πολύ χαµηλά. Στα Windows, δείτε το
εικονίδιο ελέγχου έντασης (ηχεία) στην γραµµή εργασιών. Μπορείτε επίσης να
χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά ελέγχου έντασης για τη ρύθµιση της έντασης του
ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα συντόµευσης" στη σελίδα 36 για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
Εάν υπάρχουν συνδεδεµένα ακουστικά, ακουστικά “ψείρες” ή εξωτερικά ηχεία
στη θύρα εξόδου ακουστικού σήµατος στο µπροστινό πίνακα του υπολογιστή,
τότε τα εσωτερικά ηχεία απενεργοποιούνται αυτόµατα.
Επιθυµώ να πραγµατοποιήσω εκτίναξη του συρταριού της µονάδας
οπτικού δίσκου χωρίς να ενεργοποιήσω την τροφοδοσία.
Υπάρχει µια οπή µηχανικής εκτίναξης πάνω στη µονάδα οπτικού δίσκου.
Τοποθετήστε απλά τη µύτη ενός µολυβιού ή το άκρο ενός συνδετήρα µέσα στην οπή
και πατήστε ώστε να πραγµατοποιηθεί εκτίναξη του συρταριού. (Αν το µοντέλο της
µονάδας οπτικού δίσκου του υπολογιστή σας είναι υποδοχής φόρτωσης, δε θα έχει
θύρα επείγουσας εξαγωγής.)
∆εν ανταποκρίνεται το πληκτρολόγιο.
∆οκιµάστε να συνδέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο σε µια θύρα USB στη δεξιά ή
αριστερή πλευρά του υπολογιστή. Αν δουλέψει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό
σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών καθώς µπορεί να έχει χαλαρώσει
το καλώδιο του εσωτερικού πληκτρολογίου.
∆ε λειτουργεί η θύρα υπέρυθρων (για επιλεγµένα µοντέλα).
Ελέγξτε τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
Σιγουρευτείτε πως οι θύρες υπέρυθρων των δύο συσκευών κοιτάνε η µια την
άλλη (+/- 15 µοίρες) και είναι το πολύ ένα µέτρο µακριά.
Σιγουρευτείτε πως υπάρχει καθαρή πορεία ανάµεσα στις δύο θύρες
υπέρυθρων. ∆ε θα πρέπει τίποτα να µπλοκάρει τις θύρες.
Σιγουρευτείτε πως έχετε το κατάλληλο λογισµικό να τρέχει και στις δύο
συσκευές (για µεταφορές αρχείων) ή πως έχετε τα κατάλληλα προγράµµατα
οδήγησης (για εκτύπωση σε εκτυπωτή υπέρυθρων).
Στη διάρκεια του POST, πατήστε <F2> για να προσπελάσετε την Εφαρµογή
BIOS (BIOS utility) και να επιβεβαιώσετε πως είναι ενεργοποιηµένη η θύρα
υπέρυθρων.
Σιγουρευτείτε πως και οι δύο συσκευές είναι σύµφωνες µε IrDA.
47
Ελέγξτε τα ακόλουθα:
•
•
Σιγουρευτείτε πως ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε µια πρίζα ρεύµατος και
είναι ενεργοποιηµένος.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασφαλής σύνδεση του καλώδιου του εκτυπωτή στην
παράλληλη ή USB θύρα του υπολογιστή και την αντίστοιχη θύρα του εκτυπωτή.
Θέλω να ρυθµίσω την τοποθεσία µου για να χρησιµοποιήσω το
εσωτερικό µόντεµ.
Για να χρησιµοποιήσετε σωστά το λογισµικό επικοινωνιών (π.χ. Hyper Terminal),
πρέπει να ρυθµίσετε την τοποθεσία σας:
1
Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, Ρυθµίσεις και στην επιλογή Πίνακας
Ελέγχου.
2
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές τηλεφώνου και µόντεµ.
3
Κάντε κλικ στην καρτέλα Κανόνες κλήσης και ξεκινήστε να ρυθµίζετε την
τοποθεσία σας.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Windows.
Σηµείωση: Προσέξτε ότι, στη διάρκεια της πρώτης εκκίνησης του
φορητού υπολογιστή, µπορείτε να παραβλέψετε τη ρύθµιση της
σύνδεσης ιντερνέτ, καθώς δεν είναι απαραίτητο να επηρεάσετε την
εγκατάσταση του συνολικού λειτουργικού συστήµατος. Όταν ρυθµιστεί
το λειτουργικό σύστηµα, µπορείτε να προχωρήσετε στη ρύθµιση της
σύνδεσης ιντερνέτ.
Επιθυµώ την επαναφορά του υπολογιστή µου στις αρχικές του
ρυθµίσεις χωρίς CD επανόρθωσης.
Σηµείωση: Εάν το σύστηµά σας είναι η πολύγλωσση έκδοση, τότε το
λειτουργικό σύστηµα και η γλώσσα που επιλέγετε όταν ενεργοποιείτε
το σύστηµα για πρώτη φορά θα είναι και η µόνη επιλογή για τις
µελλοντικές περιπτώσεις επανορθωτικών λειτουργιών.
Αυτή η διαδικασία ανάκτησης σας βοηθάει να επαναφέρετε το δίσκο C: µε το αρχικό
λογισµικό που είναι εγκαταστηµένο όταν αγοράζετε το φορητό σας υπολογιστή.
Ακολουθήστε τα βήµατα παρακάτω για να αναδοµήσετε το δίσκο C: σας. (Ο δίσκος
C: σας θα διαµορφωθεί ξανά [reformatted] και θα διαγραφούν όλα τα δεδοµένα.)
Είναι σηµαντικό να δηµιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων
δεδοµένων σας πριν να χρησιµοποιήσετε αυτήν την επιλογή.
Ελληνικάη
Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.
Ελληνικάη
48
Πριν να εκτελέσετε µια επαναφορά, παρακαλούµε ελέγξτε τις ρυθµίσεις του BIOS.
1
Ελέγξτε για να δείτε αν είναι ενεργοποιηµένη ή όχι η λειτουργία
Acer disk-to-disk recovery.
2
Σιγουρευτείτε πως η ρύθµιση D2D Recovery στο Main είναι στο Enabled.
3
Βγείτε από το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS (BIOS utility) και αποθηκεύσετε τις
αλλαγές.
Σηµείωση: Για να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS
(BIOS utility), πατήστε το <F2> στη διάρκεια του POST.
Για έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς:
1
Επανεκκινήστε το σύστηµα.
2
Ενώ εµφανίζεται το λογότυπο Acer. Πατήστε <Alt> + <F10> ταυτόχρονα για να
εισέλθετε στη διαδικασία ανάκτησης.
3
Ανατρέξτε στις οδηγίες της οθόνης όσον αφορά την επανόρθωση του
συστήµατος.
Σηµαντικό! Αυτή η δυνατότητα καταλαµβάνει 10 GB σε ένα κρυφό
διαµέρισµα του σκληρού σας δίσκου.
49
Εγγύηση ∆ιεθνή Ταξιδιώτη
(International Travelers Warranty; ITW)
Ο υπολογιστής σας καλύπτεται από την Εγγύηση ∆ιεθνή Ταξιδιώτη (ITW) που σας
προσφέρει ασφάλεια και ηρεµία όταν ταξιδεύετε. Το παγκόσµιο δίκτυό µας κέντρων
επισκευών υπάρχει για να σας βοηθάει.
Ένα διαβατήριο ITW έρχεται µε τον υπολογιστή σας. Αυτό το διαβατήριο περιέχει
όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε το πρόγραµµα ITW. Μια λίστα διαθέσιµων,
εξουσιοδοτηµένων κέντρων επισκευών βρίσκεται σε αυτό το χρήσιµο βιβλιαράκι.
∆ιαβάστε αυτό το διαβατήριο προσεκτικά.
Πάντα να έχετε µαζί σας το ITW διαβατήριο σας, ειδικά όταν ταξιδεύετε για να
λαµβάνετε τα οφέλη των κέντρων επισκευών µας. Τοποθετήστε την απόδειξη
αγοράς στο καρτελάκι που βρίσκεται στο µπροστινό κάλυµµα του διαβατηρίου ITW.
Αν η χώρα που ταξιδεύετε δεν έχει εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών ITW από την
Acer, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα γραφεία µας παγκοσµίως.
Παρακαλώ συµβουλευτείτε http://global.acer.com.
Πριν να τηλεφωνήσετε
Παρακαλούµε να έχετε διαθέσιµες τις παρακάτω πληροφορίες όταν καλείτε µια
online υπηρεσία της Acer, παρακαλούµε να είστε κοντά στον υπολογιστή σας όταν
τηλεφωνείτε. Με την υποστήριξή σας, µπορούµε να µειώσουµε το χρόνο που
χρειάζεται ένα τηλεφώνηµα και να σας βοηθήσουµε να λύσετε τα προβλήµατά σας
αποδοτικά. Αν υπάρχουν µηνύµατα σφαλµάτων ή µπιπ από τον υπολογιστή σας,
καταγράψτε τα όπως εµφανίζονται στην οθόνη (ή τον αριθµό και την ακολουθία στην
περίπτωση των µπιπ).
Χρειάζεται να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Όνοµα: _________________________________________________________
∆ιεύθυνση: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
Αριθµός τηλεφώνου: ______________________________________________
Τύπος µηχανήµατος και µοντέλου: ____________________________________
Σειριακός αριθµός: ________________________________________________
Ηµεροµηνία αγοράς: ______________________________________________
Ελληνικάη
Αίτηση επισκευής
Ελληνικά
50
Συστοιχία µπαταριών
Ο υπολογιστής χρησιµοποιεί µία συστοιχία µπαταριών για χρήση µακράς
διάρκειας µεταξύ φορτίσεων.
Χαρακτηριστικά συστοιχίας µπαταριών
Η συστοιχία µπαταριών έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•
Χρησιµοποιεί πρότυπα τρέχουσας τεχνολογίας µπαταριών.
•
∆ιαθέτει προειδοποιητική ένδειξη χαµηλής φόρτισης.
Η µπαταρία επαναφορτίζεται κάθε φορά που συνδέετε τον υπολογιστή
στον προσαρµογέα AC. Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει φόρτιση κατά τη
χρήση, καθιστώντας εφικτή την επαναφόρτιση της µπαταρίας ενώ
συνεχίζετε να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή. Πάντως, η επαναφόρτιση µε
απενεργοποιηµένο υπολογιστή καταλήγει σε σηµαντικά µικρότερο χρόνο
φόρτισης.
Η µπαταρία χρησιµεύει όταν ταξιδεύετε ή στη διάρκεια µίας διακοπής
ρεύµατος. Συνιστάται να υπάρχει διαθέσιµη µία επιπλέον πλήρως
φορτισµένη συστοιχία µπαταριών ως εφεδρική. Απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπό σας για λεπτοµέρειες όσον αφορά την παραγγελία µίας
εφεδρικής συστοιχίας µπαταριών.
Μεγιστοποίηση της ωφέλιµης ζωής της µπαταρίας
Όπως και µε τις υπόλοιπες µπαταρίες, οι επιδόσεις της µπαταρίας του
υπολογιστή σας υποβαθµίζονται µε την πάροδο του χρόνου. Αυτό σηµαίνει
ότι οι επιδόσεις της µπαταρίας µειώνονται µε την πάροδο του χρόνου και τη
χρήση. Για να µεγιστοποιήσετε την ωφέλιµη ζωή της µπαταρίας σας,
συνιστάται η τήρηση των συστάσεων που ορίζονται κατωτέρω.
Προετοιµασία µίας νέας συστοιχίας µπαταριών
Πριν από τη χρήση µίας συστοιχίας µπαταριών για πρώτη φορά, υπάρχει
µία διαδικασία "προετοιµασίας" που θα πρέπει να ακολουθήσετε:
1
Εισάγετε τη νέα µπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.
2
Συνδέστε τον προσαρµογέα AC και πραγµατοποιήστε πλήρη φόρτιση
της µπαταρίας.
3
Αποσυνδέστε τον προσαρµογέα AC.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και χρησιµοποιήστε τον µε
τροφοδοσία µπαταρίας.
5
Εκφορτίστε πλήρως τη µπαταρία έως ότου εµφανιστεί η
προειδοποιητική ένδειξη χαµηλής φόρτισης.
6
Επανασυνδέστε τον προσαρµογέα AC και πραγµατοποιήστε πλήρη
φόρτιση της µπαταρίας ξανά.
Ακολουθήστε τα ανωτέρω βήµατα ξανά, έως ότου η µπαταρία φορτιστεί και
εκφορτιστεί τρεις φορές.
Εφαρµόστε τη διαδικασία προετοιµασίας για όλες τις νέες µπαταρίες ή εάν
µία µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εάν ο
υπολογιστής προορίζεται για φύλαξη για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
δύο εβδοµάδων, συνιστάται η αφαίρεση της συστοιχίας µπαταριών από τη
µονάδα.
Προειδοποίηση: Μην εκθέτετε τις συστοιχίες µπαταριών σε
θερµοκρασίες κάτω από 0°C (32°F) ή πάνω από 45°C (113°F). Οι
ακραίες θερµοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη
συστοιχία µπαταριών.
Εφαρµόζοντας τη διαδικασία προετοιµασίας της µπαταρίας, προετοιµάζετε
τη µπαταρία ώστε να δεχθεί τη µέγιστη δυνατή φόρτιση. Η µη εφαρµογή
της συγκεκριµένης διαδικασίας θα εµποδίσει την επίτευξη µέγιστης
φόρτισης από τη µπαταρία και θα έχει ως αποτέλεσµα τη συντόµευση της
ωφέλιµης ζωής της.
Επιπλέον, η ωφέλιµη ζωή της µπαταρίας επηρεάζεται αρνητικά στις
ακόλουθες περιπτώσεις προτύπων χρήσης:
•
Χρήση του υπολογιστή µε συνεχή τροφοδοσία AC έχοντας εισάγει τη
µπαταρία. Εάν επιθυµείτε να κάνετε συνεχή χρήση του υπολογιστή µε
τροφοδοσία AC, συνιστάται η αφαίρεση της συστοιχίας µπαταριών
µετά από την πλήρη φόρτισή της.
•
Η µη εκφόρτιση και επαναφόρτιση της µπαταρίας στα όριά της, όπως
περιγράφεται ανωτέρω.
•
Συχνή χρήσηπερισσότερο χρησιµοποιείτε τη µπαταρία, τόσο
γρηγορότερα θα φθάσει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής της. Μία τυπική
µπαταρία υπολογιστή έχει διάρκεια ζωής 300 φορτίσεων περίπου.
Ελληνικάη
4
English
51
Ελληνικά
52
Τοποθέτηση και αφαίρεση συστοιχίας
µπαταριών
Σηµαντικό! Πριν από την αφαίρεση της µπαταρίας από τη µονάδα,
συνδέστε τον προσαρµογέα AC, εάν επιθυµείτε να συνεχίσετε τη
χρήση του υπολογιστή σας. ∆ιαφορετικά, απενεργοποιήστε πρώτα
τον υπολογιστή.
Για να τοποθετήσετε τη συστοιχία µπαταριών:
1
Ευθυγραµµίστε τη µπαταρία µε το φατνίο του ανοιχτού διαµερίσµατος
µπαταρίαςότι το άκρο µε τις επαφές εισάγετε πρώτο και ότι η πάνω
επιφάνεια της µπαταρίας είναι στραµµένη προς τα πάνω.
2
Σύρετε τη µπαταρία µέσα στο φατνίο του διαµερίσµατος και ωθήστε
απαλά έως ότου η µπαταρία ασφαλιστεί στη θέση της.
Για να αφαιρέσετε τη συστοιχία µπαταριών:
1
Σύρετε το µάνδαλο απασφάλισης της µπαταρίας ώστε να
απασφαλίσετε τη µπαταρία.
2
Αφαιρέστε τη µπαταρία από το φατνίο του διαµερίσµατος.
Φόρτιση µπαταρίας
Για να φορτίσετε τη µπαταρία, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχει τοποθετηθεί
κατάλληλα µέσα στο φατνίο του διαµερίσµατος. Συνδέστε τον
προσαρµογέα AC στον υπολογιστή και σε µία παροχή ρεύµατος δικτύου.
Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας µε
τροφοδοσία AC στη διάρκεια φόρτισης της µπαταρίας. Πάντως, η φόρτιση
της µπαταρίας µε απενεργοποιηµένο υπολογιστή καταλήγει σε σηµαντικά
µικρότερο χρόνο φόρτισης.
Σηµείωση: Συνιστάται η φόρτιση της µπαταρίας πριν αποσυρθείτε
στο τέλος της ηµέρας. Η φόρτιση της µπαταρίας στη διάρκεια της
νύχτας πριν από το ταξίδι σας βοηθά να ξεκινήσετε την επόµενη
ηµέρα µε πλήρως φορτισµένη µπαταρία.
Ο µετρητής ισχύος των Windows δηλώνει την τρέχουσα στάθµη φόρτισης
της µπαταρίας. Τοποθετήστε το δροµέα πάνω στο εικονίδιο µπαταρίας/
ισχύος στη γραµµή εργασιών για να δείτε την τρέχουσα στάθµη φόρτισης
της µπαταρίας.
Βελτιστοποίηση ωφέλιµης ζωής µπαταρίας
Η βελτιστοποίηση της ωφέλιµης ζωής της µπαταρίας σας βοηθά να
εκµεταλλευτείτε στο έπακρο τη λειτουργία τροφοδοσίας µέσω µπαταρίας,
παρατείνοντας τον κύκλο φόρτισης/επαναφόρτισης και βελτιώνοντας την
αποδοτικότητα της επαναφόρτισης. Συνιστάται η τήρηση των συστάσεων
που ορίζονται κατωτέρω:
•
Προµηθευτείτε µία εφεδρική συστοιχία µπαταριών.
•
Χρησιµοποιήστε τροφοδοσία AC κάθε φορά που είναι εφικτό,
φυλάγοντας τη µπαταρία για χρήση εν κινήσει.
•
Αφαιρέστε µία κάρτα PC εάν δεν τη χρησιµοποιείτε, καθώς συνεχίζει
να τροφοδοτείται µε ρεύµα (για επιλεγµένο µοντέλο).
•
Φυλάξτε τη συστοιχία µπαταριών σε δροσερό, στεγνό µέρος. Η
συνιστώµενη θερµοκρασία είναι 10°C έως 30°C. Οι υψηλότερες
θερµοκρασίες προκαλούν την εκφόρτιση της µπαταρίας από µόνη της.
•
Η υπερβολική επαναφόρτιση µειώνει την ωφέλιµη ζωή της µπαταρίας.
•
Φροντίστε τον προσαρµογέα AC και τη µπαταρία.
Προειδοποίηση χαµηλής φόρτισης µπαταρίας
Όταν χρησιµοποιείτε τροφοδοσία µπαταρίας να παρατηρείτε το µετρητή
ισχύος των Windows.
Προειδοποίηση: Συνδέστε τον προσαρµογέα AC όσο το δυνατόν
συντοµότερα µετά από την εµφάνιση της προειδοποίησης
χαµηλής φόρτισης της µπαταρίας. Θα υπάρξει απώλεια
δεδοµένων εάν η µπαταρία εκφορτιστεί πλήρως και τερµατιστεί
η λειτουργία του υπολογιστή.
Ελληνικάη
Έλεγχος στάθµης φόρτισης µπαταρίας
English
53
Ελληνικά
54
Όταν εµφανιστεί η προειδοποίηση χαµηλής φόρτισης της µπαταρίας, η
συνιστώµενη ενέργεια εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε:
Κατάσταση
Συνιστώµενη ενέργεια
Υπάρχει
διαθέσιµος
προσαρµογέας AC
και παροχή
ρεύµατος.
1. Συνδέστε τον προσαρµογέα AC στον υπολογιστή και
στη συνέχεια στην παροχή ρεύµατος δικτύου.
Υπάρχει διαθέσιµη
εφεδρική συστοιχία
µπαταριών
πλήρως
φορτισµένη.
2. Αποθηκεύστε όλα τα απαραίτητα αρχεία.
3. Συνεχίστε την εργασία σας.
Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, εάν επιθυµείτε να
επαναφορτίσετε τη µπαταρία γρήγορα.
1. Αποθηκεύστε όλα τα απαραίτητα αρχεία.
2. Κλείστε όλες τις εφαρµογές.
3. Τερµατίστε τη λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος
για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.
4. Αντικατάσταση της συστοιχίας µπαταριών.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και συνεχίστε την
εργασία σας.
∆εν υπάρχει
διαθέσιµος
προσαρµογέας AC
ή παροχή
ρεύµατος. ∆εν
έχετε εφεδρική
συστοιχία
µπαταριών.
1. Αποθηκεύστε όλα τα απαραίτητα αρχεία.
2. Κλείστε όλες τις εφαρµογές.
3. Τερµατίστε τη λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος
για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.
55
Το Acer Arcade είναι µια ενσωµατωµένη εφαρµογή αναπαραγωγής µουσικής,
φωτογραφιών, τηλεόρασης, ταινιών DVD και βίντεο. Μπορείτε να το
χρησιµοποιήσετε χρησιµοποιώντας τη συσκευή κατάδειξης ή το τηλεχειριστήριο.
Για να παρακολουθήσετε ή να ακούσετε, κάντε κλικ ή επιλέξτε ένα πλήκτρο
περιεχοµένου (π.χ. Μουσική, Βίντεο, κλπ.) στην αρχική σελίδα του Arcade.
•
Μουσική - ακούστε αρχεία µουσικής σε µια ποικιλία µορφών
•
TV - παρακολουθήστε και µαγνητοσκοπήστε προγράµµατα ψηφιακής ή
αναλογικής τηλεόρασης (για ορισµένα µοντέλα)
•
Σινεµά - δείτε DVD ή VCD
•
Βίντεο- παρακολουθήστε και/ή επεξεργαστείτε κοµµάτια βίντεο
•
Άλµπουµ - δείτε φωτογραφίες αποθηκευµένες στο σκληρό σας δίσκο ή σε
οποιοδήποτε αφαιρούµενο µέσο
Σηµείωση: Όσο παρακολουθείτε βίντεο, DVD, ή προβολές σλάιντ τα
χαρακτηριστικά προφύλαξης της οθόνης και εξοικονόµησης ενέργειας
δεν είναι διαθέσιµα.
Ελληνικάη
Acer Arcade (για ορισµένα µοντέλα)
Ελληνικάη
56
Τηλεχειριστήριο
Εάν το Acer είναι εφοδιασµένο µε µια κάρτα δέκτη τηλεόρασης, τότε περιλαµβάνεται
ένα τηλεχειριστήριο 48 κουµπιών για χρήση µε το λογισµικό του Acer Arcade. Σον
πίνακα που ακολουθεί επεξηγούνται οι λειτουργίες αυτού του τηλεχειριστηρίου.
Προειδοποίηση! Τα κουµπιά ARCADE και POWER προορίζονται για
διαφορετική χρήση το κάθε ένα αναλόγως της τρέχουσας λειτουργίας.
Ανατρέξτε κατωτέρω για λεπτοµέρειες. Οι λειτουργίες των κουµπιών
ενδέχεται να διαφέρουν αναλόγως των ρυθµίσεων της επιλογής
τροφοδοσίας.
Για πρόσβαση στο Arcade σε περιβάλλον Windows, πατήστε το κουµπί ARCADE για
εκκίνηση του Arcade. Πατήστε το ξανά οποιαδήποτε στιγµή για να επιστρέψετε στο
κεντρικό µενού. Το πάτηµα του κουµπιού Arcade ξανά προκαλεί απενεργοποίηση της
λειτουργίας Arcade. Το πάτηµα του κουµπιού POWER θέτει το φορητό υπολογιστή σε
λειτουργία αναµονής. Πατήστε το ξανά για επιστροφή στην εργασία.
57
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Live TV
Εκκίνηση λειτουργίας ζωντανής τηλεοπτικής λήψης
2
Power
Απενεργοποίηση, λειτουργία ύπνου (αναλόγως της
λειτουργίας)
3
Menu
Εκκίνηση οθόνης µενού DVD
4
Language
Άνοιγµα του µενού γλωσσών DVD**
5
Record
Μαγνητοσκόπηση τηλεοπτικών προγραµµάτων
6
Επαναφορά
Επαναφορά δια µέσου των µέσων
7
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή της επιλογής σας
8
Προηγούµενο
Υπερπήδηση προς τα πίσω ενός µουσικού κοµµατιού,
κεφαλαίου DVD ή φωτογραφίας
9
Προσωρινή
διακοπή
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής ήχου, βίντεο,
παρουσιάσεων µε διαφάνειες, ζωντανών ή
µαγνητοσκοπηµένων τηλεοπτικών προγραµµάτων
10
SAP
Εναλλαγή µεταξύ λειτουργιών ήχου (µονοφωνικός,
στερεοφωνικός, κλπ.)
11
Full Screen
Εναλλαγή µεταξύ πλήρους οθόνης και προβολής
παραθύρου
12
Back
Πίσω στην προηγούµενη σελίδα
13
Κουµπιά
Πλοηγηθείτε ανάµεσα στις επιλογές και τα στοιχεία του
πλοήγησης/ΟΚ µενού, πατήστε ΟΚ για επιλογή, καταχώρηση,
αναπαραγωγή και προσωρινή διακοπή.
14
Mute
Εναλλαγή µεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ήχου
15
VOL + / -
Αύξηση ή µείωση της στάθµης ήχου της αναπαραγωγής
16
Κουµπιά 0-9
Αριθµοί καταχώρησης τηλεοπτικού καναλιού
17
TeleText/CC
Εκκίνηση TeleText*/ απόκρυψη υποτίτλων
18
Έγχρωµα
κουµπιά
Λειτουργίες συντόµευσης Teletext*
19
TV/AV
Εναλλαγή µεταξύ εισόδου TV και εισόδου AV
20
Arcade
Εκκίνηση/εγκατάλειψη λειτουργίας Acer Arcade, επιστροφή
στην κεντρική σελίδα του Arcade
21
Angle
Εναλλαγή µεταξύ διαφορετικών γωνιών παρακολούθησης**
22
Subtitle
Άνοιγµα µενού υπότιτλων**
23
∆ιακοπή
∆ιακοπή της τρέχουσας λειτουργίας αναπαραγωγής ή
εγγραφής
Ελληνικάη
Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου
Ελληνικάη
58
#
Στοιχείο
Περιγραφή
24
Γρήγορη
προώθηση
Γρήγορη προώθηση δια µέσου των µέσων
25
Επόµενο
Υπερπήδηση προς τα εµπρός ενός µουσικού κοµµατιού,
κεφαλαίου DVD ή φωτογραφίας
26
Capture
Σύλλήψη τρέχουσας τηλεοπτικής/βίντεο οθόνης
27
Info/EPG
Εµφάνιση πληροφοριών τηλεοπτικών καταχωρήσεων ή
καταχωρήσεων DVD
28
Last Ch
Επιστροφή στο προηγούµενο κανάλι
29
Channel
Επιλογή επόµενου ή προηγούµενου καναλιού
30
Ch scan
Συντόµευση προς τη σελίδα σάρωσης καναλιών,
πραγµατοποίηση σάρωσης των τηλεοπτικών καναλιών
*Περιοχές TeleText µόνο.
**Αναλόγως του συγκεκριµένου περιεχοµένου DVD.
Εύρεση και αναπαραγωγή περιεχοµένου
Κάνοντας κλικ σε ένα πλήκτρο στην αρχική σελίδα του Arcade ανοίγει η αντίστοιχη
αρχική σελίδα του χαρακτηριστικού. Οι σελίδες περιεχοµένου έχουν πλήκτρα στα
αριστερά και µια περιοχή περιήγησης στα περιεχόµενα στα δεξιά. Εάν ένα πλήκτρο
προβάλει µια από πολλές επιλογές, όπως σειρά ταξινόµησης, η τρέχουσα ρύθµιση
προβάλλεται από µια έντονα φωτισµένη µπάλα πάνω στο κουµπί.
Για να επιλέξετε περιεχόµενο, κάντε κλικ σε κάποιο στοιχείο στην περιοχή
περιεχοµένου. Όταν υπάρχουν περισσότερες από µια µονάδες CD ή DVD,
προβάλλονται όλες οι µονάδες. Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται ως αρχεία
(µε µικρογραφίες) και οργανώνονται σε φακέλους.
Για να περιηγηθείτε σε έναν φάκελο, κάντε κλικ για να τον ανοίξετε. Για να
επιστρέψετε στον φάκελο πάνω από τον τρέχοντα, κάντε κλικ στο πλήκτρο Πάνω
ένα επίπεδο. Αν υπάρχουν περισσότερα περιεχόµενα από όσα χωράνε σε µια
σελίδα, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στην κάτω δεξιά περιοχή για να κυλίσετε µέσα
στις σελίδες.
Σηµείωση: Για περαιτέρω λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις
δυνατότητες του AcerArcade, παρακαλούµε ανατρέξτε στο µενού
Arcade Help. Η πρόσβαση σε αυτό πραγµατοποιείται από την αρχική
σελίδα του Arcade επιλέγοντας Help
.
59
Υπάρχουν ρυθµίσεις στο AcerArcade που σας επιτρέπουν να προσαρµόσετε
επακριβώς την απόδοσή του ώστε να ταιριάζει στο µηχάνηµά σας και στις
προσωπικές σας προτιµήσεις. Για πρόσβαση στο Ρυθµίσεις, κάντε κλικ σε αυτό το
εικονίδιο
που βρίσκεται στην άνω δεξιά γωνία της κύριας σελίδας.
Κάντε κλικ στο Acer Arcade Help για εκτενή βοήθεια σχετικά µε κάθε λειτουργία του
Arcade.
Στο Ρυθµίσεις οθόνης:
Χρησιµοποιήστε την επιλογή αναλογία οθόνης για να επιλέξετε ανάµεσα σε τυπική
προβολή (4:3) ή προβολή ευρείας οθόνης (16:9) κατά την παρακολούθηση ταινιών.
Η επιλογή απεικόνισης ταινιών τύπου 4:3 σας επιτρέπει να επιλέξετε µεταξύ των
λειτουργιών CinemaVision™ και letterbox.
•
Acer CinemaVision™ είναι µία τεχνολογία βίντεο µη γραµµικής παραµόρφωσης
η οποία παράγει ελάχιστη παραµόρφωση στο κέντρο της εικόνας.
•
Η επιλογή Letterbox (θυρίδα) εµφανίζει το περιεχόµενο ταινιών προβολής
ευρείας οθόνης µε την αρχική αναλογία οθόνης και προσθέτει µαύρες γραµµές
στο άνω και κάτω µέρος της οθόνης.
Το Χρωµατικό προφίλ σας επιτρέπει να επιλέξετε µεταξύ αρχικής ρύθµισης και
Acer ClearVision™.
•
Το Acer ClearVision™ είναι µια τεχνολογία βελτιστοποίησης της ποιότητας
βίντεο η οποία ανιχνεύει οποιοδήποτε περιεχόµενο βίντεο και ρυθµίζει
δυναµικά τα επίπεδα φωτεινότητας/αντίθεσης/κορεσµού ώστε να µην είναι
απαραίτητη η αλλαγή των ρυθµίσεων του χρώµατος εάν η ταινία που
παρακολουθείτε περιέχει σκηνές οι οποίες είναι υπερβολικά σκοτεινές ή
υπερβολικά φωτεινές.
Στις Ρυθµίσεις ήχου:
Χρησιµοποιήστε το περιβάλλον ηχείων για να επιλέξετε µεταξύ ακουστικών,
SPDIF, 2 ή περισσοτέρων ηχείων αναλόγως του ηχητικού εξοπλισµού σας.
Η λειτουργία εξόδου θα πρέπει να ρυθµιστεί σε Στερεοφωνικό εάν η ακρόαση
πραγµατοποιείται µέσω ηχείων, ή σε ήχο Dolby surround ή Virtual Surround εάν
χρησιµοποιούνται ακουστικά.
Σηµείωση: Αν τα ηχεία σας δεν δύνανται να αποδώσουν σήµατα
χαµηλών συχνοτήτων, συνιστάται να µην επιλέξετε ήχο Virtual
surround, ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα ηχεία σας.
Ελληνικάη
Ρυθµίσεις
Ελληνικάη
60
Κάντε κλικ στο Εκτέλεση οδηγού εγκατάστασης για αλλαγή των αρχικών
ρυθµίσεων εκκίνησης.
Κάντε κλικ στο Σχετικά µε το Acer Arcade για να ανοίξετε µια σελίδα µε
πληροφορίες για την έκδοση και τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Κάντε κλικ στο Επαναφορά στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για επιστροφή των
ρυθµίσεων του AcerArcade στις προεπιλεγµένες τους τιµές.
Στοιχεία ελέγχου του Arcade
Όταν παρακολουθείτε αποσπάσµατα βίντεο, ταινίες, ή προβολές διαφανειών σε
πλήρη οθόνη, εµφανίζονται δύο αναδυόµενα πλαίσια ελέγχου όταν µετακινείτε το
δείκτη. Εξαφανίζονται αυτόµατα µετά από αρκετά δευτερόλεπτα. Το πλαίσιο Στοιχεία
ελέγχου πλοήγησης εµφανίζεται στο πάνω µέρος και το πλαίσιο Στοιχεία ελέγχου
αναπαραγωγής εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης.
Στοιχεία Ελέγχου Πλοήγησης
Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του Arcade, κάντε κλικ στο πλήκτρο Αρχική
Σελίδα στην κάτω αριστερά γωνία του παράθυρου. Για να ανεβείτε ένα επίπεδο
φακέλων όσο ψάχνετε για περιεχόµενα, κάντε κλικ στο Πάνω ένα επίπεδο. Για να
επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, κάντε κλικ στο κόκκινο βέλος. Τα πλήκτρα
πάνω δεξιά (Ελαχιστοποίηση, Μεγιστοποίηση, Κλείσιµο) έχουν τις συνηθισµένες
συµπεριφορές όπως στον Η/Υ.
Για να βγείτε από το Arcade, κάντε κλικ στο πλήκτρο Κλείσιµο στην πάνω δεξιά
γωνία του παράθυρου.
Στοιχεία Ελέγχου Αναπαραγωγής
Στο κάτω µέρος του παραθύρου, εµφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου
αναπαραγωγής - που χρησιµοποιούνται για βίντεο, προβολές διαφανειών,
τηλεόραση, ταινίες και µουσική. Η οµάδα στα αριστερά παρέχει τα συνηθισµένα
στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής (αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, κτλ…). Η οµάδα
στα δεξιά ελέγχει την ένταση (σίγαση και αύξηση/µείωση έντασης).
Σηµείωση: Κατά την αναπαραγωγή DVD, και παρακολούθησης
τηλεοπτικών προγραµµάτων, υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία
ελέγχου στα δεξιά των στοιχείων ελέγχου της έντασης. Αυτά
συζητούνται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στις ενότητες
Κινηµατογράφος και Τηλεόραση του παρόντος οδηγού.
61
Κάθε φορά που απαιτείται η καταχώρηση πληροφοριών αναζήτησης, ή η
καταχώρηση του ονόµατος ενός αρχείου, DVD ή φακέλου, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο πάνω στην οθόνη. Μπορείτε να
καταχωρήσετε γρήγορα τις πληροφορίες που απαιτούνται χρησιµοποιώντας το
ποντίκι, τα πλήκτρα δροµέα ή το πληκτρολόγιο.
Λειτουργία παρασκηνίου
Με το Acer Arcade µπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε µουσική ή να παρακολουθείτε
ζωντανή αναµετάδοση τηλεοπτικών προγραµµάτων ενώ εκτελείτε ορισµένες άλλες
λειτουργίες. Η αναπαραγωγή των τηλεοπτικών προγραµµάτων, του βίντεο και της
µουσικής συνεχίζεται σε ένα µικρό παράθυρο που βρίσκεται στην κάτω αριστερή
γωνία της οθόνης.
Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί διακοπής από το τηλεχειριστήριο ή να κάνετε κλικ
στο εικονίδιο διακοπής πάνω στην οθόνη για να διακόψετε την αναπαραγωγή
οποιαδήποτε στιγµή.
Ελληνικάη
Εικονικό πληκτρολόγιο
Ελληνικάη
62
Σινεµά
Αν ο υπολογιστής σας ήρθε µε µια µονάδα DVD, µπορείτε να αναπαράγετε ταινίες
από DVD και Βίντεο CD (VCD) µε τη λειτουργία Σινεµά του Arcade. Αυτή η
εφαρµογή αναπαραγωγής έχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία ελέγχου µιας
συνηθισµένης συσκευής αναπαραγωγής DVD για το σαλόνι.
Όταν εισάγετε ένα δίσκο στη µονάδα του DVD, ξεκινάει αυτόµατα η αναπαραγωγή
της ταινίας. Για να ελέγξετε την ταινία, το αναδυόµενο πλαίσιο ελέγχου της
αναπαραγωγής εµφανίζεται στο κάτω µέρος του παράθυρου όταν µετακινείτε το
δείκτη.
Αν περισσότερες από µια οπτικές µονάδες περιέχουν ένα δίσκο που µπορεί να
αναπαραχθεί, κάντε κλικ στο πλήκτρο Σινεµά στην Αρχική σελίδα για να ανοίξετε τη
σελίδα περιεχοµένων του Σινεµά - έπειτα επιλέξτε το δίσκο που θέλετε να
παρακολουθήσετε από τη λίστα στα δεξιά.
Κατά την αναπαραγωγή DVD, τα ακόλουθα ειδικά στοιχεία ελέγχου προστίθενται στο
αναδυόµενο πλαίσιο:
•
•
•
•
•
Μενού DVD
Υπότιτλοι
Γλώσσα
Στιγµιότυπο
Γωνία
Ο δίσκος που παίζεται θα προβάλλεται στην περιοχή πάνω από τη λίστα των
µονάδων. Αυτή η σελίδα προβάλλεται επίσης όταν πατήσετε το πλήκτρο ∆ιακοπή
κατά τη διάρκεια µιας ταινίας. Τα πλήκτρα στην αριστερά πλευρά σας επιτρέπουν να
συνεχίζετε µια ταινία από το σηµείο που διακόπηκε, να αρχίσετε την ταινία ξανά από
την αρχή, να µεταβείτε στο µενού του DVD , να εξάγετε το δίσκο, ή να πάτε στη
σελίδα Ρυθµίσεων DVD.
Ρυθµίσεις
Για πρόσβαση στις ρυθµίσεις του Κινηµατογράφος, κάντε πρώτα κλικ στο κουµπί
Ρυθµίσεις από το κεντρικό µενού, και ακολούθως κάντε κλικ στο Κινηµατογράφος.
Αυτό επιτρέπει την αλλαγή των ρυθµίσεων Βίντεο και Γλώσσα.
Οι Ρυθµίσεις ελέγχουν την έξοδο ήχου και υποτίτλων των DVD.
Το Υπότιτλοι επιλέγει την προεπιλεγµένη γλώσσα υποτίτλων για τα DVD όπου αυτή
είναι διαθέσιµη. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι Απενεργοποιηµένο.
Το Closed Captions ενεργοποιεί τα closed caption στα DVD. Αυτή η λειτουργία
προβάλει υπότιτλους που έχουν κωδικοποιηθεί στο σήµα του βίντεο που
περιγράφουν τη δράση που λαµβάνει χώρα στην οθόνη και του διαλόγους για
ανθρώπους µε προβλήµατα ακοής. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι
Απενεργοποιηµένο.
Το Ήχος επιλέγει την προεπιλεγµένη γλώσσα για τις ταινίες DVD.
Το Εµφάνιση κατά τη φάση σίγασης σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν επιθυµείτε την
ενεργοποίηση των υποτίτλων ή των λεζαντών όταν πραγµατοποιείτε σίγαση του
ήχου για οποιονδήποτε λόγο.
63
Το Arcade σας επιτρέπει να βλέπετε ψηφιακές φωτογραφίες ξεχωριστά ή σαν
προβολή σλάιντ, από οποιοδήποτε διαθέσιµη µονάδα δίσκου του υπολογιστή σας.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο Άλµπουµ στην Αρχική σελίδα του Arcade για να προβληθεί
η κεντρική σελίδα του Άλµπουµ.
Η περιοχή περιεχοµένων στα δεξιά προβάλει τόσο ξεχωριστές εικόνες όσο και
φακέλους. Κάντε κλικ σε ένα φάκελο για να τον ανοίξετε.
Για να δείτε µια προβολή σλάιντ, ανοίξτε το φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε
να δείτε – έπειτα κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή προβολής σλάιντ. Η προβολή
διαφανειών αναπαράγεται σε πλήρη οθόνη. Χρησιµοποιήστε το αναδυόµενο πλαίσιο
ελέγχου για να ελέγξετε την προβολή σλάιντ.
Μπορείτε επίσης να δείτε µια µόνο εικόνα κάνοντας κλικ πάνω της. Αυτό ανοίγει την
εικόνα σε πλήρη οθόνη.
Τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής πάνω στην
οθόνη για µεγέθυνση και σµίκρυνση όπως και για παράλληλη µετατόπιση σε
τέσσερις κατευθύνσεις.
Επεξεργασία εικόνων
Επιλέξτε Edit, και µπορείτε να πραγµατοποιήσετε Περιστροφή, Αφαίρεση
κόκκινων µατιών, και Αυτόµατη διόρθωση (βελτιστοποίηση φωτεινότητας και
αντίθεσης) των εικόνων µε σκοπό τη βελτίωση των εικόνων σας.
Ελληνικάη
Άλµπουµ
Ελληνικάη
64
Ρυθµίσεις προβολής διαφανειών
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του Προβολή διαφανειών, κάντε κλικ στο κουµπί Για
προχωρηµένους στη σελίδα Άλµπουµ και επιλέξτε Ρυθµίσεις.
Το ∆ιάρκεια προβολής διαφανειών καθορίζει το χρονικό διάστηµα για το οποίο
προβάλλεται το κάθε διαφάνεια πριν από την αυτόµατη προώθηση στην επόµενη
εικόνα της προβολής διαφανειών.
Το Μετάβαση προβολής διαφανειών καθορίζει τον τύπο που χρησιµοποιείται για
τη µετάβαση από τη µία εικόνα στην άλλη, µπορείτε να επιλέξετε από τύπους
λειτουργιών όπως Κίνηση, Κυψέλες, Βαθµιαίο σβήσιµο, Τυχαίο, Σφούγγισµα και
Ολίσθηση, Σελίδα και Κανένα.
Για να προσθέσετε µουσική υπόκρουση σε µια προβολή διαφανειών, κάντε κλικ στην
επιλογή Μουσική επένδυση προβολής διαφανειών. Η σελίδα επιλογής µουσικής
επένδυσης της προβολής διαφανειών σας ζητά να επιλέξετε µουσική από την
προσωπική σας µουσική βιβλιοθήκη.
Κάντε κλικ στο Φόρτωση προεπιλεγµένων ρυθµίσεων για να επιστρέψετε τις
ρυθµίσεις σας στις προεπιλεγµένες τους τιµές.
Βίντεο
Για να ανοίξετε τη λειτουργία Βίντεο, κάντε κλικ στο Βίντεο στην Αρχική σελίδα του
Arcade για να ανοίξετε την Αρχική σελίδα του Βίντεο.
Σηµείωση: Η δυνατότητα του βίντεο έχει σχεδιαστεί για
αναπαραγωγή πολλών διαφορετικών ειδών µορφών βίντεο.
Ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια βίντεο για την πλήρη λίστα των
συµβατών µορφών. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα DVD ή VCD,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Κινηµατογράφος.
Αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο.
Κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή για να παρακολουθήσετε αρχεία βίντεο. Η Σελίδα
βίντεο προβάλει αρχεία βίντεο στην περιοχή περιεχοµένων στη δεξιά πλευρά.
Οργανώνονται ανά φακέλους και µια εικόνα µικρογραφίας απεικονίζει το πρώτο καρέ
του βίντεο.
Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, κάντε κλικ πάνω του. Η αναπαραγωγή
του βίντεο θα γίνει σε πλήρη οθόνη. Το αναδυόµενο πλαίσιο ελέγχου της
αναπαραγωγής θα εµφανιστεί στο κάτω µέρος του παράθυρου όταν µετακινείτε το
ποντίκι. Για να επιστρέψετε στη σελίδα Βίντεο, κάντε κλικ στο ∆ιακοπή.
65
Το Acer Arcade επιτρέπει τη σύλληψη και µαγνητοσκόπηση αποσπασµάτων βίντεο
από άλλες εξωτερικές συσκευές, όπως µια συσκευή αναπαραγωγής βίντεο ή
camcorder.
Κάντε κλικ στο Συσκευή σύλληψης από τη σελίδα βίντεο και ακολούθως επιλέξτε
την πηγή που χρησιµοποιείτε για την είσοδο βίντεο. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής
µεταξύ S-video και Composite.
Για τη σύλληψη ενός αποσπάσµατος βίντεο, απαιτείται ακολούθως να κάνετε κλικ
στο κόκκινο κουµπί εγγραφής από τα στοιχεία ελέγχου πάνω στην οθόνη.
Ο προορισµός του φακέλου µπορεί να ρυθµιστεί από το µενού Ρυθµίσεις.
Κάνοντας κλικ στο Για προχωρηµένους και επιλέγοντας Ρυθµίσεις σας επιτρέπει
να ρυθµίσετε την ποιότητα του βίντεο που έχει συλληφθεί. Μπορείτε να επιλέξετε
ανάµεσα σε Καλή, Καλύτερη ή Άριστη ποιότητα. Η επιλογή υψηλότερης ποιότητας
έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του µεγέθους του αρχείου που δηµιουργείται κατά
τη λήψη των αποσπασµάτων βίντεο.
Στιγµιότυπο
Η δυνατότητα Στιγµιότυπο διατίθεται στις λειτουργίες Κινηµατογράφος, Βίντεο και
Τηλεόραση. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύλληψη της
εικόνας που εµφανίζεται στην οθόνη οποιαδήποτε στιγµή.
Συλλαµβάνεται ένα µόνο καρέ και αποθηκεύεται σε κατάλογο που καθορίζεται από
το χρήστη. Ο κατάλογος προορισµού µπορεί να αλλαχθεί από το µενού Ρυθµίσεις.
Επεξεργασία βίντεο
Το Acer Arcade προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας συλληφθέντων
αποσπασµάτων βίντεο, φωτογραφιών και µήκους τηλεοπτική παραγωγής από ένα
camcorder για τη δηµιουργία µιας ταινίας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τύπο
της ταινίας και να προσθέσετε ειδικά εφέ µετάβασης όπως και µουσική επένδυση για
τη δηµιουργία της τέλειας οικογενειακής ταινίας.
Για να επεξεργαστείτε µια ταινία, κάντε κλικ στο Για προχωρηµένους, και
ακολούθως επιλέξτε Επεξεργασία βίντεο. Ακολούθως επιλέγετε τα αποσπάσµατα
που επιθυµείτε να επεξεργαστείτε από τους φακέλους σας. Για να τελειώσετε την
ταινία σας, µπορείτε επίσης να επιλέξετε Τύπος ταινίας, Μουσική επένδυση, την
τέλεια αναλογία µουσικής και ήχου, καθώς επίσης και τη διάρκεια της ταινίας.
Το Επιλογή σκηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπεριλάβει τις
αγαπηµένες σας ή τις πιο σηµαντικές σκηνές, ή µπορείτε να αφήσετε τις αποφάσεις
επεξεργασίας στο πρόγραµµα επεξεργασίας.
Μόλις αποπερατωθεί, µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγραφή της τελικής ταινίας σε
δίσκο ώστε να µπορείτε να τη µοιραστείτε µε την οικογένεια και τους φίλους σας.
Σηµείωση: Για περισσότερες λεπτοµέρειες περί επεξεργασίας βίντεο
και όλων των σχετικών δυνατοτήτων, παρακαλούµε ανατρέξτε στο
µενού βοήθειας του Acer Arcade.
Ελληνικάη
Λήψη βίντεο (για τα µοντέλα τηλεόρασης µόνο)
Ελληνικάη
66
Μουσική
Για βολική πρόσβαση στη µουσική σας συλλογή, κάντε κλικ στο Μουσική στην
Αρχική σελίδα του Arcade, για να ανοίξετε την Αρχική σελίδα της Μουσικής.
Επιλέξτε το φάκελο, το CD ή την κατηγορία που περιέχει τη µουσική την οποία
θέλετε να ακούσετε. Κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή για να ακούσετε ολόκληρο το
CD από την αρχή, ή επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε από τη λίστα στην
περιοχή περιεχοµένων.
Τα τραγούδια στο φάκελο εµφανίζονται στην περιοχή περιεχοµένου, ενώ η αριστερά
πλευρά έχει στοιχεία ελέγχου για την Αναπαραγωγή, Τυχαία σειρά, και
Επανάληψη όλων. Η επιλογή Απεικόνιση σας επιτρέπει να παρακολουθείτε
απεικονίσεις που παράγονται από τον υπολογιστή ενώ ακούτε µουσική. Όταν
αναπαράγεται µουσική, το πλαίσιο ελέγχου στο κάτω µέρος της σελίδας διευκολύνει
τη ρύθµιση της έντασης και τον έλεγχο της αναπαραγωγής.
Για την εξαγωγή µουσικής από ένα CD ήχου, αφού έχετε τοποθετήσει το CD, κάντε
κλικ στο Εξαγωγή CD. Στη σελίδα που ανοίγει, επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να
εξάγετε (ή κάντε κλικ στο Επιλογή ή Καθαρισµός όλων), ακολούθως κάντε κλικ στο
Εκκίνηση εξαγωγής.
Η πρόοδος της διαδικασίας εξαγωγής θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα των εξαχθέντων κοµµατιών κάνοντας κλικ στο
Ρυθµίσεις.
Τηλεόραση (για ορισµένα µοντέλα)
Το Arcade σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τηλεόραση από τον υπολογιστή. Κάντε
κλικ στο κουµπί TV (τηλεόραση) της αρχικής σελίδας για να εµφανιστεί η κεντρική
σελίδα της τηλεόρασης.
Η επιλογή Ζωντανή τηλεόραση επιτρέπει την προβολή ζωντανών τηλεοπτικών
αναµεταδόσεων στην οθόνη. Πατήστε ∆ιαφυγή οποιαδήποτε στιγµή και επιστρέψτε
στο Arcade.
Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, εµφανίζονται επιπλέον κουµπιά πάνω στα
στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής: Επόµενο κανάλι (συντονισµός ένα κανάλι πάνω),
Προηγούµενο κανάλι (συντονισµός ένα κανάλι κάτω), Στιγµιότυπο (λαµβάνεται
στιγµιαίο αποτύπωµα του τρέχοντος καρέ βίντεο), TeleText (ενεργοποίηση της
λειτουργίας TeleText), και Μαγνητοσκόπηση (εγγραφή τηλεοπτικού περιεχοµένου
ως αρχείο βίντεο).
Η επιλογή Μαγνητοσκοπηµένο τηλεόραση σας επιτρέπει να προβάλλετε αρχεία
τα οποία µαγνητοσκοπήσατε από την τηλεόραση. Ανατρέξτε στην ενότητα
Μαγνητοσκοπηµένη τηλεόραση.
Η επιλογή Προγραµµατισµός σας επιτρέπει να καθορίζετε προγράµµατα
µαγνητοσκόπησης των τηλεοπτικών προγραµµάτων ώστε να τα παρακολουθείτε
αργότερα. Ανατρέξτε στην ενότητα Προγραµµατισµός µαγνητοσκοπήσεων.
67
Η επιλογή Εύρεση προγράµµατος σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε ένα
συγκεκριµένο είδος προγράµµατος.
Το κουµπί Ρυθµίσεις ανοίγει τη σελίδα ρυθµίσεων της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην
ενότητα Ρυθµίσεις τηλεόρασης για περαιτέρω πληροφορίες.
Σηµείωση: Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και το
χειρισµό της λειτουργίας τηλεοπτικής λήψης του Arcade,
παρακαλούµε ανατρέξτε στο ξεχωριστό βιβλιάριο οδηγιών χρήσης της
τηλεόρασης.
∆υνατότητα µετατόπισης χρόνου
Το Arcade διαθέτει επίσης λειτουργία µετατόπισης χρόνου η οποία µπορεί να
ενεργοποιηθεί. Για τη δηµιουργία στιγµιαίας αναπαραγωγής, το Arcade
µαγνητοσκοπεί την τηλεοπτική αναµετάδοση ως αρχείο, δηµιουργώντας µια µικρή
χρονική καθυστέρηση µεταξύ ζωντανής αναµετάδοσης και του τηλεοπτικού
περιεχοµένου που παρακολουθείτε. (Όµως, το αρχείο στιγµιαίας αναπαραγωγής δεν
µπορεί να αποθηκευτεί, και δεν υπάρχει καµία δυνατότητα παρακολούθησης του
αρχείου στο παράθυρο Μαγνητοσκοπηµένη τηλεόραση.) Μπορείτε να
πλοηγηθείτε µπρος και πίσω µέσα στο αρχείο για να δηµιουργήσετε µια στιγµιαία
αναπαραγωγή ή να παρακάµψετε τις διαφηµίσεις.
Σηµείωση: Ένας από τους τοπικούς οδηγούς θα πρέπει να διαθέτει
ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2 GB ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία
της στιγµιαίας αναπαραγωγής.
Κάντε κλικ στο "
" για παύση της αναπαραγωγής ή στο "
" για συνέχιση της
παρακολούθησης. Κάντε κλικ στο "
" για επαναφορά ή κάντε κλικ στο "
ταχεία προώθηση. Κάντε κλικ στο "
" για να µεταβείτε στην αρχή της
µαγνητοσκόπησης στιγµιαίας αναπαραγωγής ή κάντε κλικ στο "
στο τέλος της µαγνητοσκόπησης στιγµιαίας αναπαραγωγής.
" για
" για να µεταβείτε
Σηµείωση: Καθώς το τηλεοπτικό περιεχόµενο που παρακολουθείτε
παρουσιάζει πάντα µια µικρή χρονική καθυστέρηση πίσω από τη
ζωντανή τηλεοπτική αναµετάδοση, η µετάβαση στο τέλος της
µαγνητοσκόπησης στιγµιαίας αναπαραγωγής είναι το πλησιέστερο
δυνατόν που µπορεί να επιτευχθεί µε το Arcade στην παρακολούθηση
ζωντανής τηλεοπτικής αναµετάδοσης.
Ελληνικάη
Η επιλογή Οδηγός προγράµµατος επιτρέπει την προβολή πληροφοριών για τα
προγράµµατα όλων των καναλιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός
προγράµµατος.
Ελληνικάη
68
Μαγνητοσκοπηµένη τηλεόραση
Η σελίδα Μαγνητοσκοπηµένη τηλεόραση εµφανίζει τα µαγνητοσκοπηµένα
τηλεοπτικά αρχεία. Μια εικόνα µικρογραφίας εµφανίζει το πρώτο καρέ του κάθε
αρχείου. Για αναπαραγωγή ενός µαγνητοσκοπηµένου τηλεοπτικού αρχείου, κάντε
κλικ σε αυτό. Η αναπαραγωγή του βίντεο πραγµατοποιείται σε πλήρη οθόνη. Για
επιστροφή στην σελίδα της τηλεόρασης, κάντε κλικ στο ∆ιακοπή.
Για µια περιγραφή των επιλογών σε αυτή τη σελίδα, ανατρέξτε στην ενότητα Βίντεο.
Προγραµµατισµός µαγνητοσκοπήσεων
Για να καταρτίσετε ένα πρόγραµµα τηλεοπτικών µαγνητοσκοπήσεων, κάντε κλικ στο
Πρόγραµµα, και ακολούθως στο Νέο πρόγραµµα. Στη σελίδα που ανοίγει, επιλέξτε
το Κανάλι που επιθυµείτε να µαγνητοσκοπήσετε και το διάστηµα
προγραµµατισµού. Ρυθµίστε την Ηµεροµηνία έναρξης, Ώρα έναρξης και Ώρα
λήξης του προγράµµατος που επιθυµείτε να µαγνητοσκοπήσετε. Κάντε κλικ στο
Επιβεβαίωση προγράµµατος για ενεργοποίηση του προγράµµατος
µαγνητοσκόπησης, ή στο Ακύρωση για να εξέλθετε χωρίς αποδοχή του
προγράµµατος. Επιλέξτε ∆ιαγραφή προγράµµατος για αφαίρεση κάποιου
προηγούµενου προγράµµατος µαγνητοσκόπησης.
Κάντε κλικ σε υπάρχον πρόγραµµα µαγνητοσκόπησης για άνοιγµα και
τροποποίηση. Για αλλαγή της σειράς µε την οποία εµφανίζονται τα προγράµµατα,
κάντε κλικ στο Κατηγοριοποίηση ανά κανάλι ή Κατηγοριοποίηση ανά
ηµεροµηνία.
Οδηγός προγράµµατος
Κάντε κλικ στο κουµπί Οδηγός προγράµµατος για να παρακολουθήσετε
λεπτοµέρειες του προγράµµατος κάθε καναλιού. Αυτές οι λεπτοµέρειες
προγράµµατος όπως και οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ηλεκτρονικό Οδηγό
Προγράµµατος.
Εύρεση προγράµµατος
Κάνοντας κλικ στο κουµπί Εύρεση προγράµµατος µπορείτε να αναζητήσετε
προγράµµατα ανά αριθµό καναλιού ή κατηγορία.
Ρυθµίσεις τηλεόρασης
Για αλλαγή των ρυθµίσεων της εικόνας, πατήστε το κουµπί Τηλεόραση (TV) στη
σελίδα Ρυθµίσεις ή το κουµπί Ρυθµίσεις στην κεντρική σελίδα της τηλεόρασης.
Υπάρχουν τεσσάρων ειδών ρυθµίσεις τηλεόρασης: Ρυθµίσεις για τα Σήµα, Κανάλι,
Μαγνητοσκόπηση και Οδηγός.
69
Κάντε κλικ στο Συσκευή σύλληψης για να επιλέξετε µεταξύ αναλογικής και
ψηφιακής εισόδου για το τηλεοπτικό σήµα.
Επιλέξτε Τηλεοπτική πηγή για να επιλέξετε στη συνέχεια την πηγή του σήµατος.
Η επιλογή Περιοχή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή όπου
βρίσκεται ο παροχέας καλωδιακών υπηρεσιών.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
µετατόπισης χρόνου.
Ρυθµίσεις καναλιών
Εάν δεν υπάρχει λίστα καναλιών, κάντε κλικ στο Σάρωση καναλιών. Ο υπολογιστής
πραγµατοποιεί σάρωση και καταχώρηση όλων των διαθέσιµων τηλεοπτικών
καναλιών. Κάντε κλικ στο Σάρωση καναλιών για εκ νέου σάρωση και
αντικαταστήστε την υπάρχουσα κατάταξη καναλιών.
Ρυθµίσεις µαγνητοσκόπησης
Η επιλογή Ποιότητα µαγνητοσκόπησης σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την ποιότητα
του βίντεο που µαγνητοσκοπείτε από την τηλεόραση. Η επιλογή υψηλότερης
ποιότητας έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του µεγέθους του αρχείου που
δηµιουργείται κατά τη µαγνητοσκόπηση των τηλεοπτικών προγραµµάτων.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον προορισµό κάθε µαγνητοσκοπούµενου
προγράµµατος.
Ρυθµίσεις οδηγού
Κάντε κλικ στο Πηγή EPG για να επιλέξετε την πηγή των καταχωρήσεων
προγραµµάτων EPG. Αυτό θα διαφέρει αναλόγως της περιοχής την οποία
βρίσκεστε.
Κάντε κλικ στο Επαναφορά προεπιλεγµένων ρυθµίσεων για να επιστρέψετε τις
ρυθµίσεις σας στις προεπιλεγµένες τους τιµές.
Ελληνικάη
Ρυθµίσεις σήµατος
Ελληνικάη
70
Χρήση των λειτουργιών τελετέξτ
Στις περιοχές όπου διατίθεται η υπηρεσία τελετέξτ, η δυνατότητα τελετέξτ µπορεί να
ενεργοποιηθεί χρησιµοποιώντας τον ελεγκτή πάνω στην οθόνη ή το τηλεχειριστήριο.
Πατώντας το κουµπί τελετέξτ από το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται η δυνατότητα
τελετέξτ, πατήστε ξανά για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία υπό τύπο διαφάνειας
(το κείµενο εµφανίζεται µε τηλεοπτικές εικόνες στο φόντο), και πατήστε µία φορά
ακόµη για να επιστρέψετε στην τηλεοπτική εικόνα µόνο.
Για πλοήγηση εντός τις λειτουργίας τελετέξτ, µπορείτε να ακολουθήσετε τη κατωτέρω
διαδικασία:
•
Κάντε κλικ στα έγχρωµα κουµπιά για να ακολουθήσετε τις έγχρωµες
συντοµεύσεις πάνω στην οθόνη.
•
Κάντε κλικ στον αριθµό µιας σελίδας πάνω στην οθόνη για µετάβαση σε αυτήν
τη σελίδα.
•
Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε απευθείας τον
αριθµό µιας σελίδας.
•
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά πάνω/κάτω του τηλεχειριστηρίου για να
πλοηγηθείτε στους αριθµούς σελίδων, και αµέσως µετά πατήστε ΟΚ για
επικύρωση.
•
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά αριστερό και δεξιό για να περιηγηθείτε στις
υποσελίδες.
Σηµείωση: Η λειτουργία λήψης στιγµιότυπου είναι διαθέσιµη όταν το
τελετέξτ είναι ενεργοποιηµένο.
Εγγραφή DVD
Το Acer Arcade παρέχει µια εύκολη και άρτια λύση για την εγγραφή δεδοµένων,
ήχου, φωτογραφιών ή βίντεο. Τώρα µπορείτε να εγγράψετε και να µοιραστείτε
οποιονδήποτε συνδυασµό δεδοµένων, µουσικής, φωτογραφιών ή βίντεο σε ένα CD
ή DVD – απευθείας µέσω της λειτουργίας Εγγραφή DVD ή κάποιων άλλων
εφαρµογών µέσων του Acer Arcade.
71
Με το Acer Arcade είναι δυνατόν να δηµιουργήσετε CD ή DVD απευθείας από το
κεντρικό µενού, ή από οποιαδήποτε εφαρµογή µέσων ενδέχεται να χρησιµοποιείτε.
Η επιλογή Εγγραφή DVD βρίσκεται στο Για προχωρηµένους ή το Κεντρικό µενού
των εφαρµογών µέσων Βίντεο, Άλµπουµ και Μουσική.
Γράψτε τα αγαπηµένα σας τραγούδια σε CD ή µετατρέψτε τραγούδια από τη
µουσική σας συλλογή σε MP3 και άλλες δηµοφιλείς µορφές ήχου. ∆ηµιουργήστε
ακόµα και CD µε αρχεία MP3 µε πάνω από 100 από τα αγαπηµένα σας τραγούδια
και ακούστε τα στο PC ή στη συσκευή αναπαραγωγής CD µε αρχεία MP3.
Με το Arcade µπορείτε επίσης να µετατρέψετε ψηφιακές φωτογραφίες σε προβολή
διαφανειών µε µουσική επένδυση, ή να γράψετε αποσπάσµατα τηλεοπτικών
προγραµµάτων και κινηµατογραφικών ταινιών σε µια ερασιτεχνική ταινία. Μπορείτε
να µοιραστείτε οποιοδήποτε γεγονός µε τους φίλους και την οικογένειά σας για
αναπαραγωγή στις περισσότερες συσκευές αναπαραγωγής DVD. Μπορείτε ακόµη
να προσθέσετε προσαρµοσµένα θεµατικά µενού και µενού µουσικής.Είναι επίσης
δυνατόν να γράψετε σύνθετα CD/DVD µε µουσική, φωτογραφίες, κινηµατογραφικές
ταινίες και αποσπάσµατα τηλεοπτικών προγραµµάτων όλα σε ένα. Οι δυνατότητες
είναι άπειρες!
Για Συγκεκριµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε καθεµία από αυτές τις επιλογές κάντε
κλικ στο κουµπί Βοήθεια για να ανοίξετε το µενού βοήθειας του Arcade.
Συµβατότητα τύπου αρχείων
Για λεπτοµέρειες όσον αφορά τη συµβατότητα των αρχείων, παρακαλούµε
ανατρέξτε στην πρώτη σελίδα του µενού βοηθείας online του Arcade για κάθε
εφαρµογή µέσων.
Ελληνικάη
Συγγραφή CD/DVD
Ελληνικάη
72
Acer Arcade Deluxe
(επιλεγµένα µοντέλα µόνο)
Σηµείωση: Το Acer Arcade Deluxe διατίθεται για συστήµατα µε
Κέντρο πολυµέσων Windows.
Το Acer Arcade Deluxe επεκτείνει τις δυνατότητες του συστήµατός σας που είναι
εφοδιασµένο µε Κέντρο πολυµέσων Windows µε µία οµάδα βοηθητικών
προγραµµάτων της Acer που έχουν σχεδιαστεί για να σας διευκολύνουν στη
διαχείριση των αρχείων πολυµέσων, στη δηµιουργία του δικού σας
προσαρµοσµένου περιεχοµένου, και πολλά άλλα.
Το Acer Arcade Deluxe περιλαµβάνει τα ακόλουθα βοηθητικά προγράµµατα:
•
VideoMagician
•
TV Joy (επιλεγµένα µοντέλα µόνο)
•
SportsCap (επιλεγµένα µοντέλα µόνο)
•
DV Wizard
•
DVDivine
73
Εάν το Aspire είναι εφοδιασµένο µε κάρτα δέκτη τηλεόρασης, τότε περιλαµβάνεται
ένα τηλεχειριστήριο για χρήση µε το λογισµικό του Acer Arcade Deluxe. Σον πίνακα
που ακολουθεί επεξηγούνται οι λειτουργίες αυτού του τηλεχειριστηρίου.
1
2
3
4
5
6
7
16
17
18
19
20
21
8
9
10
22
11
23
12
13
14
15
24
25
Ελληνικάη
Τηλεχειριστήριο
Ελληνικάη
74
Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή της επιλογής σας
2
Record
Μαγνητοσκόπηση τηλεοπτικών προγραµµάτων
3
Επαναφορά
Αναστροφή αναπαραγωγής ή επιστροφή στην
προηγούµενη εικόνα
4
Παράλειψη ενός τµήµατος αναπαραγωγής προς τα πίσω
Παράλειψη
Αναπαραγωγής
προς τα πίσω
5
Προσωρινή
διακοπή
6
Μαγνητοσκοπη Εµφάνιση της σελίδας Μαγνητοσκοπηµένη τηλεόραση
µένη
τηλεόραση
Παύση αναπαραγωγής
7
Οδηγός
Εµφάνιση του οδηγού
8
Κουµπιά
πλοήγησης/ΟΚ
Πλοήγηση και επιβεβαίωση επιλογών
9
Mute
Εναλλαγή µεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ήχου
10
Back
Μετακίνηση κατά ένα επίπεδο προς τα πάνω στη διεπαφή
χρήστη
11
Volume + / -
Αύξηση ή µείωση της στάθµης ήχου της αναπαραγωγής
12
Έναρξη
Άνοιγµα ή κλείσιµο Κέντρου πολυµέσων
13
Έγχρωµα
κουµπιά
Λειτουργίες συντόµευσης Τελετέξτ*
14
Τελετέξτ*
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τελετέξτ
15
Enter
Ενεργοποίηση της τρέχουσας εισόδου
16
Power
Ενεργοποίηση ή αφύπνιση από τη λειτουργία Αναµονή
17
Μενού DVD
Εµφάνιση µενού DVD
18
∆ιακοπή
∆ιακοπή της τρέχουσας λειτουργίας αναπαραγωγής ή
εγγραφής
19
Γρήγορη
Προώθηση
Επιτάχυνση αναπαραγωγής ή µετάβαση στην επόµενη
εικόνα
20
Παράλειψη
Προώθησης
Παράλειψη ενός τµήµατος αναπαραγωγής προς τα
εµπρός
21
Live TV
Προβολή ζωντανής τηλεόρασης στο τρέχον κανάλι
22
Πληροφορίες
Παροχή πληροφοριών για την τρέχουσα επιλογή
23
Channel + / -
Αλλαγή τρέχοντος καναλιού
24
Κουµπιά 0-9
Καταχώρηση τηλεοπτικού καναλιού ή άλλης εισόδου
25
Απαλοιφή
Απαλοιφή τρέχουσας εισόδου
*Περιοχές Τελετέξτ µόνο.
75
Μπορείτε να εκτελέσετε τα βοηθητικά προγράµµατα Acer Arcade Deluxe απευθείας
από το Κέντρο πολυµέσων Windows. Για να το επιτύχετε αυτό, µεταβείτε µε κύλιση
πάνω/κάτω από την Κύρια σελίδα για να προβάλετε τη λίστα βοηθητικών
προγραµµάτων Acer Arcade Deluxe και αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε ένα
βοηθητικό πρόγραµµα.
Για να εκτελέσετε τα βοηθητικά προγράµµατα Acer Arcade Deluxe εκτός του
Κέντρου πολυµέσων Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Acer Arcade Deluxe
από την επιφάνεια εργασίας των Windows.
Σηµείωση: Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένα
βοηθητικά προγράµµατα Acer Arcade Deluxe, χρησιµοποιήστε τα
ενσωµατωµένα αρχεία βοήθειας.
VideoMagician
Το VideoMagician σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε αρχεία βίντεο (σε µορφή DAT,
DVR-MS, MPG, MPE, AVI, ASF, MPEG, WMV, VOB, MPEG1, και MPEG2) στον
υπολογιστή σας. Το VideoMagician προσφέρει πολλαπλά θέµατα για τη δηµιουργία
συναρπαστικών ταινιών σε µερικά απλά βήµατα µόνο. Κατά την εκκίνηση του
VideoMagician προς επεξεργασία ενός βίντεο, ανοίγει η σελίδα Επιλογή βίντεο.
TV Joy (επιλεγµένα µοντέλα µόνο)
Το TV Joy εµπλουτίζει την εµπειρία παρακολούθησης τηλεόρασης στον υπολογιστή
σας. Μπορείτε να απολαµβάνετε ζωντανά τηλεοπτικά προγράµµατα, να
προγραµµατίζετε εγγραφές και να παρακολουθείτε τηλεοπτικά σόου. Κατά την
εκκίνηση του TV Joy, εµφανίζεται το κανάλι που παρακολουθήσατε τελευταίο
καταλαµβάνοντας ολόκληρη την οθόνη.
SportsCap (επιλεγµένα µοντέλα µόνο)
Το SportsCap είναι ένας επαναστατικός τρόπος παρακολούθησης αθλητικών βίντεο.
Ανιχνεύει αυτόµατα τα πλέον σηµαντικά σηµεία των πιο αξιοµνηµόνευτων στιγµών
στα σπορ από τα µαγνητοσκοπηµένα παιχνίδια σας.
Σηµείωση: Οι διαθέσιµοι τύποι σπορ στη δική σας έκδοση του
SportsCap εξαρτώνται από την έκδοση και τις υποµονάδες που είναι
εγκατεστηµένες στον υπολογιστή σας.
Ελληνικάη
Εκκίνηση Acer Arcade Deluxe
Ελληνικάη
76
DV Wizard
Το DV Wizard παρέχει προεπισκόπηση πραγµατικού χρόνου και καταγραφή από DV
camcorders και κάµερες διαδικτύου στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή
απευθείας εγγραφή σε DVD. Το DV Wizard υποστηρίζει επίσης την καταγραφή
βίντεο Υψηλής Ανάλυσης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας σε µορφή DVD.
Συνδέστε το DV camcorder ή την κάµερα διαδικτύου στον υπολογιστή σας και στη
συνέχεια εκκινήστε το DV Wizard για να ξεκινήσετε.
DVDivine
Το DVDivine είναι ένα εύχρηστο βοηθητικό πρόγραµµα γρήγορης δηµιουργίας DVD
ή άλλων δίσκων που περιέχουν βίντεο, εικόνες ή µουσική. Σε µερικά απλά βήµατα
µόνο, µπορείτε να σχεδιάσετε, να οργανώσετε και στη συνέχεια να εγγράψετε το
δίσκο σας. Κατά την εκκίνηση του DVDivine, εµφανίζεται η σελίδα Επιλογή
πολυµέσου, που σας επιτρέπει να επιλέξετε το είδος του πολυµέσου που επιθυµείτε
να συµπεριλάβετε στο δίσκο σας. Μπορείτε να επιλέξετε Videos, Pictures ή Music.
77
Αυτό το κεφάλαιο σας προσφέρει συµβουλές και υποδείξεις για πράγµατα που
πρέπει να λάβετε υπόψη όταν µετακινείστε ή ταξιδεύετε µε τον υπολογιστή σας.
Αποσύνδεση από το γραφείο
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας από
εξωτερικά εξαρτήµατα:
1
Αποθηκεύστε τυχόν ανοικτά αρχεία.
2
Αφαιρέστε τυχόν µέσα, δισκέτες ή CD, από τον(τους) οδηγό(ους).
3
Τερµατισµός λειτουργίας υπολογιστή.
4
Κλείστε το κάλυµµα της οθόνης.
5
Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος.
6
Αποσυνδέστε το πληκτρολόγιο, τη συσκευή κατεύθυνσης, τον εκτυπωτή,την
εξωτερική οθόνη, και τις άλλες εξωτερικές συσκευές.
7
Αποσυνδέστε το κλείδωµα Kensington αν το χρησιµοποιείτε για να ασφαλίσετε
τον υπολογιστή.
Μετακίνηση
Όταν απλά µετακινήστε για µικρές αποστάσεις, για παράδειγµα, από το τραπέζι του
γραφείου σας σε µια αίθουσα συναντήσεων.
Προετοιµασία του υπολογιστή
Πριν από τη µεταφορά του υπολογιστή, κλείστε και ασφαλίστε το κάλυµµα της
οθόνης απεικόνισης για να τον θέσετε σε λειτουργία αναµονής. Μπορείτε τώρα να
πάρετε µε ασφάλεια τον υπολογιστή σας οπουδήποτε πάτε µέσα στο κτίριο. Για να
βγάλετε τον υπολογιστή από την κατάσταση Ύπνου, ανοίξτε την οθόνη; ακολούθως
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί τροφοδοσίας.
Αν παίρνετε τον υπολογιστή στο γραφείο ενός πελάτη ή σε ένα διαφορετικό κτίριο,
µπορεί να επιλέξετε να κλείσετε τον υπολογιστή:
Κάντε κλικ στο Έναρξη
και στη συνέχεια κλικ στο Τερµατισµός.
-ήΜπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία αναµονής, πατώντας
<Fn> + <F4>. Ακολούθως κλείστε και ασφαλίστε την οθόνη απεικόνισης.
Όταν είστε έτοιµος να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή ξανά, απασφαλίστε και
ανοίξτε την οθόνη απεικόνισης, ακολούθως πιέστε και ελευθερώστε το κουµπί
τροφοδοσίας.
Ελληνικάη
Για να πάρετε το φορητό PC µαζί σας
Ελληνικάη
78
Σηµείωση: Εάν η ένδειξη Sleep (Αναµονή) είναι απενεργοποιηµένη,
τότε ο υπολογιστής εισήλθε σε λειτουργία Hibernation
(Αδρανοποίηση) και απενεργοποιήθηκε. Εάν η ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας είναι σβηστή αλλά η ενδεικτική λυχνία αναµονής είναι
αναµµένη, τότε ο υπολογιστής εισήλθε σε λειτουργία αναµονής. Και
στις δύο περιπτώσεις, πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί
τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ξανά. Προσέξτε
ότι ο υπολογιστής ενδέχεται να εισέλθει σε λειτουργία αδρανοποίησης
αφού παραµείνει σε λειτουργία αναµονής για µια χρονική περίοδο.
Τι να φέρετε στις συναντήσεις
Αν η συνάντησή σας είναι σχετικά σύντοµη, δεν χρειάζεται πιθανόν να πάρετε τίποτα
µαζί, εκτός από τον υπολογιστή σας. Αν η συνάντησή σας διαρκεί περισσότερο ή αν
η µπαταρία σας δεν είναι πλήρως φορτισµένη, ενδέχεται να θελήσετε να πάρετε µαζί
σας το µετασχηµατιστή AC, για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε πρίζα στην
αίθουσα συνάντησης.
Αν η αίθουσα ρεύµατος δεν έχει πρίζα ρεύµατος, µειώστε την εξάντληση της
µπαταρίας βάζοντας τον υπολογιστή σε κατάσταση Ύπνου. Πατήστε <Fn> + <F4> ή
κλείστε το κάλυµµα της οθόνης όταν δεν χρησιµοποιείτε ενεργά τον υπολογιστή σας.
Για επιστροφή στην εργασία, ανοίξτε την οθόνη (εάν είναι κλειστή), ακολούθως
πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί τροφοδοσίας.
Μεταφορά του υπολογιστή σπίτι
Όταν µετακινήστε από το γραφείο στο σπίτι σας ή αντίστροφα.
Προετοιµασία του υπολογιστή
Μετά την αποσύνδεση του υπολογιστή από το γραφείο, ακολουθήστε αυτά τα
βήµατα για να προετοιµάσετε τον υπολογιστή για το ταξίδι προς το σπίτι:
•
•
Ελέγξτε αν έχετε αφαιρέσει όλα τα µέσα και τους οπτικούς δίσκους από τις
µονάδες δίσκου. Αν δεν αφαιρέσετε τα µέσα µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην
κεφαλή της µονάδας δίσκου.
Πακετάρετε τον υπολογιστή σε µια προστατευτική θήκη που µπορεί να
αποτρέψει τον υπολογιστή από το να γλιστράει τριγύρω και να τον
προστατεύσει αν πέσει.
Προσοχή: Αποφεύγετε να πακετάρετε τα αντικείµενα δίπλα στο πάνω
κάλυµµα του υπολογιστή. Η πίεση ενάντια στο πάνω κάλυµµα µπορεί
να βλάψει την οθόνη.
79
Εκτός αν έχετε ήδη µερικά αντικείµενα στο σπίτι, φέρετε τα ακόλουθα αντικείµενα
µαζί σας:
•
•
Προσαρµογέα (adapter) και καλώδιο ρεύµατος
Τον τυπωµένο οδηγό χρήστη
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας όσο
ταξιδεύετε από και προς τη δουλειά σας:
•
•
•
Ελαχιστοποιήστε την επήρεια των αλλαγών της θερµοκρασίας κρατώντας τον
υπολογιστή µαζί σας.
Αν χρειαστεί να σταµατήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δε µπορείτε να
πάρετε τον υπολογιστή µαζί σας, αφήστε τον στο πορτ-µπαγκάζ του
αυτοκινήτου για να αποφύγετε την έκθεση του σε υπερβολική ζέστη.
Οι αλλαγές στη θερµοκρασία και την υγρασία µπορεί να προκαλέσουν
συµπύκνωση. Επιτρέψτε στον υπολογιστή να επιστρέψει στη θερµοκρασία
δωµατίου, και επιθεωρήστε την οθόνη για συµπύκνωση πριν να ανοίξετε τον
υπολογιστή. Αν η αλλαγή της θερµοκρασίας είναι µεγαλύτερη των 10 °C
(18 °F), επιτρέψτε στον υπολογιστή να έρθει σε θερµοκρασία δωµατίου σιγά
σιγά. Αν είναι δυνατόν, αφήστε τον υπολογιστή για 30 λεπτά σε ένα περιβάλλον
µε θερµοκρασία ανάµεσα στην εξωτερική και τη θερµοκρασία δωµατίου.
Εγκατάσταση ενός γραφείου στο σπίτι
Αν εργάζεστε συχνά στον υπολογιστή σας στο σπίτι, µπορεί να θέλετε να αγοράσετε
ένα δεύτερο προσαρµοστή (adapter) ρεύµατος για να χρησιµοποιείτε στο σπίτι. Με
ένα δεύτερο προσαρµοστή (adapter) ρεύµατος, µπορείτε να αποφύγετε να
µεταφέρετε το έξτρα βάρος από και προς το σπίτι.
Αν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας στο σπίτι για µεγάλες χρονικές περιόδους,
µπορεί επίσης να θέλετε να προσθέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο, µόνιτορ, ή
ποντίκι.
Ταξίδι µε τον υπολογιστή
Όταν µετακινείστε σε µια µεγαλύτερη απόσταση, για παράδειγµα, από το κτίριο του
γραφείου σας στο κτίριο του γραφείου ενός πελάτη, ή όταν ταξιδεύετε τοπικά.
Προετοιµασία του υπολογιστή
Προετοιµάστε τον υπολογιστή σαν να τον παίρνατε σπίτι. Σιγουρευτείτε πως η
µπαταρία στον υπολογιστή είναι φορτισµένη. Η ασφάλεια στο αεροδρόµιο µπορεί να
απαιτήσει να ανοίξετε τον υπολογιστή σας όταν τον φέρνετε στην περιοχή της πύλης.
Ελληνικάη
Τι να φέρετε µαζί σας
Ελληνικάη
80
Τι να φέρετε µαζί σας
Φέρετε τα ακόλουθα αντικείµενα µαζί σας:
•
•
•
Προσαρµογέας (adapter) ρεύµατος
Εφεδρικό, πλήρως φορτισµένο πακέτο µπαταρίας
Επιπρόσθετα αρχεία προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή αν σχεδιάζετε να
χρησιµοποιήσετε άλλον εκτυπωτή
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
Επιπρόσθετα στις οδηγίες για τη µεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι, ακολουθήστε
αυτές τις οδηγίες για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας όσο ταξιδεύετε:
•
•
•
Πάντα να παίρνετε τον υπολογιστή σας σαν χειραποσκευή.
Αν είναι δυνατόν, να επιθεωρείται ο υπολογιστής µε το χέρι. Τα µηχανήµατα
ακτίνων Χ στο αεροδρόµιο είναι ασφαλή, αλλά µη περνάτε τον υπολογιστή από
ανιχνευτή µετάλλων.
Αποφεύγετε να εκθέτετε τις δισκέτες σε ανιχνευτές µετάλλου που κρατούνται
στο χέρι.
∆ιεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή
Όταν ταξιδεύετε από χώρα σε χώρα.
Προετοιµασία του υπολογιστή
Προετοιµάστε τον υπολογιστή όπως θα τον προετοιµάζατε κανονικά για ταξίδι.
Τι να φέρετε µαζί σας
Φέρετε τα ακόλουθα αντικείµενα µαζί σας:
•
•
•
•
•
•
Προσαρµογέας (adapter) ρεύµατος
Καλώδια ρεύµατος που είναι κατάλληλα για τη χώρα στην οποία ταξιδεύετε
Εφεδρικά, πλήρως φορτισµένα πακέτα µπαταρίας
Επιπρόσθετα αρχεία προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή αν σχεδιάζετε να
χρησιµοποιήσετε άλλον εκτυπωτή
Απόδειξη αγοράς, στην περίπτωση που χρειαστεί να την επιδείξετε σε
υπαλλήλους του τελωνείου
∆ιαβατήριο Εγγύησης ∆ιεθνή Ταξιδιώτη
81
Ακολουθήστε τα ίδια πράγµατα που πρέπει να λαµβάνετε υπόψη όταν ταξιδεύετε µε
τον υπολογιστή. Επιπρόσθετα, αυτές οι συµβουλές είναι χρήσιµες όταν ταξιδεύετε
διεθνώς:
•
•
Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα, ελέγξτε πως η τοπική τάση ρεύµατος και οι
προδιαγραφές των καλωδίων ρεύµατος του προσαρµογέα (adapter) είναι
συµβατές. Αν δεν είναι, αγοράστε ένα καλώδιο ρεύµατος που είναι συµβατό µε
την τοπική τάση. Μη χρησιµοποιείτε σετ µετατροπής που πωλούνται για
συσκευές για να δώσετε ρεύµα στον υπολογιστή.
Αν χρησιµοποιείτε το µόντεµ, ελέγξτε αν το µόντεµ και ο συνδετήρας είναι
συµβατά µε το σύστηµα τηλεπικοινωνιών της χώρας στην οποία ταξιδεύετε.
Ασφάλεια του υπολογιστή σας
Ο υπολογιστής σας είναι µια πολύτιµη επένδυση την οποία πρέπει να προσέχετε.
Μάθετε πώς να προστατεύετε και να φροντίζετε τον υπολογιστή σας.
Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαµβάνουν κλειδώµατα λογισµικού και υλικού —
µια κλειδαριά ασφαλείας και κωδικούς.
Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας
Ο φορητός υπολογιστής διατίθεται µε υποδοχή ασφαλείας συµβατή µε Kensington
για λουκέτο ασφαλείας.
Τυλίξτε το καλώδιο µιας κλειδαριά ασφαλείας γύρω από ένα ακίνητο αντικείµενο
όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωµένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά
στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. ∆ιατίθενται
επίσης µερικά µοντέλα δίχως κλειδί.
Χρήση κωδικών πρόσβασης
Οι κωδικοί πρόσβασης προστατεύουν τον υπολογιστή σας από µη εξουσιοδοτηµένη
πρόσβαση. Ο καθορισµός αυτών των κωδικών πρόσβασης δηµιουργεί διαφορετικά
επίπεδα προστασίας του υπολογιστή και των δεδοµένων σας:
•
•
Ο Κωδικός πρόσβασης επιτηρητή αποτρέπει τη µη εξουσιοδοτηµένη είσοδο
στο βοηθητικό πρόγραµµα BIOS. Μόλις ορισθεί ο κωδικός, θα πρέπει να
τον καταχωρίσετε ώστε να σας επιτραπεί η πρόσβαση στο βοηθητικό
πρόγραµµα BIOS. Ανατρέξτε στην ενότητα "Βοηθητικό πρόγραµµα BIOS"
στη σελίδα 92.
Ο Κωδικός χρήστη προστατεύει τον υπολογιστή σας από µη εξουσιοδοτηµένη
χρήση. Για µέγιστο βαθµό ασφάλειας, συνδυάστε τη χρήση αυτού του κωδικού
µε τα σηµεία ελέγχου κωδικών κατά την εκκίνηση και επιστρέψτε στην εργασία
σας µετά από µια περίοδο αδρανοποίησης.
Ελληνικάη
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
Ελληνικάη
82
•
Ο Κωδικός πρόσβασης κατά την εκκίνηση προστατεύει τον υπολογιστή σας
από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση. Για µέγιστο βαθµό ασφάλειας, συνδυάστε τη
χρήση αυτού του κωδικού µε τα σηµεία ελέγχου κωδικών κατά την εκκίνηση και
επιστρέψτε στην εργασία σας µετά από µια περίοδο αδρανοποίησης.
Σηµαντικό! Μην ξεχάσετε τον κωδικό επιτηρητή! Εάν ξεχάσετε τον
κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον
αντιπρόσωπό σας ή ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις.
Καταχώριση κωδικών πρόσβασης
Μόλις καθοριστεί ένας κωδικός πρόσβασης, εµφανίζεται µήνυµα προτροπής για την
καταχώριση του κωδικού στο κέντρο της οθόνης απεικόνισης.
•
•
•
•
Μόλις καθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης επιτηρητή, εµφανίζεται ένα µήνυµα
προτροπής για την καταχώριση του κωδικού όταν πατήσετε <F2> για να
εισέλθετε στο βοηθητικό πρόγραµµα BIOS κατά την εκκίνηση.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης επιτηρητή και πατήστε <Enter> για να
σας επιτραπεί η πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα BIOS. Εάν
καταχωρίσετε λάθος κωδικό, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα.
Προσπαθήστε ξανά και πατήστε <Enter>.
Μόλις καθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης χρήστη, και ενεργοποιηθεί η
παράµετρος κωδικού πρόσβασης κατά την εκκίνηση, εµφανίζεται ένα µήνυµα
προτροπής για την καταχώριση του κωδικού κατά την εκκίνηση.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη και πατήστε <Enter> για να
σας επιτραπεί η χρήση του υπολογιστή. Εάν καταχωρίσετε λάθος κωδικό,
εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα. Προσπαθήστε ξανά και πατήστε
<Enter>.
Σηµαντικό! Έχετε τρεις ευκαιρίες για την καταχώριση του σωστού
κωδικού πρόσβασης. Εάν αποτύχετε στην καταχωριση του σωστού
κωδικού πρόσβασης µετά από τρεις προσπάθειες, η λειτουργία του
συστήµατος αναστέλλεται. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί
τροφοδοσίας για τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να τερµατίσετε τη
λειτουργία του υπολογιστή. Ακολούθως ενεργοποιήστε τον
υπολογιστή ξανά, και προσπαθήστε εκ νέου.
Καθορισµός κωδικών πρόσβασης
Μπορείτε να καθορίσετε τους κωδικούς πρόσβασης χρησιµοποιώντας το βοηθητικό
πρόγραµµα BIOS.
83
Το Φορητός προσωπικός Η/Υ σας προσφέρει µια πλήρη εµπειρία κινητού
υπολογιστή.
Επιλογές συνδεσιµότητας
Οι θύρες σας επιτρέπουν να συνδέετε περιφερειακές συσκευές στον υπολογιστή
σας όπως θα κάνατε µε έναν επιτραπέζιο Η/Υ. Όσον αφορά τις οδηγίες για τη
σύνδεση διαφόρων εξωτερικών µονάδων στον υπολογιστή, ανατρέξτε στην επόµενη
ενότητα για περισσότερες λεπτοµέρειες.
Μόντεµ φαξ/δεδοµένων
Ο υπολογιστής έχει ένα ενσωµατωµένο V.92 56 Kbps µόντεµ φαξ/δεδοµένων.
Προειδοποίηση! Αυτή η θύρα µόντεµ δεν είναι συµβατή µε
ψηφιακές τηλεφωνικές γραµµές. Η σύνδεση αυτού του µόντεµ σε
µια ψηφιακή τηλεφωνική γραµµή θα προκαλέσει ζηµιά στο
µόντεµ.
Για να χρησιµοποιήσετε τη θύρα µόντεµ φαξ/δεδοµένων, συνδέστε ένα τηλεφωνικό
καλώδιο από τη θύρα του µόντεµ σε ένα βύσµα (τζακ) τηλεφώνου.
Προειδοποίηση! Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που χρησιµοποιείτε
είναι κατάλληλο για τη χώρα στην οποία εργάζεστε.
Ελληνικάη
Επέκταση µέσω των επιλογών
Ελληνικάη
84
Ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύου
Η ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύου σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή
σε δίκτυο Ethernet.
Για να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα δικτύου, συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από
τη θύρα Ethernet (RJ-45) που βρίσκεται στη µητρική κάρτα του υπολογιστή σε ένα
βύσµα (τζακ) δικτύου ή κέντρο δικτύωσης του δικτύου σας.
Γρήγορες υπέρυθρες
Η γρήγορη θύρα υπέρυθρων του υπολογιστή (FIR) σας επιτρέπουν να εκτελέσετε
ασύρµατα µεταφορά δεδοµένων µε άλλους υπολογιστές που υποστηρίζουν
υπέρυθρες και περιφερειακά όπως PDA (personal digital assistants), κινητά
τηλέφωνα, και εκτυπωτές υπέρυθρων. Η θύρα υπέρυθρων µπορεί να µεταφέρει
δεδοµένα σε ταχύτητες µέχρι τέσσερα µεγκαµπιτ ανά δευτερόλεπτο (Mbps) σε µια
απόσταση µέχρι ένα µέτρο.
85
Η θύρα Universal Serial Bus (USB) 2.0 είναι µια υψηλής ταχύτητας σειριακή θύρα
που σας επιτρέπει να συνδέσετε περιφερειακά χωρίς να δεσµεύετε πολύτιµους
πόρους του συστήµατος.
Θύρα IEEE 1394
Η θύρα IEEE 1394 του υπολογιστή σας επιτρέπει να συνδεθείτε µε µια συσκευή που
υποστηρίζει IEEE 1394 όπως µια βίντεο κάµερα ή µια ψηφιακή κάµερα. ∆είτε το
εγχειρίδιο της βιντεοκάµερας ή της ψηφιακής κάµεράς σας για λεπτοµέρειες.
Ελληνικάη
Universal Serial Bus (USB)
Ελληνικάη
86
Υποδοχή κάρτας υπολογιστή (PC Card slot)
Η υποδοχή κάρτας προσωπικού Η/Υ τύπου ΙΙ του υπολογιστή δέχεται κάρτες
προσωπικού Η/Υ οι οποίες ενισχύουν τις δυνατότητες χρήσης και επέκτασης του
υπολογιστή. Αυτές οι κάρτες θα πρέπει να έχουν ένα λογότυπο PC Card πάνω τους.
Οι Κάρτες υπολογιστή (µέχρι πρότινος PCMCIA) είναι προσθετικές κάρτες για
φορητούς υπολογιστές, που σας δίνουν δυνατότητες επέκτασης που υπήρχαν εδώ
και καιρό στους επιτραπέζιους Η/Υ. Οι δηµοφιλείς τύποι καρτών προσωπικών Η/Υ
περιλαµβάνουν κάρτες flash, µόντεµ φαξ/δεδοµένων, ασύρµατου LAN και SCSI. Το
CardBus βελτιώνει την 16-bit τεχνολογία PC card επεκτείνοντας το εύρος ζώνης στα
32 bit.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας σας για λεπτοµέρειες
για το πώς να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε την κάρτα και τις
λειτουργίες της.
Εισαγωγή µιας κάρτας υπολογιστή PC Card
Εισάγετε την κάρτα στην κατώτερη υποδοχή και κάντε τις κατάλληλες συνδέσεις
(π.χ., καλώδιο δικτύου), αν είναι απαραίτητο. ∆είτε το εγχειρίδιο της κάρτας σας για
λεπτοµέρειες.
Εξαγωγή µιας κάρτας υπολογιστή PC Card
Πριν από την εξαγωγή µιας κάρτας υπολογιστή PC Card:
1
Τερµατήστε την εφαρµογή που χρησιµοποιεί την κάρτα.
2
Κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο κάρτας προσωπικού Η/Υ που βρίσκεται στη
γραµµή εργασιών και διακόψτε τη λειτουργία της κάρτας.
3
Πατήστε το κουµπί εξαγωγής υποδοχής για να βγει το κουµπί εξαγωγής και
έπειτα πατήστε το ξανά για να βγει η κάρτα.
87
Η ExpressCard είναι η νεότερη έκδοση της PC Card. Είναι µια µικρότερη και
ταχύτερη διεπαφή η οποία ενισχύει περαιτέρω τη χρηστικότητα και επεκτασιµότητα
του υπολογιστή σας.
Οι ExpressCards υποστηρίζουν ένα τεράστιο αριθµό επιλογών επέκτασης,
συµπεριλαµβανοµένων των προσαρµογέων καρτών µνήµης τύπου flash, δεκτών
TV, σύνδεσης Bluetooth και προσαρµογών συµβατών µε IEEE 1394B. Οι
ExpressCards υποστηρίζουν εφαρµογές USB 2.0 και PCI Express.
Σηµαντικό! Υπάρχουν δύο είδη καρτών, η ExpressCard/54 και η
ExpressCard/34 (54mm και 34mm), µε διαφορετικές λειτουργίες η
κάθε µία. Τα δύο είδη καρτών δεν υποστηρίζονται από όλες τις
υποδοχές ExpressCard. Παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της
κάρτας σας για περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο
εγκατάστασης και χρήσης της κάρτας όπως και τις λειτουργίες της.
Τοποθέτηση µιας ExpressCard
Τοποθετήστε µια κάρτα µέσα στην υποδοχή και ωθήστε ελαφρά ώστε να εφαρµόσει
µε ένα κλικ.
EXPRESS CARD
Εκτίναξη µιας ExpressCard
Πριν από την εκτίναξη µιας ExpressCard:
1
Εξέλθετε από την εφαρµογή που χρησιµοποιεί την κάρτα.
2
Κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο αφαίρεσης υλικού πάνω στη γραµµή
εργασιών και διακόψτε τη λειτουργία της κάρτας.
3
Ωθήστε την κάρτα ελαφρά µέσα στην υποδοχή και ελευθερώστε την ώστε να
πεταχτεί έξω. Ακολούθως αφαιρέστε την κάρτα από την υποδοχή.
Ελληνικάη
ExpressCard
Ελληνικάη
88
Εγκατάσταση µνήµης
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να εγκαταστήσετε µνήµη:
1
Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, βγάλετε τον προσαρµογέα ρεύµατος (αν
είναι συνδεδεµένος) και αφαιρέστε το πακέτο της µπαταρίας. Έπειτα γυρίστε
ανάποδα τον υπολογιστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση του.
2
Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυµµα της µνήµης, έπειτα σηκώστε και αφαιρέστε
το κάλυµµα της µνήµης.
3
Εισάγετε τη µονάδα µνήµης διαγώνια µέσα στην υποδοχή (a), και έπειτα
πατήστε το κάτω µαλακά µέχρι να κλειδώσει στη θέση του (b).
4
5
Αντικαταστήστε το κάλυµµα της µνήµης και ασφαλίστε το µε τη βίδα.
Τοποθετήστε εκ νέου τη συστοιχία µπαταριών, και επανασυνδέστε τον
προσαρµογέα AC.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
6
Ο υπολογιστής αυτόµατα ανιχνεύει και ρυθµίζει το ολικό µέγεθος µνήµης.
Συµβουλευτείτε έναν αρµόδιο τεχνικό ή επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο
της Acer.
89
Ακολουθήστε τις οδηγίες κατωτέρω για ρύθµιση της λειτουργίας TV του φορητού
υπολογιστή της Acer Aspire.
Συστήµατα PAL/SECAM και NTSC
1
Συνδέστε το βύσµα RF του καλωδίου PAL/SECAM στο τζακ RF του φορητού
υπολογιστή.
2
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου της κεραίας TV, χρησιµοποιώντας το
µετατροπέα NTSC εάν είναι απαραίτητο.
PAL/SECAM
or
NTSC
RF
Converter
Home antenna
Σηµαντικό! Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το
κατάλληλο σύστηµα καλωδίων για την περιοχή σας πριν επιχειρήσετε
να συνδέσετε το καλώδιο της κεραίας.
Ψηφιακή κεραία Acer DVB-T
Για να συνδέσετε την κεραία:
Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στο τζακ RF του φορητού υπολογιστή.
RF
Σηµείωση: Όλα τα σχεδιαγράµµατα αποσκοπούν στην ενηµέρωσή
σας µόνο. Ο πραγµατικός εξοπλισµός ενδέχεται να διαφέρει ως προς
την εµφάνιση.
Ελληνικάη
Σύνδεση των καλωδίων TV και εισόδου σήµατος
AV
Ελληνικάη
90
Για να εγκαταστήσετε την κεραία:
1
Πιέστε ελαφρά στο άνω µέρος έως ότου το κάτω µέρος εκτιναχθεί προς τα έξω.
2
Τραβήξτε το κάτω µέρος προς τα άνω έως ότου η θέση του σχηµατίζει γωνία 90
µοιρών µε το σώµα της κεραίας.
1
2
3
3
Για να εξασφαλίσετε καλή λήψη, η κεραία είναι δυνατόν να στερεωθεί στο άνω
µέρος της οθόνης του φορητού υπολογιστή µε τη βοήθεια του ειδικού κλιπ,
όπως φαίνεται κατωτέρω.
4
Εκτείνετε την κεραία για να βελτιώσετε την ποιότητα της λήψης.
Σηµείωση: Η κεραία είναι συµβατή µόνο µε συστήµατα DVB-T
ψηφιακής TV.
91
Προειδοποίηση! Μην τοποθετήσετε το µαγνήτη κοντά στη
µονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή. Αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στη µονάδα ή και τα δεδοµένα.
Καλώδιο εισόδου σήµατος AV
Το καλώδιο εισόδου σήµατος AV µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση του
φορητού υπολογιστή σε µια µονάδα αναπαραγωγής VHS ή camcorder για την
προβολή, λήψη και εγγραφή αποσπασµάτων βίντεο.
Notebook
AV-in
L
Audio Video
Camcorder
R
R W Y
S
AV-in
R W Y
Συνδέστε τους πολλαπλούς ακροδέκτες του άλλου άκρου του καλωδίου στα
τζακ εισόδου σηµάτων S-video ή composite ήχου/βίντεο της συσκευής
αναπαραγωγής VHS , camcorder ή άλλης συµβατής συσκευής.
S
2
R W Y
Συνδέστε το µοναδικό ακροδέκτη του ενός άκρου του καλωδίου στη θύρα
εισόδου σήµατος AV του φορητού υπολογιστή.
S
1
VHS
Σηµείωση: Καλώδια επέκτασης ενδέχεται να µην είναι απαραίτητα.
Για περαιτέρω λεπτοµέρειες όσον αφορά τη λήψη TV ή
αποσπασµάτων βίντεο, παρακαλούµε ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας
του .
Ελληνικάη
Ένας µαγνήτης που βρίσκεται στη βάση της µονάδας της κεραίας επιτρέπει την
προσκόλληση µε σταθερότητα πάνω σε µεταλλική επιφάνεια για καλύτερη ευστάθεια
και λήψη.
Ελληνικάη
92
Βοηθητικό πρόγραµµα BIOS
Το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS (BIOS utility) είναι ένα πρόγραµµα ρύθµισης υλικού
που είναι ενσωµατωµένο στο Basic Input/Output System (BIOS) του υπολογιστή
σας.
Ο υπολογιστής σας είναι ήδη κατάλληλα ρυθµισµένος και βελτιστοποιηµένος, και δε
χρειάζεται να εκτελέσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα. Όµως, αν αντιµετωπίσετε
προβλήµατα ρύθµισης, µπορεί να χρειαστεί να το εκτελέσετε.
Για να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS (BIOS utility), πατήστε <F2>
στη διάρκεια του Αυτό-Ελέγχου Εκκίνησης [Power-On Self Test (POST)], ενώ
προβάλλεται το λογότυπο Φορητός προσωπικός Η/Υ.
Σειρά εκκίνησης
Για να ρυθµίσετε τη σειρά εκκίνησης στο βοηθητικό πρόγραµµα BIOS,
ενεργοποιήστε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS, ακολούθως επιλέξτε Boot από τη
λίστα των κατηγοριών που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας disk-to-disk recovery
(επανόρθωση δίσκου σε δίσκο)
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανόρθωση δίσκου σε δίσκο (eπανόρθωση
σκληρού δίσκου), ενεργοποιήστε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS, ακολούθως
επιλέξτε Main από τη λίστα κατηγοριών που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της
οθόνης. Αναζητήστε την ένδειξη D2D Recovery στο κάτω µέρος της οθόνης και
χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα <F5> ή <F6> για να επιλέξετε τη θέση Enabled.
Κωδικός πρόσβασης
Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης κατά την εκκίνηση, ενεργοποιήστε το βοηθητικό
πρόγραµµα BIOS και ακολούθως επιλέξτε Security από τη λίστα κατηγοριών που
εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης. Αναζητήστε την ένδειξη Password on
boot: και χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα <F5> ή <F6> για να ενεργοποιήσετε την εν
λόγω δυνατότητα.
93
Αναπαραγωγή ταινιών DVD
Όταν είναι εγκαταστηµένη η υποµονάδα DVD στην οπτική µονάδα δίσκου, µπορείτε
να αναπαράγετε ταινίες DVD στον υπολογιστή σας.
1
Εισαγωγή δίσκου DVD κινηµατογραφικής ταινίας.
Σηµαντικό! Κατά την εκκίνηση του προγράµµατος αναπαραγωγής
DVD για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό
περιοχής (region code). Οι δίσκοι DVD είναι χωρισµένοι σε 6
περιοχές. Αφού καθοριστεί ο κωδικός περιοχής στον οδηγό DVD σας,
θα παίζει δίσκους DVD µόνο αυτής της περιοχής. Μπορείτε να ορίσετε
τον κωδικό περιοχής έως πέντε φορές (συµπεριλαµβανοµένης της
πρώτης), µετά από τις οποίες ο κωδικός περιοχής θα γίνει µόνιµος. Η
επαναφορά του σκληρού σας δίσκου δεν επαναφέρει τον αριθµό των
φορών που έχει οριστεί ο κωδικός περιοχής. Ανατρέξτε στον πίνακα
παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο για πληροφορίες σχετικά µε τους
κωδικούς περιοχών ταινιών DVD.
2
Η ταινία DVD θα παίξει αυτόµατα µετά από µερικά δευτερόλεπτα.
Κωδικός Περιοχής
Χώρα ή Περιοχή
1
Η.Π.Α., Καναδάς
2
Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία
3
Νοτιοανατολική Ασία, Ταϊβάν, Νότιος Κορέα
4
Λατινική Αµερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
5
Πρώην ΕΣΣ∆, µέρη της Αφρικής, Ινδία
6
∆ηµοκρατία της Κίνας
Σηµείωση: Για να αλλάξετε τον κωδικό περιοχής, εισάγετε µια ταινία
DVD από µια διαφορετική περιοχή στον οδηγό DVD. Ανατρέξτε στη
βοήθεια online για περισσότερες πληροφορίες.
Ελληνικάη
Χρήση λογισµικού
Ελληνικάη
94
∆ιαχείριση ενέργειας
Αυτός ο υπολογιστής έχει ενσωµατωµένη µονάδα διαχείρισης ισχύος που
παρακολουθεί τη δραστηριότητα του συστήµατος. Η δραστηριότητα του συστήµατος
αναφέρεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαµβάνει µια ή περισσότερες από
τις παρακάτω συσκευές: Πληκτρολόγιο, ποντίκι, µονάδα δισκέτας, σκληρός δίσκος
και περιφερειακά συνδεδεµένα µε τις σειριακές και παράλληλες θύρες, και τη µνήµη
βίντεο. Αν δεν ανιχνευτεί δραστηριότητα για µια χρονική περίοδο (που ονοµάζεται
παύση αδράνειας), ο υπολογιστής σταµατάει µερικές ή όλες τις συσκευές για να
εξοικονοµήσει ενέργεια.
Αυτός ο υπολογιστής εφαρµόζει ένα σχέδιο διαχείρισης ενέργειας που υποστηρίζει
το Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), το οποίο επιτρέπει τη
µέγιστη διατήρηση ενέργειας και µέγιστη απόδοση την ίδια στιγµή. Τα Windows
χειρίζονται όλες τις εργασίες εξοικονόµησης ενέργειας για τον υπολογιστή σας.
95
Το πρόγραµµα Acer eRecovery Management είναι ένα εργαλείο που
χρησιµοποιείται για γρήγορη εκτέλεση της διαδικασίας εφεδρείας και επαναφοράς
του συστήµατος. Μπορείτε να δηµιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα εφεδρικό
αντίγραφο της τρέχουσας σύνθεσης του συστήµατος σε σκληρό δίσκο, CD ή DVD.
Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τη διαδικασία εφεδρείας/επαναφοράς της
προεπιλεγµένης εργοστασιακής εικόνας και να επανεγκαταστήσετε εφαρµογές και
προγράµµατα οδήγησης.
Το Acer eRecovery Management έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των ακόλουθων
λειτουργιών:
1
∆ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας
2
Εγγραφή εφεδρικού δίσκου
3
Επαναφορά και επανόρθωση
Το παρόν κεφάλαιο θα σας καθοδηγήσει µέσα από κάθε διαδικασία.
Σηµείωση: Η δυνατότητα αυτή διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα.
Όσον αφορά τα συστήµατα τα οποία δεν διαθέτουν ενσωµατωµένο
προγραµµατιστή εγγραφής οπτικών δίσκων, συνδέστε έναν εξωτερικό
προγραµµατιστή εγγραφής πριν εισέλθετε στο Acer eRecovery
Management για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες σχετίζονται µε
οπτικούς δίσκους.
Όταν χρησιµοποιείτε το Acer eRecovery Management, ενδέχεται να σας ζητηθεί να
καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης Empowering Technology για να συνεχίσετε.
Ο κωδικός πρόσβασης Empowering Technology ορίζεται χρησιµοποιώντας τη
γραµµή εργαλείων Empowering Technology ή κατά την εκτέλεση του Acer eLock
Management ή του Acer eRecovery Management για πρώτη φορά.
∆ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας
Μπορείτε µε ευκολία να δηµιουργήσετε πλήρη και γρήγορα (επαυξητικά) αντίγραφα
ασφαλείας εικόνων της σύνθεσης του συστήµατός σας σε σκληρό δίσκο από την
κύρια οθόνη τουAcer eRecovery Management.
Σηµείωση: Η δυνατότητα γρήγορης (επαυξητική) εφεδρείας διατίθεται
µόνο αφού εκτελεστεί πλήρης εφεδρεία.
Ελληνικάη
Acer eRecovery Management
Ελληνικάη
96
1
Πιέστε <Alt> + <F10> ή επιλέξτε Acer eRecovery Management από τη γραµµή
εργαλείων Empowering Technology για να εκκινήσετε το Acer eRecovery
Management.
2
Στο παράθυρο Acer eRecovery Management, επιλέξτε τον τύπο αντιγράφου
ασφαλείας που επιθυµείτε να δηµιουργήσετε χρησιµοποιώντας Full ή Fast.
3
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Εγγραφή εφεδρικού δίσκου
Χρησιµοποιώντας τη σελίδα Burn Disc του Acer eRecovery Management, µπορείτε
να εγγράψετε την προεπιλεγµένη εργοστασιακή εικόνα, ένα αντίγραφο ασφαλείας
εικόνας χρήστη, την τρέχουσα σύνθεση του συστήµατος ή ένα αντίγραφο ασφαλείας
εικόνας εφαρµογής σε CD ή DVD.
1
Πιέστε <Alt> + <F10> ή επιλέξτε Acer eRecovery Management από τη γραµµή
εργαλείων Empowering Technology για να εκκινήσετε το Acer eRecovery
Management.
2
Μεταβείτε στη σελίδα Burn Disc πιέζοντας το κουµπί Burn Disc.
3
Επιλέξτε τον τύπο αντιγράφου ασφαλείας (εργοστασιακή επιλογή, χρήστης,
τρέχουσα σύνθεση συστήµατος, εφαρµογή) που θα επιθυµούσατε να
εγγράψετε στο δίσκο. Επιλέγοντας να εγγράψετε ένα αντίγραφο ασφαλείας
χρήστη πραγµατοποιείται εγγραφή στο δίσκο του αντιγράφου ασφαλείας
εικόνας που δηµιουργήσατε τελευταίο.
4
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για την αποπεράτωση
της διαδικασίας.
Σηµείωση: ∆ηµιουργήστε µία προεπιλεγµένη εργοστασιακή εικόνα
όταν επιθυµείτε να εγγράψετε ένα δίσκο εκκίνησης που περιέχει
ολόκληρο το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή σας όπως σας
παραδόθηκε από το εργοστάσιο. Εάν επιθυµείτε ένα δίσκο που θα
επιτρέπει την περιήγηση στα περιεχόµενά του και την εγκατάσταση
επιλεγµένων προγραµµάτων οδήγησης και εφαρµογών,
δηµιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας εικόνας εφαρµογής αντί
αυτού - ο δίσκος αυτός δεν θα είναι δίσκος εκκίνησης.
97
Οι δυνατότητες επαναφοράς και επανόρθωσης επιτρέπουν την επαναφορά και
επανόρθωση του συστήµατος από µία προεπιλεγµένη εργοστασιακή εικόνα ή από
αντίγραφα ασφαλείας που εγγράψατε σε CD ή DVD παλαιότερα. Μπορείτε επίσης
να επανεγκαταστήσετε εφαρµογές και προγράµµατα οδήγησης για το σύστηµα Acer
που έχετε.
1
Πιέστε <Alt> + <F10> ή επιλέξτε Acer eRecovery Management από τη γραµµή
εργαλείων Empowering Technology για να εκκινήσετε το Acer eRecovery
Management.
2
Μεταβείτε στη σελίδα επαναφοράς και επανόρθωσης πιέζοντας το κουµπί
Restore.
3
Επιλέξτε το σηµείο εφεδρείας από το οποίο επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε
την επαναφορά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επανόρθωση του
συστήµατος από µία προεπιλεγµένη εργοστασιακή εικόνα, την επανόρθωση
από CD ή DVD που δηµιουργήσατε παλαιότερα ή την επανεγκατάσταση
εφαρµογών και προγραµµάτων οδήγησης.
4
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Ελληνικάη
Επαναφορά και επανόρθωση
Ελληνικάη
98
Αντιµετώπιση προβληµάτων στον
υπολογιστή µου
Αυτό το κεφάλαιο σας δίνει οδηγίες για το πώς να αντιµετωπίσετε συνηθισµένα
προβλήµατα του συστήµατος. ∆ιαβάστε το πριν να καλέσετε ένα τεχνικό, αν
παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα. Οι λύσεις σε πιο σοβαρά προβλήµατα απαιτούν
άνοιγµα του υπολογιστή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον υπολογιστή µόνοι σας.
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο
επισκευών για βοήθεια.
Συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων
Αυτός ο φορητός υπολογιστής ενσωµατώνει έναν προχωρηµένο σχεδιασµό που
προβάλει µηνύµατα αναφοράς σφαλµάτων στην οθόνη για να σας βοηθήσει να
επιλύσετε προβλήµατα.
Αν το σύστηµα αναφέρει ένα σφάλµα ή αν λάβει χώρα ένα σύµπτωµα σφάλµατος,
δείτε "Μηνύµατα σφαλµάτων". Αν το πρόβληµα δε µπορεί να επιλυθεί,
επικοινωνήστε µε τον πωλητή σας. ∆είτε "Αίτηση επισκευής" στη σελίδα 49.
Μηνύµατα σφαλµάτων
Αν λάβετε ένα µήνυµα σφάλµατος, σηµειώστε το µήνυµα και εκτελέστε τη διορθωτική
ενέργεια. Ο ακόλουθος πίνακας αναγράφει τα µηνύµατα σφαλµάτων σε αλφαβητική
σειρά µαζί µε τη συνιστάµενη ενέργεια δράσης.
Μηνύµατα σφαλµάτων
∆ιορθωτική ενέργεια
CMOS battery bad
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
CMOS checksum error
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Disk boot failure
Εισάγετε µια δισκέτα συστήµατος (εκκινήσιµη) στη
µονάδα δισκέτας (Α:), και έπειτα πατήστε <Enter> για
επανεκκίνηση.
Equipment configuration
error
Πατήστε <F2> (στη διάρκεια του POST) για να
εισέλθετε στην Εφαρµογή BIOS (BIOS utility)·
ακολούθως πατήστε Exit στο βοηθητικό πρόγραµµα
BIOS για επανεκκίνηση.
Hard disk 0 error
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Hard disk 0 extended type Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
error
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
I/O parity error
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
99
∆ιορθωτική ενέργεια
Keyboard error or no
keyboard connected
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Keyboard interface error
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Memory size mismatch
Πατήστε <F2> (στη διάρκεια του POST) για να
εισέλθετε στην Εφαρµογή BIOS (BIOS utility).
ακολούθως πατήστε Exit στο βοηθητικό πρόγραµµα
BIOS για επανεκκίνηση.
Αν συνεχίζετε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα µετά που θα ακολουθήσετε τις
διορθωτικές ενέργειες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον πωλητή σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών για βοήθεια. Μερικά προβλήµατα µπορεί να
λυθούν χρησιµοποιώντας την εφαρµογή BIOS (BIOS utility).
Ελληνικάη
Μηνύµατα σφαλµάτων
Ελληνικάη
100
Προειδοποιήσεις κανονισµών &
ασφαλείας
Ανακοίνωση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί πως συµµορφώνεται µε τα όρια για
µια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύµφωνα µε το Μέρος 15 (Part 15) των
Κανονισµών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή
προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεµβολές σε µια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η
συσκευή παράγει, χρησιµοποιεί, και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας
και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να
προκαλέσει βλαβερή παρεµβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όµως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια
συγκεκριµένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεµβολή
στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγµα που µπορεί να καθοριστεί µε το
άνοιγµα και το κλείσιµο του εξοπλισµού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιµάσει να
διορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα:
•
Επαναπροσανατολίστε ή µετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Αυξήστε το διαχωρισµό µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη.
•
Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα ή ένα κύκλωµα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης.
•
Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.
Ανακοίνωση: Προστατευµένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις µε άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται µε τη χρήση
προστατευµένων καλωδίων για να διατηρείται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς
FCC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κτλ) που
έχουν πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα όρια της Τάξης Β (Class B) µπορούν να
συνδεθούν µε αυτόν τον εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά
είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
µπορεί να ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτόν τον υπολογιστή.
101
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC.
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε µπορεί
να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία.
∆ιακήρυξη Συµµόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, διακηρύσσει πως αυτή η σειρά φορητών PC συµµορφώνεται
µε τις θεµελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
(Παρακαλούµε επισκεφτείτε την http://global.acer.com/products/notebook/regnb/index.htm για πλήρη τεκµηρίωση.)
Ανακοινώσεις για µόντεµ
TBR 21
Αυτός ο εξοπλισµός έχει εγκριθεί [Απόφαση Συµβουλίου 98/482/EC - "TBR 21"] για
µια τερµατική σύνδεση στο ∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο [Public Switched Telephone
Network (PSTN)]. Όµως, εξαιτίας των διαφορών µεταξύ των διαφορετικών PSTN
που παρέχονται σε διαφορετικές χώρες, η έγκριση από µόνη δεν παρέχει
απεριόριστη διαβεβαίωση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε τερµατικό σηµείο PSTN.
Στην περίπτωση προβληµάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον πάροχο του
εξοπλισµού σας στο πρώτο περιστατικό.
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Τα µέλη της ΕΕ από τον Απρίλιο Μάιο 2004 είναι: Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα,
Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία,
Φιλανδία, Σουηδία, και το Ηνωµένο Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Ουγγαρία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία,
Κύπρος και Μάλτα. Η χρήση επιτρέπεται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και τη Νορµανδία, την Ελβετία, Ισλανδία και το Λίχτενσταιν. Αυτή η συσκευή
πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους κανονισµούς και
περιορισµούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.
Ελληνικάη
Συνθήκες λειτουργίας
Ελληνικάη
102
∆ήλωση συµµόρφωσης λέιζερ
Ο οδηγός CD ή DVD που χρησιµοποιείται µε αυτόν τον υπολογιστή είναι ένα προϊόν
λέιζερ. Η ετικέτα κατάταξης του οδηγού CD ή DVD (που φαίνεται παρακάτω)
βρίσκεται στον οδηγό.
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΤΑΞΗΣ 1 (CLASS 1)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΟ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN
∆ήλωση εικονοστοιχείου LCD
Η µονάδα LCD παράγεται µε υψηλής-ακρίβειας τεχνικές κατασκευής. Παρόλα αυτά,
µερικά εικονοστοιχεία µπορεί περιστασιακά να πάθουν αφλογιστία ή να εµφανίζονται
ως µαύρες ή κόκκινες τελείες. Αυτό δεν έχει επήρεια στην καταγραµµένη εικόνα και
δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
∆ήλωση προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων
Macrovision
"Αρ. Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ 4.631.603, 4.819.098, 4.907.093, 5.315.448 και
6.516.132."
Το εν λόγω προϊόν ενσωµατώνει τεχνολογία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων
η οποία προστατεύεται από το τµήµα ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και άλλα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας προστασίας
πνευµατικών δικαιωµάτων θα πρέπει να εξουσιοδοτείται από τη Macrovision, και
προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις θέασης µόνο, εκτός και αν υπάρξει
διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision. Η αντίστροφη µηχανική ή
αποσυναρµολόγηση απαγορεύεται.
103
Σηµείωση: Οι παρακάτω ρυθµιστικές πληροφορίες είναι µόνο για
µοντέλα µε ασύρµατο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth.
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρµατη
χρήση.
Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις, αυτό το προϊόν µπορεί να περιέχει ή να µη περιέχει
ασύρµατες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρµατο LAN και/ή µονάδες Bluetooth). Οι
παρακάτω πληροφορίες είναι για προϊόντα µε τέτοιες συσκευές.
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕΚ όπως πιστοποιείται βάσει συµµόρφωσης µε το ακόλουθο
εναρµονισµένο πρότυπο:
•
•
•
Άρθρο 3.1(α) Υγεία και Ασφάλεια
•
EN60950-1:2001
•
EN50371:2002
•
EN50360:2002 (Ισχύει για µοντέλα µε τη λειτουργία 3G)
Άρθρο 3.1(b) EMC
•
EN301 489-1 V1.4.1:2002
•
EN301 489-17 V1.2.1:2002
•
EN301 489-3 V1.4.1:2002 (Ισχύει για µοντέλα µε ασύρµατο
ποντίκι/πληκτρολόγιο 27MHz )
•
EN301 489-7 V1.2.1:2002 (Ισχύει για µοντέλα µε τη λειτουργία
3G)
•
EN301 489-24 V1.2.1:2002 (Ισχύει για µοντέλα µε τη λειτουργία
3G)
Άρθρο 3.2 Χρήσεις φάσµατος
•
EN300 328 V1.5.1:2004
•
EN301 893 V1.2.3:2003
•
EN300 220-1 V1.3.1:2000 (Ισχύει για µοντέλα µε ασύρµατο
ποντίκι/πληκτρολόγιο 27MHz )
•
EN300 220-3 V1.1.1:2000 (Ισχύει για µοντέλα µε ασύρµατο
ποντίκι/πληκτρολόγιο 27MHz )
Ελληνικάη
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Ελληνικάη
104
•
EN301 511 V9.0.2:2003 (Ισχύει για µοντέλα µε τη λειτουργία 3G)
•
EN301 908-1 V2.2.1:2003 (Ισχύει για µοντέλα µε τη λειτουργία
3G)
•
EN301 908-2 V2.2.1:2003 (Ισχύει για µοντέλα µε τη λειτουργία
3G)
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Τα µέλη της ΕΕ από τον Απρίλιο Μάιος 2004 είναι: Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα,
Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία,
Φιλανδία, Σουηδία, και το Ηνωµένο Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Ουγγαρία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία,
Κύπρος και Μάλτα. Η χρήση επιτρέπεται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και τη Νορµανδία, την Ελβετία, Ισλανδία και το Λίχτενσταιν. Αυτή η συσκευή
πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους κανονισµούς και
περιορισµούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.
Η απαίτηση ασφάλειας FCC RF
Η ακτινοβολούµενη ισχύς εξόδου της κάρτας µίνι PCI ασύρµατου και της κάρτας
Bluetooth είναι πολύ κάτω από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC.
Παρόλα αυτά, η σειρά φορητών PC θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τέτοιο τρόπο
ώστε η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή στη διάρκεια κανονικής λειτουργίας να
ελαχιστοποιείται ως ακολούθως.
1
Ζητείται από τους χρήστες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας RF για
ασύρµατες συσκευές που περιλαµβάνονται στον οδηγό χρήστη της κάθε
συσκευής RF.
Προσοχή: Για συµφωνία µε τις απαιτήσεις συµµόρφωσης σε έκθεση
της FCC RF, µια απόσταση διαχωρισµού τουλάχιστον 20 εκ (8 ίντσες)
πρέπει να διατηρείται µεταξύ της κεραίας για την ενσωµατωµένη
κάρτα µίνι PCI ασύρµατου LAN που είναι ενσωµατωµένη στο τµήµα
της οθόνης και όλων των ανθρώπων.
105
Ελληνικάη
Σηµείωση: Ο ασύρµατος προσαρµογέας µίνι PCI της Acer υλοποιεί
τη λειτουργία της ποικιλοµορφίας µετάδοσης (transmission diversity).
Η λειτουργία δεν εκπέµπει ραδιοσυχνότητες ταυτόχρονα από τις δύο
κεραίες. Η επιλογή µιας από τις κεραίες πραγµατοποιείται αυτόµατα ή
χειροκίνητα (από τους χρήστες) ώστε να εξασφαλιστεί η καλή
ποιότητα των τηλεπικοινωνιών.
2
Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε εσωτερική χρήση λόγω της λειτουργίας της στο
εύρος συχνότητας από 5,15 έως 5,25 GHz. Η FCC απαιτεί αυτό το προϊόν να
χρησιµοποιείται σε εσωτερικό χώρο για να µειωθεί η πιθανότητα επιβλαβούς
παρεµβολής µε Κινητά ∆ορυφορικά συστήµατα ίδιων καναλιών.
3
Τα ραντάρ υψηλής ισχύος προσδιορίζονται ως οι πρωταρχικοί χρήστες των
συχνοτήτων από 5,25 έως 5,35 GHz και από 5,65 έως 5,85 GHz. Αυτοί οι
σταθµοί ραντάρ µπορούν να προκαλέσουν παρεµβολή µε και/ή να βλάψουν
αυτή τη συσκευή.
4
Μια ακατάλληλη εγκατάσταση ή µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µπορεί να
προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Επίσης,
οποιαδήποτε επέµβαση στην εσωτερική κεραία θα ακυρώσει την πιστοποίηση
κατά FCC και την εγγύησή σας.
Ελληνικάη
106
Καναδάς - Χαµηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια
(RSS-210)
a
Συνηθισµένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή, και
2. αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή,
περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
b
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
c
Λειτουργία στη συχνότητα των 5 GHz
•
Η συσκευή για τη συχνότητα των 5150-5250 MHz είναι µόνο για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους για να µειωθεί η πιθανότητα επιβλαβούς παρεµβολής σε
Κινητά ∆ορυφορικά συστήµατα ίδιου καναλιού.
•
Τα ραντάρ µεγάλης ισχύος προσδιορίζονται σαν βασικοί χρήστες (που σηµαίνει
πως έχουν προτεραιότητα) των συχνοτήτων 5250-5350 MHz και 5650-5850
MHz και αυτά τα ραντάρ µπορεί να προκαλέσουν παρεµβολές και/ή ζηµιά στις
συσκευές LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).
107
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
Notebook PC
Model number:
BL50
Machine type:
Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690
SKU number:
Aspire 568xxx/565 xxx/563xxx/561xxx/
561xZxxx/369xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Ελληνικάη
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
Ελληνικάη
108
We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product: Personal Computer
Trade Name: Acer
Model Number: BL50
Machine Type: Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690
SKU Number: Aspire 568xxx/565 xxx/563xxx/561xxx/561xZxxx/369xxx
("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of
the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken
and are in force to assure that production units of the same product will
continue comply with the requirements.
EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
•
EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
•
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
•
EN61000-3-2:2000, Class D
•
EN61000-3-3:1995 + A1:2001
•
EN55013:2001 + A1:2003 (applied to models with TV function)
•
EN55020:2002 + A1:2003 (applied to models with TV function)
Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
•
EN60950-1:2001
•
EN60065:2002 (applied to models with TV function)
Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal
connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
109
Design viewing distance
500 mm
Design inclination angle
0.0°
Design azimuth angle
90.0°
Viewing direction range class
Class IV
Screen tilt angle
85.0°
Design screen illuminance
•
Illuminance level:
[250 + (250cosα)] lx where α = 85°
•
•
•
Color: Source D65
Reflection class of LCD panel
(positive and negative polarity)
Ordinary LCD: Class I
Protective or Acer CrystalBrite™ LCD:
Class III
Image polarity
Both
Reference white:
Pre-setting of luminance and
color temperature @ 6500K
(tested under BM7)
•
•
•
Pixel fault class
Class II
Yn
u'n
v'n
Ελληνικάη
LCD panel ergonomic specifications
Ελληνικάη
110
Ευρετήριο
Symbols
πακέτο µπαταρίας
φροντίδα xv
πλήκτρα συντοµεύσεων 36
πλευρά
πίσω 20
δεξιά 19
αριστερή 18
µπροστινή 18
πληκτρολόγιο 33
πλήκτρα κλειδώµατος (lock keys)
33
πλήκτρα συντοµεύσεων 36
Πλήκτρα Windows 35
αντιµετώπιση προβληµάτων 46
προβλήµατα 45
πληκτρολόγιο 46
εκκίνηση 45
οθόνη 45
πρόσοψη 17
Πλήκτρα Windows 35
Προσαρµογέας (adapter) ρεύµατος
φροντίδα xv
ένταση
ρύθµιση 40
χαρακτηριστικά
στην ένδειξη 29
ήχος
αντιµετώπιση προβληµάτων 46
ρύθµιση της έντασης 40
A
επισκευή
πότε να επικοινωνήσετε xv
επιφάνεια αφής 31
πλήκτρο συντόµευσης 37
χρησιµοποιώντας 31 – 32
δήλωση
Προστασία πνευµατικών
δικαιωµάτων DVD 102
εγγύηση
Εγγύηση ∆ιεθνή Ταξιδιώτη 49
βοηθητικό πρόγραµµα
Εγκατάσταση του BIOS 92
Βοηθητικό πρόγραµµα BIOS
(BIOS utility) 92
ενιαίος σειριακός δίαυλος 85
αντιµετώπιση προβληµάτων
συµβουλές 98
αριθµητικό πληκτρολόγιο (num lock)
33
στην ένδειξη 29
αριστερή πλευρά 17
ερωτήσεις
ρύθµιση της τοποθεσίας για χρήση
µόντεµ 47
ασφάλεια
CD ή DVD 102
κλειδαριά 39 , 81
C
ηχεία
πλήκτρο συντόµευσης 37
αντιµετώπιση προβληµάτων
CD-ROM
εκτίναξη 39
46
D
DVD
93
E
Θύρα IEEE 1394 85
θύρες 83
καθαρισµός
υπολογιστή xv
κεφαλαία (caps lock) 33
στην ένδειξη 29
Κατάσταση νάρκης (Hibernation)
πλήκτρο συντόµευσης 37
κλείδωµα κύλισης (scroll lock) 33
Κάρτα υπολογιστή (PC Card)
εισαγωγή 86
εξαγωγή 86
I
µηνύµατα
σφαλµάτων 98
µηνύµατα σφαλµάτων 98
οθόνη
πλήκτρα συντόµευσης 37
αντιµετώπιση προβληµάτων
µνήµη
εγκατάσταση 88
ITW. ∆είτε εγγύηση
µόντεµ 83
45
111
Notebook Manager
χρήσιµο πλήκτρο
36
O
υπέρυθρες 84
υπολογιστή
φροντίδα του xiv
υπολογιστής
πληκτρολόγιο 33
απενεργοποίηση xiv
αποσύνδεση 77
εγκατάσταση ενός γραφείου στο
σπίτι 79
διεθνή ταξίδια 80
ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης
17
δυνατότητες 15
ασφάλεια 81
καθαρισµός xv
µετακίνηση 77
µεταφορά σπίτι 78
υπολογιστή 29
τοπικά ταξίδια 79
υποστήριξη
πληροφορίες 49
Ταινίες DVD
αναπαραγωγή 93
ταξίδι
διεθνείς πτήσεις 80
τοπικά ταξίδια 79
φροντίδα
πακέτου µπαταρίας xv
Προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος
xv
υπολογιστή xiv
συχνές ερωτήσεις 45
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (FAQ).
∆είτε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις
συστοιχία µπαταριών
Προειδοποίηση χαµηλής φόρτισης
µπαταρίας 53
έλεγχος στάθµης φόρτισης
µπαταρίας 53
χαµηλές συνθήκες 54
χρήση για πρώτη φορά 50
βελτιστοποίηση 53
αφαίρεση 52
µπαταριών 50
µεγιστοποίηση ωφέλιµης ζωής
50
τοποθέτηση 52
φόρτιση 52
φόρτιση
έλεγχος στάθµης 53
φωτεινότητα
πλήκτρα συντόµευσης 37
P
Power-On Self-Test (POST)
92
Ελληνικάη
N
Download PDF

advertising