Acer G245H Quick Start Guide

Acer G245H Quick Start Guide
При свързването и използването на монитора спазвайте следните препоръки за безопасност:
·
Проверете дали захранването на монитора отговаря на напрежението, подавано във Вашето
населено място.
·
Поставете монитора близо до лесно достъпен електрически контакт.
·
Поставете монитора на твърда повърхност и се отнасяйте внимателно с него. Екранът може да се
повреди, ако бъде ударен или докоснат с остър или абразивен инструмент, или ако мониторът бъде
изпуснат.
·
Поставете монитора на място с ниска влажност и минимално количество прах.
·
Не използвайте монитора, ако захранващият кабел е повреден. Не допускайте захранващият кабел
да бъде притиснат и го разположете така, че да не може някой да се спъне в него.
·
Не вкарвайте метални предмети в отворите на монитора. Това може да създаде опасност от токов
удар.
·
За да предотвратите токов удар, никога не пипайте вътрешността на монитора. Корпусът на монитора
може да се отваря само от квалифициран техник.
·
Когато изключвате монитора от контакта, хванете щепсела, а не кабела.
·
Отворите по корпуса на монитора служат за вентилация. За да се предотврати прегряване, тези
отвори не трябва да се блокират или покриват. Избягвайте употреба на монитора върху легло,
диван, килим или друга мека повърхност. Така може да блокирате вентилационните отвори отдолу
на корпуса. Ако сложите монитора в секция или друго затворено пространство, трябва да осигурите
добра вентилация.
·
Пазете монитора от дъжд и не го използвайте в близост до вода. Ако мониторът се намокри по
случайност, изключете го от контакта и се свържете незабавно с оторизиран търговец. Може да
почиствате монитора отвън с влажна кърпа, ако е необходимо, но първо го изключете от контакта.
·
Ако мониторът не работи нормално - ако се появят необичайни звуци или миризма - незабавно го
изключете от контакта и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.
Свързване на монитора към компютър
1.1-1Свържете видео кабела
a. Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.
b. Свържете VGA видео кабела към компютъра.
1-2Цифров кабел (само за модел с двоен вход)
a. Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.
b. Свържете единия край на 24-пиновия DVI кабел отзад на
монитора, а другия край – към порта на компютъра.
1-3HDMI кабел (само за модели с HDMI вход)
a. Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.
b. Свържете HDMI кабела с компютъра.
2. Свържете аудио кабела(Само за модели в аудио вход)(като
опция)
3. Свържете захранващия кабел
Свържете захранващия кабел към монитора и след това
към правилно заземен контакт.
4. Включете монитора и компютъра.
Първо включете монитора и след това компютъра.
Тази последователност е много важна.
5. Ако мониторът не работи правилно, вижте раздела за
отстраняване на проблеми, за да установите проблема.
1-1
1-2
1-3
3
2
3
2
1-3
1-2
1-1
Отстраняване на проблеми
Няма захранване - индикаторът на захранването на монитора не свети.
Уверете се, че захранващият кабел е правилно свързан към входа на монитора и към електрическия
контакт.
Изпробвайте контакта, като включите работещ електроуред, напр. лампа.
Опитайте с друг захранващ кабел. Може да използвате захранващия кабел на компютъра за този тест.
Няма образ - индикаторът на захранването на монитора свети, но на
екрана няма образ.
Уверете се, че видеоконекторът е правилно свързан към компютъра.
Уверете се, че компютърът е включен и работи правилно.
Изключете монитора и проверете пиновете на видео кабела. Проверете за изкривени пинове.
Работа с монитора
Вижте ръководството на потребителя намиращ се на компактдиска, доставен с монитора
LCD монитор - Ръководство за бързо инсталиране
Български
Инструкции за безопасност
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement