Acer Predator G9-793 User manual

Acer Predator G9-793 User manual
-1
คูมือผูใช
2-
© 2016 สงวนลิขสิทธิ์
Predator 17
หนาปก: G9-793
เวอรชันนี้: 11/2016
ลงทะเบียนสําหรับ Acer ID และเพลิดเพลินกับผล
ประโยชนอีกมากมาย
เปดแอพพลิเคชัน [Acer Portal] (พอรทัล Acer) เพื่อลงทะเบียนสําหรับ
Acer ID หรือลงชื่อเขาใชงาน หากคุณมี Acer ID อยูแลว
เหตุผลสามขอหลักที่คุณควรขอรับ Acer ID:
• สรางโลกที่เชื่อมตอสําหรับตัวคุณเอง
• รับขอเสนอและขอมูลผลิตภัณฑลาสุด
• ลงทะเบียนอุปกรณของคุณเพื่อรับการสนับสนุนลูกคาแบบสวนตัวและรวดเร็ว
สิ่งสําคัญ
คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลกรรมสิทธิ์ซึ่งไดรับการคุมกันภายใตกฏหมาย
ลิขสิทธิ์ ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา ภาพประกอบในที่นี้ใชเพื่ออางอิงเทานั้น และอาจประกอบดวยขอมูลหรือ
คุณสมบัติที่ไมมีการกําหนดใชสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ กลุม Acer จะไม
รับผิดชอบตอขอความผิดพลาดดานเทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการ
ละเวนไวในคูมือนี้
หมายเลขรุน: ____________________________________
หมายเลขซีเรียล: _________________________________
วันที่ซื้อ: _______________________________________
สถานที่ซื้อ: _____________________________________
สารบัญ - 3
ส า ร บั ญ
กอนอื่น
6
คูมือ ..................................................... 6
การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการ
ใชงานคอมพิวเตอรของคุณ ........................ 7
การปดเครือ
่ งคอมพิวเตอรของคุณ ..................
การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ ................
การดูแลรักษาอแดปเตอร AC........................
การทําความสะอาดและการซอมแซม..............
7
7
8
8
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator
ของคุณ
9
หนาจอ.................................................. 9
คียบอรด .............................................. 10
มุมมองดานซาย .................................... 12
ขอมูล USB 3.0 ....................................... 12
มุมมองดานขวา .................................... 13
ขอมูล USB Type-C ................................. 13
มุมมองดานลาง ..................................... 14
การใชงานคียบอรด
15
ปุมล็อค ............................................... 15
ฮอตคีย .................................................. 15
ปุม Windows ....................................... 17
การใชแปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูง
18
ลักษณะการใชงานบนทัชแพด .................. 18
การเปลี่ยนการตั้งคาของทัชแพด............... 20
การเรียกคืน
การสรางการสํารองขอมูลคาเริ่มตนจาก
โรงงาน................................................
การสํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ
LAN ของคุณ ........................................
การเรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ ...............
22
22
25
25
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และจัดเก็บไฟลของฉัน ........ 25
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และลบขอมูลทั้งหมด .......... 27
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
29
การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth ..... 29
เปดใชงาน Bluetooth และเพิ่มอุปกรณ ......... 29
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
31
การเชื่อมตอเขาเครือขายไรสาย ................ 31
การเชื่อมตอเขา LAN แบบไรสาย ................ 31
การเชื่อมตอดวยสายเคเบิล ...................... 34
คุณสมบัติของเครือขายที่ติดตั้งไวในตัว ......... 34
กําหนดการดําเนินการสําหรับฮอตคีย .........
สรางโปรไฟลใหม ..................................
บันทึกมาโคร ........................................
ปรับไฟสองดานหลังแปนพิมพ ..................
39
40
41
43
เครื่องมือจัดการพลังงาน
44
การประหยัดพลังงาน.............................. 44
แบตเตอรี่
46
คุณลักษณะของแบตเตอรี่ ....................... 46
การชารจแบตเตอรี่....................................
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ...................
การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ......
การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา ................................
46
47
47
48
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ 49
ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป .............. 49
ไปในที่ตางๆ......................................... 49
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 49
ตองการนําเขาประชุม ................................ 50
นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน ................... 50
การเตรียมคอมพิวเตอร ..............................
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ .........................
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ ..........................
การจัดตั้งสํานักงานในบาน..........................
50
51
51
51
เดินทางไปกับคอมพิวเตอร ...................... 51
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 52
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ ......................... 52
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ .......................... 52
เดินทางไปยังตางประเทศ ....................... 52
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 52
อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ...................... 52
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ .......................... 53
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
55
การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร ...... 55
การใชรหัสผาน ..................................... 55
การปอนรหัสผาน...................................... 56
BIOS ยูทิลิตี้
57
ลําดับการบูต ........................................ 57
การตั้งคารหัสผาน ................................. 57
Universal Serial Bus (USB)
59
พอรต Thunderbolt 3
60
จอแสดงผล.......................................... 60
การเชื่อมตอเขาเครือขายเซลลูลาร ............ 34
เมมโมรี่ การด รีดเดอร
61
Predator Bluelight Shield
ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง
62
HDMI
63
35
PredatorSense
37
หนาจอหลักของ PredatorSense .............. 37
การโอเวอรคล็อก ..................................... 38
การตั้งคา PredatorSense ......................... 39
คําถามที่ถูกถามบอย
65
การขอรับการบริการ ............................... 67
4 - สารบัญ
เคล็ดลับและคําแนะนําในการใช
Windows 10........................................ 69
ฉันจะไปยังเมนู [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร? .....
ฉันจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?.......
ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉัน
ไดอยางไร? ............................................
ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร? ................
แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน?...........
Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร? ..................
ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows
ไดอยางไร? ............................................
ฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน? ................
ขอความแสดงขอผิดพลาด ......................... 75
69
69
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย
ในระบบออนไลน
77
ขั้นตอนแรกบนเน็ต ................................ 77
70
71
72
73
การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ...................
เลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ......................
การเชื่อมตอเครือขาย ................................
ทองอินเทอรเน็ต! .....................................
ความปลอดภัย .........................................
73
74
การแกไขปญหา .................................... 75
เคล็ดลับการแกไขปญหา ........................... 75
การฉายภาพยนตรจากแผน Blu-ray
หรือ DVD
77
77
79
81
81
88
เริ่มตนใชงาน...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•
•
ขอมูลที่มีประโยชนเกี่ยวกับการพกพาคอมพิวเตอรและสุขภาพของคุณ
ตําแหนงปุมเปดปดเครื่อง พอรต และตัวเชื่อมตอ
เคล็ดลับและขอแนะนําเกี่ยวกับการใชทัชแพดและคียบอรด
การสรางขอมูลสํารองสําหรับการเรียกคืน
คูมือเกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาไปยังเครือขายและการใช Bluetooth
ขอมูลเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรที่ติดตั้งมาจาก Predator
6 - กอนอื่น
ก อ น อื่ น
ขอขอบคุณที่คุณเลือก Predator โนตบุกรุน เพื่อรองรับการใชงานแบบพก
พา ของคุณ
คูมือ
เพื่อชวยสอนการใช Predator โนตบุก เราจึงไดจัดทําคูมือชุดนี้ขึ้น:
อันดับแรกคือ คูมือการตั้งคา (หรือ โปสเตอรการตั้งคา) ที่จะชวยคุณในการ
เริ่มตนทําการตั้งคาคอมพิวเตอรของคุณ
คูมืออยางยอ เปนขอมูลคุณสมบัติและฟงกชั่นเบื้องตนในคอมพิวเตอรเครื่อง
ใหมของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอรของคุณจะชวย
ใหคุณทํางานไดมากขึ้น โปรดดูที่ คูมือผูใช คูมือนี้ประกอบไปดวยขอมูลโดย
ละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เชนโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ ของระบบ, การ
กูคืนขอมูล, ทางเลือกในการเพิ่มขยาย และวิธีการแกไขปญหา
มีสองวิธีสําหรับการดาวนโหลด คูมือผูใช กอนอื่น คุณจะตองมีการเชื่อมตอ
เขากับอินเทอรเน็ต
1. เปด Acer Care Center จากเดสกท็อป และเลือก [My system] (ระบบ
ของฉัน) > [Summary] (ขอมูลสรุป) และคลิกที่ [User’s Manual]
(คูมอ
ื ผูใช) เพื่อดาวนโหลด คูมือผูใช
2. คลิกที่ลิงคภายใต [Support] (การสนับสนุน)
1. ลิงคจะเปดหนาเว็บ [Service & Support] (การบริการและ การสนับ
สนุน) จาก Predator ขึ้นมา
2. จากหนานี้ คุณสามารถดาวนโหลดและติดตั้งเครื่องมือการระบุ
ขอมูล Predator ซึ่งจะตรวจหาหมายเลขซีเรียลและ SNID สําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณโดยอัตโนมัติ และอนุญาตใหคุณสามารถคัดลอก
เขาในคลิปบอรดได
3. เลื่อนลงไปที่ [Drivers and Manuals] (ไดรเวอรและคูมือการใช) และ
คนหารุนของคุณ โดยการคัดลอกและวางเขา หรือปอนหมายเลขซีเรีย
ล SNID หรือรุนของผลิตภัณฑดวยตัวคุณเอง
4. เมื่อคุณพบรุนผลิตภัณฑของคุณแลว ใหเลือก [Documents]
(เอกสาร) และเลือกภาษาของคุณ เพื่อดาวนโหลด คูมือผูใช
กอนอื่น - 7
การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการใชงาน
คอมพิวเตอรของคุณ
การปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อปดเครื่อง ใหทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
• ใชคําสั่ง ปดเครื่อง ของ Windows กด ปน Windows หรือเลือกปุม [Start]
(เริ่ม) จาก Windows เลือก [Power] (เปดปดเครื่อง) > [Shut down]
(ปดเครื่อง)
• คลิกขวาทีป
่ ุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows > [Shut down or sign
out] (ปดเครื่องหรือลงชื่อออก) > [Shut down] (ปดเครื่อง)
หากคุณตองการหยุดพักการใชงานคอมพิวเตอรสักครู แตยังไมตองการที่จะปด
เครื่องโดยสมบูรณ คุณสามารถทําใหคอมพิวเตอรเขา [Sleep] (โหมดสลีป)
โดยการดําเนินการดังตอไปนี้:
• กดปุมเปดเครื่อง
• กดปุมฮอตคียสําหรับโหมดสลีป
• กด ปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows
เลือก [Power] (เปดปดเครื่อง) > [Sleep] (โหมดสลีป)
• คลิกขวาทีป
่ ุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows > [Shut down or sign
out] (ปดเครื่องหรือลงชื่อออก) > [Sleep] (โหมดสลีป)
หมายเหตุ
หากคุณไมสามารถปดคอมพิวเตอรไดตามปกติ ใหกดปุมเปดปดเครื่องคางไวเปน
เวลานานถึงสิบวินาทีเพื่อปดเครื่องคอมพิวเตอร หากคุณปดคอมพิวเตอรและตองการ
เปดเครื่องใหมอีกครั้ง ใหรออยางนอยสองวินาทีกอนทําการเปดเครื่อง
การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณจะทํางานไดเปนอยางดีหากคุณดูแลเครื่องอยางเอาใจใส
• ใชเฉพาะอะแดปเตอรที่ใหมาพรอมกับอุปกรณของคุณ หรืออะแดปเตอรที่
ผานการอนุมัติจาก Acer เทานั้นในการจายไฟเขาสําหรับอุปกรณของคุณ
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสแสงอาทิตยโดยตรง หามวางไวใกล
แหลงความรอน เชนเครื่องนําความรอน
• หามไมใหคอมพิวเตอรมีอุณหภูมิต่ํากวา 0ºC (32ºF) หรือสูงกวา 50ºC
(122ºF)
• หามมิใหคอมพิวเตอรอยูใกลสนามแมเหล็ก
8 - กอนอื่น
•
•
•
•
•
•
•
หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝนหรือความชืน
้
หามมิใหน้ําหรือของเหลวหยดลงบนคอมพิวเตอร
หามมิใหคอมพิวเตอรไดรับการสั่นสะเทือนอยางรุนแรง
หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝุนหรือสิ่งสกปรก
อยาวางวัตถุอยูดานบนคอมพิวเตอร
หามกดจอภาพเมื่อปดฝาคอมพิวเตอร
อยาวางคอมพิวเตอรบนพื้นผิวที่ไมสม่ําเสมอ
การดูแลรักษาอแดปเตอร AC
ขอมูลดังตอไปนี้คือวิธก
ี ารดูแลรักษาอแดปเตอร AC ของคุณ:
• หามเชื่อมตออแดปเตอรนี้กับอุปกรณอื่น
• หามเหยียบสายไฟหรือวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากทับบนอแดปเตอร ใหเดินสาย
ไฟและสายเคเบิลอื่นๆ ใหหางจากทางเดิน
• เมื่อถือสายไฟออก หามดึงที่สายไฟแตใหดึงที่ตัวปลั๊ก
• อัตรากระแสไฟฟารวมของอุปกรณที่เชื่อมตอไมควรเกินจากอัตรากระแส
ไฟฟาของสายไฟหากคุณใชสายตอ นอกจากนี้ อัตรากระแสไฟฟารวมของ
อุปกรณทั้งหมดที่เสียบอยูกับเตาเสียบติดผนังเดียวกัน ไมควรเกิน
อัตรากระแสไฟฟาของฟวส
การทําความสะอาดและการซอมแซม
เมื่อทําความสะอาดคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
2. ถอดอแดปเตอร AC ออก
3. ใชผานุมหมาด หามใชสารทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรือเปนละออง
หากคุณทําคอมพิวเตอรของคุณหลนหรือการแสดงผลเสียหาย หรือทํางานไม
ปกติ โปรดติดตอศูนยบริการ Predator ที่ผานการรับรองแลวซึ่งอยูใกลคุณที่
สุด
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ - 9
แ น ะ นํา เ กี่ ย ว กั บโน ต บุ ค P R E D A T O R
ข อ ง คุ ณ
หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอรตามภาพในคูมือการตั้งคา ตอไปนี้เปนวิธีการใช
งาน Predator คอมพิวเตอร ใหมของคุณ
หนาจอ
1
2
3
4
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
กลองเว็บแคมสําหรับระบบการสื่อสาร
ดวยวิดีโอ
1
เว็บแคม
2
ไมโครโฟน
ไมโครโฟนดิจต
ิ อลสเตอริโอในตัว
สําหรับการบันทึกเสียง
3
หนาจอ
แสดงผลการทํางานของคอมพิวเตอร
4
ลําโพง
เอาทพุทสเตอริโอ
ไฟที่อยูถัดจากเว็บแคมแสดงวาเว็บแคม
กําลังทํางานอยู
10 - แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ
คียบอรด
1
7
2
3
6
4
5
# ไอคอน รายการ
ตัวแสดงฮารดไดรฟ
1
ตัวแสดงระดับ
แบตเตอรี่
ตัวแสดงพลังงาน
2
คียบอรด
รายละเอียด
แสดงเมื่อฮารดไดรฟของคอมพิวเตอร
ทํางานอยู
แสดงถึงสถานะแบตเตอรี่ของ
คอมพิวเตอร
กําลังชารจ: ไฟสวางเปนสีเหลือง
อําพันเมื่อทําการชารจแบตเตอรี่
ชารจไฟเต็ม: ไฟสีแดงติดสวางขณะ
อยูในโหมด AC
ระบุสถานะการเปดใชงานคอมพิวเตอร
เพื่อปอนขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรของ
คุณ
โปรดดู "การใชงานคียบอรด" ใน
หนา 15
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ - 11
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
แปนที่ชวยใหคุณสามารถเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาคอมพิวเตอรเพื่อใหเหมาะสม
กับเกมปจจุบันของคุณได
3
ปุมที่สามารถตั้ง
โปรแกรมได
คุณสามารถกําหนดการตั้งคาสําหรับ
แปนแตละแปนจาก PredatorSense
โปรดอางอิงถึงบท
สําหรับ PredatorSense ในคูมือผูใช
ของคุณ
4
ทัชแพด
อุปกรณชต
ี้ ําแหนงระบบสัมผัส
5
ปุมคลิก
(ซายและขวา)
ปุมซายและขวาทํางานเหมือนกับปุม
เมาสซายและขวา
6
ปุมสลับเปดปดทัช
แพด / ปุมสลับเปด
ปดแปน Windows
7
ปุมพาวเวอร
เปดและปดทัชแพดที่ติดตั้งในตัวและ
แปน Windows
หมายเหตุ: หากตองการเปดใชทั้งทัช
แพดและแปน Windows อีกครั้ง คุณจะ
ตองกดปุมนี้ ฮอตคีย <Fn> + <F7>
ไมสามารถใชงานไดสําหรับ
แปน Windows
เปดและปดคอมพิวเตอร
12 - แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ
มุมมองดานซาย
1 2 34 5
6 78
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
1
แจ็ค DC-in
เชื่อมตอกับอแดปเตอร AC
2
พอรต USB
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB
3
แจ็คชองตอไมค
เชื่อมตอเขากับไมโครโฟนภายนอก
สําหรับการบันทึกเสียง
4
ชองเสียบหู
ฟง/ลําโพง
เชื่อมตออุปกรณออดิโอ (เชน ลําโพง,
หูฟง)
5
การดรีดเดอร SD
สามารถใชงานรวมกับการด Secure
Digital (SD หรือ SDHC) หนึ่งการด
6
ไดรฟแบบออปติคัล
7
ปุมดีดแผนออพติคอ
นําแผนออพติคอลออกจากไดรฟ
ลออก
8
ปุมนําแผนออกฉุก
เฉิน
ใชงานไดครั้งละหนึ่งการดเทานั้น
ไดรฟออพติคอลภายใน สําหรับใส CD
หรือ DVD
ใชเปดถาดใสแผนออพติคอลขณะปด
คอมพิวเตอร
ใสคลิปหนีบกระดาษเขาไปตรง ๆ อยาง
ระมัดระวังเพื่อเปดถาดไดรฟออพติคอล
ขอมูล USB 3.0
•
•
•
•
พอรตที่สามารถใชงานรวมกับ USB 3.0 ไดเปนสีน้ําเงิน
เขากันไดกับ USB 3.0 และอุปกรณรุนกอนหนา
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใชอุปกรณ USB 3.0 ที่ไดรับการรับรอง
กําหนดตามมาตรฐาน USB 3.0 (SuperSpeed USB)
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ - 13
มุมมองดานขวา
1 2 3 4 5 6
# ไอคอน รายการ
7
รายละเอียด
1
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB ดวยตัว
พอรต USB Type-C / เชื่อมตอ USB Type-C
Thunderbolt 3
รองรับการแสดงผล
สําหรับ Thunderbolt™ 3
2
พอรต USB ที่
สามารถชารจไดแม
เมื่อปดเครื่อง
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB
3
พอรต USB
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB
4
พอรต HDMI
รองรับการเชื่อมตอระบบวิดีโอดิจต
ิ อล
ความละเอียดสูง
5
เชื่อมตอเขาอุปกรณจอแสดงผลโดยใช
พอรตจอแสดงผลตอ
อินเทอรเฟส DisplayPort ความละเอียด
พวง (DisplayPort)
สูง
6
พอรต Ethernet
(RJ-45)
เชื่อมตอเครือขาย Ethernet
10/100/1000
7
สล็อตล็อค
Kensington
เชื่อมตอเขากับระบบล็อคความปลอดภัย
ที่สามารถใชงานรวมกันได
กับ Kensington
ขอมูล USB Type-C
•
•
•
•
USB 3.1 Gen 2 พรอมความเร็วในการถายโอนสูงถึง 10 Gps
สนับสนุนเอาตพุตเสียง/วิดีโอ DisplayPort™
สามารถใชงานรวมกันไดกับ Thunderbolt™ 3
มีการจายไฟสูงถึง 3 A ที่ 5 V DC สําหรับการชารจผาน USB
14 - แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ
มุมมองดานลาง
1
2
Subwoofer
3
4
# ไอคอน รายการ
1
2
5
อุปกรณระบาย
อากาศและพัดลม
ระบายความรอน
รูรีเซ็ตแบตเตอรี่
รายละเอียด
ชวยปรับใหคอมพิวเตอรเย็นลง
หามปดหรือขวางชองที่เปดอยูนี้
การกระทําเชนนี้เทียบเทากับการถอด
แบตเตอรี่ออกและติดตั้งใหม
เสียบคลิปหนีบกระดาษลงในรูแลวกด
คางเปนเวลาสี่วินาที
โครงสําหรับอุปกรณจด
ั เก็บขอมูลหลัก
และหนวยความจําของคอมพิวเตอร
คุณอาจอัพเกรดอุปกรณจัดเก็บขอมูล
หลักและหนวยความจะสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ Acer แนะนําให
ติดตอศูนยบริการที่ผานการรับรอง
สําหรับการดําเนินการนี้
3
ชองใสอุปกรณจัด
เก็บขอมูลหลักและ
หนวยความจํา
4
ล็อกไดรฟออพติคอลหรือพัดลมโมดู
ล็อกไดรฟออพติคอ
ลระบายความรอนใหอยูในตําแหนง
ล / พัดลมโมดู
ปดเครื่องคอมพิวเตอรกอนทํา
ลระบายความรอน
การสลับไดรฟออพติคัลและพัดลม
5
ซับวูฟเฟอร
สงมอบระบบเสียงเบสที่ดีเยี่ยม
การใชงานคียบอรด - 15
กา รใช ง านคี ย บอร ด
คียบอรดมีปุมแบบเต็มขนาดและปุมตัวเลขแยกจากกัน โดยแยกปุม
เคอรเซอร ล็อค Windows ฟงกชั่น และปุมพิเศษไวตางหาก
ปุมล็อค
คียบอรดมีปุมล็อคสามปุมซึ่งคุณสามารถสลับเปดปดได
ปุมล็อค
รายละเอียด
Caps Lock
เมื่อ Caps Lock เปดอยู การพิมพตัวอักษรทั้งหมดจะ
เปน การยกแคร
Num Lock
เมื่อ Num Lock เปดอยู ปุมตัวเลขจะอยูในโหมดตัว
เลข ฟงกชั่นหลักอยางเครื่องคิดเลข (พรอมเครื่องหมาย
การใชงานทางคณิต +, -, *, และ /) ใชโหมดนี้เมื่อคุณ
ตองการที่จะทําการปอนขอมูลตัวเลขจํานวนมาก
เมื่อเปด Scroll Lock หนาจอจะเลื่อนขึ้นหรือลงครั้งละหนึ่ง
Scroll Lock
บรรทัดเมื่อคุณกดปุมลูกศรขึ้นหรือลง Scroll Lock ไม
<Fn> + <F12>
สามารถทํางานไดกับแอพพลิเคชั่นบางตัว
ฮอตคีย
คอมพิวเตอรจะมีฮอตคียหรือชุดแปนกดเพื่อเขาใชงานสวนควบคุมตาง ๆ ของ
คอมพิวเตอร เชน ความสวางของหนาจอและระดับเสียง
เพื่อเปดใชงานฮอตคีย ใหกดปุม <Fn> คางเอาไวกอนที่จะกดปุมอื่นในชุดคีย
ลัด
ฮอตคีย
ไอคอน ฟงกชั่น
รายละเอียด
<Fn> + <F3>
โหมดเครื่องบิน
เปด / ปด อุปกรณเครือขาย
ของคอมพิวเตอร
<Fn> + <F4>
โหมดสลีป
ตั้งคอมพิวเตอรใหอยูใน
โหมดสลีป
สวิตชเปดปด
จอแสดงผล
สลับเอาทพุทจอแสดงผล
ระหวางหนาจอแสดง
ผล, จอแสดงผลภาย
นอก (หากเชื่อมตออยู) และ
ทั้งสองชนิด
<Fn> + <F5>
16 - การใชงานคียบอรด
ฮอตคีย
ไอคอน ฟงกชั่น
รายละเอียด
<Fn> + <F6>
ปดการแสดงผล
ปดไฟพื้นหลังจอแสดงผล
เพื่อประหยัดพลังงาน กดปุม
ใดก็ไดเพื่อเปดหนาจอกลับ
มาอีกครั้ง
<Fn> + <F7>
สวิตชเปดปด
แปนสัมผัส
เปดและปดทัชแพดที่มีในตัว
<Fn> + <F8>
สวิตชเปดปด
ลําโพง
เปดและปดลําโพง
<Fn> + <F9>
ไฟสองคียบอรด เปดหรือปดไฟสองคียบอรด
<Fn> + <F12>
Scr Lk
เปดหรือปด Scroll lock
<Fn> + < >
เพิ่มความสวาง
เพิ่มความสวางของหนาจอ
<Fn> + < >
ลดความสวาง
ลดความสวางของหนาจอ
<Fn> + < >
เพิ่มเสียง
เพิ่มระดับเสียง
<Fn> + < >
ลดเสียง
ลดระดับเสียง
<Fn> +
<Home>
เลน/หยุดเลน
เลนหรือหยุดเลนไฟลมีเดีย
ชั่วคราว
<Fn> +
<Pg Up>
หยุด
หยุดการเลนไฟลมีเดีย
<Fn> +
<Pg Dn>
กอนหนา
กลับสูไฟลมีเดียกอนหนา
<Fn> + <End>
ถัดไป
ไปสูไฟลมีเดียถัดไป
การใชงานคียบอรด - 17
ปุม Windows
คียบอรดจะมีปุมสองปุมที่ทําหนาที่เปนฟงกชั่นจําเพาะของ Windows
ปุม
รายละเอียด
ปุม Windows
กดที่ปุมเพื่อกลับไปที่หนาจอ [Start] (เริ่ม) หรือ
กลับไปยังแอพพลิเคชั่นที่เปดลาสุด
ปุมนี้ยังสามารถใชรวมกับปุมอื่นเพื่อการใชงาน
พิเศษ โปรดตรวจสอบวิธีใชของ Windows
ปุมแอพพลิเคชัน
่
ปุมนี้มีหนาที่เหมือนกับการคลิกขวา; ซึ่งเปนการเปด
เมนูบริบทของแอพพลิเคชั่น
18 - การใชแปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูง
ก า ร ใ ช แ ป น สั ม ผั ส ที่ มี ค ว า ม แ ม น ยํา สู ง
ทัชแพดควบคุมลูกศร
(หรือ 'เคอรเซอร') บนหนาจอ เมื่อคุณเลือ
่ นนิ้วไปมา
บนทัชแพด เคอรเซอรจะขยับตามการเคลื่อนไหวของคุณ แปนสัมผัสที่มีความ
แมนยําสูง (PTP) ไดรับการออกแบบมาเพื่อสรางเสริมประสบการณใชงานทัช
แพดที่มีเอกลักษณ ใชงานไดราบรื่น และมีความแมนยํายิ่งขึ้น แอพพลิเคชัน
มากมายสนับสนุนการใชงานแปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูงที่ใชนิ้วเดียวหรือ
หลายนิ้ว อยางไรก็ตาม บางลักษณะอาจไมไดรับการสนับสนุนจาก
แอพพลิเคชันหรือโปรแกรมเฉพาะที่คุณกําลังใชงานอยู
ลักษณะการใชงานบนทัชแพด
การเลื่อนโดยใชนิ้วเดียว
เลื่อนนิ้วของคุณไปบนทัชแพด เพื่อเลื่อนเคอรเซอร
กด หรือ แตะดวยนิ้วเดียว
กดลงบนทัชแพด หรือแตะเบาๆ ที่ทัชแพดดวยนิ้วของ
คุณ เพื่อทําการ 'คลิก' ซึ่งจะเปนการเลือกหรือเริ่มใช
งานรายการ แตะซ้ําเร็วๆ เพื่อทําการแตะสอง
ครั้ง หรือ 'ดับเบิ้ลคลิก'
การกดดวยสองนิ้ว
แตะที่ทัชแพดเบาๆ ดวยสองนิ้ว เพื่อดําเนินการ 'คลิ
กขวา' ในหนาจอ [Start] (เริ่ม) นี่จะเปนการสลับคําสั่ง
แอพพลิเคชัน ในแอพพลิเคชันสวนใหญ นี่จะเปนการ
เปดเมนูเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการที่เลือกไว
การเลื่อนโดยใชสองนิ้ว
เลื่อนดูเว็บเพจ เอกสาร และรายการเลนอยางรวด
เร็ว โดยวางสองนิ้ไวบนทัชแพดและเลื่อนทั้งสองนิ้วไป
ยังทิศทางใดๆ ที่ตองการ
การใชแปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูง - 19
การจีบโดยใชสองนิ้ว
ซูมภาพถายเขาและออก แผนที่ และเอกสารอยางรวด
เร็ว โดยใชนิ้วโปงและนิ้วชี้
การกดดวยสามนิ้ว
แตะเบาๆ ที่ทัชแพดดวยสามนิ้ว เพื่อเปด Cortana
(หากคอมพิวเตอรของคุณสนับสนุน Cortana) หรือ
เปด [Action Center] (ศูนยปฏิบัติการ) (หาก
คอมพิวเตอรของคุณไมสนับสนุน Cortana)
การปดดวยสามนิ้ว
ปดขามทัชแพดดวยสามนิ้ว
- ปดขึ้นดานบนเพื่อเปด [Task View] (มุมมองงาน) ยายเคอรเซอรไป
เหนือหนาตาง และแตะที่ทัชแพดเพื่อเลือกหนาตางนั้น หรือปดลงดาน
ลางเพื่อออกจาก [Task View] (มุมมองงาน)
- ปดลงเพื่อยอหนาตางที่เปดไวทั้งหมด และแสดง [Desktop]
(เดสกท็อป) ปดขึ้นดานบนเพื่อเรียกคืนหนาตางที่ยอใหเล็กลงไว
- ปดไปทางซายหรือขวาเพื่อสลับระหวางหนาตางที่เปดไว
แปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูงประกอบดวยคุณสมบัติทางเทคโนโลยีที่เพิ่ม
ขึ้น ซึ่งชวยในการตรวจจับและปองกันการใชงานที่เกิดขึ้นอยางไมตั้งใจ เชน การ
แตะเขาโดยไมไดตั้งใจ วิธีการใชงาน และการเคลื่อนไหวของตัวชี้
หมายเหตุ
ทัชแพดนี้มีความไวตอการเคลื่อนไหวของนิว้ ดังนั้น การสัมผัสเพียงเบาๆ จะใหการ
ตอบสนองที่ดีกวา โปรดรักษาทัชแพดนี้และนิ้วของคุณใหแหงและสะอาด
20 - การใชแปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูง
การเปลี่ยนการตั้งคาของทัชแพด
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาของทัชแพดใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของ
คุณ โปรดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ในถาดไอคอนที่อยูมุมลางขวาของหนาจอ ใหเลือกไอคอน [Notifications]
(การแจงเตือน) เพื่อเปดแผง [Notifications] (การแจงเตือน)
2. เลือก [All settings] (การตั้งคาทั้งหมด)
3. เลือก [Devices] (อุปกรณ) > [Mouse & touchpad] (เมาสและ
แปนพิมพ)
การใชแปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูง - 21
4. คุณสามารถปรับการตั้งคาเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของคุณ
ไดแลวในขณะนี้ คุณสามารถเปลี่ยนปุมหลักสําหรับการใชงานมือซายหรือ
มือขวา ปดใชทัชแพดหากคุณตองการใชเมาส หรือตั้งคาหนวงเพื่อปองกัน
เคอรเซอรเคลื่อนที่ หาากคุณแตะทัชแพดดวยฝามือของคุณโดยไมไดตั้งใจ
ในระหวางทํางาน เลื่อนลงเพื่อดูการตั้งคาเพิ่มเติม
22 - การเรียกคืน
ก า ร เ รี ย ก คื น
หากคุณมีปญหากับคอมพิวเตอรของคุณ และคําถามที่ถามบอย (ดู มีคําถาม
หรือไม? ในหนา 64) ไมสามารถชวยได คุณสามารถกูคืนคอมพิวเตอรของ
คุณได
สวนนี้อธิบายถึงเครื่องมือการกูคืนที่สามารถเลือกใชไดบนคอมพิวเตอรของ
คุณ Predator มี Acer Care Center ใหบริการ ซึ่งชวยใหคุณสามารถรีเซ็ตพีซี
ของคุณ รีเฟรชพีซี หรือสรางการสํารองขอมูลคาเริ่มตนจากโรงงานได
หมายเหตุ
Acer Care Center สามารถใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ Windows ที่ติดตั้งไวกอน
หนาเทานั้น
สิ่งสําคัญ
เราขอแนะนําใหคุณสราง [Factory Default Backup] (การสํารองขอมูลจาก
โรงงาน) ในทันทีที่เปนไปได ในบางสถานการณ การกูคืนเต็มรูปแบบอาจจํา
เปนตองใชการสํารองขอมูลสําหรับกูคืนดวย USB
การสรางการสํารองขอมูลคาเริ่มตนจากโรงงาน
การสํารองขอมูลจะชวยใหคุณสามารถสํารองขอมูลระบบปฏิบัติ
การ แอพพลิเคชันที่ติดตั้งไว และขอมูลของคุณไดอยางรวดเร็วและงายดาย
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอปทั้งหมด) จาก
นั้น Predator เลือก Predator Recovery Management ในรายการ
แอพพลิเคชัน Predator
หมายเหตุ
เนื่องจากการสํารองขอมูลเพื่อการกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยางนอย 8 GB
หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB ที่มีความจุ 16 GB หรือมากกวา
การเรียกคืน - 23
2. เลือกแท็บ [Backup] (การสํารองขอมูล) และคลิกที่ [Get started] (เริ่ม
ตนใชงาน) สําหรับ [Create Factory Default Backup] (สรางการสํารอง
ขอมูลจากโรงงาน) เพื่อเปดหนาตาง [Recovery Drive] (ไดรฟการกูคืน)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเลือก [Backup system files to the
recovery drive] (การสํารองขอมูลไฟลระบบไปยังไดรฟการกู
คืน) แลว และคลิกที่ [Next] (ถัดไป)
24 - การเรียกคืน
4. เสียบไดรฟ USB และรอจนกระทั่งพีซีตรวจพบไดรฟ USB และจากนั้น คลิ
กที่ [Next] (ถัดไป)
• เนื่องจากการสํารองขอมูลเพือ
่ การกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยาง
นอย 8 GB หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB ที่มค
ี วาม
จุ 16 GB หรือมากกวา
5. รายการทั้งหมดบนไดรฟจะถูกลบ คลิกที่ [Create] (สราง) เพื่อดําเนิน
การตอ
6. คุณจะพบหนาจอความคืบหนาในการสํารองขอมูลปรากฏขึ้น
7. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
8. หลังการสรางขอมูลสํารองเรียกคืน คุณสามารถเลือกเพื่อลบขอมูลการเรียก
คืนนี้บนคอมพิวเตอรของคุณได หากคุณลบขอมูลนี้ คุณจะสามารถใช
เฉพาะขอมูลสํารองเรียกคืนนี้เพื่อเรียกคืนคอมพิวเตอร หากคุณลบหรือทํา
ไดรฟ USB นี้สูญหาย คุณจะไมสามารถกูคอมพิวเตอรของคุณได
9. ถอดไดรฟ USB และทําฉลากติดใหชัดเจน
สิ่งสําคัญ
เขียนฉลากใหมีเอกลักษณ และมีรายละเอียดของการสํารองขอมูลให
ครบ เชน 'Windows Recovery Backup' ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเก็บขอมูล
สํารองไวในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจําได
การเรียกคืน - 25
การสํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ LAN ของ
คุณ
สํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ LAN ของคุณ คุณสามารถใชการสํารอง
ขอมูลเหลานี้ในการติดตั้งไดรเวอรระบบไรสายและ LAN หากคุณมีการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการอื่น
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอปทั้งหมด) จาก
นั้น Predator เลือก Predator Recovery Management ในรายการ
แอพพลิเคชัน Predator
2. เลือกแท็บ [Backup] (การสํารองขอมูล) และคลิกที่ [Get started] (เริ่ม
ตนใชงาน) สําหรับ การสํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ LAN เลือก
โฟลเดอรเพื่อบันทึกไดรเวอรของคุณ และเลือก [OK] (ตกลง)
การเรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ
[Recovery Management] (การจัดการการกูคืน) จะชวยใหคุณสามารถเรียก
คืนคอมพิวเตอรของคุณกลับไปยังสถานะตามคาเริ่มตนไดอยางรวดเร็วและงาย
ดาย คุณสามารถเลือกจัดเก็บหรือลบไฟลของคุณกอนทําการติดตั้ง Windows
ใหมอีกครั้ง
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และจัดเก็บไฟลของฉัน
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอปทั้งหมด) จาก
นั้น Predator เลือก Predator Recovery Management ในรายการ
แอพพลิเคชัน Predator
2. เลือกแท็บ [Restore] (การเรียกคืน) และคลิกที่ [Get started] (เริ่มตน
ใชงาน) เพื่อ [Choose an option] (เลือกตัวเลือก)
26 - การเรียกคืน
3. เลือก [Keep my files] (จัดเก็บไฟลของฉัน) เพื่อรีเฟรชพีซีของ
คุณ และติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณใหมอีกครั้ง โดยไมมีการลบไฟลสวน
ตัวของคุณ คลิกที่ [Next] (ถัดไป) เพื่อดําเนินการตอ
สิ่งสําคัญ
หากคุณมีแอพพลิเคชันที่ติดตั้งไวบนพีซีของคุณ จะมีการลบออกทั้งหมด
4. การรีเซ็ตพีซีจะเปนการติดตั้ง Windows ใหมอีกครั้ง เปลีย
่ นการตั้งคากลับ
เปนคาเริ่มตนจากโรงงาน และลบแอพพลิเคชันและโปรแกรมที่มีการติดตั้ง
ไวลวงหนาทั้งหมด โดยไมมีการลบไฟลสวนตัวของคุณ คลิกที่ [Reset]
(รีเซ็ต) เพื่อดําเนินการตอ
5. ระบบจะแสดงความคืบหนาในการรีเซ็ตขึ้นบนหนาจอ จะมีการปดหนาจอใน
ระหวางกระบวนการรีเซ็ต
6. จะมีการเปดหนาจออีกครั้งเมื่อทําการติดตั้ง Windows พีซีของคุณจะมีการรี
สตารทหลายครั้งในระหวางกระบวนการรีเซ็ต
7. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
8. เมื่อกระบวนการรีเซ็ตพีซีของคุณเสร็จสมบูรณ จะมีการรีเซ็ต Windows
กลับคืนเปนการตั้งคาตามคาเริ่มตนจากโรงงาน โดยไมมีการลบไฟลสวนตัว
ของคุณออก
การเรียกคืน - 27
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และลบขอมูลทั้งหมด
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอปทั้งหมด) จาก
นั้น Predator เลือก Predator Recovery Management ในรายการ
แอพพลิเคชัน Predator
2. เลือกแท็บ [Restore] (การเรียกคืน) และคลิกที่ [Get started] (เริ่มตน
ใชงาน) เพื่อ [Choose an option] (เลือกตัวเลือก)
3. เลือก [Remove everything] (ลบขอมูลทั้งหมด) เพื่อรีเซ็ตพีซีของ
คุณกลับคืนคาเริ่มตนจากโรงงาน กระบวนการนี้จะทําการติดตั้งระบบปฏิบัติ
การของคุณใหมอีกครั้ง และลบไฟลสวนตัวของคุณ แอพพลิเคชัน และการ
ตั้งคาของคุณทั้งหมดออก
4. เลือก [Just remove my files] (เพียงลบไฟลของฉันออก) หากคุณ
ตองการคงระบบคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่งจะเร็วกวา แตปลอดภัยนอย
กวา อาจยังคงสามารถกูคืนไฟลไดโดยใชโปร
28 - การเรียกคืน
แกรมการกูคืนไฟลเลือก [Remove files and clean the drive]
(ลบไฟล และลางไดรฟ) หากคุณไมตองการคงระบบคอมพิวเตอรของ
คุณแลว กระบวนการนี้จะใชเวลานานกวา แตจะปลอดภัยมากกวา
คําเตือน
การเลือก "[Remove files and clean the drive] (ลบไฟล และลางไดรฟ)
" จะเปนการลบไฟลสวนตัวและบัญชีของคุณทั้งหมดออก พรอมทั้งไดรเวอรที่
มีอยูเดิม ซึ่งอาจมีผลตอการติดตั้ง Windows ของคุณ
5. คลิกที่ [Reset] (รีเซ็ต) เพื่อดําเนินการตอ
6. ระบบจะแสดงความคืบหนาในการรีเซ็ตขึ้นบนหนาจอ จะมีการปดหนาจอใน
ระหวางกระบวนการรีเซ็ต
7. จะมีการเปดหนาจออีกครั้งเมื่อทําการติดตั้ง Windows พีซีของคุณจะมีการรี
สตารทหลายครั้งในระหวางกระบวนการรีเซ็ต
8. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
9. เมื่อกระบวนการรีเซ็ตพีซีของคุณเสร็จสมบูรณ Windows จะใชการตั้งคา
ตามคาเริ่มตนจากโรงงาน
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth - 29
กา รใช ง า น ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ B L U E T O O T H
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ชวยใหคุณสามารถสงถายขอมูลไดแบบไรสายผาน
ระยะทางใกลๆ ระหวางอุปกรณประเภทตางๆ อุปกรณที่เปดใชงาน Bluetooth
ไดนั้นมีทั้งคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต ชุดหูฟงไรสาย และคียบอรด
เพื่อใชงาน Bluetooth คุณตองแนใจวามีสิ่งเหลานี้:
1. Bluetooth ถูกเปดใชงานอยูบนอุปกรณทั้งสองตัว
2. อุปกรณของคุณนั้นไดรับการ "จับคู" (หรือเชื่อมตอ)
การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth
อแดปเตอร Bluetooth ตองถูกเปดใชงานบนอุปกรณทั้งสองตัว สําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ การทํางานนี้อาจเปนสวิตชภายนอก เปนการตั้งคา
ซอฟทแวร หรือเปดดองเกิ้ล Bluetooth แยกตางหากที่เสียบเขากับพอรต USB
ของคอมพิวเตอร (หากไมมีอแดปเตอร Bluetooth ภายนอกใหใชงาน)
หมายเหตุ
โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณของคุณเพื่อระบุวิธีการเปดอแดปเตอร Bluetooth ของ
อุปกรณนั้นๆ
เปดใชงาน Bluetooth และเพิ่มอุปกรณ
อุปกรณใหมทุกชิน
้ จะตองไดรับการ “จับคู” กับอแดปเตอร Bluetooth ของ
คอมพิวเตอรเสียกอน นั่นหมายถึงอุปกรณนั้นตองไดรับการอนุญาตเพื่อวัตถุ
ประสงคดานความปลอดภัย คุณตองการทําการจับคูเพียงแคครั้งเดียวเทา
นั้น หลังจากนั้น เพียงแคทําการเปดอแดปเตอร Bluetooth ของอุปกรณทั้ง
สองก็จะเปนการเชือ
่ มตออุปกรณเขาดวยกัน
ตามคาเริ่มตน Bluetooth บนคอมพิวเตอรของคุณจะถูกปดใชงานอยู เพื่อเปด
ใชงานของอแดปเตอร Bluetooth ของคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. กด ปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows >
[Settings] (การตั้งคา) > [Devices] (อุปกรณ) > [Bluetooth]
(Bluetooth) และคลิกที่ปุมสลับภายใต [Bluetooth] (Bluetooth)
เพื่อเปด/ปดใชงาน
2. คอมพิวเตอรของคุณจะเริ่มการคนหาอุปกรณโดยอัตโนมัติ รวมทั้งยังทําให
อุปกรณอื่นสามารถมองเห็นได
30 - การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
3. เลือกอุปกรณซึ่งคุณตองการจับคูจากรายการอุปกรณที่คนพบ และ
เลือก [Pair] (จับคู)
4. จะมีรหัสแสดงอยูบนคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่งควรจะตรงกับรหัสที่แสดงอยู
บนอุปกรณ เลือก [Yes] (ใช) จากนั้น ใหยอมรับการจับคูจากอุปกรณของ
คุณ
หมายเหตุ
อุปกรณบางตัวที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในเวอรชั่นที่ต่ํากวา จะขอใหอุปกรณทั้ง
สองปอนรหัส PIN ในกรณีที่อุปกรณเครื่องใดเครื่องหนึ่งไมมท
ี ี่ปอนขอมูล (เชนชุดหู
ฟง) รหัสผานจะเปนฮารดโคดที่อยูในตัวอุปกรณ (โดยทั่วไปแลวจะเปน "0000"
หรือ "1234") ดูคูมือผูใชของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
คุณยังสามารถปอนการตั้งคา Bluetooth โดยการเลือกไอคอน [Notifications]
(การแจงเตือน) ที่มุมขวาลางของหนาจอ เพื่อเปดแผงหนาตาง [Notifications]
(การแจงเตือน) คุณสามารถเปดหรือปดใชงาน Bluetooth ไดจากที่นี่ หรือคลิ
กขวาที่ [Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to settings] (ไปที่ การตั้ง
คา) เพื่อปอนการตั้งคา Bluetooth
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต - 31
ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ อิ น เ ท อ ร เ น็ ต
บทนี้วาดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทการเชื่อมตอ และขั้นตอนการเชือ
่ มตอ
เขาอินเทอรเน็ต ขอมูลบางรายการอาจไมสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรของ
คุณ สําหรับรายละเอียดขอมูล โปรดดูที่ การเชื่อมตอเครือขาย ในหนา 79
คุณสมบัติเครือขายในตัวคอมพิวเตอรของคุณชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรของคุณเขาอินเทอรเน็ตไดอยางงายดาย โดยใชสายเคเบิลหรือ
การเชื่อมตอแบบไรสาย
กอนอื่น ในการเชือ
่ มตอเขาอินเทอรเตอร คุณจะตองลงทะเบียนเพื่อขอรับ
บริการอินเทอรเน็ตจาก ISP (ผูใหบริการอินเทอรเน็ต) -- โดยปกติแลวคือ
บริษัทที่ใหบริการโทรศัพทหรือสายเคเบิล -- ซึ่งจะตองไปที่บานหรือสํานักงาน
ของคุณเพื่อติดตั้งบริการอินเทอรเน็ต ISP จะติดตั้งกลองขนาดเล็ก อาจเปน
เราทเตอรหรือโมเด็ม ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ตได
การเชื่อมตอเขาเครือขายไรสาย
การเชื่อมตอเขา LAN แบบไรสาย
LAN แบบไรสาย (หรือ WLAN) คือ เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย ที่สามารถ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรอยางนอยสองเครื่องโดยไมตองใชสาย เมื่อเชื่อมตอ
เขา WLAN แลว คุณจะสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได คุณยังสามารถแบงปน
ไฟล อุปกรณอื่นๆ และแมแตการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของคุณเอง
คําเตือน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจเปนสิ่งตองหาม จะตองปด
สวิตชอุปกรณไรสายทั้งหมดกอนขึ้นเครื่องบินและระหวางการขึ้นบิน เนื่อง
จากอุปกรณเหลานั้นอาจเปนอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน ขัดขวาง
การสื่อสาร และอาจขัดตอกฎหมาย คุณสามารถเปดใชอุปกรณไรสายสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณเมื่อไดรับแจงโดยลูกเรือวาสามารถทําไดอยางปลอดภัย
แลวเทานั้น
ตามคาเริ่มตน จะมีการเปดใชการเชื่อมตอแบบไรสายสําหรับคอมพิวเตอรของ
คุณไว และ Windows จะตรวจจับและแสดงรายการเครือขายที่พรอมใชงาน
ระหวางการตั้งคา เลือกเครือขายของคุณและปอนรหัสผานหากจําเปน
Predator คอมพิวเตอรโนตบุคมีปุมลัดสําหรับ โหมดเครื่องบิน ที่จะเปดหรือ
ปดการเชื่อมตอเครือขาย คุณสามารถใชตัวเลือกการจัดการเครือขายในการ
เปด/ปดใชเครือขายไรสายของคุณ หรือควบคุมวาจะแบงปนอะไรบางบนเครือ
ขาย
32 - การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ในการการเชือ
่ มตอเครือขายไรสาย โปรดดําเนินการตามขั้นตอนดานลาง
1. ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีเราเตอร/จุดเขาใชงานระบบไรสายและการเชื่อม
ตออินเทอรเน็ตปจจุบันของคุณผาน ISP ที่คุณเลือกไว จดชื่อและรหัสผาน
เครือขายไรสายไว (หากจําเปน) หากคุณกําลังทําการเชื่อมตอเขาเครือขาย
สาธารณะ (เชน ในรานกาแฟ) ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีชื่อของเครือขาย
ไรสายนั้น
หมายเหตุ
โปรดอางถึง ISP ของคุณ หรือเอกสารของเราทเตอรสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ต
2. ในถาดไอคอนที่อยูมุมลางขวาของหนาจอ ใหเลือกไอคอน [Notifications]
(การแจงเตือน) เพื่อเปดแผง [Notifications] (การแจงเตือน)
3. เลือก [All settings] (การตั้งคาทั้งหมด)
4. เลือก [Network & internet] (เครือขายและอินเทอรเน็ต)
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต - 33
5. คุณจะเห็นรายชื่อเครือขายไรสายที่สามารถเลือกใชงานได เลือกรายการที่
คุณตองการใช
6. เมื่อคุณเลือกเครือขายไรสายแลว ใหเลือก [Connect] (เชื่อมตอ)
34 - การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
7. หากจําเปน ใหปอนรหัสผานของเครือขาย
การเชื่อมตอดวยสายเคเบิล
คุณสมบัติของเครือขายทีต
่ ิดตั้งไวในตัว
เสียบปลายดานหนึ่งของสายเคเบิลเครือขายเขากับพอรตเครือขายสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ และปลายอีกดานหนึ่งเขากับพอรตของเราทเตอร (อาง
อิงภาพดานลาง) จากนั้น คุณพรอมที่จะออนไลนแลว
การเชื่อมตอเขาเครือขายเซลลูลาร
หากอมพิวเตอรของคุณมีสล็อตสําหรับซิม คุณสามารถเชื่อมตอเขาอินเทอร
เน็ตโดยใชเครือขายโทรศัพทมือถือ ในการดําเนินการเชนนี้ คุณตองมีซิมการ
ดที่สามารถใชงานรวมกันได และมีการทําสัญญาบริการขอมูลกับผูใหบริการ
โทรศัพทมือถือของคุณ ติดตอผูใหบริการโทรศัพทมือถือของคุณสําหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชือ
่ มตอเขาอินเทอรเน็ตโดยใชเครือขายเซลลูลาร
Predator Bluelight Shield - 35
PREDATOR BLUELIGHT SHIELD
สามารถเปดใชงาน Predator Bluelight Shield ในการลดการปลอยแสงสีฟา
จากหนาจอ เพื่อปกปองดวงตาของคุณ
ในการกําหนดคา Predator Bluelight Shield ให คนหา สําหรับ ’Predator
Quick Access’ คุณสามารถสลับเปดหรือปด Predator Bluelight Shield ได
จากที่นี่ และคุณสามารถเลือกจากสี่โหมดที่แตกตางกันเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของคุณ:
เลขที่ รายการ
รายละเอียด
ลดการปลอยแสงสีฟาออกจากหนาจอที่มี
ไฟ LED สองสวางจากดานหลังลง 10%
ถึง 25% สําหรับการปกปองระดับพื้นฐาน
1
[Low Reduction]
(การลดคาระดับ ต่ํา)
2
[Medium Reduction] ลดการปลอยแสงสีฟาออกจากหนาจอที่มี
(การลดคา
ไฟ LED สองสวางจากดานหลังลง 26%
ระดับ ปานกลาง)
ถึง 45% เพือ
่ การปกปองดวงตาของคุณ
3
[High Reduction]
(การลดคาระดับ สูง)
4
[Long Hour Mode]
เปนการปรับระดับมืออาชีพเพื่อลดการเมื่อยลา
(โหมดการใชงา นเปน
ของดวงตาหลังใชงานเปนระยะเวลานานมาก
เวลานาน)
ลดการปลอยแสงสีฟาออกจากหนาจอที่มี
ไฟ LED สองสวางจากดานหลังลง 46%
ถึง 65% สําหรับการปกปองสูงสุด
36 - Predator Bluelight Shield
หมายเหตุ
รายละเอียดขอมูลจําเพาะอาจแตกตางกันในแตละรุน
PredatorSense - 37
PREDATORSENSE
PredatorSense ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลนเกมของคุณ โดยคุณสามารถ
ปรับโอเวอรคล็อกสําหรับโปรเซสเซอร บันทึกมาโคร และกําหนดสําหรับคียที่
สามารถตั้งคาโปรแกรมได โปรไฟลหลายโปรไฟลชวยใหคุณสามารถสลับ
ระหวางฟงกชันหลักไดอยางงายดาย
PredatorSense ยังชวยใหคุณสามารถควบคุมสีของโซนไฟดานหลังแปน
พิมพ เปดหรือปดใชการกดคียซ้ําๆ และเปลีย
่ นโหมดมัลติมีเดียได
หนาจอหลักของ PredatorSense
หนาจอหลักจะชวยใหคุณสามารถดูภาพรวมสถานะปจจุบันสําหรับระบบของ
คุณไดในพริบตา รวมถึงความถี่ของ CPU อุณหภูมิ และความเร็วของพัดลม คุณ
ยังสามารถเลือกโปรไฟลของฮอตคีย ตรงกลางของหนาจอหลักจะแสดงความ
ถี่ปจจุบันของ CPU และ GPU และแสดงตัวเลือกโอเวอรคล็อกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
หมายเหตุ
ความเร็วและความถี่ที่แสดงไวอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการกําหนดคาสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณและเอาตพุตไฟจาก CPU และ GPU
38 - PredatorSense
การโอเวอรคล็อก
CPU และ GPU สําหรับคอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนการโอ
เวอรคล็อก คุณอาจใช PredatorSense เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สําหรับกราฟกและการประมวลผลใหเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถ
เลือกไดสามระดับ: [Normal] (ปกติ) (ไมมีการโอเวอรค
ล็อก), [Faster] (เร็วขึ้น) และ [Turbo] (เทอรโบ)
หมายเหตุ
จะตองเชื่อมตออะแดปเตอร AC ไว และระดับแบตเตอรี่จะตองสูงกวา 30% เพื่อทําโอ
เวอรคล็อกคอมพิวเตอรของคุณ
หากมีการตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC หรือหากระดับแบตเตอรี่ต่ํา
กวา 30% ตัวเลือกการโอเวอรคล็อกจะถูกปดใชงาน จนกวาจะมีการเชื่อมตออะ
แดปเตอร AC ใหมอีกครั้ง และระดับแบตเตอรี่สูงกวา 30%
หมายเหตุ
Acer จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดจากการโอเวอรคล็อก หาก
มีการใชเครื่องมือจากบุคคลที่สามในการโอเวอรคล็อก CPU หรือกราฟก นอกเหนือ
จาก PredatorSense
คําเตือน
ระบบนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการโอเวอรคล็อกสําหรับทั้ง CPU
และ GPU อยางไรก็ตาม การโอเวอรคล็อกอาจทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ หาก
คุณประสบปญหาระบบไมมีเสถียรภาพ ใหปดเครื่องและรีสตารทระบบของ
คุณ โดยระบบจะรีสตารทโดยใชการตั้งคา [Normal] (ปกติ) ตามคาเริ่มตน
PredatorSense - 39
การตั้งคา PredatorSense
คลิกที่ไอคอน [Settings] (การตั้งคา) เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรับ
ระบบ Predator ของคุณ คุณสามารถตั้งคาพัดลมใหมีความเร็วสูงสุด หรือปด
ใชงานการกดคียซ้ํา
ปุม [Multimedia Mode Settings] (การตั้งคาโหมดมัลติมีเดีย) ที่อยูดานลาง
ของหนาจอจะปรับการตั้งคาจอแสดงผลและระบบเสียงของระบบโดย
อัตโนมัติ สําหรับสถานการณตางๆ ที่แตกตางกัน
กําหนดการดําเนินการสําหรับฮอตคีย
คลิกที่ [Edit] (แกไข) เพื่อเปดใชหนา การจัดการโปรไฟล เปดแท็บ
[Key assignment] (การกําหนดคีย)
40 - PredatorSense
คลิกที่ [Edit] (แกไข) ซึ่งอยูถัดจากฮอตคียที่ตองการ และเลือกการดําเนิน
การสําหรับฮอตคียนั้น
คลิกที่ [Apply] (กําหนดใช)
สรางโปรไฟลใหม
จากหนาหลัก ใหคลิกที่ [Edit] (แกไข) เพื่อเปดใชหนา การจัดการโป
รไฟล เปดแท็บ [Key assignment] (การกําหนดคีย)
คลิกที่ไอคอน + ที่อยูใตรายการ [Hotkey profiles] (โปรไฟลฮอตคีย) เพื่อ
เพิ่มโปรไฟลใหม จะมีการตั้งชือ
่ โปรไฟลใหมเปน Profile1
PredatorSense - 41
คลิกสองครั้งที่ชื่อ เพื่อปอนชื่อใหมสําหรับโปรไฟล
คลิกที่เครื่องหมายลูกศรซึ่งอยูดานบนหรือดานลางไอคอน P เพื่อปรับกลุม
ฟงกชันสําหรับฮอตคียแตละกลุม
 สีของไอคอน P จะสอดคลองกับสีของคีย P
เมื่อมีการใชงานกลุมนั้นๆ
บันทึกมาโคร
คลิกที่ [Edit] (แกไข) เพื่อเปดใชหนา การจัดการโปรไฟล เปด
แท็บ [Macro] (มาโคร)
42 - PredatorSense
คลิกที่ [Menu bar] (แถบเมนู) เพื่อแสดงรายการมาโครที่สามารถเลือกใช
ได จากนั้น คลิกที่ [+ New macro] (+ มาโครใหม) เพื่อบันทึกมาโครใหม
คุณจะไดรับขอความแจงใหปอนชื่อสําหรับมาโครใหม
คลิกที่ [OK] (ตกลง) จากนั้น คลิกที่ [Start recording] (เริ่มตนการ
บันทึก) ตัวบันทึกมาโครจะบันทึกจํานวนครั้งที่คุณกดแปนพิมพ เมื่อคุณดําเนิน
การเสร็จสิ้นแลว ใหคลิกที่ [Stop recording] (หยุดการบันทึก) เพื่อ
บันทึกมาโคร
PredatorSense - 43
ปรับไฟสองดานหลังแปนพิมพ
จะมีการแบงไฟสองดานหลังแปนพิมพเปนสี่โซน ซึง่ คุณสามารถเปดหรือปดใช
ไดแยกตางหากจากกัน คลิกที่ [Edit] (แกไข) เพื่อเปดใชหนา การจัดการโป
รไฟล เปดแท็บ [Lighting] (ระบบไฟสอง) คลิกที่แถบเลือ
่ นใตโซนแตละ
โซน เพื่อเปดหรือปดใชไฟสองดานหลังสําหรับโซนนั้นๆ
44 - เครื่องมือจัดการพลังงาน
เ ค รื่ อ ง มื อ จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น
คอมพิวเตอรเครื่องนี้มีเครื่องมือจัดการพลังงานติดตั้งไวในตัวซึ่งทําหนาที่
ติดตามกิจกรรมการทํางานของระบบ กิจกรรมการทํางานของระบบจะอางอิงถึง
การกิจกรรมการทํางานใดๆ ที่ตองใชงานอุปกรณใดตอไปนี้อุปกรณหนึ่งหรือ
มากกวานั้น คียบอรด, เมาส, ฮารดดิสก, อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร และหนวยความจําวิดีโอ หากไมมีกิจกรรมการทํางานใดถูกตรวจ
พบในชวงเวลาหนึ่ง คอมพิวเตอรจะหยุดอุปกรณบางชิ้นเหลานี้หรือทั้งหมดเพื่อ
เปนการรักษาพลังงาน
การประหยัดพลังงาน
ปดระบบการเริ่มใชงานดวน
คอมพิวเตอรของคุณใชระบบการเริ่มใชงานดวนเพื่อใหเริ่มเปดเครื่องใชงานได
อยางรวดเร็ว แตระบบนี้ใชพลังงานเล็กนอยเพื่อรอตรวจสอบสัญญาณในการ
เริ่มใชงาน การตรวจสอบนี้จะทําใหแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรลดลงอยางชาๆ
หากคุณตองการลดการใชพลังงานของคอมพิวเตอรและลดผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม ใหปดระบบการเริ่มใชงานดวน:
หมายเหตุ
หากระบบการเริ่มใชงานดวนถูกปดอยู คอมพิวเตอรของคุณจะใชเวลากลับจากโหมด
สลีปนานกวาเดิม
คอมพิวเตอรของคุณจะไมเริ่มทํางานหากไดรับคําสั่งใหเริ่มทํางานจากเครือ
ขาย (Wake on LAN)
1. เปดเดสกท็อป
2. คลิกที่ [Power Options] (ตัวเลือกการใช
พลังงาน) ใน [Notification area] (พื้นที่แสดงการ
แจงเตือน)
3. เลือก [More Power Options] (ตัวเลือกการใช
พลังงานเพิ่มเติม)
4. เลือก [Choose what the power buttons do]
(เลือกหนาที่ของปุมพาวเวอร)
เครื่องมือจัดการพลังงาน - 45
5. เลือก [Change settings that are currently unavailable]
(เปลี่ยนการตั้งคาที่ไมมีใหเลือกใชงานในขณะนี้)
6. เลื่อนลงและเลือกปด [Turn on fast startup] (เปดระบบการเริ่มใช
งานดวน)
7. เลือก [Save changes] (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)
46 - แบตเตอรี่
แ บ ต เ ต อ รี่
คอมพิวเตอรนี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวที่มอบอายุการใชงานไดนานระหวาง
การชารจแตละครั้ง
คุณลักษณะของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่นี้จะรีชารจทุกครั้งที่คุณตอคอมพิวเตอรเขากับอแดปเตอร AC
คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนการชารจระหวางใชงานซึ่งชวยใหคุณรีชารจ
แบตเตอรี่ไดในขณะใชงานคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม การรีชารจเมื่อปด
คอมพิวเตอรจะชวยลดเวลาในการชารจใหสั้นลง
แบตเตอรี่ยังเปนประโยชนเมื่อคุณตองเดินทางหรือเมื่อเกิดไฟตก
การชารจแบตเตอรี่
เสียบ อแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอเขากับปลั๊กไฟ
หมายเหตุ
ขอแนะนําใหคุณชารจแบตเตอรี่กอนเลิกทํางานในแตละวัน การชารจแบตเตอรี่ให
พรอมกอนการเดินทางจะชวยใหคุณเริ่มวันใหมพรอมกับแบตเตอรี่ที่ชารจอยางเต็ม
เปยม
สําหรับแบตเตอรี่ใหม
กอนที่คุณจะใชงานแบตเตอรี่เปนครั้งแรก นี่คือขอปฏิบัติที่คุณควรทํา:
1. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรี่ใหเต็ม
2. เปดเครื่องคอมพิวเตอรและทําการตั้งคาระบบปฏิบัติการใหเสร็จสมบูรณ
3. ถอดอแดปเตอร AC ออก
4. ใชงานคอมพิวเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่
5. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรี่ใหเต็มใหมอีกครั้ง
ทําซ้ําขั้นตอนเหลานี้จนกวาแบตเตอรี่จะถูกชารจและปลอยประจุไฟฟาสามครั้ง
ใชขอปฏิบัตินี้สําหรับแบตเตอรี่ใหมทั้งหมด หรือสําหรับแบตเตอรี่ที่ไมไดใช
เปนเวลานาน
คําเตือน
หามทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่อุณหภูมิต่ํากวา 0ºC (32ºF) หรือมากกวา 45ºC
(113ºF) อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปอาจทําใหแบตเตอรี่เสียหายได
แบตเตอรี่ - 47
การทําตามขอปฏิบัติสําหรับแบตเตอรี่ จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณสามารถรับ
การชารจไดสูงสุด การไมทําตามขอปฏิบัตินี้จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณไม
สามารถรับการชารจไดสูงสุด และจะมีอายุการใชงานที่สั้นลง
นอกจากนี้ อายุการใชงานของแบตเตอรี่อาจไดรับผลกระทบจากการใชงานดัง
ตอไปนี้:
• การใชคอมพิวเตอรโดยใชพลังงานไฟฟา AC ที่สม่ําเสมอ
• หามใชแบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟาแลวจึงรีชารจจนเต็มดังที่ไดอธิบายไว
ขางตน
• ใชงานบอย ยิ่งคุณใชงานแบตเตอรี่บอยๆ อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะยิ่ง
สั้นขึ้น แบตเตอรี่ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานสําหรับรอบการ
ชารจ/คายประจุมากกวา 1,000 ครั้ง
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่จะชวยใหคุณไดรับการทํางานสูงสุดจาก
แบตเตอรี่ รวมถึงเปนการยืดอายุการชารจ/รีชารจ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรีชารจ ขอแนะนําใหคุณทําตามคําแนะนําดานลางนี้:
• ใชสายไฟ AC เมื่อจําเปนและใชงานแบตเตอรี่เมื่อใชงานแบบพกพา
• ถอดอุปกรณตอพวงที่ไมไดใชงานทั้งหมด (เชน ดิสกไดรฟ USB) เนื่องจาก
อุปกรณเหลานี้ใชพลังงานอยางตอเนื่อง
• เก็บเครื่องคอมพิวเตอรของคุณไวในที่เย็นและแหง อุณหภูมิที่แนะนํา
คือ 10°C (50°F) ถึง 30°C (86°F) อุณหภูมิสูงจะทําใหแบตเตอรี่คายประจุ
ไฟฟาอยางรวดเร็ว
• การรีชารจมากเกินไปจะเปนการลดอายุการใชงานแบตเตอรี่
• คอยระวังรักษาอแดปเตอร AC และแบตเตอรี่ของคุณ
การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่
ตัววัดพลังงานจะแสดงระดับพลังงานในปจจุบันของแบตเตอรี่ วางเคอรเซอร
เหนือไอคอนแบตเตอรี่/พาวเวอรบนทาสกบารเพื่อดูระดับการชารจของ
แบตเตอรี่
48 - แบตเตอรี่
การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
เมื่อทํางานโดยใชแบตเตอรี่ใหคอยดูที่ตัววัดพลังงาน
สิ่งสําคัญ
ตออแดปเตอร AC ใหเร็วที่สุดเทาที่ทําไดหากปรากฏการเตือนแบตเตอรี่
ต่ํา ขอมูลอาจสูญหายหากใชงานแบตเตอรี่จนหมดและคอมพิวเตอรจะปดการ
ทํางาน
เมื่อปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา วิธป
ี ฏิบัติที่แนะนําจะขึ้นอยูกับสถานการณ
ของคุณ:
สถานการณ
การกระทําที่แนะนํา
มีอแดปเตอร AC
และปลั๊กไฟ
1. เสียบอแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอเขา
กับแหลงจายไฟหลัก
2. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
3. ทํางานตอ
ปดคอมพิวเตอรหากคุณตองการรีชารจแบตเตอรี่
อยางรวดเร็ว
มีอแดปเตอร AC
หรือปลั๊กไฟ
1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. ปดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
3. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ - 49
ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อง
คุ ณ
สวนนี้ใหคําแนะนําและเคล็ดลับสําหรับการนําโนตบุคพีซีไปยังที่ตางๆหรือเดิน
ทางไปกับคุณ
ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป
ทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับอุปกรณ
เสริมภายนอก:
1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. นําดิสกออกจากไดรฟออพติคอล
3. ปดเครื่องคอมพิวเตอรหรือเขาสู [Sleep] (โหมดสลีป) หรือ [Hibernate]
(ไฮเบอรเนต)
4. ปดฝาจอแสดงผล
5. ถอดสายไฟออกจากอแดปเตอร AC
6. ถอดคียบอรด, อุปกรณชี้ตําแหนง, เครื่องพิมพ, จอแสดงผลภายนอก, และ
อุปกรณภายนอกอื่นๆ
7. ถอดระบบล็อค Kensington หากคุณใชเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร
ไปในที่ตางๆ
เมื่อคุณเดินทางไปในสถานที่ใกลๆ ตัวอยางเชน จากโตะทํางานไปยังหอง
ประชุม
การเตรียมคอมพิวเตอร
กอนยายคอมพิวเตอร ปดฝาและล็อคจอแสดงผลเพื่อใหเครื่องอยูใน [Sleep]
(โหมดสลีป) จากนั้นคุณสามารถนําคอมพิวเตอรไปกับคุณไดอยางปลอดภัย ไม
วาคุณจะไปยังที่ใดภายในตึก เพื่อปลุกคอมพิวเตอรจาก [Sleep] (โหมดสลีป)
เปดจอแสดงผล และหากจําเปน
หากคุณนําคอมพิวเตอรไปยังสํานักงานของลูกคาหรือตึกสํานักงานอื่น คุณอาจ
ตองการปดการทํางานของคอมพิวเตอร
กด ปุม Windows + <C> คลิกที่ [Settings] (การตั้งคา) > [Power]
(เปดปดเครื่อง) จากนั้นคลิกที่ [Shut Down] (ปดเครื่อง)
50 - การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ
หรือ:
คุณสามารถทําใหคอมพิวเตอรอยูใน [Sleep] (โหมดสลีป) ไดโดยการกด แปน
พิมพลัดสําหรับโหมดสลีป หรือปดจอแสดงผล
เมื่อคุณตองการใชงานคอมพิวเตอรอีกครั้ง ใหเปดฝาจอแสดงผล จากนั้น
กด และปลอย ปุมเปดปดเครื่อง
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรนี้อาจเขาสูโหมด [Hibernation] (ไฮเบอรเนต) หรือ โหมด [Deep
Sleep] (สลีป) หลังจากเขาสูโหมด [Sleep] (โหมดสลีป) แลวชวงเวลาหนึ่ง
ตองการนําเขาประชุม
หากการประชุมของคุณใชเวลาเพียงสั้นๆ คุณอาจไมจําเปนตองนําสิ่งใดไปกับ
คุณยกเวนคอมพิวเตอร หากการประชุมของคุณจะตองใชเวลานาน หรือหาก
แบตเตอรี่ไมไดถูกชารจใหเต็ม คุณอาจตองนําอแดปเตอร AC ไปกับคุณดวย
เพื่อเสียบปลั๊กคอมพิวเตอรในหองประชุม
หากหองประชุมไมมีปลั๊กไฟ คุณอาจลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ไดโดยการให
คอมพิวเตอรอยูในโหมด [Sleep] (โหมดสลีป) กด แปนพิมพลัดสําหรับโหมด
สลีป หรือปดฝาจอแสดงผล เมื่อคุณไมมีการใชงานคอมพิวเตอร
นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน
เมื่อคุณนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บานหรือในทางกลับกัน
การเตรียมคอมพิวเตอร
หลังจากยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อปของคุณ ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้
เพื่อเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับการเดินทางกลับบาน:
• ตรวจสอบวาคุณไดลบมีเดียหรือคอมแพ็คดิสกทั้งหมดออกจากไดรฟ
แลว การไมลบมีเดียออกอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอหัวไดรฟ
• เก็บคอมพิวเตอรลงในเคสที่สามารถปกปองเครื่องจากการลื่นหลนและมีเบาะ
นุมๆ เพื่อลดแรงกระแทกหากเครื่องตกพื้น
คําเตือน
หามเก็บอุปกรณตางๆ ไวติดกับฝาคอมพิวเตอร แรงกดบนฝาเครื่องสามารถ
ทําใหจอแสดงผลเสียหายได
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ - 51
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
เวนแตคุณมีอุปกรณบางสวนอยูที่บานแลว ใหนําอุปกรณตอไปนี้ติดตัวไปกับ
คุณดวย:
• อแดปเตอร AC และสายไฟ
• คูมือการตั้งคาที่พิมพไว
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามแนวทางนี้เพื่อปองกันคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทางไปและกลับ
จากที่ทํางาน:
• ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยเก็บคอมพิวเตอรไวกับ
คุณ
• หากคุณตองการหยุดพักเปนระยะเวลาหนึ่งและไมสามารถนําคอมพิวเตอรไป
กับคุณได ใหวางคอมพิวเตอรไวในชองเก็บของทายรถเพื่อหลีกเลี่ยงการได
รับความรอนมากเกินไป
• การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสามารถทําใหเกิดหยดน้ําได นํา
คอมพิวเตอรมาอยู ณ อุณหภูมิหองและตรวจสอบวาเกิดหยดน้ําที่จอแสดง
ผลหรือไมกอนเปดเครื่องคอมพิวเตอร หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเกิน
กวา 10°C (18°F) พยายามใหคอมพิวเตอรกลับสูอุณหภูมิหองชาๆ หากเปน
ไปได ใหวางคอมพิวเตอรไวในสภาพแวดลอมซึ่งมีอุณหภูมิอยูในระหวาง
อุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที
การจัดตั้งสํานักงานในบาน
หากคุณทํางานกับคอมพิวเตอรที่บานบอยๆ คุณอาจตองการซื้ออแดปเตอร AC
ชิ้นที่สองสําหรับใชที่บาน ดวยอแดปเตอร AC ชิ้นที่สอง คุณสามารถหลีกเลี่ยง
การแบกน้ําหนักเพิ่มเติมจากการเดินทางไปและกลับจากที่บาน
หากคุณใชคอมพิวเตอรที่บานเปนระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจตองการเพิ่ม
คียบอรด, จอแสดงผล หรือเมาส
เดินทางไปกับคอมพิวเตอร
สิ่งสําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ ในการเดินทาง
พรอมแบตเตอรี่ลิเธียม
เมื่อคุณตองเดินทางไปที่ไกลขึ้น เชน จากตึกสํานักงานของคุณไปยังสํานักงาน
ของลูกคาหรือเดินทางไปยังตางจังหวัด
52 - การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ
การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คุณนํากลับไปที่บาน ตรวจดูใหแนใจวา
แบตเตอรี่ในคอมพิวเตอรถูกชารจแลว ระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
อาจจําเปนตองใหคุณเปดคอมพิวเตอรเมื่อนําเครื่องเขาไปยังบริเวณประตู
ทางออก
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
• ไฟลไดรเวอรเครื่องพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครื่องพิมพอื่น
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
เพิ่มเติมจากแนวทางการนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน ทําตามแนวทางเหลานี้
เพื่อปกปองคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทาง
• นําคอมพิวเตอรใสในกระเปาเดินทางที่คุณเปนผูถือเอง
• หากเปนไปได ใหมีการตรวจสอบคอมพิวเตอรดวยมือ เครื่องเอกซเรยที่ใช
สําหรับระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินไมเปนอันตรายตอตัว
เครื่อง แตหามนําคอมพิวเตอรผานเครื่องตรวจจับโลหะ
เดินทางไปยังตางประเทศ
สิ่งสําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ ในการเดินทาง
พรอมแบตเตอรี่ลิเธียม
เมื่อคุณเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คุณเตรียมสําหรับการเดินทาง
อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ - 53
•
•
•
•
สายไฟซึ่งเหมาะสมกับประเทศปลายทางที่คุณกําลังจะเดินทางไป
ไฟลไดรเวอรเครื่องพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครื่องพิมพอื่น
เอกสารยืนยันการซื้อ หากคุณจําเปนตองแสดงใหกับหนวยงานตางๆ
เอกสารการรับประกันสําหรับการเดินทางในตางประเทศ
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามขอควรพิจารณาเปนพิเศษเมื่อนําคอมพิวเตอรเดินทางไปดวย
นอกจากนี้ คําแนะนําเหลานี้จะเปนประโยชนเมื่อตองเดินทางไปยังตาง
ประเทศ:
• เมื่อตองเดินทางไปยังประเทศอื่น ใหตรวจสอบแรงดันไฟฟา AC ทองถิ่นและ
สายไฟอแดปเตอร AC ของคุณวามีความเขากันไดหรือไม หากไมสามารถใช
ได ใหซื้อสายไฟที่เขากันไดกับแรงดันไฟฟา AC ทองถิ่น หามซื้อชุดแปลง
ไฟที่วางขายเพื่อปรับการใชพลังงานของคอมพิวเตอร
• หากคุณใชโมเด็ม ตรวจสอบวาโมเด็มและหัวตอนั้นมีความเขากันไดกับระบบ
สื่อสารโทรคมนาคมของประเทศที่คุณเดินทางไปหรือไม
รักษาคอมพิวเตอรและขอมูล
ของคุณใหปลอดภัย...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การตั้งคารหัสผาน
สิ่งที่คุณตองเตรียมเมื่อคุณเดินทาง
จะใชงานแบตเตอรี่ของคุณใหคุมคาไดอยางไร
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ - 55
ป ก ป อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง คุ ณ
คอมพิวเตอรของคุณคือการลงทุนที่มีคาและจําเปนตองเอาใจใสดูแล เรียนรูวิธี
การปกปองและดูแลคอมพิวเตอรของคุณ
คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่รวมถึงการล็อคฮารดแวรและ
ซอฟทแวร - โดยการใชระบบปองกันการขโมยและรหัสผาน
การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรมาพรอมกับสล็อตตัวล็อกนิรภัยของคอมพิวเตอรสําหรับระบบล็อค
ความปลอดภัย
พันสายล็อคคอมพิวเตอรเขากับวัตถุที่ไมสามารถเคลื่อนยายได เชน โตะหรือ
มือจับลิ้นชักที่ล็อคกุญแจ ใสตัวล็อคลงในรองบากและหมุนตัวล็อคไปยัง
ตําแหนงล็อค ในบางรุนอาจไมมีระบบล็อคนี้
การใชรหัสผาน
รหัสผานจะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต การ
ตั้งคารหัสผานจะเปนการสราง การปกปองในระดับที่หลากหลายมากขึ้นสําหรับ
คอมพิวเตอรและขอมูล:
• Supervisor Password จะปองกันการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาตสําหรับยูทิลิ
ตี้ BIOS เมื่อตั้งคาแลว คุณตองปอนรหัสผานเพื่อเขาถึงยูทิลิตี้ BIOS ดู การ
ตั้งคารหัสผาน ในหนา 57
• User Password จะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการใชงานที่ไมไดรับ
อนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้เขากับการตรวจสอบรหัสผานบนกระบวน
การบูตเครื่องและการกลับจากโหมด [Hibernation] (ไฮเบอรเนต) (ถามี)
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
• Password on Boot จะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการใชงานที่ไมได
รับอนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้เขากับการตรวจสอบรหัสผานบนกระ
บวนการบูตเครื่องและการกลับจากโหมด [Hibernation] (ไฮเบอรเนต)
(ถามี) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
สิ่งสําคัญ
อยาลืม Supervisor Password ของคุณ! หากคุณลืมรหัสผาน โปรดติดตอตัว
แทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
56 - ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การปอนรหัสผาน
เมื่อตั้งคารหัสผาน จะมีการถามรหัสผานปรากฏขึ้นที่หนาจอแสดงผล
• เมื่อมีการตั้ง Supervisor Password จะมีการถามเมื่อคุณเขาใชยูทิลต
ิ ี้ BIOS
• พิมพ Supervisor Password และกด <Enter> เพื่อเขาสูยูทิลิตี้ BIOS เมื่อ
บูต หากคุณใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น ลองใหมอีก
ครั้งและกด <Enter>
• เมื่อไดตั้งคา User Password และรหัสผานเมื่อบูตแลว จะมีการถามเมื่อบูต
• พิมพ User Password และกด <Enter> เพื่อเขาใชงานคอมพิวเตอร หาก
คุณใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น ลองใหมอีกครั้งและ
กด <Enter>
สิ่งสําคัญ
คุณมีโอกาสในการใสรหัสผานเพียงสามครั้งเทานั้น หากคุณใสรหัสผานไมถูก
ตองหลังจากครั้งที่สาม ระบบจะคาง กดปุม พาวเวอร คางไวราวสี่วินาทีเพื่อปด
คอมพิวเตอร จากนั้นใหเปดเครื่องและลองใหมอีกครั้ง
BIOS ยูทิลิตี้ - 57
B I O S ยู ทิ ลิ ตี้
BIOS ยูทิลิตี้คือโปรแกรมในการกําหนดคาฮารดแวรที่ติดตั้งอยูใน BIOS ของ
คอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณนั้นไดรับการกําหนดคาไวอยางถูกตองและเหมาะสมที่สุด
ไวเรียบรอยแลว และโดยปกติแลว คุณไมจําเปนที่จะตองเรียกใชงานยูทิลิตี้
นี้ อยางไรก็ดี หากคุณพบกับปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคา คุณอาจจําเปนตอง
ใชงานยูทิลิตี้
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้ ใหกด <F2> ในขณะที่โลโกคอมพิวเตอรปรากฏ
อยู
ลําดับการบูต
เพื่อตั้งคาลําดับการบูตใน BIOS ยูทิลิตี้ ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้ จากนั้น
เลือก Boot จากหมวดรายการที่อยูดานซายของหนาจอ
การตั้งคารหัสผาน
เพื่อตั้งคารหัสผานเมื่อทําการบูต ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลิตี้ จากนั้น
เลือก Security จากหมวดรายการที่อยูดานซายของหนาจอ
คนหา Set Supervisor Password และปอนรหัสผานเพื่อเปดใชงาน
คุณสมบัตินี้ เมื่อคุณปอนรหัสผานสําหรับคุณสมบัตินี้แลว คุณอาจเปด/ปดใช
งาน Password on Boot
พึงจําใหเลือก <F10> เพื่อบันทึกและออกจากยูทิลิตี้ BIOS อยางถูกตอง เมื่อ
คุณดําเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นแลว
พอรตและตัวเชื่อมตอ...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
• ขอมูลเกี่ยวกับพอรตและตัวเชื่อมตอที่ติดตั้งไวบนคอมพิวเตอรของคุณ
Universal Serial Bus (USB) - 59
U N I V E R S A L S E R I A L B US ( U S B )
พอรต USB เปนพอรตความเร็วสูง ซึ่งชวยใหคุณสามารถเชือ
่ มตออุปกรณตอ
พวง USB เชน เมาส คียบอรดภายนอก พื้นที่จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม (ฮารดดิสก
ภายนอก) หรืออุปกรณที่ใชรวมกันไดอื่นๆ
หมายเหตุ
ในขณะนี้ มีพอรต USB มาตรฐานอยูสองพอรตที่ใชงานไดบนคอมพิวเตอร Predator:
USB 2.0 (High-speed USB) และ USB 3.0 (SuperSpeed USB) พอรต USB 2.0 บน
คอมพิวเตอร Predator มีแถบสีดําอยูที่พอรต ในขณะที่พอรต USB 3.0 มีแถบสี
ฟา สําหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จะตองมีการเสียบอุปกรณ USB 3.0 เขากับ
พอรต USB 3.0 เสมอ โปรดดูเอกสารจากอุปกรณของคุณเพื่อศึกษามาตรฐานที่พอร
ตสนับสนุน
คุณยังสามารถชารจอุปกรณ เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน หรืออุปกรณอื่นผาน
พอรต USB พอรต USB 3.0 บางรายการสนับสนุนอุปกรณชารจเมื่อ
คอมพิวเตอรอยูใน [Hibernate] (ไฮเบอรเนต) หรือ เมื่อปดเครื่อง นอกเหนือ
จากนี้ คุณสามารถใช USB hub เพื่อเชื่อมตออุปกรณหลายเครื่องเขากับ
พอรต USB เดี่ยว
สิ่งสําคัญ
เมื่อมีการถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก คุณตองคลิกขวาที่ไอคอน USB ใน
แถบงาน Windows และเลือก "[Eject] (ขับออก) <อุปกรณ>" เพื่อใหระบบ
ปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก หากไมดําเนินการตามขั้น
ตอนนี้ อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือทําใหอุปกรณตอพวงเสียหายได
60 - พอรต Thunderbolt 3
พ อ ร ต T H U N D E R B O L T 3
พอรต Thunderbolt 3 จะชวยใหคุณสามารถ
เชื่อมตออุปกรณที่ใชขั้วตอ Type-C เขากับ
คอมพิวเตอรของคุณไดอยางงายดาย เชน พื้นที่
จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม (เชน ไดรฟภายนอก)
จอแสดงผล หรืออุปกรณอื่นๆ ที่สามารถใชงาน
รวมกันได สามารถเชื่อมตออุปกรณไดสูงถึงหก
เครื่องเปนชุด รวมถึงจอแสดงผล เขากับ
พอรต Thunderbolt เดี่ยว
การเชื่อมตอ Thunderbolt จะใชพอรต USB
Type-C และสามารถใชงานรวมกันได
กับ Thunderbolt, USB, DisplayPort และจาย
ไฟสําหรับอุปกรณ USB-C พอรต Type-C
สามารถหมุนกลับได สามารถเชือ
่ มตอขั้วตอโดย
ใชดานใดดานหนึ่งได
จอแสดงผล
สามารถเชื่อมตอจอแสดงผลระดับ 4K ไดสูงถึงสองเครื่องเขากับพอรต
Thunderbolt 3 เดี่ยว หากมีการใชอะแดปเตอร จะสามารถใช DisplayPort
หรืออุปกรณที่สามารถใชงานรวมกัน รวมถึง HDMI, DVI หรือ VGA
หมายเหตุ
พอรต Thunderbolt 3 สนับสนุนระดับความเร็วในการถายโอนสูงถึง 40 Gbps และ
ระดับความเร็วที่ต่ําลงสําหรับอุปกรณ USB ที่ใชขั้วตอ Type-C (โดยทั่วไปจะมีระดับ
ความเร็วสูงถึง 5 Gbps)
สนับสนุนอุปกรณ USB อื่น หรือ Thunderbolt รุนเกาที่ใชขั้วตอ USB Type-C (หรือ
อะแดปเตอร) แตระดับความเร็วในการถายโอนอาจลดลง และอาจมีการปดใชงาน
ฟงกชันบางรายการ (เชน สนับสนุนจอแสดงผล Thunderbolt)
สิ่งสําคัญ
เมื่อมีการถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก คุณตองคลิกขวาที่ไอคอน USB ใน
แถบงาน Windows และเลือก "[Eject] (ขับออก) <อุปกรณ>" เพื่อใหระบบ
ปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก หากไมดําเนินการตามขั้น
ตอนนี้ อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือทําใหอุปกรณตอพวงเสียหายได
เมมโมรี่ การด รีดเดอร - 61
เมมโมรี่ กา ร ด รี ด เ ด อ ร
มีการใชการดหนวยความจําอยางแพรหลายในกลองดิ
จิตอล เครื่องเลน MP3 และโทรศัพทเคลื่อนที่
การใสเมมโมรี่การด
1. วางการดในแนวที่จุดคอนเน็กเตอรตรงกันกับพอรต โดยใหคอนเน็กเตอร
คว่ําหนาลง
2. เลื่อนการดเขาในพอรตอยางระมัดระวัง หากคุณพบวาตองใชแรงเพื่อใส
การด ใหลองขยับการดเล็กนอย
3. ดันจนกระทั่งมีเสียงกริ๊กบอกวาการดเขาที่ การดจะเหลืออยูนอกสล็อตสอง
สามมิลลิเมตร
หากการดนั้นมีไฟล หนาตาง [Windows AutoPlay] (Windows เลน
อัตโนมัติ) อาจปรากฏขึ้น (ขึ้นอยูกับเนื้อหาขอมูลภายในการด) และถามวา
คุณตองการใชโปรแกรมเพื่อเขาถึงเนื้อหาขอมูลภายในการดหรือไม
สิ่งสําคัญ
เมื่อมีการถอดการดหนวยความจําออก คุณจะตองคลิกขวาที่ไอคอน USB ใน
แถบงาน Windows และเลือก "[Eject] (ขับออก)<ชื่อการด>" เพื่อใหระบบ
ปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก หากไมดําเนินการตามขั้น
ตอนนี้ อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือทําใหอุปกรณตอพวงเสียหายได
การด SD, SDHC และ SDXC
ประเภทการด SD ที่ตางกันจะมีความสามารถตางกัน ขณะใชงานรูปแบบเดียว
กัน การด SD มีความจุมากถึง 4 GB การด SDHC มีความจุมากถึง 32 GB และ
การด SDXC สามารถจุไดถึง 2048 GB (2 TB) คอมพิวเตอรของคุณมี SDHC
หรือ SDXC การดรีดเดอรที่ใชงานได
หมายเหตุ
การดหนวยความจํา SDXC สามารถใชงานไดใน SDXC รีดเดอรที่ใชงานได การด SD
และ SDHC สามารถใชไดในทั้งสองประเภท
62 - ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง
ตั ว เ ชื่ อ ม ต อวิ ดี โ อ แ ล ะ ร ะ บ บ เ สี ย ง
เชื่อมตอจอภาพเขากับพอรต VGA หรือ DVI (ประเภทการเชื่อมตอที่รองรับขึ้น
อยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอร) โดยทั่วไปแลวจอแสดงผลจะมาพรอม
กับสายเคเบิ้ลที่เหมาะสม
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเชื่อมตอมอนิเตอรเขากับคอมพิวเตอรของคุณ
1. ตรวจสอบดูวาคอมพิวเตอรปดอยูหรือไมและปดสวิตซมอนิเตอรอยูหรือไม
2. ตอสายเคเบิ้ลวิดีโอเขากับพอรตมอนิเตอรบนคอมพิวเตอร ขันตอสายเคเบิ้ล
ใหแนนดวยสกรูที่มีมาให
3. ตอสายไฟมอนิเตอรแลวเสียบเขากับปลั๊กจายไฟที่มีการเดินสายดินไวอยาง
ถูกตอง
4. ทําตามคําแนะนําในการตั้งคาที่อยูในคูมือผูใชของมอนิเตอร
5. เปดมอนิเตอร จากนั้นเปดคอมพิวเตอร
6. ตรวจสอบใหแนใจวาคาความละเอียดและอัตรารีเฟรชนั้นไมเกินขอกําหนด
เฉพาะของมอนิเตอร หากจําเปนใหเปลีย
่ นการตั้งคาการแสดงผลที่ใชดวย
คอมพิวเตอร
หมายเหตุ
เพื่อเขาถึงการควบคุมการแสดงผล กดปุม Windows (
ผล" แลวคลิกที่ [Display] (จอแสดงผล)
) + W, พิมพ "จอแสดง
ชุดหูฟงและไมโครโฟน
พอรตนี้สําหรับเชือ
่ มตออุปกรณเสียง ใชพอรตหูฟงเพื่อเสียบปลั๊กหูฟง
สเตอริโอหรือลําโพง การเสียบปลัก
๊ อุปกรณเสียงกับพอรตหูฟงจะปดลําโพงใน
ตัว ใชพอรตไมโครโฟนเพื่อเชื่อมตอไมโครโฟนภายนอกสําหรับการบันทึก
เสียงแบบโมโน การเสียบปลั๊กไมโครโฟนภายนอกจะปดไมโครโฟนในตัว
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีพอรต "คอมโบ" ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถใชชุดหูฟงขาเดียว
ที่มไี มโครโฟนติดตั้งในตัวได ชุดหูฟงเหลานี้มักใชกับสมารทโฟน
HDMI - 63
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) คือการเชื่อมประสานการทํา
งานภาพและเสียงแบบดิจต
ิ อลคุณภาพสูง HDMI ชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอ
แหลงสัญญาณเสียง/วิดีโอแบบดิจต
ิ อลที่สามารถใชงานรวมกันไดทุก
ชนิด เชน คอมพิวเตอรของคุณ กลองเซ็ตท็อป, เครื่องเลน DVD และเครื่องรับ
สัญญาณเสียง/วิดีโอไปยังมอนิเตอรเสียงและ/หรือวิดีโอแบบดิจิตอลที่สามารถ
ทํางานรวมกันได เชนโทรทัศนดิจิตอล (DTV) ดวยสายเคเบิ้ลเพียงสายเดียว
สายเคเบิลเพียงสายเดียวจะชวยใหและดูเปนระเบียบ ในขณะที่การเชื่อมตอ
เปนไปไดอยางงายดาย และคุณภาพเสียงและภาพที่ดีที่สุด
มีคําถามหรือไม?
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•
คําถามที่ถูกถามบอย
เคล็ดลับสําหรับการใช Windows 10
ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหา
วิธีปกปองตัวคุณในระหวางออนไลน
ขอมูลติดตอศูนยบริการ Predator
คําถามที่ถูกถามบอย - 65
คํา ถ า ม ที่ ถู ก ถ า ม บ อ ย
ลําดับตอไปนี้คือรายการของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการใชงาน
คอมพิวเตอร โดยมีวธ
ิ ีการแกไขงายๆ มอบใหกับแตละเหตุการณ
ฉันเปดสวิตซเปดปดเครือ
่ ง แตคอมพิวเตอรไมเริ่มทํางานหรือบูต
ตรวจสอบวามีการจายไฟเขาคอมพิวเตอรหรือไม (หากคอมพิวเตอรของคุณมี
ไฟแสดงสถานะการจายไฟ ไฟจะดับ) หากไมมีการจายไฟ ใหตรวจสอบ
รายการดังตอไปนี้:
• หากคุณใชงานดวยแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ําและไมสามารถให
พลังงานกับคอมพิวเตอรได ตออแดปเตอร AC เพื่อทําการรีชารจ
แบตเตอรี่ คุณอาจตองรอสักครูกอนลองเปดใชคอมพิวเตอรของคุณอีกครั้ง
• ตรวจดูใหแนใจวาอแดปเตอร AC นั้นไดเสียบปลั๊กเขากับคอมพิวเตอรและ
ปลั๊กจายไฟดีแลว
หากมีการจายไฟเขาคอมพิวเตอร ใหตรวจสอบรายการดังตอไปนี้:
• มีแผนดิสกอยูในไดรฟออพติคอลหรือไม? นําแผนดิสกออกและกด
<Ctrl> + <Alt> + <Del> เพื่อรีสตารทระบบ
• คุณมีอุปกรณเก็บขอมูล USB (ไดรฟ USB หรือสมารทโฟน) เชื่อมตออยูกับ
คอมพิวเตอรของคุณหรือไม? ถอดปลัก
๊ ออกและกด <Ctrl> + <Alt> +
<Del> เพื่อรีสตารทระบบ
ไมมีอะไรปรากฏขึ้นบนหนาจอ
ระบบจัดการพลังงานของคอมพิวเตอรจะทําหนาจอใหวางเปลาโดยอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดพลังงาน กดปุมใดก็ไดเพื่อเปดหนาจอใหกลับคืนมา
หากกดปุมแลวหนาจอไมเปดกลับคืนมา อาจเปนไปไดจากสามสาเหตุ:
• ระดับความสวางอาจนอยเกินไป ใชฮอตคีย เพิ่มความสวาง เพื่อปรับระดับ
ความสวาง ดู การใชงานคียบอรด
• อุปกรณแสดงผลอาจถูกตั้งคาใหเปนจอแสดงผลภายนอก กดฮอตคียสลับ
จอแสดงผล เพื่อสลับจอแสดงผลใหกลับมาเปนหนาจอของคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรอาจอยูใน [Sleep] (โหมดสลีป) หรือ [Hibernate] (ไฮเบอร
เนต) (หากมีไฟ LED จะกระพริบ) กด ปุมพาวเวอรแลวปลอยเพื่อกลับมาใช
งานตอ
66 - คําถามที่ถูกถามบอย
ไมไดยินเสียงใดๆ จากคอมพิวเตอร
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• เสียงอาจถูกปดอยู ดูที่ไอคอนควบคุมเสียง (ลําโพง) บนทาสกบาร หากมี
เครื่องหมายกากบาท ใหคลิกบนไอคอนแลวยกเลิกการเลือกตัวเลือก [Mute
all] (ปดเสียงทั้งหมด)
• ระดับเสียงอาจนอยเกินไป ตรวจสอบระดับเสียงจากไอคอนควบคุม
เสียง (ลําโพง) บนทาสกบาร คุณยังสามารถใชปุมควบคุมเสียงเพื่อปรับเสียง
ไดอก
ี ดวย
• หากมีหูฟง หรือลําโพงภายนอกตออยูกับแจ็คเสียบชุดหูฟง บน
คอมพิวเตอร ลําโพงบนเครื่องคอมพิวเตอรจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ฉันตองการเปดถาดไดรฟออพติคอลออกโดยไมตอ
 งเปดเครื่อง
มีชองทีส
่ ามารถเปดดวยมืออยูบนไดรฟออพติคอล เพียงใชสวนปลายของปากกา
หรือคลิปหนีบกระดาษใสเขาไปในชองและกดเพื่อเปดถาด
คียบอรดไมตอบสนอง
ลองตอคียบอรดภายนอกเขากับพอรต USB บน คอมพิวเตอร หากสามารถใช
งานได ใหติดตอผูขายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งเนื่องจากสาย
คียบอรดอาจหลวม
เครื่องพิมพไมทํางาน
• ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องพิมพนั้นเสียบเขากับปลั๊กไฟและเปดใชงานอยู
• ตรวจดูใหแนใจวาสายเครื่องพิมพนั้นเชื่อมตอเขากับพอรต USB และพอรตที่
ถูกตองของเครื่องพิมพแนนดีแลว
ฉันตองการที่จะเรียกคืนคาคอมพิวเตอรของฉันใหกลับเปนคาที่ตั้งมาตั้งแต
แรกเริ่ม
หมายเหตุ
หากระบบของคุณนัน
้ เปนเวอรชั่นหลายภาษา ระบบปฏิบัติการและภาษาที่คุณเลือก
เมือ
่ คุณเปดเครื่องคอมพิวเตอรเปนครั้งแรกจะเปนตัวเลือกเดียวสําหรับทําการเรียกคืน
ในอนาคต
กระบวนการเรียกคืนคานี้จะชวยใหคุณเรียกคืนคาไดรฟ C: ไดรฟที่มีซอฟทแวร
ดั้งเดิมที่ติดตั้งไวเมื่อคุณซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรนี้
คําถามที่ถูกถามบอย - 67
คําเตือน
ไดรฟ C: ของคุณจะถูกฟอรแมตใหมและขอมูลทั้งหมดจะถูกลบ การสํารอง
ไฟลขอมูลทั้งหมดกอนทําการใชงานตัวเลือกนี้เปนสิ่งสําคัญ
กอนทําการเรียกคืนคา โปรดตรวจสอบการตั้งคา BIOS
1. ตรวจดูวา Predator disk-to-disk recovery เปดใชงานอยูหรือไม
2. หากมีการตั้งคา D2D Recovery ใน Main ตรวจสอบใหแนใจวา มี
การ Enabled แลว
3. ออกจาก BIOS ยูทิลิตี้แลวบันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทําการรีบูต
หมายเหตุ
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลิตี้ ใหกด <F2> เมื่อคุณเห็นโลโก Predator ในระหวาง
การบูต
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดที่ ดู การเรียกคืนคอมพิวเตอรของ
คุณ ในหนา 25
การขอรับการบริการ
การรับประกันสําหรับผูเดินทางในตางประเทศ (ITW)
คอมพิวเตอรของคุณไดรับการคุมครองตามแผนการรับประกันสําหรับผูเดินทาง
ในตางประเทศ (ITW) คุณจึงมั่นใจไดขณะเดินทางไปในที่
ตาง ๆ พาสปอรต ITW มาพรอมคอมพิวเตอรของคุณ และประกอบไปดวย
ขอมูลที่จําเปนทั้งหมดที่คุณควรรูเกี่ยวกับโปรแกรม ITW พรอมทั้งระบุศูนยให
บริการที่ไดรับอนุญาตตางๆ ไวในชุดคูมือที่พกพาไดสะดวกนี้ กรุณาอานราย
ละเอียดในพาสปอรตใหครบถวน
และพกพาสปอรต ITW ติดตัวไปดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดิน
ทาง เพื่อรับสิทธิประโยชนจากศูนยใหบริการของเราตาง ๆ อยางเต็มที่ แนบ
เอกสารการสั่งซื้อมาพรอมกับพาสปอรต ITW
หากประเทศที่คุณไปนั้นไมมีศูนยใหบริการ ITW ที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก Predator คุณก็ยังสามารถติดตอกับสํานักงานของเราไดทั่วโลก โปรดเขา
ชม www.acer.com
68 - คําถามที่ถูกถามบอย
กอนคุณจะติดตอ
โปรดเตรียมขอมูลเหลานี้ใหพรอมเมื่อคุณติดตอ Predator สําหรับการให
บริการออนไลน และโปรดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณเมื่อคุณทําการติดตอ ดวย
การสนับสนุนของคุณ เราจะสามารถลดเวลาในการติดตอที่เกิดขึ้นและชวยให
คุณแกปญหาของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีขอความแสดงขอผิดพลาด
หรือเสียงบี๊บจากคอมพิวเตอรของคุณ ใหจดบันทึกขอความเหลานั้นตามที่
ปรากฏบนหนาจอ (หรือจํานวนและลําดับในกรณีที่เปนเสียงบี๊บ)
คุณมีความจําเปนที่จะตองใหขอมูลตอไปนี้:
ชื่อ:
ที่อยู:
หมายเลขโทรศัพท:
ประเภทเครื่องและรุน:
หมายเลขซีเรียล:
วันที่ซื้อ:
คํา ถ า ม ที่ ถู ก
คําถามที่ถูกถามบอย - 69
เคล็ดลับและคําแนะนําในการใช Windows 10
เราทราบดีวาระบบปฏิบัติการใหมนี้จะตองใชความคุนเคยในการใชงานพอสม
ควร ดังนั้นเราจึงไดสรางพอยเตอรขึ้นเพื่อชวยสรางความคุนเคยใหกับคุณ
ฉันจะไปยังเมนู [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows ที่มุมลางซาย
มือของหนาจอ
ปุม [Start] (เริ่ม) อยูที่ไหน?
ปุม เริ่มตน จะปรากฏในแถบงานเดสกทอป การเลือกปุมนี้จะเปนการ
เปด [Start] (เริ่ม) ที่ซึ่งคุณสามารถเรียกใชแอพพลิเคชัน
ฉันจะดูแอพพลิเคชันทั้งหมดของฉันไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows และเลือก
[All apps] (แอปทั้งหมด) เพื่อแสดงรายการแอพพลิเคชันที่ติดตั้งไวบน
คอมพิวเตอร
ฉันจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows และเลือกไอ
คอนเปดปดเครื่อง > [Shut down] (ปดเครื่อง) คุณยังสามารถปดเครื่อง
คอมพิวเตอรไดโดยคลิกขวาทีป
่ ุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows > [Shut
down or sign out] (ปดเครื่องหรือลงชื่อออก) > [Shut down]
(ปดเครื่อง)
ฉันจะสามารถปดใชการแจงเตือนหรือไม?
คุณสามารถปดใชการแจงเตือนได เพื่อใหคุณสามารถใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอร แตจะไมไดรับการรบกวนจากการแจงเตือน
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows และเลือก
[Settings] (การตั้งคา) > [System] (ระบบ) > [Notifications &
actions] (การแจงเตือนและการดําเนินการ) คุณสามารถเปด/ปดใชงาน
การแจงเตือนสําหรับแอพพลิเคชันทั้งหมดของคุณไดที่นี่ หรือเลือก
แอพพลิเคชันที่จะเปด/ปดใชงาน
70 - คําถามที่ถูกถามบอย
ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
กดปุม space bar และเลือกไอคอนบัญชีผูใช เพื่อปลดล็อคคอมพิวเตอร หาก
บัญชีของคุณมีการตั้งรหัสผานไว คุณจําเปนตองปอนรหัสผานเพื่อดําเนินการ
ตอ
ฉันจะสามารถปรับแตงหนาจอล็อคไดหรือไม?
คุณสามารถปรับแตงหนาจอล็อคโดยใชภาพที่แตกตางกัน เพื่อแสดงสไลโชว
ภาพตางๆ หรือเพื่อแสดงสถานะและการแจงเตือนที่เหมาะกับความตองการ
สวนตัวของคุณไดอยางรวดเร็ว
ในการเปลีย
่ นพื้นหลัง ใหกดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม)
จาก Windows และเลือก [Settings] (การตั้งคา) > [Personalization]
(การตั้งคาสวนบุคคล) จากหนาจอนี้ คุณสามารถ:
• เลือกภาพพื้นหลังสําหรับหนาจอล็อค
• ปดหรือเปด[Slide show] (สไลดโชว)
• เลือกแอพพลิเคชันหนาจอล็อค
ฉันจะตั้งคาสไลดโชวสําหรับหนาจอล็อคไดอยางไร?
1. กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows และ
เลือก [Settings] (การตั้งคา) > [Personalization] (การตั้งคาสวน
บุคคล)
2. ภายใต พื้นหลัง ใหเลือก [Slideshow] (สไลดโชว)
3. เลือก [Add a folder] (เพิ่มโฟลเดอร) และเปดโฟลเดอรที่คุณตองการ
ใช (โฟลเดอร [Pictures] (รูปภาพ) ของคุณจะเปดขึ้นตามคาเริ่ม
ตน) เลือก [Choose this folder] (เลือกโฟลเดอร) เพื่อเพิ่มโฟลเดอร
เขาในสไลดโชวหนาจอล็อค
4. เลือกโฟลเดอร และเลือก [Remove] (ลบออก) เพื่อลบโฟลเดอรออก
จากสไลดโชวหนาจอล็อค
5. เปลีย
่ นการตั้งคาอื่นเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ
ฉันจะเคลื่อนยายไทลไดอยางไร?
เลือกไทลและลากไปยังตําแหนงบน [Start] (เริ่ม) ที่คุณตองการใหปรากฏ
ไทลนั้น ไทลอื่นๆ จะถูกยายตามไทลที่อยูในตําแหนงใหม
คําถามที่ถูกถามบอย - 71
ฉันจะสามารถจัดการไทลใหเปนกลุมไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: เลือกไทลที่มีอยู และลากไทลเพื่อจัดเรียง [Start] (เริ่ม) ตาม
ที่คุณตองการ คลิกขวาที่แอพพลิเคชัน และเลือก [Pin to Start] (ปกหมุด
ที่หนาจอเริ่ม) เพื่อสรางกลุมใหมบน [Start] (เริ่ม) จากที่นี่ คุณสามารถลาก
ไทลไปยังกลุม
 ที่มีอยูบน [Start] (เริ่ม) คุณสามารถตั้งชื่อกลุม และจัดการไทล
ภายในกลุม
 ตามที่คุณตองการ
ฉันจะทําใหไทลมีขนาดใหญขึ้นหรือเล็กลงไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: คลิกขวาบนไทล และเลือก [Resize] (ปรับขนาด) เลือก
ขนาดจากเมนูที่ปรากฏขึ้น
ฉันจะเปลี่ยนความละเอียดของหนาจอไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: ยายเคอรเซอรของคุณไปยังมุมลางซายของหนาจอ และ
พิมพ 'แผงควบคุม' ในชองขอความ เพื่อแสดงผล เลือก [Control Panel]
(แผงควบคุม) > [Adjust screen resolution] (ปรับความละเอียดของ
หนาจอ) หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณยังสามารถคลิกขวาที่ใดก็ไดบนเดสก
ท็อป และเลือก [Screen resolution] (ความละเอียดของหนาจอ)
ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร?
คอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการเปนเชนนาฬิกาปลุก พิมพ ’การปลุก’
เพื่อคนหาแอพพลิเคชัน [Alarms & Clock] (การปลุกและนาฬิกา)
1. เลือกการปลุกจากรายการ หรือเลือก + ที่อยูมุมลางขวา เพื่อสรางการปลุก
ใหม
2. ปอนชื่อการปลุก
3. ตั้งคาเวลา โดยเลือกชั่วโมงและนาที
4. เลือก AM หรือ PM
5. เลือกวันที่ควรปดการปลุก
6. เลือกการแจงเตือนแบบเสียง
7. เลือกระยะเวลาการเลื่อน
8. เลือกไอคอน [Save] (บันทึก) ที่อยูมุมขวาลาง เพื่อบันทึกการปลุก
72 - คําถามที่ถูกถามบอย
9. เลือก [On] (เปด) หรือ [Off] (ปด) เพื่อเปดหรือปดใชงานการปลุก
ชั่วโมง
นาที
บันทึก
ลบ
หมายเหตุ
การปลุกจะสงเสียงเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอรของคุณกําลังทํางานอยูในเวลาที่ตั้งคาไว
แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน?
ยายเคอรเซอรไปยังมุมลางซายของหนาจอ และเลือก [Search] (คนหา) เริ่ม
พิมพชื่อแอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการเปด
ฉันจะทําใหแอพพลิเคชั่นปรากฏอยูบน [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร?
หากคุณอยูใน [All apps] (แอปทั้งหมด) และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน
ปรากฏอยูบน [Start] (เริ่ม) ใหคลิกขวาที่แอพพลิเคชัน และเลือก [Pin to
Start] (ปกหมุดที่หนาจอเริ่ม)
ฉันจะลบพื้นหลังออกจาก [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร?
คลิกขวาที่ไทลเพื่อเลือก และเลือก [Unpin from Start] (ถอนหมุดจาก
หนาจอเริ่ม) เพื่อลบไทลออกจาก [Start] (เริ่ม)
ฉันจะทําใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบนแถบงานไดอยางไร?
หากคุณอยูใน [All apps] (แอปทั้งหมด) และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน
ปรากฏอยูบนแถบงาน ใหคลิกขวาที่แอพพลิเคชันหรือไทล และเลือก [Pin to
taskbar] (ปกหมุดกับแถบงาน)
คําถามที่ถูกถามบอย - 73
ฉันจะติดตั้งแอพพลิเคชั่นไดอยางไร?
คุณสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชัน
่ [Windows Store] (Windows Store)
ไดจาก [Store] (รานคา) คุณจะตองมี Microsoft ID เพื่อซื้อและดาวนโหลด
แอพพลิเคชั่นจาก [Store] (รานคา)
ฉันไมพบแอพพลิเคชั่นอยาง [Notepad] (Notepad) และ [Paint] (Paint)!
โปรแกรมพวกนี้หายไปไหนหมด?
ยายเคอรเซอรไปที่มุมลางซายของหนาจอ และเลือก [Search] (คนหา)
พิมพชื่อแอพพลิเคชันที่คุณตองการเปด หรือเปด [All apps] (แอปทั้งหมด)
แลวเลื่อนมายัง '[Windows Accessories] (อุปกรณเสริมสําหรับ Windows)'
เพื่อดูรายชือ
่ โปรแกรมเกาๆ
Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร?
บัญชี Microsoft คือที่อยูอีเมลและรหัสผานที่คุณใชเพื่อลงชื่อเขาใช
งาน Windows คุณสามารถใชที่อยูอีเมลได แตจะใหดีที่สุดคือคุณเลือกที่อยูอี
เมลที่คุณใชสําหรับติดตอกับเพื่อนๆ และใชเพื่อลงชื่อเขาใชงานเว็บไซตที่คุณ
ชื่นชอบ เมื่อคุณลงชือ
่ เขาใชงานกับพีซีของคุณดวยบัญชี Microsoft คุณจะทํา
การเชื่อมตอพีซีของคุณกับผูคน ไฟล และอุปกรณที่คุณใหความสําคัญ
ฉันตองมีบัญชีนี้หรือไม?
คุณไมจําเปนตองมี Microsoft ID เพื่อใชงาน Windows 10 แตการมีบัญชีนี้ไว
จะทําใหชวี ิตคุณงายขึ้นเนื่องจากคุณจะสามารถซิงคขอมูลผานอุปกรณตางๆ ที่
คุณไดลงชื่อเขาใชโดยใช Microsoft ID
ฉันจะมีบญ
ั ชี้นี้ไดอยางไร?
หากคุณมีการติดตั้ง Windows 10 ไวแลวและยังไมมีการลงชือ
่ เขาใชโดยใช
บัญชี Microsoft หรือคุณไมมีบัญชี Microsoft และตองการจะมีบัญชีไวใช
งาน ใหกดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows >
[Settings] (การตั้งคา) > [Accounts] (บัญชี) > [Sign in with a
Microsoft account] (ลงทะเบียนเพื่อขอบัญชี Microsoft) จาก
นั้น ดําเนินการตามคําแนะนําบนหนาจอ
ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows ไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows > [Settings]
(การตั้งคา) > [Update & recovery] (อัพเดตและการกูคืน) >
[Windows Update] (อัพเดตสําหรับ Windows) เลือก [Advanced
options] (ตัวเลือกขั้นสูง) เพื่อกําหนดการตั้งคา
74 - คําถามที่ถูกถามบอย
ฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน?
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บเพจตอไปนี้:
• ขอมูล Windows 10: go.acer.com/windows-tutorial
• FAQ การสนับสนุน: support.acer.com
คํา ถ า ม ที ถู ก ถ า ม
คําถามที่ถูกถามบอย - 75
การแกไขปญหา
ในบทนี้จะแสดงใหคุณทราบถึงวิธีการรับมือกับปญหาทั่วไปของระบบ อาน
ขอมูลในบทนี้กอนโทรติดตอชางเทคนิคหากมีปญหาเกิดขึ้น วิธีการแกไข
สําหรับปญหาที่รุนแรงกวานี้จําเปนตองมีการเปดตัวเครื่อง หามพยายามเปดตัว
เครื่อง คอมพิวเตอรนี้ดวยตัวคุณเอง ใหติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาต
เคล็ดลับการแกไขปญหา
คอมพิวเตอรนี้มีการออกแบบที่ล้ําหนาที่จะแสดงขอความแสดงขอผิดพลาดบน
หนาจอที่จะชวยคุณในการแกไขปญหา
หากระบบแจงขอความแสดงขอผิดพลาดหรือแจงอาการของขอผิดพลาดที่เกิด
ขึ้น ใหดูสวนของ "ขอความแสดงขอผิดพลาด" ดานลาง หากไมสามารถแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นได ใหติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ
ขอความแสดงขอผิดพลาด
หากคุณไดรับขอความแสดงขอผิดพลาด ใหอานขอความนั้นและดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหานั้นตามความเหมาะสม ตารางดังตอไปนี้แสดงรายการขอ
ความแสดงขอผิดพลาดเรียงตามลําดับตัวอักษรพรอมดวยวิธีการดําเนินการ
แกไขที่แนะนํา
ขอความแสดงขอผิด
วิธีการแกไข
พลาด
CMOS battery bad
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
CMOS checksum
error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Disk boot failure
ใสดิสกระบบ (ที่สามารถบูตได) จากนั้นกด <Enter>
เพื่อรีบูต
Equipment
configuration error
กด <F2> (ในระหวาง POST) เพื่อปอนยูทิลิตี้ BIOS
แลวกด Exit ในยูทิลิตี้ BIOS เพื่อ รีบูต
Hard disk 0 error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Hard disk 0 extended
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
type error
I/O parity error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
76 - คําถามที่ถูกถามบอย
ขอความแสดงขอผิด
วิธีการแกไข
พลาด
Keyboard error or no
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
keyboard connected
Keyboard interface
error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Memory size
mismatch
กด <F2> (ในระหวาง POST) เพื่อปอนยูทิลิต้ี BIOS
แลวกด Exit ในยูทิลิตี้ BIOS เพื่อ รีบูต
หากคุณยังคงพบปญหาหลังจากดําเนินการตามมาตรการแกไขดังกลาว
แลว โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตสํา
หรับความชวยเหลือ
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 77
อิ น เ ท อ ร เ น็ ต แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ร ะ
บ บ อ อ น ไ ล น
ขั้นตอนแรกบนเน็ต
การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองปกปองคอมพิวเตอรของคุณใหปลอดภัยจากไวรัสและ
ภัยคุกคามตางๆ บนอินเทอรเน็ต (ดู ความปลอดภัย ในหนา 81) ขอแนะนํา
ใหใชโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ตที่ใชกันอยูทั่วไปเมื่อคุณ
เริ่มใชงานคอมพิวเตอรของคุณเปนครั้งแรก คุณควรจะเปดใชงานการปองกันนี้
ในทันทีที่สามารถทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนที่คุณจะเชื่อมตอเขากับอิน
เทอรเน็ต
เลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
การใชงานอินเทอรเน็ตนั้นกลายเปนเรื่องปกติในการใชงาน
คอมพิวเตอรประจําวันไปแลว ดวยขั้นตอนงายๆ ไมกี่ขั้นตอนก็
สามารถเชื่อมตอคุณเขากับความรูและเครื่องมือในการสื่อสาร
มากมายหลายรูปแบบ ในการทําขั้นตอนเหลานี้ใหเสร็จ
สมบูรณ คุณจะตองเลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) เสีย
กอน ซึ่งผูใหบริการนี้จะเปนผูใหบริการการเชือ
่ มตอระหวาง
คอมพิวเตอรของคุณและอินเทอรเน็ต คุณควรทําการคนควาเกี่ยวกับ ISP ใน
ทองถิ่นของคุณ โดยอยาลืมที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆ และครอบครัวเกี่ยวกับ
ประสบการณในการใชงานหรือตรวจสอบบทวิจารณและรายงานการใชงานของ
ลูกคาสําหรับ ISP รายนั้นๆ ISP ที่คุณเลือกไวจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ
เชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ต (คุณอาจตองมีซอฟตแวรหรือ ‘กลอง’ พิเศษเพิ่มเติม
เพื่อเชื่อมตอกับสายโทรศัพทของคุณ)
ประเภทการเชื่อมตอ
ขึ้นอยูกับรุนของคอมพิวเตอร สถานที่ตั้ง และความตองการในการสื่อสารของ
คุณ คุณมีหลายวิธีการในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
หมุนสาย
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีคอนเน็กเตอรสําหรับหมุนสายโทรศัพท (โมเด็ม) ซึ่ง
จะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชสายโทรศัพทของคุณ ดวย
การเชื่อมตอแบบหมุนสายโทรศัพท คุณไมสามารถใชงานโมเด็มและโทรศัพท
ไดพรอมๆ กันบนสายโทรศัพทสายเดียวได ขอแนะนําใหใชการเชือ
่ มตอ
78 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
ประเภทนี้เฉพาะเมื่อคุณมีการใชงานอินเทอรเน็ตอยางจํากัดเทานั้น เนื่องจาก
ความเร็วในการเชื่อมตอนั้นต่ําและโดยทั่วไปแลวจะคิดคาบริการในการเชือ
่ มตอ
เปนรายชั่วโมง
DSL (เชน ADSL)
DSL (Digital Subscriber Line) คือการเชื่อมตอที่ ‘เปดอยูตลอดเวลา’ ซึ่งทํา
งานผานสายโทรศัพท เนื่องจาก DSL และโทรศัพทไมไดใชความถี่เดียว
กัน คุณจึงสามารถใชโทรศัพทไดพรอมกับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (โดยจํา
เปนตองใช ‘ไมโครฟลเตอร’ ตอกับโทรศัพทแตละเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการ
รบกวน) เพื่อใหสามารถใชงาน DSL ได คุณตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับชุม
สายโทรศัพทที่มีการติดตั้ง DSL ไว (บางครั้งจะไมมีใหบริการในพื้นที่หาง
ไกล) ความเร็วในการเชื่อมตอนั้นแตกตางกันไปตามสถานที่ของคุณ แตโดย
ทั่วไปแลว DSL นั้นจะมอบการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือ
ได เนื่องจากการเชื่อมตอนั้นจะเปดอยูตลอดเวลา โดยปกติแลวจึงคิดคาบริการ
เปนรายเดือน
หมายเหตุ
การเชื่อมตอ DSL นั้นจําเปนตองใชโมเด็มที่เหมาะสม โดยปกติแลว ISP จะมอบ
โมเด็มใหกับคุณเมือ
่ คุณจดทะเบียนใชบริการ โมเด็มสวนมากจะมี ‘เราเตอร’ ที่จะมอบ
การเขาใชงานเครือขายและระบบ Wi-Fi
เคเบิล
การเชื่อมตอแบบเคเบิลจะมอบการใหบริการอินเทอรเน็ตที่รวดเร็วและเปดอยู
ตลอดเวลาผานทางสายเคเบิลโทรทัศน โดยทั่วไปจะมีการใหบริการนี้ในเมือง
ใหญๆ คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณและรับชมเคเบิลทีวีไดในเวลาเดียวกัน
กับที่คุณเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
โทรศัพทมือถือ
การเชื่อมตอเซลลูลา รจะชวยใหคุณสามารถใชงานเครือขายเซลลูลาร (เชนที่
ใชอยูกับโทรศัพทมือถือ) เพื่อเชือ
่ มตอกับอินเทอรเน็ตในขณะที่คุณอยูนอก
บาน คอมพิวเตอรของคุณอาจมีชองสําหรับใส SIM การด หรืออาจตองการ
อุปกรณภายนอกอยางเชน โมเด็ม USB หรือแมกระทั่งโทรศัพทมือถือที่ไดรับ
การติดตั้งอุปกรณอยางถูกตอง
หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอรของคุณมีสล็อตใส SIM การด คุณจําเปนตองมี SIM การดที่สามารถ
ใชงานดวยกันไดและสัญญาการใชงานกับผูใหบริการเครือขายเซลลูลาร
กอนการใชงานคุณสมบัติเซลลูลาร ใหตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวามีคาบริการ
เพิ่มเติมใดๆ อีกหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งคาบริการในการใชงานขามเขต
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 79
การเชื่อมตอเครือขาย
LAN (Local Area Network) คือกลุมของคอมพิวเตอร (เชน ที่อยูภายใน
อาคารสํานักงานหรือที่บาน) ที่ใชงานสายและทรัพยากรในการสื่อสารทั่วไป
รวมกัน เมื่อคุณทําการตั้งคาเครือขาย คุณสามารถจะแบงปนไฟล อุปกรณตอ
พวง (เชน เครื่องพิมพ) และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวมกันได คุณสามารถตั้ง
คา LAN ไดโดยใชเทคโนโลยีแบบใชสาย (เชน อีเทอรเน็ต) หรือเทคโนโลยี
แบบไรสาย (เชน Wi-Fi หรือ Bluetooth)
เครือขายไรสาย
LAN ไรสายหรือ WLAN คือเครือขายภายในพื้นที่แบบไรสาย ซึ่งจะสามารถ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอรสองเครื่องหรือมากกวานั้นเขาดวยกันไดโดยไมตองใช
สายใดๆ การตั้งคาเครือขายไรสายนั้นงายดายและจะชวยใหคุณแบงปน
ไฟล อุปกรณตอพวง และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวมกันได
อะไรคือประโยชนที่ไดจากเครือขายไรสาย?
เคลื่อนที่ได
ระบบ LAN ไรสายนั้นชวยใหคุณและผูใชคนอื่นๆ ในเครือขายภายในบานของ
คุณนั้นเขาใชงานไฟลและอุปกรณตางๆ รวมกันไดผานทางเครือขาย เชน เครื่อง
พิมพ หรือเครื่องสแกน
อีกทั้งคุณยังสามารถใชงานการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวมกันกับคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นๆ ในบานของคุณไดดวย
การติดตั้งที่รวดเร็วและงายดาย
การติดตั้งระบบ LAN ไรสายนั้นสามารถทําไดอยางรวดเร็วและงายดาย และยัง
ขจัดความยุงยากที่ตองเดินสายตางๆ ผานกําแพงและเพดานออกไป
สวนประกอบของ LAN ไรสาย
เพื่อตั้งคาเครือขายไรสายที่บานของคุณ คุณจําเปนตองมีสิ่งเหลานี้:
จุดเขาใชงาน (เราเตอร)
จุดเขาใชงาน (เราทเตอร) คืออุปกรณในการรับสงสัญญาณสองทิศทางที่จะแผ
กระจายขอมูลไปยังบริเวณโดยรอบ จุดเขาใชงานนั้นทํางานเปนตัวกลาง
ระหวางเครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย เราเตอรสวนมากจะมีโมเด็ม DSL
ในตัวที่จะชวยใหคุณสามารถเขาใชงานการเชือ
่ มตอ DSL ความเร็วสูงได โดย
ทั่วไป ISP (ผูใหบริการอินเทตอรเน็ต) ที่คุณไดเลือกใชบริการนั้นจะมี
โมเด็ม/เราเตอรมาใหเมื่อสมัครใชบริการ อานเอกสารที่มากับจุดเขาใชงาน/เรา
เตอรของคุณใหละเอียด เพื่อดูรายละเอียดคําแนะนําในการติดตั้ง
80 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
สายเคเบิลเครือขาย (RJ45)
สายเคเบิลเครือขาย (หรือเรียกวาสายเคเบิล RJ45) นั้นใชเพื่อเชือ
่ มตอโฮสต
คอมพิวเตอรเขากับจุดเขาใชงาน (ดูภาพประกอบดานลาง) สายเคเบิลชนิดนี้
นั้นยังสามารถใชเพื่อเชือ
่ มตอกับอุปกรณภายนอกเขากับจุดเขาใชงานไดอีก
ดวย
อแดปเตอรไรสาย
โดยทั่วไปแลวอแดปเตอรไรสายภายในนั้นจะไดรับการติดตั้งมาใน
คอมพิวเตอรของคุณแลว ปุมหรือตัวควบคุมใน Windows จะชวยใหคุณ
เปดหรือปดการใชงานอแดปเตอรนี้ได
แผนภาพของเครือขายในการทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
จุดเขาใชงาน/เราเตอร
คอมพิวเตอรเดสกท็อป
โมเด็ม
เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรแบบพกพา
PDA/สมารทโฟน
สายเคเบิลเครือขาย (RJ45)
การเปด/ปดการเชื่อมตอเครือขาย WiFi
คุณสมบัติของคอมพิวเตอรสวนใหญมีปุม ‘Wi-Fi’ สําหรับเปดหรือปดการเชื่อม
ตอเครือขาย หากคอมพิวเตอรของคุณมีระบบไรสาย แตไมมีปุม การสื่อสาร
คุณก็สามารถเปดหรือปดเครือขายไรสายของคุณ หรือควบคุมสิ่งที่ใชงานรวม
กันบนเครือขายไดดวยตัวเลือกการจัดการเครือขาย คนหา ‘HomeGroup’ และ
จากนั้น คลิกที่ HomeGroup
คําเตือน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจเปนสิ่งตองหาม ปดสวิตซ
อุปกรณทั้งหมดกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน อุปกรณเหลานี้อาจเปนอันตรายตอการ
ทํางานของเครื่องบิน รบกวนการสื่อสาร และอาจผิดกฎหมาย หลังจากเครื่อง
บินออกเดินทางแลว ใหสอบถามเจาหนาที่บนเครื่องบินวา คุณจะสามารถเปด
ใชงาน Wi-Fi ไดหรือไม
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 81
ทองอินเทอรเน็ต!
เพื่อทองอินเทอรเน็ต คุณจําเปนตองมีโปรแกรมที่เรียก
วา เบราวเซอรอินเทอรเน็ต [Internet Explorer] (Internet
Explorer) มอบการใชงานการเรียกดูเว็บที่งายดายและ
ปลอดภัย ทันทีที่คุณไดติดตั้งการเขาใชงานอินเทอรเน็ตของ
คุณและคุณไดเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ใหคลิกที่ไท
ล [Internet Explorer] (Internet Explorer) ที่อยูบน
เดสกท็อปจาก [Start] (เริ่มตน) และยกระดับประสบการณการ
ใชงานอินเทอรเน็ตของคุณสูอีกระดับ!
Predator เว็บไซต
ทําไมคุณไมเขาชมเว็บไซตของเราเพื่อเริ่มการใชงานที่ www.acer.com
Predator นั้นไดสรางขึ้นมาเพื่อมอบการสนับสนุนใหกับคุณแบบสวนตัว ดูที่
สวน Support (การสนับสนุน) ของเราเพื่อขอรับความชวยเหลือในแบบที่คุณ
ตองการ
www.acer.com คือประตูสูกจ
ิ กรรมและบริการบนโลกออนไลนของคุณ: เขา
ชมเว็บไซตของเราอยูเสมอเพื่อขอมูลขาวสารและดาวนโหลดลาสุด!
ความปลอดภัย
คุณอาจกระตือรือรนที่จะสํารวจทุกอยางที่สามารถพบไดบนอินเทอรเน็ต เพื่อ
ใหคุณปลอดภัยเมื่อออนไลน Predator จึงมีการติดตั้งโปรแกรม McAfee
Internet Security Suite ไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ
McAfee Internet Security Suite ทํางานอยูเบื้องหลังไดอยางเงียบเชียบเพื่อ
ปองกันการคุกคามที่ซับซอนในปจจุบันและปกปองการระบุตัวตนของคุณใน
ขณะที่คุณเลือกซื้อ ทํารายการธนาคาร หรือเรียกดูเนื้อหาขอมูลออนไลน
McAfee Internet Security Suite บล็อคการโจรกรรมการระบุตัวตนออนไลน
และลบสปายแวร ไวรัสและหนอนอินเทอรเน็ต รวมถึงปกปองคอมพิวเตอรของ
คุณจากแฮกเกอร
คําจํากัดความ
ไวรัสคืออะไร?
ซอฟทแวรที่เปนอันตรายหรือที่เรียกวา ‘ไวรัส’ คือโปรแกรมที่ไดรับการออก
แบบเพื่อแพรกระจายและทําลายคอมพิวเตอร ไวรัสสวนใหญจะถูกสงผานทาง
อินเทอรเน็ต อีเมล หรือเว็บไซตที่ประสงคราย ไวรัสทั่วไปจะสรางตัวเองขึ้นมา
ซ้ําและสงตัวเองผานไปยังคอมพิวเตอรหลายเครื่องโดยไมสามารถตรวจจับ
ได ตัวอยางไวรัสที่สรางความรําคาญ เชน Trojan horses หนอน หรือสแปมที่
82 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
สามารถติดเขามายังคอมพิวเตอรของคุณไดหลากหลายทาง และจะกอกวน
โดยการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นหรือขัดขวางการใชเครือขาย
หมายเหตุ
Predator ใหการรับประกันวาคอมพิวเตอรของคุณจะปลอดภัยจากไวรัส ณ เวลาที่
ซื้อ 100% แตไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวรัส
สปายแวร คืออะไร?
โดยทั่วไปแลว สปายแวรหมายถึง โปรแกรมไมพึงประสงคที่ไดรับการดาวน
โหลดลงบนคอมพิวเตอรของคุณขณะเชือ
่ มตอไปยังอินเทอรเน็ต และบอยครั้ง
เกิดขึ้นโดยที่คุณไมรูตัว เมื่อไดฝงตัวเขาในคอมพิวเตอรของคุณแลว สปายแวร
จะสอดแนมกิจกรรมการเรียกดูสิ่งตางๆ ของคุณ เก็บรวบรวมขอมูลสวน
ตัว แสดงปายโฆษณาหรือแมกระทั่งเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของคอมพิวเตอร
ของคุณ สปายแวรจะใชทรัพยากรบนคอมพิวเตอรของคุณ และสามารถทําให
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือระบบคอมพิวเตอรทั้งหมดของคุณชาลง หรือแม
กระทั่งทําใหระบบขัดของ
สปายแวรในบางครั้งจะถูกใชโดยบริษัทที่ไมมีจริยธรรม ในการตรวจสอบและ
ติดตามเว็บไซตที่คุณแวะชมบนอินเทอรเน็ตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมใน
การทองเว็บของคุณ และแสดงปายโฆษณาที่ถูกกําหนดไวบนหนาจอของ
คุณ อยางไรก็ตาม สปายแวรบางประเภทเปนมากกวาการติดตามอยาง
งายๆ โดยจะตรวจสอบจังหวะการพิมพและจับรหัสผาน รวมถึงการใชงานที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยอยางรายแรง
มัลแวร คืออะไร?
ซอฟทแวรที่เปนอันตรายนั้นรูจักในอีกชือ
่ หนึ่งวา มัลแวร ซึ่งก็คือซอฟทแวรที่
ไดรับการออกแบบโดยมีเจตนาเพื่อทํารายคอมพิวเตอรของคุณ ตัวอยางเชน ไว
รัส เวิรม และ Trojan horses ลวนแตเปนซอฟทแวรที่เปนอันตราย เพื่อชวยปก
ปองคอมพิวเตอรของคุณจากมัลแวร ตรวจดูใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณใช
ซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันมัลแวรที่อพ
ั เดต
ไฟรวอลลสวนบุคคลคืออะไร?
โปรแกรมไฟรวอลลสวนบุคคล คือโปรแกรมซอฟทแวรที่ไดรับการออกแบบมา
เพื่อปองกันการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาตไปยังหรือจากเครือขายสวนตัว โดยทํา
หนาที่เสมือนเกราะปองกันที่คอยปองกันการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของคุณจาก
การเชื่อมตอที่ไมพึงประสงค ที่อาจพยายามเขาควบคุมคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อติดตั้งหรือแพรกระจายโปรแกรมไวรัสหรือมัลแวร การเชื่อมตอเขากับ
คอมพิวเตอรของคุณทั้งหมดจะถูกตรวจสอบ โปรแกรมที่พยายามรับขอมูลโดย
ไมไดรับอนุญาตจากคุณจะถูกตรวจจับและไฟรวอลลจะแสดงการแจงเตือน จาก
นั้นคุณสามารถตัดสินใจไดวาจะอนุญาตการเชื่อมตอหรือไม หากการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 83
นั้นคือโปรแกรมที่คุณกําลังใชงานอยูคุณอาจอนุญาตใหเชื่อมตอได (เชน การ
เชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรเกมที่มีผูเลนหลายคน หรือเชื่อมตอไปยังสารานุกรม
เพื่ออัพเดตเนื้อหาขอมูล)
วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การปองกันการกออาชญากรรมในโลกไซเบอรสามารถทําไดอยางตอเนื่อง และ
สามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีสวนมากไดเมื่อติดอาวุธดวยคําแนะนําจากชาง
เทคนิคและการใชสามัญสํานึก โดยทั่วไปแลว อาชญากรออนไลนจะพยายาม
หาเงินอยางรวดเร็วและงายดายมากที่สุด ยิ่งคุณทําใหงานของพวกเขายาก
มากขึ้นเทาใด พวกเขาจะมีแนวโนมที่จะละทิ้งคุณและเปลีย
่ นไปหาเปาหมายที่
งายดายกวา เคล็ดลับดานลางมอบขอมูลพื้นฐานสําหรับวิธีที่คุณสามารถ
ปองกันการฉอโกงออนไลนได
รักษาคอมพิวเตอรของคุณใหทันสมัยเปนปจจุบันดวยแพทชและอัพเดตลา
สุด
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการอยูใหหางจากผูไมประสงคดีคือการใชแพทชและ
ซอฟทแวรแกไขตางๆ เมื่อมีใหเลือกใช ดวยการอัพเดตคอมพิวเตอรของคุณ
เปนประจํา คุณจะสามารถบล็อคผูไมประสงคดีจากการใชประโยชนจากชอง
โหวในซอฟทแวร ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถจะใชเพื่อบุกรุกเขามาในระบบ
ของคุณได
ในขณะที่การทําใหคอมพิวเตอรของคุณอัพเดตไมสามารถปกปองคุณจากการ
โจมตีทุกประเภทได แพทชและซอฟแวรสําหรับแกไขจะทําใหแฮกเกอรเขาถึง
ระบบของคุณไดยากยิ่งขึ้น จึงเปนการบล็อคการโจมตีพื้นฐานและการโจมตี
โดยอัตโนมัติสวนมากไดอยางสมบูรณ และอาจพอเพียงตอการทําใหผูไม
ประสงคดีลาถอยจากไปอยางผูแพและหันไปมองหาคอมพิวเตอรที่ออ
 นแอกวา
ในที่อื่นแทน
Microsoft Windows เวอรชั่นลาสุดและซอฟทแวรที่เปนที่นิยมอื่นๆ ในปจจุบัน
สามารถปรับตั้งคาเพื่อดาวนโหลดและใชอัพเดตไดโดยอัตโนมัติ เพื่อใหคุณไม
ตองจดจําเพื่อคอยตรวจสอบซอฟทแวรลาสุด การใชประโยชนจากคุณสมบัติ
การอัพเดตอัตโนมัติในซอฟทแวรของคุณคือ การเริ่มตนที่ดีเยี่ยมในการทําให
ตัวคุณปลอดภัยเมื่อออนไลน
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณดวยซอฟทแวรรักษาความปลอดภัย
ซอฟทแวรรักษาความปลอดภัยที่มีอยูหลายประเภทนั้นเพียงพอสําหรับความ
ปลอดภัยในการออนไลนขั้นพื้นฐาน ซอฟทแวรรักษาความปลอดภัยนั้นมี
ไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัส ไฟรวอลลคือดานแรกของคอมพิวเตอร
ของคุณในการปองกัน ดวยการควบคุมวาใครและอะไรที่สามารถสื่อสารกับ
คอมพิวเตอรของคุณไดเมื่อคอมพิวเตอรของคุณออนไลน คุณอาจลองนึกถึง
ไฟรวอลลในฐานะ “ตํารวจ” ที่คอยจับตาดูขอมูลทั้งหมดที่พยายามจะไหลเขา
84 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
และออกจากคอมพิวเตอรของคุณไปบนอินเทอรเน็ต อนุญาตการสื่อสารที่รูจัก
วามีความปลอดภัยและทําการบล็อคการสื่อสารที่ “ไมดี” เชน การโจมตีจาก
ใครก็ตามที่พยายามเขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
การปองกันในดานถัดมาคือซอฟทแวรปองกันไวรัสของคุณ ที่คอยติดตามกิจกร
รมออนไลนทั้งหมด เชน การรับสงขอความทางอีเมลและการเรียกดูเนื้อหาขอ
มูลเว็บ และคอยปกปองคอมพิวเตอรแตละเครื่องจากไวรัส หนอนไวรัส Trojan
horse และโปรแกรมมัลแวรอื่นๆ ซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันสปายแวร
ของคุณควรไดรับการปรับตั้งคาเพื่อใหอัพเดตดวยตัวเอง และควรทําการอัพเด
ตทุกครั้งที่คุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ชุดซอฟทแวรรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งมาในตัว เชน McAfee Internet
Security Suite ซึ่งประกอบดวยไฟรวอลล การปองกันไวรัส การปองกันสปาย
แวร และคุณสมบัติอื่นๆ เชน การปองกันสแปมและ การควบคุมของผูปกครอง
นั้นไดกลายเปนที่นิยมในการใชงานเนื่องจากมีซอฟทแวรรักษาความปลอดภัย
ที่จําเปนสําหรับการปกปองออนไลนทั้งหมดอยูในแพ็กเกจเดียว ผูคนมากมาย
พบวาการใชชุดรักษาความปลอดภัยนั้นเปนทางเลือกที่นาสนใจ เนื่องจากการ
ติดตั้ง การกําหนดคาและการอัพเดตมีใหเลือกหลากหลายตามประเภท
ของ ซอฟทแวรความปลอดภัย
เวอรชั่นที่สมบูรณของ McAfee Internet Security Suite นั้นมีติดตั้งไวแลวใน
คอมพิวเตอร Predator ของคุณ และมีการสมัครเพื่อทดลองใชฟรีสําหรับอัพเด
ตการปองกันตางๆ คุณตองแนใจวาไดเริ่มใชงานแลว!
เลือกรหัสผานที่มีความแข็งแรงและเก็บรักษาอยางปลอดภัย
รหัสผานคือความจริงของชีวิตบนอินเทอรเน็ตในปจจุบัน ที่เราใชสําหรับ
ทุกอยางตั้งแตการสั่งดอกไมและธนาคารออนไลน ไปจนถึงการลงชื่อเขาใช
เว็บไซตสายการบินที่ชื่นชอบเพื่อดูจํานวนไมลที่สะสม เคล็ดลับดานลาง
สามารถชวยใหคุณไดรับประสบการณออนไลนที่ปลอดภัย:
• ขั้นแรกคือการเลือกรหัสผานที่ไมสามารถคาดเดาไดงาย และตอมาคือการ
เก็บรักษารหัสผานใหปลอดภัยและหางไกลจากผูไมประสงคดี รหัสผานที่
ยากในการคาดเดาจะประกอบดวยรหัสผานที่มีอักขระตั้งแตแปดตัวขึ้น
ไป และจะผสมรวมตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ (เชน # $ % ! ?) หลีก
เลี่ยงการใชสิ่งเหลานี้เปนรหัสผานของคุณ: ชื่อล็อกอินของคุณ ทุกอยางที่มี
พื้นฐานมาจากขอมูลสวนตัวของคุณ เชน นามสกุล และคําที่สามารถพบได
จากพจนานุกรม โดยเฉพาะ "รหัสผาน" พยายามเลือกรหัสผานที่มีความแข็ง
แรงเปนพิเศษและมีเอกลักษณสําหรับการปกปองกิจกรรมที่
สําคัญ เชน ธนาคารออนไลน
• เก็บรหัสผานของคุณในที่ๆ ปลอดภัยและหามใชรหัสผานเดิมสําหรับบริการ
ทั้งหมดที่คุณใชออนไลน
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 85
• เปลีย
่ นรหัสผานอยูเสมอ อยางนอยทุกๆ 90 วัน การกระทําดังขางตนสามารถ
จํากัดความเสียหายที่เกิดจากใครบางคนที่สามารถเขาถึงบัญชีผูใชของคุณ
ได หากคุณสังเกตวามีบางสิ่งนาสงสัยเกี่ยวกับบัญชีผูใชออนไลนของคุณ สิ่ง
แรกที่คุณสามารถทําไดคือการเปลีย
่ นรหัสผานของคุณ
ปกปองขอมูลสวนตัวของคุณ
ใชความระมัดระวังเมื่อทําการแบงปนขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และที่อยูอีเมลของคุณออนไลน เพื่อรับประโยชนจากบริการออนไลน
ที่มีใหมากมาย คุณจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมอบขอมูลสวนตัวเพื่อจัดการกับ
คาใชจายและการจัดสงสําหรับสินคาที่ซื้อ เนื่องจากการไมเปดเผยความลับ
ของขอมูลสวนตัวนั้นสามารถทําไดยาก รายการดานลางคือคําแนะนําสําหรับวิธี
การแบงปนขอมูลสวนตัวบนโลกออนไลนไดอยางปลอดภัย:
• ระมัดระวังขอความอีเมลที่หลอกลวงหรือแอบอาง สิ่งที่ระบุวาขอความ
นั้นอาจเปนการหลอกลวงไดแก การสะกดคําผิด ใชไวยากรณไมถูกตอง ใช
วลีไมถูกตอง ที่อยูเว็บไซตมีสวนขยายที่แปลกออกไป ที่อยูเว็บไซตเปนตัว
เลขทั้งหมดซึ่งโดยปกติแลวตองเปนคํา และสิ่งอื่นๆ ที่ผิดปกติ นอกจากนี้ ขอ
ความจากเว็บไซตลวงมักจะบอกใหคุณรีบรักษาบัญชีผูใชของคุณ อัพเด
ตความปลอดภัย หรือกระตุนใหคุณมอบขอมูลโดยดวนหากมิเชนนั้นจะมีสิ่งที่
เลวรายเกิดขึ้น อยาตกเปนเหยื่อ
• อยาคลิกลิงกที่อยูใ นอีเมล นอกเสียจากวา คุณไดรับการแจงใหดําเนินการ
ดังกลาวจากอีเมลที่สงถึงคุณ หากคุณไดรับอีเมลแจงใหคุณคลิกที่ลิงกเพื่อ
ดําเนินการ เชน รีเซ็ตรหัสผานของคุณ และคุณไมมีการขอรีเซ็ตรหัสผาน
ของคุณ ใหพิมพที่อยูเว็บไซตในเบราวเซอรดวยตัวคุณเอง
• หามตอบรับขอความอีเมลที่รองขอขอมูลสวนตัว บริษัทที่ถูกตองตาม
กฎหมายจะไมใชขอความอีเมลในการรองขอขอมูลสวนตัวของคุณ หากมีขอ
สงสัย ใหติดตอบริษัทนั้นๆ ทางโทรศัพท หรือโดยการพิมพที่อยูเว็บไซต
ของบริษัทในเว็บเบราวเซอรของคุณ หามคลิกที่ลงิ คในขอความเหลา
นั้น เนื่องจากลิงคจะนําคุณไปยังเว็บไซตหลอกลวงที่ประสงคราย
• อยูใหหางจากเว็บไซตลอลวงที่จองจะขโมยขอมูลสวนตัว เมื่อเขาชม
เว็บไซต ใหพิมพที่อยูเว็บ (URL) โดยตรงในเว็บเบราวเซอรแทนการคลิ
กที่ลิงคในอีเมลหรือขอความดวน นักตมตุนมักจะปลอมแปลงลิงคเหลานี้
เพื่อทําใหดูนาเชือ
่ ถือ
การเลือกซื้อ การทําธุรกรรมทางธนาคาร หรือกับเว็บไซตอน
ื่ ๆ ที่จําเปนตอง
ใชขอมูลที่มีความออนไหวจะตองมีตัวอักษร "S" ตามหลัง "http"
(เชน https://www.yourbank.com ไมใช http://www.yourbank.com)
ตัวอักษร "s" หมายถึงความปลอดภัย (Secure) และควรมีแสดงอยูเมื่อคุณ
อยูในพื้นที่ที่ตองการใหคุณลงชือ
่ เขาใชหรือมอบขอมูลที่มีความออนไหว
86 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
อื่นๆ สัญลักษณอื่นๆ ที่แสดงวาคุณมีการเชื่อมตอที่ปลอดภัยคือไอคอน
กุญแจขนาดเล็กทางดานลางของเว็บเบราวเซอร (โดยทั่วไปจะอยูมุมขวา)
• ใหความสนใจกับนโยบายความเปนสวนตัวบนเว็บไซตและซอฟทแวร
ตางๆ ถือเปนสิ่งสําคัญในการทําความเขาใจวิธีที่องคกรตางๆ อาจเก็บรวบ
รวมและใชขอมูลสวนตัวของคุณกอนที่คุณจะเขารวมใชงาน
• ปกปองที่อยูอีเมลของคุณ Spammer และ "Phishers" ในบางครั้งจะสง
ขอความหลายลานขอความไปยังที่อยูอีเมลที่อาจมีหรือไมมีอยูจริงโดยหวัง
วาจะเจอผูที่หลงเปนเหยื่อ การตอบกลับขอความเหลานี้หรือแมแตดาวน
โหลดภาพทําใหแนใจไดวา คุณไดถูกรวมเขาในรายชือ
่ ของพวกเขาสําหรับ
การสงขอความในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต และควรระมัดระวังเมื่อทํา
การประกาศที่อยูอีเมลของคุณออนไลนในกลุมขาว บล็อก หรือสังคมออ
นไลนตางๆ
สังคมออนไลนมักจะใหภาพลักษณที่ดูดีกวาความเปนจริงเสมอ
ดังเชนคําโบราณที่วา “ไมมีของฟรีในโลก” ที่ยังคงเปนจริงแมใน
ปจจุบัน ซอฟทแวรที่คาดวานาจะให “ฟรี” เชน ภาพพักหนาจอหรือสไม
ลี่ (Smiley) การลอหลอกใหลงทุนอยางลับๆ โดยอางวาสามารถเปลีย
่ นอนาคต
ของคุณไดอยางมากมาย และการแขงขันที่คุณกลายเปนผูชนะไดโดยที่ไมได
เขารวม เหลานี้คือการลอลวงจากบริษัทตางๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของคุณ
หากคุณไมไดจายเงินโดยตรงใหกับซอฟทแวรหรือบริการ ซอฟทแวรหรือ
บริการฟรีที่คุณรองขออาจมีซอฟแวรโฆษณา (“แอดแวร”) รวมอยูดวย ซึ่ง
ซอฟทแวรนี้จะติดตามพฤติกรรมของคุณและแสดงโฆษณาที่ไมพึงประสงค คุณ
อาจตองเปดเผยขอมูลสวนตัวหรือซื้อบางอยางเพื่ออางสิทธิ์ในการมีโอกาส
เปนผูชนะการแขงขัน หากขอเสนอนั้นดูดีเกินกวาจะเชื่อถือ ใหลองถามความ
คิดเห็นจากคนอื่นๆ อานเอกสารฉบับพิมพ หรือดีที่สุดคือการเพิกเฉยเสีย
ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอยูเสมอ
ผลกระทบจากการโจรกรรมอัตลักษณและอาชญากรรมออนไลนสามารถลดลง
ไดอยางมากหากคุณสามารถตรวจจับไดทันทีหลังจากที่ขอมูลของคุณถูก
ขโมย หรือเมื่อมีการพยายามเขาใชขอมูลของคุณ หนึ่งในวิธท
ี ี่งายที่สุดในการ
ตรวจสอบสิ่งผิดปกติคือการตรวจสอบรายการเดินบัญชีของธนาคารและบัตร
เครดิตของคุณเปนประจําทุกเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารและบริการตางๆ ใชระบบที่ปองกันการฉอโกงที่จะยกเลิก
พฤติกรรมการซื้อที่ไมปกติ (เชน หากคุณอาศัยอยูในเท็กซัสและเกิดการซื้อตู
เย็นหลายเครื่องๆ ในบูดาเปสต) เพื่อยืนยันการซื้อที่ไมปกติเหลานี้ ธนาคาร
หรือผูใหบริการอาจโทรศัพทหาคุณและถามเพื่อยืนยัน อยาถือวาการสอบถาม
เชนนี้คือเรื่องธรรมดา นี่อาจเปนการบงชี้วามีอยางอยางที่ไมดีไดเกิดขึ้น และ
คุณควรใหความสนใจอยางจริงจัง
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 87
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณดวยเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
ของ Windows
Windows มอบแอพพลิเคชันรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย
[Windows Updates] (อัพเดตของ Windows)
หากคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต Windows จะสามารถตรวจสอบอัพเดตที่สําคัญ
สําหรับคอมพิวเตอรของคุณและติดตั้งโดยอัตโนมัติ อัพเดตเหลานี้ประกอบ
ดวยแพทชการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมอัพเดตที่สามารถปรับปรุงการ
ใชงานคอมพิวเตอรของคุณและชวยปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากไวรัสและ
การโจมตีใหมๆ
จะรูไ ดอยางไรวาคอมพิวเตอรของฉันมีความเสี่ยง?
เมื่อ [Action Center] (ศูนยปฏิบัติการ) รายงานการแจงเตือน หรือ
คอมพิวเตอรของคุณทํางานไดอยางไมสม่ําเสมอ ขัดของโดยไมมีสาเหตุ หรือ
บางโปรแกรมทํางานไมถูกตอง สิ่งเหลานี้บงบอกวาคอมพิวเตอรของคุณอาจ
ติดมัลแวร อยางไรก็ตาม ปญหาคอมพิวเตอรทั้งหมดไมไดมาจากไวรัส! หาก
คุณสงสัยวาคอมพิวเตอรของคุณติดไวรัส สิ่งแรกที่ควรทําคืออัพเดตในกรณีที่
ยังไมไดอัพเดต จากนั้นใหรันซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันสปายแวร
88 - การฉายภาพยนตรจากแผน Blu-ray หรือ DVD
ก า ร ฉ า ย ภ า พ ย น ต ร จ า ก แ ผ น
B L U - R A Y ห รื อ D V D
หากมีการติดตั้งไดรฟ Blu-ray หรือ DVD ไวบนคอมพิวเตอรของคุณ คุณจะ
สามารถดูภาพยนตรบนคอมพิวเตอรของคุณหรือบนทีวีที่มีความละเอียดสูง
ผาน HDMI
1. ใสแผนดิสกเขาไปในไดรฟ
2. หลังจากนั้นสักครู ระบบจะเริ่มฉายภาพยนตร
3. หากระบบไมมีการเริ่มฉายภาพยนตร ใหเปดโปรแกรมสําหรับเลนภาพยนตร
และเปดแผนดิสกจากเมนู ไฟล
สิ่งสําคัญ
เมื่อคุณใชเครื่องเลน DVD เปนครั้งแรก โปรแกรมจะขอใหคุณปอนการจํากัด
โซน (Region Code) DVD มีใหเลือกใช 6 โซน
การจํากัดโซน
ประเทศหรือโซน
(Region code)
1
สหรัฐอเมริกา แคนาดา
2
ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต ญี่ปุน
3
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไตหวัน เกาหลีใต
4
ละตินอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
5
สหภาพโซเวียตฃ แอฟริกา อินเดีย
6
สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมายเหตุ
วิธีเปลี่ยนการจํากัดโซน ใสภาพยนตร DVD ในโซนที่แตกตางกันในไดรฟ DVD
เมือ
่ ไดรฟ DVD ของคุณไดรับการกําหนดรหัสภูมิภาคแลว ไดรฟจะเลนเฉพาะ DVD
ของภูมิภาคนั้นเทานั้น คุณสามารถตั้งคาการจํากัดโซนไดสูงสุดหาครั้ง (รวมถึงครั้ง
แรก) หลังจากนั้นการจํากัดโซนสุดทายที่ถูกตั้งคาจะเปนคาที่ถูกใชถาวร
การเรียกคืนฮารดดิสกไมไดเปนการรีเซ็ทจํานวนครั้งในการตั้งคาการจํากัดโซน
v2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement