Acer A1300W User Manual | Manualzz
Проектор Acer
Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/
AX331/A1300W/B120/CE-W10/
C11W/AW331/H5382BD/E232/
HE-722/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/
L552/V62/H6510BD+/P1502
Инструкции за употреба
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Всички права запазени.
Ръководство на потребителя на проектор Acer
Първо издание: 05/2016
Информацията в този документ може да се променя периодично без задължение за
уведомяване на когото и да било относно подобни поправки или промени. Подобни промени
ще бъдат включени в новите издания на това ръководство или в допълнителни документи и
публикации. Тази компания не дава никакви заверки или гаранции, било то преки или
косвени, относно съдържанието в този документ и не носи отговорност за косвена гаранция
за продаваемост или пригоденост за дадена цел.
Запишете номера на модела, серийния номер, датата и мястото на покупка в осигуреното
празно място по-долу: Серийният номер и номерът на модела са записани на етикета,
залепен на Вашия проектор. Всяка кореспонденция отнасяща се до Вашето устройство
трябва да съдържа сериен номер, номер на модела и информация за покупка.
Никоя част от настоящия документ да не се възпроизвежда, съхранява в система или
прехвърля под каквато и да била форма и с каквито и да било средства, електронно или
механично, чрез ксерокопие, запис и др. без предварителното писмено разрешение на Acer
Incorporated.
Номер на модела: ___________________________
Сериен номер: ______________________________
Дата на закупуване: __________________________
Място на покупка: ___________________________
Acer и логото на Acer са регистрирани търговски марки на Acer Incorporated. Имената на
продуктите на други компании или търговски марки са използвани за илюстрация и
принадлежат на съответните си собственици.
"HDMI™, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface (Мултимедиен интерфейс за
висока резолюция) са запазени марки или регистрирани запазени марки на HDMI Licensing
LLC."
iii
Информация за Вашата
безопасност и комфорт
Внимателно прочетете указанията по-долу. Запазете този документ за бъдещи
справки. Спазвайте всички предупреждения и указанията, отбелязани на
продукта.
Изключване на продукта преди почистване
Преди да почистите продукта, изключете го от електрическата мрежа. Не
използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване
използвайте влажен парцал.
Предупреждение за щепсела при изключване
Спазвайте следните указания, когато включвате или изключвате външното
захранване:
•
Свържете захранващия адаптер към продукта преди да включите шнура
на захранването в контакта.
•
Извадете щепсела от контакта преди да изключите захранването от
проектора.
•
Ако системата има няколко захранващи източника, спрете захранването
изцяло, като извадите всички захранващи кабели от захранващите
източници.
Подсигурете достъп
Уверете се, че електрическият контакт, в който включвате захранващия кабел,
е лесно достъпен и се намира възможно най-близо до човека, работещ с
оборудването. Когато трябва да прекъснете захранването на оборудването
изключете захранващия шнур от електрическия контакт.
Внимание!
•
•
•
Не използвайте продукта близо до вода.
Не поставяйте продукта на нестабилна количка, стойка или маса. Ако
продуктът падне, той може сериозно да се повреди.
Има слотове и отвори за вентилация, които гарантират надеждната
работа на продукта и го предпазват от прегряване. Не блокирайте и не
покривайте тези отвори. За да не блокирате отворите, не поставяйте
продукта на легло, диван, килим или подобна повърхност.
Никога не поставяйте продукта близо до или над радиатор, нагряващ вентил
или вградена инсталация, освен ако не сте му осигурили нужната вентилация.
•
Никога не пъхайте предмети в продукта през отворите и процепите, тъй
като може да докоснете точки под високо напрежение или да
предизвикате късо съединение, което може да доведе до пожар или токов
удар. Никога не разливайте течности върху или в продукта.
•
За да избегнете повреждане на вътрешните компоненти и да
предотвратите протичане на батериите, не поставяйте продукта върху
вибриращи повърхности.
iv
•
Никога не използвайте продукта докато спортувате или във вибрираща
среда, която може да причини неочаквано късо съединение или повреда
на въртящите се елементи и лампата.
Използване на електрическо захранване
•
•
•
•
•
Този продукт трябва да се използва с типа захранване, посочено на
маркировката. Ако не сте сигурни какво е захранването, консултирайте се
с дистрибутора или с местната електрическа компания.
Да няма нищо върху захранващия кабел. Поставете продукта така, че да
хората да не стъпват върху захранващия кабел.
Ако използвате удължител, уверете се, че общата номинална мощност на
оборудването, включено в удължителя, не надхвърля номиналната
мощност на удължителя. Също така, уверете се, че общата номинална
мощност на всички продукти, включени в контакта, не надхвърля
мощността на бушона.
Не включвайте много устройства наведнъж, за да не претоварите
електрическия контакт, кабел или букса. Общото системно натоварване не
бива да надхвърля 80% от номиналната мощност на разклонението. Ако
използвате разклонител, натоварването не бива да надхвърля 80% от
номиналната входна мощност на разклонителя.
AC адаптерът на продукта е оборудван с трижилен заземен щепсел.
Щепселът пасва само в заземен електрически контакт. Уверете се, че
електрическият контакт е заземен правилно, преди да включите щепсела
на AC адаптера. Не включвайте щепсела в незаземен електрически
контакт. За повече подробности се свържете със своя електротехник.
Внимание! Заземяващият щифт е мярка за безопасност. Използването
на електрически контакт, който не е заземен правилно, може да
доведе до токов удар и/или нараняване.
Бележка: Заземяващият щифт също така осигурява добра защита от
нежелан шум, произвеждан от други електрически устройства в
непосредствена близост, които могат да повлияят върху работата на
този продукт.
•
Използвайте продукта само с кабелите и адаптера, дошли с него. Ако се
налага да замените захранващия кабел, уверете се, че новият захранващ
кабел отговаря на следните изисквания: подвижен тип, записан в UL/
сертифициран по CSA, одобрен от VDE или аналогично, максимална
дължина 4,5 метра (15 фута).
Обслужване на продукта
Не се опитвайте да обслужвате продукта сами, защото при отваряне или
отстраняване на капаци съществува риск от токов удар или други наранявания/
щети. Оставете обслужването на квалифициран сервизен персонал.
Изключете продукта от контакта и се обърнете към квалифициран сервизен
персонал, когато:
•
захранващият кабел или щепсел е повреден, срязан или протрит
върху продукта е разлята течност
•
•
продуктът е бил изложен на дъжд или вода
v
•
•
•
продуктът е паднал или корпусът му е бил увреден
се наблюдава рязка и забележима промяна в работата на продукта, което
означава нужда от сервизно обслужване
продуктът не работи нормално, въпреки че сте спазвали указанията за
работа
Бележка: Регулирайте само настройките, посочени в инструкциите за
употреба, тъй като неподходящата промяна на останалите настройки
може да доведе до повреда, а за да се възстанови нормалната
функционалност на продукта често е необходима продължителна
намеса на квалифициран техник.
Внимание! От съображения за безопасност, не използвайте
неодобрени части, когато добавяте или сменяте компоненти.
Консултирайте се със своя дистрибутор относно компонентите, които
можете да закупите.
Вашето устройство и допълненията към него може да съдържат малки части.
Дръжте ги далеч от малки деца.
Допълнителна информация за безопасност
•
•
•
Не гледайте в оптичната леща на проектора, когато лампата работи.
Силната, ярка светлина може да нарани очите Ви.
Включвайте първо проектора и чак след това източниците на сигнал.
Не инсталирайте продукта при следните условия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пространство, което е лошо вентилирано или затворено. Трябва да има
разстояние от най-малко 50cm от стените и свободен приток на въздух около
проектора.
Места, където температурата може да стане прекалено висока, като например
във вътрешността на автомобил със затворени прозорци.
Места, където прекомерна влажност, прах или цигарен дим могат да замърсят
оптичните компоненти, съкращавайки експлоатационния им период и
затъмнявайки образа.
Места в непосредствена близост с алармена инсталация за пожар.
Места с температура на околната среда над 40 ºC/104 ºF.
Места, където надморската височина надвишава 10000 фута.
Изключете проектора незабавно, ако нещо не е наред с него. Не го
използвайте, когато от него излиза дим, странен шум или миризма. В
противен случай може да предизвикате пожар или токов удар. При такава
ситуация, изключете проектора незабавно и се свържете с Вашия
търговски представител.
Не използвайте продукта ако е счупен или е бил изтърван. Ако това е
станало, свържете се със своя търговски представител, за да може той да
го инспектира.
Не насочвайте оптичната леща на проектора към слънцето. Това може да
причини пожар.
Когато изключвате проектора, убедете се, че цикълът на охлаждане на
лампата на проектора е приключил преди да изключите захранването.
Не изключвайте често внезапно проектора от електрическата мрежа и не
изваждайте щепсела от контакта, докато проекторът е в работен режим.
Най-добрият вариант е да изчакате вентилаторът на проектора да
преустанови работата си и тогава да изключите от електрическата мрежа.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не докосвайте решетката на вентилатора и долната пластина, защото са
нагорещени.
Почиствайте редовно въздушния филтър, ако има такъв. Ако
вентилационните отвори са задръстени с мръсотия и прах, вътрешната
температура може да се покачи и да причини повреда.
Не гледайте в решетката за вентилация, докато проекторът работи. Това
може да нарани очите Ви.
Не забравяйте да отворите затвора на оптичната леща или да махнете
капачето й, когато проекторът е включен.
Не поставяйте никакви предмети пред оптичната леща на проектора,
когато той работи, тъй като това може да нагорещи обекта и да го
деформира или дори да доведе до пожар. За временно изключване на
лампата, натиснете HIDE на дистанционното управление.
Лампата става много гореща по време на работа. Оставете проектора да
изстине за около 45 минути преди да извадите модула на лампата, за да
смените лампата.
Не ползвайте лампи след техния експлоатационен период. В редки случаи
това би могло да причини счупване.
Никога не подменяйте модула на лампата или други електронни
компоненти при включен проектор.
Продуктът сам ще открие какъв е животът на лампата. Моля, не
забравяйте да смените лампата, когато се изпише предупредително
съобщение.
Когато сменяте лампата, моля изчакайте тя да се охлади уреда и
следвайте инструкциите за подмяна.
Активирайте функцията за нулиране на часовия брояч на лампата "Lamp
Hour Reset (Нулиране на часовия брояч на лампата)" от екранното меню
"Management (Управление)" след подмяната на ламповия модул.
Не се опитвайте да разглобявате този проектор. В него протича ток с
високо напрежение, което можеж да Ви нарани. Единствената част, която
може да се подменя от потребителя, е лампата, която е снабдена със
собствено подвижно капаче. Обслужването да се извършва единствено от
подходящ квалифициран сервизен персонал.
Не поставяйте проектора изправен вертикално. Това може да доведе до
падане, причинявайки щети и повреди.
Този продукт може да изобразява обърнати (инвертнати) образи, в случай
че бъде монтиран на таван. Използвайте само монтажния компклект за
тавани на Acer, за да гарантирате надеждно инсталиране.
Проекторът трябва да бъде поставен в хоризонтално положение
единствено чрез стойка за маса или таван. Ъгълът на наклона не трябва
да надвишава 6 градуса, в противен случай е възможно драстично
намаляване на живота на лампата или сериозни проблеми с
безопасността във връзка с неизправност на системата.
6°
6°
vii
Предупреждение при слушане
За да предпазите слуха си, следвайте тези инструкции.
•
•
•
•
•
Увеличавайте силата на звука постепенно, докато не чувате ясно и комфортно.
Не увеличавайте силата на звука, след като ушите Ви свикнат.
Не слушайте силна музика дълго време.
Не увеличавайте силата на звука, за да неутрализирате шума наоколо.
Намалете звука, ако не можете да чувате хората около Вас.
Инструкции за изхвърляне
Не изхвърляйте това електронно устройство в боклука. За минимално
замърсяване и максимална защита на околната среда, рециклирайте продукта.
За повече информация относно разпоредбите за Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (Waste from Electrical and Electronics Equipment,
WEEE), посетете
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Напътствия за живака
За проектори или електронни продукти, съдържащи LCD/CRT монитори или
екрани:
Лампата/лампите вътре в този продукт съдържат живак и трябва да бъдат
рециклирани или унищожени съгласно местните, щатските или федералните
закони. За повече информация, свържете се с Алианса за електронна
индустрия на адрес: www.eiae.org. За конкретна информация за изхвърляне на
лампата, проверете: www.lamprecycle.org
Не гледайте в лъча, RG2
"Както при всеки ярък източник, не гледайте направо в лъча, RG2 IEC 62471-5:
2015"
RG2
viii
Преди всичко
Важни бележки при употреба
Да се прави:
•
•
•
Изключвайте продукта преди почистване.
Използвайте меко парче плат, навлажнено с мек почистващ препарат, за
да почистите корпуса на екрана.
Изключвайте щепсела от контакта, ако продуктът няма да бъде използван
дълго време.
Да не се прави:
•
•
•
Да не се блокират слотове и отвори на устройството, които се използват за
вентилация.
Да не се използват абразивни почистващи средства, восък или
разтворители за почистване на устройството.
Не използвайте при следните условия:
•
•
•
•
При прекомерно високи или ниски температури и при голяма влага.
При наличие на огромни количества прах и мръсотия.
В близост до уреди, генериращи силно магнитно поле.
Да не се излага на директна слънчева светлина.
Предупреждения
Следвайте всички предупреждения, препоръки и съвети, представени в това
ръководство за употреба, за да увеличите експлоатационния период на Вашия
уред.
Внимание:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не гледайте в оптичната леща на проектора, когато лампата работи. Силната ярка
светлина може да нарани очите Ви.
За да избегнете риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или
влага.
Моля, не отваряйте и не разглобявайте продукта, тъй като това може да доведе до
токов удар.
Когато сменяте лампата, моля изчакайте тя да се охлади уреда и следвайте
инструкциите за подмяна.
Продуктът сам ще открие живота на лампата. Моля, не пропускайте да смените
лампата, когато се изпише предупредително съобщение.
Активирайте функцията за нулиране на часовия брояч на лампата "Lamp Hour Reset
(Нулиране на часовия брояч на лампата)" от екранното меню "Management
(Управление)" след подмяната на ламповия модул.
Когато изключвате проектора, моля убедете се, че охлаждащият цикъл е приключил
преди да прекъснете захранването.
Първо включете проектора, а след това външните източници на сигнал.
Не слагайте капачката на оптичната леща, когато проекторът работи.
Когато лампата достигне финала на своя експлоатационен период, тя ще изгори и е
възможно да издаде силен пукащ звук. Ако това се случи проектора няма да може да
бъде включен отново, докато ламповия модул не бъде сменен. За да смените
лампата, следвайте процедурите описани в "Смяна на лампата".
Преди всичко
iii
viii
Важни бележки при употреба
viii
Предупреждения
viii
Увод
1
Характеристики на продукта
1
Преглед на пакета
2
Преглед на проектора
3
Изглед на проектора
3
Контролен панел
6
Дистанционно управление
7
Управление на MHL (Mobile High-Definition Link мобилен линк висока разрешителна способност)
9
Първи стъпки
11
Свързване на проектора
11
Включване/изключване на проектора
13
Включване на проектора
13
Изключване на проектора
14
Конфигуриране на проектирания образ
15
Настройване на височината на проектирания
образ
15
Оптимизиране на размера на образа и
разстоянието
16
Как се получава предпочитания размер на
образа чрез настройване на разстоянието и
увеличението
20
Потребителски бутони
24
Инсталационно меню
24
Екранни менюта
25
Color (Цвят)
26
Image (Изображение)
29
Setting (Настройка)
31
Management (Управление)
35
Съдържание
Информация за Вашата безопасност и
комфорт
Audio (Аудио)
36
3D
36
Language (Език)
37
Приложения
38
Диагностика
38
Списък със съобщения на индикатори и аларми
42
Инсталиране на вътрешен ключ за порт
43
Почистване и смяна на филтри против прах
(като опция)
44
Смяна на лампата
45
Инсталиране на стойката за таван
46
Спецификации
49
Режими на съвместимост
52
Уведомления за правила за безопасност
57
1
Характеристики на продукта
Този продукт е проектор с единичен DLP® чип. Основни характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DLP® технология
Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: Разделителна способност
1024x768 XGA
Серия A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: Разделителна способност
1280x800 WXGA
Серия H5382BD/E232/HE-722: Резолюция 1280x720 720p
Серия A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502: Резолюция 1920x1080 1080p
Поддържат се пропорции Full (Цял екран)/4:3/16:9/16/10/L.Box
Прожектиране на триизмерно 3D съдържание с технология DLP Link:
Поддръжка на Blue-Ray 3D и 3DTV Play Ready
Acer ColorBoost технологията осигурява естествени цветове и ярки и
реалистични образи
Висока яркост и високо контрастно съотнощение
Технологията Acer LumiSense+ може интелигентно да оптимизира
яркостта и наситеността на цветовете на прожектираното изображение
въз основа на действителната околна светлина.
Различните режими на екрана (Bright (Яркост), Presentation (Презентация),
Standard (Нормален), sRGB, Rec. 709 (Запис 709), Movie (Филм), Dark
Cinema (Тъмно кино), Game (Игри), Sports (Спорт), ISF Night (ISF нощ), ISF
Day (ISF ден), User (Потребителски)) Ви дават оптимална работа във
всяка ситуация
NTSC/PAL/SECAM съвместимост и HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
поддръжка
Нисък разход на енергия и икономичен (ECO) режим за увеличаване
живота на лампата
Технологията Acer EcoProjeciton дава възможност за интелигентно
управление на консумацията на енергията и подобрения в ефективността
Оборудван е с HDMI™ и MHL връзки, поддържащи HDCP
Поддръжка на функция HDMI CEC
Интелигентно откриване за бързо, интелигентно откриване на източника
Екран с многоезични менюта (OSD)
Прожектиране с ръчно фокусиране с оптично увеличение до 1,1 или 1,3
пъти
2x цифрово увеличение
Съвместимост с операционни системи Microsoft® Windows® 2000, XP,
Vista®, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh®
Поддържа показване на MHL V2.1 сигнал
Поддръжка на LumiSense+
Вграден 1 високоговорител - 3 или 10 Watt
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
български
Увод
български
2
Преглед на пакета
Проекторът се предоставя с елементите показани по-долу. Проверете
съдържанието, за да сте сигурни, че пакетът е пълен. Ако някой от елементите
липсва, веднага се свържете с Вашия търговец.
Проектор
Захранващ кабел
VGA кабел
Секюрити карта
(като опция)
Ръководство на
потребителя
Ръководство за бърз старт
Чанта
(като опция)
Филтър за прах
(като опция)
Дистанционно управление
MH
L
HD
MI
DC
5V
IN
2 батерии
(като опция)
Безжичен CAST
(като опция)
Кабел USB (мъжки) към
Micro USB (женски) 50 mm
(като опция)
Безжичен HD комплект
(като опция)
Micro USB към Mini USB
кабел 80 mm (като опция)
3
български
Преглед на проектора
Изглед на проектора
Изглед отпред/отгоре
1
2
3
4
5
6
7
11
8
12
10
9
#
Описание
#
Описание
1
Въздушен отвор
7
Панел за управление
2
Сензор за околна светлина
8
Капаче на лампата
3
Пръстен за фокусиране
9
Капачка
4
Увеличаващ пръстен
10 Обектив
5
Приемник за дистанционното
управление
11
6
Бутон за вкл./изкл.
12 Колела за регулиране на наклона
Входен въздушен отвор
български
4
Изглед отдясно/отзад
Тип 1
13
14
2
/
M
al
rn
te
In
H
L
5V
1
#
2 3 4
5
6 5
3 4
5
6
7 8 9 10 11 12
9 15 12
Описание
#
Описание
1
Вход за електрозахранване
9
Композитен видео вход
2
Kensington™ порт за заключване
10
Конектор за аудиовход 2
(за S-Video, Композитен)
3
HDMI 1 конектор
11
Конектор за аудиовход 1
(за VGA IN 1, VGA IN 2)
4
5V DC изходен конектор (зарядно
устройство и поддръжка на функция на
мишката страница нагоре/страница
надолу)
12
Конектор аудио изход
5
Компютърен аналогов сигнал/HDTV/
13
компонентен сигнал
Конектор видеовход (VGA IN 1, VGA IN 2)
Конектор за вътрешно 5V
захранване
6
RS232 свръзка
14
HDMI 2/MHL конектор
7
Изходен loop-through конектор (саом за
VGA IN 1)
15
Конектор за звуков сигнал
8
S-Video вход
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
5
1 2
#
3 4
5
6 7 89
#
Описание
български
Тип 2
10
Описание
1
Вход за електрозахранване
6
RS232 свръзка
2
HDMI 1 конектор
7
Композитен видео вход
3
HDMI 2/MHL конектор
8
Конектор за звуков сигнал
4
5V DC изходен конектор (зарядно
9
устройство и поддръжка на функция на
мишката страница нагоре/страница
надолу)
5
Компютърен аналогов сигнал/HDTV/
компонентен сигнал Конектор
видеовход
10
Конектор аудио изход
Kensington™ порт за заключване
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
български
6
Контролен панел
1
2
3
4
7
8
5
9
6
10
#
1
Икона
Функция
POWER Вкл./Изкл.
Описание
Индикатор на захранването
2
LAMP
LAMP
LED индикатор за лампата
3
TEMP
TEMP
LED индикатор за температурата
4
Вкл./Изкл.
Прочетете съдържанието на раздел
"Включване/изключване на проектора".
5
Бутони с четири
посоки за избор
Използвайте
, за да изберете
елементи или да конфигурирате настройките,
които сте избрали.
6
7
8
BACK
ENTER ENTER
9
10
НАЗАД
SOURCE ИЗТОЧНИК
MENU
Връща се към предишната операция
Променя активния източник.
Потвърдете своя избор.
Корекция
Настройва образа така, че да компенсира
изкривяването му, причинено от наклоненото
положение на проектора.
МЕНЮ
Натиснете "МЕНЮ", за да стартирате
екранното меню (OSD), за да отидете на
предишната стъпка от екранното менюто или
за да излезете от екранното менюто.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
7
1
26
7
2
3
4
5
8
9
27
10
6
Model No:J-25041
11
19
12
13
20
21
14
15
22
23
16
24
17
18
25
Model No:J-25030
MC.JMV11.008
#
Икона
MC.JMV11.007
Функция
Описание
1
Предавател на
инфрачервени
вълни
Изпраща сигнали към проектора.
2
Вкл./Изкл.
Вижте раздел "Включване/изключване на
проектора".
3
MUTE
За включване/изключване на звука.
4
RATIO
Избор на желаното съотношение на страните.
5
6
Избор/Вход
Потвърдете своя избор.
Възпроизвеждане/
Натиснете за стартиране/пауза на възпроизвеждане.
Пауза
Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и
Бутони с четири
надясно за избор на опции или настройка на Вашия
посоки за избор
избор.
7
3D
Натиснете "3D" за избор на модели 3D.
8
ИЗТОЧНИК
Променя активния източник.
9
РЕЖИМ
10
Корекция
11
НАЗАД
СТОП
Натиснете "MODE", за да изберете режима на
дисплея от Bright (Яркост), Presentation
(Презентация), Standard (Нормален), Video (Видео) и
User (Потребителски).
Настройва образа така, че да компенсира
изкривяването му, причинено от наклоненото
положение на проектора.
Връща се към предишната операция
Натиснете за спиране на възпроизвеждането.
български
Дистанционно управление
български
8
#
Икона
Функция
Описание
12
VGA
Натиснете "VGA", за да подмените източника на
сигнал на VGA. Този вход поддържа аналогово RGB,
YPbPr (480p/ 576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) и
RGBsync.
13
FREEZE
Временно спира изображението на екрана.
14
Страница нагоре
Единствено за компютърен режим. Използвайте този
бутон, за да изберете предишната страница. Тази
функция е налична само когато USB Ctrl конектор
(mini тип B) е свързан към компютър чрез USB кабел.
15
COMPONENT
Няма функция.
16
Страница надолу
Единствено за компютърен режим. Използвайте този
бутон, за да изберете следващата страница. Тази
функция е налична само когато USB Ctrl конектор
(mini тип B) е свързан към компютър чрез USB кабел.
17
МУЛТИМЕДИЯ
Няма функция.
18
Клав иатура 0~9
Натиснете "0~9", за да въведете парола в "Security
(Сигурност)".
•
19
МЕНЮ
•
Натиснете "МЕНЮ", за да стартирате
екранното меню (OSD), за да отидете на
предишната стъпка от екранното менюто или
за да излезете от екранното менюто.
Потвърдете своя избор.
20
HDMI™/MHL
Смяна на източника на HDMI/MHL.
21
HIDE
Незабавно изключва видеото. Натиснете "HIDE" за
да скриете образа, натиснете го отново, за да се
появи образа.
22
УВЕЛИЧАВАНЕ
Увеличава изображението на проектора.
23
VIDEO
За да промените източника на сигнал на
COMPOSITE VIDEO.
24
НАМАЛЯВАНЕ
Намалява изображението на проектора.
25
LAN/WiFi
Натиснете "LAN/WiFi", за да промените източника на
"WiFi". Достъпно, само когато Acer WirelessCAST
(MWA3) е включен в проектора. Вижте “WiFi” в
списъка с източници.
26
Лазерна
показалка
Посочва от разстояние върху екрана.
27
Лазерен бутон
Насочете дистанционното към екрана и натиснете, и
задръжте този бутон, за да активирате лазера.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
9
1
2
3
5
4
8
6
7
9
10
11
#
Икона
1
Функция
ИЗТОЧНИК
Описание
Натиснете бутона "ИЗТОЧНИК" , за да превключвате
между режим Navigation (Навигация), Numeric (Цифров)
и Multi-Media (Мултимедия).
•
2
РЕЖИМ
•
3
Натиснете бутона "РЕЖИМ" в продължение на
една секунда, за да активирате MHL Control Mode
(режима на управление на MHL).
За изход натиснете бутона "РЕЖИМ" отново.
MUTE
За включване/изключване на звука. (само за режим
Navigation (Навигация) или Multi-Media
(Мултимедия))
4

Усилване на
звука
Увеличава силата на звука. (само за режим Multi-Media
(Мултимедия))
5

Намаляване
на звука
Намалява силата на звука. (само за режим Multi-Media
(Мултимедия))
Избор/Вход
Натиснете, за да изберете/влезете във файл. (само за
режим Navigation (Навигация))
6
7
Възпроизвежд Превключване между възпроизвеждане и пауза. (само
ане/Пауза
за режим Multi-Media (Мултимедия))
МЕНЮ
Натиснете за включване на основно меню.
(само за режим Navigation (Навигация))
български
Управление на MHL (Mobile High-Definition Link мобилен линк висока разрешителна способност)
български
10
#
8
Икона
Функция
Описание
Бутони с
Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно
четири посоки за избор на опции или настройка на Вашия избор.
за избор
(само за режим Navigation (Навигация))
•
Назад/Изход
Натиснете "BACK" (НАЗАД), за да се върнете
назад в менюто с една стъпка.
•
За излизане от файл.
(само за режим Navigation (Навигация))
Стоп
Прекъсва възпроизвеждането. (само за режим MultiMedia (Мултимедия))
10
PgUp/PgDn
Използвайте бутона за избор на следваща и предишна
страница. (само за режим Navigation (Навигация))
11
Клав иатура
0~9
Цифрови бутони. (само за режим Numeric (Цифров))
9
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
11
български
Първи стъпки
Свързване на проектора
Тип 1
DVD плейър, декодер,
HDTV приемник
DVD плейър
R B G
5
HDMI
D-Sub
Аудиоизход
Смартфон
6
5
8
Захранваща банка
9
R B G
4
W R
3
7
HDTV adapter
10
D-Sub
HDMI
2
2
/
HL
M
l 5V
rna
te
In
Chromecast
Acer Dongle
RS232
Y
D-Sub
10
1
RS232
8
RS232
Y
11
13
Видеоизход
12
D-Sub
W R
S-Video изход
#
Описание
#
Описание
1
Захранващ кабел
8
VGA кабел
2
Кабел Micro USB (мъжки) към Micro
USB (женски) 50 mm
9
Жак на аудио кабел/Жак
3
Кабел Micro USB към Mini USB 80 mm 10
Жак на аудио кабел/RCA
4
HDMI кабел
11
Композитен видео кабел
5
USB кабел за зареждане на
устройството
12
S-Video кабел
6
3 RCA компонентен кабел
13
RS232 кабел
7
VGA към компонентен сигнал/HDTV
адаптер
Бележка 1: За да сте сигурни, че проекторът работи добре с Вашия
компютър, проверете дали синхронизирането на екранните настройки на
дисплея е съвместимо с проектора.
Бележка 2: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
Бележка 3: USB кабелът се нуждае от удължител, ако дължината е над 5 м.
Бележка 4: За да се включи MHL функцията, при някои смартфони трябва
да се използва преобразувател (предоставя се от производителя на
смартфона).
Бележка 5: Поддръжка на USB DC 5V изходен конектор, изходно
захранване 5V/2,0A за зареждане на захранваща банка, когато е открит
MHL източник.
Бележка 6: VGA OUT се свързва само с VGA IN 1.
Тип 2
DVD плейър
HDMI
български
12
DVD плейър,
декодер, HDTV
приемник
2
R B G
HDMI
W R
D-Sub
USB
MHL
3
Аудио изход
6
4
2
R B G
5
HDMI
HDMI
D-Sub
W R
HDTV adapter
7
8
7
HDMI
1
Y
RS232
Смартфон
9
Видеоизход
10
RS232
11
Захранваща
#
Описание
1
Захранващ кабел
2
3
Y
11
RS232
#
Описание
7
Жак на аудио кабел/RCA
HDMI кабел
8
Жак на аудио кабел/Жак
Кабел MHL (микро USB към HDMI)
9
Композитен видео кабел
4
VGA кабел
10
RS232 кабел
5
VGA към компонентен сигнал/HDTV
адаптер
11
USB кабел за зареждане на
устройството
6
3 RCA компонентен кабел
Бележка 1: За да сте сигурни, че проекторът работи добре с Вашия
компютър, проверете дали синхронизирането на екранните настройки на
дисплея е съвместимо с проектора.
Бележка 2: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
Бележка 3: USB кабелът се нуждае от удължител, ако дължината е над 5 м.
Бележка 4: За да се включи MHL функцията, при някои смартфони трябва
да се използва преобразувател (предоставя се от производителя на
смартфона).
Бележка 5: Поддръжка на USB DC 5V изходен конектор, изходно
захранване 5V/1,0A за зареждане на захранваща банка, когато е открит
MHL източник.
13
Включване на проектора
1
Уверете се, че захранващият кабел и сигналният кабел са правилно
свързани. Индикаторът за вкл./изкл. ще мига червено.
2
Включете проектора чрез натискане на бутона "Вкл./Изкл." на контролния
панел или на дистанционното управление и LED индикаторът на
захранването ще светне в синьо.
3
Включете източника на сигнал (компютър, ноутбук, видео плейър и др.).
Проекторът ще открие източника автоматично.
•
Ако на екрана се появят иконите "Заключване" и "Източник", това
означава, че проекторът е настроен на определен тип източник, а не
е намерил входящ сигнал от такъв източник.
•
Ако на екрана се появи "No Signal (Няма сигнал)", уверете се, че
сигналните кабели са свързани както трябва и натиснете клавиш за
източника.
•
Ако се свържете към множество източници едновременно,
използвайте бутона "Изключен" на контролния панел или на
дистанционното управление, или бутона за пряк източник на
дистанционното управление, за да смените източника на сигнал.
Бутон за вкл./изкл.
български
Включване/изключване на проектора
български
14
Изключване на проектора
1
За да изключите проектора, натиснете и задръжте бутона за включване и
изключване. Ще се появи следното съобщение: "Please press the power
button again to complete the shutdown process. (Моля, натиснете
бутона за включване и изключване отново, за да завършите процеса
на изключване.)" Натиснете бутона за включване и изключване отново.
2
Индикаторът за включване/изключване ще свети ЧЕРВЕНО и ще мига
бързо след като проекторът бъде изключен. Вентилаторът ще продължи
да работи около 2 минути, за да може системата да се охлади. (поддържа
се само от режим "Instant Resume (Моментално възобновяване)")
3
Ако захранващият кабел е включен, по всяко време в рамките на този 2минутен процес на изключване можете да натиснете бутона за включване
и изключване, за да включите проектора веднага. (поддържа се само от
режим "Instant Resume (Моментално възобновяване)")
4
Щом системата се охлади, индикаторът за включване и изключване ще
спре да мига и ще свети червено, за да покаже, че системата е в режим на
готовност.
5
Сега вече е безопасно да извадите щепсела от контакта.
Предупредителни индикатори:
•
"Projector Overheated. (Проекторът е прегрял.) Lamp will
automatically turn off soon. (Лампата скоро ще изгасне
автоматично.)"
Това съобщение на екрана показва, че проекторът е прегрял.
Лампата ще изгасне автоматично и проекторът ще се изключи
автоматично. Индикаторът на температурата ще свети червено.
Свържете се с местния търговски представител или със сервизен
център.
•
"Fan failed. (Неизправност на вентилатора.) Lamp will
automatically turn off soon. (Лампата скоро ще изгасне
автоматично.)"
Това съобщение на екрана показва, че вентилаторът е повреден.
Лампата ще изгасне автоматично и проекторът ще се изключи
автоматично. Индикаторът на температурата ще мига. Свържете се с
местния търговски представител или със сервизен център.
Бележка 1: Ако проекторът се изключи автоматично и
индикаторът на лампата свети червено, свържете се с търговския
представител или със сервизен център.
Бележка 2: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
Внимание! Проекторът ще влезе в двуминутен период на
охлаждане, за да се гарантира оптимална работа на лампата.
15
Настройване на височината на проектирания
образ
Проекторът е снабден с повдигащо краче за нагласяване височината на
образа.
За увеличаване/смаляване на образа:
Използвайте колецето за по-прецизна настройка на ъгъла на екрана.
Колело за настройване на наклона
български
Конфигуриране на проектирания образ
български
16
Оптимизиране на размера на образа и разстоянието
Направете справка с таблицата по-долу, за да откриете оптималния размер на
образа, който можете да постигнете, когато проекторът е поставен на
желаното разстояние от екрана.
•
XGA модели
Ако проекторът е отдалечен на 2,0 метра от екрана, добро качество на образа
е възможно при размер на образа с диагонал межру 51" и 66".
Бележка: Не забравяйте, че е необходима височина от 116 cm за
разстояние от 2 метра, както е показано по-долу.
М ак
с
екр имале
ана
н ра
зм
Мин
и
раз мале
н
ме р
на е
к
ер н
а
66"
B
ран 51"
а
Височина: 116 cm
от основата до
Височина: горната страна на
89 cm
образа
C
A
2,0 m
Желано разстояние
Размер на екрана
Размер на екрана Горна страна
Горна страна
Желано
(Мин. увеличение)
(Макс. увеличение)
pазстояние
От основата до
От основата до
Диагонал
Диагонал
(м)
Ш (cм) x горната страна
Ш (cм) x горната страна
(инча)
(инча)
<А>
В (cм)
на образа (cм)
В (cм)
на образа (cм)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
30,58
62 x 47
54
40
81 x 61
70
1,5
38
78 x 58
67
50
101 x 76
87
2,0
51
104 x 78
89
66
134 x 101
116
3,0
76
155 x 117
134
99
202 x 151
174
4,0
102
207 x 155
179
132
269 x 202
232
5,0
127
259 x 194
223
165
336 x 252
290
6,0
153
311 x 233
268
199
403 x 303
348
7,0
178
363 x 272
313
232
471 x 353
406
8,0
204
414 x 311
357
265
538 x 403
464
9,1
232
471 x 353
406
301,17
612 x 459
528
Коефициент на увеличение: 1,30 пъти
17
Бележка: Не забравяйте, че е необходима височина от 118 cm за
разстояние от 2 метра, както е показано по-долу.
Мак
с
екр имале
а на
н ра
зм
ер н
а
Мин
и
екр мален
а на
раз
мер
на
B
78"
60 "
Височина: 118 cm
от основата до
горната страна на
Височина: образа
91 cm
C
A
2m
Желано разстояние
Размер на екрана
Размер на екрана Горна страна
Горна страна
Желано
(Мин. увеличение)
(Макс. увеличение)
pазстояние
От основата до
От основата до
Диагонал
Диагонал
(м)
Ш (cм) x горната страна
Ш (cм) x горната страна
(инча)
(инча)
<А>
В (cм)
на образа (cм)
В (cм)
на образа (cм)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
36,08
78 x 49
55
47
101 x 63
71
1,5
45
97 x 61
68
59
126 x 79
89
2,0
60
130 x 81
91
78
168 x 105
118
3,0
90
194 x 121
136
117
253 x 158
178
4,0
120
259 x 162
182
156
337 x 211
237
5,0
150
324 x 202
227
196
421 x 263
296
6,0
180
389 x 243
273
235
505 x 316
355
7,0
210
453 x 283
318
274
590 x 369
414
7,7
232
499 x 312
350
301,17
649 x 405
456
Коефициент на увеличение: 1,30 пъти
български
•
WXGA модели
Ако проекторът е отдалечен на 2 метра от екрана, добро качество на образа е
възможно при размер на образа с диагонал межру 60" и 78".
български
18
•
720p модели
Ако проекторът е отдалечен на 2 метра от екрана, добро качество на образа е
възможно при размер на образа с диагонал межру 53" и 59".
Бележка: Не забравяйте, че е необходима височина от 87 cm за
разстояние от 2 метра, както е показано по-долу.
Мак
с
екр имале
ана
н ра
зме
р на
Ми
ним
ал
на е
кра ен ра
зме
на
р
B
78"
60 "
Височина: 87 cm
от основата до
Височина:горната страна на
78 cm
образа
C
A
2m
Желано разстояние
Размер на екрана
Горна страна
Размер на екрана
Горна страна
Желано
(Мин. увеличение)
(Макс. увеличение)
pазстояние
От основата до
От основата до
Диагонал
Диагонал
(м)
Ш (cм) x горната страна
Ш (cм) x горната страна
(инча)
(инча)
<А>
В (cм)
на образа (cм)
В (cм)
на образа (cм)
<B>
<B>
<C>
<C>
1
26,26
58 x 33
39
29
65 x 36
43
1,5
39
87 x 49
59
44
97 x 55
2,0
53
116 x 65
78
59
130 x 73
87
3,0
79
174 x 98
117
88
194 x 109
130
4,0
105
233 x 131
156
117
259 x 146
174
5,0
131
291 x 164
195
146
324 x 182
217
6,0
158
349 x 196
234
176
389 x 219
261
7,0
184
407 x 229
273
205
453 x 255
304
8,0
210
465 x 262
312
234
518 x 291
348
9,0
236
523 x 294
351
263
583 x 328
391
10,3
271
599 x 337
402
301,34
667 x 375
448
Коефициент на увеличение: 1,11x
65
19
Бележка: Не забравяйте, че е необходима височина от 115 cm за
разстояние от 2 метра, както е показано по-долу.
Мак
с
екр имале
ана
н ра
зме
р на
Ми
ним
а
екр
ана лен р
а зм
ер
на
B
80"
61"
Височина:
115 cm
Височина: от основата до
горната страна
89 cm
на образа
C
A
2m
Желано разстояние
Размер на екрана
Горна страна
Размер на екрана
Горна страна
Желано
(Мин. увеличение)
(Макс. увеличение)
pазстояние
От основата до
От основата до
Диагонал
Диагонал
(м)
Ш (cм) x горната страна
Ш (cм) x горната страна
(инча)
(инча)
<А>
В (cм)
на образа (cм)
В (cм)
на образа (cм)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
36,85
82 x 46
53
48
106 x 60
69
1,5
46
102 x 57
67
60
133 x 75
87
2,0
61
136 x 76
89
80
177 x 100
115
2,5
77
170 x 96
111
100
221 x 124
144
3,0
92
204 x 115
133
120
265 x 149
173
3,5
107
238 x 134
155
140
310 x 174
202
4,0
123
272 x 153
177
160
354 x 199
231
5,0
154
340 x 191
222
200
422 x 249
289
6,0
184
408 x 229
266
240
531 x 299
346
7,0
215
476 x 268
311
280
619 x 348
404
7,5
230
510 x 287
333
299,81
664 x 373
433
Коефициент на увеличение: 1,30 пъти
български
•
1080p модели
Ако проекторът е отдалечен на 2 метра от екрана, добро качество на образа е
възможно при размер на образа с диагонал межру 61" и 80".
български
20
Как се получава предпочитания размер на образа
чрез настройване на разстоянието и
увеличението
Таблица по-долу показва как се достига до желания размер на образа чрез
избиране на разстоянието или чрез настройване на увеличителния пръстен на
оптичната леща.
•
XGA модели
За получаване на образ с размер 60инча, поставете проектора на разстояние
1,8 м и 2,4 м от екрана.
A
60"
Желани
размери на
образа
D
Височина: 105 cm
от основата до
горната страна на
образа
1,8 m
2,4 m
C
Желани размери на образа
B
Желано разстояние
pазстояние (м)
Макс.
Миним.
Диагонал (инча)
Ш (cм) x В (cм) увеличение увеличение
<А>
<B>
<C>
30
61 x 46
1,2
40
81 x 61
1,2
1,6
50
102 x 76
1,5
2,0
60
122 x 91
1,8
2,4
70
142 x 107
2,1
2,7
80
163 x 122
2,4
3,1
90
183 x 137
2,7
3,5
100
203 x 152
3,0
3,9
150
305 x 229
4,5
5,9
180
366 x 274
5,4
7,1
200
406 x 305
6,0
7,8
250
508 x 381
7,6
9,8
300
610 x 457
9,1
Коефициент на увеличение: 1,30 пъти
Най-горна част (см)
От основата до найгорната част на екрана
<D>
53
70
88
105
123
140
158
175
263
315
351
438
526
21
A
60"
Желани
размери на
образа
D
Височина: 91 cm
от основата до
горната страна на
образа
1,5 m
2,0 m
C
Желани размери на образа
B
Желано разстояние
pазстояние (м)
Макс.
Миним.
Диагонал (инча)
Ш (cм) x В (cм) увеличение увеличение
<А>
<B>
<C>
30
65 x 40
1,0
40
86 x 54
1,0
1,3
50
108 x 67
1,3
1,7
60
129 x 81
1,5
2,0
70
151 x 94
1,8
2,3
80
172 x 108
2,0
2,7
90
194 x 121
2,3
3,0
100
215 x 135
2,6
3,3
150
323 x 202
3,8
5,0
180
388 x 242
4,6
6,0
200
431 x 269
5,1
6,7
250
538 x 337
6,4
8,3
300
646 x 404
7,7
Коефициент на увеличение: 1,30 пъти
Най-горна част (см)
От основата до найгорната част на екрана
<D>
45
61
76
91
106
121
136
151
227
272
303
378
454
български
•
WXGA модели
за получаване на образ с размер 60", поставете проектора на разстояние 1,5 м
и 2,0 м от екрана.
български
22
•
720p модели
за получаване на образ с размер 60", поставете проектора на разстояние 2,1 м
и 2,3 м от екрана.
A
60"
Желани
размери на
образа
D
Височина: 89 cm
от основата до
горната страна
на образа
2,1 m
2,3 m
C
Желани размери на образа
Диагонал (инча)
<А>
Ш (cм) x В (cм)
29
40
50
60
70
80
90
100
150
180
200
250
300
64 x 36
89 x 50
111 x 62
133 x 75
155 x 87
177 x 100
199 x 112
221 x 125
332 x 187
398 x 224
443 x 249
553 x 311
664 x 374
Коефициент на увеличение: 1,11x
B
Желано разстояние
pазстояние (м)
Макс.
Миним.
увеличение увеличение
<B>
<C>
1,0
1,1
1,4
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,4
2,7
2,7
3,0
3,1
3,4
3,4
3,8
5,1
5,7
6,2
6,9
6,8
7,6
8,5
9,5
10,3
Най-горна част (см)
От основата до найгорната част на екрана
<D>
43
59
74
89
104
119
134
149
223
267
297
371
446
23
A
60"
Желани
размери на
образа
D
Височина: 87 cm
от основата до
горната страна на
образа
1,5 m
2,0 m
C
Желани размери на образа
B
Желано разстояние
pазстояние (м)
Макс.
Миним.
Диагонал (инча)
Ш (cм) x В (cм) увеличение увеличение
<А>
<B>
<C>
30
66 x 37
1,0
40
89 x 50
1,0
1,3
50
111 x 62
1,3
1,6
60
133 x 75
1,5
2,0
70
155 x 87
1,8
2,3
80
177 x 100
2,0
2,6
90
199 x 112
2,3
2,9
100
221 x 125
2,5
3,3
150
332 x 187
3,8
4,9
180
398 x 224
4,5
5,9
200
443 x 249
5,0
6,5
250
553 x 311
6,3
8,1
300
664 x 374
7,5
Коефициент на увеличение: 1,30 пъти
Най-горна част (см)
От основата до найгорната част на екрана
<D>
43
58
72
87
101
116
130
144
217
260
289
361
433
български
•
1080p модели
за получаване на образ с размер 60", поставете проектора на разстояние 1,5 м
и 2,0 м от екрана.
български
24
Потребителски бутони
Инсталационно меню
Инсталационното меню има екранно меню (OSD) за инсталация на проектор и
поддръжка. Използвайте екранното меню, когато на екрана се появи
съобщение "No signal input (Няма входящ сигнал)".
Опциите на менюто включват настройки за размер на екрана, разстояние,
фокус, keystone корекция и т.н.
1
Включете проектора като натиснете бутона за включване и изключване
"Вкл./Изкл.".
2
Натиснете бутона "МЕНЮ" на дистанционното управление, за да
стартирате екранното меню за инсталация и поддържка на проектора.
3
Фонът Ви помага да конфигурирате настройките за калибриране и
подравняване, като напр. размер на екрана, разстояние, фокус и др.
4
Installation (Инсталационно) меню включва следните опции:
• Projection Mode (Режим на проектиране)
• Projection Location (Място на проекция)
• Auto Keystone (Автом. корекция) настройки
• Manual Keystone (Ръчна корекция) настройки
• WirelessHD Dongle Pairing (Сдвояване на WirelessHD ключ за порт)
• Language (Езикови) настройки
• Възстановяване на настройките по подразбиране
Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете опция, стрелките
наляво и надясно, за да настроите избраните опции за настройките и
"ENTER", за да влезете в подменюто на маркираната настройка. Новите
настройки ще бъдат запазени автоматично, когато излезете от менюто.
5
Натиснете бутона на "МЕНЮ" или "НАЗАД", за да излезете от менюто и да
се върнете на началния екран на Acer.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от дефиницията
на модела.
25
Проекторът има многоезично екранно меню, което Ви позволява да
конфигурирате образа и да променяте различни настройки.
Използване на екранните менюта
•
За да активирате екранното меню, натиснете "МЕНЮ" на дистанционното
управление или на контролния панел на проектора.
•
Когато се появи екранното меню, използвайте клавишите
, за да
изберете опция. След избиране на желаната опция от главното меню,
натиснете "ENTER", за да влезете в подменюто за допълнителни
настройки.
•
Използвайте
бутоните, за да изберете желаната опция и
променете настройките с помощта на бутоните
.
•
Изберете следващата опция на подменюто, която трябва да бъде
конфигурирана, и я настройте по описания по-горе начин.
•
Натиснете "НАЗАД" на дистанционното управление или на контролния
панел, екрана ще се завърне в главното меню.
•
За да излезете от екранното меню, натиснете "НАЗАД" на
дистанционното управление или на контролния панел. Екранното меню
ще се затвори и проекторът автоматично ще запази новите настройки.
Главно меню
Настройка
Подменю
Бележка 1: Някой от следните настройки на екранното меню може да не са
налични. Вижте реалното екранно меню на Вашия проектор.
Бележка 2: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
български
Екранни менюта
български
26
Color (Цвят)
LumiSense+
Светлинният сензор на технологията LumiSense+ може
интелигентно да оптимизира яркостта и наситеността на цветовете
на прожектираното изображение въз основа на действителната
околна светлина. Функцията силно подобрява видимостта на
тъмните детайли и наситеността на цветовете.
•
Off (Изкл.): за нормален режим. (сензорът за околната
светлина е изключен)
•
Auto Bright (Автоматична яркост): светлинният сензор е
включен на автоматично откриване на околната светлина и
оптимизира яркостта и наситеността на цветовете на
прожектираното изображение.
•
Dynamic Black (Динамично черно): автоматично оптимизира
възпроизвеждането на тъмни сцени от филма с невероятна
детайлност.
Display Mode
(Екранен режим)
Има няколко фабрични настройки, оптимизирани за различни
видове образи.
•
Bright (Яркост): За оптимизиране на яркостта.
•
Presentation (Презентация): За презентации по време на
срещи.
•
Standard (Нормален): За стандартна среда.
•
sRGB: стандартно RGB цветово пространство.
•
Game (Игри): За игри.
•
Movie (Филм): За по-ярък образ и възпроизвеждане на филми/
видео/снимки.
•
Dark Cinema (Тъмно кино): За тъмно филмово съдържание.
•
Sport (Спорт): За спортни изображения.
•
Rec. 709 (Запис 709): станд. запис. 709 цветово пространство.
•
ISF Day (ISF ден): Калибрирайте и оптимизирайте
прожектираното изображение в ярка среда чрез
сертифициран ISF специалист.
•
ISF Night (ISF нощ): Калибрирайте и оптимизирайте
прожектираното изображение в тъмна среда чрез
сертифициран ISF специалист.
•
User (Потребителски): Запаметява потребителските
настройки.
Wall color (Цвят
на стените)
Използвайте тази функция, за да изберете подходящ цвят спрямо
стената. Има няколко опции, включително бяло, светло жълто,
светло синьо, розово и тъмно зелено. Настройката ще компенсира
разликата в цветовете, за да се покаже истинския тон на кожата.
Brightness
(Яркост)
Настройва яркостта на образа.
Contrast
(Контраст)
"Contrast (Контраст)" контролира разликата между най-светлите и
най-тъмните части на картината. Настройването на контраста
променя количеството на черното и бялото в образа.
Saturation
(Наситеност)
•
Натиснете
, за да затъмните образа.
•
Натиснете
, за да изсветлите образа.
•
Натиснете
, за да намалите контраста.
•
Натиснете
, за да увеличите контраста.
Настройва видео образ от черно-бял до изцялно наситен цветен.
•
Натиснете
образа.
, за да намалите количеството на цветовете в
•
Натиснете
образа.
, за да увеличите количеството на цветовете в
27
Настройва цветния баланс на червеното и зеленото.
•
Натиснете
образа.
, за да увеличите количеството на зеленото в
•
Натиснете
образа.
, за да увеличите количеството на червеното в
Color Temperature Mode (Режим)
Използвайте тази функция, за да изберете CT1, CT2 (Native), CT3,
(Цветна
User mode (Потребителски режим).
температура)
R Gain (Усилване на червеното)
Регулира усилването на червеното за оптимизиране на
температурата.
G Gain (Усилване на зеленото)
Регулира усилването на зеленото за оптимизиране на
температурата.
B Gain (Усилване на синьото)
Регулира усилването на синьото за оптимизиране на
температурата.
R Bias (Отместване на червеното)
За настройка на отместването на червеното за оптимизиране на
цветовата температура.
G Bias (Отместване на зеленото)
За настройка на отместването на зеленото за оптимизиране на
цветовата температура.
B Bias (Отместване на синьото)
За настройка на отместването на синьото за оптимизиране на
цветовата температура.
Gamma (Гама)
Въздейства върху представянето на тъмни пейзажи. При високи
стойности на тази настройка, тъмните пейзажи ще изглеждат поярки.
български
Tint (Нюанс)
български
28
Advanced
(Разширени)
Ind. Color Management (Инд. управление на цветовете)
Нагласяне на червено, зелено, синьо, светлосиньо, жълто и
пурпурно.
Ind. Hue (Инд. нюанс)
Настройва цветния баланс на червеното и зеленото.
Ind. Saturation (Инд. наситеност)
Нагласяне на избрания цвят - повече или по-малко наситен.
Ind. Gain (Инд. усилване)
Нагласяне на контраста на избрания цвят.
Brilliant Color (Кристален цвят)
Извежда разгънат цветен спектър на екрана, който дава подсилена
наситеност на цветовете за ярки и реалистични образи.
White Peaking (Подсилване на бялото)
Увеличава яркостта на бялото, когато е почти 100%. (само за видео
източници).
Film Mode (Филмов режим)
Задаване на образ, оптимизиран за режим 24-кадъра истински
филм.
Noise Reduction (Намаляване на шума)
Задаване на заглушаване шума на сигнала."0" означава изключено
заглушаване на шума, ">0" увеличава заглушаването на шума.
Black Extension (Разширение на черното)
Това осигурява оптимално ниво на черното за всеки аналогов
източник.
ISF
1. Сертифицираният ISF техник ще калибрира и оптимизира
прожектираното изображение според Вашата актуална среда.
Входящата ISF парола се пази само от техника.
2. "ISF Day (ISF ден)" и "ISF Night (ISF нощ)" няма да бъдат
показани в екранен режим ако проектор с ISF функция не е
калибриран от сертифициран ISF техник. За повече информация
посетете официалния уеб сайт на ISF: https://
www.imagingscience.com и се свържете с търговския
представител във Вашата страна.
3. Калибрирането на ISF ще се таксува и се осигурява от
сертифициран ISF експерт по калибрирането, следователно Acer
не носи отговорност за услугата за калибриране.
Бележка 1: "Saturation (Наситеност)" и "Tint (Нюанс)" не се поддържат от
компютъра или HDMI режима.
Бележка 2: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
29
Projection Mode
(Режим на
проектиране)
•
•
Projection Location
(Място на
•
проекция)
•
•
Aspect Ratio
(Съотношение на
страните)
Предно: Фабричната настройка по подразбиране.
Задно: Обръща образа, за да можете да проектирате иззад
прозрачен екран.
Auto (Автоматично): Автоматично настройва мястото за
проектиране на образа.
Работен плот
Таван: Обръща образа с главата надолу при монтирани на
тавана проектори.
Използвайте тази функция, за да изберете желаното от Вас
съотношение между широчината и височината на образа.
•
Auto (Автоматично): Запазва оригиналното съотношение между
страните и го увеличава до достигането на реалните
хоризонтални или вертикални пиксели.
•
Full (Цял екран): Променете размера на образа, за да
съответства на размера на монитора по ширина (1280 пиксела)
и височина (800 пиксела).
•
4:3: Образът ще бъде увеличен до изпълването на екрана и
изобразен посредством съотношението 4:3.
•
16:9: Образът ще бъде увеличен, за да изпълни на широчина и
на височина екрана, настроен да бъде изобразен посредством
16:9 съотношение.
•
L.Box (С оригиналните пропорции): Запазва оригиналното
съотношение между ширината и височината и увеличава 1,333
пъти.
Auto Keystone
Автоматично коригира вертикалния образ.
(Автом. корекция)
Manual Keystone
(Ръчна корекция)
Настройване на изображението за корекция на изкривяването,
причинено от наклоняване на проектора.
<Бележка> Функцията Manual Keystone (Ръчна корекция) не е
достъпна, когато настройката Auto Keystone (Автом. корекция) е "On
(Вкл.)".
Sharpness
(Острота)
H. Position
(Хоризонтална
позиция)
V. Position
(Вертикална
позиция)
Наглася остротата на образа.
•
Натиснете
, за да намалите остротата.
•
Натиснете
, за да увеличите остротата.
•
Натиснете
, за да преместите образа вляво.
•
Натиснете
, за да преместите образа надясно.
•
Натиснете
, за да преместите образа надолу.
•
Натиснете
, за да преместите образа нагоре.
български
Image (Изображение)
български
30
Frequency
(Честота)
"Frequency (Честота)" променя скоростта на опресняване на
проектора, за да отговаря тя на честотата на видео картата на Вашия
компютър. Ако виждате вертикана трептяща лента в проектирания
образ, използвайте тази функция, за да направите необходимите
настройки.
Tracking
(Проследяване)
Синхронизира координирането на сигнала на проектора с графичната
карта. Ако картината е нестабилна или трептяща, използвайте тази
функция, за да я коригирате.
HDMI Color Range Конфигурирайте обхвата на цветовете на данните от HDMI
(HDMI обхват на
изображението, за да коригирате грешка при показване на цветовете.
цветовете)
•
Auto (Автоматично): Автоматично настройване чрез
информация от плейър.
•
Limited Range (Ограничен обхват): Обработва входящото
изображение като данни за ограничен обхват на цветовете.
•
Full Range (Пълен обхват): Обработва входящото изображение
като данни за пълен обхват на цветовете.
HDMI Scan Info
(Инфо за HDMI
сканиране)
Настройка на коефициента на изображения извън екрана за HDMI
изображението на екрана.
•
Auto (Автоматично): Автоматично настройване чрез
информация от плейър.
•
Underscan (Изображения, по-малки от екрана): Без изображения
извън екрана при HDMI изображения.
•
Overscan (Изображения извън екрана): Винаги с изображения
извън екрана при HDMI изображения.
Бележка 1: Функции "H. Position (Хоризонтална позиция)", "V. Position
(Вертикална позиция)", "Frequency (Честота)" и "Tracking (Проследяване)"
не са поддържани в режим HDMI или Video.
Бележка 2: Функции "HDMI Color Range (HDMI обхват на цветовете)" и
"HDMI Scan Info (Инфо за HDMI сканиране)" се поддържат само в режим
HDMI.
Бележка 3: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
31
Startup Screen
Използвайте тази функция, за да изберете желаният от Вас
(Появяващ се екран начален екран. Ако промените настройката, промяната ще има
при стартиране)
ефект, когато излезете от екранното меню.
•
Acer: Началната страница по подразбиране за Вашия Acer
проектор.
•
User (Потребителски): Използва запаметена снимка от "Screen
Capture (Запаметяване на кадър от екрана)" функцията.
Screen Capture
(Запаметяване на
кадър от екрана)
Използвайте тази функция, за да промените стартиращия екран. За
да уловите образа, който иската да използвате за стартиращ екран,
следвайте инструкциите по-долу.
Забележка:
Преди да продължите със следващите стъпки, уверете се, че за
"Корекция" е зададена стойността по подразбиране 0.
•
Натиснете "Screen Capture (Запаметяване на кадър от
екрана)", за да промените стартиращия екран.
•
Изскачащо съобщение, предлагащо на потребителя да въведе
основния източник. Разделителната способност, посочена в
текста, се базира на основния тайминг. Натиснете "Старт", за
да отидете в потребителския интерфейс; натиснете "Назад", за
да се върнете в предишния потребителски интерфейс.
•
Появява се прозорец за потвърждение на действието.
Показване на съобщение: Регулирайте размера на картината,
за да се побере в червената рамка и системата ще заснеме
изображението Ви след натискане на "ENTER". Натиснете
"ENTER", за да използвате текущото изображение като
персонализиран стартиращ екран. Изберете "Назад", за да
отмените заснемането на екрана и да излезете от екранното
меню.
•
Появява се съобщение, уведомяващо, че улавянето на образ
от екрана е започнало.
•
Когато улавянето на образ от екрана приключи, съобщението
изчезва и се показва оригиналния екран.
•
Персонализираният стартиращ екран се активира, когато има
нов входен сигнал или когато рестартирате проектора.
Source Lock
(Заключване на
източник)
Когато Source Lock (Заключване на източник) е в позиция "Off
(Изкл.)", проекторът ще търси други сигнали, ако текущият входен
сигнал е изгубен. Когато Source Lock (Заключване на източник) е
"On (Вкл.)", това ще "заключи" канала на настоящия източник,
освен ако не сте натиснали бутона "Изключен" на дистанционното
управление, за да отидете на следващия канал.
Closed Caption
(Затворен надпис)
Избира предпочитан режим за скрити субтитри от CC1, CC2, CC3,
CC4, (CC1 показва надписи на официалния език за Вашия район).
Изберете "Off (Изкл.)", за да изключите функцията за надписи. Тази
функция е налична само, когато е избран композитен видео сигнал
или S-Video входящ сигнал и системният формат е NTSC.
<Бележка> Задайте съотношение на страните 4:3. Тази функция не
съм я преминала още, когато бебето тейи 16:9 или "Auto
(Автоматично)".
български
Setting (Настройка)
български
32
DC 5V Out (DC 5V
изход)
(Серия тип 1)
Настройката по подразбиране е "On (Вкл.)". Изберете "Off (Изкл.)",
за да забраните DC 5V OUT връзка.
<Бележка>
1. Изход DC 5V не се поддържа докато сте в режим на готовност.
2. Това устройство не поддържа повече от две 5V изходни връзки
едновременно. Можете да изберете само една от следните опции:
MHL, вътрешно захранване 5V или DC 5V. MHL има приоритет, ако
три от тези портове са заети. DC 5V изход (OSD) и вътрешно 5V
захранване (OSD) стават сиви, когато е разрешена опцията MHL.
3. DC 5V изход (OSD) се изключва автоматично, когато се включва
вътрешно 5V захранване (OSD) и обратно.
DC 5V Out (DC 5V
изход)
(Серия тип 2)
Настройката по подразбиране е "On (Вкл.)". Изберете "Off (Изкл.)",
за да забраните DC 5V OUT връзка.
<Бележка>
1. Ако потребителите искат да използват бутоните "PgUp" или
"PgDn", променете "DC 5V Out (DC 5V изход)" от "On (Вкл.)" на "Off
(Изкл.)".
2. Изходно захранване 5V/1A ако MHL източник не бъде открит.
Внимание! DC 5V може да влезе в конфликт със захранването при
свързване към компютър и да доведе до токов удар и/или
нараняване.
3. Изход DC 5V не се поддържа докато сте в режим на готовност.
Internal 5V
(Вътрешно 5V
захранване)
Настройката по подразбиране е "Off (Изкл.)". Поставете в позиция
On (Вкл.), за да подадете 5V захранване във включен режим и
режим на готовност.
<Бележка:>
1. Преди OSD нулиране: проекторът открива и показва вътрешния
HDMI 2/MHL порт след включване на ключ за порт, различен от MHL
(напр.: Chromecast).
2. След OSD нулиране: Ако има вътрешен HDMI ключ за порт и в
същото време е включено вътрешното 5V захранване (OSD),
вътрешното 5V захранване (OSD) ще бъде поставено в положение
On (Вкл.), а DC 5V изходът (OSD) ще се изключи автоматично след
OSD нулиране. (След като вътрешният HDMI ключ за порт не се
захранва от проектора, сигналът е изгубен и не може да се открие
от проектора).
VGA OUT (Standby)
(VGA ИЗХОД (В
готовност))
Настройката по подразбиране е "Off (Изкл.)". Изберете "On (Вкл.)",
за да разрешите VGA ИЗХОД връзката.
HDMI CEC
Настройката по подразбиране е "Off (Изкл.)". Изберете “On (Вкл.)”,
за да активирате функцията HDMI CEC.
Reset (Нулиране)
Натиснете бутона "ENTER" и изберете "Yes (Да)", за да върнете
стойностите по подразбиране за параметрите на всички менюта.
33
Timeout(Min.) (Изтичане на време (мин.))
Веднъж, след като се постави "Security (Сигурност)" на позиция "On
(Вкл.)", адмистраторът може да активира функцията за
ограничаване на времето.
•
•
•
•
•
Натиснете
или
, за да изберете за какъв интервал ще
е ограничено времето.
Започва от 10 минути и стига до 990 минути.
Когато времето е зададено, проекторът ще поиска от
потребителя да въведе паролата отново.
Фабричната настройка на "Timeout(Min.) (Изтичане на време
(мин.))" е "Off (Изкл.)".
Веднъж активира ли се функцията за сигурност, проекторът
ще изисква потребителят да въвежда паролата, когато го
включва. И "User Password (Потребителска парола)", и
"Administrator Password (Администраторска парола)" могат да
бъдат приети по този начин.
User Password (Потребителска парола)
•
Натиснете "ENTER", за да настроите или промените "User
Password (Потребителска парола)".
•
Използвайте номерираните бутони на дистанционното
управление, за да наберете паролата и след това натиснете
"ENTER" за потвърждение.
, за изтриване на знак.
•
Натиснете
•
Въведете парола, когато видите изписано "Confirm Password
(Потвърдете паролата)".
Паролата трябва да заема между 4 и 8 знака.
Ако изберете "Request password only when plugging the power
cord in. (Поискване на парола само в случай на включване на
захранващия шнур.)", проекторът ще изисква потребителят да
въвежда паролата при всяко включване в контакта.
Ако изберете "Always request password while projector turns on.
(Поискване на парола при всички случаи на включване на
проектора.)", потребителят трябва да въвежда паролата при
всяко включване на проектора от бутона.
•
•
•
български
Security (Сигурност) Security (Сигурност)
Този проектор предоставя полезна функция за сигурност на
администратора, за да управлява използването на проектора.
Натиснете "ENTER", за да промените настройката "Security
(Сигурност)". Моля, обърнете се към секцията "Administrator
Password (Администраторска парола)" за подробности.
•
Изберете "On (Вкл.)", за да активирате функцията за
сигурност. Потребителят трябва да въведе парола за да
проработи проектора. Моля ,обърнете се към секцията "User
Password (Потребителска парола)" за подробности.
•
Ако е избран "Off (Изкл.)", тогава потребителят може да
включи проектора без парола.
български
34
Administrator Password (Администраторска парола)
"Administrator Password (Администраторска парола)" може да бъде
използвана и в двата прозореца "Администраторска парола" и
"Въведете парола".
•
Натиснете "ENTER", за да промените настройката
"Administrator Password (Администраторска парола)".
•
Настройката по подразбиране на "Administrator Password
(Администраторска парола)" е "1234".
Ако забравите Вашата администраторска парола, направете
следното, за да си я припомните:
•
Има уникална 6-цифрена "Universal Password (Универсална
парола)", която е отпечатана на картата за сигурност
(проверете аксесоарите в кутията). Тази уникална парола е
числото, което проекторът ще приеме по всяко време, без
значение каква е администраторската парола.
•
Ако загубите секюрити картата и номера, моля свържете се
със сервизния център на Acer.
Lock to user startup screen (заключване на стартов екран)
Стандартно заключване на стартов екран "Off (Изкл.)". Ако е "On
(Вкл.)" функцията заключване на стартов екран, потребителите
няма да могат да променят стартовия екран вече, а останалите
потребители няма да могат случайно да го променят. Изберете "Off
(Изкл.)", за да отключите стартовия екран.
Бележка 1: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
Бележка 2: Вграден 5V не се поддържа за серия тип 2.
35
ECO Mode
Изберете "On (Вкл.)", за да намалите лампата на проектора, което
(Икономичен режим) ще намали консумацията на електроенергия, удължи живота на
лампата и намали шума. Изберете "Off (Изкл.)", за да се върнете в
нормален режим.
High Altitutde
(Голяма надморска
височина)
Изберете "On (Вкл.)", за да включите режим High Altitude (Голяма
надморска височина). Вентилаторите трябва да поддържат пълна
мощност продължително време за добра вентилация на проектора.
Turn Off Mode
(Изключен режим)
•
•
Instant Off (Моментално изключване): Изключва проектора без
охлаждане от вентилатора.
Instant Resume (Моментално възобновяване): Възобновява
системата, след като бутонът Вкл./Изкл. е бил натиснат
отново в рамките на 2 минути.
Auto Shutdown
(Автоматично
изключване)
Проекторът ще се изключи автоматично, когато няма входен сигнал
след определено време. (стойността по подразбиране е 15 минути)
Menu Display Time
(Seconds) (Време за
показване на
менюто (секунди))
Изберете време за показване на екранното меню. (стойността по
подразбиране е 15 секунди) Изберете “Manual (Ръководство на
потребителя)”, за да изключите ръчно основното меню/
еднопосочното меню от потребителя.
AC Power On
(Включване на
захранването)
Изберете "On (Вкл.)" за включване на проектора, докато е
включено захранването с променлив ток.
Lamp Hour Elapse
(Часови брояч на
лампата)
Показва оставащото експлотационно време на лампата (в часове).
Lamp Reminding
(Напомняне за
смяна на лампата)
Активирайте тази функция, за да ви се появи напомняне да
смените лампата 30 часа преди очаквания край на живота и.
Lamp Hour Reset
(Нулиране на
часовия брояч на
лампата)
Натиснете бутона "ENTER" преди да изберете "Yes (Да)", за да
поставите брояча на часовете на лампата на 0 часа.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от дефиницията
на модела.
български
Management (Управление)
български
36
Audio (Аудио)
Volume (Сила на звука)
Mute (Без звук)
•
Натиснете
, за да намалите силата на звука.
•
Натиснете
, за да увеличите силата на звука.
•
•
Изберете "On (Вкл.)" за да спрете звука.
Изберете "Off (Изкл.)" за връщане на звука.
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от дефиницията
на модела.
3D
3D
Изберете "On (Вкл.)", за да активирате DLP 3D функцията.
•
On (Вкл.): Изберете тази опция, когато използвате DLP 3D
очила, видео карти, поддържащи 120Hz 3D и файлов
формат HQFS или DVD със съответния SW плейър.
•
Off (Изкл.): Изключва 3D режима.
3D Format (Формат 3D) Ако 3D съдържанието не е показано както трябва, можете да
изберете 3D формат, който отговаря на 3D съдържанието, което
гледате и да получите най-добрия възможен резултат.
24P 3D
Изберете "96Hz" или "144Hz" за съвместимост с 3D очила.
3D L/R Invert
(Инвертиране 3D Л/Д)
Ако забележите едва доловимо изображение или застъпване на
изображения докато носите DLP 3D очилата, трябва да
изпълните "Invert (Инвертиране)", за да получите най-добрата
поредица от леви/десни изображения и на най-правилен образ
(за DLP 3D).
3D Warning Message
(Предупредително
съобщение за 3D)
Изберете "On (Вкл.)", за да се отвори 3D предупредително
съобщение.
Бележка 1: Необходими са правилни настройки на 3D приложението на
видео картата, за да се получи точен 3D образ.
Бележка 2: SW плейъри, като например Stereoscopic Player и DDD TriDef
Media Player могат да поддържат файлове в 3D формат. Можете да
изтеглите тези трима играчи от уеб сайта по-долу.
- Stereoscopic Player (пробна версия):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (пробна версия):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
37
Language (Език)
Language (Език)
Изберете многоезичното екранно меню. Използвайте клавиша
, за да изберете предпочитания от Вас език на
менюто.
•
Натиснете "ENTER", за да потвърдите избора.
български
Бележка 3: Опцията "3D L/R Invert (Инвертиране 3D Л/Д)" е достъпна само
при активирана 3D функция.
Бележка 4: Има остатъчен образ ако 3D все още е активно, когато
проекторът е включен. Моля, конфигурирайте настройката в зависимост от
целите си.
Бележка 5: Модел WUXGA 24P 3D не поддържа мащабиране заради
ограничението на паметта на TI ASIC буфера. При откриване на входен
сигнал 24P 3D (96Hz или 144Hz), Aspect Ratio (Пропорция)/HDMI Scan Info
(Информация за HDMI сканиране) ще бъде в сиво и HIDE (СКРИВАНЕ) няма
да се поддържа.
български
38
Приложения
Диагностика
Ако имате проблем с Вашия проектор Acer, вижте следното ръководство за
отстраняване на неизправности. Ако проблемът не бъде отстранен, свържете
се с Вашия местен търговски представител или с местния сервизен център.
Проблеми с образа и решения
#
1
Проблем
Няма образ на
екрана
Решение
•
•
•
•
2
Частичен,
изкривен или
неправилно
показан образ (за
PC (Windows
2000/XP/Vista/
Windows 7/
Windows 8))
•
Свързан по начина, описан в раздел "Първи стъпки".
Уверете се, че никой от свързващите накрайници не
е изкривен или със счупен щифт.
Проверете дали лампата на проектора е надеждно
монтирана. Моля, вижте раздел "Смяна на лампата".
Уверете се, че сте махнали капачето и че проекторът
е включен.
При неизправен екранен образ:
•
Отворете "Моят компютър", влезте в
"Контролен панел", след което щракнете два
пъти с мишката върху иконата "Екран".
•
Изберете раздел "Настройки".
•
Уверете се, че резолюцията на дисплея е помалка от или равна на WUXGA-RB (1920 x
1200).
•
Натиснете бутона "Допълнителни свойства".
Ако проблемът не изчезне, сменете монитора, който
използвате и следвайте стъпките по-долу:
•
Проверете дали зададената разрешителна
способност е по-малка или равна на WUXGARB (1920 x 1200).
•
Влезте в "Монитор" и щракнете върху бутона
"Промени".
•
Натиснете "Покажи всички устройства". След
това изберете "Стандартни видове монитори"
под настройката SP и посочете желания режим
на резолюция в настройката "Модели".
•
Уверете се, че резолюцията на монитора е помалка от или равна на WUXGA-RB (1920 x
1200).
39
Частичен,
изкривен или
неизправен
екранен образ
(За ноутбуци)
•
•
4
5
Екранът на
ноутбука не
показва Вашата
презентация
Образът е
нестабилен или
трептящ
•
Ако използвате ноутбук с Microsoft® Windows® :
Някои ноутбуци могат да деактивират собствените
си екрани, когато се използва допълнителен екран.
Всеки ноутбук има различен начин за повторно
активиране на монитора. Обърнете се към
ръководството на компютъра за подробна
информация.
•
Ако използвате ноутбук Apple® Mac® OS: В System
Preferences отворете Display и изберете Video
Mirroring "On (Вкл.)".
•
Настройте "Tracking (Проследяване)", за да го
коригирате. Вижте раздел "Image (Изображение)" за
повече информация.
Променете настройките на дисплея за наситеност на
цветовете на компютъра.
•
6
В образа има
вертикална
трептяща лента
•
•
7
Образът не е на
фокус
При неизправен екранен образ:
•
Следвайте стъпките в т. 2 (по-горе), за да
настроите резолюцията на своя компютър.
•
Натиснете функционалните бутони за
изходните настройки. Пример: [Fn]+[F4],
Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway
[Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC
[Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Ако срещнете трудност при смяната на резолюциите
или ако екранът на Вашия монитор замръзне,
рестартирайте всички устройства, включително и
проектора.
•
•
•
Използвайте "Frequency (Честота)", за да настроите.
Вижте раздел "Image (Изображение)" за повече
информация.
Проверете и конфигурирайте отново екранния режим
на графичната карта, за да го направите съвместим
с проектора.
Уверете се, че капачката е махната.
Настройте пръстена за фокусиране, намиращ се
върху оптичната леща на проектора.
Уверете се, че прожекционният екран е в рамките на
задължителното разстояние от 1,0 до 9,1 метра (от
3,3 до 29,7 фута) (серия XGA)/от 1,0 до 7,7 м (от 3,3
до 25,2 фута) (серия WXGA)/от 1,0 до 10,3 метра (от
3,3 до 33,8 фута) (серия 720p)/от 1,0 до 7.5 метра (от
3,3 до 24.6 фута) (серия 1080p) от проектора. Вижте
раздел "Как се получава предпочитания размер на
образа чрез настройване на разстоянието и
увеличението" за повече информация.
български
3
български
40
8
Образът е
разтегнат, когато
се показва
"широкоекранно"
DVD заглавие
Когато възпроизвеждате DVD диск, който е кодиран в
анаморфен формат или в съотношение на страните 16:9,
трябва да конфигурирате следните настройки:
•
Ако възпроизвеждате DVD диск във формат 4:3,
сменете формата на 4:3 от екранното меню на
проектора.
•
Ако образът все още е разтеглен, ще трябва също
така да настроите съотношението между
широчината и височината на образа.
Конфигурирайте екранния формат на DVD плейъра
на съотношение 16:9 (широкоекранен).
•
Ако възпроизвеждате DVD в Letterbox (С оригинални
пропорции) формат, моля сменете формата на
Letterbox (С оригиналните пропорции) в екранното
меню на проектора.
9
Образът е твърде
малък или твърде
голям
•
•
•
10
Образът е с
наклонени страни
•
•
11
Образът е
обърнат
•
Настройте пръстена за мащабиране на проектора.
Преместете проектора по-близо или по-далеч от
екрана.
Натиснете "МЕНЮ" на дистанционното управление.
Отидете на "Image (Изображение) --> Aspect Ratio
(Съотношение на страните)" и пробвайте различни
настройки или натиснете "RATIO" на дистанционното
управление, за да ги настроите директно.
Ако е възможно, поставете дисплея, така че той да е
центриран спрямо екрана.
Натиснете "Корекция / " на екранното меню или на
дистанционното управление докато страните не
станат вертикални.
Изберете "Image (Изображение) --> Projection Mode
(Режим на проектиране)" на екранното меню и
настройте направлението на проекцията.
41
#
1
Условие
Съобщение
Напомнящи съобщения
• Fan Fail (Неизправност на вентилатора) - Вентилаторът на
системата не работи.
• Projector Overheated (Проекторът е прегрял) - проекторът е
надвишил препоръчителната експлоатационна
температура и трябва да му се даде възможност да се
охлади преди да бъде използван. Проверете следното
съобщение.
Моля проверете дали филтрите против прах са инсталирани.
Ако филтрите са запушени с прах, почистете ги. Вижте
"Почистване и смяна на филтри против прах (като опция)" за
повече информация.
• Replace the lamp (Смяна на лампата) – лампата е
достигнала финала на своя експлоатационен период . Ще
трябва скоро да я подмените.
Проблеми с проектора
#
Условие
Решение
1
Проекторът не реагира на
всички бутони за управление
Ако е възможно изключете проектора, след
това извадете захранващия кабел и
изчакайте най-малко 30 секунди преди да
включите захранването отново.
2
Лампата изгаря или издава
пукащ звук
Когато лампата достигне финала на своя
експлоатационен период, тя ще изгори и е
възможно да издаде силен пукащ звук. Ако
това се случи проектора няма да може да
бъде включен отново, докато ламповия
модул не бъде сменен. За да смените
лампата, следвайте процедурите описани в
"Смяна на лампата".
български
Екранни съобщения
български
42
Списък със съобщения на индикатори и
аларми
LED съобщения
Индикаторна
лампа
Температурен
индикатор
Червено
Червено
Червено
Синьо
Светкавица
ВКЛЮЧЕНА
на
ИЗКЛЮЧЕНА
100ms
Светкавица
ВКЛЮЧЕНА
на
ИЗКЛЮЧЕНА
100ms
Светкавица
ВКЛЮЧЕНА
на
ИЗКЛЮЧЕНА
100ms
--
В готовност
--
--
ВКЛ.
--
Включен бутон на
захранването
--
--
--
ВКЛ.
Лампа, нов опит
--
--
--
Бързо
мигане
Изключено захранване
(Режим на охлаждане)
--
--
Бързо мигане
--
Изключен бутон на
захранването
(Охлаждането е
завършено; Standby
режим)
--
--
ВКЛ.
--
Грешка
(топлинен проблем)
--
ВКЛ.
--
ВКЛ.
Грешка
(проблем с вентилатора)
--
Бързо мигане
--
ВКЛ.
Грешка (счупена лампа)
ВКЛ.
--
--
ВКЛ.
Грешка (проблем с
колелото на цветовете)
Бързо мигане
--
--
ВКЛ.
Съобщение
Конектор на
захранването
Индикатор на Вкл./Изкл.
43
Acer MHL Dongle
2/MHL
e
Note: For WirelessCast, Please switch to MHL
at the side of dongle.
3
1
a
2
Chromecast
2/MHL
e
c
2/
Internal 5V
d
L
MH
nal
Inter
5V
2
/
L
H
M
Inte
rnal
5V
b
Ако инсталирате ключ за порт Acer MHL (комплект WirelessCAST/WirelessHD)
или Chromecast, следвайте стъпките по-долу:
A
B
C
D
Използвайте отверка, за да отстраните болтовете от капака.
(Илюстрация #а)
Натиснете капака. (Илюстрация #b)
Отстранете капака. (Илюстрация #c)
Свържете кабелите. (Илюстрация #d) <Само за Chromecast>
(1)
Свържете кабела Micro USB (мъжки) към Micro USB (женски) 50 mm и
кабела Micro USB към Mini USB 80 mm (Илюстрация #1);
(2)
Свържете кабела Micro USB (мъжки) към Micro USB (женски) 50 mm
или кабела Micro USB 80 mm към ключ за порт (Илюстрация #2);
(3)
E
Свържете кабела Micro USB към Mini USB 80 mm и порта за вътрешно
5V захранване на проектора (Илюстрация #3);
Свържете ключа за порт към HDMI 2/MHL порта на проектора.
(Илюстрация #e)
Бележка: Chromecast е достъпен за модели с вграден 5V.
български
Инсталиране на вътрешен ключ за порт
български
44
Почистване и смяна на филтри против прах
(като опция)
Почистване на филтрите против прах
Почиствайте филтрите против прах на всеки 1000 часа работа. Ако не бъдат
почиствани периодично, те могат да се запушат с прах, което пречи на
правилната вентилация. Това може да доведе до прегряване и повреда на
проектора.
2
1
Следвайте следните стъпки:
1
2
3
4
5
Изключете проектора. Изчакайте LED индикаторът на Вкл./Изкл. да спре
да мига и дръпнете щепсела от контакта.
Дайтевъзможност на проектора да се охлади не по-малко от 30 минути.
Извадете филтъра за прах. (Илюстрация #1)
За да почистите филтрите за прах, използвайте малка прахусмукачка,
предназначена за почистване на компютри или друго офис оборудване.
(Илюстрация #2)
Ако е трудно да махнете праха или ако филтърът е счупен, моля свържете
се с местния търговски представител или с търговски център, за да
получите нов филтър.
45
Използвайте отверка за да отвиете винтчетата на капака и след това извадете
лампата.
Проекторът ще отбележи живота на лампата. Извежда се предупреждение
"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.
(Наближава краят на службата на лампата при работа с пълно
натоварване.) Replacement suggested! (Време е за смяна!)" Когато се появи
това съобщение, лампата да се смени при първа възможност. Убедете се, че
проекторът се е охлаждал най-малко 30 минути преди да смените лампата.
Внимание: Ламповото отделение е горещо! Дайте му възможност
да се охлади преди да смените лампата.
1
3
2
4
5
6
7
За да смените лампата
Изключете проектора чрез натискане на бутона Вкл./Изкл..
Дайтевъзможност на проектора да се охлади не по-малко от 30 минути.
Изключете го от захранващия шнур.
1
Използвайте отверка, за да отстраните болтовете от капака. (Илюстрация
#1)
Натиснете по посока на стрелата. (Илюстрация #2)
Натиснете капака. (Илюстрация #3)
2
Отстранете винта, който държи модула на лампата. (Илюстрация #4)
Извадете контакта на модула на лампата. (Илюстрация #5)
Повдигнете дръжката така, че да се изправи. (Илюстрация #6)
3
Повдигнете дръжката така, че да се изправи. Извадете ламповия модул с
усилие. (Илюстрация #7)
Сменете модула на лмпата. Използвайте нова лампа и изпълнете стъпките погоре в обратна последователност.
Внимание: За да намалите риска от нараняване, не изпускайте
ламповия модул и не докосвайте крушката. Крушката може да се
счупи и да доведе до нараняване ако бъде изпусната.
български
Смяна на лампата
български
46
Инсталиране на стойката за таван
Ако желаете да инсталирате проектора, използвайки стойката за таван, моля
вижте стъпките по-долу:
1
Пробийте четири отвора в солидна и стабилна част на тавана и закрепете
здраво основата на стойката към тавана.
2
Изберете комбинацията от дължини въз основа на реалната среда. (CM01S не включва тип 2 и тип 3.)
Тип 1
Тип 2
Тип 3
47
Тип 1:
За стандартен размер използвайте три болта на стойката, за да прикачите
проектора към носещата скоба на стойката за таван.
Тип 2 и тип 3:
За по-голям размер използвайте удължения за по-голяма опора.
Тип 1:
Тип 2:
Тип 3:
Бележка: Препоръчително е да запазите приемливо
пространство между скарата и проектора, за да може да се
разпределя правилно топлината.
4
Свържете конектора на основното тяло към скобата на проектора
(илюстрация 1), след което затегнете с до четири болта (илюстрация 2).
Илюстрация 1
Илюстрация 2
български
3
български
48
5
Настройте ъгъла и позицията, както е необходимо.
360°
Винт тип Б
Шайба
Диаметър (мм)
Дължина (мм)
Голяма
Малка
4
25
V
V
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВИНТОВЕТЕ
M4 x 25 мм
82,30 mm
83,84 mm
55,00 mm
55,00 mm
49
Спецификациите, описани по-долу са предмет на промяна без предизвестие.
За окончателните спецификации, моля, вижте спецификациите, публикувани
от Acer.
Система на проектиране
DLP®
Резолюция
• Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
Разделителна способност 1024x768 XGA
• Серия A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
Разделителна способност 1280x800 WXGA
• Серия H5382BD/E232/HE-722: Резолюция 1280x720
720p
• Серия A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
Резолюция 1920x1080 1080p
• Максимална: UXGA (1600 x 1200),
WSXGA+ (1680 x 1050), 1080p (1920 x 1080),
WUXGA-RB (1920 x 1200)
Съвместимост
IBM PC и съвместими, Apple Macintosh, iMac и VESA
стандарти: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA,
WXGA+, WSXGA+
Видео съвместимост
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Съотношение на страните
Auto (Авт.), Full (Цял екран), 4:3, 16:9, L.Box
Цветове на екрана
1,07 милиарда цвята
Коефициент на оптично
увеличение
• Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502: 1,3 пъти
• Серия H5382BD/E232/HE-722: 1,1 пъти
Съотношение на импресиите
• Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
1,49 ~ 1,93 (66 инча при 2 m)
• Серия A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
1,19 ~ 1,54 (78 инча при 2 m)
• Серия H5382BD/E232/HE-722:
1,54 ~ 1,72 (100 инча при 3,4m)
• Серия A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
1,13 ~ 1,47 (100 инча при 2,5m)
Обектив
• Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502:
F = 2,50~2,78,
f = 16,91 mm ~ 21,60 mm,
Ръчно мащабиране и фокусиране
• Серия H5382BD/E232/HE-722:
F = 2,41 ~ 2,53,
f = 21,85mm ~ 24,00mm,
Ръчно мащабиране и фокусиране
български
Спецификации
български
50
Размер на екрана за проектиране • Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
(диагонал)
25 инча ~ 300 инча (65 cm ~762 cm)
• Серия A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
30 инча ~ 300 инча (76cm ~762 cm)
• Серия H5382BD/E232/HE-722:
26 инча ~ 300 инча (66cm ~762 cm)
• Серия A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
31 инча ~ 300 инча (78cm ~762 cm)
Разстояние на проектиране
• Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:
1.0 m ~ 9,1 m (3,3 фута ~ 29,7 фута)
• Серия A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:
1.0 m ~ 7,7m (3,3 фута ~ 25,2 фута)
• Серия H5382BD/E232/HE-722:
1,0 м ~ 10,3 м (3,3" ~ 33,8')
• Серия A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/
E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:
1.0 m ~ 7,5m (3,3 фута ~ 24,6 фута)
Хоризонтална скорост на
сканиране
15 - 100 kHz
Вертикална скорост на
опресняване при сканиране
24 - 120 Hz
Тип на лампата
195 W лампа, която може да се сменя от потребителя
Корекция
±40 градуса
Audio (Аудио)
• Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/
Серия CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD: Вграден говорител с 10 W х 1 изходна
мощност
• Серия H5382BD/E232/HE-722/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: Вграден
говорител с 3 W х 1 изходна мощност
Тегло
• Серия A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/
B120/Серия CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/
CE-810/H6511BD: 2,7 kg (5,9 lbs)
• Серия H5382BD/E232/HE-722: 2,4 kg (5,3 lbs)
• Серия H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502: 2,65 kg (5,8 lbs)
Размери (Ш x Д x В)
315 mm X 214 mm X 97,6 mm (12,4" x 8,4" x 3,8")
Цифрово увеличение
2X
Електрическо захранване
AC вход 100 - 240 V автоматично превключване на
електрическото захранване
Разход на енергия
Стандартен режим: 235W ± 10% при 110VAC
Икономичен режим: 195W ± 10% при 110V AC
Режим на готовност < 0,5W
Работна температура
от 0ºC до 40ºC /от 32ºF до 104ºF
Стандартният пакет съдържа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AC захранващ кабел x1
VGA кабел x1
Дистанционно управление x1
Батерии x1 (за дистанционно управление) (като
опция)
Ръководство на потребителя (CD-ROM) x1
Ръководство за бърз старт x1
Security карта x1 (като опция)
Филтри за прах x1 (като опция)
Чанта за пренасяне x1 (като опция)
51
Вход за
електрозахранване
A1200/B110/CE-X10/
C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/
C11W/AW331/
A1500/B150/CE-810/
H6511BD
H5382BD/E232/
HE-722
H6512BD/E146D/
HE-805J/
L552/V62/
H6510BD+/P1502
V
V
V
VGA IN
X
V
V
VGA IN 1
V
X
X
VGA IN 2
V
X
X
VGA изход
V
X
X
Композитно видео
V
V
V
HDMI
V
V
V
HDMI/MHL
X
V
X
RS232
V
V
V
3,5 мм аудио вход
X
V
V
3,5 мм аудио вход 1
V
X
X
3,5 мм аудио вход 2
V
X
X
3,5 мм аудио изход
V
V
V
5V DC изход
V
V
V
HDMI/MHL
V
X
V
Конектор за вътрешно 5V
захранване x1
V
X
X
Вътрешни I/O конектори
Бележка: Дизайнът и спецификациите са предмет на променя
без предизвестие.
български
I/O входове
български
52
Режими на съвместимост
A. Аналогов VGA
1
Аналогов VGA - PC сигнал
Режими
Резолюция
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Вертикална
честота [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
Хоризонтална
честота [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
53
Аналогов VGA сигнал – Extended Wide синхронизиране
Режими
Резолюция
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800
1920x1200
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
WSXGA+
WUXGA
3
Вертикална
честота [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
60
Хоризонтална
честота [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
74
59,9
65,3
60
67,5
60
59,94
47,7
74,04
Вертикална
честота [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
Хоризонтална
честота [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
Вертикална
честота [Hz]
60
72
Хоризонтална
честота [KHz]
31,5
37,9
VGA аналогов - компонентен сигнал
Режими
Резолюция
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Б. HDMI цифров
1
HDMI - PC сигнал
Режими
Резолюция
VGA
640x480
640x480
български
2
български
54
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Extended Wide синхронизиране
Режими
Резолюция
WXGA
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
Вертикална
честота [Hz]
60
75
85
60
120
Хоризонтална
честота [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
55
WUXGA
3
4
60
119,909
60
60
60
49,6
101,6
59,9
74
65,3
60
67,5
60
59,94
47,7
74,04
HDMI - Видео сигнал
Вертикална
честота [Hz]
59,94 (29,97)
50(25)
59,94
50
60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
60
50
59,94
Хоризонтална
честота [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
74,04
Резолюция
Вертикална
честота [Hz]
Хоризонтална
честота [KHz]
1280x720
50
37,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
24
27,0
1280x720
50
37,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
1920x1080
1920x1080
50 (25)
60 (30)
24
28,1
33,8
27,0
Режими
Резолюция
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1200-RB
HDMI - 1.4a 3D интервал
Режими
720p (уплътняване на
кадъра)
720p (уплътняване на
кадъра)
1080p (уплътняване на
кадъра)
720p (уплътняване на
кадъра)
720p (уплътняване на
кадъра)
1080i (горе и долу)
1080i (горе и долу)
1080p (горе и долу)
български
WSXGA+
1280x800
1280x800-RB
1440x900
1920x1200
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
български
56
1080p (горе и долу)
1080p (горе и долу)
720p (една до друга
(половина))
1080i (една до друга
(половина))
1080i (една до друга
(половина))
1080p (една до друга
(половина))
1080p (една до друга
(половина))
Ограничения в обхвата
на графичния източник
1920x1080
1920x1080
50
60
56,3
67,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
50 (25)
28,1
1920x1080
60 (30)
33,8
1920x1080
50
56,3
1920x1080
60
67,5
Хоризонтално сканиране:
Вертикално сканиране:
Максимална честота на
пикселите:
15k-100kHz
24-120 Hz
Аналогов:
165 MHz
C. Цифров MHL
Режими
Резолюция
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
640x480
720x480(1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
1440x480
720x576
1440x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ограничения в
обхвата на
графичния
източник
Хоризонтално сканиране:
Вертикална
честота [Hz]
59,94/60
59,94/60
50(25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
25
29,97/30
Хоризонтална
честота [KHz]
31,5
15,7
15,6
31,5
31,5
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
15k-50 kHz
Вертикално сканиране:
24-60 Hz
Максимална честота на
пикселите:
Дигитален: 75 MHz
Бележка: Функциите могат да се различават в зависимост от
дефиницията на модела.
Уведомление от ФКК
Това устройство е тествано и отговаря на критериите за цифрово устройство
Клас B според раздел 15 от правилата на ФКК. Целта на тези критерии е да
осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни
инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия и ако не се инсталира и използва в съответствие с
указанията, то може да причини вредни интерференции с различни
радиокомуникации.
Все пак, няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да се появи
интерференция. Ако устройството причинява вредна интерференция за радио
или телевизионен приемник, което можете да установите, когато изключите
устройството и после го включите отново, съветваме потребителят да се опита
да отстрани интерференцията като извърши една или повече от следните
мерки:
•
Да преориентира или премести антената на приемника.
•
Да увеличи разстоянието между устройството и приемника.
•
Да свърже устройството в контакт от верига, различна от веригата, към
която е свързан приемникът.
•
Да се консултира с търговския представител или с опитен радио/
телевизионен техник.
Забележка: Екранирани кабели
Всички връзки с други изчислителни устройства трябва да се осъществяват
чрез екранирани кабели, за да отговарят на предписанията на ФКК.
Забележка: Периферни устройства
Само периферни устройства (входни/изходни устройства, терминали, принтери
и др.), сертифицирани за съответствие с критериите за Клас B, могат да се
свързват с това оборудване. Работата с несертифицирани периферни
устройства вероятно ще причини интерференция на радио- и телевизионното
приемане.
Внимание
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя,
могат да анулират правата на потребителя да използва това устройство,
съгласно Федералната Комисия по Комуникациите.
Условия за работа
Устройството отговаря на разпоредбите в раздел 15 от Правилата на ФКК.
Работата му е предмет на следните две условия: (1) устройството не бива да
причинява вредни интерференции и (2) устройството трябва да приема
всякакви интерференции, включително такива, които могат да причинят
нежелани резултати в работата му.
Забележка: За канадски потребители
Този цифров апарат Клас B съответства на канадския стандарт ICES-003.
български
Уведомления за правила за
безопасност
български
57
български
58
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Декларация за съответствие за страните от ЕС
С настоящето, Acer декларира, че този проектор е съвместим с основните
изисквания и с други актуални постановления на Директива 1999/5/EC.
Съответства на руската регулаторна сертификация
001
Регулаторно известие за радиоапарати
Бележка: Регулаторната информация по-долу е само за модели с
безжична LAN мрежа и/или Bluetooth.
Обща информация
Този продукт съответства на радиочестотните стандарти и стандартите за
безопасност на всяка държава или регион, в които продуктът е одобрен за
безжична употреба. В зависимост от конфигурацията си, продуктът може да
съдържа безжични радиоустройства (като например модули за безжична LAN
мрежа и/или Bluetooth).
Канада — Лиценз за ниска мощност - без радио
комуникационни уреди (RSS-247)
a
b
Обща информация
Работата му е предмет на следните две условия:
1.Това устройство да не причинява интерференция и
2.Това устройство трябва да е устойчиво на всякакви смущения,
включително и такива, които водят до нежелани ефекти в работата
му.
Работа в лента 2,4 GHz
За да се избегнат радио интерференциите към лицензираните
служби, устройството е предназначено за работа на закрито, а за
инсталиране и използване на открито е необходим лиценз.
Списък на съответните страни
Устройството трябва да се използва в строга съобразност с разпоредбите и ограниченията
на държавата, в която се използва. За допълнителна информация, свържете се с местния
офис в държавата, в която използвате устройството. Посетете http://ec.europa.eu/
enterprise/rtte/implem.htm за актуализиран списък на страните.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/
H5382BD/E232/HE-722/
A1500/B150/CE-810/H6511BD/
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jan. 1, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
Machine Type:
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/
H5382BD/E232/HE-722/
A1500/B150/CE-810/H6511BD/
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502
Acer America Corporation
Name of Responsible Party:
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement