Acer Predator PT715-51 User manual

Acer Predator PT715-51 User manual
-1
PREDATOR TRITON 700
คูมือผูใช
2-
© 2017 สงวนลิขสิทธิ์
Predator Triton 700
หนาปก: PT715-51
เวอรชันนี้: 07/2017
ลงทะเบียนสําหรับ Acer ID และเพลิดเพลินกับผล
ประโยชนอีกมากมาย
เปดแอพพลิเคชัน [Acer Portal] (พอรทัล Acer) เพื่อลงทะเบียนสําหรับ
Acer ID หรือลงชื่อเขาใชงาน หากคุณมี Acer ID อยูแลว
เหตุผลสามขอหลักที่คุณควรขอรับ Acer ID:
• สรางโลกที่เชื่อมตอสําหรับตัวคุณเอง
• รับขอเสนอและขอมูลผลิตภัณฑลาสุด
• ลงทะเบียนอุปกรณของคุณเพื่อรับการสนับสนุนลูกคาแบบสวนตัวและรวดเร็ว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บไซตของ Acer BYOC:
www.acer.com/byoc-start
สิ่งสําคัญ
คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลกรรมสิทธิ์ซึ่งไดรับการคุมกันภายใตกฏหมาย
ลิขสิทธิ์ ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา ภาพประกอบในที่นี้ใชเพื่ออางอิงเทานั้น และอาจประกอบดวยขอมูลหรือ
คุณสมบัติที่ไมมีการกําหนดใชสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ กลุม Acer จะไม
รับผิดชอบตอขอความผิดพลาดดานเทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการ
ละเวนไวในคูมือนี้
หมายเลขรุน: ____________________________________
หมายเลขซีเรียล: _________________________________
วันที่ซื้อ: _______________________________________
สถานที่ซื้อ: _____________________________________
สารบัญ - 3
ส า ร บั ญ
กอนอื่น
6
คูมือ ..................................................... 6
การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการ
ใชงานคอมพิวเตอรของคุณ ........................ 7
การปดเครือ
่ งคอมพิวเตอรของคุณ ..................
การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ ................
การดูแลรักษาอแดปเตอร AC........................
การทําความสะอาดและการซอมแซม..............
7
7
8
8
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator
ของคุณ
9
หนาจอ.................................................. 9
คียบอรด .............................................. 10
มุมมองดานซาย .................................... 11
ขอมูล USB 3.0 ....................................... 11
มุมมองดานขวา .................................... 11
ขอมูล USB Type-C ................................. 12
ไฟสองสวางแบบไดนามิก .......................... 35
ไฟสองสวางพัดลม ................................... 36
การสรางโปรไฟลไฟสองสวาง ..................... 36
การโอเวอรคล็อก .................................. 37
การควบคุมพัดลม .................................. 38
กําลังตรวจสอบ ..................................... 38
Bluelight Shield
39
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
41
การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร ...... 41
การใชรหัสผาน ..................................... 41
การปอนรหัสผาน...................................... 42
BIOS ยูทิลิตี้
43
ลําดับการบูต ........................................ 43
การตั้งคารหัสผาน ................................. 43
มุมมองดานหลัง .................................... 12
มุมมองดานลาง ..................................... 13
เครื่องมือจัดการพลังงาน
44
การประหยัดพลังงาน.............................. 44
การใชงานคียบอรด
14
ปุมล็อค ............................................... 14
แบตเตอรี่
46
คุณลักษณะของแบตเตอรี่ ....................... 46
ฮอตคีย .................................................. 14
ปุม Windows ....................................... 15
ทัชแพดแบบกระจก
16
การใชแปนสัมผัสที่มค
ี วามแมนยําสูง .......... 16
ลักษณะการใชงานบนทัชแพด .................... 17
การเปลี่ยนการตั้งคาของทัชแพด ................. 18
การเรียกคืน
การสรางการสํารองขอมูลคาเริ่มตนจาก
โรงงาน................................................
การสํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ
LAN ของคุณ ........................................
การเรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ ...............
20
20
23
23
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และจัดเก็บไฟลของฉัน ........ 23
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และลบขอมูลทั้งหมด .......... 25
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
27
การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth ..... 27
เปดใชงาน Bluetooth และเพิ่มอุปกรณ ......... 27
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
29
การเชื่อมตอเขาเครือขายไรสาย ................ 29
การชารจแบตเตอรี่....................................
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ...................
การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ......
การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา ................................
46
47
47
48
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ 49
ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป .............. 49
ไปในที่ตางๆ......................................... 49
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 49
ตองการนําเขาประชุม ................................ 50
นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน ................... 50
การเตรียมคอมพิวเตอร ..............................
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ .........................
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ ..........................
การจัดตั้งสํานักงานในบาน..........................
50
51
51
51
เดินทางไปกับคอมพิวเตอร ...................... 51
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 52
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ ......................... 52
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ .......................... 52
เดินทางไปยังตางประเทศ ....................... 52
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 52
อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ...................... 52
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ .......................... 53
การเชื่อมตอเขา LAN แบบไรสาย ................ 29
Universal Serial Bus (USB)
คุณสมบัติของเครือขายที่ติดตั้งไวในตัว ......... 33
พอรต Thunderbolt 3
56
จอแสดงผล.......................................... 56
การเชื่อมตอดวยสายเคเบิล ...................... 33
การเชื่อมตอเขาเครือขายเซลลูลาร ............ 33
PredatorSense
34
หนาจอหลักของ PredatorSense .............. 34
การตั้งคา PredatorSense ......................... 34
การปรับไฟสองดานหลังแปนพิมพ ............. 35
การดรีดเดอร SD
55
57
ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง
58
การเชื่อมตอมอนิเตอร............................. 58
ชุดหูฟงและไมโครโฟน........................... 58
4 - สารบัญ
HDMI
59
คําถามที่ถูกถามบอย
61
การขอรับการบริการ................................ 63
เคล็ดลับและคําแนะนําในการใช
Windows 10........................................ 64
ฉันจะไปยังเมนู [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร? .....
ฉันจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?.......
ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉัน
ไดอยางไร? ............................................
ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร? ................
แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน?...........
Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร? ..................
ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows
ไดอยางไร? ............................................
64
64
65
66
67
68
68
ฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน?................. 69
การแกไขปญหา .................................... 70
เคล็ดลับการแกไขปญหา............................ 70
ขอความแสดงขอผิดพลาด ......................... 70
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระ
บบออนไลน
72
ขั้นตอนแรกบนเน็ต ................................ 72
การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ...................
เลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ......................
การเชื่อมตอเครือขาย ................................
ทองอินเทอรเน็ต! .....................................
ซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยบนอิน
เทอรเน็ต ................................................
72
72
74
75
76
เริ่มตนใชงาน...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•
•
ขอมูลที่มีประโยชนเกี่ยวกับการพกพาคอมพิวเตอรและสุขภาพของคุณ
ตําแหนงปุมเปดปดเครื่อง พอรต และตัวเชื่อมตอ
เคล็ดลับและขอแนะนําเกี่ยวกับการใชทัชแพดและคียบอรด
การสรางขอมูลสํารองสําหรับการเรียกคืน
คูมือเกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาไปยังเครือขายและการใช Bluetooth
ขอมูลเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรที่ติดตั้งมาจาก Predator
6 - กอนอื่น
ก อ น อื่ น
ขอขอบคุณที่คุณเลือก Predator โนตบุกรุน เพื่อรองรับการใชงานแบบพก
พา ของคุณ
คูมือ
เพื่อชวยสอนการใช Predator โนตบุก เราจึงไดจัดทําคูมือชุดนี้ขึ้น:
อันดับแรกคือ คูมือการตั้งคาที่จะชวยในการเริ่มติดตั้งคอมพิวเตอรของคุณ
คูมืออยางยอ เปนขอมูลคุณสมบัติและฟงกชั่นเบื้องตนในคอมพิวเตอรเครื่อง
ใหมของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอรของคุณจะชวย
ใหคุณทํางานไดมากขึ้น โปรดดูที่ คูมือผูใช คูมือนี้ประกอบไปดวยขอมูลโดย
ละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เชนโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ ของระบบ, การ
กูคืนขอมูล, ทางเลือกในการเพิ่มขยาย และวิธีการแกไขปญหา
เมื่อคุณเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ตแลว คุณสามารถดาวนโหลดอัพเดตสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณไดจาก:
http://go.acer.com/?id=17883
1. ลิงคจะเปดหนาเว็บ [Service & Support] (การบริการและการสนับ
สนุน) จาก Predator ขึ้นมา
2. เลื่อนลงไปที่ [Drivers and Manuals] (ไดรเวอรและคูมือการใช) และ
คนหารุนของคุณ โดยการคัดลอกและวางเขา หรือปอนหมายเลขซีเรีย
ล SNID หรือรุนของผลิตภัณฑดวยตัวคุณเอง
3. จากหนานี้ คุณยังสามารถดาวนโหลดและติดตั้งยูทิลิตี้การระบุขอมูล
Predator ซึ่งจะตรวจหาหมายเลขซีเรียลและ SNID สําหรับคอมพิวเตอร
ของคุณโดยอัตโนมัติ และชวยใหคุณสามารถคัดลอกเขาในคลิปบอรด
ได
4. มื่อคุณพบรุนผลิตภัณฑของคุณ จะเห็นรายการอัพเดตหรือเอกสาร
ประกอบที่มีอยู
กอนอื่น - 7
การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการใชงาน
คอมพิวเตอรของคุณ
การปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อปดเครื่อง ใหทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
• ใชคําสั่ง ปดเครื่อง ของ Windows กด ปน Windows หรือเลือกปุม [Start]
(เริ่ม) จาก Windows เลือก [Power] (เปดปดเครื่อง) > [Shut down]
(ปดเครื่อง)
• คลิกขวาทีป
่ ุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows > [Shut down or sign
out] (ปดเครื่องหรือลงชื่อออก) > [Shut down] (ปดเครื่อง)
หากคุณตองการหยุดพักการใชงานคอมพิวเตอรสักครู แตยังไมตองการที่จะปด
เครื่องโดยสมบูรณ คุณสามารถทําใหคอมพิวเตอรเขา [Sleep] (โหมดสลีป)
โดยการดําเนินการดังตอไปนี้:
• กดปุมเปดเครื่อง
• กดปุมฮอตคียสําหรับโหมดสลีป
• กด ปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows
เลือก [Power] (เปดปดเครื่อง) > [Sleep] (โหมดสลีป)
• คลิกขวาทีป
่ ุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows > [Shut down or sign
out] (ปดเครื่องหรือลงชื่อออก) > [Sleep] (โหมดสลีป)
หมายเหตุ
หากคุณไมสามารถปดคอมพิวเตอรไดตามปกติ ใหกดปุมเปดปดเครื่องคางไวเปน
เวลานานถึงสิบวินาทีเพื่อปดเครื่องคอมพิวเตอร หากคุณปดคอมพิวเตอรและตองการ
เปดเครื่องใหมอีกครั้ง ใหรออยางนอยสองวินาทีกอนทําการเปดเครื่อง
การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณจะทํางานไดเปนอยางดีหากคุณดูแลเครื่องอยางเอาใจใส
• ใชเฉพาะอะแดปเตอรที่ใหมาพรอมกับอุปกรณของคุณ หรืออะแดปเตอรที่
ผานการอนุมัติจาก Acer เทานั้นในการจายไฟเขาสําหรับอุปกรณของคุณ
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสแสงอาทิตยโดยตรง หามวางไวใกล
แหลงความรอน เชนเครื่องนําความรอน
• หามไมใหคอมพิวเตอรมีอุณหภูมิต่ํากวา 0ºC (32ºF) หรือสูงกวา 50ºC
(122ºF)
• หามมิใหคอมพิวเตอรอยูใกลสนามแมเหล็ก
8 - กอนอื่น
•
•
•
•
•
•
•
หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝนหรือความชืน
้
หามมิใหน้ําหรือของเหลวหยดลงบนคอมพิวเตอร
หามมิใหคอมพิวเตอรไดรับการสั่นสะเทือนอยางรุนแรง
หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝุนหรือสิ่งสกปรก
อยาวางวัตถุอยูดานบนคอมพิวเตอร
หามกดจอภาพเมื่อปดฝาคอมพิวเตอร
อยาวางคอมพิวเตอรบนพื้นผิวที่ไมสม่ําเสมอ
การดูแลรักษาอแดปเตอร AC
ขอมูลดังตอไปนี้คือวิธก
ี ารดูแลรักษาอแดปเตอร AC ของคุณ:
• หามเชื่อมตออแดปเตอรนี้กับอุปกรณอื่น
• หามเหยียบสายไฟหรือวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากทับบนอแดปเตอร ใหเดินสาย
ไฟและสายเคเบิลอื่นๆ ใหหางจากทางเดิน
• เมื่อถือสายไฟออก หามดึงที่สายไฟแตใหดึงที่ตัวปลั๊ก
• อัตรากระแสไฟฟารวมของอุปกรณที่เชื่อมตอไมควรเกินจากอัตรากระแส
ไฟฟาของสายไฟหากคุณใชสายตอ นอกจากนี้ อัตรากระแสไฟฟารวมของ
อุปกรณทั้งหมดที่เสียบอยูกับเตาเสียบติดผนังเดียวกัน ไมควรเกิน
อัตรากระแสไฟฟาของฟวส
การทําความสะอาดและการซอมแซม
เมื่อทําความสะอาดคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
2. ถอดอแดปเตอร AC ออก
3. ใชผานุมหมาด หามใชสารทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรือเปนละออง
หากคุณทําคอมพิวเตอรของคุณหลนหรือการแสดงผลเสียหาย หรือทํางานไม
ปกติ โปรดติดตอศูนยบริการ Predator ที่ผานการรับรองแลวซึ่งอยูใกลคุณที่
สุด
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ - 9
แ น ะ นํา เ กี่ ย ว กั บ โ น ต
บุ ค P R ED A T O R ข อ ง คุ ณ
หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอรตามภาพในคูมือการตั้งคา ตอไปนี้เปนวิธีการใช
งาน Predator คอมพิวเตอร ใหมของคุณ
หนาจอ
1
2
3
#
ไอคอน รายการ
รายละเอียด
กลองเว็บแคมสําหรับระบบการสื่อสารดวย
วิดีโอ
1
เว็บแคม
2
ไมโครโฟน
ไมโครโฟนดิจต
ิ อลสเตอริโอในตัวสําหรับ
การบันทึกเสียง
3
หนาจอ
แสดงผลการทํางานของคอมพิวเตอร
ไฟที่อยูถัดจากเว็บแคมแสดงวาเว็บแคม
กําลังทํางานอยู
10 - แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ
คียบอรด
4
1
5
2
3
#
ไอคอน รายการ
รายละเอียด
พื้นที่ที่ทําเครื่องหมายไวจะมีความไวตอ
การสัมผัส
1
ทัชแพดแบบก
ระจก
2
คียบอรด
3
ลําโพง
เอาทพุทสเตอริโอ
4
ระบบระบาย
อากาศ
ชวยปรับใหคอมพิวเตอรเย็นลง
แตะสองครั้งในพื้นที่ที่ทําเครื่องหมาย
ไว เพื่อดําเนินการคลิกซาย
แตะโดยใชสองนิ้ว เพื่อดําเนินการคลิกขวา
เพื่อปอนขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรของคุณ
โปรดดู "การใชงานคียบอรด" ในหนา 14
หามปดหรือขวางชองที่เปดอยูนี้
ตัวแสดงพลังงาน ระบุสถานะการเปดใชงานคอมพิวเตอร
แสดงถึงสถานะแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร
5
ตัวแสดงระดับ
แบตเตอรี่
ไฟสวางเปนสีเหลืองอําพัน ในระหวาง
ชารจแบตเตอรี่
ไฟสวางเปนสีน้ําเงิน เมื่อชารจแบตเตอรี่
เต็มแลว (โดยมีการเสียบปลัก
๊ อะแดปเต
อร AC ไว)
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ - 11
มุมมองดานซาย
1
#
2
3
ไอคอน รายการ
4 56
รายละเอียด
1
สล็อตล็อค
Kensington
เชื่อมตอเขากับระบบล็อคความปลอดภัยที่
สามารถใชงานรวมกันไดกับ Kensington
2
ระบบระบาย
อากาศ
ชวยปรับใหคอมพิวเตอรเย็นลง
3
ถอดฝาปดออกเพื่อเชื่อมตออุปกรณ USB
พอรต USB แบบมี
ขนาดเล็ก เชน ตัวรับสัญญาณแปน
ฝาปด
พิมพ / เมาสระบบไรสาย
4
พอรต USB
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB
5
แจ็คชองตอไมค
เชื่อมตอเขากับไมโครโฟนภายนอกสําหรับ
การบันทึกเสียง
6
ชองเสียบหูฟง/
ลําโพง
เชื่อมตออุปกรณออดิโอ (เชน ลําโพง,
หูฟง)
หามปดหรือขวางชองที่เปดอยูนี้
ขอมูล USB 3.0
•
•
•
•
พอรตที่สามารถใชงานรวมกับ USB 3.0 ไดเปนสีน้ําเงิน
เขากันไดกับ USB 3.0 และอุปกรณรุนกอนหนา
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใชอุปกรณ USB 3.0 ที่ไดรับการรับรอง
กําหนดตามมาตรฐาน USB 3.0 (SuperSpeed USB)
มุมมองดานขวา
1
#
1
ไอคอน รายการ
ปุมพาวเวอร
23 4
5
รายละเอียด
เปดและปดคอมพิวเตอร
12 - แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ
#
ไอคอน รายการ
รายละเอียด
2
พอรต USB
Type-C /
Thunderbolt 3
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB ดวยตัวเชื่อม
ตอ USB Type-C
รองรับการแสดงผลสําหรับ
Thunderbolt™ 3 และการแสดงผล
3
พอรต USB ที่
สามารถชารจได
แมเมื่อปดเครื่อง
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB
4
พอรต Ethernet
(RJ-45)
5
ระบบระบาย
อากาศ
เชื่อมตอเครือขาย Ethernet
10/100/1000
ดึงฝาปดลงเพื่อเปดพอรตทั้งหมด
ชวยปรับใหคอมพิวเตอรเย็นลง
หามปดหรือขวางชองที่เปดอยูนี้
ขอมูล USB Type-C
•
•
•
•
USB 3.1 Gen 2 พรอมความเร็วในการถายโอนสูงถึง 10 Gbps
สนับสนุนเอาตพุตเสียง/วิดีโอ DisplayPort™
สามารถใชงานรวมกันไดกับ Thunderbolt™ 3
มีการจายไฟสูงถึง 3 A ที่ 5 V DC สําหรับการชารจผาน USB
มุมมองดานหลัง
1
2 3 4
#
ไอคอน รายการ
รายละเอียด
1
ระบบระบาย
อากาศ
ชวยปรับใหคอมพิวเตอรเย็นลง
2
พอรตจอแสดงผล
เชื่อมตอเขาอุปกรณจอแสดงผลโดยใชอิน
ตอพวง
เทอรเฟส DisplayPort ความละเอียดสูง
(DisplayPort)
หามปดหรือขวางชองที่เปดอยูนี้
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Predator ของคุณ - 13
#
ไอคอน รายการ
รายละเอียด
3
พอรต HDMI
รองรับการเชื่อมตอระบบวิดีโอดิจต
ิ อล
ความละเอียดสูง
4
แจ็ค DC-in
เชื่อมตอกับอแดปเตอร AC
มุมมองดานลาง
1
#
1
2
2
ไอคอน รายการ
ระบบระบาย
อากาศ
รูรีเซ็ตแบตเตอรี่
รายละเอียด
ชวยปรับใหคอมพิวเตอรเย็นลง
หามปดหรือขวางชองที่เปดอยูนี้
การกระทําเชนนี้เทียบเทากับการถอด
แบตเตอรี่ออกและติดตั้งใหม
เสียบคลิปหนีบกระดาษลงในรูแลวกดคาง
เปนเวลาสี่วินาที
14 - การใชงานคียบอรด
กา รใช ง านคี ย บอร ด
คียบอรดมีปุมแบบเต็มขนาดและปุมตัวเลขแยกจากกัน โดยแยกปุม
เคอรเซอร ล็อค Windows ฟงกชั่น และปุมพิเศษไวตางหาก
ปุมล็อค
คียบอรดมีปุมล็อคซึ่งคุณสามารถใชเพื่อเปดและปดฟงกชน
ั การทํางานของ
แปนพิมพได
ปุมล็อค
รายละเอียด
Caps Lock
เมื่อ Caps Lock เปดอยู การพิมพตัวอักษรทั้งหมดจะ
เปน การยกแคร
Num Lock
เมื่อ Num Lock เปดอยู ปุมตัวเลขจะอยูในโหมดตัว
เลข ฟงกชั่นหลักอยางเครื่องคิดเลข (พรอมเครื่องหมาย
การใชงานทางคณิต +, -, *, และ /) ใชโหมดนี้เมื่อคุณ
ตองการที่จะทําการปอนขอมูลตัวเลขจํานวนมาก
Scroll Lock
Fn + F12
เมื่อเปด Scroll Lock หนาจอจะเลื่อนขึ้นหรือลงครั้งละหนึ่ง
บรรทัดเมื่อคุณกดปุมลูกศรขึ้นหรือลง Scroll Lock ไม
สามารถทํางานไดกับแอพพลิเคชั่นบางตัว
ฮอตคีย
คอมพิวเตอรจะมีฮอตคียหรือชุดแปนกดเพื่อเขาใชงานสวนควบคุมตาง ๆ ของ
คอมพิวเตอร เชน ความสวางของหนาจอและระดับเสียง
เพื่อเปดใชงานฮอตคีย ใหกดปุม Fn คางเอาไวกอนที่จะกดปุมอื่นในชุดคียลัด
ฮอตคีย
ไอคอน ฟงกชั่น
รายละเอียด
Fn + F3
โหมดเครื่องบิน
เปด / ปด อุปกรณเครือขายของ
คอมพิวเตอร
Fn + F4
โหมดสลีป
ตั้งคอมพิวเตอรใหอยูในโหมด
สลีป
สวิตชเปดปด
จอแสดงผล
สลับเอาทพุทจอแสดงผล
ระหวางหนาจอแสดงผล,
จอแสดงผลภายนอก (หาก
เชื่อมตออยู) และทั้งสองชนิด
Fn + F5
การใชงานคียบอรด - 15
ฮอตคีย
ไอคอน ฟงกชั่น
รายละเอียด
ปดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อ
ประหยัดพลังงาน กดปุมใดก็ได
เพื่อเปดหนาจอกลับมาอีกครั้ง
Fn + F6
ปดการแสดงผล
Fn + F7
สวิตชเปดปดแปน
เปดและปดทัชแพดที่มีในตัว
สัมผัส
Fn + F8
สวิตชเปดปด
ลําโพง
Fn + F9
ปุมสลับเปดปดไฟ
เปดหรือปดไฟสองคียบอรด
สองแปนพิมพ
เปดและปดลําโพง
Fn + F12
Scr Lk
Scroll Lock
เปดหรือปด Scroll lock
Fn + Del
Ins
Insert
เปดหรือปดใช Insert
Fn +
เพิ่มความสวาง
เพิ่มความสวางของหนาจอ
Fn +
ลดความสวาง
ลดความสวางของหนาจอ
Fn +
เพิ่มเสียง
เพิ่มระดับเสียง
Fn +
ลดเสียง
ลดระดับเสียง
Fn + Home
เลน/หยุดเลน
เลนหรือหยุดเลนไฟลมีเดียชั่ว
คราว
Fn + Pg Up
หยุด
หยุดการเลนไฟลมีเดีย
Fn + Pg Dn
กอนหนา
กลับสูไฟลมีเดียกอนหนา
Fn + End
ถัดไป
ไปสูไฟลมีเดียถัดไป
ปุม Windows
คียบอรดจะมีปุมสองปุมที่ทําหนาที่เปนฟงกชั่นจําเพาะของ Windows
ปุม
รายละเอียด
ปุม Windows
กดที่ปุมเพื่อกลับไปที่หนาจอ [Start] (เริ่ม) หรือ
กลับไปยังแอพพลิเคชั่นที่เปดลาสุด
ปุมนี้ยังสามารถใชรวมกับปุมอื่นเพื่อการใชงาน
พิเศษ โปรดตรวจสอบวิธีใชของ Windows
ปุมแอพพลิเคชัน
่
ปุมนี้มีหนาที่เหมือนกับการคลิกขวา; ซึ่งเปนการ
เปดเมนูบริบทของแอพพลิเคชั่น
16 - ทัชแพดแบบกระจก
ทั ช แ พ ด แ บ บ ก ร ะ จ ก
แผงใสเหนือแปนพิมพคอมพิวเตอรของคุณประกอบดวยทัชแพดที่มีความแมน
ยําและไวตอการสัมผัส
พื้นที่ที่อยูดานในเสนสี่เสนบนแผงจะมีปฏิกริ ิยากับการแตะและการเลื่อนนิ้ว
การใชแปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูง
ทัชแพดควบคุมลูกศร (หรือ 'เคอรเซอร') บนหนาจอ เมื่อคุณเลื่อนนิ้วไปมา
บนทัชแพด เคอรเซอรจะขยับตามการเคลื่อนไหวของคุณ
แปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูงไดรับการออกแบบมาเพื่อสรางเสริมประสบการณ
ใชงานทัชแพดที่มีเอกลักษณ ใชงานไดราบรื่น และมีความแมนยํา
หมายเหตุ
ทัชแพดนี้มีความไวตอการเคลื่อนไหวของนิว้ ดังนั้น การสัมผัสเพียงเบาๆ จะใหการ
ตอบสนองที่ดีกวา โปรดรักษาทัชแพดนี้และนิ้วของคุณใหแหงและสะอาด
หมายเหตุ
แปนสัมผัสที่มค
ี วามแมนยําสูงประกอบดวยคุณลักษณะซึ่งชวยในการตรวจจับ และ
ปองกันการใชงานที่เกิดขึ้นอยางไมตั้งใจ เชน การแตะเขาโดยไมไดตั้งใจ วิธีการใช
งาน และการเคลื่อนไหวของตัวชี้
ทัชแพดแบบกระจก - 17
ลักษณะการใชงานบนทัชแพด
แอพพลิเคชันโดยสวนใหญจะสนับสนุนทาทางการสัมผัสทัชแพด อยางไรก็
ตาม แอพพลิเคชันบางรายการอาจไมสนับสนุนบางทาทาง:
การเลื่อนโดยใชนิ้วเดียว
เลื่อนนิ้วของคุณไปบนทัชแพด เพื่อเลื่อนเคอรเซอร
กด หรือ แตะดวยนิ้วเดียว
ใชนิ้วของคุณแตะทัชแพดเบาๆ เพื่อดําเนินการ 'คลิก' ซึง่ จะเปนการ
เลือก หรือเริ่มรายการ แตะซ้ําเร็วๆ เพื่อทําการแตะสองครั้ง หรือ 'ดับ
เบิ้ลคลิก'
การกดดวยสองนิ้ว
แตะที่ทัชแพดเบาๆ ดวยสองนิ้ว เพื่อดําเนินการ 'คลิกขวา' ใน
แอพพลิเคชันสวนใหญ การดําเนินการเชนนี้จะเปนการเปดเมนู
เนื้อหาสําหรับรายการที่เลือกไว
การเลื่อนโดยใชสองนิ้ว
เลื่อนดูเว็บเพจ เอกสาร และรายการเลนอยางรวดเร็ว โดยวางสองนิ้
ไวบนทัชแพดและเลือ
่ นทั้งสองนิ้วไปยังทิศทางใดๆ ที่ตองการ
การรวบดวยสองนิ้ว
ซูมภาพถายเขาและออก แผนที่ และเอกสารอยางรวดเร็ว โดยใชนิ้ว
โปงและนิ้วชี้
การกดดวยสามนิ้ว
แตะเบาๆ ที่ทัชแพดดวยสามนิ้ว เพื่อเปด Cortana (หาก
คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุน Cortana) หรือเปด [Action Center]
(ศูนยปฏิบัติการ) (หากคอมพิวเตอรของคุณไมสนับสนุน Cortana)
การปดดวยสามนิ้ว
ปดขามทัชแพดดวยสามนิ้ว
• ปดขึ้นดานบนเพื่อเปด [Task View] (มุมมองงาน) ยายเคอรเซอร
ไปเหนือหนาตาง และแตะที่ทัชแพดเพื่อเลือกหนาตางนั้น หรือ
ปดลงดานลางเพื่อออกจาก [Task View] (มุมมองงาน)
• ปดลงเพื่อยอหนาตางที่เปดไวทั้งหมด และแสดง [Desktop]
(เดสกท็อป) ปดขึ้นดานบนเพื่อเรียกคืนหนาตางที่ยอใหเล็กลงไว
• ปดไปทางซายหรือขวาเพื่อสลับระหวางหนาตางที่เปดไว
18 - ทัชแพดแบบกระจก
การเปลี่ยนการตั้งคาของทัชแพด
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาของทัชแพดใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของ
คุณ โปรดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ในถาดไอคอนที่อยูมุมลางขวาของหนาจอ ใหเลือกไอคอน [Notifications]
(การแจงเตือน) เพื่อเปดแผง [Notifications] (การแจงเตือน)
2. เลือก [All settings] (การตั้งคาทั้งหมด)
3. เลือก [Devices] (อุปกรณ) > [Mouse & touchpad] (เมาสและ
แปนพิมพ)
ทัชแพดแบบกระจก - 19
4. คุณสามารถปรับการตั้งคาเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของคุณ
ไดแลวในขณะนี้ คุณสามารถปรับสําหรับการใชดวยมือซายหรือมือขวา ให
ปดใชทัชแพดหากคุณตองการใชเมาส หรือตั้งคาดีเลยเพื่อไมใหเคอรเซอร
เลื่อนไปมา หากอุงมือของคุณแตะทัชแพดโดยไมไดตั้งใจ ในระหวางทํา
งาน เลื่อนลงเพื่อดูการตั้งคาเพิ่มเติม
20 - การเรียกคืน
ก า ร เ รี ย ก คื น
หากคุณมีปญหากับคอมพิวเตอรของคุณ และคําถามที่ถามบอย (ดู มีคําถาม
หรือไม? ในหนา 60) ไมสามารถชวยได คุณสามารถกูคืนคอมพิวเตอรของ
คุณได
สวนนี้อธิบายถึงเครื่องมือการกูคืนที่สามารถเลือกใชไดบนคอมพิวเตอรของ
คุณ Predator มี Acer Care Center ใหบริการ ซึ่งชวยใหคุณสามารถรีเซ็ตพีซี
ของคุณ รีเฟรชพีซี หรือสรางการสํารองขอมูลคาเริ่มตนจากโรงงานได
หมายเหตุ
Acer Care Center สามารถใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ Windows ที่ติดตั้งไวกอน
หนาเทานั้น
สิ่งสําคัญ
เราขอแนะนําใหคุณสราง [Factory Default Backup] (การสํารองขอมูลจาก
โรงงาน) ในทันทีที่เปนไปได ในบางสถานการณ การกูคืนเต็มรูปแบบอาจจํา
เปนตองใชการสํารองขอมูลสําหรับกูคืนดวย USB
การสรางการสํารองขอมูลคาเริ่มตนจากโรงงาน
การสํารองขอมูลจะชวยใหคุณสามารถสํารองขอมูลระบบปฏิบัติการ
แอพพลิเคชันที่ติดตั้งไว และขอมูลของคุณไดอยางรวดเร็วและงายดาย
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอปทั้งหมด) จากนั้น
Predator เลือก Predator Recovery Management ในรายการ
แอพพลิเคชัน Predator
หมายเหตุ
เนื่องจากการสํารองขอมูลเพื่อการกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยางนอย 8 GB
หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB ที่มีความจุ 16 GB หรือมากกวา
การเรียกคืน - 21
2. เลือกแท็บ [Backup] (การสํารองขอมูล) และคลิกที่ [Get started] (เริ่ม
ตนใชงาน) สําหรับ [Create Factory Default Backup] (สรางการสํารอง
ขอมูลจากโรงงาน) เพื่อเปดหนาตาง [Recovery Drive] (ไดรฟการกูคืน)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเลือก [Backup system files to the
recovery drive] (การสํารองขอมูลไฟลระบบไปยังไดรฟการกู
คืน) แลว และคลิกที่ [Next] (ถัดไป)
22 - การเรียกคืน
4. เสียบไดรฟ USB และรอจนกระทั่งพีซีตรวจพบไดรฟ USB และจากนั้น คลิ
กที่ [Next] (ถัดไป)
• เนื่องจากการสํารองขอมูลเพือ
่ การกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยาง
นอย 8 GB หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB ที่มค
ี วาม
จุ 16 GB หรือมากกวา
5. รายการทั้งหมดบนไดรฟจะถูกลบ คลิกที่ [Create] (สราง) เพื่อดําเนิน
การตอ
6. คุณจะพบหนาจอความคืบหนาในการสํารองขอมูลปรากฏขึ้น
7. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
8. หลังการสรางขอมูลสํารองเรียกคืน คุณสามารถเลือกเพื่อลบขอมูลการเรียก
คืนนี้บนคอมพิวเตอรของคุณได หากคุณลบขอมูลนี้ คุณจะสามารถใช
เฉพาะขอมูลสํารองเรียกคืนนี้เพื่อเรียกคืนคอมพิวเตอร หากคุณลบหรือทํา
ไดรฟ USB นี้สูญหาย คุณจะไมสามารถกูคอมพิวเตอรของคุณได
9. ถอดไดรฟ USB และทําฉลากติดใหชัดเจน
สิ่งสําคัญ
เขียนฉลากใหมีเอกลักษณ และมีรายละเอียดของการสํารองขอมูลให
ครบ เชน 'Windows Recovery Backup' ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเก็บขอมูล
สํารองไวในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจําได
การเรียกคืน - 23
การสํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ LAN ของ
คุณ
สํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ LAN ของคุณ คุณสามารถใชการสํารอง
ขอมูลเหลานี้ในการติดตั้งไดรเวอรระบบไรสายและ LAN หากคุณมีการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการอื่น
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอปทั้งหมด) จากนั้น
Predator เลือก Predator Recovery Management ในรายการ
แอพพลิเคชัน Predator
2. เลือกแท็บ [Backup] (การสํารองขอมูล) และคลิกที่ [Get started] (เริ่ม
ตนใชงาน) สําหรับ การสํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ LAN เลือก
โฟลเดอรเพื่อบันทึกไดรเวอรของคุณ และเลือก [OK] (ตกลง)
การเรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ
[Recovery Management] (การจัดการการกูคืน) จะชวยใหคุณสามารถเรียก
คืนคอมพิวเตอรของคุณกลับไปยังสถานะตามคาเริ่มตนไดอยางรวดเร็วและงาย
ดาย คุณสามารถเลือกจัดเก็บหรือลบไฟลของคุณกอนทําการติดตั้ง Windows
ใหมอีกครั้ง
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และจัดเก็บไฟลของฉัน
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอปทั้งหมด) จากนั้น
Predator เลือก Predator Recovery Management ในรายการ
แอพพลิเคชัน Predator
2. เลือกแท็บ [Restore] (การเรียกคืน) และคลิกที่ [Get started] (เริ่มตน
ใชงาน) เพื่อ [Choose an option] (เลือกตัวเลือก)
24 - การเรียกคืน
3. เลือก [Keep my files] (จัดเก็บไฟลของฉัน) เพื่อรีเฟรชพีซีของ
คุณ และติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณใหมอีกครั้ง โดยไมมีการลบไฟลสวน
ตัวของคุณ คลิกที่ [Next] (ถัดไป) เพื่อดําเนินการตอ
สิ่งสําคัญ
หากคุณมีแอพพลิเคชันที่ติดตั้งไวบนพีซีของคุณ จะมีการลบออกทั้งหมด
4. การรีเซ็ตพีซีจะเปนการติดตั้ง Windows ใหมอีกครั้ง เปลีย
่ นการตั้งคากลับ
เปนคาเริ่มตนจากโรงงาน และลบแอพพลิเคชันและโปรแกรมที่มีการติดตั้ง
ไวลวงหนาทั้งหมด โดยไมมีการลบไฟลสวนตัวของคุณ คลิกที่ [Reset]
(รีเซ็ต) เพื่อดําเนินการตอ
5. ระบบจะแสดงความคืบหนาในการรีเซ็ตขึ้นบนหนาจอ จะมีการปดหนาจอใน
ระหวางกระบวนการรีเซ็ต
6. จะมีการเปดหนาจออีกครั้งเมื่อทําการติดตั้ง Windows พีซีของคุณจะมีการรี
สตารทหลายครั้งในระหวางกระบวนการรีเซ็ต
7. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
8. เมื่อกระบวนการรีเซ็ตพีซีของคุณเสร็จสมบูรณ จะมีการรีเซ็ต Windows
กลับคืนเปนการตั้งคาตามคาเริ่มตนจากโรงงาน โดยไมมีการลบไฟลสวนตัว
ของคุณออก
การเรียกคืน - 25
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และลบขอมูลทั้งหมด
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอปทั้งหมด) จากนั้น
Predator เลือก Predator Recovery Management ในรายการ
แอพพลิเคชัน Predator
2. เลือกแท็บ [Restore] (การเรียกคืน) และคลิกที่ [Get started] (เริ่มตน
ใชงาน) เพื่อ [Choose an option] (เลือกตัวเลือก)
3. เลือก [Remove everything] (ลบขอมูลทั้งหมด) เพื่อรีเซ็ตพีซีของ
คุณกลับคืนคาเริ่มตนจากโรงงาน กระบวนการนี้จะทําการติดตั้งระบบปฏิบัติ
การของคุณใหมอีกครั้ง และลบไฟลสวนตัวของคุณ แอพพลิเคชัน และการ
ตั้งคาของคุณทั้งหมดออก
4. เลือก [Just remove my files] (เพียงลบไฟลของฉันออก) หากคุณ
ตองการคงระบบคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่งจะเร็วกวา แตปลอดภัยนอย
กวา อาจยังคงสามารถกูคืนไฟลไดโดยใชโปร
26 - การเรียกคืน
แกรมการกูคืนไฟลเลือก [Remove files and clean the drive]
(ลบไฟล และลางไดรฟ) หากคุณไมตองการคงระบบคอมพิวเตอรของ
คุณแลว กระบวนการนี้จะใชเวลานานกวา แตจะปลอดภัยมากกวา
คําเตือน
การเลือก "[Remove files and clean the drive] (ลบไฟล และลางไดรฟ)"
จะเปนการลบไฟลสวนตัวและบัญชีของคุณทั้งหมดออก พรอมทั้งไดรเวอรที่มี
อยูเ ดิม ซึ่งอาจมีผลตอการติดตั้ง Windows ของคุณ
5. คลิกที่ [Reset] (รีเซ็ต) เพื่อดําเนินการตอ
6. ระบบจะแสดงความคืบหนาในการรีเซ็ตขึ้นบนหนาจอ จะมีการปดหนาจอใน
ระหวางกระบวนการรีเซ็ต
7. จะมีการเปดหนาจออีกครั้งเมื่อทําการติดตั้ง Windows พีซีของคุณจะมีการรี
สตารทหลายครั้งในระหวางกระบวนการรีเซ็ต
8. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
9. เมื่อกระบวนการรีเซ็ตพีซีของคุณเสร็จสมบูรณ Windows จะใชการตั้งคา
ตามคาเริ่มตนจากโรงงาน
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth - 27
กา รใช ง า น ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ B L U E T O O T H
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ชวยใหคุณสามารถสงถายขอมูลไดแบบไรสายผาน
ระยะทางใกลๆ ระหวางอุปกรณประเภทตางๆ อุปกรณที่เปดใชงาน Bluetooth
ไดนั้นมีทั้งคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต ชุดหูฟงไรสาย และคียบอรด
เพื่อใชงาน Bluetooth คุณตองแนใจวามีสิ่งเหลานี้:
1. Bluetooth ถูกเปดใชงานอยูบนอุปกรณทั้งสองตัว
2. อุปกรณของคุณนั้นไดรับการ "จับคู" (หรือเชื่อมตอ)
การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth
จะตองเปดใชงาน Bluetooth บนอุปกรณทั้งสองตัว สําหรับคอมพิวเตอรของ
คุณ การทํางานนี้อาจเปนสวิตชภายนอก เปนการตั้งคาซอฟทแวร หรือเปดดอง
เกิ้ล Bluetooth แยกตางหากที่เสียบเขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอร (หาก
ไมมีอแดปเตอร Bluetooth ภายนอกใหใชงาน)
หมายเหตุ
โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณของคุณเพื่อระบุวิธีการเปดอแดปเตอร Bluetooth ของ
อุปกรณนั้นๆ
เปดใชงาน Bluetooth และเพิ่มอุปกรณ
อุปกรณใหมทุกชิน
้ จะตองไดรับการ “จับคู” กับอแดปเตอร Bluetooth ของ
คอมพิวเตอรเสียกอน นั่นหมายถึงอุปกรณนั้นตองไดรับการอนุญาตเพื่อวัตถุ
ประสงคดานความปลอดภัย คุณตองการทําการจับคูเพียงแคครั้งเดียวเทา
นั้น หลังจากนั้น เพียงแคทําการเปดอแดปเตอร Bluetooth ของอุปกรณทั้ง
สองก็จะเปนการเชือ
่ มตออุปกรณเขาดวยกัน
ตามคาเริ่มตน Bluetooth บนคอมพิวเตอรของคุณจะถูกปดใชงานอยู เพื่อเปด
ใชงานของอแดปเตอร Bluetooth ของคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. กด ปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows >
[Settings] (การตั้งคา) > [Devices] (อุปกรณ) > [Bluetooth]
(Bluetooth) และคลิกที่ปุมสลับภายใต [Bluetooth] (Bluetooth)
เพื่อเปด/ปดใชงาน
2. คอมพิวเตอรของคุณจะเริ่มการคนหาอุปกรณโดยอัตโนมัติ รวมทั้งยังทําให
อุปกรณอื่นสามารถมองเห็นได
28 - การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
3. เลือกอุปกรณซึ่งคุณตองการจับคูจากรายการอุปกรณที่คนพบ และ
เลือก [Pair] (จับคู)
4. จะมีรหัสแสดงอยูบนคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่งควรจะตรงกับรหัสที่แสดงอยู
บนอุปกรณ เลือก [Yes] (ใช) จากนั้น ใหยอมรับการจับคูจากอุปกรณของ
คุณ
หมายเหตุ
อุปกรณบางตัวที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในเวอรชั่นที่ต่ํากวา จะขอใหอุปกรณทั้ง
สองปอนรหัส PIN ในกรณีที่อุปกรณเครื่องใดเครื่องหนึ่งไมมท
ี ี่ปอนขอมูล (เชนชุดหู
ฟง) รหัสผานจะเปนฮารดโคดที่อยูในตัวอุปกรณ (โดยทั่วไปแลวจะเปน "0000"
หรือ "1234") ดูคูมือผูใชของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
คุณยังสามารถปอนการตั้งคา Bluetooth โดยการเลือกไอคอน [Notifications]
(การแจงเตือน) ที่มุมขวาลางของหนาจอ เพื่อเปดแผงหนาตาง [Notifications]
(การแจงเตือน) คุณสามารถเปดหรือปดใชงาน Bluetooth ไดจากที่นี่ หรือคลิ
กขวาที่ [Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to settings] (ไปที่ การตั้ง
คา) เพื่อปอนการตั้งคา Bluetooth
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต - 29
ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ อิ น เ ท อ ร เ น็ ต
บทนี้วาดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทการเชื่อมตอ และขั้นตอนการเชือ
่ มตอ
เขาอินเทอรเน็ต สําหรับรายละเอียดขอมูล โปรดดูที่ การเชื่อมตอเครือ
ขาย ในหนา 74
คุณลักษณะเครือขายในตัวคอมพิวเตอรของคุณชวยใหคุณสามารถเชือ
่ มตอ
คอมพิวเตอรของคุณเขาอินเทอรเน็ตไดอยางงายดาย
กอนอื่น ในการเชือ
่ มตอเขาอินเทอรเน็ตจากที่บาน คุณจะตองลงทะเบียนเพื่อ
ขอรับบริการอินเทอรเน็ตจาก ISP (ผูใหบริการอินเทอรเน็ต) -- โดยปกติแลว
คือบริษัทที่ใหบริการโทรศัพทหรือสายเคเบิล -- ซึ่งจะตองไปที่บานหรือสํานัก
งานของคุณเพื่อติดตั้งบริการอินเทอรเน็ต ISP จะติดตั้งกลองขนาดเล็ก อาจ
เปนเราทเตอรหรือโมเด็ม ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ตได
การเชื่อมตอเขาเครือขายไรสาย
การเชื่อมตอเขา LAN แบบไรสาย
LAN แบบไรสาย (หรือ WLAN) คือ เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย ที่สามารถ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรอยางนอยสองเครื่องโดยไมตองใชสาย เมื่อเชื่อมตอ
เขา WLAN แลว คุณจะสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได คุณยังสามารถแบงปน
ไฟล อุปกรณอื่นๆ และแมแตการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของคุณเอง
ตามคาเริ่มตน จะมีการเปดใชการเชื่อมตอแบบไรสายสําหรับคอมพิวเตอรของ
คุณไว และ Windows จะตรวจจับและแสดงรายการเครือขายที่พรอมใชงาน
ระหวางการตั้งคา เลือกเครือขายของคุณและปอนรหัสผานหากจําเปน
คําเตือน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจเปนสิ่งตองหาม จะตองปด
สวิตชอุปกรณไรสายทั้งหมดกอนขึ้นเครื่องบินและระหวางการขึ้นบิน เนื่อง
จากอุปกรณเหลานั้นอาจเปนอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน ขัดขวาง
การสื่อสาร และอาจขัดตอกฎหมาย คุณสามารถเปดใชอุปกรณไรสายสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณเมื่อไดรับแจงโดยลูกเรือวาสามารถทําไดอยางปลอดภัย
แลวเทานั้น
Predator คอมพิวเตอรโนตบุคมีปุมลัดสําหรับ โหมดเครื่องบิน ที่จะเปดหรือปด
การเชื่อมตอเครือขาย คุณสามารถใชตัวเลือกการจัดการเครือขายในการ
เปด/ปดใชเครือขายไรสายของคุณ หรือควบคุมวาจะแบงปนอะไรบางบนเครือ
ขาย
30 - การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ในการการเชือ
่ มตอเครือขายไรสาย โปรดดําเนินการตามขั้นตอนดานลาง
1. ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีเราเตอร/จุดเขาใชงานระบบไรสายและการเชื่อม
ตออินเทอรเน็ตปจจุบันของคุณผาน ISP ที่คุณเลือกไว จดชื่อและรหัสผาน
เครือขายไรสายไว (หากจําเปน) หากคุณกําลังทําการเชื่อมตอเขาเครือขาย
สาธารณะ (เชน ในรานกาแฟ) ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีชื่อของเครือขาย
ไรสายนั้น
หมายเหตุ
โปรดอางถึง ISP ของคุณ หรือเอกสารของเราทเตอรสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ต
2. ในถาดไอคอนที่อยูมุมลางขวาของหนาจอ ใหเลือกไอคอน [Notifications]
(การแจงเตือน) เพื่อเปดแผง [Notifications] (การแจงเตือน)
3. เลือก [All settings] (การตั้งคาทั้งหมด)
4. เลือก [Network & internet] (เครือขายและอินเทอรเน็ต)
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต - 31
5. ตรวจสอบใหแนใจวา Wi-Fi [On] (เปด) อยู และเลือก [Show
available networks] (แสดงเครือขายที่สามารถเลือกใชงานได)
6. คุณจะเห็นรายชื่อเครือขายไรสายที่สามารถเลือกใชงานได เลือกรายการที่
คุณตองการใช
32 - การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
7. เมื่อคุณเลือกเครือขายไรสายแลว ใหเลือก [Connect] (เชื่อมตอ)
8. หากจําเปน ใหปอนรหัสผานของเครือขาย
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต - 33
การเชื่อมตอดวยสายเคเบิล
คุณสมบัติของเครือขายทีต
่ ิดตั้งไวในตัว
หากคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตเครือขาย ใหเสียบปลายดานหนึ่งของสาย
เคเบิลเครือขายเขากับพอรตเครือขายบนคอมพิวเตอรของคุณ และปลายอีก
ดานหนึ่งเขากับพอรตบนเราทเตอรของคุณ (โปรดดูภาพดานลาง) จากนั้น คุณ
พรอมที่จะออนไลนแลว
การเชื่อมตอเขาเครือขายเซลลูลาร
หากอมพิวเตอรของคุณมีสล็อตสําหรับซิม คุณสามารถเชื่อมตอเขาอินเทอร
เน็ตโดยใชเครือขายโทรศัพทมือถือ เพื่อจะทําสิ่งนี้ได คุณตองมีซิมการดที่เขา
กันได และมีการทําสัญญาบริการขอมูลกับผูใหบริการโทรศัพทมือถือของ
คุณ ติดตอผูใหบริการโทรศัพทมือถือของคุณสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการเชือ
่ มตอเขาอินเทอรเน็ตโดยใชเครือขายเซลลูลาร
34 - PredatorSense
PREDATORSENSE
PredatorSense ชวยใหคุณสามารถโอเวอรคล็อกโปรเซสเซอร และควบคุม
การทํางานของพัดลม
และยังควบคุมโปรไฟลไฟสองสวาง เพื่อเปดหรือปดใชคียติด และเพื่อตรวจ
สอบโหลดของระบบ
หนาจอหลักของ PredatorSense
หนาจอหลักจะแสดงภาพรวมเกี่ยวกับอุณหภูมิและความเร็วของพัดลม คุณยัง
สามารถเปลีย
่ นแปลงการทํางานของพัดลม ใหเลือกโปรไฟลไฟสองสวาง
(ดู การสรางโปรไฟลไฟสองสวาง ในหนา 36) และเปลี่ยนแปลงระดับการ
โอเวอรคล็อก (ดู การโอเวอรคล็อก ในหนา 37)
หมายเหตุ
ความเร็วและความถี่จะแสดงไวในรายการอาจแตกตางกันออกไป โดยขึ้นอยูกับการ
กําหนดคาคอมพิวเตอรของคุณ และเอาตพุตกําลังไฟของ GPU
การตั้งคา PredatorSense
คลิกที่ไอคอน [Settings] (การตั้งคา) เพื่อ
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรับระบบ Predator
ของคุณ คุณสามารถปดใชงานคียติด หรือ
แปน Windows และเมนู และเปลีย
่ นแปลงหนวย
อุณหภูมิ
PredatorSense - 35
การปรับไฟสองดานหลังแปนพิมพ
เลือก [Lighting] (ไฟสองสวาง) เพื่อดูตัวเลือกไฟสองสวางสําหรับแปน
พิมพ
สีไฟสองดานหลังของแปนแตละแปนอาจเปลี่ยนแปลงไป: เลือกหนึ่ง
แปนหรือมากกวา (กด Ctrl คางไว และคลิกหรือลาก เพื่อเลือกแปน
หลายแปน) หรือเลือกชุดแปน (เชน WASD หรือแปนเคอรเซอร) จากรายการ
แบบดรอปดาวนที่มุมบนขวา เลือกสีจากตัวเลือกดานลางแปนพิมพ
ไฟสองสวางแบบไดนามิก
เลือก [Dynamic] (ไดนามิก) เพื่อดูชุดเอฟเฟกตไฟสองสวางแบบภาพ
เคลือ
่ นไหว
36 - PredatorSense
เอฟเฟกตแตละแบบจะแสดงภาพเคลื่อนไหวสําหรับสีไฟสองดานหลัง ซึ่งอาจ
เปนรูปแบบซ้ํา หรือทริกเกอรโดยการกดแปน
ไฟสองสวางพัดลม
เลือกแท็บ [Fan] (พัดลม) เพื่อควบคุมไฟสองสวางสําหรับพัดลมที่สามารถ
มองเห็นไดผานแผงเหนือแปนพิมพ
เปดหรือปดใชไฟสองสวาง หรือปรับสี และบันทึกไวในโปรไฟลไฟสองสวาง
การสรางโปรไฟลไฟสองสวาง
คุณสามารถสรางโปรไฟลสําหรับแผนผัง
ไฟสองสวาง และสลับโปรไฟลโดยใช
เมนูบนหนาหลัก หรือในหนา [Lighting]
(ไฟสองสวาง)
เลือก โปรไฟล จากรายการ [Lighting Profile] (โปรไฟลไฟสองสวาง)
ในการเพิ่มโปรไฟลใหม ใหปรับตัวเลือกไฟสองสวางกอน จากนั้น เลือก
[+ New profile] (+ โปรไฟลใหม) ปอนชือ
่ ใหมสําหรับโปรไฟล
ในการลบ เปลี่ยนชื่อ นําเขา หรือสงออกโปรไฟล ใหเลือก [Profile
Manager] (โปรแกรมจัดการโปรไฟล)
PredatorSense - 37
การโอเวอรคล็อก
GPU คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนการโอเวอรคล็อก คุณสามารถเปลี่ยนแปลง
ระดับการโอเวอรคล็อก โดยใชเมนูบนหนาหลัก หรือเลือก
แท็บ [Overclocking] (การโอเวอรคล็อก) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โดยสามารถเลือกไดสามระดับ: [Normal] (ปกติ) (ไมมีการโอเวอรคล็อก),
[Faster] (เร็วขึ้น) และ [Turbo] (เทอรโบ)
หากมีการตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร AC หรือหากไฟชารจแบตเตอรี่ต่ํา
กวา 30% จะมีการปดใชงานตัวเลือกโอเวอรคล็อก
หมายเหตุ
Acer จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดจากการโอเวอรคล็อก หาก
มีการใชเครื่องมือจากบุคคลที่สามในการโอเวอรคล็อก CPU หรือกราฟก นอกเหนือ
จาก PredatorSense
คําเตือน
ระบบนี้ไดรับการออกแบบใหสามารถสนับสนุนการโอเวอรคล็อกสําหรับ GPU
อยางไรก็ตาม การโอเวอรคล็อกอาจทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ หากคุณ
ประสบปญหาระบบไมมีเสถียรภาพ ใหปดเครื่องและรีสตารทระบบของ
คุณ โดยระบบจะรีสตารทโดยใชการตั้งคา [Normal] (ปกติ) ตามคาเริ่มตน
38 - PredatorSense
การควบคุมพัดลม
ใชการควบคุมพัดลมเพื่อปรับการดําเนินการของพัดลมสําหรับ CPU และ GPU
เปดใชงาน CoolBoost™ เพื่อเพิ่มความเร็วของพัดลมใหสูงกวาขีดจํากัดสูง
สุดตามปกติ เสริมแตงกําลังการระบายความรอน เมื่อมีการใชงานระบบหนัก
มาก
กําลังตรวจสอบ
ตรวจสอบหนา [Monitoring] (การตรวจสอบ) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและ
โหลดของโปรเซสเซอรและระบบ มีการแสดงขอมูลสําหรับ 120 นาทีลา
สุด เพื่อใหคุณสามารถติดตามสถานะสําหรับระบบของคุณ หลังดําเนินงาน
ตางๆ
Bluelight Shield - 39
BLUELIGHT SHIELD
สามารถเปดใชงาน Bluelight Shield ในการลดการปลอยแสงสีฟา จากหนาจอ
เพื่อปกปองดวงตาของคุณ
ในการกําหนดคา Bluelight Shield ใหคนหา ’Predator Quick Access’ ในเมนู
[Start] (เริ่ม) คุณสามารถสลับเปดหรือปด Bluelight Shield ไดจากที่นี่ และ
คุณสามารถเลือกจากสี่โหมดที่แตกตางกันเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของคุณ:
เลขที่ รายการ
1
2
3
4
รายละเอียด
ลดการปลอยแสงสีฟาออกจากหนาจอที่มี
[Low Reduction]
ไฟ LED สองสวางจากดานหลังลง 10% ถึง
(การลดคาระดับ ต่ํา)
25% สําหรับการปกปองระดับพื้นฐาน
[Medium Reduction] ลดการปลอยแสงสีฟาออกจากหนาจอที่มี
(การลดคาระดับ
ไฟ LED สองสวางจากดานหลังลง 26% ถึง
ปานกลาง)
45% เพื่อการปกปองดวงตาของคุณ
ลดการปลอยแสงสีฟา ออกจากหนาจอที่มี
[High Reduction]
ไฟ LED สองสวางจากดานหลังลง 46% ถึง
(การลดคาระดับ สูง)
65% สําหรับการปกปองสูงสุด
[Long Hour Mode]
เปนการปรับระดับมืออาชีพเพื่อลดการเมื่อยลา
(โหมดการใชงา นเปน
ของดวงตาหลังใชงานเปนระยะเวลานานมาก
เวลานาน)
หมายเหตุ
รายละเอียดขอมูลจําเพาะอาจแตกตางกันในแตละรุน
รักษาคอมพิวเตอรและขอมูล
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การตั้งคารหัสผาน
สิ่งที่คุณตองเตรียมเมื่อคุณเดินทาง
จะใชงานแบตเตอรี่ของคุณใหคุมคาไดอยางไร
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ - 41
ป ก ป อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง คุ ณ
คอมพิวเตอรของคุณคือการลงทุนที่มีคาและจําเปนตองเอาใจใสดูแล เรียนรูวิธี
การปกปองและดูแลคอมพิวเตอรของคุณ
คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่รวมถึงการล็อคฮารดแวรและ
ซอฟทแวร - โดยการใชระบบปองกันการขโมยและรหัสผาน
การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรมาพรอมกับสล็อตตัวล็อกนิรภัยของคอมพิวเตอรสําหรับระบบล็อค
ความปลอดภัย
พันสายล็อคคอมพิวเตอรเขากับวัตถุที่ไมสามารถเคลื่อนยายได เชน โตะหรือ
มือจับลิ้นชักที่ล็อคกุญแจ ใสตัวล็อคลงในรองบากและหมุนตัวล็อคไปยัง
ตําแหนงล็อค ในบางรุนอาจไมมีระบบล็อคนี้
การใชรหัสผาน
รหัสผานจะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต การ
ตั้งคารหัสผานจะเปนการสราง การปกปองในระดับที่หลากหลายมากขึ้นสําหรับ
คอมพิวเตอรและขอมูล:
• Supervisor Password จะปองกันการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาตสําหรับยูทิลิ
ตี้ BIOS เมื่อตั้งคาแลว คุณตองปอนรหัสผานเพื่อเขาถึงยูทิลิตี้ BIOS ดู การ
ตั้งคารหัสผาน ในหนา 43
• User Password จะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการใชงานที่ไมไดรับ
อนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้เขากับการตรวจสอบรหัสผานบนกระบวน
การบูตเครื่องและการกลับจากโหมด [Hibernation] (ไฮเบอรเนต) (ถามี)
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
• Password on Boot จะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการใชงานที่ไมได
รับอนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้เขากับการตรวจสอบรหัสผานบนกระ
บวนการบูตเครื่องและการกลับจากโหมด [Hibernation] (ไฮเบอรเนต)
(ถามี) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
สิ่งสําคัญ
อยาลืม Supervisor Password ของคุณ! หากคุณลืมรหัสผาน โปรดติดตอตัว
แทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
42 - ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การปอนรหัสผาน
เมื่อตั้งคารหัสผาน จะมีการถามรหัสผานปรากฏขึ้นที่หนาจอแสดงผล
• เมื่อมีการตั้ง Supervisor Password จะมีการถามเมื่อคุณเขาใชยูทิลต
ิ ี้ BIOS
• พิมพ Supervisor Password และกด Enter เพื่อเขาสูยูทิลิตี้ BIOS เมื่อ
บูต หากคุณใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น ลองใหมอีก
ครั้งและกด Enter
• เมื่อไดตั้งคา User Password และรหัสผานเมื่อบูตแลว จะมีการถามเมื่อบูต
• พิมพ User Password และกด Enter เพื่อเขาใชงานคอมพิวเตอร หากคุณ
ใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น ลองใหมอีกครั้งและ
กด Enter
สิ่งสําคัญ
คุณมีโอกาสในการใสรหัสผานเพียงสามครั้งเทานั้น หากคุณใสรหัสผานไมถูก
ตองหลังจากครั้งที่สาม ระบบจะคาง กดปุม พาวเวอร คางไวราวสี่วินาทีเพื่อปด
คอมพิวเตอร จากนั้นใหเปดเครื่องและลองใหมอีกครั้ง
BIOS ยูทิลิตี้ - 43
B I O S ยู ทิ ลิ ตี้
BIOS ยูทิลิตี้คือโปรแกรมในการกําหนดคาฮารดแวรที่ติดตั้งอยูใน BIOS ของ
คอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณนั้นไดรับการกําหนดคาไวอยางถูกตองและเหมาะสมที่สุด
ไวเรียบรอยแลว และโดยปกติแลว คุณไมจําเปนที่จะตองเรียกใชงานยูทิลิตี้
นี้ อยางไรก็ดี หากคุณพบกับปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคา คุณอาจจําเปนตอง
ใชงานยูทิลิตี้
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้ ใหกด F2 ในขณะที่โลโกคอมพิวเตอรปรากฏอยู
ลําดับการบูต
เพื่อตั้งคาลําดับการบูตใน BIOS ยูทิลิตี้ ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้ จากนั้น
เลือก Boot จากหมวดรายการที่อยูดานซายของหนาจอ
การตั้งคารหัสผาน
เพื่อตั้งคารหัสผานเมื่อทําการบูต ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลิตี้ จากนั้น
เลือก Security จากหมวดรายการที่อยูดานซายของหนาจอ
คนหา Set Supervisor Password และปอนรหัสผานเพื่อเปดใชงาน
คุณสมบัตินี้ เมื่อคุณปอนรหัสผานสําหรับคุณสมบัตินี้แลว คุณอาจเปด/ปดใช
งาน Password on Boot
ิ ี้ BIOS อยางถูกตอง เมื่อคุณ
พึงจําใหเลือก F10 เพื่อบันทึกและออกจากยูทิลต
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นแลว
44 - เครื่องมือจัดการพลังงาน
เ ค รื่ อ ง มื อ จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น
คอมพิวเตอรเครื่องนี้มีเครื่องมือจัดการพลังงานติดตั้งไวในตัวซึ่งทําหนาที่
ติดตามกิจกรรมการทํางานของระบบ กิจกรรมการทํางานของระบบจะอางอิงถึง
การกิจกรรมการทํางานใดๆ ที่ตองใชงานอุปกรณใดตอไปนี้อุปกรณหนึ่งหรือ
มากกวานั้น คียบอรด, เมาส, ฮารดดิสก, อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร และหนวยความจําวิดีโอ หากไมมีกิจกรรมการทํางานใดถูกตรวจ
พบในชวงเวลาหนึ่ง คอมพิวเตอรจะหยุดอุปกรณบางชิ้นเหลานี้หรือทั้งหมดเพื่อ
เปนการรักษาพลังงาน
การประหยัดพลังงาน
ปดระบบการเริ่มใชงานดวน
คอมพิวเตอรของคุณใชระบบการเริ่มใชงานดวนเพื่อใหเริ่มเปดเครื่องใชงานได
อยางรวดเร็ว แตระบบนี้ใชพลังงานเล็กนอยเพื่อรอตรวจสอบสัญญาณในการ
เริ่มใชงาน การตรวจสอบนี้จะทําใหแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรลดลงอยางชาๆ
หากคุณตองการลดการใชพลังงานของคอมพิวเตอรและลดผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม ใหปดระบบการเริ่มใชงานดวน:
หมายเหตุ
หากระบบการเริ่มใชงานดวนถูกปดอยู คอมพิวเตอรของคุณจะใชเวลากลับจาก
[Sleep] (โหมดสลีป) นานกวาเดิม
คอมพิวเตอรของคุณจะไมเริ่มทํางานหากไดรับคําสั่งใหเริ่มทํางานจากเครือขาย
(Wake on LAN)
1. เปดเดสกท็อป
2. คลิกที่ [Power Options] (ตัวเลือกการใช
พลังงาน) ใน [Notification area] (พื้นที่แสดง
การแจงเตือน)
3. เลือก [Power & sleep settings] (การตั้งคา
การเปด/ปด และสลีป)
4. เลือก [Additional power settings] (การตั้ง
คาการเปด/ปดเพิ่มเติม)
5. เลือก [Choose what the power buttons do] (เลือกหนาที่ของปุม
พาวเวอร)
เครื่องมือจัดการพลังงาน - 45
6. เลือก [Change settings that are currently unavailable]
(เปลี่ยนการตั้งคาที่ไมมีใหเลือกใชงานในขณะนี้)
7. เลื่อนลงและเลือกปด [Turn on fast startup] (เปดระบบการเริ่มใช
งานดวน)
8. เลือก [Save changes] (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)
46 - แบตเตอรี่
แ บ ต เ ต อ รี่
คอมพิวเตอรนี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวที่มอบอายุการใชงานไดนานระหวาง
การชารจแตละครั้ง
คุณลักษณะของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่นี้จะรีชารจทุกครั้งที่คุณตอคอมพิวเตอรเขากับอแดปเตอร AC
คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนการชารจระหวางใชงานซึ่งชวยใหคุณรีชารจ
แบตเตอรี่ไดในขณะใชงานคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม การรีชารจเมื่อปด
คอมพิวเตอรจะชวยลดเวลาในการชารจใหสั้นลง
แบตเตอรี่ยังเปนประโยชนเมื่อคุณตองเดินทางหรือเมื่อเกิดไฟตก
การชารจแบตเตอรี่
เสียบ อแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอเขากับปลั๊กไฟ
หมายเหตุ
ขอแนะนําใหคุณชารจแบตเตอรี่กอนเลิกทํางานในแตละวัน การชารจแบตเตอรี่ให
พรอมกอนการเดินทางจะชวยใหคุณเริ่มวันใหมพรอมกับแบตเตอรี่ที่ชารจอยางเต็ม
เปยม
สําหรับแบตเตอรี่ใหม
กอนที่คุณจะใชงานแบตเตอรี่เปนครั้งแรก นี่คือขอปฏิบัติที่คุณควรทํา:
1. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรี่ใหเต็ม
2. เปดเครื่องคอมพิวเตอรและทําการตั้งคาระบบปฏิบัติการใหเสร็จสมบูรณ
3. ถอดอแดปเตอร AC ออก
4. ใชงานคอมพิวเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่
5. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรี่ใหเต็มใหมอีกครั้ง
ทําซ้ําขั้นตอนเหลานี้จนกวาแบตเตอรี่จะถูกชารจและปลอยประจุไฟฟาสามครั้ง
ใชขอปฏิบัตินี้สําหรับแบตเตอรี่ใหมทั้งหมด หรือสําหรับแบตเตอรี่ที่ไมไดใช
เปนเวลานาน
คําเตือน
หามทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่อุณหภูมิต่ํากวา 0ºC (32ºF) หรือมากกวา 45ºC
(113ºF) อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปอาจทําใหแบตเตอรี่เสียหายได
แบตเตอรี่ - 47
การทําตามขอปฏิบัติสําหรับแบตเตอรี่ จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณสามารถรับ
การชารจไดสูงสุด การไมทําตามขอปฏิบัตินี้จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณไม
สามารถรับการชารจไดสูงสุด และจะมีอายุการใชงานที่สั้นลง
นอกจากนี้ อายุการใชงานของแบตเตอรี่อาจไดรับผลกระทบจากการใชงานดัง
ตอไปนี้:
• การใชคอมพิวเตอรโดยใชพลังงานไฟฟา AC ที่สม่ําเสมอ
• หามใชแบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟาแลวจึงรีชารจจนเต็มดังที่ไดอธิบายไว
ขางตน
• ใชงานบอย ยิ่งคุณใชงานแบตเตอรี่บอยๆ อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะยิ่ง
สั้นขึ้น แบตเตอรี่ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานสําหรับรอบการ
ชารจ/คายประจุมากกวา 1,000 ครั้ง
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่จะชวยใหคุณไดรับการทํางานสูงสุดจาก
แบตเตอรี่ รวมถึงเปนการยืดอายุการชารจ/รีชารจ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรีชารจ ขอแนะนําใหคุณทําตามคําแนะนําดานลางนี้:
• ใชสายไฟ AC เมื่อจําเปนและใชงานแบตเตอรี่เมื่อใชงานแบบพกพา
• ถอดอุปกรณตอพวงที่ไมไดใชงานทั้งหมด (เชน ดิสกไดรฟ USB) เนื่องจาก
อุปกรณเหลานี้ใชพลังงานอยางตอเนื่อง
• เก็บเครื่องคอมพิวเตอรของคุณไวในที่เย็นและแหง อุณหภูมิที่แนะนํา
คือ 10°C (50°F) ถึง 30°C (86°F) อุณหภูมิสูงจะทําใหแบตเตอรี่คายประจุ
ไฟฟาอยางรวดเร็ว
• การรีชารจมากเกินไปจะเปนการลดอายุการใชงานแบตเตอรี่
• คอยระวังรักษาอแดปเตอร AC และแบตเตอรี่ของคุณ
การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่
ตัววัดพลังงานจะแสดงระดับพลังงานในปจจุบันของแบตเตอรี่ วางเคอรเซอร
เหนือไอคอนแบตเตอรี่/พาวเวอรบนทาสกบารเพื่อดูระดับการชารจของ
แบตเตอรี่
48 - แบตเตอรี่
การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
เมื่อทํางานโดยใชแบตเตอรี่ใหคอยดูที่ตัววัดพลังงาน
สิ่งสําคัญ
ตออแดปเตอร AC ใหเร็วที่สุดเทาที่ทําไดหากปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
ขอมูลอาจสูญหายหากใชงานแบตเตอรี่จนหมดและคอมพิวเตอรจะปดการทํา
งาน
เมื่อปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา วิธป
ี ฏิบัติที่แนะนําจะขึ้นอยูกับสถานการณ
ของคุณ:
สถานการณ
การกระทําที่แนะนํา
มีอแดปเตอร AC
และปลั๊กไฟ
1. เสียบอแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอเขา
กับแหลงจายไฟหลัก
2. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
3. ทํางานตอ
ปดคอมพิวเตอรหากคุณตองการรีชารจแบตเตอรี่
อยางรวดเร็ว
มีอแดปเตอร AC
หรือปลั๊กไฟ
1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. ปดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
3. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ - 49
ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
ข อ ง คุ ณ
สวนนี้ใหคําแนะนําและเคล็ดลับสําหรับการนําโนตบุคพีซีไปยังที่ตางๆหรือเดิน
ทางไปกับคุณ
ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป
ทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับอุปกรณ
เสริมภายนอก:
1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. นําดิสกออกจากไดรฟออพติคอล
3. ปดเครื่องคอมพิวเตอรหรือเขาสู [Sleep] (โหมดสลีป) หรือ [Hibernate]
(ไฮเบอรเนต)
4. ปดฝาจอแสดงผล
5. ถอดสายไฟออกจากอแดปเตอร AC
6. ถอดคียบอรด, อุปกรณชี้ตําแหนง, เครื่องพิมพ, จอแสดงผลภายนอก, และ
อุปกรณภายนอกอื่นๆ
7. ถอดระบบล็อค Kensington / Noble หากคุณใชเพื่อรักษาความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร
ไปในที่ตางๆ
เมื่อคุณเดินทางไปในสถานที่ใกลๆ ตัวอยางเชน จากโตะทํางานไปยังหอง
ประชุม
การเตรียมคอมพิวเตอร
กอนยายคอมพิวเตอร ปดฝาและล็อคจอแสดงผลเพื่อใหเครื่องอยูใน [Sleep]
(โหมดสลีป) จากนั้นคุณสามารถนําคอมพิวเตอรไปกับคุณไดอยางปลอดภัย ไม
วาคุณจะไปยังที่ใดภายในตึก เพื่อปลุกคอมพิวเตอรจาก [Sleep] (โหมดสลีป)
เปดจอแสดงผล และหากจําเปน
หากคุณนําคอมพิวเตอรไปยังสํานักงานของลูกคาหรือตึกสํานักงานอื่น คุณอาจ
ตองการปดการทํางานของคอมพิวเตอร
กด ปุม Windows + C คลิกที่ [Settings] (การตั้งคา) > [Power] (เปด
ปดเครื่อง) จากนั้นคลิกที่ [Shut Down] (ปดเครื่อง)
50 - การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ
หรือ:
คุณสามารถทําใหคอมพิวเตอรอยูใน [Sleep] (โหมดสลีป) ไดโดยการกด แปน
พิมพลัดสําหรับโหมดสลีป หรือปดจอแสดงผล
เมื่อคุณตองการใชงานคอมพิวเตอรอีกครั้ง ใหเปดฝาจอแสดงผล จากนั้น
กด และปลอย ปุมเปดปดเครื่อง
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรนี้อาจเขาสูโหมด [Hibernation] (ไฮเบอรเนต) หรือ โหมด [Deep
Sleep] (สลีป) หลังจากเขาสูโหมด [Sleep] (โหมดสลีป) แลวชวงเวลาหนึ่ง
ตองการนําเขาประชุม
หากการประชุมของคุณใชเวลาเพียงสั้นๆ คุณอาจไมจําเปนตองนําสิ่งใดไปกับ
คุณยกเวนคอมพิวเตอร หากการประชุมของคุณจะตองใชเวลานาน หรือหาก
แบตเตอรี่ไมไดถูกชารจใหเต็ม คุณอาจตองนําอแดปเตอร AC ไปกับคุณดวย
เพื่อเสียบปลั๊กคอมพิวเตอรในหองประชุม
หากหองประชุมไมมีปลั๊กไฟ คุณอาจลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ไดโดยการให
คอมพิวเตอรอยูในโหมด [Sleep] (โหมดสลีป) กด แปนพิมพลัดสําหรับโหมด
สลีป หรือปดฝาจอแสดงผล เมื่อคุณไมมีการใชงานคอมพิวเตอร
นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน
เมื่อคุณนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บานหรือในทางกลับกัน
การเตรียมคอมพิวเตอร
หลังจากยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อปของคุณ ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้
เพื่อเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับการเดินทางกลับบาน:
• ตรวจสอบวาคุณไดลบมีเดียหรือคอมแพ็คดิสกทั้งหมดออกจากไดรฟ
แลว การไมลบมีเดียออกอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอหัวไดรฟ
• เก็บคอมพิวเตอรลงในเคสที่สามารถปกปองเครื่องจากการลื่นหลนและมีเบาะ
นุมๆ เพื่อลดแรงกระแทกหากเครื่องตกพื้น
คําเตือน
หามเก็บอุปกรณตางๆ ไวติดกับฝาคอมพิวเตอร แรงกดบนฝาเครื่องสามารถ
ทําใหจอแสดงผลเสียหายได
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ - 51
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
เวนแตคุณมีอุปกรณบางสวนอยูที่บานแลว ใหนําอุปกรณตอไปนี้ติดตัวไปกับ
คุณดวย:
• อแดปเตอร AC และสายไฟ
• คูมือการตั้งคาที่พิมพไว
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามแนวทางนี้เพื่อปองกันคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทางไปและกลับ
จากที่ทํางาน:
• ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยเก็บคอมพิวเตอรไวกับ
คุณ
• หากคุณตองการหยุดพักเปนระยะเวลาหนึ่งและไมสามารถนําคอมพิวเตอรไป
กับคุณได ใหวางคอมพิวเตอรไวในชองเก็บของทายรถเพื่อหลีกเลี่ยงการได
รับความรอนมากเกินไป
• การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสามารถทําใหเกิดหยดน้ําได นํา
คอมพิวเตอรมาอยู ณ อุณหภูมิหองและตรวจสอบวาเกิดหยดน้ําที่จอแสดง
ผลหรือไมกอนเปดเครื่องคอมพิวเตอร หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเกิน
กวา 10°C (18°F) พยายามใหคอมพิวเตอรกลับสูอุณหภูมิหองชาๆ หากเปน
ไปได ใหวางคอมพิวเตอรไวในสภาพแวดลอมซึ่งมีอุณหภูมิอยูในระหวาง
อุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที
การจัดตั้งสํานักงานในบาน
หากคุณทํางานกับคอมพิวเตอรที่บานบอยๆ คุณอาจตองการซื้ออแดปเตอร AC
ชิ้นที่สองสําหรับใชที่บาน ดวยอแดปเตอร AC ชิ้นที่สอง คุณสามารถหลีกเลี่ยง
การแบกน้ําหนักเพิ่มเติมจากการเดินทางไปและกลับจากที่บาน
หากคุณใชคอมพิวเตอรที่บานเปนระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจตองการเพิ่ม
คียบอรด, จอแสดงผล หรือเมาส
เดินทางไปกับคอมพิวเตอร
สิ่งสําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ ในการเดินทาง
พรอมแบตเตอรี่ลิเธียม
เมื่อคุณตองเดินทางไปที่ไกลขึ้น เชน จากตึกสํานักงานของคุณไปยังสํานักงาน
ของลูกคาหรือเดินทางไปยังตางจังหวัด
52 - การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ
การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คุณนํากลับไปที่บาน ตรวจดูใหแนใจวา
แบตเตอรี่ในคอมพิวเตอรถูกชารจแลว ระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
อาจจําเปนตองใหคุณเปดคอมพิวเตอรเมื่อนําเครื่องเขาไปยังบริเวณประตู
ทางออก
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
• ไฟลไดรเวอรเครื่องพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครื่องพิมพอื่น
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
เพิ่มเติมจากแนวทางการนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน ทําตามแนวทางเหลานี้
เพื่อปกปองคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทาง
• นําคอมพิวเตอรใสในกระเปาเดินทางที่คุณเปนผูถือเอง
• หากเปนไปได ใหมีการตรวจสอบคอมพิวเตอรดวยมือ เครื่องเอกซเรยที่ใช
สําหรับระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินไมเปนอันตรายตอตัว
เครื่อง แตหามนําคอมพิวเตอรผานเครื่องตรวจจับโลหะ
เดินทางไปยังตางประเทศ
สิ่งสําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ ในการเดินทาง
พรอมแบตเตอรี่ลิเธียม
เมื่อคุณเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คุณเตรียมสําหรับการเดินทาง
อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ - 53
•
•
•
•
สายไฟซึ่งเหมาะสมกับประเทศปลายทางที่คุณกําลังจะเดินทางไป
ไฟลไดรเวอรเครื่องพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครื่องพิมพอื่น
เอกสารยืนยันการซื้อ หากคุณจําเปนตองแสดงใหกับหนวยงานตางๆ
เอกสารการรับประกันสําหรับการเดินทางในตางประเทศ
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามขอควรพิจารณาเปนพิเศษเมื่อนําคอมพิวเตอรเดินทางไปดวย
นอกจากนี้ คําแนะนําเหลานี้จะเปนประโยชนเมื่อตองเดินทางไปยังตาง
ประเทศ:
• เมื่อตองเดินทางไปยังประเทศอื่น ใหตรวจสอบแรงดันไฟฟา AC ทองถิ่นและ
สายไฟอแดปเตอร AC ของคุณวามีความเขากันไดหรือไม หากไมสามารถใช
ได ใหซื้อสายไฟที่เขากันไดกับแรงดันไฟฟา AC ทองถิ่น หามซื้อชุดแปลง
ไฟที่วางขายเพื่อปรับการใชพลังงานของคอมพิวเตอร
• หากคุณใชโมเด็ม ตรวจสอบวาโมเด็มและหัวตอนั้นมีความเขากันไดกับระบบ
สื่อสารโทรคมนาคมของประเทศที่คุณเดินทางไปหรือไม
พอรตและตัวเชื่อมตอ...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
• ขอมูลเกี่ยวกับพอรตและตัวเชื่อมตอที่ติดตั้งไวบนคอมพิวเตอรของคุณ
Universal Serial Bus (USB) - 55
U N I V E R S A L S E R I A L B US ( U S B )
พอรต USB เปนพอรตความเร็วสูง ซึ่งชวยใหคุณสามารถเชือ
่ มตออุปกรณตอ
พวง USB เชน เมาส คียบอรดภายนอก พื้นที่จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม (ฮารดดิสก
ภายนอก) หรืออุปกรณที่ใชรวมกันไดอื่นๆ
หมายเหตุ
ในขณะนี้ มีพอรต USB มาตรฐานอยูสองพอรตที่ใชงานไดบนคอมพิวเตอร Predator:
USB 2.0 (High-speed USB) และ USB 3.0 (SuperSpeed USB) พอรต USB 2.0 บน
คอมพิวเตอร Predator มีแถบสีดําอยูที่พอรต ในขณะที่พอรต USB 3.0 มีแถบสี
ฟา สําหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จะตองมีการเสียบอุปกรณ USB 3.0 เขากับ
พอรต USB 3.0 เสมอ โปรดดูเอกสารจากอุปกรณของคุณเพื่อศึกษามาตรฐานที่พอร
ตสนับสนุน
คุณยังสามารถชารจอุปกรณ เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน หรืออุปกรณอื่นผาน
พอรต USB พอรต USB 3.0 บางรายการสนับสนุนอุปกรณชารจเมื่อ
คอมพิวเตอรอยูใน [Hibernate] (ไฮเบอรเนต) หรือ เมื่อปดเครื่อง นอกเหนือ
จากนี้ คุณสามารถใช USB hub เพื่อเชื่อมตออุปกรณหลายเครื่องเขากับ
พอรต USB เดี่ยว
สิ่งสําคัญ
เมื่อมีการถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก คุณตองคลิกขวาที่ไอคอน USB ใน
แถบงาน Windows และเลือก "[Eject] (ขับออก) <อุปกรณ>" เพื่อใหระบบ
ปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก หากไมดําเนินการตามขั้น
ตอนนี้ อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือทําใหอุปกรณตอพวงเสียหายได
56 - พอรต Thunderbolt 3
พ อ ร ต T H U N D E R B O L T 3
พอรต Thunderbolt 3 จะชวยใหคุณสามารถ
เชื่อมตออุปกรณที่ใชขั้วตอ Type-C เขากับ
คอมพิวเตอรของคุณไดอยางงายดาย เชน พื้นที่
จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม (เชน ไดรฟภายนอก)
จอแสดงผล หรืออุปกรณอื่นๆ ที่สามารถใชงาน
รวมกันได สามารถเชื่อมตออุปกรณไดสูงถึงหก
เครื่องเปนชุด รวมถึงจอแสดงผล เขากับ
พอรต Thunderbolt เดี่ยว
การเชื่อมตอ Thunderbolt จะใชพอรต USB
Type-C และสามารถใชงานรวมกันได
กับ Thunderbolt, USB, DisplayPort และจาย
ไฟสําหรับอุปกรณ USB-C พอรต Type-C
สามารถหมุนกลับได สามารถเชือ
่ มตอขั้วตอโดย
ใชดานใดดานหนึ่งได
จอแสดงผล
สามารถเชื่อมตอจอแสดงผลระดับ 4K ไดสูงถึงสองเครื่องเขากับพอรต
Thunderbolt 3 เดี่ยว หากมีการใชอะแดปเตอร จะสามารถใช DisplayPort
หรืออุปกรณที่สามารถใชงานรวมกัน รวมถึง HDMI, DVI หรือ VGA
หมายเหตุ
พอรต Thunderbolt 3 สนับสนุนระดับความเร็วในการถายโอนสูงถึง 40 Gbps และ
ระดับความเร็วที่ต่ําลงสําหรับอุปกรณ USB ที่ใชขั้วตอ Type-C (โดยทั่วไปจะมีระดับ
ความเร็วสูงถึง 5 Gbps)
สนับสนุนอุปกรณ USB อื่น หรือ Thunderbolt รุนเกาที่ใชขั้วตอ USB Type-C (หรือ
อะแดปเตอร) แตระดับความเร็วในการถายโอนอาจลดลง และอาจมีการปดใชงาน
ฟงกชันบางรายการ (เชน สนับสนุนจอแสดงผล Thunderbolt)
สิ่งสําคัญ
เมื่อมีการถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก คุณตองคลิกขวาที่ไอคอน USB ใน
แถบงาน Windows และเลือก "[Eject] (ขับออก) <อุปกรณ>" เพื่อใหระบบ
ปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก หากไมดําเนินการตามขั้น
ตอนนี้ อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือทําใหอุปกรณตอพวงเสียหายได
การดรีดเดอร SD - 57
ก า ร ดรี ด เ ด อ ร S D
มีการใชการด SD (Secure Digital) อยางแพรหลายใน
กลองดิจต
ิ อล แท็บเล็ต เครื่องเลนมีเดีย และโทรศัพทมือถือ
การใสการด SD
1. วางการดในแนวที่จุดคอนเน็กเตอรตรงกันกับพอรต โดยใหคอนเน็กเตอรคว่ํา
หนาลง
2. เลื่อนการดเขาในพอรตอยางระมัดระวัง หากคุณพบวาตองใชแรงเพื่อใส
การด ใหลองขยับการดเล็กนอย
3. ดันจนกระทั่งมีเสียงกริ๊กบอกวาการดเขาที่ การดจะเหลืออยูนอกสล็อตสอง
สามมิลลิเมตร
หากการดนั้นมีไฟล หนาตาง [Windows AutoPlay] (Windows เลน
อัตโนมัติ) อาจปรากฏขึ้น (ขึ้นอยูกับเนื้อหาขอมูลภายในการด) และถามวา
คุณตองการใชโปรแกรมเพื่อเขาถึงเนื้อหาขอมูลภายในการดหรือไม
สิ่งสําคัญ
เมื่อมีการถอดการด SD ออก คุณจะตองคลิกขวาที่ไอคอน USB ในแถบ
งาน Windows และเลือก "[Eject] (ขับออก) <ชื่อการด>" เพื่อใหระบบ
ปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก หากไมดําเนินการตามขั้น
ตอนนี้ อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือทําใหอุปกรณตอพวงเสียหายได
การด SD, SDHC และ SDXC
ประเภทการด SD ที่ตางกันจะมีความสามารถตางกัน ขณะใชงานรูปแบบเดียว
กัน การด SD มีความจุมากถึง 4 GB การด SDHC มีความจุมากถึง 32 GB และ
การด SDXC สามารถจุไดถึง 2048 GB (2 TB) คอมพิวเตอรของคุณมี SDHC
หรือ SDXC การดรีดเดอรที่ใชงานได
หมายเหตุ
การดหนวยความจํา SDXC สามารถใชงานไดใน SDXC รีดเดอรที่ใชงานได การด SD
และ SDHC สามารถใชไดในทั้งสองประเภท
58 - ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง
ตั ว เ ชื่ อ ม ต อวิ ดี โ อ แ ล ะ ร ะ บ บ เ สี ย ง
เพิ่มมอนิเตอรภายนอกสําหรับคอมพิวเตอรของคุณผานพอรตวิดีโอ ชนิดของ
พอรตที่สามารถเลือกใชงานไดจะขึ้นอยูกับการกําหนดคาคอมพิวเตอรของคุณ
การเชื่อมตอมอนิเตอร
1. ตรวจสอบดูวาคอมพิวเตอรปดอยูหรือไมและปดสวิตซมอนิเตอรอยูหรือไม
2. ตอสายเคเบิ้ลวิดีโอเขากับพอรตมอนิเตอรบนคอมพิวเตอร
3. ตอสายไฟมอนิเตอรแลวเสียบเขากับปลั๊กจายไฟที่มีการเดินสายดินไวอยาง
ถูกตอง
4. ทําตามคําแนะนําในการตั้งคาที่อยูในคูมือผูใชของมอนิเตอร
5. เปดมอนิเตอร จากนั้นเปดคอมพิวเตอร
6. ระบบจะตรวจหาความละเอียดและอัตราการรีเฟรชที่ถูกตองโดย
อัตโนมัติ หากจําเปน ใหเปลี่ยนการตั้งคาการแสดงผลที่คอมพิวเตอรใช
หมายเหตุ
ในการเขาถึงการควบคุมจอแสดงผล ใหกดปุม
 Windows (
ผล" และจากนั้นคลิ [Display] (จอแสดงผล)
) + W พิมพ "จอแสดง
ชุดหูฟงและไมโครโฟน
แจ็คขนาด 3.5 มม. มากกวาหนึง่ ชองบนคอมพิวเตอรของคุณ จะชวยใหคุณ
สามารถเชื่อมตออุปกรณระบบเสียงได
ใชพอรตหูฟงเพื่อเสียบตอหูฟงสเตอริโอหรือลําโพงที่มีสายไฟ การเชื่อตอ
อุปกรณระบบเสียงเขาที่พอรตหูฟงจะเปนการปดใชงานลําโพงที่ติดตั้งไวในตัว
ใชพอรตไมโครโฟนในการเชื่อมตอไมโครโฟนภายนอก การเชื่อมตอ
ไมโครโฟนจะเปนการปดใชงานไมโครโฟนที่ติดตั้งไวในตัว
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีพอรต "คอมโบ" ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถใชชุดหูฟงขาเดียว
ที่มไี มโครโฟนติดตั้งในตัวได ชุดหูฟงเหลานี้มักใชกับสมารทโฟน
HDMI - 59
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) คือการเชื่อมประสานการทํา
งานภาพและเสียงแบบดิจต
ิ อลคุณภาพสูง HDMI ชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอ
แหลงสัญญาณเสียง/วิดีโอแบบดิจต
ิ อลที่สามารถใชงานรวมกันไดทุก
ชนิด เชน คอมพิวเตอรของคุณ กลองเซ็ตท็อป, เครื่องเลน DVD และเครื่องรับ
สัญญาณเสียง/วิดีโอไปยังมอนิเตอรเสียงและ/หรือวิดีโอแบบดิจิตอลที่สามารถ
ทํางานรวมกันได เชนโทรทัศนดิจิตอล (DTV) ดวยสายเคเบิ้ลเพียงสายเดียว
สายเคเบิลเพียงสายเดียวจะชวยใหและดูเปนระเบียบ ในขณะที่การเชื่อมตอ
เปนไปไดอยางงายดาย และคุณภาพเสียงและภาพที่ดีที่สุด
มีคําถามหรือไม?
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•
คําถามที่ถูกถามบอย
เคล็ดลับสําหรับการใช Windows 10
ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหา
วิธีปกปองตัวคุณในระหวางออนไลน
ขอมูลติดตอศูนยบริการ Predator
คําถามที่ถูกถามบอย - 61
คํา ถ า ม ที่ ถู ก ถ า ม บ อ ย
ลําดับตอไปนี้คือรายการของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการใชงาน
คอมพิวเตอร โดยมีวธ
ิ ีการแกไขงายๆ มอบใหกับแตละเหตุการณ
ฉันเปดสวิตซเปดปดเครือ
่ ง แตคอมพิวเตอรไมเริ่มทํางานหรือบูต
ตรวจสอบวามีการจายไฟเขาคอมพิวเตอรหรือไม (หากคอมพิวเตอรของคุณมี
ไฟแสดงสถานะการจายไฟ ไฟจะดับ) หากไมมีการจายไฟ ใหตรวจสอบ
รายการดังตอไปนี้:
• หากคุณใชงานดวยแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ําและไมสามารถให
พลังงานกับคอมพิวเตอรได ตออแดปเตอร AC เพื่อทําการรีชารจ
แบตเตอรี่ คุณอาจตองรอสักครูกอนลองเปดใชคอมพิวเตอรของคุณอีกครั้ง
• ตรวจดูใหแนใจวาอแดปเตอร AC นั้นไดเสียบปลั๊กเขากับคอมพิวเตอรและ
ปลั๊กจายไฟดีแลว
หากมีการจายไฟเขาคอมพิวเตอร ใหตรวจสอบรายการดังตอไปนี้:
• คุณมีอุปกรณเก็บขอมูล USB (ไดรฟ USB ไดรฟซีดี หรือสมารทโฟน)
เชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอรของคุณหรือไม? ถอดปลั๊กออกและกด
Ctrl + Alt + Del เพื่อรีสตารทระบบ
ไมมีอะไรปรากฏขึ้นบนหนาจอ
ระบบจัดการพลังงานของคอมพิวเตอรจะทําหนาจอใหวางเปลาโดยอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดพลังงาน กดปุมใดก็ไดเพื่อเปดหนาจอใหกลับคืนมา
หากกดปุมแลวหนาจอไมเปดกลับคืนมา อาจเปนไปไดจากสามสาเหตุ:
• ระดับความสวางอาจนอยเกินไป ใชฮอตคีย เพิ่มความสวาง เพื่อปรับระดับ
ความสวาง
• อุปกรณแสดงผลอาจถูกตั้งคาใหเปนจอแสดงผลภายนอก กดฮอตคียสลับ
จอแสดงผล เพื่อสลับจอแสดงผลใหกลับมาเปนหนาจอของคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรอาจอยูใน [Sleep] (โหมดสลีป) หรือ [Hibernate] (ไฮเบอร
เนต) (หากมีไฟ LED จะกระพริบ) กด ปุมพาวเวอรแลวปลอยเพื่อกลับมาใช
งานตอ
ไมไดยินเสียงใดๆ จากคอมพิวเตอร
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• เสียงอาจถูกปดอยู ดูที่ไอคอนควบคุมเสียง (ลําโพง) บนทาสกบาร หากมี
เครื่องหมายกากบาท ใหคลิกบนไอคอนแลวยกเลิกการเลือกตัวเลือก [Mute
all] (ปดเสียงทั้งหมด)
62 - คําถามที่ถูกถามบอย
• ระดับเสียงอาจนอยเกินไป ตรวจสอบระดับเสียงจากไอคอนควบคุมเสียง
(ลําโพง) บนทาสกบาร คุณยังสามารถใชปุมควบคุมเสียงเพื่อปรับเสียงไดอีก
ดวย
• หากมีหูฟงหรือลําโพงภายนอกตออยูกับแจ็คเสียบชุดหูฟง บนคอมพิวเตอร
ลําโพงบนเครื่องคอมพิวเตอรจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
คียบอรดไมตอบสนอง
ลองตอคียบอรดภายนอกเขากับพอรต USB บน คอมพิวเตอร หากสามารถใช
งานได ใหติดตอผูขายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งเนื่องจากสาย
คียบอรดอาจหลวม
เครื่องพิมพไมทํางาน
• ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องพิมพนั้นเสียบเขากับปลั๊กไฟและเปดใชงานอยู
• ตรวจดูใหแนใจวาสายเครื่องพิมพนั้นเชื่อมตอเขากับพอรต USB และพอรตที่
ถูกตองของเครื่องพิมพแนนดีแลว
ฉันตองการที่จะเรียกคืนคาคอมพิวเตอรของฉันใหกลับเปนคาที่ตั้งมาตั้งแต
แรกเริ่ม
หมายเหตุ
หากระบบของคุณนัน
้ เปนเวอรชั่นหลายภาษา ระบบปฏิบัติการและภาษาที่คุณเลือก
เมือ
่ คุณเปดเครื่องคอมพิวเตอรเปนครั้งแรกจะเปนตัวเลือกเดียวสําหรับทําการเรียกคืน
ในอนาคต
กระบวนการเรียกคืนคานี้จะชวยใหคุณเรียกคืนคาไดรฟ C: ไดรฟที่มีซอฟทแวร
ดั้งเดิมที่ติดตั้งไวเมื่อคุณซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรนี้
คําเตือน
ไดรฟ C: ของคุณจะถูกฟอรแมตใหมและขอมูลทั้งหมดจะถูกลบ การสํารอง
ไฟลขอมูลทั้งหมดกอนทําการใชงานตัวเลือกนี้เปนสิ่งสําคัญ
กอนทําการเรียกคืนคา โปรดตรวจสอบการตั้งคา BIOS
1. ตรวจดูวา Predator disk-to-disk recovery เปดใชงานอยูหรือไม
2. หากมีการตั้งคา D2D Recovery ใน Main ตรวจสอบใหแนใจวา มี
การ Enabled แลว
คําถามที่ถูกถามบอย - 63
3. ออกจาก BIOS ยูทิลิตี้แลวบันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทําการรีบูต
หมายเหตุ
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลิตี้ ใหกด F2 เมื่อคุณเห็นโลโก Predator ในระหวางการบูต
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดที่ ดู การเรียกคืนคอมพิวเตอรของ
คุณ ในหนา 23
การขอรับการบริการ
การรับประกันสําหรับผูเดินทางในตางประเทศ (ITW)
คอมพิวเตอรของคุณไดรับการคุมครองตามแผนการรับประกันสําหรับผูเดินทาง
ในตางประเทศ (ITW) คุณจึงมั่นใจไดขณะเดินทางไปในที่ตาง ๆ พาสปอรต
ITW มาพรอมคอมพิวเตอรของคุณ และประกอบไปดวยขอมูลที่จําเปนทั้งหมด
ที่คุณควรรูเกี่ยวกับโปรแกรม ITW พรอมทั้งระบุศูนยใหบริการที่ไดรับอนุญาต
ตางๆ ไวในชุดคูมอ
ื ที่พกพาไดสะดวกนี้ กรุณาอานรายละเอียดในพาสปอรตให
ครบถวน
และพกพาสปอรต ITW ติดตัวไปดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดิน
ทาง เพื่อรับสิทธิประโยชนจากศูนยใหบริการของเราตาง ๆ อยางเต็มที่ แนบ
เอกสารการสั่งซื้อมาพรอมกับพาสปอรต ITW
หากประเทศที่คุณไปนั้นไมมีศูนยใหบริการ ITW ที่ไดรับการแตงตั้งจาก
Predator คุณก็ยังสามารถติดตอกับสํานักงานของเราไดทั่วโลก โปรดเขา
ชม www.acer.com
กอนคุณจะติดตอ
โปรดเตรียมขอมูลเหลานี้ใหพรอมเมื่อคุณติดตอ Predator สําหรับการให
บริการออนไลน และโปรดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณเมื่อคุณทําการติดตอ ดวย
การสนับสนุนของคุณ เราจะสามารถลดเวลาในการติดตอที่เกิดขึ้นและชวยให
คุณแกปญหาของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีขอความแสดงขอผิดพลาด
หรือเสียงบี๊บจากคอมพิวเตอรของคุณ ใหจดบันทึกขอความเหลานั้นตามที่
ปรากฏบนหนาจอ (หรือจํานวนและลําดับในกรณีที่เปนเสียงบี๊บ)
คุณมีความจําเปนที่จะตองใหขอมูลตอไปนี้:
ชื่อ:
ที่อยู:
หมายเลขโทรศัพท:
ประเภทเครื่องและรุน:
หมายเลขซีเรียล:
วันที่ซื้อ:
คํา ถ า ม ที่ ถู ก
64 - คําถามที่ถูกถามบอย
เคล็ดลับและคําแนะนําในการใช Windows 10
เราทราบดีวาระบบปฏิบัติการใหมนี้จะตองใชความคุนเคยในการใชงานพอ
สมควร ดังนั้นเราจึงไดสรางพอยเตอรขึ้นเพื่อชวยสรางความคุนเคยใหกับคุณ
ฉันจะไปยังเมนู [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows ที่มุมลางซาย
มือของหนาจอ
ปุม [Start] (เริ่ม) อยูที่ไหน?
ปุม เริ่มตน จะปรากฏในแถบงานเดสกทอป การเลือกปุมนี้จะเปนการ
เปด [Start] (เริ่ม) ที่ซึ่งคุณสามารถเรียกใชแอพพลิเคชัน
ฉันจะดูแอพพลิเคชันทั้งหมดของฉันไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows และเลือก
[All apps] (แอปทั้งหมด) เพื่อแสดงรายการแอพพลิเคชันที่ติดตั้งไวบน
คอมพิวเตอร
ฉันจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows และเลือกไอ
คอนเปดปดเครื่อง > [Shut down] (ปดเครื่อง) คุณยังสามารถปดเครื่อง
คอมพิวเตอรไดโดยคลิกขวาทีป
่ ุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows > [Shut
down or sign out] (ปดเครื่องหรือลงชื่อออก) > [Shut down]
(ปดเครื่อง)
ฉันจะสามารถปดใชการแจงเตือนหรือไม?
คุณสามารถปดใชการแจงเตือนได เพื่อใหคุณสามารถใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอร แตจะไมไดรับการรบกวนจากการแจงเตือน
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows และเลือก
[Settings] (การตั้งคา) > [System] (ระบบ) > [Notifications &
actions] (การแจงเตือนและการดําเนินการ) คุณสามารถเปด/ปดใชงาน
การแจงเตือนสําหรับแอพพลิเคชันทั้งหมดของคุณไดที่นี่ หรือเลือก
แอพพลิเคชันที่จะเปด/ปดใชงาน
คําถามที่ถูกถามบอย - 65
ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
กดปุม space bar และเลือกไอคอนบัญชีผูใช เพื่อปลดล็อคคอมพิวเตอร หาก
บัญชีของคุณมีการตั้งรหัสผานไว คุณจําเปนตองปอนรหัสผานเพื่อดําเนินการ
ตอ
ฉันจะสามารถปรับแตงหนาจอล็อคไดหรือไม?
คุณสามารถปรับแตงหนาจอล็อคโดยใชภาพที่แตกตางกัน เพื่อแสดงสไลโชว
ภาพตางๆ หรือเพื่อแสดงสถานะและการแจงเตือนที่เหมาะกับความตองการ
สวนตัวของคุณไดอยางรวดเร็ว
ในการเปลีย
่ นพื้นหลัง ใหกดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม)
จาก Windows และเลือก [Settings] (การตั้งคา) > [Personalization]
(การตั้งคาสวนบุคคล) จากหนาจอนี้ คุณสามารถ:
• เลือกภาพพื้นหลังสําหรับหนาจอล็อค
• ปดหรือเปด[Slide show] (สไลดโชว)
• เลือกแอพพลิเคชันหนาจอล็อค
ฉันจะตั้งคาสไลดโชวสําหรับหนาจอล็อคไดอยางไร?
1. กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows และ
เลือก [Settings] (การตั้งคา) > [Personalization] (การตั้งคาสวน
บุคคล)
2. ภายใต พื้นหลัง ใหเลือก [Slideshow] (สไลดโชว)
3. เลือก [Add a folder] (เพิ่มโฟลเดอร) และเปดโฟลเดอรที่คุณตองการ
ใช (โฟลเดอร [Pictures] (รูปภาพ) ของคุณจะเปดขึ้นตามคาเริ่ม
ตน) เลือก [Choose this folder] (เลือกโฟลเดอร) เพื่อเพิ่มโฟลเดอร
เขาในสไลดโชวหนาจอล็อค
4. เลือกโฟลเดอร และเลือก [Remove] (ลบออก) เพื่อลบโฟลเดอรออก
จากสไลดโชวหนาจอล็อค
5. เปลีย
่ นการตั้งคาอื่นเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ
ฉันจะเคลื่อนยายไทลไดอยางไร?
เลือกไทลและลากไปยังตําแหนงบน [Start] (เริ่ม) ที่คุณตองการใหปรากฏ
ไทลนั้น ไทลอื่นๆ จะถูกยายตามไทลที่อยูในตําแหนงใหม
66 - คําถามที่ถูกถามบอย
ฉันจะสามารถจัดการไทลใหเปนกลุมไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: เลือกไทลที่มีอยู และลากไทลเพื่อจัดเรียง [Start] (เริ่ม) ตาม
ที่คุณตองการ คลิกขวาที่แอพพลิเคชัน และเลือก [Pin to Start] (ปกหมุด
ที่หนาจอเริ่ม) เพื่อสรางกลุมใหมบน [Start] (เริ่ม) จากที่นี่ คุณสามารถลาก
ไทลไปยังกลุม
 ที่มีอยูบน [Start] (เริ่ม) คุณสามารถตั้งชื่อกลุม และจัดการไทล
ภายในกลุม
 ตามที่คุณตองการ
ฉันจะทําใหไทลมีขนาดใหญขึ้นหรือเล็กลงไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: คลิกขวาบนไทล และเลือก [Resize] (ปรับขนาด) เลือก
ขนาดจากเมนูที่ปรากฏขึ้น
ฉันจะเปลี่ยนความละเอียดของหนาจอไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: ยายเคอรเซอรของคุณไปยังมุมลางซายของหนาจอ และ
พิมพ 'แผงควบคุม' ในชองขอความ เพื่อแสดงผล เลือก [Control Panel]
(แผงควบคุม) > [Adjust screen resolution] (ปรับความละเอียดของ
หนาจอ) หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณยังสามารถคลิกขวาที่ใดก็ไดบนเดสก
ท็อป และเลือก [Screen resolution] (ความละเอียดของหนาจอ)
ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร?
คอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการเปนเชนนาฬิกาปลุก พิมพ ’การปลุก’
เพื่อคนหาแอพพลิเคชัน [Alarms & Clock] (การปลุกและนาฬิกา)
1. เลือกการปลุกจากรายการ หรือเลือก + ที่อยูมุมลางขวา เพื่อสรางการปลุก
ใหม
2. ปอนชื่อการปลุก
3. ตั้งคาเวลา โดยเลือกชั่วโมงและนาที
4. เลือก AM หรือ PM
5. เลือกวันที่ควรปดการปลุก
6. เลือกการแจงเตือนแบบเสียง
7. เลือกระยะเวลาการเลื่อน
8. เลือกไอคอน [Save] (บันทึก) ที่อยูมุมขวาลาง เพื่อบันทึกการปลุก
คําถามที่ถูกถามบอย - 67
9. เลือก [On] (เปด) หรือ [Off] (ปด) เพื่อเปดหรือปดใชงานการปลุก
ชั่วโมง
นาที
บันทึก
ลบ
หมายเหตุ
การปลุกจะสงเสียงเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอรของคุณกําลังทํางานอยูในเวลาที่ตั้งคาไว
แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน?
ยายเคอรเซอรไปยังมุมลางซายของหนาจอ และเลือก [Search] (คนหา) เริ่ม
พิมพชื่อแอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการเปด
ฉันจะทําใหแอพพลิเคชั่นปรากฏอยูบน [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร?
หากคุณอยูใน [All apps] (แอปทั้งหมด) และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน
ปรากฏอยูบน [Start] (เริ่ม) ใหคลิกขวาที่แอพพลิเคชัน และเลือก [Pin to
Start] (ปกหมุดที่หนาจอเริ่ม)
ฉันจะลบพื้นหลังออกจาก [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร?
คลิกขวาที่ไทลเพื่อเลือก และเลือก [Unpin from Start] (ถอนหมุดจาก
หนาจอเริ่ม) เพื่อลบไทลออกจาก [Start] (เริ่ม)
ฉันจะทําใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบนแถบงานไดอยางไร?
หากคุณอยูใน [All apps] (แอปทั้งหมด) และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน
ปรากฏอยูบนแถบงาน ใหคลิกขวาที่แอพพลิเคชันหรือไทล และเลือก [Pin to
taskbar] (ปกหมุดกับแถบงาน)
68 - คําถามที่ถูกถามบอย
ฉันจะติดตั้งแอพพลิเคชั่นไดอยางไร?
คุณสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชัน
่ [Windows Store] (Windows Store)
ไดจาก [Store] (รานคา) คุณจะตองมี Microsoft ID เพื่อซื้อและดาวนโหลด
แอพพลิเคชั่นจาก [Store] (รานคา)
ฉันไมพบแอพพลิเคชั่นอยาง [Notepad] (Notepad) และ [Paint] (Paint)!
โปรแกรมพวกนี้หายไปไหนหมด?
ยายเคอรเซอรไปที่มุมลางซายของหนาจอ และเลือก [Search] (คนหา)
พิมพชื่อแอพพลิเคชันที่คุณตองการเปด หรือเปด [All apps] (แอปทั้งหมด)
แลวเลื่อนมายัง '[Windows Accessories] (อุปกรณเสริมสําหรับ Windows)'
เพื่อดูรายชือ
่ โปรแกรมเกาๆ
Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร?
บัญชี Microsoft คือที่อยูอีเมลและรหัสผานที่คุณใชเพื่อลงชื่อเขาใช
งาน Windows คุณสามารถใชที่อยูอีเมลได แตจะใหดีที่สุดคือคุณเลือกที่อยูอี
เมลที่คุณใชสําหรับติดตอกับเพื่อนๆ และใชเพื่อลงชื่อเขาใชงานเว็บไซตที่คุณ
ชื่นชอบ เมื่อคุณลงชือ
่ เขาใชงานกับพีซีของคุณดวยบัญชี Microsoft คุณจะทํา
การเชื่อมตอพีซีของคุณกับผูคน ไฟล และอุปกรณที่คุณใหความสําคัญ
ฉันตองมีบัญชีนี้หรือไม?
คุณไมจําเปนตองมี Microsoft ID เพื่อใชงาน Windows 10 แตการมีบัญชีนี้ไว
จะทําใหชวี ิตคุณงายขึ้นเนื่องจากคุณจะสามารถซิงคขอมูลผานอุปกรณตางๆ ที่
คุณไดลงชื่อเขาใชโดยใช Microsoft ID
ฉันจะมีบญ
ั ชี้นี้ไดอยางไร?
หากคุณมีการติดตั้ง Windows 10 ไวแลวและยังไมมีการลงชือ
่ เขาใชโดยใช
บัญชี Microsoft หรือคุณไมมีบัญชี Microsoft และตองการจะมีบัญชีไวใช
งาน ใหกดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows >
[Settings] (การตั้งคา) > [Accounts] (บัญชี) > [Sign in with a
Microsoft account] (ลงทะเบียนเพื่อขอบัญชี Microsoft) จาก
นั้น ดําเนินการตามคําแนะนําบนหนาจอ
ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows ไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows > [Settings]
(การตั้งคา) > [Update & recovery] (อัพเดตและการกูคืน) >
[Windows Update] (อัพเดตสําหรับ Windows) เลือก [Advanced
options] (ตัวเลือกขั้นสูง) เพื่อกําหนดการตั้งคา
คําถามที่ถูกถามบอย - 69
ฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน?
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บเพจตอไปนี้:
• ขอมูล Windows 10: go.acer.com/windows-tutorial
• FAQ การสนับสนุน: support.acer.com
คํา ถ า ม ที ถู ก ถ า ม
70 - คําถามที่ถูกถามบอย
การแกไขปญหา
ในบทนี้จะแสดงใหคุณทราบถึงวิธีการรับมือกับปญหาทั่วไปของระบบ อาน
ขอมูลในบทนี้กอนโทรติดตอชางเทคนิคหากมีปญหาเกิดขึ้น วิธีการแกไข
สําหรับปญหาที่รุนแรงกวานี้จําเปนตองมีการเปดตัวเครื่อง หามพยายามเปดตัว
เครื่อง คอมพิวเตอรนี้ดวยตัวคุณเอง ใหติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการ
ที่ไดรับอนุญาต
เคล็ดลับการแกไขปญหา
คอมพิวเตอรนี้มีการออกแบบที่ล้ําหนาที่จะแสดงขอความแสดงขอผิดพลาดบน
หนาจอที่จะชวยคุณในการแกไขปญหา
หากระบบแจงขอความแสดงขอผิดพลาดหรือแจงอาการของขอผิดพลาดที่เกิด
ขึ้น ใหดูสวนของ "ขอความแสดงขอผิดพลาด" ดานลาง หากไมสามารถแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นได ใหติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ
ขอความแสดงขอผิดพลาด
หากคุณไดรับขอความแสดงขอผิดพลาด ใหอานขอความนั้นและดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหานั้นตามความเหมาะสม ตารางดังตอไปนี้แสดงรายการขอ
ความแสดงขอผิดพลาดเรียงตามลําดับตัวอักษรพรอมดวยวิธีการดําเนินการ
แกไขที่แนะนํา
ขอความแสดง
ขอผิดพลาด
วิธีการแกไข
CMOS battery bad
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
CMOS checksum
error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Disk boot failure
ใสดิสกระบบ (ที่สามารถบูตได) จากนั้นกด Enter
เพื่อรีบูต
Equipment
configuration error
กด F2 (ในระหวาง POST) เพื่อปอนยูทิลิตี้ BIOS
แลวกด Exit ในยูทิลิตี้ BIOS เพื่อ รีบูต
Hard disk 0 error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Hard disk 0 extended
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
type error
I/O parity error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
คําถามที่ถูกถามบอย - 71
ขอความแสดง
ขอผิดพลาด
วิธีการแกไข
Keyboard error or no
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
keyboard connected
Keyboard interface
error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Memory size
mismatch
กด F2 (ในระหวาง POST) เพื่อปอนยูทิลต
ิ ี้ BIOS
แลวกด Exit ในยูทิลิตี้ BIOS เพื่อ รีบูต
หากคุณยังคงพบปญหาหลังจากดําเนินการตามมาตรการแกไขดังกลาว
แลว โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
สําหรับความชวยเหลือ
72 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
อิ น เ ท อ ร เ น็ ต แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ยใน
ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น
ขั้นตอนแรกบนเน็ต
การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองปกปองคอมพิวเตอรของคุณใหปลอดภัยจากไวรัสและ
ภัยคุกคามตางๆ บนอินเทอรเน็ต (ดู ซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยบน
อินเทอรเน็ต ในหนา 76)
ขอแนะนําใหใชโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ตที่ใชกันอยูทั่วไป
เมื่อคุณเริ่มใชงานคอมพิวเตอรของคุณเปนครั้งแรก คุณควรจะเปดใชงานการ
ปองกันนี้ในทันทีที่สามารถทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนที่คุณจะเชื่อมตอเขา
กับอินเทอรเน็ต
เลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
การใชงานอินเทอรเน็ตนั้นกลายเปนเรื่องปกติในการใชงาน
คอมพิวเตอรประจําวันไปแลว ดวยขั้นตอนงายๆ ไมกี่ขั้นตอนก็
สามารถเชื่อมตอคุณเขากับความรูและเครื่องมือในการสื่อสาร
มากมายหลายรูปแบบ ในการทําขั้นตอนเหลานี้ใหเสร็จ
สมบูรณ คุณจะตองเลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) เสีย
กอน ซึ่งผูใหบริการนี้จะเปนผูใหบริการการเชือ
่ มตอระหวาง
คอมพิวเตอรของคุณและอินเทอรเน็ต คุณควรทําการคนควาเกี่ยวกับ ISP ใน
ทองถิ่นของคุณ โดยอยาลืมที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆ และครอบครัวเกี่ยวกับ
ประสบการณในการใชงานหรือตรวจสอบบทวิจารณและรายงานการใชงานของ
ลูกคาสําหรับ ISP รายนั้นๆ ISP ที่คุณเลือกไวจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ
เชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ต (คุณอาจตองมีซอฟตแวรหรือ ‘กลอง’ พิเศษเพิ่มเติม
เพื่อเชื่อมตอกับสายโทรศัพทของคุณ)
ประเภทการเชื่อมตอ
ขึ้นอยูกับรุนของคอมพิวเตอร สถานที่ตั้ง และความตองการในการสื่อสารของ
คุณ คุณมีหลายวิธีการในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
หมุนสาย
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีคอนเน็กเตอรสําหรับหมุนสายโทรศัพท (โมเด็ม) ซึ่ง
จะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชสายโทรศัพทของคุณ ดวย
การเชื่อมตอแบบหมุนสายโทรศัพท คุณไมสามารถใชงานโมเด็มและโทรศัพท
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 73
ไดพรอมๆ กันบนสายโทรศัพทสายเดียวได ขอแนะนําใหใชการเชือ
่ มตอ
ประเภทนี้เฉพาะเมื่อคุณมีการใชงานอินเทอรเน็ตอยางจํากัดเทานั้น เนื่องจาก
ความเร็วในการเชื่อมตอนั้นต่ําและโดยทั่วไปแลวจะคิดคาบริการในการเชือ
่ มตอ
เปนรายชั่วโมง
DSL (เชน ADSL)
DSL (Digital Subscriber Line) คือการเชื่อมตอที่ ‘เปดอยูตลอดเวลา’ ซึ่งทํา
งานผานสายโทรศัพท เนื่องจาก DSL และโทรศัพทไมไดใชความถี่เดียว
กัน คุณจึงสามารถใชโทรศัพทไดพรอมกับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (โดยจํา
เปนตองใช ‘ไมโครฟลเตอร’ ตอกับโทรศัพทแตละเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการ
รบกวน) เพื่อใหสามารถใชงาน DSL ได คุณตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับชุม
สายโทรศัพทที่มีการติดตั้ง DSL ไว (บางครั้งจะไมมีใหบริการในพื้นที่หาง
ไกล) ความเร็วในการเชื่อมตอนั้นแตกตางกันไปตามสถานที่ของคุณ แตโดย
ทั่วไปแลว DSL นั้นจะมอบการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือ
ได เนื่องจากการเชื่อมตอนั้นจะเปดอยูตลอดเวลา โดยปกติแลวจึงคิดคาบริการ
เปนรายเดือน
หมายเหตุ
การเชื่อมตอ DSL นั้นจําเปนตองใชโมเด็มที่เหมาะสม โดยปกติแลว ISP จะมอบ
โมเด็มใหกับคุณเมือ
่ คุณจดทะเบียนใชบริการ โมเด็มสวนมากจะมี ‘เราเตอร’ ที่จะมอบ
การเขาใชงานเครือขายและระบบ Wi-Fi
เคเบิล
การเชื่อมตอแบบเคเบิลจะมอบการใหบริการอินเทอรเน็ตที่รวดเร็วและเปดอยู
ตลอดเวลาผานทางสายเคเบิลโทรทัศน โดยทั่วไปจะมีการใหบริการนี้ในเมือง
ใหญๆ คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณและรับชมเคเบิลทีวีไดในเวลาเดียวกัน
กับที่คุณเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
โทรศัพทมือถือ
การเชื่อมตอเซลลูลา รจะชวยใหคุณสามารถใชงานเครือขายเซลลูลาร (เชนที่
ใชอยูกับโทรศัพทมือถือ) เพื่อเชือ
่ มตอกับอินเทอรเน็ตในขณะที่คุณอยูนอก
บาน คอมพิวเตอรของคุณอาจมีชองสําหรับใส SIM การด หรืออาจตองการ
อุปกรณภายนอกอยางเชน โมเด็ม USB หรือแมกระทั่งโทรศัพทมือถือที่ไดรับ
การติดตั้งอุปกรณอยางถูกตอง
74 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอรของคุณมีสล็อตใส SIM การด คุณจําเปนตองมี SIM การดที่สามารถ
ใชงานดวยกันไดและสัญญาการใชงานกับผูใหบริการเครือขายเซลลูลาร
กอนการใชงานคุณสมบัติเซลลูลาร ใหตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวามีคาบริการ
เพิ่มเติมใดๆ อีกหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งคาบริการในการใชงานขามเขต
การเชื่อมตอเครือขาย
LAN (Local Area Network) คือกลุมของคอมพิวเตอร (เชน ที่อยูภายใน
อาคารสํานักงานหรือที่บาน) ที่ใชงานสายและทรัพยากรในการสื่อสารทั่วไป
รวมกัน เมื่อคุณทําการตั้งคาเครือขาย คุณสามารถจะแบงปนไฟล อุปกรณตอ
พวง (เชน เครื่องพิมพ) และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวมกันได คุณสามารถตั้ง
คา LAN ไดโดยใชเทคโนโลยีแบบใชสาย (เชน อีเทอรเน็ต) หรือเทคโนโลยี
แบบไรสาย (เชน Wi-Fi หรือ Bluetooth)
เครือขายไรสาย
LAN ไรสายหรือ WLAN คือเครือขายภายในพื้นที่แบบไรสาย ซึ่งจะสามารถ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอรสองเครื่องหรือมากกวานั้นเขาดวยกันไดโดยไมตองใช
สายใดๆ การตั้งคาเครือขายไรสายนั้นงายดายและจะชวยใหคุณแบงปน
ไฟล อุปกรณตอพวง และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวมกันได
อะไรคือประโยชนที่ไดจากเครือขายไรสาย?
เคลื่อนที่ได
ระบบ LAN ไรสายนั้นชวยใหคุณและผูใชคนอื่นๆ ในเครือขายภายในบานของ
คุณนั้นเขาใชงานไฟลและอุปกรณตางๆ รวมกันไดผานทางเครือขาย เชน เครื่อง
พิมพ หรือเครื่องสแกน
อีกทั้งคุณยังสามารถใชงานการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวมกันกับคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นๆ ในบานของคุณไดดวย
การติดตั้งที่รวดเร็วและงายดาย
การติดตั้งระบบ LAN ไรสายนั้นสามารถทําไดอยางรวดเร็วและงายดาย และยัง
ขจัดความยุงยากที่ตองเดินสายตางๆ ผานกําแพงและเพดานออกไป
สวนประกอบของ LAN ไรสาย
เพื่อตั้งคาเครือขายไรสายที่บานของคุณ คุณจําเปนตองมีสิ่งเหลานี้:
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 75
จุดเขาใชงาน (เราเตอร)
จุดเขาใชงาน (เราทเตอร) คืออุปกรณในการรับสงสัญญาณสองทิศทางที่จะแผ
กระจายขอมูลไปยังบริเวณโดยรอบ จุดเขาใชงานนั้นทํางานเปนตัวกลาง
ระหวางเครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย เราเตอรสวนมากจะมีโมเด็ม DSL
ในตัวที่จะชวยใหคุณสามารถเขาใชงานการเชือ
่ มตอ DSL ความเร็วสูงได โดย
ทั่วไป ISP (ผูใหบริการอินเทตอรเน็ต) ที่คุณไดเลือกใชบริการนั้นจะมี
โมเด็ม/เราเตอรมาใหเมื่อสมัครใชบริการ อานเอกสารที่มากับจุดเขาใชงาน/เรา
เตอรของคุณใหละเอียด เพื่อดูรายละเอียดคําแนะนําในการติดตั้ง
สายเคเบิลเครือขาย (RJ45)
สายเคเบิลเครือขาย (หรือเรียกวาสายเคเบิล RJ45) นั้นใชเพื่อเชือ
่ มตอโฮสต
คอมพิวเตอรเขากับจุดเขาใชงาน (ดูภาพประกอบดานลาง) สายเคเบิลชนิดนี้
นั้นยังสามารถใชเพื่อเชือ
่ มตอกับอุปกรณภายนอกเขากับจุดเขาใชงานไดอีก
ดวย
อแดปเตอรไรสาย
คอมพิวเตอรโดยสวนใหญมาพรอมโมดูลระบบไรสายและปุม Wi-Fi สําหรับเปด
หรือปดใชการเชื่อมตอเครือขาย คุณยังสามารถใชตัวเลือกการจัดการเครือขาย
ในการเปดหรือปดใชเครือขายระบบไรสายของคุณ หรือควบคุมขอมูลที่จะแบง
ปนผานเครือขาย คนหา ’HomeGroup’ และจากนั้น คลิกที่ HomeGroup
คําเตือน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจเปนสิ่งตองหาม ปดสวิตซ
อุปกรณทั้งหมดกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน อุปกรณเหลานี้อาจเปนอันตรายตอการ
ทํางานของเครื่องบิน รบกวนการสื่อสาร และอาจผิดกฎหมาย หลังจากเครื่อง
บินออกเดินทางแลว ใหสอบถามเจาหนาที่บนเครื่องบินวา คุณจะสามารถเปด
ใชงาน Wi-Fi ไดหรือไม
ทองอินเทอรเน็ต!
เพื่อทองอินเทอรเน็ต คุณจําเปนตองมีโปรแกรมที่เรียก
วา เบราวเซอรอินเทอรเน็ต [Microsoft Edge] (Microsoft
Edge) มอบการใชงานการเรียกดูเว็บที่งายดายและปลอดภัย
ทันทีที่คุณมีการติดตั้งการเขาใชงานอินเทอรเน็ตของคุณและ
คุณมีการเชื่อมตอเขาอินเตอรเน็ตแลว ใหคลิกที่เมนู [Start]
(เริ่ม) คลิกที่ไทล Microsoft Edge หรือไอคอนที่อยูในแถบ
งาน และยกระดับประสบการณการใชงานอินเทอรเน็ตของคุณสู
อีกระดับ!
76 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
Predator เว็บไซต
ทําไมคุณไมเขาชมเว็บไซตของเราเพื่อเริ่มการใชงานที่ www.acer.com
Predator นั้นไดสรางขึ้นมาเพื่อมอบการสนับสนุนใหกับคุณแบบสวนตัว ดูที่
สวน [Support] (การสนับสนุน) ของเราเพื่อขอรับความชวยเหลือในแบบที่คุณ
ตองการ
www.acer.com คือประตูสูกจ
ิ กรรมและบริการบนโลกออนไลนของคุณ: เขา
ชมเว็บไซตของเราอยูเสมอเพื่อขอมูลขาวสารและดาวนโหลดลาสุด!
ซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต
เพื่อชวยใหคุณรอดพนจากเหลาอาชญากรดานไซเบอร Acer จึงไดรวมมือ
กับ Norton เพื่อเสนอการรักษาความปลอดภัยสําหรับอุปกรณของคุณ
เลือกคอมพิวเตอรของ Acer พรอมระบบปองกันจาก Norton Security
Norton Security จะติดตั้งมาพรอมกับคอมพิวเตอรที่เลือกสรรของ Acer ที่จะ
ชวยปกปองขอมูลสวนตัวและขอมูลดานการเงินของคุณใหปลอดภัยจาก
ไวรัส สปายแวร มัลแวรและภัยคุกคามทางออนไลนอื่นๆ เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีใชงานบนโลกออนไลนอยางปลอดภัยและวิธีดูแลใหอุปกรณของคุณยังคง
ไดรับการปกปองอยูเสมอ หลังจากสิ้นสุดคําแนะนําการลงทะเบียนใชงานแลว
รอดพนจากเหลาอาชญากรดานไซเบอร
วิธีที่ทําใหรอดพนจากเหลาแฮกเกอรและอาชญากรดานไซเบอรก็คือ การทํา
ความเขาใจกลวิธีที่ใชในการเขาถึงขอมูลสวนตัวของคุณ
ปรับปรุงซอฟตแวรของคุณใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
อาชญากรรมดานไซเบอรสวนใหญจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อซอฟตแวรหรือแพ
ลตฟอรมมีชองโหว ซึ่งเปนวิธีที่งายที่สุดที่จะลักลอบปลอยมัลแวรเขาไปใน
อุปกรณ บางครั้งอาจอาศัยการดําเนินการเล็กนอยจากผูใช ทันทีที่ผูผลิต
ซอฟตแวรแจงการอัพเดตใหม แฮกเกอรก็พรอมที่จะปลอยมัลแวรที่สามารถ
ทะลุทะลวงเขาถึงซอฟตแวรที่จะไดรับการอัพเดตนั้น หากมีการติดตั้งการอัพเด
ตดังกลาว
วิธีการปองกันอยางปลอดภัย: อัพเดตซอฟตแวรใดๆ หรือทั้งหมดทันทีที่มี
การประกาศการอัพเดต
เฝาระวังอีเมลปลอมหรือฟชชิ่ง
ระมัดระวังอีเมลที่ดูเหมือนวาจะมาจากเพื่อนหรือเพื่อนรวมงานที่คุณรับรูไดถึง
ความผิดปกติเล็กๆ นอยๆ บางอยาง เชน ชื่อของคุณไมไดขึ้นตนดวยตัวพิมพ
ใหมหรือสะกดผิด อีเมลอาจมาจากอาชญากรรมดานไซเบอรที่พยายามหลอก
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 77
ลอใหคุณสงเลขบัตรเครดิต เลขประกันสังคม หรือเขาสูระบบเว็บไซตธนาคาร
ปลอมที่ดูเหมือนกับธนาคารที่คุณใช
วิธีการปองกันอยางปลอดภัย: ใชตัวกรองสแปมที่มีประสิทธิภาพสูง หากอี
เมลมีบางอยางผิดปกติ โปรดอยาคลิก แลวใหลบออกทันที ใหเปดเบราวเซอร
และพิมพที่อยูเว็บไซตของธนาคารของคุณ จากนั้นใหเขาสูระบบดวยตัวเอง
อยาหลงเชื่อหากมีคนโทรศัพทหาคุณ
การอางตนเปนฝายสนับสนุนทางเทคนิคเปนการหลอกลวงรูปแบบหนึ่ง โดยจะ
มีบุคคลหนึ่งโทรติดตอคุณทางโทรศัพทโดยอางตนวาเปนฝายสนับสนุนทาง
เทคนิคของบริษัทที่นาเชื่อถือแหงหนึ่ง อยางเชน Norton หรือ Microsoft และ
แจงวาคุณมีไวรัส จุดประสงคหลักที่แฝงอยูในการหลอกลวงรูปแบบนี้คือ การขู
กรรโชกเงินจากผูที่ตกเปนเหยื่อ นอกจากนี้ อาชญากรดานไซเบอรยังสามารถ
ติดตั้งมัลแวรได เชน ซอฟตแวรดักจับขอมูลบนคียบอรด หรือแบ็คดอรโทร
จัน เพื่อลักลอบเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
วิธีการปองกันอยางปลอดภัย: อยาตกหลุมพรางของผูที่โทรมาหลอกวา
ซอฟตแวรหรือคอมพิวเตอรของคุณใหงานไมได อยาใหขอมูลสวนบุคคล เชน
เลขประกันสังคม หรือเลขบัตรเครดิต แกบุคคลที่คุณไมรูจก
ั ทางโทรศัพท
ภัยคุกคามทั่วไปที่เหลาอาชญากรดานไซเบอรใช
ตอนนี้ คุณทราบวิธีลอ
 ลวง 2-3 วิธีที่เหลาอาชญากรดานไซเบอรใชเพื่อลักลอบ
เขาถึงอุปกรณของคุณหรือพยายามใชเลหเหลี่ยมเพื่อใหคุณใหขอมูลสวน
บุคคลแกพวกเขาโดยตรง ดานลางนี้ระบุมัลแวร 2-3 ประเภทที่มักจะนําไป
ปลอยเมื่อสามารถเขาถึงอุปกรณไดแลว และวิธีแกไขหากคุณติดไวรัส
แรนซัมแวร
มัลแวรรูปแบบหนึ่งที่จะทําการจับไฟลขอมูลสวนบุคคลในคอมพิวเตอรของคุณ
และอุปกรณที่เชื่อมตออยูเขารหัส การเขารหัสจะแปลงไฟลใหเปนอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งจะสามารถเปดไฟลกต
็ อเมื่อมีคียสําหรับถอดรหัสลับเฉพาะเทานั้น เมื่อ
แรนซัมแวรติดตั้งตัวเองแลว จะมีขอความแจงเตือนวา คอมพิวเตอรของคุณถูก
ล็อกอยูในขณะนี้ ผูใชจะไดรับขอความระบุจํานวนเงินที่ตองจายเปน “คาปรับ”
พรอมระยะเวลากําหนด และเมื่อจายคาปรับแลว ก็ไมไดรับประกันวามิจฉาชีพ
จะถอดรหัสไฟลใหกับคุณ!
วิธีแกไขหากคุณติดไวรัส: หลีกเลี่ยงไมใหติดไวรัสตั้งแตเริ่มแรก โดยใช
ระบบปองกันดวยซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต อยาง
Norton Security พรอมทั้งหมั่นทําการสํารองขอมูลของคุณทั้งหมดเปน
ประจํา ไมวาในออนไลนหรือฮารดไดรฟภายนอกแยกตางหาก เฉพาะที่เชื่อม
ตอกับคอมพิวเตอรของคุณขณะทําการสํารองขอมูลเทานั้น เปนที่รูจักวา แร
นซัมแวรจะล็อกการเขาถึงฮารดไดรฟภายนอกที่เชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร
78 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
หากคุณถูกแรนซัมแวรโจมตี ใหคิดใหดีกอนที่จา ยเงินเพื่อไถไฟลคืน เพราะไม
มีการรับประกันวามิจฉาชีพจะปลดล็อกไฟลของคุณ และถือเปนการสนับสนุน
เงินใหพวกเขาหลอกลวงผูที่อาจตกเปนเหยื่อรายอื่น
บ็อตเน็ต
บ็อตเน็ตคือสตริงของคอมพิวเตอรที่ถูกโจมตี เชื่อมตอกัน และประสานงานกัน
บ็อตเน็ตสามารถเขาถึงระบบปฏิบัติการของคุณผานการเขารหัสที่เปนอันตราย
บางอยาง เมื่อดาวนโหลดซอฟตแวรแลว บ็อตเน็ตจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร
หลักเพื่อแจงใหทราบวาทุกอยางพรอมที่จะดําเนินการแลว จากคอมพิวเตอร
โทรศัพท แท็บเล็ต หรืออุปกรณ IoT ก็จะอยูภายใตการควบคุมของบุคคลที่
สรางบ็อตเน็ตขึ้นมาโดยสิ้นเชิง คนสวนใหญที่ถูกบ็อตเน็ตโจมตีไมรูตัวดวยซ้ํา
วาระบบรักษาความปลอดภัยในความพิวเตอรของตนมีประสิทธิภาพลดลง!
วิธีแกไขหากคุณติดไวรัส: หากคุณติดไวรัส คุณอาจไมทันรูตัว เพราะบ็อตจะ
ลักลอบเขามาอยางเงียบๆ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตอาจสงการแจงเตือนถึงคุณ
วา พบภัยคุกคามในเครือขายของคุณและคุณจําเปนตองกําจัดบ็อตออกไป หาก
เครื่องคุณมีบ็อต ใหใชซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร
เน็ต อยาง Norton Security เพื่อสแกนอุปกรณที่คุณมีทั้งหมด
ไวรัส/มัลแวร
คําวา “ไวรัส” เปนคําทั่วไปที่ใชเรียกแทนโปรแกรมซอฟตแวรที่เปนอันตรายทั้ง
หมดมานานหลายป อยางไรก็ตาม ไวรัสเปนเพียงแคภัยคุกคามชนิดหนึ่งเทา
นั้น ไวรัสจัดอยูในประเภทที่สามารถสรางโคดอันตรายที่จําลองตัวเองขึ้นได
โดยการแทรกตัวเองเขาไปในไฟลหรือโปรแกรมตางๆ
วิธีแกไขหากคุณติดไวรัส: ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหติด
ไวรัสโดยใชระบบปองกันดวยซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร
เน็ต อยาง Norton Security หากคุณลงทะเบียนใชงาน Norton Security แลว
และสงสัยวาคุณอาจติดไวรัส โปรดติดตอชางเทคนิคทางโทรศัพทของ Norton
เพื่อชวยกําจัดไวรัสดังกลาว
ระมัดระวังเปนพิเศษหากใช Wi-Fi สาธารณะ
Wi-Fi สาธารณะมีใหบริการเกือบทุกหนแหง ไมวาจะเปนรานกาแฟในทอง
ถิ่น โรงแรมและสนามบินที่คุณเขาใชบริการในระหวางเดินทาง แมวา Wi-Fi
สาธารณะจะชวยใหเราใชชีวต
ิ ไดสะดวกสบายขึ้น แตก็ยังมีความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยตอขอมูลสวนบุคคลที่จด
ั เก็บอยูในแล็ปท็อปและสมารทโฟนของเรา
เชนกัน เครือขายสวนตัวเสมือน (VPN) ใหคุณมีความเปนสวนตัวและปดบังชื่อ
ในขณะออนไลนโดยการสรางเครือขายสวนตัวจากการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
สาธารณะ VPN จะชวยพรางที่อยูอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (IP) ดังนั้นทุก
กิจกรรมทางออนไลนของคุณจะไมสามารถติดตามได ทั้งยังปลอดภัยอีก
ดวย ความเสี่ยงดานความปลอดภัยหนึ่งที่ใหญที่สุดบนWi-Fi สาธารณะคือ การ
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 79
โจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร (Man-in-the-middle attacks, MITM) การ
โจมตีเหลานี้คลายกับการดักเพื่อแอบดูขอมูล ขอมูลถูกสงจากจุด A
(คอมพิวเตอร) ไปยังจุด B (เซิรฟเวอร/เว็บไซต) และผูโจมตีจะเขาแทรก
ระหวางการรับสงขอมูล จากนั้นก็จะตั้งคาเครื่องมือทําลงโปรแกรมไวเพื่อ
“ดักฟง” ในขณะรับสงขอมูล ดักเฉพาะขอมูลที่มีคา และแอบขโมย
ขอมูล เชน ขอมูลประจําตัวในการเขาสูระบบและรหัสผานของคุณ
ใชเครือขายสวนตัวเสมือน (VPN) เพื่อใหมั่นใจวาความเปนสวนตัวและการปด
บังชือ
่ จะไดรับการปกปองอยูเสมอขณะใชงาน Wi-Fi สาธารณะ บริการ VPN
สามารถเขารหัสขอมูลที่คุณรับและสงไดทั้งหมดในขณะที่ใชงาน Wi-Fi
ฮอตสปอตสาธารณะ ซึ่งจะชวยรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลของคุณให
รอดพนจากพวกแฮกเกอรหรือผูใชงานรายอื่นๆ ที่ใชการเชื่อมตอเดียวกัน
เคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับวิธีการปองกันอยางปลอดภัย
นิสัยการรักษาความปลอดภัยที่ดีสามารถชวยลดโอกาสเสี่ยงในการเผชิญกับ
อาชญากรรมทางออนไลนของคุณได เพียงปรับเปลีย
่ นนิสัยพื้นฐาน
2-3 ประการ คุณก็สามารถสรางกาวยางที่ยิ่งใหญในการลดความเสี่ยงของ
อาชญากรรมดานไซเบอร:
• ปกปองบัญชีตางๆ ของคุณดวยรหัสผานเฉพาะและเขาถึงยาก โดยใชตัว
อักษรตัวใหญและตัวเล็ก สัญลักษณรวมถึงตัวเลขตางๆ รวมกันอยาง
นอย 10 ตัว
• อยาคลิกลิงกสุมสี่สุมหาและอยาเปดขอความหรือไฟลแนบใดๆ ที่คุณไม
รูจัก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากบุคคลที่คุณไมรูจัก
• อยาเขาใชงานขอมูลสวนตัวหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลนใดๆ โดยใชเครือ
ขาย Wi-Fi ที่ไมมีการปองกัน
• ใชซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณของคุณเพื่อชวยปกปองตัว
คุณจากภัยคุกคามลาสุดตางๆ
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณดวยเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
ของ Windows
Windows มอบแอพพลิเคชันรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย
[Windows Updates] (อัพเดตของ Windows)
หากคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต Windows จะสามารถตรวจสอบอัพเดตที่สําคัญ
สําหรับคอมพิวเตอรของคุณและติดตั้งโดยอัตโนมัติ อัพเดตเหลานี้ประกอบ
ดวยแพทชการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมอัพเดตที่สามารถปรับปรุงการ
ใชงานคอมพิวเตอรของคุณและชวยปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากไวรัสและ
การโจมตีใหมๆ
80 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
จะรูไ ดอยางไรวาคอมพิวเตอรของฉันมีความเสี่ยง?
เมื่อ [Action Center] (ศูนยปฏิบัติการ) รายงานการแจงเตือน หรือ
คอมพิวเตอรของคุณทํางานไดอยางไมสม่ําเสมอ ขัดของโดยไมมีสาเหตุหรือ
บางโปรแกรมทํางานไมถูกตอง สิ่งเหลานี้บงบอกวาคอมพิวเตอรของคุณอาจ
ติดมัลแวร อยางไรก็ตาม ปญหาคอมพิวเตอรทั้งหมดไมไดมาจากไวรัส! หาก
คุณสงสัยวาคอมพิวเตอรของคุณติดไวรัส สิ่งแรกที่ควรทําคืออัพเดตในกรณีที่
ยังไมไดอัพเดต จากนั้นใหรันซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันสปายแวร
v1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement