Acer | S1200 | Acer S1200 User Manual

Προβολέας της Acer
S1200 Σειρά
Οδηγός Χρήστη
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος.
Προβολέας της Acer S1200 Σειρά Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 08/2008
Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την
υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου
είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών
εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες,
σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις
εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό.
Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς
στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται
στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα
σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες
αγοράς.
∆εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε
σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω
φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer
Προβολέας της Acer S1200 Σειρά
Αριθµός Μοντέλου: ___________________________________
Σειριακός Αριθµός: ___________________________________
Ηµεροµηνία Αγοράς: __________________________________
Τόπος Αγοράς: ______________________________________
Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated.
Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για
λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.
"Η επωνυµία HDMITM, το λογότυπο HDMI και η επωνυµία High-Definition Multimedia Interface είναι
εµπορικά σήµατα της HDMI Licensing LLC."
iii
Πληροφορίες για την ασφάλεια και
την άνεσή σας
∆ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για µελλοντική
αναφορά. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται
στο προϊόν.
Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη
χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε µορφή σπρέι. Να χρησιµοποιείτε
ένα υγρό πανί για τον καθαρισµό.
Προσέχετε το φις κατά την αποσύνδεση της συσκευής
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της
τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:
•
•
•
Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα του ρεύµατος.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος πριν να
βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
Αν το σύστηµα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία
από το σύστηµα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.
Προσοχή για την Προσβασιµότητα
Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύµατος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της
συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής,
βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Προειδοποιήσεις!
•
•
•
Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Αν η
συσκευή πέσει, µπορεί να υποστεί σοβαρή ζηµιά.
Οι σχισµές και τα ανοίγµατα παρέχονται για αερισµό. Εξασφαλίζουν την
αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και το προστατεύουν από την
υπερθέρµανση. Αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να εµποδίζονται ή να
καλύπτονται. α ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να εµποδίζονται τοποθετώντας το
προϊόν σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρεµφερή επιφάνεια.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή
αερόθερµο, ή ενσωµατωµένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισµός.
•
Ποτέ µην σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω
των θυρών του περιβλήµατος καθώς µπορεί να ακουµπήσουν επικίνδυνα
σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ µην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
iv
•
•
Για να αποφύγετε τη ζηµιά στα εσωτερικά συστατικά της και να αποτρέψετε τη
διαρροή της µπαταρίας, µην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε µια επιφάνεια η
οποία δονείται.
Μη τη χρησιµοποιείτε ποτέ στον αθλητισµό, τη γυµναστική ή σε περιβάλλον µε
κραδασµού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωµα ή ζηµιά στο
στροφέα ή τη λυχνία.
Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος
•
•
•
•
•
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που
προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου
ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία
ηλεκτρισµού.
Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπάει πάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Μην
τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε µέρος που µπορεί άνθρωποι να περπατήσουν
πάνω στο καλώδιο.
Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η
ολική µέτρηση ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο
επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης,
σιγουρευτείτε πως η ολική µέτρηση όλων των προϊόντων που είναι
συνδεδεµένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
Μην υπερφορτώσετε µια πρίζα ρεύµατος ή ένα πολύπριζο συνδέοντας πολλές
συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήµατος δε θα πρέπει να ξεπερνάει το
80% της ονοµαστικής τάσης του κλάδου. Αν χρησιµοποιείτε πολύπριζα, το
φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονοµαστικής τάσης εισόδου του
πολύπριζου.
Ο µετασχηµατιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωµένο φις τριών καλωδίων. Το
φις ταιριάζει µόνο σε µια γειωµένη πρίζα ρεύµατος. Βεβαιωθείτε πως η πρίζα
ρεύµατος είναι σωστά γειωµένη πριν να τοποθετήσετε το φις του
µετασχηµατιστή. Μην τοποθετήσετε το φις σε µια πρίζα ρεύµατος που δεν έχει
γείωση. Επικοινωνήστε µε τον ηλεκτρολόγο σας για λεπτοµέρειες.
Προειδοποιήσεις! Η ακίδα γείωσης είναι για ασφάλεια. Η χρήση µιας
πρίζας ρεύµατος που δεν είναι σωστά γειωµένη µπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία και/ή τραυµατισµό.
Σηµείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από
απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές
συσκευές που µπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολές µε την απόδοση
αυτού του προϊόντος.
•
Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο µε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν
πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο
καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
αποσπώµενου τύπου, αναγραφόµενο στο UL/πιστοποιηµένο από CSA, τύπου
SPT-2, ελάχιστων τιµών 7A 125V, εγκεκριµένο από VDE ή ισοδύναµό του,
µέγιστο µήκος 4,6 µέτρα.
v
Σέρβις του προϊόντος
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η
αφαίρεση των καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σηµεία τάσης ή σε
άλλους κινδύνους. Παραπέµψτε όλες τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό
επισκευών.
Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα τοίχου και προσφύγετε για τις επισκευές
σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
•
•
•
•
•
το καλώδιο ρεύµατος ή το φις έχει υποστεί ζηµιά, έχει κοπεί ή είναι φθαρµένο
έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζηµιά το περίβληµά του
το προϊόν παρουσιάζει σαφή αλλαγή στην απόδοση της λειτουργίας
υποδεικνύοντας την ανάγκη για επισκευή
το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας
Σηµείωση: Ρυθµίστε µόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις
οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθµιση των υπόλοιπων
ελεγκτηρίων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και συχνά απαιτεί εκτεταµένη
εργασία από αρµόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην
κανονική κατάσταση.
Προειδοποιήσεις! Για λόγους ασφαλείας, µη χρησιµοποιείτε ανταλλακτικά
που δεν συµµορφώνονται µε τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε
ή αλλάζετε συστατικά. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή σας για επιλογές
αγοράς.
Η συσκευή και τα εξαρτήµατά της ενδεχοµένως περιέχουν µικρά τµήµατα. Φυλάτε τα
µακριά από µικρά παιδιά.
Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το
έντονο φως µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος
Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
•
•
•
•
•
•
•
Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισµένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον
προβολέα.
Μέρη όπου οι θερµοκρασίες µπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό
ενός αυτοκινήτου µε όλα τα παράθυρα κλειστά.
Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων µπορεί να µολύνουν
τα οπτικά συστατικά, µειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
Μέρη κοντά σε συναγερµούς φωτιάς.
Μέρη µε θερµοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 ºC/104 ºF.
Μέρη όπου το υψόµετρο είναι µεγαλύτερο από 3000 µέτρα.
Βγάλτε τον προβολέα αµέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο
πρόβληµα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενοι
θόρυβοι ή µυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν
την περίπτωση, βγάλτε τον αµέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε µε το
κατάστηµα αγοράς.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε
εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς για επιθεώρηση
του προϊόντος.
Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον
κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
Μην κλείνετε απότοµα την τροφοδοσία ή βγάζετε τον προβολέα από την πρίζα
όσο λειτουργεί. Μπορείτε να οδηγήσει σε καταστροφή της λάµπας, σε
ηλεκτροπληξία ή σε άλλα προβλήµατα. Η καλύτερη πρακτική είναι να
περιµένετε να σταµατήσει ο ανεµιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.
Μην ακουµπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερµαίνονται
πολύ.
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό µπορεί να
ανέβει και να προκαλέσει ζηµιές όταν είναι αποφραγµένο το φίλτρο ή οι
αερισµού µε βροµιές ή σκόνη.
Μην κοιτάτε µέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί
να κάνει ζηµιά στα µάτια σας.
Ανοίγετε πάντα το διάφραγµα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι
αναµµένος ο προβολέας.
Μην εµποδίζετε τους φακούς του προβολέα µε αντικείµενα όταν ο προβολέας
λειτουργεί καθώς µπορεί να θερµανθεί το αντικείµενο και να παραµορφωθεί, ή
ακόµα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάµπα, πατήστε το
HIDE (Απόκρυψη) στο τηλεχειριστήριο.
Η λάµπα θερµαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να
κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάµπα για να την
αντικαταστήσετε.
Μη λειτουργείτε τις λάµπες µετά την ονοµαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί,
σε σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάµπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε
βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
Το προϊόν θα ανιχνεύσει µόνο του τη διάρκεια ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε
βεβαιωθείτε πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστεί το
προειδοποιητικό µήνυµα.
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών της Λάµπας)"
από το µενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD)
µετά την αντικατάσταση της λάµπας.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν
επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που µπορεί να σας τραυµατίσουν.
Το µοναδικό εξάρτηµα που µπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάµπα που έχει
το δικό της αφαιρούµενο καπάκι. Παραπέµψτε όλες τις επισκευές σε αρµόδιο
επαγγελµατικό προσωπικό επισκευών.
Μην βάζετε τον προβολέα να κάθεται κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο
προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυµατισµό ή ζηµιά.
Αυτό το προϊόν µπορεί να προβάλλει αναστραµµένες εικόνες για τοποθέτηση
στην οροφή. Χρησιµοποιείτε µόνο το κιτ µονταρίσµατος σε οροφή της acer για
την τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί µε
ασφάλεια.
vii
Περιβάλλον λειτουργίας για τη χρήση της ασύρµατης
λειτουργίας (Προαιρετική)
Προειδοποιήσεις! Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε όλες τις
συσκευές ασύρµατης ή ραδιοφωνικής µετάδοσης όταν χρησιµοποιείτε το
µηχάνηµα στις παρακάτω συνθήκες. Αυτές οι συσκευές µπορεί να
περιλαµβάνουν, ενδεικτικά, τις: ασύρµατο τοπικό δίκτυο (WLAN),
Bluetooth και/ή 3G.
Θυµηθείτε να τηρείτε τυχόν ειδικούς κανονισµούς που ισχύουν στην περιοχή σας,
και να σβήνετε πάντα τη συσκευή σας όταν απαγορεύεται η χρήση της, ή όταν
µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές και κίνδυνο. Χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή
µόνο στις φυσιολογικές θέσεις λειτουργίας της. Αυτή η συσκευή τηρεί τις οδηγίες
έκθεσης RF όταν χρησιµοποιείται σε φυσιολογικές συνθήκες και τόσο αυτή όσο και η
κεραία της βρίσκονται τουλάχιστον 1,5 εκ µακριά από το σώµα σας. ∆ε θα πρέπει να
περιέχει µέταλλο και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην απόσταση απο το
σώµα σας που αναφέρεται παραπάνω.
Για τη µετάδοση αρχείων δεδοµένων ή µηνυµάτων µε επιτυχία, αυτή η συσκευή
απαιτεί µια καλής ποιότητας σύνδεση µε το δίκτυο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η
µετάδοση των αρχείων δεδοµένων ή των µηνυµάτων µπορεί να καθυστερήσει µέχρι
να γίνει διαθέσιµη µια τέτοια σύνδεση.
Βεβαιωθείτε πως οι παραπάνω οδηγίες για τις αποστάσεις τηρούνται µέχρι να
ολοκληρωθεί η µετάδοση.
Κάποια τµήµατα της συσκευής είναι µαγνητικά. Τα µεταλικά υλικά µπορεί να
µαγνητίζονται στη συσκευή και όσο άτοµα φοράνε ακουστικά βαρηκοΐας δε θα πρέπει
να πλησιάζουν τη συσκευή µε το αυτί που έχει το ακουστικό. Μην τοποθετείτε
πιστωτικές κάρτες ή άλλα µέσα µαγνητικής αποθήκευσης κοντά στη συσκευή γιατί
µπορεί να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε αυτά.
Ιατρικές συσκευές
Η λειτουργία εξοπλισµού ραδιοφωνικής µετάδοσης, που περιλαµβάνει τα ασύρµατα
τηλέφωνα, µπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολές µε τη λειτουργία ανεπαρκώς
προστατευµένων ιατρικών συσκευών. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό ή τον κατασκευαστή
της ιατρικής συσκευής για να καθορίσετε αν έχουν επαρκή προστασία από εξωτερική
ενέργεια RF ή στην περίπτωση που έχετε ερωτήσεις. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
σας σε εγκαταστάσεις υγείας όταν οι κανονισµοί στα µέρη αυτά σας το ζητάνε. Τα
νοσοκοµεία ή οι εγκαταστάσεις υγείας µπορεί να χρησιµοποιούν εξοπλισµό που
ενδέχεται να είναι ευαίσθητος σε εξωτερικές µεταδόσεις RF.
Βηµατοδότες. ΟΙ κατασκευαστές βηµατοδοτών συνιστούν ελάχιστη απόσταση 15,3
εκατοστών ανάµεσα στο βηµατοδότη και ασύρµατες συσκευές προς αποφυγή
πιθανής παρεµβολής µε το βηµατοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύµφωνες µε
ανεξάρτητες έρευνες και συστάσεις από την Επιτροπή Έρευνας για τις Ασύρµατες
Τεχνολογίες. Τα άτοµα µε βηµατοδότη θα πρέπει να κάνουν τα εξής:
•
•
Να έχουν πάντα τη συσκευή σε απόσταση µεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά από
το βηµατοδότη.
Να µη µεταφέρουν τη συσκευή κοντά στο βηµατοδότη όταν είναι
ενεργοποιηµένη. Αν υποπτεύεστε πως µπορεί να υπάρχει παρεµβολή,
απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και µετακινήστε την.
viii
Βοηθήµατα ακοής. Ορισµένες ασύρµατες ψηφιακές συσκευές ενδέχεται να
δηµιουργούν παρεµβολές µε ορισµένες βοηθήµατα ακοής. Αν υπάρχει παρεµβολή,
συµβουλευτείτε την εταιρία παροχής των υπηρεσιών.
Οχήµατα
Τα σήµατα RF µπορεί να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκαταστηµένα ή ανεπαρκώς
προστατευµένα ηλεκτρονικά συστήµατα σε µηχανοκίνητα οχήµατα, όπως
συστήµατα ηλεκτρονικού ψεκασµού καυσίµου, ηλεκτροκνικά συστήµατα
αντιπλοκαρίσµατος τροχών, ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου της ταχύτητας και
συστήµατα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε τον
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του οχήµατός σας ή τυχόν εξοπλισµού που έχετε
προσθέσει. Μόνο αρµόδιο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάζει τη συσκευή ή να
κάνει εγκατάσταση της συσκευής σε όχηµα. Τα σφάλµατα εγκατάστασης ή
επισκευών µπορεί να είναι επικίνδυνα και να ακυρώσουν την εγγύηση που µπορεί
να ισχύει για τη συσκευή. Ελέγχετε τακτικά πως όλες οι ασύρµατες συσκευές στο
όχηµά σας έχει τοποθετηθεί και λειτουργούν σωστά. Μη φυλάσσετε ή κουβαλάτε
εύφλεκτα υλικά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο µε τη συσκευή σας, µε τα
µέρη του ή µε τα εξαρτήµατα. Για οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε αερόσακους,
θυµηθείτε πως οι αερόσακοι ενεργοποιούνται µε µεγάλη δύναµη. Μην τοποθετείτε
αντικείµενα, περιλαµβανοµένων εγκαταστηµένων ή φορητών ασύρµατων συσκευών
στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή όπου ανοίγει ο αερόσακος.
Αν ο ασύρµατος εξοπλισµός του οχήµατος εγκατασταθεί λάθος και ενεργοποιηθεί ο
αερόσακος, µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός.
Απαγορεύτεται η χρήση της συσκευής σας όσο βρίσκεστε µέσα σε αεροσκάφος εν
πτήσει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν να ανεβείτε σε αεροσκάφος. Η
χρήση ασύρµατων τηλεφωνικών συσκευών σε ένα αεροσκάφος µπορεί να είναι
επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταρράξει το δίκτυο ασύρµατης
τηλεφωνίας και µπορεί να είναι παράνοµη.
Περιβάλλοντα µε πιθανότητα έκρηξης
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήµατα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα µε
πιθανότητα έκρηξης περιλαµβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε
τον κινητήρα του οχήµατός σας. Οι σπίθες σε αυτά τα µέρη µπορούν να
προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό ή ακόµα
και θάνατο. Σβήνετε τη συσκευή σας σε σηµεία ανεφοδιασµού όπως κοντά σε
αντλίες βενζίνης σε βενζινάδικα. Τηρείτε τους περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση
ραδιοφωνικών συσκευών σε σηµεία αποθήκευσης, φύλαξης και διανοµής καυσίµων,
σε χηµικά εργοστάσια ή σε µέρη όπου πραγµατοποιούνται εκρήξεις. Τα µέρη µε
πιθανώς εκρηκτική ατµόσφαιρα έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα, σήµανση σε εµφανές
σηµείο. Αυτά περιλαµβάνουν τις περιοχές κάτω από το κατάστρωµα πλοίων,
εγκαταστάσεις µεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίµων χηµικών, οχήµατα που
χρησιµοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο η βουτάνιο) και περιοχές όπου ο αέρας
περιέχει χηµικά ή σωµατίδια όπως κόκκους, σκόνη ή µεταλλική σκόνη.
Προσοχή για την Ακρόαση
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
•
•
•
•
•
Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου µέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου µετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
Μην ακούτε µουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα.
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να µην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ θόρυβο.
Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν µπορείτε να ακούσετε όταν σας µιλάνε οι δίπλα σας.
ix
Οδηγίες απόρριψης
Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια. Για να
ελαχιστοποιηθεί η µόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του
περιβάλλοντος, παρακαλούµε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τους κανονισµούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία http://global.acer.com/about/
sustainability.htm
Συµβουλευτική παράγραφος σχετικά µε τον υδράργυρο
Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν µια οθόνη LCD/CRT:
Οι Λάµπα(ες) Hg στο εσωτερικό αυτής της συσκευής περιέχουν υδράργυρο και
πρέπει είτε να ανακυκλώνονται είτε να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους τοπικούς.
πολιτειακούς ή οµοσπονδιακούς νόµους. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε µε την Ένωση Βιοµηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην
τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη των λαµπών,
επισκεφτείτε την τοποθεσία www.lamprecycle.org
x
Όλα µε τη σειρά τους
Σηµειώσεις για τη χρήση
Τι να κάνετε:
•
•
•
Να σβήνετε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
Χρησιµοποιήσετε ένα µαλακό πανί βρεγµένο µε ένα ήπιο απορρυπαντικό για
να καθαρίσετε το περίβληµα της οθόνης.
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύµατος αν δε θα
χρησιµοποιήσετε το προϊόν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τι να µην κάνετε:
•
Μην αποφράσετε τις σχισµές και τα ανοίγµατα που υπάρχουν για τον αερισµό
της µονάδας.
•
Μη χρησιµοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε
τη µονάδα.
•
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
•
•
•
•
Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
Σε περιοχές µε υπερβολική σκόνη και χώµα.
Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέµπει ένα ισχυρό µαγνητικό πεδίο.
Τοποθετήσετε σε άµεσο ηλιακό φως.
Προφυλάξεις
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες
συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να
µεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.
Προειδοποίηση:
•
•
Μην κοιτάτε µέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναµµένη η λάµπα. Το έντονο φως
µπορεί να βλάψει τα µάτια σας.
Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.
•
Παρακαλούµε να µην ανοίξετε ή αποσυναρµολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
•
Κατά την αλλαγή της λάµπας, παρακαλούµε αφήστε τη µονάδα να κρυώσει, και
ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
•
Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει µόνο του τη ζωή της λάµπας. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε
πως η λάµπα θα αντικατασταθεί όταν εµφανιστούν τα προειδοποιητικά µηνύµατα.
•
Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισµός Ωρών της Λάµπας)" από το
µενού "Management (∆ιαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) µετά την
αντικατάσταση της λάµπας.
•
Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο
ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
•
•
•
Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήµατος.
Μη χρησιµοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, µπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα. Πα
να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα
"Αντικατάσταση της Λάµπας".
iii
Όλα µε τη σειρά τους
x
Σηµειώσεις για τη χρήση
x
Προφυλάξεις
x
Εισαγωγή
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1
Επισκόπηση Συσκευασίας
2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
3
Προοπτική Προβολέα
3
Πίνακας Ελέγχου
4
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
5
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα
7
7
8
Ενεργοποίηση του προβολέα
8
Απενεργοποίηση του προβολέα
9
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
10
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
10
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
11
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
13
ΧειριστήριαΧρήστηs
15
Μενού εγκατάστασης
15
Acer Empowering Technology
16
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
17
Color (Χρώµα)
18
Image (Εικόνα)
19
Management (∆ιαχείριση)
21
Setting (Ρυθµίσεις)
21
Audio (Ρυθµίσεις ήχου)
24
Timer (Χρονόµετρο)
24
Language (Γλώσσα)
25
Πινακασ Περιεχοµενων
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας
Παραρτήµατα
26
Αντιµετώπιση προβληµάτων
26
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
30
Αντικατάσταση της Λάµπας
31
Εγκατάσταση Οροφής
32
Τεχνικά χαρακτηριστικά
35
Καταστάσεις συµβατότητας
37
Προειδοποιήσεις κανονισµών και ασφαλείας
41
1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το προϊόν αυτό αποτελεί προβολέα DLP® µε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα. Οι
αξιοσηµείωτες λειτουργίες του περιλαµβάνουν:
•
Τεχνολογία DLP®
•
S1200: Εγγενής ανάλυση 1024 x 768 XGA
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας 4:3 / 16:9
•
Η τεχνολογία ColorBoost της Acer προσφέρει τα πραγµατικά χρώµατα της
φύσης για ζωντανές εικόνες σα να σου µιλούν
•
Υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης
•
Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Bright (Φωτεινός), Standard (Κλασσικός),
Video (Βίντεο), Blackboard (Πίνακας), User 1(Χρήστης 1), User 2 (Χρήστης 2))
επιτρέπουν βέλτιστη απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
•
Συµβατό µε NTSC / PAL / SECAM και µε υποστήριξη HDTV (720p, 1080i,
1080p)
•
Η χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η λειτουργία οικονοµίας (ECO)
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της λάµπας
•
Η τεχνολογία Acer EcoProjeciton προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και
βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
•
Το Πλήκτρο Empowering αποκαλύπτει τις ιδιότητες της Τεχνολογίας
Empowering της Acer (Acer eView, eTimer, eOpening, ePower Management)
για εύκολη προσαρµογή των ρυθµίσεων.
•
Εξοπλισµένο µε συνδέσεις HDMI™ οι οποίες υποστηρίζουν HDCP
•
Η προχωρηµένη ψηφιακή τραπεζοειδής παραµόρφωση προσφέρει τις
καλύτερες δυνατές παρουσιάσεις
•
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
•
Τηλεχειριστήριο µε όλες τις λειτουργίες
•
2x ψηφιακό ζουµ και λειτουργία µετακίνησης pan
•
Συµβατό µε λειτουργικά συστήµατα Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®
Ελληνικά
Εισαγωγή
Ελληνικά
2
Επισκόπηση Συσκευασίας
Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείµενα που εµφανίζονται
παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η µονάδα σας είναι πλήρης.
Επικοινωνήστε αµέσως µε το κατάστηµα αγοράς αν λείπει κάτι.
Προβολέας µε καπάκι φακού
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο VGA
Καλώδιο Compostive video
Κάρτα ασφαλείας
Οδηγός χρήστη
POWER
ASPECT
RATIO
FREEZE
HIDE
RESYNC
SOURCE
Acer Projector
ZOOM
RGB
BRIGHTNESS
COLOR
CONTRAST
VGA
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
DVI
HDMI
WIRELESS
MUTE
PgUp
PgDn
Quick Start Guide
Τηλεχειριστήριο
Θήκη µεταφοράς
Σύvτοµος οδηγός
2 x Μπαταρίες
3
Ελληνικά
Γενική Επισκόπηση Προβολέα
Προοπτική Προβολέα
Μπροστινή / πάνω πλευρά
6
7
1
2
7
3
4
5
#
1
Περιγραφή
#
5
Κουµπί τροφοδοσίας
Περιγραφή
Καπάκι φακού
2
∆ακτύλιος εστίασης
6
Πίνακας ελέγχου
3
Φακός ζουµ
7
∆έκτες τηλεχειριστηρίου
4
Κουµπί ανύψωσης
Πίσω πλευρά
1
2
USB
HDMI
3
VGA IN
5
4
VGA OUT
VIDEO
9
#
1
6
S-VIDEO
7
8
AUDIO IN
RS232
10
Περιγραφή
#
Περιγραφή
Υποδοχή USB
6
Σύνδεση εισόδου S-video
2
Σύνδεση HDMI
7
Σύνδεση εισόδου ήχου
3
Σύνδεση Εισόδου Αναλογικού Σήµατος
Υπολογιστή/HDTV/SCART/Component
Video (είσοδος VGA)
8
Υποδοχή RS232
4
Σύνδεση Εξόδου βρόγχου οθόνης (έξοδος
VGA)
9
Πρίζα ρεύµατος
5
Σύνδεση εισόδου Composite video
10
Θύρα Kensington™ Lock
Ελληνικά
4
Πίνακας Ελέγχου
1
6
2
7
3
8
4
9
5
#
2
Λειτουργία
Περιγραφή
1
Λάµπα
Ενδεικτική Λυχνία LED Λάµπας.
2
Θεµέλιο
Ρυθµίζει την εικόνα για να αντισταθµίσει την
παραµόρφωση που προκαλείται από την κλίση του
προβολέα.
3
Επανασυγχρονισµός
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την πηγή
εισόδου.
4
Μενού
•
•
Πατήστε το “MENU (Μενού)” για να ανοίξει το µενού
της OSD, πίσω στο προηγούµενο βήµα για τη
λειτουργία του µενού της OSD ή για έξοδο από το
µενού της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
5
Ισχύς
Κουµπί τροφοδοσίας και Λυχνία LED τροφοδοσίας.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση τουΠροβολέα".
6
Θερµοκρασία
Ενδεικτική Λυχνία LED Θερµοκρασίας.
7
Τέσσερα πλήκτρα επιλογής
κατεύθυνσης
Χρησιµοποιήστε τo
για να επιλέξετε
στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις στην επιλογή σας.
8
Πηγή
Πατήστε την "SOURCE (Πηγη)" για να επιλέξετε
ανάµεσα στις πηγές RGB, Component, SVideo,
Composite, SCART και HDMI™.
9
Κουµπί Empowering
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eOpening, eView,
eTimer, ePower Management.
5
1
2
POWER
3
4
5
6
7
8
9
ASPECT
RATIO
FREEZE
HIDE
RESYNC
SOURCE
11
ZOOM
10
28
12
13
RGB
15
16
19
20
23
24
BRIGHTNESS
COLOR
14
17
18
21
22
25
CONTRAST
PgUp
PgDn
VGA
COMPONENT
VIDEO
S-VIDEO
DVI
HDMI
WIRELESS
MUTE
26
27
#
1
2(#)
3
4
5
6
Εικονίδιο Λειτουργία
Infrared
transmitter
(Ποµπός
υπέρυθρων)
Laser pointer
(∆είκτης λέιζερ)
FREEZE
(Πάγωµα)
HIDE
(Απόκρυψη)
RESYNC
(Επανασυγχρο
νισµός)
SOURCE
(Πηγή)
Περιγραφή
Στέλνει σήµατα στον προβολέα.
Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής.
Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε "HIDE (Απόκρυψη)" για να
κρύψετε την εικόνα, πατήστε ξανά για να εµφανιστεί η εικόνα.
Συγχρονίζει αυτόµατα τον προβολέα µε την πηγή εισόδου.
Πατήστε την "SOURCE (Πηγή)" για να επιλέξετε ανάµεσα στις
πηγές RGB, Component, SVideo, Composite, SCART και
HDMI™.
7
POWER
(Ισχύς)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα".
8
ASPECT
RATIO
(Αναλογία
Εικόνας)
ZOOM (Ζουµ)
Laser button
(Κουµπί λέιζερ)
Για να επιλέξετε την επιθυµητή αναλογία εικόνας (Αυτόµατη/ 4:3/ 16:9)
9
10(#)
11
12
Empowering
key (Κουµπί
Empowering)
KEYSTONE
(Θεµέλιο)
Κάνει µεγέθυνση ή σµίκρυνση στην εικόνας του προβολέα.
Σηµαδέψτε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής και κρατήστε
πατηµένο αυτό το κουµπί για να ενεργοποιήσετε το δείκτη λέιζερ.
Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται στην Ιαπωνική αγορά.
Μοναδικές λειτουργίες της Acer: eOpening, eView, eTimer, ePower
Management.
Ρυθµίζει την εικόνα για να αντισταθµίσει την παραµόρφωση που
προκαλείται από την κλίση του προβολέα (±40 µοίρες).
Ελληνικά
∆ιάταξη Τηλεχειριστηρίου
Ελληνικά
6
#
Εικονίδιο Λειτουργία
Περιγραφή
•
13
MENU (Μενού)
14
PAGE (Σελίδα) Μόνο για χρήση σε υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να
επιλέξετε την επόµενη ή την προηγούµενη σελίδα. Αυτή η λειτουργία
είναι διαθέσιµη µόνο όταν ο προβολέας είναι συνδεδεµένος σε
υπολογιστή µέσω καλωδίου USB.
RGB
Πατήστε το "RGB" για βελτιστοποίηση για φυσικά χρώµατα.
BRIGHTNESS Πατήστε "BRIGHTNESS (Φωτεινότητα)" για να ρυθµίστε τη
(Φωτεινότητα) φωτεινότητα της εικόνας.
CONTRAST
Πατήστε την επιλογή "CONTRAST (Αντίθεση)" για να ελέγξετε τη
(Αντίθεση)
διαφορά ανάµεσα στα φωτεινότερα και τα σκοτεινότερα µέρη της
εικόνας.
COLOR
Πατήστε το "COLOR (Χρώµα)" για να ρυθµίσετε τη χρωµατική
(Χρώµα)
θερµοκρασία της εικόνας.
VGA
Πατήστε το "VGA" για να αλλάξετε την πηγή στη σύνδεση VGA. Αυτή η
σύνδεση υποστηρίζει αναλογικό RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i),
YCbCr (480i/576i) και RGBsync.
COMPONENT Πατήστε το "COMPONENT" για να αλλάξετε την πηγή σε Component
βίντεο. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει YPbPr (480p/ 576p/ 720p/1080i)
και YCbCr (480i/576i).
S-VIDEO
Για να αλλάξετε πηγή σε S-video.
VIDEO (Βίντεο) Για να αλλάξετε πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
DVI
Χωρίς λειτουργία.
HDMI™
Για αλλαγή πηγής σε HDMI™. (για το µοντέλο που έχει σύνδεση
HDMI™)
UTE (Σιγή)
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έντασης ήχου.
WIRELESS
Χωρίς λειτουργία.
(Ασύρµατο)
KeyPad 0~9
Πατήστε τα "0~9" για είσοδο ενός κωδικού πρόσβασης στις "Security
(Πληκτρολόγιο (Ασφαλείας)".
0~9)
Four directional Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να
select keys
επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθµίσεις στην επιλογή σας.
(Τέσσερα
πλήκτρα
επιλογής
κατεύθυνσης)
•
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Πατήστε το “MENU (Μενού)” για να ανοίξει το µενού της OSD,
πίσω στο προηγούµενο βήµα για τη λειτουργία του µενού της
OSD ή για έξοδο από το µενού της OSD.
Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
Σηµείωση: "#" Η περιοχή της Ιαπωνίας δεν υποστηρίζεται.
7
Ελληνικά
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Προβολέα
Συσκευή DVD,
Αποκωδικοποιητής και
µετατροπέας τηλεοπτικού
σήµατος, δέκτης HDTV
VGA
Έξοδος βίντεο
Έξοδος S-video
Y
R B G
USB
Συσκευή DVD
VGA
3
10
D-Sub
D-Sub
HDMI
6
R B G
2
4
5
9
8
D-Sub
RS232
HDTV adapter
HDMI
D-Sub
Y
RS232
USB
USB
HDMI
VGA IN
VGA OUT
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO IN
RS232
1
#
7
Περιγραφή
1 Καλώδιο τροφοδοσίας
#
Περιγραφή
6 Καλώδιο S-Video
2 Καλώδιο VGA
7 Υποδοχή καλωδίου ήχου/Υποδοχή
3 Καλώδιο composite video
8 Καλώδιο RS232
4 Καλώδιο USB
5
Προσαρµογέας VGA σε Component/
προσαρµογέας HDTV
9 Καλώδιο HDMI
10 Καλώδιο 3 RCA component
Σηµείωση: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά µε
τον υπολογιστή σας, παρακαλούµε σιγουρευτείτε πως ο χρονισµός
της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συµβατός
µε τον προβολέα.
Ελληνικά
8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
Προβολέα
Ενεργοποίηση του προβολέα
1
Αφαιρέστε το καπάκι των φακών. (Εικόνα #1)
2
Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο
σήµατος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
3
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί "Power (Τροφοδοσίας)"
στον πίνακα ελέγχου και η λυχνία LED Τροφοδοσίας θα ανάψει µπλε. (Εικόνα
#2)
4
Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.). O
προβολέας θα εντοπίσει αυτόµατα την πηγή.
•
Αν η οθόνη εµφανίσει τα εικονίδια "Lock (Κλειδώµατος)" και "Source
(Πηγής)", αυτό σηµαίνει πως ο προβολέας έχει κλειδώσει έναν
συγκεκριµένο τύπο πηγής και πως δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος σήµατος
εισόδου.
•
Αν εµφανιστεί το µήνυµα "No Signal (∆εν υπάρχει σήµα)" στην οθόνη,
παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
σήµατος.
•
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιµοποιήστε το κουµπί
"Source (Πηγή)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο
απευθείας κουµπί πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάµεσα στις
πηγές.
2
Κουµπί τροφοδοσίας
1
Καπάκι φακού
9
1
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε δύο φορές το κουµπί "Power
(Τροφοδοσίας)". Το παρακάτω µήνυµα θα εµφανιστεί στην οθόνη για 10
δευτερόλεπτα.
"Please press power button again to complete the shutdown process
(Παρακαλούµε πατήστε ξανά το κουµπί τροφοδοσίας για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερµατισµού)."
2
Αµέσως µετά την απενεργοποιήση, η ένδειξη LED Τροφοδοσίας θα
αναβοσβήσει γρήγορα ΚΟΚΚΙΝΗ και οι ανεµιστήρες θα συνεχίσουν να
λειτουργούν για περίπου 120 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί
πως το σύστηµα ψύχεται σωστά.
3
Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήµατος, η λυχνία LED ένδειξης
"Power (Τροφοδοσίας)" θα ανάψει σταθερά ΚΟΚΚΙΝΗ, που σηµαίνει πως ο
προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία αναµονής.
4
Τώρα, µπορείτε να βγάλετε µε ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα του ρεύµατος.
Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιήσετε τον προβολέα αµέσως
µετά την απενεργοποίηση.
Σηµείωση:Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε πάλι τον προβολέα, θα
πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα για να πατήσετε
το κουµπί "Power (Τροφοδοσίας)" για να ενεργοποιηθεί ξανά ο
προβολέας.
Ενδείξεις προειδοποίησης:
•
Αν ο προβολέας απενεργοποιηθεί αυτόµατα και η ένδειξη LAMP (Λάµπα)
ανάψει σταθερά ΚΟΚΚΙΝΗ, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον
πλησιέστερο µεταπωλητή ή κέντρο επισκευών.
•
Αν ο προβολέας απενεργοποιηθεί αυτόµατα και η ένδειξη TEMP
(Θερµοκρασία) ανάψει σταθερά ΚΟΚΚΙΝΗ, αυτό δηλώνει πως ο
προβολέας έχει υπερθερµανθεί. Το παρακάτω µήνυµα θα εµφανιστεί στην
οθόνη αν πρόκειται να συµβεί αυτό:
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Υπερθέρµανση προβολέα. Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα.)"
•
Αν η ένδειξη TEMP (Θερµοκρασία) αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΗ και
εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα στην οθόνη, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο κατάστηµα ή κέντρο επισκευών:
"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Σφάλµα ανεµιστήρα.
Η λάµπα θα σβήσει σύντοµα αυτόµατα)."
Ελληνικά
Απενεργοποίηση του προβολέα
Ελληνικά
10
Ρύθµιση της Προβαλλόµενης Εικόνας
Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας
Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθµιση του ύψους
της εικόνας.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης. (Εικόνα #1)
2
Ανυψώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε (Εικόνα #2) και έπειτα
αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης (Εικόνα #3) για µικρορύθµιση
της γωνίας προβολής.
Για να σηκώσετε την εικόνα:
1
Πατήστε την απελευθέρωση του ποδιού ανύψωσης. (Εικόνα #1)
2
Χαµηλώστε την εικόνα στη γωνία ύψους που θέλετε (Εικόνα #2) και έπειτα
αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το πόδι ανύψωσης στη θέση του.
3
Χρησιµοποιήστε τον Τροχό ρύθµισης της κλίσης (Εικόνα #3) για µικρορύθµιση
της γωνίας προβολής.
PUSH
1
3
Τροχός ρύθµισης κλίσης
2
Κουµπί
απελευθέρωσης
ποδιού ανύψωσης
Πόδι ανύψωσης
11
Συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που
µπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυµητή
απόσταση από την οθόνη. Παράδειγµα: Αν ο προβολέας είναι 1 µέτρο από την
οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για µεγέθη εικόνας 82".
Σηµείωση: Να θυµάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως
απαιτείται απόσταση ύψους 144 εκ ατοστών όταν βρίσκεται σε
απόσταση 1 µέτρων.
Μέ
γε
θος
οθό
νη ς
82"
B
Ύψος: 144 εκ
C
A
1µ
Επιθυµητή απόσταση
Εικόνα: Η σειρά S1200 είναι Σταθερός φακός εστίασης
Ελληνικά
Πώς να βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την
απόσταση της εικόναςe
Ελληνικά
12
Κορυφή
Μέγεθος οθόνης
Επιθυµητά
Απόσταση (µέτρα)
<A>
∆ιαγώνιος (ίντσες)
<B>
0,5
41
83 x 63
72
1
82
167 x 125
144
1,5
123
333 x 250
216
2
164
333 x 250
288
2,5
205
417 x 313
359
£S (εκ) x Υ (εκ)
Από τη βάση έως
την κορυφή της
εικόνας (εκ)
<C>
3
246
500 x 375
431
3,5
287
583 x 438
503
4
328
667 x 500
575
13
A
50"
Επ
ι
µέγ θυµητ
ε θο ό
ς ει
κ όν
α
C
ς
Ύψος: 88 εκ
Από τη βάση έως
την κορυφή της
εικόνας
B
0,6 µ
Επιθυµητή απόσταση
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυµητό µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουµ. Για παράδειγµα: για να λάβετε ένα
µέγεθος εικόνας 50" τοποθετήστε τον προβολέα σε µια απόσταση 0,6 µέτρων από
την οθόνη.
Ελληνικά
Πώς να λάβετε ένα προτιµώµενο µέγεθος εικόνας
ρυθµίζοντας την απόσταση και το ζουµ
Ελληνικά
14
Επιθυµητό Μέγεθος Εικόνας
Απόσταση
Κορυφή
∆ιαγώνιος (ίντσες)
<A>
£S (εκ) x Υ (εκ)
ζουµ (µέτρα)
<B>
Από τη βάση έως την
κορυφή της εικόνας (εκ)
<D>
30
61 X 46
0,4
53
40
81 x 61
0,5
70
50
102 x 76
0,6
88
60
122 x 91
0,7
105
70
142 x 107
0,9
123
80
163 x 122
1,0
140
90
183 x 137
1,1
158
100
203 x 152
1,2
175
120
244 x 183
1,5
210
150
305 x 229
1,8
263
180
366 x 274
2,2
315
200
406 x 305
2,4
351
250
508 x 381
3,0
438
300
610 x 457
3,7
526
15
Μενού εγκατάστασης
Το µενού εγκατάστασης παρέχει µια προβολή στην οθόνη (OSD) για την
εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιµοποιείτε την OSD µόνο όταν
στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα "No signal input (∆εν υπάρχει είσοδος σήµατος)".
Οι επιλογές του µενού περιλαµβάνει ρυθµίσεις και αλλαγές για το µέγεθος της
οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπεζίου και περισσότερες.
1
Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί "Power (Τροφοδοσία)" στον
πίνακα ελέγχου.
2
Πατήστε το κουµπί του µενού στον πίνακα ελέγχου για να εµφανίσετε την OSD
για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.
3
Το µοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθµίσεων
βαθµονόµησης και ευθυγράµµισης, όπως το µέγεθος της οθόνης και η
απόσταση, η εστίαση και άλλα.
4
Το µενού Εγκατάστασης περιέχει τις παρακάτω επιλογές:
• Μέθοδος προβολής
• Θέση Μενού
• Ρυθµίσεις τραπεζίου
• Ρυθµίσεις γλώσσας
• Επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγµένη λειτουργία
Χρησιµοποιήστε το πάνω και κάτω βελάκι για να κάνετε µια επιλογή, το
αριστερό και δεξί βελάκι για να ρυθµίσετε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις επιλογών
και το δεξί βελάκι για είσοδο σε ένα υποµενού για ρύθµιση λειτουργιών. Οι νέες
ρυθµίσεις θα αποθηκευτούν αυτόµατα κατά την έξοδο από το µενού.
5 Πατήστε οποιαδήποτε στιγµή το κουµπί του µενού για έξοδο από το µενού και
επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.
Ελληνικά
ΧειριστήριαΧρήστηs
Ελληνικά
16
Acer Empowering Technology
Κουµπί
Empowering
∆ιαχείριση του Acer eView
Το Κουµπί Acer Empowering παρέχει τρεις
µοναδικές λειτουργίες της Acer, οι οποίες
είναι αντίστοιχα οι "Acer eView
Management", "Acer eTimer Management",
"Acer eOpening Management" και "Acer
ePower Management". Πατήστε το κουµπί
" " για περισσότερο από ένα
δευτερόλεπτο για να εκτελέσετε το κύριο
µενού της προβολής στην οθόνη για να
αλλάξετε τη λειτουργία του.
Πατήστε το" " για να εκτελέσετε
τουποµενού "Acer eView Management".
Το "Acer eView Management" υπάρχει για
επιλογή της λειτουργίας προβολής.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer eTimer
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το
υποµενού "Acer eTimer Management".
Το "Acer eTimer Management" προσφέρει
µια λειτουργία υπενθύµισης για έλεγχου
του χρόνου της παρουσίασης.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
Μενού Προβολής στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer eOpening
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το
"Acer eOpening Management".
To "Acer eOpening Management"
επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει την
οθόνη Εκκίνησης µε µια εικόνα της
επιλογής του. Παρακαλούµε ανατρέξτε
στην ενότητα Προβολή στην Οθόνη για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
∆ιαχείριση του Acer ePower
Πατήστε το " " για να εκτελέσετε το
"Acer ePower Management".
Το "Acer ePower Management"
προσφέρει στο χρήστη µια συντόµευση
για εξοικονόµηση της διάρκειας ζωής της
λάµπας και του προβολέα. Παρακαλούµε
ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή στην
Οθόνη για περισσότερες λεπτοµέρειες.
17
Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα µενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν
να κάνετε προσαρµογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθµίσεις.
Χρήση των µενού της OSD
•
Για να ανοίξετε το µενού της OSD, πατήστε το "MENU (MENOY)" στο
Τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
•
Όταν εµφανιστεί η OSD, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξτε
οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό µενού. Μετά την επιλογή του επιθυµητού
•
στοιχείου στο µενού, πατήστε το
λειτουργιών.
για είσοδο στο υποµενού για ρύθµιση των
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά
για να επιλέξετε το στοιχείο που
επιθυµείτε και αλλάξτε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα κουµπιά
.
•
Επιλέξτε το επόµενο στοιχείο που θέλετε να ρυθµίσετε στο υποµενού και
ρυθµίστε το σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή.
•
Πατώντας το "MENU (MENOY)" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, η
οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό µενού.
•
Για να κλείσετε την OSD, πατήστε το"MENU (MENOY)" στο τηλεχειριστήριο ή
στον πίνακα ελέγχου. Το µενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα
αποθηκεύσει αυτόµατα τις νέες ρυθµίσεις.
Βασικό µενού
Ρύθµιση
Υποµενού
Ελληνικά
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)
Ελληνικά
18
Color (Χρώµα)
Display Mode
(Λειτουργία
Προβολής)
Brightness
(Φωτεινότητα)
Contrast
(Αντίθεση)
Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιηµένες για
διάφορους τύπους εικόνων.
•
•
•
•
Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.
•
•
User 1 (Χρήστης 1): Αποθήκευση των ρυθµίσεων του χρήστη.
Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον.
Video: Για αναπαραγωγή βίντεο σε φωτεινό περιβάλλον.
Blackboard: Η λειτουργία Blackboard µπορεί να βελτιώσει το
χρώµα προβολής κατά την προβολή σε πιο σκούρες
επιφάνειες.
User 2 (Χρήστης 2): Αποθήκευση των ρυθµίσεων του χρήστη.
Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να σκουρύνει η εικόνα.
•
Πατήστε το
για να ανοίξει η εικόνα.
Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάµεσα στα φωτεινότερα
και τα σκοτεινότερα µέρη της εικόνας. Η ρύθµιση της αντίθεσης αλλάζει
την ποσότητα του µαύρου και του λευκού στην εικόνα.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την αντίθεση.
•
Πατήστε το
για να αυξήσετε την αντίθεση.
Color Temperature Ρυθµίστε τη θερµοκρασία χρώµατος. Σε υψηλότερη χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο κρύα, ενώ σε χαµηλότερη χρωµατική
(Χρωµατική
θερµοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.
Θερµοκρασία)
Degamma
Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με µεγαλύτερη
τιµή γάµµα, τα σκοτεινά σκηνικά θα φαίνονται πιο φωτεινά.
Color R (Χρώµα Κ) Ρυθµίζει το κόκκινο χρώµα.
Color G (Χρώµα Π) Ρυθµίζει το πράσινο χρώµα.
Color B (Χρώµα Μ) Ρυθµίζει το µπλε χρώµα.
Saturation
(Κορεσµός)
Ρυθµίζει µια εικόνα βίντεο από µαύρο και άσπρο σε πλήρως
κορεσµένο χρώµα.
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να µειώσετε την ποσότητα του χρώµατος
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώµατος
19
Ρυθµίζει την ισορροπία χρώµατος του κόκκινου και του πράσινου.
•
Πατήστε το
στην εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου
•
Πατήστε το
εικόνα.
για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσµός)" και "Tint (Χροιά)" δεν
υποστηρίζονται στη λειτουργία υπολογιστή ή HDMI.
Image (Εικόνα)
Projection
(Προβολή)
Μπροστά Προβολή - Επιφάνεια Εργασίας
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση.
Μπροστά-Οροφή
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την
εικόνα για προβολή όταν είναι προσαρτηµένος στην οροφή.
•
Οπίσθια Προβολή- Επιφάνεια Εργασίας
Ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να µπορείτε να προβάλετε
από πίσω από µια διαφανή οθόνη.
•
Πίσω-Οροφή
Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει και
γυρίζει ταυτόχρονα την εικόνα ανάποδα. Μπορείτε να κάνετε την
προβολή πίσω από µια διαφανή οθόνη µε τον προβολέα κρεµασµένο
από την οροφή.
•
Keystone (Θεµέλιο) Προσαρµόζει την παραµόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την
κλίση του προβολέα. (± 40 µοίρες)
Aspect Ratio
(Αναλογία
Εικόνας)
Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας
που προτιµάτε.
Αυτόµατο: ∆ιατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους της
εικόνας και µεγιστοποίηση της εικόνας για να χωρέσει στα
τοπικά οριζόντια ή κάθετα pixel.
•
4:3: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα
απεικονιστεί χρησιµοποιώντας αναλογία 4:3.
•
16:9: Η εικόνα θα αλλάξει µέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της
οθόνης και το ύψος θα ρυθµιστεί για να προβληθεί η εικόνα
χρησιµοποιώντας αναλογία 16:9.
•
Ελληνικά
Tint (Χροιά)
Ελληνικά
20
H. Position
(Οριζόντια θέση)
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
V. Position
(Κάθετη θέση)
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
•
Πατήστε το
για να µετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.
Frequency
(Συχνότητα)
Η "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του
προβολέα για να ταιριάζει µε τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του
υπολογιστή σας. Αν έχετε µια κάθετη γραµµή που τρεµοπαίζει στην
προβαλλόµενη εικόνα, χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε
τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
Tracking
(Ευθυγράµµιση)
Συγχρονίζει το χρονισµό του σήµατος του προβολέα µε αυτόν της κάρτας
γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεµοπαίζει, χρησιµοποιήστε αυτή
τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
Sharpeness
(Ευκρίνεια)
Ρυθµίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ευκρίνεια.
Σηµείωση: Οι λειτουργίες "H. Position (Ο. Θέση)", "V. Position (Κ. Θέση)",
"Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράµµιση)" δεν υποστηρίζονται στη
λειτουργία HDMI ή Βίντεο.
Σηµείωση: Η λειτουργία "Sharpness (Ευκρίνεια)" δεν υποστηρίζεται στη
λειτουργία Υπολογιστή ή HDMI.
21
ECO Mode
(Λειτουργία ECO)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για να σκοτεινιάζει η έξοδος φωτός της
λάµπας του προβολέα, πράγµα το οποίο θα µειώσει την κατανάλωση
ενέργειας και θα αυξήσει τη ζωή της λάµπας. Επιλέξτε το"Off
(Απενεργοποιηµένη) " για να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση
λειτουργίας.
High Altitutde
(Υψηλό Υψόµετρο)
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας Υψηλό
Υψόµετρο. Λειτουργεί τους ανεµιστήρες σε πλήρη ταχύτητα συνεχόµενα, για
να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του προβολέα σε υψηλό υψόµετρο.
Auto Shutdown
(Αυτόµατος
τερµατισµός)
Ο προβολέας θα σβήσει αυτόµατα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήµατος µετά
από τον καθορισµένο χρόνο. (σε λεπτά)
Lamp Hour Elapse
Εµφανίζει το χρόνο που έχει λειτουργήσει η λάµπα (σε ώρες).
(Ώρες Χρήσης Λάµπας)
Lamp Reminding
(Υπενθύµιση Λάµπας)
Lamp Hour Reset
(Μηδενισµός Ωρών
Λάµπας)
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την εµφάνιση µιας υπενθύιµισης για
αλλαγή της λάµπας 30 ώρες πριν τη λήξη της αναµενόµενης διάρκειας της
ζωής της.
Πατήστε το κουµπί
µετά που θα επιλέξετε το "Yes (Ναι)" για να
µηδενίσετε το µετρητή ωρών της λάµπας στις 0 ώρες.
Setting (Ρυθµίσεις)
Menu Location
(Θέση Μενού)
Επιλέξτε τη θέση του µενού στην οθόνη προβολής.
Source Lock (Κλείδωµα Όταν το κλείδωµα πηγής είναι στο "Off (Απενεργοποιηµένη)", ο προβολέας
Πηγής)
θα αναζητάει άλλα σήµατα αν χαθεί το τρέχον σήµα εισόδου. Όταν το
κλείδωµα πηγής είναι στο"On (Ενεργοποιηµένη)", θα "lock (κλειδώσει)" στο
τρέχον κανάλι πριν να πατήσετε το κουµπί "Source (Πηγή)" στο
τηλεχειριστήριο για το επόµενο κανάλι.
Startup Screen
(Εισαγωγική Οθόνη)
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε την οθόνη εκκίνησης
που προτιµάτε. Αν αλλάξετε τη ρύθµιση, οι αλλαγές θα ισχύσουν µετά που θα
βγείτε από το µενού της OSD.
•
Acer: Η προεπιλεγµένη οθόνη εκκίνησης για τον προβολέα της Acer.
•
User (Χρήστης): Χρήση της αποθηκευµένης εικόνας από τη λειτουργία
"Screen Capture (Καταγραφή Οθόνης)".
Ελληνικά
Management (∆ιαχείριση)
Ελληνικά
22
Screen Capture
(Καταγραφή Οθόνης)
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε την οθόνη εκκίνησης. Για
να καταγράψετε την εικόνα που θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως οθόνη
εκκίνησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Προσοχή:
Πριν να προχωρήσετε στα επόµενα βήµατα, βεβαιωθείτε πως το "Keystone
(Τραπέζιο)" έχει οριστεί στην προεπιλεγµένη τιµή 0 και η αναλογία εικόνας
έχει οριστεί σε 4:3. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρώµα".
•
Αλλάξτε την "Startup Screen (Οθόνη Εκκίνησης)" από την
προεπιλεγµένη ρύθµιση "Acer" σε "User (Χρήστη)".
•
Πατήστε την "Screen Capture (Καταγραφή Οθόνης)" για να αλλάξετε την
οθόνη εκκίνησης.
•
Εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για την επιβεβαίωση της ενέργειας.
Επιελέξτε το "Yes (Ναι)" για να χρησιµοποιήσετε την τρέχουσα εικόνας
ως προσαρµοσµένη οθόνη εκκίνησης. Το εύρος καταγραφής είναι η
κόκκινη ορθογωνική περιοχή. Επιλέξτε το "No (Όχι)" για να ακυρώσετε
την καταγραφή οθόνης και να κλείσετε την προβολή στην οθόνη (OSD).
•
Εµφανίζεται ένα µήνυµα, που δηλώνει πως η καταγραφή οθόνης είναι
σε εξέλιξη.
•
Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή οθόνης, το µήνυµα εξαφανίζεται και
εµφανίζει η αρχική προβολή.
•
Η προσαρµοσµένη οθόνη εκκίνησης, όπως φαίνεται παρακάτω, ισχύει
όταν υπάρχει νέα είσοδος σήµατος ή όταν επανεκκινήσετε τον
προβολέα.
Security
(Ασφάλεια)
Security (Ασφάλεια)
Αυτός ο προβολέας προσφέρει µια χρήσιµη λειτουργία ασφαλείας για να
διαχειρίζεται ο διαχειριστής τη χρήση του προβολέα.
Πατήστε το
για να αλλάξετε τη ρύθµιση "Security (Ασφαλείας)". Aυ δεν
έχει ρυθµιστεί η λειτουργία ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε πρώτα τον
"Administrator Password (Κωδικό Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" πριν να αλλάξετε
τις ρυθµίσεις ασφαλείας.
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ασφαλείας. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει έναν κωδικό πρόσβασης
για να λειτουργήσει τον προβολέα. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην
ενότητα "User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)" για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
•
Αν έχει επιλεγεί το "Off (Απενεργοποίηση)", τότε ο χρήστης µπορεί να
ενεργοποιήσει τον προβολέα χωρίς κωδικό πρόσβασης.
Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))
Όταν η "Security (Ασφαλείας)" είναι "On (Ενεργοποιηµένη)", ο διαχειριστής
µπορεί να ορίσει τη λειτουργία χρονικού ορίου.
•
Πατήστε το
ορίου.
•
•
Το εύρος τιµών είναι από 10 έως 990 λεπτά.
•
•
ή το
για να επιλέξετε το διάστηµα του χρονικού
Όταν έχει περάσει ο χρόνος, ο προβολέας θα ζητήσει από το χρήστη
να εισάγει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση του "Timeout (Min.)
(Χρονικού Ορίου (Λεπτά))" είναι η "Off (Απενεργοποιηµένη)".
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο προβολέας θα ζητήσει
από το χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης όταν ανάψει ο
προβολέας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου µπορούν να γίνουν δεκτοί
τόσο ο "User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)" όσο και ο
"Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)".
Σηµείωση: Αυτή η λειτουργίακαταγραφήςοθόνης περιορίζεται µόνο σε αναλογία
εικόνας 4:3.
Σηµείωση: Για τα µοντέλα XGA, για να λάβετε την καλύτερη ποιότητα για την εικόνα
που θέλετε, προτείνουµε ο χρήστης να ρυθµίσει από πριν την ανάλυση υπολογιστή
σε 1024 x 768
23
•
Πατήστε το
για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον "User Password
(Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)".
•
Πατήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης
στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΥ)" για
επιβεβαίωση.
•
•
Πατήστε το
•
•
Ο κωδικός πρόσβασής θα πρέπει να είναι από 4 έως 8 χαρακτήρες.
•
Αν επιλέξετε το "Always request password while projector turns on (Να
απαιτείται πάντα κωδικός πρόσβασης όταν ανάβει ο προβολέας)", ο
χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιεί τον προβολέα.
για διαγραφή χαρακτήρα.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν δείτε να εµφανίζεται το "Confirm
Password (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης)".
Αν επιλέξετε το "Request password only after plugging power cord (Να
απαιτείται κωδικός πρόσβασης µόνο µετά τη σύνδεση του καλωδίου
τροφοδοσίας)", ο προβολέας θα ζητάει από το χρήστη να εισάγει τον
κωδικό πρόσβασης µόνο κάθε φορά συνδέεται το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)
Ο "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" µπορεί να
χρησιµοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο διαλόγου "Enter Administrator Password
(Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" όσο και στο "Enter Password
(Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης)".
•
Πατήστε το
για να αλλάξετε τον "Administrator Password
(Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)".
•
Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση για τον"Administrator
Password (Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή)" είναι η "1234".
Αν ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης ∆ιαχειριστή, ακολουθήστε τα παρακάτω
για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή:
•
Υπάρχει τυπωµένος ένας µοναδικός "Universal Password (Γενικός
Κωδικός Πρόσβασης)" 6 ψηφίων στην Κάρτα Ασφαλείας
(παρακαλούµε δείτε τα εξαρτήµατα στη συσκευασία). Αυτός ο
µοναδικός κωδικός πρόσβασης είναι ο κωδικός που θα γίνεται
αποδεκτός από τον προβολέα ανά πάσα στιγµή, ανεξάρτητα από το
ποιος είναι ο Κωδικός Πρόσβασης ∆ιαχειριστή.
•
Αν χάσετε αυτήν την κάρτα ασφαλείας και τον αριθµό, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το κέντρο επισκευών της Acer.
Lock User Startup Screen (Κλείδωµα Αρχικής Οθόνης Χρήστη)
Reset (Επαναφορά)
•
ΠΗ προεπιλογή για το Κλείδωµα Αρχικής Οθόνης Χρήστη είναι "OFF
(ανενεργό)". Αν το κλείδωµα αρχικής οθόνης χρήστη είναι "ON
(ενεργό)", οι χρήστες δεν µπορούν πλέον να αλλάξουν την αρχική
οθόνη και αποφεύγεται η αυθαίρετη αλλαγή της από άλλους χρήστες.
Επιλέξτε το "OFF (ανενεργό)" για κλειδώµα της αρχικής οθόνης.
•
Πατήστε το κουµπί µετά που θα επιλέξετε το "Yes (Ναι)" για επιστροφή
των παραµέτρων προβολής όλων των µενού στις προεπιλεγµένες
εργοστασιακές τους ρυθµίσεις.
Ελληνικά
User Password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)
Ελληνικά
24
Audio (Ρυθµίσεις ήχου)
Volume (Ένταση)
•
•
Πατήστε το
για να µειώσετε την ένταση.
Πατήστε το
για να αυξήσετε την ένταση.
Mute (Σίγαση)
•
•
Επιλέξτε το "On (Ενεργοποιηµένη)" για σίγαση της έντασης ήχου.
Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποιηµένη)" για επαναφορά της έντασης
ήχου.
Power On/Off Volume
(Ένταση στο Άναµµα/
Σβήσιµο)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου
ειδοποίησης κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
προβολέα.
Alarm Volume
(Ένταση Συναγερµών)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου
των προειδοποιητικών ειδοποιήσεων.
Timer (Χρονόµετρο)
Timer Location (Θέση
Χρονοδιακόπτη)
•
Επιλέξτε τη θέση του χρονοδιακόπτη στην οθόνη.
Timer Start (Έναρξη
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το
για να ξεκινήσει/σταµατήσει ο
χρονοδιακόπτης.
Timer Period
(Χρονικό ∆ιάστηµα
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το κουµπί
ή
για να ρυθµίσετε το χρονικό
διάστηµα του χρονοδιακόπτη.
Timer Volume (Ένταση
Χρονοδιακόπτη)
•
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου
ειδοποιήσεων όταν είναι ενεργοποιηµένος ο χρονοδιακόπτης
και τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει.
Timer Display (Προβολή
Χρονοδιακόπτη)
•
Πατήστε το κουµπί
ή
για να επιλέξετε ποια λειτουργία
προβολής του χρονοδιακόπτη θα εµφανιστεί στην οθόνη.
25
Language (Γλώσσα)
Ελληνικά
Language (Γλώσσα)
Επιλέξτε το πολύγλωσσο µενού της OSD. Χρησιµοποιήστε τα
κουµπιά
ή
για να επιλέξετε τη γλώσσα µενού που
προτιµάτε.
•
Πατήστε το
για επιβεβαίωση της επιλογής.
Ελληνικά
26
Παραρτήµατα
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα µε τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον
παρακάτω οδηγό αντιµετώπισης προβληµάτων. Αν το πρόβληµα εξακολουθεί να
υφίσταται, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας µεταπωλητή ή µε το
εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών.
Προβλήµατα εικόνας και λύσεις
#
1
Πρόβληµα
∆εν εµφανίζεται
εικόνα στην οθόνη
Επίλυση
•
•
•
•
2
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα (Για
υπολογιστή PC
(Windows 95/98/
2000/XP))
•
Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα
"Getting Started (Ξεκινώντας)".
Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν λυγίσει ή
σπάσει.
Ελέγξτε αν η λάµπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί
σωστά. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα
"Replacing the Lamp (Αντικατάσταση της λάµπας)".
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού
και πως είναι αναµµένος ο προβολέας.
Πατήστε το "RESYNC (Επανασυγχρονισµός)" στο
τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
•
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Από το "My Computer (Ο υπολογιστής µου)",
ανοίξτε τον "Control Panel (Πίνακα ελέγχου)" και
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Display (Οθόνη)".
•
Επιλέξτε την καρτέλα "Settings (Ρυθµίσεις)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x
1200).
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Advanced Properties
(Ιδιότητες για προχωρηµένους)".
Αν το πρόβληµα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που
χρησιµοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης είναι
µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x 1200).
•
Κάντε κλικ στο κουµπί "Change (Αλλαγή)" στην
καρτέλα "Monitor (Οθόνη)".
•
Κάντε κλικ στο "Show all devices (Εµφάνιση όλων
των συσκευών)". Έπειτα, επιλέξτε το "Standard
monitor types (Συνηθισµένοι τύποι οθόνης)" στο
κουτί SP, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε στο
κουτί "Models (Μοντέλα)".
•
Επιβεβαιώστε πως η ρύθµιση της ανάλυσης της
οθόνης είναι µικρότερη ή ίση µε UXGA (1600 x
1200).
27
Μερική,
ολισθαίνουσα, ή
λάθος
προβαλλόµενη
εικόνα
(Για φορητούς
υπολογιστές)
•
•
•
4
Η οθόνη του
φορητού υπολογιστή
δεν εµφανίζει την
παρουσίασή σας
•
•
5
Η εικόνα είναι
ασταθής ή
τρεµοπαίζει
•
•
6
Η εικόνα έχει µια
κάθετη γραµµή που
τρεµοπαίζει
•
•
Πατήστε το "RESYNC (Επανασυγχρονισµός)" στο
τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
Για λάθος προβαλλόµενη εικόνα:
•
Ακολουθήστε τα βήµατα για το στοιχείο 2
(παραπάνω) για να ρυθµίσετε την ανάλυση του
υπολογιστή.
•
Πατήστε την εναλλαγή ρυθµίσεων εξόδου.
Παράδειγµα: [Fn]+[F4], Compaq [ [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει η
οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισµό
περιλαµβανοµένου του προβολέα.
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε Microsoft®
Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές µπορεί να
απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν
χρησιµοποιείται µια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει
διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας
για περισσότερες πληροφορίες.
Αν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή µε λειτουργικό
Apple® Mac®: Στο System Preferences (Προτιµήσεις
συστήµατος), ανοίξτε το Display (Προβολή) και ορίστε το
Video Mirroring (Κατοπτρισµός εικόνας) στο "On
(ενεργό)".
Ρυθµίστε το "Tracking (Συντονισµό)" για να τη
διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Iamge (Ρύθµιση
εικόνας)" για περισσότερες πληροφορίες.
Αλλάξτε τις ρυθµίσεις βάθους χρώµατος της οθόνης στον
υπολογιστή σας.
Χρησιµοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη
ρυθµίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Ρύθµιση
εικόνας)" για περισσότερες πληροφορίες.
Ελέγξτε και ρυθµίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της
κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συµβατή µε τον
προβολέα.
7
Η εικόνα δεν είναι
εστιασµένη
•
•
•
8
Η εικόνα είναι
παραµορφωµένη
κατά την προβολή
µιας DVD ταινίας
"ευρείας οθόνης"
Κατά την αναπαραγωγή µιας ταινίας DVD που είναι
κωδικοποιηµένη σε αναµορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας,
µπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
•
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε µορφή 4:3,
παρακαλούµε αλλάξτε τη µορφή σε 4:3 στην OSD του
προβολέα.
•
Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού.
Ρυθµίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα.
Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται µέσα
στην απαιτούµενη απόσταση 0,5 έως 3,7 µέτρων από τον
προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "How to Get a
Preferred Image Size by Adjusting (Πώς να λάβετε ένα
προτιµώµενο µέγεθος εικόνας ρυθµίζοντας την απόσταση
και το ζουµ)" για περισσότερες πληροφορίες.
Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραµορφωµένη, θα
χρειαστεί επίσης να ρυθµίστε την αναλογία εικόνας.
Ρυθµίστε τη µορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9
(ευρεία) στη συσκευή DVD σας.
Ελληνικά
3
Ελληνικά
28
9
Η εικόνα είναι πολύ
µικρή ή πολύ µεγάλη
10
11
Η εικόνα έχει λοξές
πλευρές
Η εικόνα είναι
αντιστραµµένη
•
•
Ρυθµίστε το µοχλό ζουµ στο πάνω µέρος του προβολέα.
•
Πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΥ)" στο τηλεχειριστήριο ή στον
πίνακα ελέγχου. Μεταβείτε στις "Image setting (Ρυθµίσεις
εικόνας) --> Aspect Ratio (Αναλογία εικόνας)" και
δοκιµάστε άλλες ρυθµίσεις.
•
Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε να
είναι κεντραρισµένος στην οθόνη.
•
Πατήστε το πλήκτρο "Keystone / " στον πίνακα
ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, µέχρι οι πλευρές να γίνουν
κάθετες.
•
Επιλέξτε το "Image (Εικόνα) --> Projection (Προβολή)"
από την OSD και ρυθµίστε την κατεύθυνση προβολής.
Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο µακριά στην
οθόνη.
Προβλήµατα µε τον Προβολέα
#
Συνθήκες
Επίλυση
1
Ο προβολέας σταµατάει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα
χειριστήρια
Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και περιµένετε
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να
συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
2
Η λάµπα έχει καεί ή κάνει ένα
ξερό ήχο
Όταν η λάµπα φτάσει στο τέλος της ζωής της,
µπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό
ήχο. Αν αυτό συµβεί, ο προβολέας δε θα
ξανανάψει µέχρι να αντικατασταθεί η λάµπα.
Για να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ακολουθήστε
τη διαδικασία στην ενότητα "Replacing the
Lamp (Αντικατάσταση της Λάµπας)".
29
#
1
Συνθήκες
Μήνυµα
Υπενθύµιση Μηνύµατος
Fan Fail (Σφάλµα Ανεµιστήρα) - ο ανεµιστήρας του συστήµατος δε
λειτουργεί.
Projector Overheated (Υπερθέρµανση Προβολέα) - ο προβολέας
έχει υπερβεί τη συνιστώµενη θερµοκρασία λειτουργίας και πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να µπορέσετε να το
χρησιµοποιήσετε. Παρακαλούµε ελέγξτε επίσης αν έχουν
εγκατασταθεί τα φίλτρα σκόνης. Αν το φίλτρο σκόνης είναι
αποφραγµένο µε σκόνη, παρακαλούµε καθαρίστε το.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισµός και
αντικατάσταση του φίλτρου σκόνης" για λεπτοµέρειες.
Replace the lamp (Αντικατάσταση της λάµπας) - η λάµπα σε λίγο
φτάνει στη µέγιστη διάρκεια ζωής της. Ετοιµαστείτε να την
αντικαταστήσετε σύντοµα.
Ελληνικά
Μηνύµατα OSD
Ελληνικά
30
Λίστα Ορισµών LED & Ειδοποιήσεων
ΜηνύµαταLED
Λυχνία LED
Λυχνία LED
Θερµοκρασίας
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο
ΜΠΛΕ
Αναµονή
(έχει συνδεθεί το
καλώδιο ρεύµατος)
--
--
V
--
Πλήκτρο λειτουργίας
στο ON
--
--
--
V
Επανάληψη λάµπας
--
--
--
Γρήγορο
αναβόσβηµα
Turning off
(κατάσταση ψύξης)
--
--
Γρήγορο
αναβόσβηµα
--
Turning off
(η ψύξη
ολοκληρώθηκε)
--
--
V
--
Σφάλµα (βλάβη
θερµοκρασίας)
--
V
--
V
Σφάλµα (βλάβη
κλειδώµατος
ανεµιστήρα)
--
Γρήγορο
αναβόσβηµα
--
V
Σφάλµα (βλάβη
λάµπας)
V
--
--
V
Γρήγορο
αναβόσβηµα
--
--
V
Μήνυµα
Σφάλµα (βλάβη
τροχού χρώµατος)
Λυχνία LED Τροφοδοσίας
31
Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το καπάκι και έπειτα
βγάλτε τη λάµπα.
Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη ζωή της λάµπας. Θα εµφανίσει το προειδοποιητικό
µήνυµα "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
Replacement Suggested! (Η λάµπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιµης ζωής
της σε λειτουργία πλήρους ισχύος. Προτείνεται να την αντικαταστήσετε!)" Όταν
δείτε αυτό το µήνυµα, αλλάξτε τη λάµπα όσο το δυνατό συντοµότερα.
Προειδοποίηση: Ο θάλαµος της λάµπας είναι ζεστός! Αφήστε τον να
κρυώσει πριν να αλλάξετε τη λάµπα!
1
3
2
4
Για αλλαγή της λάµπας
1
Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουµπί τροφοδοσίας.
2
Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
3
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4
Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τη βίδα από το καπάκι.
(Εικόνα #1)
5
Σπρώξτε προς τα πάνω και αφαιρέστε το καπάκι.
6
Αφαιρέστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν τη µονάδα της λάµπας (εικόνα #2) και
τραβήξτε τη γραµµή της λάµπας. (Εικόνα #3)
7
Τραβήξτε έξω τη µονάδα της λάµπας. (Εικόνα #4)
Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα της λάµπας, εκτελέστε τα παραπάνω βήµατα
αντίστροφα.
Προειδοποίηση: Για ναµειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού, µη ρίξετε
γλόµπος µπορεί να θρυµµατιστεί και να προκαλέσει τραυµατισµό αν
πέσει.
Ελληνικά
Αντικατάσταση της Λάµπας
Ελληνικά
32
Εγκατάσταση Οροφής
Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα χρησιµοποιώντας ένα µοντάρισµα
οροφής, παρακαλούµε ανατρέξτε στα παρακάτω βήµατα:
1
Τρυπήστε τέσσερις τρύπες σε ένα σταθερό, δοµικά γερό τµήµα της οροφής και
ασφαλίστε τη βάση µονταρίσµατος.
Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνονται βίδες. Παρακαλούµε βρείτε τις
κατάλληλες βίδες για τον τύπο της οροφής σας.
2
Ασφαλίστε τη ράβδο οροφής χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο τύπο βιδών
τεσσάρων κυλίνδρων.
33
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο αριθµό βιδών για το µέγεθος του προβολέα για να
προσαρτήσετε τον προβολέα στο βραχίονα µονταρίσµατος σε οροφή.
Σηµείωση: Συνιστάται να αφήσετε µια λογική απόσταση ανάµεσα στο
βραχίονα και τον προβολέα για να επιτρέψετε τη σωστή κατανοµή
θερµότητας. Χρησιµοποιήστε δύο ροδέλες για επιπλέον υποστήριξης,
αν θεωρείτε πως είναι απαραίτητο.
4
Προσαρτήστε το βραχίονα οροφής στη ράβδο οροφής.
Ελληνικά
3
5
Ρυθµίστε κατάλληλα τη γωνία και τη θέση.
Σηµείωση: Ο κατάλληλος τύπος βίδας και ροδέλας για το κάθε
µοντέλο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Στη συσκευασία βιδών
περιλαµβάνονται βίδες διαµέτρου 3 χιλιοστών.
Μοντέλα
Βίδα Τύπου B
S1200
∆ιάµετρος (χλστ)
Mήκος (χλστ)
3
25
160,00mm
ΠΡΟ∆.
ΒΙ∆ΑΣ
M3*25mm
60,00mm
Ελληνικά
34
35
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω µπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δηµοσιευµένα
τεχνικά χαρακτηριστικά µάρκετινγκ της Acer.
Σύστηµα προβολής
DLP®
Ανάλυση
Σειρά Εγγενής: XGA (1024 x 768), Μέγιστη: UXGA (1600
x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
Συµβατότητα υπολογιστών
Πρότυπα υπολογιστών συµβατών µε IBM, Apple
Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA,
SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+, UXGA
Συµβατότητα βίντεο
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Aspect ratio (Αναλογία εικόνας)
4:3 (εγγενής), 16:9
Προβαλλόµενα χρώµατα
134 εκατοµµύρια χρώµατα
Φακοί προβολής
F/ 2,6, f = 6,97mm, Χειροκίνητη εστίαση
Μέγεθος οθόνης προβολής
(διαγώνιος)
41" (104 εκ) - 300" (762 εκ)
Απόσταση προβολής
1,6' (0,5 µ) - 12,0' (3,7 µ)
Αναλογία ρίψης
164"@2µ (0,60:1)
Ρυθµός οριζόντιας σάρωσης
31,5k - 100 kHz
Ρυθµός ανανέωσης κάθετης
σάρωσης
50 - 85 Hz
Τύπος λάµπας
200 W, λάµπα που αντικαθίσταται από το χρήστη
∆ιόρθωση τραπεζίου
+/- 40 µοίρες
Ήχος
Εσωτερικό ηχείο µε έξοδο 8 W x 1
Βάρος
3 kg (6,6 λίµπρες)
∆ιαστάσεις (B x Π x Υ)
269 χλστ x 113 χλστ x 275 χλστ (10,6" x 4,4" x 10,8")
Τηλεχειριστήριο
∆είκτης λέιζερ και λειτουργία ενσύρµατου IR
Ψηφιακό Ζουµ
2X
Τροφοδοτικό
Είσοδος ρεύµατος 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
275 W
Θερµοκρασία λειτουργίας
5 ºC έως 35 ºC / 41 ºF έως 95 ºF
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πρίζα ρεύµατος x1
Είσοδος VGA x1
Composite video x1
S-Video x1
Έξοδος VGA x1
HDMI x1
Έξοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ x1
Υποοδοχή RS232 3-pin ελαχ. διαµ. x1
USB x1: για τηλεχειριστήριο
Ελληνικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ελληνικά
36
Τυπικά περιεχόµενα συσκευασίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας x1
Καλώδιο VGA x1
Καλώδιο composite video x1
Τηλεχειριστήριο x1
Μπαταρίες x 2 (για το τηλεχειριστήριο)
Οδηγός Χρήστη (CD-ROM) x 1
Norβdξjumi βtrai palaiπanai x1
Κάρτα ασφαλείας x 1
Φίλτρο σκόνης x1
* Ο σχεδιασµός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως
προειδοποίηση.
37
Ελληνικά
Καταστάσεις συµβατότητας
A. Αναλογική VGA
1
VGA Αναλογική – Σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1280x1024
640x480
640x480
800x600
1024x768
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
60
66,6(67)
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,2
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
59,70
75,23
65,32
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
63,98
31,35
34,93
37,90
48,40
Ελληνικά
38
i Mac DV (G3)
2
1152x870
1280x960
1280x1024
1024x768
75
75
60
75
68,68
75,00
63,98
60,00
VGA Αναλογική – Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
WXGA
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1360x768
1440x900
1680x1050
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
48,36
57,6
68,63
45,00
49,702
47,72
55,935
65,290
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
75
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
Ο.Συχνότητα [KHz]
31,50
37,90
37,50
43,30
31,50
37,90
35,2
37,90
48,10
46,90
53,70
49,725
48,40
56,50
60,00
68,70
63,80
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,10
B. HDMI Ψηφιακή
1
HDMI - σήµα υπολογιστή
Λειτουργίες
VGA
SVGA
XGA
SXGA
Ανάλυση
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
39
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
2
60
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
60
75
59,7
75,23
65,32
75,00
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
63,98
31,35
34,93
37,90
48,40
68,68
75,00
63,98
60,00
HDMI - Εκτεταµένος ευρύς χρονισµός
Λειτουργίες
WXGA
3
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1280x1024
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1280x1024
1024x768
Ανάλυση
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1360x768
1440x900
1680x1050
Κ.Συχνότητα [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
60
Ο.Συχνότητα [KHz]
48,36
57,60
68,630
45,00
49,702
47,72
55,935
65,290
Κ.Συχνότητα [Hz]
Ο.Συχνότητα [KHz]
59,94(29,97)
59,94
60
60(30)
60
15,734
31,469
44,955
33,716
67,432
50(25)
50
50
15,625
31,25
37,5
HDMI - Σήµα βίντεο
Λειτουργίες
Ανάλυση
Για TWN/USA SKU
480i (NTSC)
720x480(1440x480)
480p (NTSC)
720x480
720p (NTSC)
1280x720
1080i (NTSC)
1920x1080
1080i (NTSC)
1920x1080
Για EMEA SKU
576i (PAL)
720x576(1440x576)
576p (PAL)
720x576
720p (PAL)
1280x720
Ελληνικά
QuadVGA
Ελληνικά
40
1080i (PAL)
1080p (PAL)
1920x1080
1920x1080
Ρυθµός οριζόντιας σάρωσης:
Ρυθµός κάθετης σάρωσης:
50
50
28,125
56,25
15k - 92 kHz
50k - 85 Hz
Κοινοποίηση FCC
Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί πως συµµορφώνεται µε τα όρια για
µια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύµφωνα µε το Μέρος 15 (Part 15) των
κανονισµών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία
από επιβλαβείς παρεµβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Αυτή η συσκευή παράγει,
χρησιµοποιεί, και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν
εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει
βλαβερή παεµβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.
Όµως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια
συγκεκριµένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεµβολές
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που µπορεί να καθοριστεί
απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να
δοκιµάσει να διορθώσει την παρεµβολή µε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
µέτρα:
•
Επαναπροσανατολίστε ή µετακινήστε την κεραία λήψης.
•
Αυξήστε το διαχωρισµό µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη.
•
Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα ή ένα κύκλωµα διαφορετικό από αυτό στο
οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης.
•
Συµβουλευτείτε το κατάστηµα αγοράς ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/
τηλεόρασης για βοήθεια.
Προσοχή: Θωρακισµένα καλώδια
Όλες οι συνδέσεις µε άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται µε τη χρήση
θωρακισµένων καλωδίων για να διατηρείται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς
της FCC.
Προσοχή: Περιφερειακές συσκευές
Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κτλ) που
έχουν πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τα όρια της Τάξης Β (Class B) µπορούν να
συνδεθούν µε αυτόν τον εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά
είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική
λήψη.
Προσοχή
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή
µπορεί να ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την
Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.
Συνθήκες λειτουργίας
Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC. H
λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δε µπορεί να
προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται
οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία.
Προσοχή: Καναδοί χρήστες
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συµµορφώνεται µε το Καναδικό ICES-003.
Ελληνικά
Προειδοποιήσεις κανονισµών και
ασφαλείας
Ελληνικά
41
Ελληνικά
42
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Καναδάς — Χαµηλής ισχύος συσκευές
ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)
a
Συνηθισµένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή,
περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη
λειτουργία αυτής της συσκευής.
b
Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία,
αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και
να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
∆ήλωση Συµµόρφωσης για χώρες της ΕΕ
Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών
συµµορφώνεται µε τις θεµελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/EC. (Παρακαλούµε επισκεφτείτε τη σελίδα
http://global.acer.com/support/certificate.htm για πλήρη τεκµηρίωση.)
Συµβατό µε τη Ρωσική ρυθµιστική πιστοποίηση
Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής
Σηµείωση: Οι παρακάτω ρυθµιστικές πληροφορίες είναι µόνο για
µοντέλα µε ασύρµατο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth
Γενικά
Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας
οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρµατη
χρήση. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις, αυτό το προϊόν µπορεί να περιέχει ή να µη
περιέχει ασύρµατες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρµατο LAN και/ή µονάδες Bluetooth).
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι για προϊόντα µε τέτοιες συσκευές.
Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕC όπως πιστοποιείται από τη συµµόρφωση µε τα
παρακάτω πρότυπα:
•
•
•
Άρθρο 3,1(a) Υγεία και Ασφάλεια
•
EN60950-1:2001
•
EN50371:2002 (SAR, γενική συσκευή FR)
Άρθρο 3,1(b) EMC
•
EN301 489-1 V1.4.1 (κοινή τεχνική απαίτηση)
•
EN301 489-3 V1.4.1 (για συσκευή µικρού εύρους)
•
EN301 489-17 V1.2.1 (για εξοπλισµό δεδοµένων ευρύτερης
ζώνης και HIPETLAN)
Άρθρο 3,2 Χρήσεις Φάσµατος
•
EN300 220-1 V1.3.1 (για συσκευή µικρού εύρους, 25~1000MHz,
τµήµα 1)
•
EN300 220-2 V2.1.1 (για συσκευή µικρού εύρους, 25~1000MHz,
τµήµα 3)
•
EN300 440-2 V1.1.2 (για συσκευή µικρού εύρους, 1G~20GMHz,
τµήµα 2)
•
EN300 328 V1.6.1 (για εξοπλισµό µετάδοσης δεδοµένων που
λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz ISM
•
EN301 893 V1.2.3 (5GHz RLAN υψηλής απόδοσης)
Λίστα κατάλληλων χωρών
Τα µέλη της ΕΕ από το Μάιο του 2004 είναι: Τα µέλη της ΕΕ από το Μάιο του 2004 είναι: Βέλγιο,
∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Αυστρία,
Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,
Ουγγαρία, Τσέχικη ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατία Σλοβακίας, Σλοβενία, Κύπρος και Μάλτα. Η χρήση
επιτρέπεται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορµανδία, την Ελβετία, Ισλανδία
και το Λιχτενστάιν. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µε πλήρη συµφωνία µε τους
κανονισµούς και περιορισµούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.
Ελληνικά
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕC)
Ελληνικά
43
Ελληνικά
44
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX0804
Machine Type:
S1200 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Ελληνικά
Ελληνικά
45
$FHU,QFRUSRUDWHG
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
DLP Projector
Acer
DNX0804
S1200 series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
-. EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2: 2006, Class A
-. EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004
Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection
to the Public Switched Telephone Network (PSTN).
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module
or wireless keyboard and mouse.
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1:2001 + A11:2004
-. EN50371:2002
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1 V1.6.1
-. EN301 489-17 V1.2.1
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328 V1.7.1
-. EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2008.
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Download PDF

advertising