Acer | Aspire 9400 | Acer Aspire 7100 User Manual

Aspire Σειρά 9400/7100
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Aspire Σειρά 9400/7100 Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 01/2006
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Incorporated.
Φορητό PC Aspire Σειρά 9400/7100
Αριθµός Μοντέλου: _____________________________
Σειριακός Αριθµός: _____________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: ____________________________
Τόπος Αγοράς: ________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
iii
Οδηγίες περί διάθεσης
Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίµµατα κατά τη
διάθεση. Για ελαχιστοποίηση της µόλυνσης και διασφάλιση της απόλυτης
προστασίας του παγκόσµιου περιβάλλοντος, παρακαλούµε φροντίστε για την
ανακύκλωση αυτής.
ΗΠΑ
Αφορά ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία περιλαµβάνουν µόνιτορ ή οθόνη τύπου LCD/CRT:
Η/Οι λυχνία(ες) στο εσωτερικό του εν λόγω προϊόντος περιέχει(ουν) υδράργυρο και
θα πρέπει ως εκ τούτου η ανακύκλωση ή διάθεσή της(τους) να πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των τοπικών, πολιτειακών ή οµοσπονδιακών νόµων. Για
περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών
στη διεύθυνση: www.eiae.org. Όσον αφορά τη διάθεση λυχνιών αναλόγως του
τύπου αυτών, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lamprecycle.org.
iv
Όλα µε τη σειρά τους
Θα επιθυµούσαµε να σας ευχαριστήσουµε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της
Acer µε σκοπό την αντιµετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.
Οι οδηγοί σας
Για να σας βοηθήσουµε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουµε
σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:
Πρώτα απ’ όλα, η αφίσα Μόνο για αρχάριους... σας βοηθάει να
ξεκινήσετε τη ρύθµιση του υπολογιστή σας.
Ο τυπωµένος Οδηγός Xρήστη παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες
και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες
πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ο υπολογιστής
µπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας,
ανατρέξτε στον AcerSystem User's Guide. Ο οδηγός αυτός
περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε θέµατα όπως τα
βοηθητικά προγράµµατα του συστήµατος, την επαναφορά
δεδοµένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιµετώπιση
προβληµάτων. Επιπλέον, περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την
εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισµούς όπως και
τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. ∆ιατίθεται
σε µορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προεγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα
για την πρόσβαση σε αυτόν.
1 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, στην επιλογή Όλα τα
προγράµµατα, και στην εντολή AcerSystem.
2 Κάντε κλικ στην επιλογή AcerSystem User's Guide.
Σηµείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστηµένο το
πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστηµένο το
Adobe Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, η επιλογή του
AcerSystem User's Guide θα εκτελέσει πρώτα το πρόγραµµα
εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά µε
το πώς να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader,
προσπελάστε το µενού Βοήθεια και Υποστήριξη.
Βασική φροντίδα και συµβουλές για τη χρήση
του υπολογιστή σας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, απλά πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί
τροφοδοσίας κάτω από την οθόνη LCD δίπλα στα πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Πρόσοψη" στη σελίδα 13 για τη θέση του κουµπιού ρεύµατος.
v
Για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
•
Χρησιµοποιήστε την εντολή Τερµατισµός (shutdown) των Windows
•
Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, στην επιλογή Απενεργοποίηση υπολογιστή
και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιµο.
Χρησιµοποιήστε το κουµπί τροφοδοσίας
Μπορείτε επίσης να κλείσετε τον υπολογιστή σας κλείνοντας το καπάκι της
οθόνης, ή πατώντας το συνδυασµό πλήκτρων ύπνου <Fn> + <F4>.
Σηµείωση: Αν δε µπορείτε να απενεργοποιήσετε κανονικά τον
υπολογιστή σας, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί
τροφοδοσίας για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να
απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής. Αν απενεργοποίησετε τον
υπολογιστή σας και θέλετε να τον ενεργοποιήσετε ξανά, περιµένετε
τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα πριν να τον ανοίξετε.
Φροντίδα του υπολογιστή σας
Ο υπολογιστή σας θα σας εξυπηρετεί καλά αν τον φροντίζετε.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή άµεσα σε ηλιακό φως. Μην τον τοποθετείτε κοντά
σε πηγές θερµότητας, όπως το καλοριφέρ.
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε θερµοκρασίες κάτω των 0 °C (32 °F) ή πάνω
των 50 °C (122 °F).
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε µαγνητικά πεδία.
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε βροχή ή υγρασία.
Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό στον υπολογιστή.
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε ισχυρές συγκρούσεις και δονήσεις.
Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε σκόνη και βρωµιά.
Ποτέ µην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στον υπολογιστή για να αποφύγετε την
πρόκληση ζηµιών.
Μην χτυπάτε δυνατά την οθόνη του υπολογιστή όταν την κλείνετε.
Ποτέ µην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε ανισόπεδες επιφάνειες.
Φροντίδα του προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος
Ακολουθούν µερικοί τρόποι φροντίδας του προσαρµογέα (adapter) ρεύµατός:
•
•
•
•
Μη συνδέετε τον προσαρµογέα σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
Μην πατάτε επάνω στο καλώδιο ρεύµατος ή τοποθετείτε βαριά αντικείµενα
επάνω του. Κατευθύνετε προσεκτικά το καλώδιο ρεύµατος και άλλα καλώδια
µακριά από µέρη που περνάει κόσµος.
Όταν βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα, µην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο, αλλά
τραβάτε το φις.
Οι συνολικές µετρήσεις ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι στο ρεύµα δε θα
πρέπει να ξεπερνάνε την αντοχή του καλωδίου αν χρησιµοποιείτε επέκταση.
Επίσης, η συνολική µέτρηση όλου του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος σε
µια πρίζα τοίχου δε θα πρέπει να ξεπερνάει την αντοχή της ασφάλειας.
vi
Φροντίδα του πακέτου µπαταρίας
Ακολουθούν µερικοί τρόποι για τη φροντίδα του πακέτου µπαταρίας:
•
•
•
Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες ίδιου τύπου για την αντικατάστασή τους.
Κλείστε το ρεύµα πριν να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες.
Μην παίζετε µε τις µπαταρίες. Κρατήστε τις µακριά από τα παιδιά.
Πετάξτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σύµφωνα µε τους τοπικούς
κανονισµούς. Ανακυκλώστε τις, όλες, αν είναι δυνατόν.
Καθαρισµός και επισκευή
Όταν καθαρίζετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
1
Κλείστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε το πακέτο µπαταρίας.
2
Αποσυνδέστε τον προσαρµογέα ρεύµατος.
3
Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό, υγρό πανί. Μη χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά
ή καθαριστικά σε σπρέι.
Αν συµβεί κάποιο από τα παρακάτω:
•
•
Ο υπολογιστής έπεσε στο έδαφος ή υπέστη ζηµιά το κεντρικό µέρος;
Ο υπολογιστής δε λειτουργεί κανονικά.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" στη σελίδα 38.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
µπορεί να ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτόν τον υπολογιστή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC.
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε µπορεί
να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία.
Ζητείται από τους χρήστες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας RF για ασύρµατες
συσκευές που περιλαµβάνονται στον οδηγό χρήστη της κάθε συσκευής RF.
Μια ακατάλληλη εγκατάσταση ή µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µπορεί να προκαλέσει
επιβλαβή παρεµβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Επίσης, οποιαδήποτε επέµβαση στην
εσωτερική κεραία θα ακυρώσει την πιστοποίηση κατά FCC και την εγγύησή σας.
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία, αυτή η
συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και να η
εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας, και για
πληροφορίες υποστήριξης, παρακαλούµε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας:
http://global.acer.com.
iii
iv
iv
iv
iv
v
v
vi
vi
1
2
4
5
6
8
9
10
12
13
13
15
15
16
17
18
19
23
24
25
25
27
27
28
29
31
32
32
33
33
34
34
36
37
38
41
41
41
Περιεχόµενα
Οδηγίες περί διάθεσης
Όλα µε τη σειρά τους
Οι οδηγοί σας
Βασική φροντίδα και συµβουλές για τη χρήση του υπολογιστή σας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
Φροντίδα του υπολογιστή σας
Φροντίδα του προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος
Φροντίδα του πακέτου µπαταρίας
Καθαρισµός και επισκευή
Acer Empowering Technology
Acer eDataSecurity Management
Acer eLock Management
Acer ePerformance Management
Acer eRecovery Management
Acer eSettings Management
Acer eNet Management (για ορισµένα µοντέλα)
Acer ePower Management
Acer ePresentation Management
Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer
Πρόσοψη
Πρόσοψη µε το καπάκι κλειστό
Αριστερή πλευρά
∆εξιά πλευρά
Πίσω πλευρά
Άποψη βάσεως
Προδιαγραφές
Ενδείξεις
Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης
Επιφάνεια Αφής
Βασικά πράγµατα για το µαξιλαράκι αφής
Χρήση του πληκτρολογίου
Πλήκτρα προστασίας και ενσωµατωµένο αριθµητικό
υποπληκτρολόγιο
Πλήκτρα Windows
Πλήκτρα συντόµευσης
Ειδικό Πλήκτρο
Εκτίναξη του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου (CD ή DVD)
Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας
Ήχος
Ρύθµιση της έντασης ήχου
Χρήση των βοηθητικών προγραµµάτων
Acer GridVista (συµβατό µε απεικόνιση διπλής οθόνης)
Launch Manager
Norton AntiVirus
Συχνές ερωτήσεις
Αίτηση επισκευής
Εγγύηση ∆ιεθνή Ταξιδιώτη
(International Travelers Warranty; ITW)
Πριν να τηλεφωνήσετε
Acer Arcade
Εύρεση και αναπαραγωγή περιεχοµένου
Ρυθµίσεις
Στοιχεία ελέγχου του Arcade
Στοιχεία Ελέγχου Πλοήγησης
Στοιχεία Ελέγχου Αναπαραγωγής
Εικονικό πληκτρολόγιο
Λειτουργία παρασκηνίου
Σινεµά
Ρυθµίσεις
Άλµπουµ
Επεξεργασία εικόνων
Ρυθµίσεις προβολής διαφανειών
Βίντεο
Αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο.
Στιγµιότυπο
Επεξεργασία βίντεο
Μουσική
Εγγραφή DVD
Συγγραφή CD/DVD
Για να πάρετε το φορητό PC µαζί σας
Αποσύνδεση από το γραφείο
Μετακίνηση
Προετοιµασία του υπολογιστή
Τι να φέρετε στις συναντήσεις
Μεταφορά του υπολογιστή σπίτι
Προετοιµασία του υπολογιστή
Τι να φέρετε µαζί σας
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
Εγκατάσταση ενός γραφείου στο σπίτι
Ταξίδι µε τον υπολογιστή
Προετοιµασία του υπολογιστή
Τι να φέρετε µαζί σας
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
∆ιεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή
Προετοιµασία του υπολογιστή
Τι να φέρετε µαζί σας
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
Ασφάλεια του υπολογιστή σας
Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας
Χρήση κωδικών πρόσβασης
Καταχώριση κωδικών πρόσβασης
Καθορισµός κωδικών πρόσβασης
Επέκταση µέσω των επιλογών
Επιλογές συνδεσιµότητας
Μόντεµ φαξ/δεδοµένων
Ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύου
Universal Serial Bus (USB)
Υποδοχή κάρτας υπολογιστή (PC Card slot)
Εγκατάσταση µνήµης
Βοηθητικό πρόγραµµα BIOS
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
52
52
52
52
53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
56
56
56
56
57
57
58
58
58
59
59
60
61
62
Σειρά εκκίνησης
Ενεργοποίηση της λειτουργίας disk-to-disk recovery
(επανόρθωση δίσκου σε δίσκο)
Κωδικός πρόσβασης
Χρήση λογισµικού
Αναπαραγωγή ταινιών DVD
∆ιαχείριση ενέργειας
Acer eRecovery Management
∆ηµιουργία εφεδρικού αντιγράφου
Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο
∆ηµιουργία CD εικόνας των προεπιλεγµένων εργοστασιακών
ρυθµίσεων
Επανεγκατάσταση λογισµικού σε πακέτο χωρίς CD
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Αντιµετώπιση προβληµάτων στον υπολογιστή µου
Συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων
Μηνύµατα σφαλµάτων
Προειδοποιήσεις κανονισµών & ασφαλείας
Κατευθυντήριες Οδηγίες Συµµόρφωσης µε ENERGY STAR
Ανακοίνωση FCC
Ανακοινώσεις για µόντεµ
Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας
∆ήλωση συµµόρφωσης λέιζερ
∆ήλωση εικονοστοιχείου LCD
∆ήλωση προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων Macrovision
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Γενικά
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Η απαίτηση ασφάλειας FCC RF
Καναδάς - Χαµηλής ισχύος συσκευές ραδιοεπικοινωνιών που
χρειάζονται άδεια (RSS-210)
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for CE Marking
Ευρετήριο
62
62
62
63
63
64
65
65
66
66
67
67
69
69
69
71
71
71
72
73
74
75
75
75
75
76
76
78
79
80
81
1
Η καινοτόµος Empowering Technology της Acer διευκολύνει την πρόσβασή σας στις
συχνά χρησιµοποιούµενες λειτουργίες όπως και τη διαχείριση του νέου σας φορητού
υπολογιστή Acer. ∆ιαθέτει τα ακόλουθα εύχρηστα βοηθητικά προγράµµατα:
•
•
•
•
•
•
•
•
Το Acer eDataSecurity Management προστατεύει τα δεδοµένα µε τη βοήθεια
κωδικών πρόσβασης και εξελιγµένων αλγορίθµων κρυπτογράφησης.
Το Acer eLock Management περιορίζει την πρόσβαση στα εξωτερικά µέσα
αποθήκευσης.
Το Acer ePerformance Management βελτιώνει τις επιδόσεις του συστήµατος
βελτιστοποιώντας το χώρο του δίσκου, και τις ρυθµίσεις µνήµης και µητρώου.
Το Acer eRecovery Management εκτελεί διαδικασίες εφεδρείας/
επανόρθωσης των δεδοµένων µε ευελιξία, αξιοπιστία και αρτιότητα.
Το Acer eSettings Management διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες
του συστήµατος και την επιλογή των ρυθµίσεων.
Το Acer eNet Management φροντίζει για την έξυπνη σύνδεση µε διάφορα
τοπικά δίκτυα (για ορισµένα µοντέλα).
Το Acer ePower Management επεκτείνει την ισχύ της µπαταρίας µέσω
ευέλικτων προφίλ χρήσης.
Το Acer ePresentation Management συνδέεται σε προβολέα και διευκολύνει
την επιλογή των ρυθµίσεων της οθόνης.
Empowering Technology
Acer Empowering Technology
Empowering Technology
2
Για περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε το πλήκτρο <
> ώστε να εµφανιστεί το
µενού Empowering Technology, ακολούθως κάντε κλικ στο κατάλληλο βοηθητικό
πρόγραµµα και επιλέξτε τη λειτουργία Help (Βοήθεια).
Acer eDataSecurity Management
Το Acer eDataSecurity Management είναι ένα εύχρηστο βοηθητικό πρόγραµµα
κρυπτογράφησης αρχείων που προστατεύει τα αρχεία σας από την πρόσβαση σε
αυτά µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων. Είναι κατάλληλα ενσωµατωµένο στο Windows
Explorer ως επέκταση φλοιού για ταχύτατη και απλούστατη κρυπτογράφηση/
αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων και υποστηρίζει επίσης κρυπτογράφηση
αρχείων εν κινήσει για τα MSN Messenger και Microsoft Outlook.
∆ιατίθενται δύο κωδικοί πρόσβασης προς χρήση για την κρυπτογράφηση/
αποκρυπτογράφηση ενός αρχείου: ο κωδικός πρόσβασης επόπτη και ο ειδικός
κωδικός πρόσβασης κάθε αρχείου. Ο κωδικός πρόσβασης επόπτη είναι ένας
“κύριος” κωδικός πρόσβασης ο οποίος µπορεί να αποκρυπτογραφήσει οποιοδήποτε
αρχείο του συστήµατός σας, ο ειδικός κωδικός πρόσβασης κάθε αρχείου εκχωρείται
κατά την κρυπτογράφηση του συγκεκριµένου αρχείου.
Ο οδηγός εγκατάστασης του Acer eDataSecurity Management σας προτρέπει στην
καταχώρηση ενός κωδικού πρόσβασης επόπτη και ενός προεπιλεγµένου ειδικού
κωδικού πρόσβασης κάθε αρχείου. Ο συγκεκριµένος ειδικός κωδικός πρόσβασης
κάθε αρχείου χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση των αρχείων ως
προεπιλεγµένη ρύθµιση, έχετε όµως τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα δικό σας ειδικό
κωδικό πρόσβασης για κάθε αρχείο κατά την κρυπτογράφηση του συγκεκριµένου
αρχείου.
Σηµείωση: Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιµοποιείται για την
κωδικοποίηση ενός αρχείου είναι το µοναδικό κλειδί που χρειάζεται το
σύστηµα για την αποκωδικοποίησή του. Εάν χάσετε τον κωδικό
πρόσβασης, ο κωδικός πρόσβασης επόπτη είναι το µοναδικό άλλο
κλειδί που είναι ικανό για την αποκρυπτογράφηση του αρχείου. Εάν
χάσετε και τους δύο κωδικούς πρόσβασης, δεν υπάρχει πλέον κανείς
άλλος τρόπος να αποκωδικοποιήσετε το κωδικοποιηµένο αρχείο!
Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια όλων των σχετικών κωδικών
ασφαλείας!
3
Empowering Technology
Empowering Technology
4
Acer eLock Management
To Acer eLock Management είναι ένα βοηθητικό πρόγραµµα ασφαλείας που
επιτρέπει το κλείδωµα των αφαιρούµενων µονάδων δεδοµένων, των µονάδων
οπτικών δίσκων και των δισκετών ώστε να διασφαλίζεται η µη κλοπή των
δεδοµένων όταν ο φορητός υπολογιστής µένει αφύλακτος.
•
Removable data devices (Οι αφαιρούµενες µονάδες δεδοµένων) —
περιλαµβάνουν µονάδες USB δίσκων, µονάδες USB τύπου στυλό, µονάδες
USB τύπου flash, µονάδες USB τύπου mp3, αναγνώστες USB καρτών
αποθήκευσης, µονάδες δίσκων IEEE 1394 και οποιονδήποτε άλλο τύπο
αφαιρούµενης µονάδας δίσκου (removable data devices) η οποία µπορεί να
λειτουργεί ως σύστηµα αποθήκευσης αρχείων όταν συνδέεται µε το σύστηµα.
•
Optical drive devices (Οι µονάδες οπτικών δίσκων) — περιλαµβάνουν
οποιοδήποτε είδος µονάδων CD-ROM ή µονάδων DVD-ROM.
•
Floppy disk drives (Οι µονάδες δισκετών) — περιλαµβάνουν µόνον τις δισκέτες
3,5 ιντσών.
Για ενεργοποίηση του Acer eLock Management, θα πρέπει πρώτα να ορισθεί ένας
κωδικός πρόσβασης. Μόλις ορισθεί ο κωδικός πρόσβασης, µπορείτε να ορίσετε
κωδικούς προστασίας για οποιοδήποτε από τα τρία είδη µονάδων. Ο(Οι)
κωδικός(οι) προστασίας ορίζεται(νται) αµέσως χωρίς να είναι απαραίτητη η
επανεκκίνηση του συστήµατος, και παραµένει(ουν) εν ισχύ µετά από κάθε
επανεκκίνηση, έως ότου δοθεί εντολή για την απενεργοποίησή του(τους).
Εάν δεν ορίσετε κωδικό πρόσβασης, το Acer eLock Management επαναφέρει το
σύστηµα στην προκαθορισµένη αρχική κατάσταση λειτουργίας απενεργοποιώντας
όλους τους κωδικούς προστασίας.
Σηµείωση: Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν υπάρχει τρόπος
επαναφοράς του εκτός αν πραγµατοποιηθεί αναδιαµόρφωση του
φορητού υπολογιστή ή τον προσκοµίσετε σε κάποιο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Acer. Φροντίστε για την αποµνηµόνευση
του κωδικού πρόσβασης ή την καταγραφή του σε ασφαλές µέρος.
5
Empowering Technology
Acer ePerformance Management
Το Acer ePerformance Management είναι ένα εργαλείο βελτιστοποίησης του
συστήµατος που βελτιώνει σηµαντικά τις επιδόσεις του φορητού υπολογιστή της
Acer. Παρέχει τις ακόλουθες επιλογές µε σκοπό τη βελτίωση της συνολικής
επίδοσης του συστήµατος:
•
Memory optimization (Βελτιστοποίηση της µνήµης) — απελευθέρωση της µη
χρησιµοποιούµενης µνήµης και έλεγχος της χρήσης.
•
Disk optimization (Βελτιστοποίηση του δίσκου) — αφαίρεση των µη
απαραίτητων στοιχείων και αρχείων.
•
Speed optimization (Βελτιστοποίηση ταχύτητας) — βελτίωση των δυνατοτήτων
χρήσης και των επιδόσεων του συστήµατος σε περιβάλλον Windows XP.
Empowering Technology
6
Acer eRecovery Management
Το Acer eRecovery Management είναι ένα ισχυρότατο βοηθητικό πρόγραµµα το
οποίο αποφεύγει την ανάγκη για δίσκους επαναφοράς που παρέχονται από τον
κατασκευαστή. Το βοηθητικό πρόγραµµα Acer eRecovery Management
καταλαµβάνει χώρο σε κρυφό διαµέρισµα του σκληρού δίσκου του συστήµατος. Τα
αντίγραφα ασφαλείας που δηµιουργεί ο χρήστης αποθηκεύονται στη µονάδα D:\. Το
Acer eRecovery Management σας παρέχει τα ακόλουθα:
•
Προστασία µέσω κωδικών πρόσβασης.
•
Επαναφορά εφαρµογών και µονάδων.
•
Αντίγραφα ασφαλείας εικόνων/δεδοµένων:
•
•
∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο σκληρό δίσκο (συγκεκριµένο
σηµείο επαναφοράς).
•
∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε CD/DVD.
Εργαλεία επαναφοράς εικόνων/δεδοµένων:
•
Επαναφορά από κρυφό διαµέρισµα (προκαθορισµένες εργοστασιακές
ρυθµίσεις).
•
Επαναφορά από το σκληρό δίσκο (το πλέον συχνά καθοριζόµενο από το
χρήστη σηµείο επαναφοράς).
•
Επαναφορά από CD/DVD.
7
Empowering Technology
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα "Acer eRecovery
Management" στη σελίδα 65 του εγχειριδίου µε τίτλο AcerSystem User's Guide.
Σηµείωση: Εάν στη συσκευασία του υπολογιστή σας δεν
περιλαµβάνεται CD Επαναφοράς ή CD Συστήµατος, παρακαλούµε
χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα "System backup to optical disk" του
Acer eRecovery Management για την εγγραφή εικόνας ασφαλείας σε
CD ή DVD. Προς διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος
κατά την επαναφορά του συστήµατός σας χρησιµοποιώντας CD ή το
Acer eRecovery Management, αποσυνδέστε όλα τα περιφερειακά
(εκτός του εξωτερικού Acer ODD [µονάδα οπτικού δίσκου], εάν ο
υπολογιστής διαθέτει µία τέτοια µονάδα), συµπεριλαµβανοµένου και
του Acer ezDock.
Empowering Technology
8
Acer eSettings Management
Το Acer eSettings Management επιτρέπει την επιθεώρηση των προδιαγραφών
υλικού και την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του συστήµατος.
Επιπλέον, το Acer eSettings Management σας παρέχει τη δυνατότητα
βελτιστοποίησης του λειτουργικού συστήµατος Windows, ώστε ο υπολογιστής να
λειτουργεί ταχύτερα, οµαλότερα και καλύτερα.
Επιπλέον το Acer eSettings Management:
•
Παρέχει µια απλούστατη γραφική διεπαφή χρήστη για απρόσκοπτη πλοήγηση
µέσα στο πρόγραµµα.
•
Απεικονίζει τη γενική κατάσταση του συστήµατος και προηγµένη
παρακολούθηση για δυναµικούς χρήστες.
•
Καταγράφει την αφαίρεση ή αντικατάσταση ενός εξαρτήµατος υλικού.
•
Επιτρέπει τη µετακόµιση προσωπικών ρυθµίσεων.
•
Τηρεί ηµερολόγιο του ιστορικού όλων των συναγερµών που έχουν προηγηθεί.
9
Το Acer eNet Management διευκολύνει την τάχιστη και απλούστατη σύνδεση σε
ενσύρµατα αλλά και ασύρµατα δίκτυα σε διάφορες τοποθεσίες. Για πρόσβαση στο
συγκεκριµένο βοηθητικό πρόγραµµα, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Acer eNet
Management" του φορητού υπολογιστή ή πραγµατοποιήστε εκκίνηση του
προγράµµατος από το µενού Έναρξη. Έχετε επίσης τη δυνατότητα ρύθµισης του
Acer eNet Management ώστε αυτό να ενεργοποιείται αυτόµατα κάθε φορά που
πραγµατοποιείτε εκκίνηση του PC.
Το Acer eNet Management ανιχνεύει αυτόµατα τις βέλτιστες ρυθµίσεις για µια νέα
τοποθεσία, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ελευθερία στη χειροκίνητη επιλογή των
ρυθµίσεων που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας, κάνοντας απλά δεξιό κλικ στο
εικονίδιο από τη γραµµή εργασιών.
Το Acer eNet Management έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των ρυθµίσεων δικτύου
µιας τοποθεσίας σε ένα προφίλ και της αυτόµατης εφαρµογής του κατάλληλου
προφίλ κατά τη µετακίνηση από µία τοποθεσία σε άλλη. Οι αποθηκευόµενες
ρυθµίσεις περιλαµβάνουν τις ρυθµίσεις σύνδεσης δικτύου (ρυθµίσεις IP και DNS,
στοιχεία ασύρµατου AP, κ.λ.π.), καθώς επίσης και τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του
εκτυπωτή. Για λόγους προστασίας και ασφαλείας το Acer eNet Management δεν
αποθηκεύει πληροφορίες που αφορούν το όνοµα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης.
Empowering Technology
Acer eNet Management (για ορισµένα µοντέλα)
Empowering Technology
10
Acer ePower Management
Το Acer ePower Management διαθέτει µια απλούστατη διεπαφή χρήστη. Για
εκτέλεση, επιλέξτε το Acer ePower Management από τη διεπαφή του Empowering
Technology, ή κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Acer ePower Management από το
συρτάρι εργασιών.
AC mode (λειτουργία εναλλασσόµενου ρεύµατος)
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι "Maximum Performance" (µέγιστες επιδόσεις).
Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU), τη
φωτεινότητα της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) όπως και άλλες ρυθµίσεις, ή να
κάνετε κλικ στα ανάλογα κουµπιά ώστε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις
ακόλουθες λειτουργίες: Ασύρµατο LAN, Bluetooth, CardBus, κάρτα µνήµης, ήχο, και
ενσύρµατο LAN.
DC mode (λειτουργία συνεχούς ρεύµατος)
Αναλόγως της χρήσης, υπάρχουν τέσσερα προκαθορισµένα προφίλ —
Entertainment (ψυχαγωγία), Presentation (παρουσίαση), Word Processing
(επεξεργασία κειµένου), και Maximum Battery (µέγιστη ισχύς µπαταρίας). Ή,
µπορείτε να καθορίσετε έως και τρία δικά σας προφίλ.
11
∆ηµιουργία νέου προγράµµατος τροφοδοσίας
Εκχώρηση ονόµατος για το νέο πρόγραµµα.
2
Επιλέξτε το υπάρχον πρόγραµµα για χρήση ως πρότυπο.
3
Επιλέξτε εάν η χρήση αφορά τροφοδοσία από δίκτυο εναλλασσόµενου
ρεύµατος (AC) ή λειτουργία µπαταρίας.
4
Επιλέξτε τις επιλογές τροφοδοσίας που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες
σας, ακολούθως κάντε κλικ στο OK.
5
Το νέο προφίλ θα εµφανιστεί στην κύρια οθόνη.
Κατάσταση µπαταρίας
Για εκτιµήσεις σε πραγµατικό χρόνο όσον αφορά τη ζωή της µπαταρίας βάσει της
τρέχουσας χρήσης, ανατρέξτε στον πίνακα στην κάτω αριστερή πλευρά του
παραθύρου.
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην ένδειξη "Advanced Settings" (ρυθµίσεις για
προχωρηµένους) όσον αφορά τα κάτωθι:
•
Ρύθµιση των ειδοποιήσεων.
•
Επαναφόρτωση των προκαθορισµένων εργοστασιακών ρυθµίσεων.
•
Επιλογή των ενεργειών που θα εκτελεστούν όταν το κλείσετε το καπάκι, και
καθορισµός των κωδικών για την πρόσβαση στο σύστηµα µετά από
αδρανοποίηση ή αναµονή.
•
Προβολή πληροφοριών σχετικά µε το Acer ePower Management.
Empowering Technology
1
Empowering Technology
12
Acer ePresentation Management
Το Acer ePresentation Management σας επιτρέπει να επιλέξετε από τις δύο πλέον
κοινές αναλύσεις προβολέα: XGA και SVGA.
13
Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα
Μόνο για αρχάριους..., θα σας περιγράψουµε τα διάφορα µέρη του νέου σας
φορητού υπολογιστή της Acer.
Πρόσοψη
#
1
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
Οθόνη απεικόνισης Αποκαλούµενη επίσης Οθόνη Υγρών
Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD),
απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή.
Ελληνικάη
Μια ξενάγηση του φορητού
υπολογιστή Acer
Ελληνικάη
14
#
Εικονίδιο Στοιχείο
Περιγραφή
2
Ενδεικτικές λυχνίες ∆ίοδοι φωτοεκποµπής (Light-Emitting
κατάστασης
Diodes; LED) οι οποίες ανάβουν για να
δηλώσουν την κατάσταση των λειτουργιών
του υπολογιστή και των διαφόρων
εξαρτηµάτων.
3
Κουµπί λυχνία
ασύρµατης
επικοινωνίας
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ασύρµατη
λειτουργία. ∆ηλώνει την κατάσταση της
επικοινωνίας ασύρµατου LAN.
4
Κουµπί λυχνία
επικοινωνίας
Bluetooth
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία
Bluetooth. ∆ηλώνει την κατάσταση της
επικοινωνίας Bluetooth.
5
Μικρόφωνο
Εσωτερικό µικρόφωνο για στερεοφωνικές
ηχογραφήσεις.
6
Ταµπλέτα αφής
Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή
που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
7
Το αριστερό και το δεξιό κουµπί λειτουργούν
Κουµπιά κλικ
(αριστερό, κεντρικό σαν το αριστερό και το δεξιό κουµπί του
ποντικιού, το κεντρικό κουµπί εξυπηρετεί ως
και δεξιό)
κουµπί κύλισης 4 κατευθύνσεων.
8
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
∆ηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
9
Ενδεικτική λυχνία
µπαταρίας
∆ηλώνει την κατάσταση της µπαταρίας του
υπολογιστή.
10
Ενδεικτική λυχνία
επικοινωνίας
Bluetooth
∆ηλώνει την κατάσταση της επικοινωνίας
Bluetooth.
11
Ενδεικτική λυχνία
ασύρµατης
επικοινωνίας
∆ηλώνει την κατάσταση της επικοινωνίας
ασύρµατου LAN.
12
Στήριγµα παλάµης
Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη
χρήση του υπολογιστή.
13
Πληκτρολόγιο
Χρησιµοποιείται για την καταχώρηση
δεδοµένων στον υπολογιστή.
14
Κουµπί
τροφοδοσίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον
υπολογιστή.
15
Πλήκτρα ταχείας
εκτέλεσης
Κουµπιά για την εκτέλεση συχνά
χρησιµοποιούµενων προγραµµάτων.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα ταχείας
εκτέλεσης" στη σελίδα 24 για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
15
#
Εικονίδιο
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Ηχεία
Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν
στερεοφωνικό ήχο.
2
Βύσµα (τζακ)
γραµµής εισόδου
∆έχεται συσκευές µε γραµµή εισόδου
ακουστικού σήµατος (π.χ. συσκευή
αναπαραγωγής ήχου από CD,
στερεοφωνικό γουόκµαν).
3
Βύσµα (τζακ)
µικροφώνου
∆έχεται είσοδο από εξωτερικά
µικρόφωνα.
4
Βύσµα (τζακ)
ακουστικών/ηχείων/
γραµµής εξόδου µε
υποστήριξη S/PDIF
Συνδέεται σε συσκευές µε γραµµή εξόδου
ακουστικού σήµατος (π.χ. ηχεία,
ακουστικά).
5
Μάνδαλο
Χρησιµοποιείται για την ασφάλιση και
απασφάλιση του καπακιού.
Αριστερή πλευρά
#
1
Εικονίδιο
Στοιχείο
Περιγραφή
Υποδοχή λουκέτου
τύπου Kensington
Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας
υπολογιστή συµβατό µε Kensington.
Ελληνικάη
Πρόσοψη µε το καπάκι κλειστό
Ελληνικάη
16
#
Εικονίδιο
Στοιχείο
Περιγραφή
2
Μονάδα οπτικού
δίσκου
Εσωτερική µονάδα οπτικού δίσκου,
δέχεται CD ή DVD (θυρίδα φόρτωσης ή
συρτάρι φόρτωσης αναλόγως του
µοντέλου).
3
Φωτεινός ενδείκτης
πρόσβασης οπτικού
δίσκου
Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της
µονάδας οπτικού δίσκου (η θέση
εξαρτάται από το µοντέλο).
4
Κουµπί εκτίναξης της Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη του
µονάδας οπτικού
συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου
δίσκου
από τη µονάδα (η θέση εξαρτάται από το
µοντέλο).
5
Οπή έκτακτης
εκτίναξης
Εκτίναξη του συρταριού της µονάδας
οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιηµένος (η θέση εξαρτάται
από το µοντέλο).
∆εξιά πλευρά
#
Εικονίδιο
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Κουµπί εκτίναξης
υποδοχής κάρτας
PC
Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη της
κάρτας PC από την υποδοχή.
2
Υποδοχή κάρτας PC
∆έχεται µία κάρτα PC Tύπου ΙΙ.
3
3 θύρες USB 2.0
Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
4
Θυρίδες εξαερισµού
∆ιατηρούν τον υπολογιστή σε χαµηλή
θερµοκρασία, ακόµη και ύστερα από
παρατεταµένη χρήση.
5
Τζακ εισόδου
συνεχούς ρεύµατος
(DC)
Συνδέεται σε προσαρµογέα
εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC).
17
#
Εικονίδιο
Ελληνικάη
Πίσω πλευρά
Στοιχείο
Περιγραφή
1
2 θύρες USB 2.0
Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0
(π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB).
2
Θύρα εξωτερικής
οθόνης απεικόνισης
(VGA)
Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης
(π.χ. εξωτερικό µόνιτορ, προβολέα LCD).
3
Θύρα µόντεµ
(RJ-11)
Συνδέεται σε τηλεφωνική γραµµή.
4
Θύρα Ethernet
(RJ-45)
Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100.
5
Μπαταρία
Τροφοδοτεί τον υπολογιστή.
Ελληνικάη
18
Άποψη βάσεως
#
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Μάνδαλο απασφάλισης
της µπαταρίας
Απασφαλίζει τη µπαταρία για αφαίρεση.
2
Ανεµιστήρας ψύξης
Βοηθά στη διατήρηση του υπολογιστή σε χαµηλή
θερµοκρασία.
Σηµείωση: Μην καλύπτετε ή παρεµποδίζετε το
άνοιγµα του ανεµιστήρα.
3
Φατνίο µίνι κάρτας PCI
Περιέχει τη µίνι κάρτα PCI του υπολογιστή.
4
Θυρίδες εξαερισµού
∆ιατηρούν τον υπολογιστή σε χαµηλή
θερµοκρασία, ακόµη και ύστερα από
παρατεταµένη χρήση.
5
∆ιαµέρισµα µνήµης
Περιέχει την κύρια µνήµη του υπολογιστή.
6
Φατνίο σκληρού δίσκου
Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή
(ασφαλίζεται µε βίδες).
7
Λουκέτο µπαταρίας
Ασφαλίζει τη µπαταρία στη θέση της.
8
Φατνίο µπαταρίας
Περιέχει τη συστοιχία µπαταριών του
υπολογιστή.
19
Λειτουργικό
σύστηµα
•
Γνήσια Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
•
Γνήσια Windows® XP Professional (Service Pack 2)
Πλατφόρµα
Aspire Σειρά 9400
Κινητή τεχνολογία Intel® Centrino®, µε τις εξής δυνατότητες:
•
Μικροεπεξεργαστής Intel® Pentium® 740/750/760/770/780
(λανθάνουσα µνήµη L2 2 MB, 1,73/1,86/2/2,13/2,26 GHz,
533 MHz FSB), ή
•
Μικροεπεξεργαστής Intel® Pentium® 735 (λανθάνουσα
µνήµη L2 2 MB, 1,70 GHz, 400 MHz FSB) ή µεταγενέστερος
•
Σύνολο τσιπ τύπου 915PM/915GM Express της Intel®
•
Ενσωµατωµένη λύση Wi-Fi CERTIFIED™ µε σύνδεση
δικτύου Intel® PRO/Wireless 2200BG (διπλή λειτουργίας
802.11b/g), που υποστηρίζει ασύρµατη τεχνολογία
Acer SignalUp™
Aspire Σειρά 7100
•
Μικροεπεξεργαστής Intel® Celeron® 370/380/390
(λανθάνουσα µνήµη L2 1 MB, 1,50/1,60/1,70 GHz, 400 MHz
FSB) ή µεταγενέστερος
•
Σύνολο τσιπ κινητής τεχνολογίας Intel® 910GML Express
•
Ολοκληρωµένη λύση Acer InviLink™ 802.11b/g
Wi-Fi CERTIFIED™, που υποστηρίζει ασύρµατη τεχνολογία
Acer SignalUp™
Μνήµη
συστήµατος
Μνήµη DDR2 256/512 MB στα 533 MHz, αναβαθµίσιµη στα
2 GB µε δύο µονάδες soDIMM (υποστήριξη διπλού καναλιού)
Ελληνικάη
Προδιαγραφές
Ελληνικάη
20
Οθόνη
απεικόνισης
και γραφικά
•
Έγχρωµη οθόνη TFT LCD 17,1" WXGA+, µε ανάλυση
1440 x 900 pixels, που υποστηρίζει ταυτόχρονη προβολή
πολλών παραθύρων σε διπλές οθόνες µέσω του
Acer GridVista™
•
Γραφικά NVIDIA® GeForce™ Go 7300 µε 256 MB µνήµης
VRAM (128 MB αφοσιωµένης µνήµης GDDR2 VRAM, 128
MB κοινόχρηστης µνήµης συστήµατος), που υποστηρίζουν
Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, τεχνολογία
OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA®
TurboCache™, NVIDIA® PowerMizer™ 6.0, PCI Express®, ή
•
Ενσωµατωµένα γραφικά 3D της Intel® 915GM, που
υποστηρίζουν το Graphics Media Accelerator 900
(επιταχυντής γραφικών) της Intel® και κοινόχρηστη µνήµη
έως και 128 MB, που υποστηρίζουν Microsoft® DirectX® 9.0
και διπλή ανεξάρτητη οθόνη
•
Υποσύστηµα
αποθήκευσης
16,7 εκατοµµύρια χρώµατα
•
∆υνατότητα MPEG-2/DVD µέσω βοηθητικού εξοπλισµού
•
Μονάδα σκληρού δίσκου 60 GB ή µεγαλύτερη
•
Επιλογές µονάδας οπτικού δίσκου:
•
DVD-Super πολλαπλής διπλής διαστρωµάτωσης
•
DVD-Dual διπλής διαστρωµάτωσης
•
Σύνθετη µονάδα DVD/CD-RW
∆ιαστάσεις και
βάρος
•
400 (Π) x 295 (Β) x 31,4/39,9 (Υ) mm
(15,75 x 11,61 x 1,24/1,57 ίντσες)
•
3,79 kg (8,36 lbs.)
Υποσύστηµα
τροφοδοσίας
•
Πρότυπο διαχείρισης τροφοδοσίας κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας (CPU) ACPI 2.0: υποστηρίζει λειτουργίες
εξοικονόµησης ενέργειας σε κατάσταση αναµονής και
αδρανοποίησης
•
Συστοιχία µπαταριών Li-ion 8 στοιχείων 71 W 4800 mAh ή
6 στοιχείων 44 W 2000 mAh
•
Τεχνολογία Acer QuicCharge™:
Συσκευές
εισόδου
•
Φόρτιση 80% σε 1 ώρα
•
Ταχεία φόρτιση σε 2,5 ώρες όταν το σύστηµα είναι
απενεργοποιηµένο
•
Φόρτιση κατά τη χρήση σε 3,5 ώρες
•
Προσαρµογέας εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 65 W
•
Πληκτρολόγιο 105/106 πλήκτρων
•
Ταµπλέτα αφής µε πλήκτρο κύλισης 4 κατευθύνσεων
•
Τέσσερα κουµπιά απλής εκτέλεσης
•
∆ύο κουµπιά LED: WLAN, Bluetooth®
21
Επικοινωνία
•
Ακουστικό σύστηµα µε δύο ενσωµατωµένα ηχεία
•
Ακουστική υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας της Intel®
•
Συµβατό µε Sound Blaster Pro™ και MS-Sound
•
Υποστήριξη για ψηφιακά ηχεία S/PDIF
(Sony/Philips Digital Interface)
•
Ενσωµατωµένο µικρόφωνο
•
Μόντεµ: Μόντεµ 56K ITU V.92 µε έγκριση PTT, και
ετοιµότητα Wake-on-Ring (αφύπνιση κατά την κλήση)
•
LAN: Ταχύ Ethernet, έτοιµη για Wake-on-LAN
•
WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
•
WLAN: Ενσωµατωµένη λύση Wi-Fi CERTIFIED™ µε
σύνδεση δικτύου Intel® PRO/Wireless 2200BG (διπλή
λειτουργίας 802.11b/g), που υποστηρίζει ασύρµατη
τεχνολογία Acer SignalUp™ (για το Aspire σειρά 9400)
•
WLAN: ολοκληρωµένη λύση Acer InviLink™ 802.11b/g
Wi-Fi CERTIFIED™, που υποστηρίζει ασύρµατη τεχνολογία
Acer SignalUp™ (για το Aspire σειρά 7100)
∆ιεπαφή
Εισόδου/
Εξόδου
Προστασία
•
Υποδοχή κάρτας PC (µία Τύπου II)
•
5 θύρες USB 2.0
•
Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)
•
Βύσµα (τζακ) ακουστικών/ηχείων/γραµµής εξόδου µε
υποστήριξη S/PDIF
•
Βύσµα (τζακ) µικροφώνου
•
Βύσµα (τζακ) γραµµής εισόδου
•
Θύρα Ethernet (RJ-45)
•
Θύρα µόντεµ (RJ-11)
•
Βύσµα (τζακ) εισόδου για πρασαρµογέα ρεύµατος AC
•
Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington
•
Κωδικοί πρόσβασης χρήστη και επόπτη BIOS
Ελληνικάη
Ήχος
Ελληνικάη
22
Λογισµικό
•
Acer Empowering Technology
•
•
•
•
•
•
•
•
Επιλογές και
αξεσουάρ
Περιβάλλον
•
Acer Arcade™
•
Acer GridVista™
•
Acer Launch Manager
•
Adobe® Reader®
•
CyberLink® PowerProducer™
•
Norton AntiVirus™
•
NTI CD-Maker™
•
Συσκευή τηλεφώνου VoIP Acer Bluetooth®
•
Συστοιχία µπαταριών Li-ion 8 στοιχείων
•
Προσαρµογέας εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 65 W
•
Μονάδες µνήµης soDIMM 512 MB ή 1 GB DDR2 στα 533 MHz
•
Εξωτερική µονάδα δισκέτας USB
•
Θερµοκρασία:
•
Συµµόρφωση
συστήµατος
Εγγύηση
Acer eDataSecurity Management
Acer eLock Management
Acer ePerformance Management
Acer eRecovery Management
Acer eSettings Management
Acer eNet Management (για ορισµένα µοντέλα)
Acer ePower Management
Acer ePresentation Management
•
Λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C
•
Μη λειτουργίας: -20 °C έως 65 °C
Υγρασία (µη συµπυκνούµενη):
•
Λειτουργίας: 20% έως 80%
•
Μη λειτουργίας: 20% έως 80%
•
ACPI 2.0
•
DMI 2.0
•
Mobile PC 2002
•
Wi-Fi®
Ένα έτος της διεθνούς εγγύησης ταξιδιωτών
(International Travelers Warranty; ITW)
Σηµείωση: Οι ανωτέρω προδιαγραφές παρατίθενται για λόγους
παραποµπής µόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το
µοντέλο που αγοράσατε.
23
Ο υπολογιστής διαθέτει αρκετές ευανάγνωστες ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης:
Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόµη και όταν το καπάκι του
υπολογιστή είναι τελείως κλειστό.
Εικονίδιο
Λειτουργία
Περιγραφή
HDD
∆ηλώνει πότε είναι ενεργοποιηµένη η µονάδα του
σκληρού δίσκου.
Caps Lock
Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Caps Lock.
Num Lock
Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Num Lock.
Ισχύς
Ανάβει όταν είναι αναµµένος ο υπολογιστής.
Μπαταρία
Ανάβει όταν φορτίζει η µπαταρία.
Bluetooth
επικοινωνία
Ανάβει για να δηλώσει την κατάσταση των
επικοινωνιών Ασύρµατου Bluetooth.
Ασύρµατη
επικοινωνία
Ανάβει για να δηλώσει την κατάσταση των
επικοινωνιών Ασύρµατου ∆ικτύου LAN.
1. Φόρτιση: η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της µπαταρίας
µετατρέπεται σε πορτοκαλί.
2. Πλήρως φορτισµένο: η ενδεικτική λυχνία µετατρέπεται σε πράσινο
όταν βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC).
Ελληνικάη
Ενδείξεις
Ελληνικάη
24
Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης
Υπάρχουν αρκετά κουµπιά απλής εκτέλεσης τοποθετηµένα σε βολική θέση.
Ονοµάζονται πλήκτρα ταχυδροµείου, προγράµµατος περιήγησης, Empowering Key
<
> και προγραµµατιζόµενο πλήκτρο.
Πιέστε το <
> για εκτέλεση του Acer Empowering Technology. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Acer Empowering Technology" στη σελίδα 1. Το ταχυδροµείο και το
Πρόγραµµα περιήγησης διαδικτύου έχουν προεπιλεχθεί για τα προγράµµατα Email
και ιντερνέτ, αλλά η επαναφορά τους µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τους χρήστες.
Για καθορισµό των πλήκτρων του προγράµµατος περιήγησης, ταχυδροµείου και των
προγραµµατιζόµενων κουµπιών, πραγµατοποιήστε εκτέλεση του Acer Launch
Manager. Ανατρέξτε στην ενότητα "Launch Manager" στη σελίδα 36.
Πλήκτρα ταχείας
εκτέλεσης
Προεπιλεγµένη εφαρµογή
Acer Empowering Technology
(προγραµµατιζόµενη από το χρήστη)
Ταχυδροµείο
Εφαρµογή Email
(προγραµµατιζόµενη από το χρήστη)
Πρόγραµµα
περιήγησης
Εφαρµογή προγράµµατος περιήγησης ιντερνέτ
(προγραµµατιζόµενη από το χρήστη)
P
Προγραµµατιζόµενη από το χρήστη
25
Η ενσωµατωµένη επιφάνεια αφής είναι µια συσκευή κατεύθυνσης που αισθάνεται
την κίνηση στην επιφάνειά της. Αυτό σηµαίνει πως ο δροµέας ανταποκρίνεται,
καθώς µετακινείτε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής. Η κεντρική θέση στο
αναπαυτήριο παλάµης παρέχει βέλτιστη άνεση και υποστήριξη.
Βασικά πράγµατα για το µαξιλαράκι αφής
Τα ακόλουθα θα σας διδάξουν πώς να χρησιµοποιείτε το µαξιλαράκι αφής:
•
Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά µήκος της επιφάνειας αφής (2) για να
µετακινήσετε το δροµέα.
•
Πατήστε το αριστερό (1) και το δεξιό (4) κουµπί που βρίσκονται στην άκρη της
επιφάνειας αφής για να πραγµατοποιήσετε λειτουργίες επιλογής και εκτέλεσης.
Αυτά τα δύο κουµπιά είναι παρόµοια µε το αριστερό και το δεξιό κουµπί σε ένα
ποντίκι. Το άγγιγµα της ταµπλέτας επαφής ισοδυναµεί µε πάτηµα του
αριστερού πλήκτρου.
Ελληνικάη
Επιφάνεια Αφής
Ελληνικάη
26
•
Χρησιµοποιήστε το κουµπί κύλισης (3) 4 δρόµων για την κύλιση προς τα άνω ή
κάτω και την µετακίνηση προς τα δεξιά ή αριστερά µιας σελίδας. Το
συγκεκριµένο κουµπί µιµείται την πίεση του δροµέα στη δεξιά γραµµή κύλισης
των εφαρµογών σε περιβάλλον windows.
∆εξί
Κύρια ταµπλέτα
Κεντρικό
κουµπί (4) επαφής (2)
κουµπί (3)
Χτυπήστε ελαφρά
Εκτέλεση
δύο φορές (στην ίδια
ταχύτητα όπως το
διπλό κλικ σε ένα
κουµπί ποντικιού).
Επιλογή
Κάντε ένα
Χτυπήστε ελαφρά µια
κλικ.
φορά.
Μεταφορά
Κάντε κλικ και
Χτυπήστε ελαφρά
κρατήστε
δύο φορές (στην ίδια
πατηµένο,
ταχύτητα όπως το
έπειτα
διπλό κλικ στο κουµπί
χρησιµοποιήσ
ενός ποντικιού) και
τε το δάκτυλο
έπειτα κρατήστε το
για να σύρετε
δάκτυλο στην
το δροµέα
επιφάνεια αφής στο
στην
δεύτερο χτύπηµα και
επιφάνεια
σύρετε το δροµέα.
αφής.
Κάντε ένα
Πρόσβαση στο
κλικ.
µενού
περιβάλλοντος
Κύλιση
Κάντε κλικ και
κρατήστε
πατηµένο το
κουµπί πάνω/
κάτω/αριστερά/
δεξιά.
Λειτουργία
Αριστερό
κουµπί (1)
Κάντε κλικ
δύο φορές,
γρήγορα.
Σηµείωση: Όταν χρησιµοποιείτε την επιφάνεια αφής, θα πρέπει να τη
διατηρείτε όπως και τα δάκτυλά σας στεγνά και καθαρά. Το µαξιλαράκι
αφής είναι ευαίσθητο σε κινήσεις των δακτύλων. Συνεπώς, όσο πιο
ελαφρύ το άγγιγµα, τόσο καλύτερη η ανταπόκριση. Το πιο βαρύ
χτύπηµα δε θα αυξήσει την ανταπόκριση του µαξιλαριού αφής.
Σηµείωση: Βάσει των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων, η λειτουργία της
ταµπλέτας αφής για οριζόντια και κάθετη κύλιση είναι ενεργοποιηµένη.
Μπορεί να απενεργοποιηθεί µέσω των ρυθµίσεων του ποντικιού από
τον πίνακα ελέγχου των Windows.
27
Το πληκτρολόγιο περιλαµβάνει πλήκτρα πλήρους µεγέθους όπως και ένα
ενσωµατωµένο αριθµητικό υποπληκτρολόγιο, ξεχωριστά πλήκτρα δείκτη,
κλειδώµατος, Windows και λειτουργιών.
Πλήκτρα προστασίας και ενσωµατωµένο
αριθµητικό υποπληκτρολόγιο
Το πληκτρολόγιο έχει 3 πλήκτρα κλειδώµατος τα οποία µπορείτε να ενεργοποιείτε
και να απενεργοποιείτε.
Πλήκτρο κλειδώµατος Περιγραφή
Caps Lock
Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Caps Lock, όλοι οι
αλφαβητικοί χαρακτήρες πληκτρολογούνται σε κεφαλαία.
Num Lock
Όταν το Num Lock είναι αναµµένο, το αριθµητικό
υποπληκτρολόγιο στη δεξιά πλευρά βρίσκεται σε
αριθµητική λειτουργία. Τα πλήκτρα λειτουργούν σαν
αριθµοµηχανή (πλήρης µε αριθµητικά σύµβολα +,-,*, και /
). Όταν το Num Lock είναι σβηστό, τα πλήκτρα
αναλαµβάνουν λειτουργίες δροµέα και άλλες λειτουργίες
συντόµευσης.
Scroll Lock
<Fn> + <F12>
Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Scroll Lock, η οθόνη
µετακινείται µια γραµµή πάνω ή κάτω όταν πατάτε τα
βελάκια πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Το Scroll Lock δε
λειτουργεί µε µερικές εφαρµογές.
Το ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο λειτουργεί σαν ένα επιτραπέζιο
αριθµητικό πληκτρολόγιο. Υποδηλώνεται από µικρούς χαρακτήρες που βρίσκονται
στην άνω δεξιά γωνία των πλήκτρων. Για να απλοποιηθεί το υπόµνηµα του
πληκτρολογίου, τα σύµβολα των πλήκτρων στα βελάκια δεν είναι τυπωµένα πάνω
στα πλήκτρα.
Ελληνικάη
Χρήση του πληκτρολογίου
Ελληνικάη
28
Επιθυµητή Πρόσβαση
Num Lock
Ενεργοποιηµένο
Num Lock
Απενεργοποιηµένο
Αριθµητικά πλήκτρα στο
ενσωµατωµένο
πληκτρολόγιο
Πληκτρολογήστε αριθµούς
µε κανονικό τρόπο.
Πλήκτρα ελέγχου δροµέα
στο ενσωµατωµένο
πληκτρολόγιο
Πατάτε το <Shift> όσο
Πατάτε το <Fn> όσο
χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα
ελέγχου του δροµέα.
ελέγχου του δροµέα.
Βασικά πλήκτρα
πληκτρολογίου
Πληκτρολογήστε τα
Πατάτε το <Fn> όσο
πληκτρολογείτε γράµµατα γράµµατα µε κανονικό
τρόπο.
στο ενσωµατωµένο
πληκτρολόγιο.
Πλήκτρα Windows
Το πληκτρολόγιο έχει δύο πλήκτρα που εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες των
Windows.
Πλήκτρο
Περιγραφή
Πλήκτρο µε
λογότυπο των
Windows
Κουµπί Έναρξης. Συνδυασµοί µε αυτό το κουµπί εκτελούν
διάφορες συντοµεύσεις λειτουργιών. Παρακάτω ακολουθούν
µερικά παραδείγµατα:
<
> + <Tab>: Ενεργοποιεί το επόµενο κουµπί στην Γραµµή
Εργασιών [Taskbar].
<
> + <E>: Εξερευνάει το Υπολογιστής Μου.
<
> + <F1>: Ανοίγει το παράθυρο [Κέντρο Βοήθειας και
υποστήριξης].
<
> + <F>: Ανοίγει το παράθυρο [Αναζήτηση
αποτελεσµάτων].
<
> + <R>: Προβάλει το παράθυρο διαλόγου [Εκτέλεση].
<
> + <M>: Ελαχιστοποιεί όλα τα παράθυρα.
<Shift> + <
Πλήκτρο
εφαρµογών
> + <M>: Αναιρεί την Ελαχιστοποίηση Όλων.
Αυτό το πλήκτρο έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε την επιλογή του
δεξιού πλήκτρου του ποντικιού. Ανοίγει το µενού
περιβάλλοντος της εφαρµογής.
29
Ο υπολογιστής χρησιµοποιεί τα πλήκτρα συντόµευσης ή συνδυασµούς πλήκτρων
για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η
φωτεινότητα οθόνης, η ένταση ήχου, και το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS.
Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόµευσης, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το
πλήκτρο <Fn> πριν να πατήσετε το άλλο πλήκτρο στο συνδυασµό των πλήκτρων
συντόµευσης.
Πλήκτροσυν Εικονίδιο
Λειτουργία
τόµευσης
Περιγραφή
<Fn> + <F1>
Βοήθεια
πλήκτρων
συντόµευσης
Προβολή βοήθειας για πλήκτρα
συντόµευσης.
<Fn> + <F2>
Acer eSettings
Εκκινεί το Acer eSettings στο Acer
Empowering Technology. ∆είτε "Acer
Empowering Technology" στη
σελίδα 1.
<Fn> + <F3>
Acer ePower
Management
Εκκινεί το Acer ePowerManagement
στο Acer Empowering Technology.
∆είτε "Acer Empowering
Technology" στη σελίδα 1.
<Fn> + <F4>
Ύπνος
Βάζει τον υπολογιστή σε κατάσταση
Ύπνου.
<Fn> + <F5>
Εναλλαγή
Οθόνης
Μεταγωγή της εξόδου οθόνης µεταξύ
οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού
µόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + <F6>
Κενή οθόνη
Απενεργοποιεί τον φωτισµό της
οθόνης για εξοικονόµηση ενέργειας.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να
επιστρέψετε.
<Fn> + <F7>
Εναλλαγή
Επιφάνειας
Αφής
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την
εσωτερική επιφάνεια αφής.
<Fn> + <F8>
Εναλλαγή
ηχείων
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα
ηχεία.
Ελληνικάη
Πλήκτρα συντόµευσης
Ελληνικάη
30
Πλήκτροσυν Εικονίδιο
Λειτουργία
τόµευσης
Περιγραφή
<Fn> + <↑>
Αύξηση
έντασης
Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <↓>
Μείωση
έντασης
Μειώνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <→>
Αύξηση
Φωτεινότητας
Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <←>
Μείωση
Φωτεινότητας
Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
31
Μπορείτε να βρείτε το σύµβολο του Ευρώ και του δολαρίου ΗΠΑ στο άνω κεντρικό
και/ή κάτω δεξί µέρος του πληκτρολογίου.
Το σύµβολο του Ευρώ
1
Ανοίξτε έναν συντάκτη ή επεξεργαστή κειµένου.
2
Πατήστε το <
> στο κάτω δεξιό µέρος του πληκτρολογίου, ή κρατήστε
πατηµένο το <Alt Gr> και ακολούθως πατήστε το πλήκτρο <5> στο άνω κέντρο
του πληκτρολογίου.
Σηµείωση: Ορισµένες γραµµατοσειρές και λογισµικό δεν
υποστηρίζουν το σύµβολο του Ευρώ. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm για περισσότερες
πληροφορίες.
Το σύµβολο του δολαρίου των ΗΠΑ
1
Ανοίξτε έναν συντάκτη ή επεξεργαστή κειµένου.
2
Πατήστε το <
> στο κάτω δεξιό µέρος του πληκτρολογίου, ή κρατήστε
πατηµένο το <Shift> και ακολούθως πατήστε το πλήκτρο <4> στο άνω κέντρο
του πληκτρολογίου.
Σηµείωση: Η λειτουργία αυτή ποικίλει αναλόγως των ρυθµίσεων
γλώσσας.
Ελληνικάη
Ειδικό Πλήκτρο
Ελληνικάη
32
Εκτίναξη του συρταριού της µονάδας
οπτικού δίσκου (CD ή DVD)
Για εκτίναξη του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι
ενεργοποιηµένος, πατήστε το κουµπί εκτίναξης της µονάδας.
Όταν η παροχή ρεύµατος είναι απενεργοποιηµένη, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
εκτίναξη του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου χρησιµοποιώντας την οπή
έκτακτης εκτίναξης.
Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας
Μια εγκοπή κλειδαριάς ασφαλείας που βρίσκεται στο σασί του υπολογιστή, σας
επιτρέπει να συνδέσετε µια κλειδαριά ασφαλείας συµβατή µε Kensington.
Τυλίξτε το καλώδιο µιας κλειδαριά ασφαλείας γύρω από ένα ακίνητο αντικείµενο
όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωµένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά
στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. ∆ιατίθενται
επίσης µερικά µοντέλα δίχως κλειδί.
33
Ο υπολογιστής διατίθεται µε σύστηµα Ήχου Υψηλής Ανάλυσης 32-bit της Intel
(Intel High-Definition), και ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία.
Ρύθµιση της έντασης ήχου
Χρησιµοποιήστε τα θερµά πλήκτρα για εύκολη ρύθµιση της έντασης στον
υπολογιστή σας. ∆είτε το "Πλήκτρα συντόµευσης" στη σελίδα 29 για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση του ήχου των ηχείων.
Ελληνικάη
Ήχος
Ελληνικάη
34
Χρήση των βοηθητικών προγραµµάτων
Σηµείωση: Για υπολογιστές που χρησιµοποιούν µόνον τα Windows
XP της Microsoft.
Acer GridVista
(συµβατό µε απεικόνιση διπλής οθόνης)
Σηµείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιµο µόνο σε ορισµένα
µοντέλα.
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διπλού µόνιτορ του φορητού υπολογιστή
ακολουθήστε την περαιτέρω διαδικασία. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το δευτερεύον
µόνιτορ είναι συνδεδεµένο. Ακολούθως, επιλέξτε Εκκίνηση, Πίνακας Ελέγχου,
Οθόνη και κάντε κλικ στο Ρυθµίσεις. Επιλέξτε το εικονίδιο του δευτερεύοντος
µόνιτορ (2) από το πλαίσιο απεικόνισης και ακολούθως κάντε κλικ στο πλαίσιο
επιλογής Επέκταση σε αυτήν την οθόνη. Τέλος, πατήστε Εφαρµογή για
ενεργοποίηση των νέων ρυθµίσεων και κάντε κλικ στο OK για αποπεράτωση της
διαδικασίας.
Το Acer GridVista είναι ένα χρήσιµο βοηθητικό πρόγραµµα που προσφέρει τέσσερις
προκαθορισµένες ρυθµίσεις απεικόνισης ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα
θέασης πολλαπλών παραθύρων στην ίδια οθόνη. Για πρόσβαση στη συγκεκριµένη
λειτουργία, µεταβείτε στο Εκκίνηση, Όλα τα Προγράµµατα και κάντε κλικ στο
Acer GridVista. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις τέσσερις ρυθµίσεις
απεικόνισης κατωτέρω:
35
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
4
∆ιπλό (Κάθετο), Τριπλό (κύριο στα αριστερά), Τριπλό (κύριο στα δεξιά) ή Τετραπλό
Το Acer GridVista είναι συµβατό µε απεικόνιση διπλής οθόνης, πράγµα το οποίο
επιτρέπει την ανεξάρτητη διαίρεση κάθε οθόνης
Η ρύθµιση του Acer GridVista είναι απλή:
1
Τρέξτε το Acer GridVista και επιλέξτε την επιθυµητή σύνθεση οθόνης για κάθε
οθόνη ξεχωριστά από τη γραµµή εργασιών.
2
Μεταφέρετε και εναποθέστε το κάθε παράθυρο στο κατάλληλο πλέγµα.
3
Απολαύστε την άνεση που προσφέρει µια καλώς οργανωµένη επιφάνεια
εργασίας.
Σηµείωση: Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση του δεύτερου
µόνιτορ ρυθµίστηκε στην τιµή που συνιστά ο κατασκευαστής.
Ελληνικάη
1
Ελληνικάη
36
Launch Manager
Το Launch Manager σας επιτρέπει να ορίσετε τα 4 πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης που
βρίσκονται πάνω από το πληκτρολόγιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα ταχείας
εκτέλεσης" στη σελίδα 24 για τη θέση αυτών των πλήκτρων.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Launch Manager κάνοντας κλικ στο
Εκκίνηση, Όλα τα Προγράµµατα, και έπειτα Launch Manager για να εκκινήσετε
την εφαρµογή.
37
To Norton AntiVirus είναι ένα "αντιβιοτικό" λογισµικό το οποίο ανιχνεύει και
επισκευάζει τα αρχεία που έχουν προσβληθεί, και παρέχει προστασία κατά των ιών,
ώστε τα δεδοµένα του υπολογιστή να διατηρούνται ασφαλή και προστατευµένα.
Πώς πραγµατοποιώ έλεγχο για ιούς?
Μια πλήρης σάρωση του συστήµατος σαρώνει όλα τα αρχεία του υπολογιστή.
Για να πραγµατοποιήσετε σάρωση του συστήµατος:
1
Πραγµατοποιήστε εκκίνηση του Norton AntiVirus.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Norton AntiVirus από την επιφάνεια
εργασίας ή κάντε κλικ στο µενού Εκκίνηση από τη γραµµή εργασιών των
Windows, τονίστε το Προγράµµατα, και επιλέξτε Norton AntiVirus.
2
Στο κεντρικό παράθυρο του Norton AntiVirus, κάντε κλικ στο Scans.
3
Στον πίνακα Scans, κάντε κλικ στο Run Full System Scan.
4
Μετά το πέρας της σάρωσης, εµφανίζεται µια σύνοψη της σάρωσης. Κάντε κλικ
στο Finished.
Μπορείτε να προγραµµατίσετε προσαρµοσµένες σαρώσεις για την ανίχνευση ιών
για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται η παρουσία σας σε συγκεκριµένες
ηµεροµηνίες και ώρες ή κατά περιοδικά διαστήµατα. Εάν κάνετε χρήση του
υπολογιστή κατά την έναρξη µιας προγραµµατισµένης σάρωσης, αυτή εκτελείται στο
παρασκήνιο έτσι ώστε να µην απαιτείται η διακοπή της εργασίας σας.
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο µενού Norton AntiVirus Help (Βοήθεια για
το Norton AntiVirus).
Ελληνικάη
Norton AntiVirus
Ελληνικάη
38
Συχνές ερωτήσεις
Η ακόλουθη είναι µια λίστα από πιθανές καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν
κατά τη χρήση του υπολογιστή σας. Παρέχονται εύκολες απαντήσεις και λύσεις για
την καθεµία.
Πάτησα το κουµπί τροφοδοσίας, αλλά δεν πραγµατοποιείται
ενεργοποίηση ούτε εκκίνηση του υπολογιστή.
∆είτε την ένδειξη Ισχύος:
•
Αν δεν είναι αναµµένη, δεν υπάρχει ρεύµα στον υπολογιστή. Ελέγξτε τα
ακόλουθα:
•
Αν ο υπολογιστής λειτουργεί µε µπαταρία, µπορεί να έχει αποφορτιστεί και
να µη µπορεί να ξεκινήσει τον υπολογιστή. Συνδέστε τον προσαρµογέα
(adapter) για να επαναφορτίσετε το πακέτο µπαταρίας.
•
Σιγουρευτείτε πως ο προσαρµογέας ρεύµατος είναι σωστά συνδεδεµένος
στον υπολογιστή και στην πρίζα ρεύµατος.
•
Αν η ένδειξή του είναι αναµµένη, ελέγξτε τα ακόλουθα:
•
Υπάρχει µη εκκινούµενος δίσκος (όχι του συστήµατος) στον εξωτερικό
οδηγό δισκέτας USB; Αφαιρέστε ή αντικαταστήστε τον µε δίσκο του
συστήµατος και πατήστε <Ctrl> + <Alt> + <Del> για επανεκκίνηση του
συστήµατος.
∆εν εµφανίζεται τίποτα στην οθόνη.
Το σύστηµα διαχείρισης ενέργειας του υπολογιστή σβήνει αυτόµατα την οθόνη για να
εξοικονοµήσει ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί για να ανάψετε πάλι την
οθόνη.
Αν πατώντας ένα πλήκτρο δεν ανάψει πάλι η οθόνη, δύο πράγµατα µπορεί να είναι η
αιτία:
•
•
•
Μπορεί να είναι πολύ χαµηλό το επίπεδο φωτεινότητας. Πατήστε <Fn> + <→>
(αύξηση) για να ρυθµίσετε το βαθµό φωτεινότητας.
Η συσκευή προβολής µπορεί να έχει ρυθµιστεί σε ένα εξωτερικό µόνιτορ.
Πατήστε το πλήκτρο συντόµευσης εναλλαγής οθόνης <Fn> + <F5> για να
αλλάξετε την οθόνη στον υπολογιστή.
Εάν η ενδεικτική λυχνία αναµονής είναι αναµµένη, ο υπολογιστής βρίσκεται σε
λειτουργία αναµονής. Πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί τροφοδοσίας ώστε
να αρχίσετε την εργασία ξανά.
Η εικόνα δεν καλύπτει όλη την οθόνη (δεν είναι full-screen).
Κάθε οθόνη απεικόνισης υπολογιστή διαθέτει διαφορετική εγγενή ανάλυση
αναλόγως του µεγέθους της οθόνης. Εάν ρυθµίσετε την ανάλυση σε χαµηλότερη
τιµή από την εγγενή ανάλυση, τότε η οθόνη επεκτείνεται και καταλαµβάνει ολόκληρη
την οθόνη απεικόνισης του υπολογιστή. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας
των Windows και επιλέξτε ιδιότητες για να εµφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου ιδιότητες
απεικόνισης. Ακολούθως κάντε κλικ στην κάρτα ρυθµίσεις ώστε να βεβαιωθείτε ότι η
ανάλυση ρυθµίστηκε στην κατάλληλη τιµή. Αναλύσεις χαµηλότερες από την
καθορισµένη τιµή δεν προβάλλονται σε πλήρη οθόνη στον υπολογιστή ή σε
εξωτερικό µόνιτορ.
39
Ελέγξτε τα ακόλουθα:
•
•
•
Μπορεί να έχει γίνει σιώπηση της έντασης. Στα Windows, δείτε το εικονίδιο
ελέγχου έντασης (ηχεία) στην γραµµή εργασιών. Αν είναι διαγραµµένο, κάντε
κλικ στο εικονίδιο και αφαιρέστε την επιλογή Γεν. αποκοπή.
Το επίπεδο της έντασης µπορεί να είναι πολύ χαµηλά. Στα Windows, δείτε το
εικονίδιο ελέγχου έντασης (ηχεία) στην γραµµή εργασιών. Μπορείτε επίσης να
χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά ελέγχου έντασης για τη ρύθµιση της έντασης του
ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα συντόµευσης" στη σελίδα 29 για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
Εάν υπάρχουν συνδεδεµένα ακουστικά, ακουστικά “ψείρες” ή εξωτερικά ηχεία
στη θύρα εξόδου ακουστικού σήµατος στο µπροστινό πίνακα του υπολογιστή,
τότε τα εσωτερικά ηχεία απενεργοποιούνται αυτόµατα.
Επιθυµώ να πραγµατοποιήσω εκτίναξη του συρταριού της µονάδας
οπτικού δίσκου χωρίς να ενεργοποιήσω την τροφοδοσία.
Υπάρχει µια οπή µηχανικής εκτίναξης πάνω στη µονάδα οπτικού δίσκου.
Τοποθετήστε απλά τη µύτη ενός µολυβιού ή το άκρο ενός συνδετήρα µέσα στην οπή
και πατήστε ώστε να πραγµατοποιηθεί εκτίναξη του συρταριού. (Αν το µοντέλο της
µονάδας οπτικού δίσκου του υπολογιστή σας είναι υποδοχής φόρτωσης, δε θα έχει
θύρα επείγουσας εξαγωγής.)
∆εν ανταποκρίνεται το πληκτρολόγιο.
∆οκιµάστε να συνδέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο σε µια θύρα USB στη δεξιά ή
αριστερή πλευρά του υπολογιστή. Αν δουλέψει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό
σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών καθώς µπορεί να έχει χαλαρώσει
το καλώδιο του εσωτερικού πληκτρολογίου.
Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.
Ελέγξτε τα ακόλουθα:
•
•
Σιγουρευτείτε πως ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε µια πρίζα ρεύµατος και
είναι ενεργοποιηµένος.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασφαλής σύνδεση του καλώδιου του εκτυπωτή στην
παράλληλη ή USB θύρα του υπολογιστή και την αντίστοιχη θύρα του εκτυπωτή.
Θέλω να ρυθµίσω την τοποθεσία µου για να χρησιµοποιήσω το
εσωτερικό µόντεµ.
Για να χρησιµοποιήσετε σωστά το λογισµικό επικοινωνιών (π.χ. Hyper Terminal),
πρέπει να ρυθµίσετε την τοποθεσία σας:
1
Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, Ρυθµίσεις και στην επιλογή Πίνακας
Ελέγχου.
2
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές τηλεφώνου και µόντεµ.
3
Κάντε κλικ στην καρτέλα Κανόνες κλήσης και ξεκινήστε να ρυθµίζετε την
τοποθεσία σας.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Windows.
Ελληνικάη
∆εν ακούγεται ήχος από τον υπολογιστή.
Ελληνικάη
40
Σηµείωση: Προσέξτε ότι, στη διάρκεια της πρώτης εκκίνησης του
φορητού υπολογιστή, µπορείτε να παραβλέψετε τη ρύθµιση της
σύνδεσης ιντερνέτ, καθώς δεν είναι απαραίτητο να επηρεάσετε την
εγκατάσταση του συνολικού λειτουργικού συστήµατος. Όταν ρυθµιστεί
το λειτουργικό σύστηµα, µπορείτε να προχωρήσετε στη ρύθµιση της
σύνδεσης ιντερνέτ.
Επιθυµώ την επαναφορά του υπολογιστή µου στις αρχικές του
ρυθµίσεις χωρίς CD επανόρθωσης.
Σηµείωση: Εάν το σύστηµά σας είναι η πολύγλωσση έκδοση, τότε το
λειτουργικό σύστηµα και η γλώσσα που επιλέγετε όταν ενεργοποιείτε
το σύστηµα για πρώτη φορά θα είναι και η µόνη επιλογή για τις
µελλοντικές περιπτώσεις επανορθωτικών λειτουργιών.
Αυτή η διαδικασία ανάκτησης σας βοηθάει να επαναφέρετε το δίσκο C: µε το αρχικό
λογισµικό που είναι εγκαταστηµένο όταν αγοράζετε το φορητό σας υπολογιστή.
Ακολουθήστε τα βήµατα παρακάτω για να αναδοµήσετε το δίσκο C: σας. (Ο δίσκος
C: σας θα διαµορφωθεί ξανά [reformatted] και θα διαγραφούν όλα τα δεδοµένα.)
Είναι σηµαντικό να δηµιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων
δεδοµένων σας πριν να χρησιµοποιήσετε αυτήν την επιλογή.
Πριν να εκτελέσετε µια επαναφορά, παρακαλούµε ελέγξτε τις ρυθµίσεις του BIOS.
1
Ελέγξτε για να δείτε αν είναι ενεργοποιηµένη ή όχι η λειτουργία
Acer disk-to-disk recovery.
2
Σιγουρευτείτε πως η ρύθµιση D2D Recovery στο Main είναι στο Enabled.
3
Βγείτε από το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS (BIOS utility) και αποθηκεύσετε τις
αλλαγές.
Σηµείωση: Για να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS
(BIOS utility), πατήστε το <F2> στη διάρκεια του POST.
Για έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς:
1
Επανεκκινήστε το σύστηµα.
2
Ενώ εµφανίζεται το λογότυπο Acer. Πατήστε <Alt> + <F10> ταυτόχρονα για να
εισέλθετε στη διαδικασία ανάκτησης.
3
Ανατρέξτε στις οδηγίες της οθόνης όσον αφορά την επανόρθωση του
συστήµατος.
Σηµαντικό! Αυτή η δυνατότητα καταλαµβάνει 2 έως 3 GB σε ένα
κρυφό διαµέρισµα του σκληρού σας δίσκου.
41
Εγγύηση ∆ιεθνή Ταξιδιώτη
(International Travelers Warranty; ITW)
Ο υπολογιστής σας καλύπτεται από την Εγγύηση ∆ιεθνή Ταξιδιώτη (ITW) που σας
προσφέρει ασφάλεια και ηρεµία όταν ταξιδεύετε. Το παγκόσµιο δίκτυό µας κέντρων
επισκευών υπάρχει για να σας βοηθάει.
Ένα διαβατήριο ITW έρχεται µε τον υπολογιστή σας. Αυτό το διαβατήριο περιέχει
όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε το πρόγραµµα ITW. Μια λίστα διαθέσιµων,
εξουσιοδοτηµένων κέντρων επισκευών βρίσκεται σε αυτό το χρήσιµο βιβλιαράκι.
∆ιαβάστε αυτό το διαβατήριο προσεκτικά.
Πάντα να έχετε µαζί σας το ITW διαβατήριο σας, ειδικά όταν ταξιδεύετε για να
λαµβάνετε τα οφέλη των κέντρων επισκευών µας. Τοποθετήστε την απόδειξη
αγοράς στο καρτελάκι που βρίσκεται στο µπροστινό κάλυµµα του διαβατηρίου ITW.
Αν η χώρα που ταξιδεύετε δεν έχει εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών ITW από την
Acer, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα γραφεία µας παγκοσµίως.
Παρακαλώ συµβουλευτείτε http://global.acer.com.
Πριν να τηλεφωνήσετε
Παρακαλούµε να έχετε διαθέσιµες τις παρακάτω πληροφορίες όταν καλείτε µια
online υπηρεσία της Acer, παρακαλούµε να είστε κοντά στον υπολογιστή σας όταν
τηλεφωνείτε. Με την υποστήριξή σας, µπορούµε να µειώσουµε το χρόνο που
χρειάζεται ένα τηλεφώνηµα και να σας βοηθήσουµε να λύσετε τα προβλήµατά σας
αποδοτικά. Αν υπάρχουν µηνύµατα σφαλµάτων ή µπιπ από τον υπολογιστή σας,
καταγράψτε τα όπως εµφανίζονται στην οθόνη (ή τον αριθµό και την ακολουθία στην
περίπτωση των µπιπ).
Χρειάζεται να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Όνοµα: _________________________________________________________
∆ιεύθυνση: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
Αριθµός τηλεφώνου: ______________________________________________
Τύπος µηχανήµατος και µοντέλου: ____________________________________
Σειριακός αριθµός: ________________________________________________
Ηµεροµηνία αγοράς: ______________________________________________
Ελληνικάη
Αίτηση επισκευής
Ελληνικάη
42
Acer Arcade
Το Acer Arcade είναι µια ενσωµατωµένη εφαρµογή αναπαραγωγής µουσικής,
φωτογραφιών, ταινιών DVD και βίντεο. Μπορείτε να το χρησιµοποιήσετε
χρησιµοποιώντας τη συσκευή κατάδειξης ή το τηλεχειριστήριο.
Για να παρακολουθήσετε ή να ακούσετε, κάντε κλικ ή επιλέξτε ένα πλήκτρο
περιεχοµένου (π.χ. Μουσική, Βίντεο, κλπ.) στην αρχική σελίδα του Arcade.
•
Μουσική - ακούστε αρχεία µουσικής σε µια ποικιλία µορφών
•
Σινεµά - δείτε DVD ή VCD
•
Βίντεο- παρακολουθήστε και/ή επεξεργαστείτε κοµµάτια βίντεο
•
Άλµπουµ - δείτε φωτογραφίες αποθηκευµένες στο σκληρό σας δίσκο ή σε
οποιοδήποτε αφαιρούµενο µέσο
Σηµείωση: Όσο παρακολουθείτε βίντεο, DVD, ή προβολές σλάιντ τα
χαρακτηριστικά προφύλαξης της οθόνης και εξοικονόµησης ενέργειας
δεν είναι διαθέσιµα.
43
Κάνοντας κλικ σε ένα πλήκτρο στην αρχική σελίδα του Arcade ανοίγει η αντίστοιχη
αρχική σελίδα του χαρακτηριστικού. Οι σελίδες περιεχοµένου έχουν πλήκτρα στα
αριστερά και µια περιοχή περιήγησης στα περιεχόµενα στα δεξιά. Εάν ένα πλήκτρο
προβάλει µια από πολλές επιλογές, όπως σειρά ταξινόµησης, η τρέχουσα ρύθµιση
προβάλλεται από µια έντονα φωτισµένη µπάλα πάνω στο κουµπί.
Για να επιλέξετε περιεχόµενο, κάντε κλικ σε κάποιο στοιχείο στην περιοχή
περιεχοµένου. Όταν υπάρχουν περισσότερες από µια µονάδες CD ή DVD,
προβάλλονται όλες οι µονάδες. Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται ως αρχεία
(µε µικρογραφίες) και οργανώνονται σε φακέλους.
Για να περιηγηθείτε σε έναν φάκελο, κάντε κλικ για να τον ανοίξετε. Για να
επιστρέψετε στον φάκελο πάνω από τον τρέχοντα, κάντε κλικ στο πλήκτρο Πάνω
ένα επίπεδο. Αν υπάρχουν περισσότερα περιεχόµενα από όσα χωράνε σε µια
σελίδα, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στην κάτω δεξιά περιοχή για να κυλίσετε µέσα
στις σελίδες.
Σηµείωση: Για περαιτέρω λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις
δυνατότητες του AcerArcade, παρακαλούµε ανατρέξτε στο µενού
Arcade Help. Η πρόσβαση σε αυτό πραγµατοποιείται από την αρχική
σελίδα του Arcade επιλέγοντας Help
.
Ρυθµίσεις
Υπάρχουν ρυθµίσεις στο AcerArcade που σας επιτρέπουν να προσαρµόσετε
επακριβώς την απόδοσή του ώστε να ταιριάζει στο µηχάνηµά σας και στις
προσωπικές σας προτιµήσεις. Για πρόσβαση στο Ρυθµίσεις, κάντε κλικ σε αυτό το
εικονίδιο
που βρίσκεται στην άνω δεξιά γωνία της κύριας σελίδας.
Κάντε κλικ στο Acer Arcade Help για εκτενή βοήθεια σχετικά µε κάθε λειτουργία του
Arcade.
Στο Ρυθµίσεις οθόνης:
Χρησιµοποιήστε την επιλογή αναλογία οθόνης για να επιλέξετε ανάµεσα σε τυπική
προβολή (4:3) ή προβολή ευρείας οθόνης (16:9) κατά την παρακολούθηση ταινιών.
Η επιλογή απεικόνισης ταινιών τύπου 4:3 σας επιτρέπει να επιλέξετε µεταξύ των
λειτουργιών CinemaVision™ και letterbox.
•
Acer CinemaVision™ είναι µία τεχνολογία βίντεο µη γραµµικής παραµόρφωσης
η οποία παράγει ελάχιστη παραµόρφωση στο κέντρο της εικόνας.
•
Η επιλογή Letterbox (θυρίδα) εµφανίζει το περιεχόµενο ταινιών προβολής
ευρείας οθόνης µε την αρχική αναλογία οθόνης και προσθέτει µαύρες γραµµές
στο άνω και κάτω µέρος της οθόνης.
Ελληνικάη
Εύρεση και αναπαραγωγή περιεχοµένου
Ελληνικάη
44
Το Χρωµατικό προφίλ σας επιτρέπει να επιλέξετε µεταξύ αρχικής ρύθµισης και
Acer ClearVision™.
•
Το Acer ClearVision™ είναι µια τεχνολογία βελτιστοποίησης της ποιότητας
βίντεο η οποία ανιχνεύει οποιοδήποτε περιεχόµενο βίντεο και ρυθµίζει
δυναµικά τα επίπεδα φωτεινότητας/αντίθεσης/κορεσµού ώστε να µην είναι
απαραίτητη η αλλαγή των ρυθµίσεων του χρώµατος εάν η ταινία που
παρακολουθείτε περιέχει σκηνές οι οποίες είναι υπερβολικά σκοτεινές ή
υπερβολικά φωτεινές.
Στις Ρυθµίσεις ήχου:
Χρησιµοποιήστε το περιβάλλον ηχείων για να επιλέξετε µεταξύ ακουστικών,
SPDIF, 2 ή περισσοτέρων ηχείων αναλόγως του ηχητικού εξοπλισµού σας.
Η λειτουργία εξόδου θα πρέπει να ρυθµιστεί σε Στερεοφωνικό εάν η ακρόαση
πραγµατοποιείται µέσω ηχείων, ή σε ήχο Dolby surround ή Virtual Surround εάν
χρησιµοποιούνται ακουστικά.
Σηµείωση: Αν τα ηχεία σας δεν δύνανται να αποδώσουν σήµατα
χαµηλών συχνοτήτων, συνιστάται να µην επιλέξετε ήχο Virtual
surround, ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα ηχεία σας.
Κάντε κλικ στο Εκτέλεση οδηγού εγκατάστασης για αλλαγή των αρχικών
ρυθµίσεων εκκίνησης.
Κάντε κλικ στο Σχετικά µε το Acer Arcade για να ανοίξετε µια σελίδα µε
πληροφορίες για την έκδοση και τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Κάντε κλικ στο Επαναφορά στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για επιστροφή των
ρυθµίσεων του AcerArcade στις προεπιλεγµένες τους τιµές.
Στοιχεία ελέγχου του Arcade
Όταν παρακολουθείτε αποσπάσµατα βίντεο, ταινίες, ή προβολές διαφανειών σε
πλήρη οθόνη, εµφανίζονται δύο αναδυόµενα πλαίσια ελέγχου όταν µετακινείτε το
δείκτη. Εξαφανίζονται αυτόµατα µετά από αρκετά δευτερόλεπτα. Το πλαίσιο Στοιχεία
ελέγχου πλοήγησης εµφανίζεται στο πάνω µέρος και το πλαίσιο Στοιχεία ελέγχου
αναπαραγωγής εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης.
Στοιχεία Ελέγχου Πλοήγησης
Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του Arcade, κάντε κλικ στο πλήκτρο Αρχική
Σελίδα στην κάτω αριστερά γωνία του παράθυρου. Για να ανεβείτε ένα επίπεδο
φακέλων όσο ψάχνετε για περιεχόµενα, κάντε κλικ στο Πάνω ένα επίπεδο. Για να
επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, κάντε κλικ στο κόκκινο βέλος. Τα πλήκτρα
πάνω δεξιά (Ελαχιστοποίηση, Μεγιστοποίηση, Κλείσιµο) έχουν τις συνηθισµένες
συµπεριφορές όπως στον Η/Υ.
45
Στοιχεία Ελέγχου Αναπαραγωγής
Στο κάτω µέρος του παραθύρου, εµφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής που χρησιµοποιούνται για βίντεο, προβολές διαφανειών, ταινίες και µουσική. Η
οµάδα στα αριστερά παρέχει τα συνηθισµένα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής
(αναπαραγωγή, παύση, διακοπή, κτλ…). Η οµάδα στα δεξιά ελέγχει την ένταση
(σίγαση και αύξηση/µείωση έντασης).
Σηµείωση: Κατά την αναπαραγωγή DVD, υπάρχουν επιπρόσθετα
στοιχεία ελέγχου στα δεξιά των στοιχείων ελέγχου της έντασης. Αυτά
συζητούνται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στην ενότητα
Κινηµατογράφος του παρόντος οδηγού.
Εικονικό πληκτρολόγιο
Κάθε φορά που απαιτείται η καταχώρηση πληροφοριών αναζήτησης, ή η
καταχώρηση του ονόµατος ενός αρχείου, DVD ή φακέλου, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο πάνω στην οθόνη. Μπορείτε να
καταχωρήσετε γρήγορα τις πληροφορίες που απαιτούνται χρησιµοποιώντας το
ποντίκι, τα πλήκτρα δροµέα ή το πληκτρολόγιο.
Ελληνικάη
Για να βγείτε από το Arcade, κάντε κλικ στο πλήκτρο Κλείσιµο στην πάνω δεξιά
γωνία του παράθυρου.
Ελληνικάη
46
Λειτουργία παρασκηνίου
Με το Acer Arcade µπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε µουσική ενώ εκτελείτε
ορισµένες άλλες λειτουργίες. Η αναπαραγωγή του βίντεο και της µουσικής
συνεχίζεται σε ένα µικρό παράθυρο που βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της
οθόνης.
Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί διακοπής από το τηλεχειριστήριο ή να κάνετε κλικ
στο εικονίδιο διακοπής πάνω στην οθόνη για να διακόψετε την αναπαραγωγή
οποιαδήποτε στιγµή.
Σινεµά
Αν ο υπολογιστής σας ήρθε µε µια µονάδα DVD, µπορείτε να αναπαράγετε ταινίες
από DVD και Βίντεο CD (VCD) µε τη λειτουργία Σινεµά του Arcade. Αυτή η
εφαρµογή αναπαραγωγής έχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία ελέγχου µιας
συνηθισµένης συσκευής αναπαραγωγής DVD για το σαλόνι.
Όταν εισάγετε ένα δίσκο στη µονάδα του DVD, ξεκινάει αυτόµατα η αναπαραγωγή
της ταινίας. Για να ελέγξετε την ταινία, το αναδυόµενο πλαίσιο ελέγχου της
αναπαραγωγής εµφανίζεται στο κάτω µέρος του παράθυρου όταν µετακινείτε το
δείκτη.
Αν περισσότερες από µια οπτικές µονάδες περιέχουν ένα δίσκο που µπορεί να
αναπαραχθεί, κάντε κλικ στο πλήκτρο Σινεµά στην Αρχική σελίδα για να ανοίξετε τη
σελίδα περιεχοµένων του Σινεµά - έπειτα επιλέξτε το δίσκο που θέλετε να
παρακολουθήσετε από τη λίστα στα δεξιά.
47
•
Μενού DVD
•
Υπότιτλοι
•
Γλώσσα
•
Στιγµιότυπο
•
Γωνία
Ο δίσκος που παίζεται θα προβάλλεται στην περιοχή πάνω από τη λίστα των
µονάδων. Αυτή η σελίδα προβάλλεται επίσης όταν πατήσετε το πλήκτρο ∆ιακοπή
κατά τη διάρκεια µιας ταινίας. Τα πλήκτρα στην αριστερά πλευρά σας επιτρέπουν να
συνεχίζετε µια ταινία από το σηµείο που διακόπηκε, να αρχίσετε την ταινία ξανά από
την αρχή, να µεταβείτε στο µενού του DVD , να εξάγετε το δίσκο, ή να πάτε στη
σελίδα Ρυθµίσεων DVD.
Ρυθµίσεις
Για πρόσβαση στις ρυθµίσεις του Κινηµατογράφος, κάντε πρώτα κλικ στο κουµπί
Ρυθµίσεις από το κεντρικό µενού, και ακολούθως κάντε κλικ στο Κινηµατογράφος.
Αυτό επιτρέπει την αλλαγή των ρυθµίσεων Βίντεο και Γλώσσα.
Οι Ρυθµίσεις ελέγχουν την έξοδο ήχου και υποτίτλων των DVD.
Το Υπότιτλοι επιλέγει την προεπιλεγµένη γλώσσα υποτίτλων για τα DVD όπου αυτή
είναι διαθέσιµη. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι Απενεργοποιηµένο.
Το Closed Captions ενεργοποιεί τα closed caption στα DVD. Αυτή η λειτουργία
προβάλει υπότιτλους που έχουν κωδικοποιηθεί στο σήµα του βίντεο που
περιγράφουν τη δράση που λαµβάνει χώρα στην οθόνη και του διαλόγους για
ανθρώπους µε προβλήµατα ακοής. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι
Απενεργοποιηµένο.
Το Ήχος επιλέγει την προεπιλεγµένη γλώσσα για τις ταινίες DVD.
Το Εµφάνιση κατά τη φάση σίγασης σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν επιθυµείτε την
ενεργοποίηση των υποτίτλων ή των λεζαντών όταν πραγµατοποιείτε σίγαση του
ήχου για οποιονδήποτε λόγο.
Ελληνικάη
Κατά την αναπαραγωγή DVD, τα ακόλουθα ειδικά στοιχεία ελέγχου προστίθενται στο
αναδυόµενο πλαίσιο:
Ελληνικάη
48
Άλµπουµ
Το Arcade σας επιτρέπει να βλέπετε ψηφιακές φωτογραφίες ξεχωριστά ή σαν
προβολή σλάιντ, από οποιοδήποτε διαθέσιµη µονάδα δίσκου του υπολογιστή σας.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο Άλµπουµ στην Αρχική σελίδα του Arcade για να προβληθεί
η κεντρική σελίδα του Άλµπουµ.
Η περιοχή περιεχοµένων στα δεξιά προβάλει τόσο ξεχωριστές εικόνες όσο και
φακέλους. Κάντε κλικ σε ένα φάκελο για να τον ανοίξετε.
Για να δείτε µια προβολή σλάιντ, ανοίξτε το φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε
να δείτε – έπειτα κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή προβολής σλάιντ. Η προβολή
διαφανειών αναπαράγεται σε πλήρη οθόνη. Χρησιµοποιήστε το αναδυόµενο πλαίσιο
ελέγχου για να ελέγξετε την προβολή σλάιντ.
Μπορείτε επίσης να δείτε µια µόνο εικόνα κάνοντας κλικ πάνω της. Αυτό ανοίγει την
εικόνα σε πλήρη οθόνη.
Τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής πάνω στην
οθόνη για µεγέθυνση και σµίκρυνση όπως και για παράλληλη µετατόπιση σε
τέσσερις κατευθύνσεις.
Επεξεργασία εικόνων
Επιλέξτε Edit, και µπορείτε να πραγµατοποιήσετε Περιστροφή, Αφαίρεση
κόκκινων µατιών, και Αυτόµατη διόρθωση (βελτιστοποίηση φωτεινότητας και
αντίθεσης) των εικόνων µε σκοπό τη βελτίωση των εικόνων σας.
49
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του Προβολή διαφανειών, κάντε κλικ στο κουµπί Για
προχωρηµένους στη σελίδα Άλµπουµ και επιλέξτε Ρυθµίσεις.
Το ∆ιάρκεια προβολής διαφανειών καθορίζει το χρονικό διάστηµα για το οποίο
προβάλλεται το κάθε διαφάνεια πριν από την αυτόµατη προώθηση στην επόµενη
εικόνα της προβολής διαφανειών.
Το Μετάβαση προβολής διαφανειών καθορίζει τον τύπο που χρησιµοποιείται για
τη µετάβαση από τη µία εικόνα στην άλλη, µπορείτε να επιλέξετε από τύπους
λειτουργιών όπως Κίνηση, Κυψέλες, Βαθµιαίο σβήσιµο, Τυχαίο, Σφούγγισµα και
Ολίσθηση, Σελίδα και Κανένα.
Για να προσθέσετε µουσική υπόκρουση σε µια προβολή διαφανειών, κάντε κλικ στην
επιλογή Μουσική επένδυση προβολής διαφανειών. Η σελίδα επιλογής µουσικής
επένδυσης της προβολής διαφανειών σας ζητά να επιλέξετε µουσική από την
προσωπική σας µουσική βιβλιοθήκη.
Κάντε κλικ στο Φόρτωση προεπιλεγµένων ρυθµίσεων για να επιστρέψετε τις
ρυθµίσεις σας στις προεπιλεγµένες τους τιµές.
Βίντεο
Για να ανοίξετε τη λειτουργία Βίντεο, κάντε κλικ στο Βίντεο στην Αρχική σελίδα του
Arcade για να ανοίξετε την Αρχική σελίδα του Βίντεο.
Σηµείωση: Η δυνατότητα του βίντεο έχει σχεδιαστεί για
αναπαραγωγή πολλών διαφορετικών ειδών µορφών βίντεο.
Ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια βίντεο για την πλήρη λίστα των
συµβατών µορφών. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα DVD ή VCD,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Κινηµατογράφος.
Αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο.
Κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή για να παρακολουθήσετε αρχεία βίντεο. Η Σελίδα
βίντεο προβάλει αρχεία βίντεο στην περιοχή περιεχοµένων στη δεξιά πλευρά.
Οργανώνονται ανά φακέλους και µια εικόνα µικρογραφίας απεικονίζει το πρώτο καρέ
του βίντεο.
Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, κάντε κλικ πάνω του. Η αναπαραγωγή
του βίντεο θα γίνει σε πλήρη οθόνη. Το αναδυόµενο πλαίσιο ελέγχου της
αναπαραγωγής θα εµφανιστεί στο κάτω µέρος του παράθυρου όταν µετακινείτε το
ποντίκι. Για να επιστρέψετε στη σελίδα Βίντεο, κάντε κλικ στο ∆ιακοπή.
Ελληνικάη
Ρυθµίσεις προβολής διαφανειών
Ελληνικάη
50
Στιγµιότυπο
Η δυνατότητα Στιγµιότυπο διατίθεται στις λειτουργίες Κινηµατογράφος, Βίντεο. Η
δυνατότητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύλληψη της εικόνας που
εµφανίζεται στην οθόνη οποιαδήποτε στιγµή.
Συλλαµβάνεται ένα µόνο καρέ και αποθηκεύεται σε κατάλογο που καθορίζεται από
το χρήστη. Ο κατάλογος προορισµού µπορεί να αλλαχθεί από το µενού Ρυθµίσεις.
Επεξεργασία βίντεο
Το Acer Arcade προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας συλληφθέντων
αποσπασµάτων βίντεο, φωτογραφιών και µήκους τηλεοπτική παραγωγής από ένα
camcorder για τη δηµιουργία µιας ταινίας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τύπο
της ταινίας και να προσθέσετε ειδικά εφέ µετάβασης όπως και µουσική επένδυση για
τη δηµιουργία της τέλειας οικογενειακής ταινίας.
Για να επεξεργαστείτε µια ταινία, κάντε κλικ στο Για προχωρηµένους, και
ακολούθως επιλέξτε Επεξεργασία βίντεο. Ακολούθως επιλέγετε τα αποσπάσµατα
που επιθυµείτε να επεξεργαστείτε από τους φακέλους σας. Για να τελειώσετε την
ταινία σας, µπορείτε επίσης να επιλέξετε Τύπος ταινίας, Μουσική επένδυση, την
τέλεια αναλογία µουσικής και ήχου, καθώς επίσης και τη διάρκεια της ταινίας.
Το Επιλογή σκηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπεριλάβει τις
αγαπηµένες σας ή τις πιο σηµαντικές σκηνές, ή µπορείτε να αφήσετε τις αποφάσεις
επεξεργασίας στο πρόγραµµα επεξεργασίας.
Μόλις αποπερατωθεί, µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγραφή της τελικής ταινίας σε
δίσκο ώστε να µπορείτε να τη µοιραστείτε µε την οικογένεια και τους φίλους σας.
Σηµείωση: Για περισσότερες λεπτοµέρειες περί επεξεργασίας βίντεο
και όλων των σχετικών δυνατοτήτων, παρακαλούµε ανατρέξτε στο
µενού βοήθειας του Acer Arcade.
Μουσική
Για βολική πρόσβαση στη µουσική σας συλλογή, κάντε κλικ στο Μουσική στην
Αρχική σελίδα του Arcade, για να ανοίξετε την Αρχική σελίδα της Μουσικής.
Επιλέξτε το φάκελο, το CD ή την κατηγορία που περιέχει τη µουσική την οποία
θέλετε να ακούσετε. Κάντε κλικ στο Αναπαραγωγή για να ακούσετε ολόκληρο το
CD από την αρχή, ή επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε από τη λίστα στην
περιοχή περιεχοµένων.
Τα τραγούδια στο φάκελο εµφανίζονται στην περιοχή περιεχοµένου, ενώ η αριστερά
πλευρά έχει στοιχεία ελέγχου για την Αναπαραγωγή, Τυχαία σειρά, και
Επανάληψη όλων. Η επιλογή Απεικόνιση σας επιτρέπει να παρακολουθείτε
απεικονίσεις που παράγονται από τον υπολογιστή ενώ ακούτε µουσική. Όταν
αναπαράγεται µουσική, το πλαίσιο ελέγχου στο κάτω µέρος της σελίδας διευκολύνει
τη ρύθµιση της έντασης και τον έλεγχο της αναπαραγωγής.
51
Η πρόοδος της διαδικασίας εξαγωγής θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα των εξαχθέντων κοµµατιών κάνοντας κλικ στο
Ρυθµίσεις.
Εγγραφή DVD
Το Acer Arcade παρέχει µια εύκολη και άρτια λύση για την εγγραφή δεδοµένων,
ήχου, φωτογραφιών ή βίντεο. Τώρα µπορείτε να εγγράψετε και να µοιραστείτε
οποιονδήποτε συνδυασµό δεδοµένων, µουσικής, φωτογραφιών ή βίντεο σε ένα CD
ή DVD – απευθείας µέσω της λειτουργίας Εγγραφή DVD ή κάποιων άλλων
εφαρµογών µέσων του Acer Arcade.
Συγγραφή CD/DVD
Με το Acer Arcade είναι δυνατόν να δηµιουργήσετε CD ή DVD απευθείας από το
κεντρικό µενού, ή από οποιαδήποτε εφαρµογή µέσων ενδέχεται να χρησιµοποιείτε.
Η επιλογή Εγγραφή DVD βρίσκεται στο Για προχωρηµένους ή το Κεντρικό µενού
των εφαρµογών µέσων Βίντεο, Άλµπουµ και Μουσική.
Γράψτε τα αγαπηµένα σας τραγούδια σε CD ή µετατρέψτε τραγούδια από τη
µουσική σας συλλογή σε MP3 και άλλες δηµοφιλείς µορφές ήχου. ∆ηµιουργήστε
ακόµα και CD µε αρχεία MP3 µε πάνω από 100 από τα αγαπηµένα σας τραγούδια
και ακούστε τα στο PC ή στη συσκευή αναπαραγωγής CD µε αρχεία MP3.
Με το Arcade µπορείτε επίσης να µετατρέψετε ψηφιακές φωτογραφίες σε προβολή
διαφανειών µε µουσική επένδυση ή αποσπάσµατα κινηµατογραφικών ταινιών σε
ερασιτεχνική ταινία. Μπορείτε να µοιραστείτε οποιοδήποτε γεγονός µε τους φίλους
και την οικογένειά σας για αναπαραγωγή στις περισσότερες συσκευές
αναπαραγωγής DVD. Μπορείτε ακόµη να προσθέσετε προσαρµοσµένα θεµατικά
µενού και µενού µουσικής.
Είναι επίσης δυνατόν να γράψετε σύνθετα CD/DVD µε µουσική, φωτογραφίες και
αποσπάσµατα κινηµατογραφικών ταινιών όλα σε ένα. Οι δυνατότητες είναι άπειρες!
Για Συγκεκριµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε καθεµία από αυτές τις επιλογές κάντε
κλικ στο κουµπί Βοήθεια για να ανοίξετε το µενού βοήθειας του Arcade.
Συµβατότητα τύπου αρχείων
Για λεπτοµέρειες όσον αφορά τη συµβατότητα των αρχείων, παρακαλούµε
ανατρέξτε στην πρώτη σελίδα του µενού βοηθείας online του Arcade για κάθε
εφαρµογή µέσων.
Ελληνικάη
Για την εξαγωγή µουσικής από ένα CD ήχου, αφού έχετε τοποθετήσει το CD, κάντε
κλικ στο Εξαγωγή CD. Στη σελίδα που ανοίγει, επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να
εξάγετε (ή κάντε κλικ στο Επιλογή ή Καθαρισµός όλων), ακολούθως κάντε κλικ στο
Εκκίνηση εξαγωγής.
Ελληνικάη
52
Για να πάρετε το φορητό PC µαζί σας
Αυτό το κεφάλαιο σας προσφέρει συµβουλές και υποδείξεις για πράγµατα που
πρέπει να λάβετε υπόψη όταν µετακινείστε ή ταξιδεύετε µε τον υπολογιστή σας.
Αποσύνδεση από το γραφείο
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας από
εξωτερικά εξαρτήµατα:
1
Αποθηκεύστε τυχόν ανοικτά αρχεία.
2
Αφαιρέστε τυχόν µέσα, δισκέτες ή CD, από τον(τους) οδηγό(ους).
3
Τερµατισµός λειτουργίας υπολογιστή.
4
Κλείστε το κάλυµµα της οθόνης.
5
Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος.
6
Αποσυνδέστε το πληκτρολόγιο, τη συσκευή κατεύθυνσης, τον εκτυπωτή,την
εξωτερική οθόνη, και τις άλλες εξωτερικές συσκευές.
7
Αποσυνδέστε το κλείδωµα Kensington αν το χρησιµοποιείτε για να ασφαλίσετε
τον υπολογιστή.
Μετακίνηση
Όταν απλά µετακινήστε για µικρές αποστάσεις, για παράδειγµα, από το τραπέζι του
γραφείου σας σε µια αίθουσα συναντήσεων.
Προετοιµασία του υπολογιστή
Πριν από τη µεταφορά του υπολογιστή, κλείστε και ασφαλίστε το κάλυµµα της
οθόνης απεικόνισης για να τον θέσετε σε λειτουργία αναµονής. Μπορείτε τώρα να
πάρετε µε ασφάλεια τον υπολογιστή σας οπουδήποτε πάτε µέσα στο κτίριο. Για να
βγάλετε τον υπολογιστή από την κατάσταση Ύπνου, ανοίξτε την οθόνη; ακολούθως
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί τροφοδοσίας.
Αν παίρνετε τον υπολογιστή στο γραφείο ενός πελάτη ή σε ένα διαφορετικό κτίριο,
µπορεί να επιλέξετε να κλείσετε τον υπολογιστή:
Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, στην επιλογή Απενεργοποίηση υπολογιστή και
έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιµο (Windows XP).
-ήΜπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία αναµονής, πατώντας
<Fn> + <F4>. Ακολούθως κλείστε και ασφαλίστε την οθόνη απεικόνισης.
Όταν είστε έτοιµος να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή ξανά, απασφαλίστε και
ανοίξτε την οθόνη απεικόνισης, ακολούθως πιέστε και ελευθερώστε το κουµπί
τροφοδοσίας.
53
Τι να φέρετε στις συναντήσεις
Αν η συνάντησή σας είναι σχετικά σύντοµη, δεν χρειάζεται πιθανόν να πάρετε τίποτα
µαζί, εκτός από τον υπολογιστή σας. Αν η συνάντησή σας διαρκεί περισσότερο ή αν
η µπαταρία σας δεν είναι πλήρως φορτισµένη, ενδέχεται να θελήσετε να πάρετε µαζί
σας το µετασχηµατιστή AC, για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε πρίζα στην
αίθουσα συνάντησης.
Αν η αίθουσα ρεύµατος δεν έχει πρίζα ρεύµατος, µειώστε την εξάντληση της
µπαταρίας βάζοντας τον υπολογιστή σε κατάσταση Ύπνου. Πατήστε <Fn> + <F4> ή
κλείστε το κάλυµµα της οθόνης όταν δεν χρησιµοποιείτε ενεργά τον υπολογιστή σας.
Για επιστροφή στην εργασία, ανοίξτε την οθόνη (εάν είναι κλειστή), ακολούθως
πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί τροφοδοσίας.
Μεταφορά του υπολογιστή σπίτι
Όταν µετακινήστε από το γραφείο στο σπίτι σας ή αντίστροφα.
Προετοιµασία του υπολογιστή
Μετά την αποσύνδεση του υπολογιστή από το γραφείο, ακολουθήστε αυτά τα
βήµατα για να προετοιµάσετε τον υπολογιστή για το ταξίδι προς το σπίτι:
•
•
Ελέγξτε αν έχετε αφαιρέσει όλα τα µέσα και τους οπτικούς δίσκους από τις
µονάδες δίσκου. Αν δεν αφαιρέσετε τα µέσα µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην
κεφαλή της µονάδας δίσκου.
Πακετάρετε τον υπολογιστή σε µια προστατευτική θήκη που µπορεί να
αποτρέψει τον υπολογιστή από το να γλιστράει τριγύρω και να τον
προστατεύσει αν πέσει.
Προσοχή: Αποφεύγετε να πακετάρετε τα αντικείµενα δίπλα στο πάνω
κάλυµµα του υπολογιστή. Η πίεση ενάντια στο πάνω κάλυµµα µπορεί
να βλάψει την οθόνη.
Ελληνικάη
Σηµείωση: Εάν η ένδειξη Sleep (Αναµονή) είναι απενεργοποιηµένη,
τότε ο υπολογιστής εισήλθε σε λειτουργία Hibernation
(Αδρανοποίηση) και απενεργοποιήθηκε. Εάν η ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας είναι σβηστή αλλά η ενδεικτική λυχνία αναµονής είναι
αναµµένη, τότε ο υπολογιστής εισήλθε σε λειτουργία αναµονής. Και
στις δύο περιπτώσεις, πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί
τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ξανά. Προσέξτε
ότι ο υπολογιστής ενδέχεται να εισέλθει σε λειτουργία αδρανοποίησης
αφού παραµείνει σε λειτουργία αναµονής για µια χρονική περίοδο.
Ελληνικάη
54
Τι να φέρετε µαζί σας
Εκτός αν έχετε ήδη µερικά αντικείµενα στο σπίτι, φέρετε τα ακόλουθα αντικείµενα
µαζί σας:
•
•
Προσαρµογέα (adapter) και καλώδιο ρεύµατος
Τον τυπωµένο οδηγό χρήστη
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας όσο
ταξιδεύετε από και προς τη δουλειά σας:
•
•
•
Ελαχιστοποιήστε την επήρεια των αλλαγών της θερµοκρασίας κρατώντας τον
υπολογιστή µαζί σας.
Αν χρειαστεί να σταµατήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δε µπορείτε να
πάρετε τον υπολογιστή µαζί σας, αφήστε τον στο πορτ-µπαγκάζ του
αυτοκινήτου για να αποφύγετε την έκθεση του σε υπερβολική ζέστη.
Οι αλλαγές στη θερµοκρασία και την υγρασία µπορεί να προκαλέσουν
συµπύκνωση. Επιτρέψτε στον υπολογιστή να επιστρέψει στη θερµοκρασία
δωµατίου, και επιθεωρήστε την οθόνη για συµπύκνωση πριν να ανοίξετε τον
υπολογιστή. Αν η αλλαγή της θερµοκρασίας είναι µεγαλύτερη των 10 °C (18 °F),
επιτρέψτε στον υπολογιστή να έρθει σε θερµοκρασία δωµατίου σιγά σιγά. Αν
είναι δυνατόν, αφήστε τον υπολογιστή για 30 λεπτά σε ένα περιβάλλον µε
θερµοκρασία ανάµεσα στην εξωτερική και τη θερµοκρασία δωµατίου.
Εγκατάσταση ενός γραφείου στο σπίτι
Αν εργάζεστε συχνά στον υπολογιστή σας στο σπίτι, µπορεί να θέλετε να αγοράσετε
ένα δεύτερο προσαρµοστή (adapter) ρεύµατος για να χρησιµοποιείτε στο σπίτι. Με
ένα δεύτερο προσαρµοστή (adapter) ρεύµατος, µπορείτε να αποφύγετε να
µεταφέρετε το έξτρα βάρος από και προς το σπίτι.
Αν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας στο σπίτι για µεγάλες χρονικές περιόδους,
µπορεί επίσης να θέλετε να προσθέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο, µόνιτορ, ή
ποντίκι.
Ταξίδι µε τον υπολογιστή
Όταν µετακινείστε σε µια µεγαλύτερη απόσταση, για παράδειγµα, από το κτίριο του
γραφείου σας στο κτίριο του γραφείου ενός πελάτη, ή όταν ταξιδεύετε τοπικά.
Προετοιµασία του υπολογιστή
Προετοιµάστε τον υπολογιστή σαν να τον παίρνατε σπίτι. Σιγουρευτείτε πως η
µπαταρία στον υπολογιστή είναι φορτισµένη. Η ασφάλεια στο αεροδρόµιο µπορεί να
απαιτήσει να ανοίξετε τον υπολογιστή σας όταν τον φέρνετε στην περιοχή της πύλης.
55
Φέρετε τα ακόλουθα αντικείµενα µαζί σας:
•
•
•
Προσαρµογέας (adapter) ρεύµατος
Εφεδρικό, πλήρως φορτισµένο πακέτο µπαταρίας
Επιπρόσθετα αρχεία προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή αν σχεδιάζετε να
χρησιµοποιήσετε άλλον εκτυπωτή
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
Επιπρόσθετα στις οδηγίες για τη µεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι, ακολουθήστε
αυτές τις οδηγίες για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας όσο ταξιδεύετε:
•
•
•
Πάντα να παίρνετε τον υπολογιστή σας σαν χειραποσκευή.
Αν είναι δυνατόν, να επιθεωρείται ο υπολογιστής µε το χέρι. Τα µηχανήµατα
ακτίνων Χ στο αεροδρόµιο είναι ασφαλή, αλλά µη περνάτε τον υπολογιστή από
ανιχνευτή µετάλλων.
Αποφεύγετε να εκθέτετε τις δισκέτες σε ανιχνευτές µετάλλου που κρατούνται
στο χέρι.
∆ιεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή
Όταν ταξιδεύετε από χώρα σε χώρα.
Προετοιµασία του υπολογιστή
Προετοιµάστε τον υπολογιστή όπως θα τον προετοιµάζατε κανονικά για ταξίδι.
Τι να φέρετε µαζί σας
Φέρετε τα ακόλουθα αντικείµενα µαζί σας:
•
•
•
•
•
•
Προσαρµογέας (adapter) ρεύµατος
Καλώδια ρεύµατος που είναι κατάλληλα για τη χώρα στην οποία ταξιδεύετε
Εφεδρικά, πλήρως φορτισµένα πακέτα µπαταρίας
Επιπρόσθετα αρχεία προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή αν σχεδιάζετε να
χρησιµοποιήσετε άλλον εκτυπωτή
Απόδειξη αγοράς, στην περίπτωση που χρειαστεί να την επιδείξετε σε
υπαλλήλους του τελωνείου
∆ιαβατήριο Εγγύησης ∆ιεθνή Ταξιδιώτη
Ελληνικάη
Τι να φέρετε µαζί σας
Ελληνικάη
56
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη
Ακολουθήστε τα ίδια πράγµατα που πρέπει να λαµβάνετε υπόψη όταν ταξιδεύετε µε
τον υπολογιστή. Επιπρόσθετα, αυτές οι συµβουλές είναι χρήσιµες όταν ταξιδεύετε
διεθνώς:
•
•
Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα, ελέγξτε πως η τοπική τάση ρεύµατος και οι
προδιαγραφές των καλωδίων ρεύµατος του προσαρµογέα (adapter) είναι
συµβατές. Αν δεν είναι, αγοράστε ένα καλώδιο ρεύµατος που είναι συµβατό µε
την τοπική τάση. Μη χρησιµοποιείτε σετ µετατροπής που πωλούνται για
συσκευές για να δώσετε ρεύµα στον υπολογιστή.
Αν χρησιµοποιείτε το µόντεµ, ελέγξτε αν το µόντεµ και ο συνδετήρας είναι
συµβατά µε το σύστηµα τηλεπικοινωνιών της χώρας στην οποία ταξιδεύετε.
Ασφάλεια του υπολογιστή σας
Ο υπολογιστής σας είναι µια πολύτιµη επένδυση την οποία πρέπει να προσέχετε.
Μάθετε πώς να προστατεύετε και να φροντίζετε τον υπολογιστή σας.
Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαµβάνουν κλειδώµατα λογισµικού και υλικού —
µια κλειδαριά ασφαλείας και κωδικούς.
Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας
Ο φορητός υπολογιστής διατίθεται µε υποδοχή ασφαλείας συµβατή µε Kensington
για λουκέτο ασφαλείας.
Τυλίξτε το καλώδιο µιας κλειδαριά ασφαλείας γύρω από ένα ακίνητο αντικείµενο
όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωµένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά
στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. ∆ιατίθενται
επίσης µερικά µοντέλα δίχως κλειδί.
Χρήση κωδικών πρόσβασης
Οι κωδικοί πρόσβασης προστατεύουν τον υπολογιστή σας από µη εξουσιοδοτηµένη
πρόσβαση. Ο καθορισµός αυτών των κωδικών πρόσβασης δηµιουργεί διαφορετικά
επίπεδα προστασίας του υπολογιστή και των δεδοµένων σας:
•
Ο Κωδικός πρόσβασης επιτηρητή αποτρέπει τη µη εξουσιοδοτηµένη είσοδο στο
βοηθητικό πρόγραµµα BIOS. Μόλις ορισθεί ο κωδικός, θα πρέπει να τον
καταχωρίσετε ώστε να σας επιτραπεί η πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα
BIOS. Ανατρέξτε στην ενότητα "Βοηθητικό πρόγραµµα BIOS" στη σελίδα 62.
•
Ο Κωδικός χρήστη προστατεύει τον υπολογιστή σας από µη εξουσιοδοτηµένη
χρήση. Για µέγιστο βαθµό ασφάλειας, συνδυάστε τη χρήση αυτού του κωδικού
µε τα σηµεία ελέγχου κωδικών κατά την εκκίνηση και επιστρέψτε στην εργασία
σας µετά από µια περίοδο αδρανοποίησης.
57
Ο Κωδικός πρόσβασης κατά την εκκίνηση προστατεύει τον υπολογιστή σας
από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση. Για µέγιστο βαθµό ασφάλειας, συνδυάστε τη
χρήση αυτού του κωδικού µε τα σηµεία ελέγχου κωδικών κατά την εκκίνηση και
επιστρέψτε στην εργασία σας µετά από µια περίοδο αδρανοποίησης.
Σηµαντικό! Μην ξεχάσετε τον κωδικό επιτηρητή! Εάν ξεχάσετε τον
κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον
αντιπρόσωπό σας ή ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις.
Καταχώριση κωδικών πρόσβασης
Μόλις καθοριστεί ένας κωδικός πρόσβασης, εµφανίζεται µήνυµα προτροπής για την
καταχώριση του κωδικού στο κέντρο της οθόνης απεικόνισης.
•
Μόλις καθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης επιτηρητή, εµφανίζεται ένα µήνυµα
προτροπής για την καταχώριση του κωδικού όταν πατήσετε <F2> για να
εισέλθετε στο βοηθητικό πρόγραµµα BIOS κατά την εκκίνηση.
•
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης επιτηρητή και πατήστε <Enter> για να
σας επιτραπεί η πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα BIOS. Εάν
καταχωρίσετε λάθος κωδικό, εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα.
Προσπαθήστε ξανά και πατήστε <Enter>.
•
Μόλις καθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης χρήστη, και ενεργοποιηθεί η
παράµετρος κωδικού πρόσβασης κατά την εκκίνηση, εµφανίζεται ένα µήνυµα
προτροπής για την καταχώριση του κωδικού κατά την εκκίνηση.
•
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη και πατήστε <Enter> για να σας
επιτραπεί η χρήση του υπολογιστή. Εάν καταχωρίσετε λάθος κωδικό, εµφανίζεται
ένα προειδοποιητικό µήνυµα. Προσπαθήστε ξανά και πατήστε <Enter>.
Σηµαντικό! Έχετε τρεις ευκαιρίες για την καταχώριση του σωστού
κωδικού πρόσβασης. Εάν αποτύχετε στην καταχωριση του σωστού
κωδικού πρόσβασης µετά από τρεις προσπάθειες, η λειτουργία του
συστήµατος αναστέλλεται. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί
τροφοδοσίας για τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να τερµατίσετε τη
λειτουργία του υπολογιστή. Ακολούθως ενεργοποιήστε τον
υπολογιστή ξανά, και προσπαθήστε εκ νέου.
Καθορισµός κωδικών πρόσβασης
Μπορείτε να καθορίσετε τους κωδικούς πρόσβασης χρησιµοποιώντας το βοηθητικό
πρόγραµµα BIOS.
Ελληνικάη
•
Ελληνικάη
58
Επέκταση µέσω των επιλογών
Το Φορητός προσωπικός Η/Υ σας προσφέρει µια πλήρη εµπειρία κινητού
υπολογιστή.
Επιλογές συνδεσιµότητας
Οι θύρες σας επιτρέπουν να συνδέετε περιφερειακές συσκευές στον υπολογιστή
σας όπως θα κάνατε µε έναν επιτραπέζιο Η/Υ. Όσον αφορά τις οδηγίες για τη
σύνδεση διαφόρων εξωτερικών µονάδων στον υπολογιστή, ανατρέξτε στην επόµενη
ενότητα για περισσότερες λεπτοµέρειες.
Μόντεµ φαξ/δεδοµένων
Ο υπολογιστής έχει ένα ενσωµατωµένο V.92 56 Kbps µόντεµ φαξ/δεδοµένων.
Προειδοποίηση! Αυτή η θύρα µόντεµ δεν είναι συµβατή µε
ψηφιακές τηλεφωνικές γραµµές. Η σύνδεση αυτού του µόντεµ σε
µια ψηφιακή τηλεφωνική γραµµή θα προκαλέσει ζηµιά στο
µόντεµ.
Για να χρησιµοποιήσετε τη θύρα µόντεµ φαξ/δεδοµένων, συνδέστε ένα τηλεφωνικό
καλώδιο από τη θύρα του µόντεµ σε ένα βύσµα (τζακ) τηλεφώνου.
Προειδοποίηση! Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που χρησιµοποιείτε
είναι κατάλληλο για τη χώρα στην οποία εργάζεστε.
59
Η ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύου σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή
σε δίκτυο Ethernet.
Για να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα δικτύου, συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από
τη θύρα Ethernet (RJ-45) που βρίσκεται στη µητρική κάρτα του υπολογιστή σε ένα
βύσµα (τζακ) δικτύου ή κέντρο δικτύωσης του δικτύου σας.
Universal Serial Bus (USB)
Η θύρα Universal Serial Bus (USB) 2.0 είναι µια υψηλής ταχύτητας σειριακή θύρα
που σας επιτρέπει να συνδέσετε περιφερειακά χωρίς να δεσµεύετε πολύτιµους
πόρους του συστήµατος.
Ελληνικάη
Ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύου
Ελληνικάη
60
Υποδοχή κάρτας υπολογιστή (PC Card slot)
Η υποδοχή κάρτας προσωπικού Η/Υ τύπου ΙΙ του υπολογιστή δέχεται κάρτες
προσωπικού Η/Υ οι οποίες ενισχύουν τις δυνατότητες χρήσης και επέκτασης του
υπολογιστή. Αυτές οι κάρτες θα πρέπει να έχουν ένα λογότυπο PC Card πάνω τους.
Οι Κάρτες υπολογιστή (µέχρι πρότινος PCMCIA) είναι προσθετικές κάρτες για
φορητούς υπολογιστές, που σας δίνουν δυνατότητες επέκτασης που υπήρχαν εδώ
και καιρό στους επιτραπέζιους Η/Υ. Οι δηµοφιλείς τύποι καρτών προσωπικών Η/Υ
περιλαµβάνουν κάρτες flash, µόντεµ φαξ/δεδοµένων, ασύρµατου LAN και SCSI. Το
CardBus βελτιώνει την 16-bit τεχνολογία PC card επεκτείνοντας το εύρος ζώνης στα
32 bit.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας σας για λεπτοµέρειες
για το πώς να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε την κάρτα και τις
λειτουργίες της.
Εισαγωγή µιας κάρτας υπολογιστή PC Card
Εισάγετε την κάρτα στην κατώτερη υποδοχή και κάντε τις κατάλληλες συνδέσεις
(π.χ., καλώδιο δικτύου), αν είναι απαραίτητο. ∆είτε το εγχειρίδιο της κάρτας σας για
λεπτοµέρειες.
Εξαγωγή µιας κάρτας υπολογιστή PC Card
Πριν από την εξαγωγή µιας κάρτας υπολογιστή PC Card:
1
Τερµατήστε την εφαρµογή που χρησιµοποιεί την κάρτα.
2
Κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο κάρτας προσωπικού Η/Υ που βρίσκεται στη
γραµµή εργασιών και διακόψτε τη λειτουργία της κάρτας.
3
Πατήστε το κουµπί εξαγωγής υποδοχής για να βγει το κουµπί εξαγωγής και
έπειτα πατήστε το ξανά για να βγει η κάρτα.
61
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να εγκαταστήσετε µνήµη:
1
Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, βγάλετε τον προσαρµογέα ρεύµατος (αν
είναι συνδεδεµένος) και αφαιρέστε το πακέτο της µπαταρίας. Έπειτα γυρίστε
ανάποδα τον υπολογιστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση του.
2
Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυµµα της µνήµης, έπειτα σηκώστε και αφαιρέστε
το κάλυµµα της µνήµης.
3
Εισάγετε τη µονάδα µνήµης διαγώνια µέσα στην υποδοχή (a), και έπειτα
πατήστε το κάτω µαλακά µέχρι να κλειδώσει στη θέση του (b).
4
5
Αντικαταστήστε το κάλυµµα της µνήµης και ασφαλίστε το µε τη βίδα.
Τοποθετήστε εκ νέου τη συστοιχία µπαταριών, και επανασυνδέστε τον
προσαρµογέα AC.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
6
Ο υπολογιστής αυτόµατα ανιχνεύει και ρυθµίζει το ολικό µέγεθος µνήµης.
Συµβουλευτείτε έναν αρµόδιο τεχνικό ή επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο
της Acer.
Ελληνικάη
Εγκατάσταση µνήµης
Ελληνικάη
62
Βοηθητικό πρόγραµµα BIOS
Το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS (BIOS utility) είναι ένα πρόγραµµα ρύθµισης υλικού
που είναι ενσωµατωµένο στο Basic Input/Output System (BIOS) του υπολογιστή
σας.
Ο υπολογιστής σας είναι ήδη κατάλληλα ρυθµισµένος και βελτιστοποιηµένος, και δε
χρειάζεται να εκτελέσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα. Όµως, αν αντιµετωπίσετε
προβλήµατα ρύθµισης, µπορεί να χρειαστεί να το εκτελέσετε.
Για να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS (BIOS utility), πατήστε <F2>
στη διάρκεια του Αυτό-Ελέγχου Εκκίνησης [Power-On Self Test (POST)], ενώ
προβάλλεται το λογότυπο Φορητός προσωπικός Η/Υ.
Σειρά εκκίνησης
Για να ρυθµίσετε τη σειρά εκκίνησης στο βοηθητικό πρόγραµµα BIOS,
ενεργοποιήστε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS, ακολούθως επιλέξτε Boot από τη
λίστα των κατηγοριών που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας disk-to-disk recovery
(επανόρθωση δίσκου σε δίσκο)
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανόρθωση δίσκου σε δίσκο (eπανόρθωση
σκληρού δίσκου), ενεργοποιήστε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS, ακολούθως
επιλέξτε Main από τη λίστα κατηγοριών που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της
οθόνης. Αναζητήστε την ένδειξη D2D Recovery στο κάτω µέρος της οθόνης και
χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα <F5> ή <F6> για να επιλέξετε τη θέση Enabled.
Κωδικός πρόσβασης
Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης κατά την εκκίνηση, ενεργοποιήστε το βοηθητικό
πρόγραµµα BIOS και ακολούθως επιλέξτε Security από τη λίστα κατηγοριών που
εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης. Αναζητήστε την ένδειξη Password on
boot: και χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα <F5> ή <F6> για να ενεργοποιήσετε την εν
λόγω δυνατότητα.
63
Αναπαραγωγή ταινιών DVD
Όταν είναι εγκαταστηµένη η υποµονάδα DVD στην οπτική µονάδα δίσκου, µπορείτε
να αναπαράγετε ταινίες DVD στον υπολογιστή σας.
1
Πραγµατοποιήστε εκτίναξη του συρταριού DVD και τοποθετήστε ένα δίσκο
DVD µε ταινία Ακολούθως κλείστε το συρτάρι της µονάδας DVD.
Σηµαντικό! Κατά την εκκίνηση του προγράµµατος αναπαραγωγής
DVD για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό
περιοχής (region code). Οι δίσκοι DVD είναι χωρισµένοι σε 6
περιοχές. Αφού καθοριστεί ο κωδικός περιοχής στον οδηγό DVD σας,
θα παίζει δίσκους DVD µόνο αυτής της περιοχής. Μπορείτε να ορίσετε
τον κωδικό περιοχής έως πέντε φορές (συµπεριλαµβανοµένης της
πρώτης), µετά από τις οποίες ο κωδικός περιοχής θα γίνει µόνιµος. Η
επαναφορά του σκληρού σας δίσκου δεν επαναφέρει τον αριθµό των
φορών που έχει οριστεί ο κωδικός περιοχής. Ανατρέξτε στον πίνακα
παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο για πληροφορίες σχετικά µε τους
κωδικούς περιοχών ταινιών DVD.
2
Η ταινία DVD θα παίξει αυτόµατα µετά από µερικά δευτερόλεπτα.
Κωδικός Περιοχής
Χώρα ή Περιοχή
1
Η.Π.Α., Καναδάς
2
Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία
3
Νοτιοανατολική Ασία, Ταϊβάν, Νότιος Κορέα
4
Λατινική Αµερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
5
Πρώην ΕΣΣ∆, µέρη της Αφρικής, Ινδία
6
∆ηµοκρατία της Κίνας
Σηµείωση: Για να αλλάξετε τον κωδικό περιοχής, εισάγετε µια ταινία
DVD από µια διαφορετική περιοχή στον οδηγό DVD. Ανατρέξτε στη
βοήθεια online για περισσότερες πληροφορίες.
Ελληνικάη
Χρήση λογισµικού
Ελληνικάη
64
∆ιαχείριση ενέργειας
Αυτός ο υπολογιστής έχει ενσωµατωµένη µονάδα διαχείρισης ισχύος που
παρακολουθεί τη δραστηριότητα του συστήµατος. Η δραστηριότητα του συστήµατος
αναφέρεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαµβάνει µια ή περισσότερες από
τις παρακάτω συσκευές: Πληκτρολόγιο, ποντίκι, µονάδα δισκέτας, σκληρός δίσκος
και περιφερειακά συνδεδεµένα µε τις σειριακές και παράλληλες θύρες, και τη µνήµη
βίντεο. Αν δεν ανιχνευτεί δραστηριότητα για µια χρονική περίοδο (που ονοµάζεται
παύση αδράνειας), ο υπολογιστής σταµατάει µερικές ή όλες τις συσκευές για να
εξοικονοµήσει ενέργεια.
Αυτός ο υπολογιστής εφαρµόζει ένα σχέδιο διαχείρισης ενέργειας που υποστηρίζει
το Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), το οποίο επιτρέπει τη
µέγιστη διατήρηση ενέργειας και µέγιστη απόδοση την ίδια στιγµή. Τα Windows
χειρίζονται όλες τις εργασίες εξοικονόµησης ενέργειας για τον υπολογιστή σας.
65
Το πρόγραµµα Acer eRecovery Management είναι ένα εργαλείο το οποίο
χρησιµοποιείται στη διαδικασία εφεδρείας και επαναφοράς του συστήµατος. Ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα της δηµιουργίας και αποθήκευσης ενός εφεδρικού
αντιγράφου της τρέχουσας σύνθεσης του συστήµατος σε σκληρό δίσκο, CD ή DVD.
Το Acer eRecovery Management έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των ακόλουθων
λειτουργιών:
1
∆ηµιουργία εφεδρικού αντιγράφου
2
Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο
3
∆ηµιουργήστε ένα CD εικόνας των προεπιλεγµένων εργοστασιακών ρυθµίσεων
ή πραγµατοποιήστε εγγραφή του διατιθέµενου λογισµικού σε CD εφαρµογών
4
Επανεγκατάσταση λογισµικού σε πακέτο χωρίς CD
5
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο Acer eRecovery Management
Το παρόν κεφάλαιο θα σας καθοδηγήσει µέσα από κάθε διαδικασία.
Σηµείωση: Η εν λόγω λειτουργία διατίθεται µόνο σε ορισµένα
µοντέλα. Όσον αφορά τα συστήµατα τα οποία δεν διαθέτουν
ενσωµατωµένο προγραµµατιστή εγγραφής (burner) οπτικών δίσκων,
συνδέστε έναν εξωτερικό προγραµµατιστή εγγραφής µε συµβατότητα
USB ή IEEE 1394 πριν εισέλθετε στο Acer eRecovery Management
για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες σχετίζονται µε οπτικούς δίσκους.
∆ηµιουργία εφεδρικού αντιγράφου
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας και αποθήκευσης εφεδρικών εικόνων
σε σκληρό δίσκο, CD ή DVD.
1
Πραγµατοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
2
Πιέστε <Alt> + <F10> πριν ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραµµα Acer eRecovery
Management.
3
Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγµένος
κωδικός πρόσβασης είναι έξι µηδενικά.
4
Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε Recovery settings
και κάντε κλικ στην ένδειξη Next.
5
Στο παράθυρο Recovery settings, επιλέξτε Backup snapshot image και κάντε
κλικ στην ένδειξη Next.
6
7
Επιλέξτε τη µέθοδο δηµιουργίας εφεδρικού αντιγράφου.
a
Επιλέξτε Backup to HDD για αποθήκευση του εφεδρικού αντιγράφου της
εικόνας του δίσκου στον οδηγό D.
b
Επιλέξτε Backup to optical device για αποθήκευση του εφεδρικού
αντιγράφου της εικόνας του δίσκου σε CD ή DVD.
Μετά από την επιλογή της µεθόδου δηµιουργίας εφεδρικού αντιγράφου, κάντε
κλικ στην ένδειξη Next.
Ελληνικάη
Acer eRecovery Management
Ελληνικάη
66
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για την αποπεράτωση της
διαδικασίας.
Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα επαναφοράς του εφεδρικού αντιγράφου που
δηµιουργήθηκε (όπως περιγράφεται στην ενότητα ∆ηµιουργία εφεδρικού
αντιγράφου) από το σκληρό δίσκο, CD ή DVD.
1
Πραγµατοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
2
Πιέστε <Alt> + <F10> για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραµµα Acer
eRecovery Management.
3
Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγµένος
κωδικός πρόσβασης είναι έξι µηδενικά.
4
Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε Recovery actions
και κάντε κλικ στην ένδειξη Next.
5
Έχετε τέσσερις ενέργειες επαναφοράς στη διάθεσή σας. Επιλέξτε την
επιθυµητή ενέργεια επαναφοράς και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται
στην οθόνη για την αποπεράτωση της διαδικασίας επαναφοράς.
Σηµείωση: Το στοιχείο "Restore C:" ενεργοποιείται µόνον εάν
υπάρχει αποθηκευµένο εφεδρικό αντίγραφο χρήστη στο σκληρό δίσκο
(D:\). Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα ∆ηµιουργία εφεδρικού
αντιγράφου.
∆ηµιουργία CD εικόνας των προεπιλεγµένων
εργοστασιακών ρυθµίσεων
Όταν δεν υπάρχει το CD Συστήµατος και το CD Επαναφοράς, µπορείτε να τα
δηµιουργήσετε κάνοντας χρήση της εν λόγω λειτουργίας.
1
Πραγµατοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
2
Πιέστε <Alt> + <F10> για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραµµα Acer
eRecovery Management.
3
Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγµένος
κωδικός πρόσβασης είναι έξι µηδενικά.
4
Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε Recovery settings
και κάντε κλικ στην ένδειξη Next.
5
Στο παράθυρο Recovery settings, επιλέξτε Burn image to disk και κάντε κλικ
στην ένδειξη Next.
6
Στο παράθυρο Burn image to disk, επιλέξτε 1. Factory default image ή
2. Application CD και κάντε κλικ στο Next.
67
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για την αποπεράτωση
της διαδικασίας.
Σηµείωση: Επιλέξτε 1. Factory default image όταν επιθυµείτε να
εγγράψετε ένα δίσκο εκκίνησης ο οποίος περιέχει ολόκληρο το
λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή σας όπως σας παραδόθηκε από
το εργοστάσιο. Εάν επιθυµείτε ένα δίσκο ο οποίος θα επιτρέπει την
περιήγηση στα περιεχόµενά του και την εγκατάσταση επιλεγµένων
προγραµµάτων οδήγησης και εφαρµογών, επιλέξτε 2. Application
CD — ο δίσκος αυτός δεν θα είναι δίσκος εκκίνησης.
Επανεγκατάσταση λογισµικού σε πακέτο χωρίς CD
Το πρόγραµµα Acer eRecovery Management αποθηκεύει εσωτερικά λογισµικό το
οποίο έχει φορτωθεί εκ των προτέρων για εύκολη επανεγκατάσταση του οδηγού και
των εφαρµογών.
1
Πραγµατοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
2
Πιέστε <Alt> + <F10> για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραµµα Acer
eRecovery Management.
3
Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγµένος
κωδικός πρόσβασης είναι έξι µηδενικά.
4
Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε Recovery actions
και κάντε κλικ στην ένδειξη Next.
5
Στο παράθυρο Recovery settings, επιλέξτε Reinstall applications/drivers και
κάντε κλικ στην ένδειξη Next.
6
Επιλέξτε τον επιθυµητό οδηγό/εφαρµογή και ακολουθήστε τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθόνη για επανεγκατάσταση.
Στη διάρκεια της πρώτης εκτέλεσης, το πρόγραµµα Acer eRecovery Management
προετοιµάζει το απαραίτητο λογισµικό και ενδέχεται να καθυστερήσει για µερικά
δευτερόλεπτα στην εµφάνιση του παραθύρου µε το περιεχόµενο του λογισµικού.
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Το πρόγραµµα Acer eRecovery Management και Acer ∆ µε ∆ Ανάκτηση
προστατεύεται µε κωδικό πρόσβασης τον οποίο µπορεί να αλλάξει ο χρήστης. Ο
κωδικός πρόσβασης χρησιµοποιείται τόσο από το πρόγραµµα Acer eRecovery
Management όσο και από το Acer disk-to-disk recovery. Ακολουθήστε τα βήµατα
κατωτέρω για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του Acer eRecovery Management.
1
Πραγµατοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
2
Πιέστε <Alt> + <F10> για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραµµα Acer
eRecovery Management.
3
Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγµένος
κωδικός πρόσβασης είναι έξι µηδενικά.
Ελληνικάη
7
Ελληνικάη
68
4
Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε Recovery settings
και κάντε κλικ στην ένδειξη Next.
5
Στο παράθυρο Recovery settings, επιλέξτε Password: Change Acer
eRecovery Management password και κάντε κλικ στην ένδειξη Next.
6
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για την αποπεράτωση
της διαδικασίας.
Σηµείωση: Σε περίπτωση κατάρρευσης του συστήµατος, και
αδυναµίας εκκίνησης των Windows, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα
εκτέλεσης του προγράµµατος Acer disk-to-disk για την επαναφορά
της εικόνας των προεπιλεγµένων εργοστασιακών ρυθµίσεων σε
λειτουργία DOS.
69
Αυτό το κεφάλαιο σας δίνει οδηγίες για το πώς να αντιµετωπίσετε συνηθισµένα
προβλήµατα του συστήµατος. ∆ιαβάστε το πριν να καλέσετε ένα τεχνικό, αν
παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα. Οι λύσεις σε πιο σοβαρά προβλήµατα απαιτούν
άνοιγµα του υπολογιστή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον υπολογιστή µόνοι σας.
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο
επισκευών για βοήθεια.
Συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων
Αυτός ο φορητός υπολογιστής ενσωµατώνει έναν προχωρηµένο σχεδιασµό που
προβάλει µηνύµατα αναφοράς σφαλµάτων στην οθόνη για να σας βοηθήσει να
επιλύσετε προβλήµατα.
Αν το σύστηµα αναφέρει ένα σφάλµα ή αν λάβει χώρα ένα σύµπτωµα σφάλµατος,
δείτε "Μηνύµατα σφαλµάτων". Αν το πρόβληµα δε µπορεί να επιλυθεί,
επικοινωνήστε µε τον πωλητή σας. ∆είτε "Αίτηση επισκευής" στη σελίδα 41.
Μηνύµατα σφαλµάτων
Αν λάβετε ένα µήνυµα σφάλµατος, σηµειώστε το µήνυµα και εκτελέστε τη διορθωτική
ενέργεια. Ο ακόλουθος πίνακας αναγράφει τα µηνύµατα σφαλµάτων σε αλφαβητική
σειρά µαζί µε τη συνιστάµενη ενέργεια δράσης.
Μηνύµατα σφαλµάτων
∆ιορθωτική ενέργεια
CMOS battery bad
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
CMOS checksum error
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Disk boot failure
Εισάγετε µια δισκέτα συστήµατος (εκκινήσιµη) στη
µονάδα δισκέτας (Α:), και έπειτα πατήστε <Enter> για
επανεκκίνηση.
Equipment configuration
error
Πατήστε <F2> (στη διάρκεια του POST) για να
εισέλθετε στην Εφαρµογή BIOS (BIOS utility)·
ακολούθως πατήστε Exit στο βοηθητικό πρόγραµµα
BIOS για επανεκκίνηση.
Hard disk 0 error
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Hard disk 0 extended type Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
error
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
I/O parity error
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Ελληνικάη
Αντιµετώπιση προβληµάτων στον
υπολογιστή µου
Ελληνικάη
70
Μηνύµατα σφαλµάτων
∆ιορθωτική ενέργεια
Keyboard error or no
keyboard connected
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Keyboard interface error
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Memory size mismatch
Πατήστε <F2> (στη διάρκεια του POST) για να
εισέλθετε στην Εφαρµογή BIOS (BIOS utility).
ακολούθως πατήστε Exit στο βοηθητικό πρόγραµµα
BIOS για επανεκκίνηση.
Αν συνεχίζετε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα µετά που θα ακολουθήσετε τις
διορθωτικές ενέργειες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον πωλητή σας ή µε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών για βοήθεια. Μερικά προβλήµατα µπορεί να
λυθούν χρησιµοποιώντας την εφαρµογή BIOS (BIOS utility).
71
Κατευθυντήριες Οδηγίες Συµµόρφωσης µε
ENERGY STAR
Σαν συνέταιρος της ENERGY STAR, η Acer Inc. έχει αποφασίσει πως αυτό το
προϊόν καλύπτει τις οδηγίες της ENERGY STAR για ενεργειακή αποδοτικότητα.
Ανακοίνωση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί πως συµµορφώνεται µε τα όρια για
µια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύµφωνα µε το Μέρος 15 (Part 15) των
Κανονισµών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή
προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεµβολές σε µια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η
συσκευή παράγει, χρησιµοποιεί, και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας
και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να
προκαλέσει βλαβερή παρεµβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όµως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια
συγκεκριµένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεµβολή
στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγµα που µπορεί να καθοριστεί µε το
άνοιγµα και το κλείσιµο του εξοπλισµού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιµάσει να
διορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα:
•
•
•
•
Επαναπροσανατολίστε ή µετακινήστε την κεραία λήψης.
Αυξήστε το διαχωρισµό µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη.
Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα ή ένα κύκλωµα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης.
Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.
Ανακοίνωση: Προστατευµένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις µε άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται µε τη χρήση
προστατευµένων καλωδίων για να διατηρείται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς
FCC.
Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κτλ) που
έχουν πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα όρια της Τάξης Β (Class B) µπορούν να
συνδεθούν µε αυτόν τον εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά
είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
λήψη.
Ελληνικάη
Προειδοποιήσεις κανονισµών &
ασφαλείας
Ελληνικάη
72
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
µπορεί να ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτόν τον υπολογιστή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC.
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε µπορεί
να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία.
∆ιακήρυξη Συµµόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, διακηρύσσει πως αυτή η σειρά φορητών PC συµµορφώνεται
µε τις θεµελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
(Παρακαλούµε επισκεφτείτε την http://global.acer.com/products/notebook/regnb/index.htm για πλήρη τεκµηρίωση.)
Ανακοινώσεις για µόντεµ
TBR 21
Αυτός ο εξοπλισµός έχει εγκριθεί [Απόφαση Συµβουλίου 98/482/EC - "TBR 21"] για
µια τερµατική σύνδεση στο ∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο [Public Switched Telephone
Network (PSTN)]. Όµως, εξαιτίας των διαφορών µεταξύ των διαφορετικών PSTN
που παρέχονται σε διαφορετικές χώρες, η έγκριση από µόνη δεν παρέχει
απεριόριστη διαβεβαίωση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε τερµατικό σηµείο PSTN.
Στην περίπτωση προβληµάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον πάροχο του
εξοπλισµού σας στο πρώτο περιστατικό.
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Τα µέλη της ΕΕ από τον Απρίλιο Μάιο 2004 είναι: Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα,
Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία,
Φιλανδία, Σουηδία, και το Ηνωµένο Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Ουγγαρία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία,
Κύπρος και Μάλτα. Η χρήση επιτρέπεται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και τη Νορµανδία, την Ελβετία, Ισλανδία και το Λίχτενσταιν. Αυτή η συσκευή
πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους κανονισµούς και
περιορισµούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.
73
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.
1
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σηµειώνονται στο
προϊόν.
2
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά µε αεροζόλ. Χρησιµοποιείτε
ένα στεγνό ύφασµα για τον καθαρισµό.
3
Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
4
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το
προϊόν µπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζηµιά στο προϊόν.
5
Παρέχονται θύρες και ανοίγµατα για αερισµό? για να διασφαλίσετε την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την
υπερθέρµανση. Αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να µπλοκαριστούν ή να
καλυφθούν. Τα ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να µπλοκάρονται µε την τοποθέτηση
του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόµοια επιφάνεια. Αυτό
το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερµο, ή ενσωµατωµένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός
αερισµός.
6
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου
ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισµού.
7
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπάει πάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε µέρος που µπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
8
Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική µέτρηση ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική µέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεµένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
9
Ποτέ µην σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω
των θυρών του περιβλήµατος καθώς µπορεί να ακουµπήσουν επικίνδυνα
σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ µην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
10
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η
αφαίρεση των καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σηµεία τάσης
ή σε άλλους κινδύνους. Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρµόδιο
προσωπικό επισκευών.
11
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέµψτε τις επισκευές
σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
a
b
c
Όταν το καλώδιο ρεύµατος ή η πρίζα έχει υποστεί ζηµιά ή έχει τριφτεί.
Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν.
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
Ελληνικάη
Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας
Ελληνικάη
74
d
Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες
λειτουργίας του. Ρυθµίστε µόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από
τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθµιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και συχνά απαιτεί εκτεταµένη
εργασία από αρµόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
e
f
Αν το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζηµιά το κουτί του.
Αν το προϊόν παρουσιάζει µια εµφανή αλλαγή στην απόδοση, που
δηλώνει ανάγκη επισκευής.
12
Η σειρά Φορητός προσωπικός Η/Υ χρησιµοποιεί τη µπαταρία λιθίου.
Αντικαταστήστε τη µπαταρία µε τον ίδιο τύπο µε τη µπαταρία που προτείνουµε
για το προϊόν στη λίστα προδιαγραφών του προϊόντος. Η χρήση άλλης
µπαταρίας µπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
13
Προειδοποίηση! Οι µπαταρίες µπορεί να εκραγούν αν δεν τις χειριστείτε σωστά.
Μην τις αποσυναρµολογείτε ή τις πετάτε σε φωτιά. Κρατήστε τις µακριά από
παιδιά και πετάξτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες αµέσως.
14
Προς αποφυγή του κινδύνου από ηλεκτροπληξία, θα πρέπει να χρησιµοποιείτε
τον προσαρµογέα AC µόνον όταν η επιτοίχια πρίζα είναι κατάλληλα γειωµένη.
15
Χρησιµοποιείτε µόνο το σωστό τύπο σετ καλωδίου τροφοδοτικού (που
παρέχεται στο κουτί εξαρτηµάτων σας) για αυτή τη µονάδα. Θα πρέπει να είναι
αποσπώµενου τύπου: UL listed/CSA πιστοποιηµένου, τύπου SPT-2, αντοχής
7A 125V ελάχιστα, εγκεκριµένο από VDE ή το αντίστοιχό του. Το µέγιστο µήκος
είναι 4,6 µέτρα (15 πόδια).
16
Πάντα να αποσυνδέετε όλες τις τηλεφωνικές γραµµές από την πρίζα του τοίχου
πριν να επισκευάσετε ή να αποσυναρµολογήσετε αυτόν τον εξοπλισµό.
17
Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο (εκτός από ασύρµατου τύπου) στη
διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Μπορεί να υπάρχει ένας αποµακρυσµένος
κίνδυνος ηλεκτροσόκ από κεραυνό.
∆ήλωση συµµόρφωσης λέιζερ
Ο οδηγός CD ή DVD που χρησιµοποιείται µε αυτόν τον υπολογιστή είναι ένα προϊόν
λέιζερ. Η ετικέτα κατάταξης του οδηγού CD ή DVD (που φαίνεται παρακάτω)
βρίσκεται στον οδηγό.
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΤΑΞΗΣ 1 (CLASS 1)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΟ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN
PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.
75
∆ήλωση εικονοστοιχείου LCD
Η µονάδα LCD παράγεται µε υψηλής-ακρίβειας τεχνικές κατασκευής. Παρόλα αυτά,
µερικά εικονοστοιχεία µπορεί περιστασιακά να πάθουν αφλογιστία ή να εµφανίζονται
ως µαύρες ή κόκκινες τελείες. Αυτό δεν έχει επήρεια στην καταγραµµένη εικόνα και
δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
∆ήλωση προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων
Macrovision
Το εν λόγω προϊόν ενσωµατώνει τεχνολογία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων
η οποία προστατεύεται από το τµήµα ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και άλλα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας προστασίας
πνευµατικών δικαιωµάτων θα πρέπει να εξουσιοδοτείται από τη Macrovision, και
προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις θέασης µόνο, εκτός και αν υπάρξει
διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision. Η αντίστροφη µηχανική ή
αποσυναρµολόγηση απαγορεύεται.
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σηµείωση: Οι παρακάτω ρυθµιστικές πληροφορίες είναι µόνο για
µοντέλα µε ασύρµατο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth.
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρµατη
χρήση.
Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις, αυτό το προϊόν µπορεί να περιέχει ή να µη περιέχει
ασύρµατες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρµατο LAN και/ή µονάδες Bluetooth). Οι
παρακάτω πληροφορίες είναι για προϊόντα µε τέτοιες συσκευές.
Ελληνικάη
ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN
VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN
ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN
Ελληνικάη
76
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Αυτή η συσκευή είναι σύµφωνη µε τις απαραίτητες απαιτήσεις των Οδηγιών του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που αναφέρονται παρακάτω:
73/23/EEC Οδηγία Χαµηλής Τάσης
•
EN 60950
89/336/EEC Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας [Electromagnetic
Compatibility (EMC) Directive]
EN 55022
EN 55024
EN 61000-3-2/-3
99/5/EC Οδηγία Ραδιοφωνικού & Τηλεπικοινωνιακού Τερµατικού Εξοπλισµού [Radio
& Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive]
•
•
•
•
•
•
•
Αρθ.3.1a) EN 60950
Αρθ.3.1b) EN 301 489 -1/-17
Αρθ.3.2) EN 300 328-2
Αρθ.3.2) EN 301 893 *ισχύει µόνο στα 5 GHz
Λίστα κατάλληλων Χωρών
Τα µέλη της ΕΕ από τον Απρίλιο Μάιος 2004 είναι: Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα,
Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία,
Φιλανδία, Σουηδία, και το Ηνωµένο Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Ουγγαρία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία,
Κύπρος και Μάλτα. Η χρήση επιτρέπεται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και τη Νορµανδία, την Ελβετία, Ισλανδία και το Λίχτενσταιν. Αυτή η συσκευή
πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους κανονισµούς και
περιορισµούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.
Η απαίτηση ασφάλειας FCC RF
Η ακτινοβολούµενη ισχύς εξόδου της κάρτας Mini PCI ασύρµατου και της κάρτας
Bluetooth είναι πολύ κάτω από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC.
Παρόλα αυτά, η σειρά φορητών PC θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τέτοιο τρόπο
ώστε η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή στη διάρκεια κανονικής λειτουργίας να
ελαχιστοποιείται ως ακολούθως.
1
Ζητείται από τους χρήστες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας RF για
ασύρµατες συσκευές που περιλαµβάνονται στον οδηγό χρήστη της κάθε
συσκευής RF.
77
Σηµείωση: Ο Acer Ασύρµατος Mini-PCI Adapter υλοποιεί τη
λειτουργία της ποικιλοµορφίας µετάδοσης (transmission diversity).
Η λειτουργία δεν εκπέµπει ραδιοσυχνότητες ταυτόχρονα από τις δύο
κεραίες. Η επιλογή µιας από τις κεραίες πραγµατοποιείται αυτόµατα ή
χειροκίνητα (από τους χρήστες) ώστε να εξασφαλιστεί η καλή
ποιότητα των τηλεπικοινωνιών.
2
Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε εσωτερική χρήση λόγω της λειτουργίας της στο
εύρος συχνότητας από 5,15 έως 5,25 GHz. Η FCC απαιτεί αυτό το προϊόν να
χρησιµοποιείται σε εσωτερικό χώρο για να µειωθεί η πιθανότητα επιβλαβούς
παρεµβολής µε Κινητά ∆ορυφορικά συστήµατα ίδιων καναλιών.
3
Τα ραντάρ υψηλής ισχύος προσδιορίζονται ως οι πρωταρχικοί χρήστες των
συχνοτήτων από 5,25 έως 5,35 GHz και από 5,65 έως 5,85 GHz. Αυτοί οι
σταθµοί ραντάρ µπορούν να προκαλέσουν παρεµβολή µε και/ή να βλάψουν
αυτή τη συσκευή.
4
Μια ακατάλληλη εγκατάσταση ή µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µπορεί να
προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Επίσης,
οποιαδήποτε επέµβαση στην εσωτερική κεραία θα ακυρώσει την πιστοποίηση
κατά FCC και την εγγύησή σας.
Ελληνικάη
Προσοχή: Για συµφωνία µε τις απαιτήσεις συµµόρφωσης σε έκθεση
της FCC RF, µια απόσταση διαχωρισµού τουλάχιστον 20 εκ (8 ίντσες)
πρέπει να διατηρείται µεταξύ της κεραίας για την ενσωµατωµένη
κάρτα Ασύρµατου δικτύου Wireless LAN Mini-PCI Card που είναι
ενσωµατωµένη στο τµήµα της οθόνης και σε όλους τους ανθρώπους.
Ελληνικάη
78
Καναδάς - Χαµηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια
(RSS-210)
a
Συνηθισµένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή, και
2. αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή,
περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
b
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
c
Λειτουργία στη συχνότητα των 5 GHz
•
Η συσκευή για τη συχνότητα των 5150-5250 MHz είναι µόνο για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους για να µειωθεί η πιθανότητα επιβλαβούς παρεµβολής σε
Κινητά ∆ορυφορικά συστήµατα ίδιου καναλιού.
•
Τα ραντάρ µεγάλης ισχύος προσδιορίζονται σαν βασικοί χρήστες (που σηµαίνει
πως έχουν προτεραιότητα) των συχνοτήτων 5250-5350 MHz και 5650-5850
MHz και αυτά τα ραντάρ µπορεί να προκαλέσουν παρεµβολές και/ή ζηµιά στις
συσκευές LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).
Έκθεση ανθρώπων σε πεδία RF (RSS-102)
Η σειρά Φορητός προσωπικός Η/Υ χρησιµοποιεί ολοκληρωµένες κεραίες που δεν
εκπέµπουν πεδία RF πάνω από τα όρια της Health Canada για το γενικό πληθυσµό
συµβουλευτείτε τον Κωδικό Ασφαλείας 6 [Safety Code], που µπορεί να βρεθεί στη
σελίδα στο διαδίκτυο της Health Canada στη διεύθυνση www.hc-sc.gc.ca/rpb.
79
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
Notebook PC
Model number:
MS2195
Machine type:
Aspire 9400/7100
SKU number:
Aspire 940xxx/710xxx
("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
2641 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Contact person:
Mr. Young Kim
Tel:
408-922-2909
Fax:
408-922-2606
Ελληνικάη
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity
Ελληνικάη
80
Declaration of Conformity for CE Marking
Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
Address of
manufacturer:
Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
Contact person:
Mr. Easy Lai
Tel:
886-2-8691-3089
Fax:
886-2-8691-3000
E-mail:
easy_lai@acer.com.tw
Declares that product:
Notebook PC
Trade name:
Acer
Model number:
MS2195
Machine type:
Aspire 9400/7100
SKU number:
Aspire 940xxx/710xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of the following EC directives.
Reference no.
Title
89/336/EEC
Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC
Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC
Radio & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (R&TTE)
The product specified above was tested conforming to the applicable Rules
under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary
steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue to comply with these requirements.
01/2006
Easy Lai, Director
Regulation Center
Environment & Safety
Date
81
Symbols
πακέτο µπαταρίας
φροντίδα vi
πλήκτρα συντοµεύσεων 29
πλευρά
πίσω 17
δεξιά 16
αριστερή 15
µπροστινή 15
πληκτρολόγιο 27
πλήκτρα κλειδώµατος
(lock keys) 27
πλήκτρα συντοµεύσεων 29
Πλήκτρα Windows 28
αντιµετώπιση προβληµάτων 39
προβλήµατα 38
πληκτρολόγιο 39
εκκίνηση 38
οθόνη 38
πρόσοψη 15
Πλήκτρα Windows 28
Προσαρµογέας (adapter) ρεύµατος
φροντίδα v
ένταση
ρύθµιση 33
χαρακτηριστικά
στην ένδειξη 23
ήχος 33
αντιµετώπιση προβληµάτων 39
ρύθµιση της έντασης 33
A
επισκευή
πότε να επικοινωνήσετε vi
επιφάνεια αφής 25
πλήκτρο συντόµευσης 29
χρησιµοποιώντας 25 – 26
δήλωση
Προστασία πνευµατικών
δικαιωµάτων DVD 75
εγγύηση
Εγγύηση ∆ιεθνή Ταξιδιώτη 41
βοηθητικό πρόγραµµα
Εγκατάσταση του BIOS 62
Βοηθητικό πρόγραµµα BIOS
(BIOS utility) 62
ενιαίος σειριακός δίαυλος 59
αντιµετώπιση προβληµάτων
συµβουλές 69
αριθµητικό πληκτρολόγιο
(num lock) 27
στην ένδειξη 23
αριστερή πλευρά 15
ερωτήσεις
ρύθµιση της τοποθεσίας για χρήση
µόντεµ 39
ασφάλεια
γενικές οδηγίες 73
Ανακοίνωση FCC 71
CD ή DVD 74
κλειδαριά 32, 56
C
ηχεία
πλήκτρο συντόµευσης 29
αντιµετώπιση προβληµάτων
CD-ROM
εκτίναξη 32
39
D
DVD
63
E
θύρες 58
καθαρισµός
υπολογιστή vi
κεφαλαία (caps lock) 27
στην ένδειξη 23
Κατάσταση νάρκης (Hibernation)
πλήκτρο συντόµευσης 29
κλείδωµα κύλισης (scroll lock) 27
Κάρτα υπολογιστή (PC Card)
εισαγωγή 60
εξαγωγή 60
I
µηνύµατα
σφαλµάτων 69
µηνύµατα σφαλµάτων 69
οθόνη
πλήκτρα συντόµευσης 29
αντιµετώπιση προβληµάτων
µνήµη
εγκατάσταση 61
ITW. ∆είτε εγγύηση
38
Ελληνικάη
Ευρετήριο
Ελληνικάη
82
µόντεµ
58
N
Notebook Manager
χρήσιµο πλήκτρο
29
O
υπολογιστή
φροντίδα του v
υπολογιστής
πληκτρολόγιο 27
απενεργοποίηση v
αποσύνδεση 52
εγκατάσταση ενός γραφείου στο
σπίτι 54
διεθνή ταξίδια 55
ενδεικτική λυχνία
ενεργοποίησης 14
δυνατότητες 13
ασφάλεια 56
καθαρισµός vi
µετακίνηση 52
µεταφορά σπίτι 53
υπολογιστή 23
τοπικά ταξίδια 54
υποστήριξη
πληροφορίες 41
Ταινίες DVD
αναπαραγωγή 63
ταξίδι
διεθνείς πτήσεις 55
τοπικά ταξίδια 54
φροντίδα
πακέτου µπαταρίας vi
Προσαρµογέα (adapter)
ρεύµατος v
υπολογιστή v
συχνές ερωτήσεις 38
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (FAQ).
∆είτε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις
φωτεινότητα
πλήκτρα συντόµευσης 30
P
Power-On Self-Test (POST)
62
Download PDF

advertising