Acer TravelMate B117-M User manual

Acer TravelMate B117-M User manual
-1
คูมือผูใช
2-
© 2017 สงวนลิขสิทธิ์
TravelMate B1
หนาปก: B117-M
เวอรชันนี้: 07/2017
สิ่งสําคัญ
คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลกรรมสิทธิ์ซึ่งไดรับการคุมกันภายใตกฏหมาย
ลิขสิทธิ์ ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา คุณลักษณะบางประการที่อธิบายไวในคูมือนี้อาจไมไดรับการสนับ
สนุน ขึ้นอยูกับเวอรชันของระบบปฏิบัติการ ภาพประกอบในที่นี้ใชเพื่ออางอิง
เทานั้น และอาจประกอบดวยขอมูลหรือคุณสมบัติที่ไมมีการกําหนดใชสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ กลุม Acer จะไมรับผิดชอบตอขอความผิดพลาดดาน
เทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการละเวนไวในคูมือนี้
ลงทะเบียนสําหรับ Acer ID
และเพลิดเพลินกับผลประโยชนอีกมากมาย
1.
2.
3.
4.
ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ตไว
เปดเว็บไซต www.acer.com และเลือกประเทศของคุณ
คลิกที่ [REGISTER A PRODUCT] (ลงทะเบียนผลิตภัณฑ)
ลงทะเบียนขอรับ Acer ID หรือลงชื่อเขาใชงานหากคุณมี Acer ID อยูแลว
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ Acer ของคุณ
หลังจากที่เราไดรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑจากคุณแลว คุณจะไดรับอีเมลยืนยันพรอมขอมูลสําคัญ
เก็บอีเมลนี้ไวในที่ปลอดภัย
จัดการผลิตภัณฑที่ลงทะเบียนแลวของคุณ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนแลว คุณสามารถล็อกอินเขาไปที่ account.acer.com
โดยใช Acer ID และรหัสผานของคุณ เพื่อดูและจัดการผลิตภัณฑที่ลงทะเบียนแลวทั้งหมดของคุณ
หมายเหตุ: อาจใชเวลาหลายวันกวาขอมูลของคุณจะไดรับการอัพเดตเขาไปยังฐานขอมูล
หมายเลขรุน: ______________________________________________
หมายเลขซีเรียล: ____________________________________________
วันที่ซื้อ: __________________________________________________
สถานที่ซื้อ: ________________________________________________
สารบัญ - 3
ส า ร บั ญ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ Acer ของคุณ .............. 2
จัดการผลิตภัณฑที่ลงทะเบียนแลวของคุณ ...... 2
กอนอื่น
6
คูมือ ..................................................... 6
การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการ
ใชงานคอมพิวเตอรของคุณ ........................ 7
การปดเครือ
่ งคอมพิวเตอรของคุณ ..................
การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ ................
การดูแลรักษาอแดปเตอร AC........................
การทําความสะอาดและการซอมแซม..............
7
7
8
8
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Acer ของคุณ
9
หนาจอ.................................................. 9
คียบอรด .............................................. 10
มุมมองดานซาย ................................... 10
มุมมองดานขวา .................................... 11
มุมมองฝาปด ....................................... 12
มุมมองดานลาง ..................................... 13
การใชงานคียบอรด
14
ปุมล็อคและปุมตัวเลขในตัว ...................... 14
ฮอตคีย .................................................. 15
[Member] (สมาชิก).................................
[Pop Quiz] (Pop Quiz) ............................
[Survey] (แบบสํารวจ)..............................
[Random] (สุม) ......................................
39
40
41
42
Acer ProShield
44
ภาพรวม .............................................. 44
การติดตั้ง Acer ProShield ...................... 44
ไดรฟรักษาความปลอดภัยสวนตัว ................. 46
Credential Manager............................. 47
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ*.......................... 47
การปองกันขอมูล .................................. 48
การลบขอมูล ........................................ 48
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
49
การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร ...... 49
การใชรหัสผาน ..................................... 49
การปอนรหัสผาน...................................... 50
BIOS ยูทิลต
ิ ี้
51
ลําดับการบูต ........................................ 51
การตั้งคารหัสผาน ................................. 51
ปุม Windows ....................................... 16
เครื่องมือจัดการพลังงาน
52
การประหยัดพลังงาน.............................. 52
การใชแปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูง
17
ลักษณะการใชงานบนทัชแพด .................. 17
การเปลี่ยนการตั้งคาของทัชแพด............... 19
แบตเตอรี่
54
คุณลักษณะของแบตเตอรี่ ....................... 54
การเรียกคืน
การสรางการสํารองขอมูลคา
เริ่มตนจากโรงงาน..................................
การสํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ
LAN ของคุณ ........................................
การเรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ ...............
21
21
24
24
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และจัดเก็บไฟลของฉัน ........ 24
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และลบขอมูลทั้งหมด .......... 26
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
28
การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth ..... 28
เปดใชงาน Bluetooth และเพิ่มอุปกรณ ......... 28
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
30
การเชื่อมตอเขาเครือขายไรสาย ................ 30
การเชื่อมตอเขา LAN แบบไรสาย ................ 30
Acer TeachSmart
34
ภาพรวม .............................................. 34
การเปดใช Acer TeachSmart .................. 34
การจัดทํากลุม .........................................
การเขารวมกลุม .......................................
การแชรไฟลและกิจกรรมตาง ๆ ...................
สถานะสมาชิก .........................................
35
37
38
38
กิจกรรม ............................................... 39
Power Share ......................................... 39
การชารจแบตเตอรี่....................................
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ...................
การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ......
การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา ................................
54
55
55
56
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ 57
ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป .............. 57
ไปในที่ตางๆ......................................... 57
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 57
ตองการนําเขาประชุม ................................ 58
นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน ................... 58
การเตรียมคอมพิวเตอร ..............................
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ .........................
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ ..........................
การจัดตั้งสํานักงานในบาน..........................
58
59
59
59
เดินทางไปกับคอมพิวเตอร ...................... 59
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 60
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ ......................... 60
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ .......................... 60
เดินทางไปยังตางประเทศ ....................... 60
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 60
อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ...................... 60
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ .......................... 61
Universal Serial Bus (USB)
63
เมมโมรี่การดรีดเดอร
64
ตัวเลือกในการเชื่อมตอ ........................... 64
4 - สารบัญ
ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง
66
HDMI
67
คําถามที่ถูกถามบอย
69
การขอรับการบริการ................................ 71
เคล็ดลับและคําแนะนําในการใช
Windows 10........................................ 73
ฉันจะไปยังเมนู [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร? .....
ฉันจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?.......
ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉัน
ไดอยางไร? ............................................
ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร? ................
แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน?...........
Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร? ..................
73
73
74
75
76
77
ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows
ไดอยางไร?............................................. 78
ฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน?................. 78
การแกไขปญหา .................................... 79
เคล็ดลับการแกไขปญหา............................ 79
ขอความแสดงขอผิดพลาด ......................... 79
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย
ในระบบออนไลน
81
ขั้นตอนแรกบนเน็ต ................................ 81
การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ...................
เลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ......................
การเชื่อมตอเครือขาย ................................
ทองอินเทอรเน็ต! .....................................
ความปลอดภัย .........................................
81
81
83
85
86
-5
เริ่มตนใชงาน...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•
•
ขอมูลที่มป
ี ระโยชนเกี่ยวกับการพกพาคอมพิวเตอรและสุขภาพของคุณ
ตําแหนงปุมเปดปดเครือ
่ ง พอรต และตัวเชื่อมตอ
เคล็ดลับและขอแนะนําเกี่ยวกับการใชทัชแพดและคียบอรด
การสรางขอมูลสํารองสําหรับการเรียกคืน
คูมอ
ื เกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาไปยังเครือขายและการใช Bluetooth
ขอมูลเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรที่ตด
ิ ตั้งมาจาก Acer
6 - กอนอื่น
ก อ น อื่ น
ขอขอบคุณที่คณ
ุ เลือก Acer โนตบุกรุน เพื่อรองรับการใชงานแบบพกพา
ของคุณ
คูมือ
เพื่อชวยสอนการใช Acer โนตบุก เราจึงไดจัดทําคูม
 ือชุดนี้ขึ้น:
อันดับแรกคือ คูมือการตั้งคา (หรือ โปสเตอรการตั้งคา)
ที่จะชวยคุณในการเริม
่ ตนทําการตัง้ คาคอมพิวเตอรของคุณ
คูมืออยางยอ เปนขอมูลคุณสมบัตแ
ิ ละฟงกชั่นเบื้องตนในคอมพิวเตอรเครื่อง
ใหมของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอรของคุณจะ
ชวยใหคุณทํางานไดมากขึ้น โปรดดูที่ คูมือผูใ ช คูมือนี้ประกอบไปดวยขอมูล
โดยละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เชนโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ ของระบบ,
การกูคืนขอมูล, ทางเลือกในการเพิ่มขยาย และวิธีการแกไขปญหา
มีสองวิธีสําหรับการดาวนโหลด คูมือผูใ ช กอนอื่น
คุณจะตองมีการเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ต
1. เปด Acer ControlCenter จากเดสกท็อป และเลือก [My system]
(ระบบของฉัน) > [Summary] (ขอมูลสรุป) และคลิกที่ [User’s Manual]
(คูมือผูใช) เพื่อดาวนโหลด คูมือผูใ ช
2. คลิกที่ลิงคภายใต [Support] (การสนับสนุน)
1. ลิงคจะเปดหนาเว็บ [Service & Support] (การบริการและการสนับสนุน)
จาก Acer ขึ้นมา
2. จากหนานี้ คุณสามารถดาวนโหลดและติดตั้งเครื่องมือการระบุขอมูล Acer
ซึ่งจะตรวจหาหมายเลขซีเรียลและ SNID สําหรับคอมพิวเตอรของคุณ
โดยอัตโนมัติ และอนุญาตใหคุณสามารถคัดลอกเขาในคลิปบอรดได
3. เลื่อนลงไปที่ [Drivers and Manuals] (ไดรเวอรและคูมือการใช)
และคนหารุน
 ของคุณ โดยการคัดลอกและวางเขา
 ของผลิตภัณฑดว ยตัวคุณเอง
หรือปอนหมายเลขซีเรียล SNID หรือรุน
4. เมื่อคุณพบรุน
 ผลิตภัณฑของคุณแลว ใหเลือก [Documents]
(เอกสาร) และเลือกภาษาของคุณ เพื่อดาวนโหลด คูมือผูใช
กอนอืน
่ -7
การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการใชงานคอม
พิวเตอรของคุณ
การปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อปดเครื่อง ใหทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
• ใชคําสั่ง ปดเครือ
่ ง ของ Windows กด ปน Windows หรือเลือกปุม [Start]
(เริ่ม) จาก Windows เลือก [Power] (เปดปดเครื่อง) > [Shut down]
(ปดเครื่อง)
่ ) จาก Windows > [Shut down or sign
• คลิกขวาทีป
่ ุม [Start] (เริม
out] (ปดเครื่องหรือลงชื่อออก) > [Shut down] (ปดเครื่อง)
หากคุณตองการหยุดพักการใชงานคอมพิวเตอรสักครู แตยังไมตองการที่จะ
ปดเครือ
่ งโดยสมบูรณ คุณสามารถทําใหคอมพิวเตอรเขา [Sleep] (โหมดสลีป)
โดยการดําเนินการดังตอไปนี้:
• กดปุมเปดเครื่อง
• กดปุมฮอตคียสําหรับโหมดสลีป
่ ) จาก Windows เลือก
• กด ปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริม
[Power] (เปดปดเครื่อง) > [Sleep] (โหมดสลีป)
่ ) จาก Windows > [Shut down or sign
• คลิกขวาทีป
่ ุม [Start] (เริม
out] (ปดเครื่องหรือลงชื่อออก) > [Sleep] (โหมดสลีป)
หมายเหตุ
หากคุณไมสามารถปดคอมพิวเตอรไดตามปกติ ใหกดปุมพาวเวอรคางไวเปน
เวลานานกวาสี่วินาทีเพือ
่ ปดคอมพิวเตอร หากคุณปดคอมพิวเตอรและตองการ
เปดเครื่องใหมอีกครั้ง ใหรออยางนอยสองวินาทีกอนทําการเปดเครื่อง
การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณจะทํางานไดเปนอยางดีหากคุณดูแลเครื่องอยางเอาใจใส
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสแสงอาทิตยโดยตรง
หามวางไวใกลแหลงความรอน เชนเครื่องนําความรอน
• หามไมใหคอมพิวเตอรมีอุณหภูมิต่ํากวา 0ºC (32ºF) หรือสูงกวา 50ºC
(122ºF)
• หามมิใหคอมพิวเตอรอยูใกลสนามแมเหล็ก
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝนหรือความชืน
้
• หามมิใหน้ําหรือของเหลวหยดลงบนคอมพิวเตอร
8 - กอนอื่น
•
•
•
•
•
หามมิใหคอมพิวเตอรไดรบ
ั การสั่นสะเทือนอยางรุนแรง
หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝุน
 หรือสิ่งสกปรก
อยาวางวัตถุอยูดานบนคอมพิวเตอร
หามกดจอภาพเมื่อปดฝาคอมพิวเตอร
อยาวางคอมพิวเตอรบนพื้นผิวที่ไมสม่ําเสมอ
การดูแลรักษาอแดปเตอร AC
ขอมูลดังตอไปนี้คือวิธก
ี ารดูแลรักษาอแดปเตอร AC ของคุณ:
• หามเชื่อมตออแดปเตอรนี้กับอุปกรณอื่น
ี ้ําหนักมากทับบนอแดปเตอร
• หามเหยียบสาย ไฟหรือวางวัตถุที่มน
ใหเดินสายไฟและสายเคเบิลอื่นๆ ใหหางจากทางเดิน
• เมื่อถือสายไฟออก หามดึงที่สายไฟแตใหดงึ ที่ตวั ปลั๊ก
• อัตรากระแสไฟฟารวมของอุปกรณที่เชื่อมตอไมควรเกินจากอัตรากระแส
ไฟฟาของสายไฟหากคุณใชสายตอ นอกจากนี้
อัตรากระแสไฟฟารวมของอุปกรณทั้งหมดที่เสียบอยูกับเตาเสียบติดผนังเดีย
วกัน ไมควรเกินอัตรากระแสไฟฟาของฟวส
การทําความสะอาดและการซอมแซม
เมื่อทําความสะอาดคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
2. ถอดอแดปเตอร AC ออก
3. ใชผานุมหมาด หามใชสารทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรือเปนละออง
หากคุณทําคอมพิวเตอรของคุณหลนหรือการแสดงผลเสียหาย
หรือทํางานไมปกติ โปรดติดตอศูนยบริการ Acer
ที่ผานการรับรองแลวซึ่งอยูใกลคุณที่สุด สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม โปรด ดู
มีคําถามหรือไม? ในหนา 68
แนะนําเกีย
่ วกับโนตบุค Acer ของคุณ - 9
แ น ะ นํ า เ กี่ ย ว กั บ โ น ตบุ ค A C E R
ข อ งคุ ณ
หลังจากติดตัง้ คอมพิวเตอรตามภาพในคําแนะนําการติดตัง้
ตอไปนี้เปนวิธีการใชงาน Acer คอมพิวเตอร ใหมของคุณ
หนาจอ
3
1
2
# ไอคอน รายการ
1
เว็บแคม
2
หนาจอ
3
ไมโครโฟน
รายละเอียด
กลองเว็บแคมสําหรับระบบการสื่อสารดวยวิ
ดีโอ
ไฟที่อยูถัดจากเว็บแคมแสดงวาเว็บแคมกํา
ลังทํางานอยู
แสดงผลการทํางานของคอมพิวเตอร
บางรุน
 สนับสนุนอินพุทแบบสัมผัส
ไมโครโฟนในตัวสําหรับการบันทึกเสียง
10 - แนะนําเกีย
่ วกับโนตบุค Acer ของคุณ
คียบอรด
1
2
3
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
1
เปดและปดคอมพิวเตอร
2
ปุมพาวเวอร
เพื่อปอนขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรของคุณ
โปรดดู "การใชงานคียบอรด"
ในหนา 14
คียบอรด
อุปกรณชี้ตําแหนงระบบสัมผัส
3
ทัชแพดและปุมเลือกอยูบนพื้นผิวเดียวกัน
กดที่ทัชแพดเพื่อทําการคลิกซาย
กดที่บริเวณมุมลางขวาของทัชแพดเพื่อทํา
การคลิกขวา
ทัชแพด
มุมมองดานซาย
1 2 3 4 5 6
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
1
แจ็ค DC-in
เชื่อมตอกับอแดปเตอร AC
2
พอรต HDMI
รองรับการเชื่อมตอระบบวิดีโอดิจิตอลความ
ละเอียดสูง
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Acer ของคุณ - 11
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
3
พอรต USB
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB
4
ชองเสียบหูฟง/
ลําโพง
เชื่อมตอกับอุปกรณเสียง (เชน ลําโพง
หูฟง) หรือชุดหูฟง พรอมไมโครโฟน
5
การดรีดเดอร SD
สามารถใชงานรวมกับการด Secure Digital
(SD หรือ SDHC)
ใชงานการดไดครัง้ ละหนึ่งชุดเทานั้น
แสดงสถานะของแบตเตอรี่
6
กําลังชารจ:
ตัวแสดงระดับแบต
ไฟสวางเปนสีเหลืองอําพันเมื่อทําการชารจ
เตอรี่
แบตเตอรี่
ชารจไฟเต็ม: ไฟสวางเปนสีฟา
ขอมูลเกีย
่ วกับ USB 3.0
•
•
•
•
พอรตที่สามารถใชงานรวมกับ USB 3.0 ไดเปนสีน้ําเงิน
เขากันไดกับ USB 3.0 และอุปกรณรุนกอนหนา
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใชอุปกรณ USB 3.0 ที่ไดรับการรับรอง
กําหนดตามมาตรฐาน USB 3.0 (SuperSpeed USB)
มุมมองดานขวา
1 2
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
1
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB
พอรต USB
สล็อตล็อค
Kensington
2
พวงตอกับระบบล็อคความปลอดภัยสําหรับ
คอมพิวเตอรที่ใชงานไดกับ Kensington
คลองสายล็อคนิรภัยนี้เขากับวัตถุที่เคลื่อน
ที่ไมได เชนโตะ
หรือมือจับของลิน
้ ชักที่ดึงออกไมได
ใสตวั ล็อกลงในรองบากและหมุนตัวล็อกไป
ยังตําแหนงล็อก
มีรุนระบบคียเลส
12 - แนะนําเกีย
่ วกับโนตบุค Acer ของคุณ
มุมมองฝาปด
1
# ไอคอน รายการ
1
ตัวแสดงพลังงาน
และสถานะ
รายละเอียด
ระบุสถานะพลังงานและการชารจในขณะที่
คอมพิวเตอรปดอยู
เมื่อเปดใชงานคอมพิวเตอรของคุณ
จะมีการควบคุมตัวแสดงโดยซอฟตแวร
Acer TeachSmart
กําลังชารจ: ไฟสวางเปนสีแดง สีสม หรือสีเขียว
(ระดับไฟชารจต่ํา/กลาง/สูง) ในขณะทําการชารจแบตเตอรี่
ชารจไฟเต็ม: ไฟสวางเปนสีฟา
กําลังเปดเครื่อง: ไฟกระพริบเปนสีเขียว
[Sleep] (โหมดสลีป) หรือ [Hibernate] (ไฮเบอรเนต):
ไฟกระพริบเปนสีสม (กระพริบยาวๆ หากอยูในโหมด
[Hibernate] (ไฮเบอรเนต))
คอมพิวเตอรมีการใชงานอยู: ดูขอมูลเพิ่มเติมจากวิธีใช Acer
TeachSmart
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Acer ของคุณ - 13
มุมมองดานลาง
1
2
3
4
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
1
ที่อยูของไดรฟหนวยความจําแบบฮารดดิส
กของคอมพิวเตอร
ชองใส HDD
การกระทําเชนนี้เทียบเทากับการถอดแบตเ
ตอรีอ
่ อกและติดตัง้ ใหม
2
รูรีเซ็ตแบตเตอรี่
3
ชองระบาย
ของเหลวที่หกรดบนแปนพิมพสามารถระบา
ยออกทางชองที่อยูดานลางของแปนพิมพ
4
ลําโพง
เอาทพุทสเตอริโอ
เสียบคลิปหนีบกระดาษลงในรูแลวกดคางเ
ปนเวลาสี่วินาที
14 - การใชงานคียบอรด
ก า ร ใ ช ง า น คี ย บอร ด
คียบอรดมีปุมแบบเต็มขนาดและปุมตัวเลขในตัว โดยแยกปุมเคอรเซอร, ล็อค,
Windows, ฟงกชั่น และปุมพิเศษไวตางหาก
ปุมล็อคและปุมตัวเลขในตัว
คียบอรดมีปุมล็อคสองปุมซึ่งคุณสามารถสลับเปดปดได
ปุม
 ล็อค
รายละเอียด
Caps Lock
เมือ
่ Caps Lock เปดอยู การพิมพตวั อักษรทั้งหมดจะเปน
การยกแคร
เมือ
่ Num Lock เปดอยู ปุมตัวเลขที่ติดไวในตัวจะ
อยูในโหมดตัวเลข ฟงกชั่นหลักอยางเครือ
่ งคิดเลข
Num Lock
(พรอมเครื่องหมายการใชงานทางคณิต +, -, *, และ /)
<Fn> + <F12> ใชโหมดนี้เมื่อคุณตองการที่จะ ทําการปอนขอมูลตัว
เลขจํานวนมาก วิธีการที่ดีกวาคือการ เชื่อมตอกับปุมตัว
เลขภายนอก
ปุมหมายเลขที่ติดอยูในตัวทํางานเหมือนปุมหมายเลขที่อยูบนเดสกท็อป
ซึ่งจะถูกแสดงโดยเครือ
่ งหมายเล็กๆ ที่อยูบนมุมดานบนขวาของกรอบ
แปนคียบอรด เพื่อใหเขา ใจเครือ
่ งหมายบนคียบอรดไดงาย
เครือ
่ งหมายปุมควบคุมเคอรเซอรจึงไมไดถูกพิมพไวบนปุม
การเขา
ใชงานที่ตองการ
เปด Num Lock
ปด Num Lock
ปุมตัวเลขที่ตด
ิ ตัง้ มา
พิมพตัวเลขตามวิธีการปกติ
ในตัว
ปุมควบคุมเคอรเซอร
กด <Shift> คางไวในขณะ กด <Fn> คางไวในขณะ
บนปุมตัวเลขที่ติดตั้ง
ที่ใชปุมควบคุมเคอรเซอร
ที่ใชปุมควบคุมเคอรเซอร
ไวในตัว
ปุมคียบอรดหลัก
กด <Fn> คางไวในขณะ
พิมพตวั อักษรตามวิธีการ
ที่พิมพตัวอักษรบนแผงปุมที่
ปกติ
ไดรับการติดตัง้ ไวบนเครือ
่ ง
การใชงานคียบอรด - 15
ฮอตคีย
คอมพิวเตอรจะมีฮอตคียหรือชุดแปนกดเพื่อเขาใชงานสวนควบคุมตาง ๆ
ของคอมพิวเตอร เชน ความสวางของหนาจอและระ ดับเสียง
เพื่อเปดใชงานฮอตคีย ใหกดปุม <Fn>
คางเอาไวกอนที่จะกดปุมอื่นในชุดคียลัด
ฮอตคีย
ไอคอน ฟงกชั่น
รายละเอียด
<Fn> + <F3>
โหมดเครื่องบิน
เปด / ปด อุปกรณ
เครือขายของคอมพิวเตอร
<Fn> + <F4>
โหมดสลีป
ตัง้ คอมพิวเตอรใหอยูใน
โหมดสลีป
<Fn> + <F5>
สวิตชเปดปด
จอแสดงผล
สลับเอาทพุทจอแสดงผลระหว
างหนาจอแสดงผล,
จอแสดงผลภายนอก
(หากเชื่อมตออยู)
และทั้งสองชนิด
<Fn> + <F6>
ปดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อ
ประหยัดพลังงาน
ปดการแสดงผล
กดปุมใดก็ไดเพื่อเปดหนาจอก
ลับมาอีกครั้ง
<Fn> + <F7>
สวิตชเปดปด
แปนสัมผัส
เปดและปดทัชแพดที่มีในตัว
<Fn> + <F8>
สวิตชเปดปด
ลําโพง
เปดและปดลําโพง
<Fn> + <F9>
ลดความสวางไ ลดความเขมของไฟสองคียบอ
ฟสองคียบอรด รด
<Fn> + <F10>
เพิ่มความสวางไ เพิม
่ ความเขมของไฟสองคียบอ
ฟสองคียบอรด รด
<Fn> + <F12> NumLk
Num Lock
<Fn> + < >
เพิ่มความสวาง เพิม
่ ความสวางของหนาจอ
<Fn> + < >
ลดความสวาง
เปดหรือปดคียตัวเลข
ลดความสวางของหนาจอ
16 - การใชงานคียบอรด
ฮอตคีย
ไอคอน ฟงกชั่น
รายละเอียด
<Fn> + < >
เพิ่มเสียง
เพิม
่ ระดับเสียง
<Fn> + < >
ลดเสียง
ลดระดับเสียง
ปุม Windows
คียบอรดจะมีปุมสองปุมที่ทําหนาที่เปนฟงกชั่นจําเพาะของ Windows
ปุม

รายละเอียด
ปุม Windows
กดที่ปุมเพือ
่ กลับไปที่หนาจอ [Start] (เริ่ม) หรือกลับ
ไปยังแอพพลิเคชั่นที่เปดลาสุด
ปุมนี้ยังสามารถใชรว มกับปุมอื่นเพือ
่ การใชงานพิเศษ
โปรดตรวจสอบวิธีใชของ Windows
ปุมแอพพลิเคชัน
่ ปุมนี้มีหนาที่เหมือนกับการคลิกขวา;
ซึ่งเปนการเปดเมนูบริบทของแอพพลิเคชั่น
การใชแปนสัมผัสที่มีความ แมนยําสูง - 17
ก า ร ใ ช แป นสั ม ผั ส ที่ มี ค ว า ม
แม นยํ า สู ง
ทัชแพดควบคุมลูกศร
(หรือ 'เคอรเซอร') บนหนาจอ
เมื่อคุณเลื่อนนิ้วไปมาบนทัชแพด เคอรเซอรจะขยับตามการเคลื่อนไหวของคุณ
แปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูง (PTP) ไดรับการออกแบบมาเพือ
่ สราง
เสริมประสบการณใชงานทัชแพดที่มีเอกลักษณ ใชงานไดราบรืน
่
และมีความแมนยํายิ่งขึ้น แอพพลิเคชันมากมายสนับสนุนการใชงาน
แปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูงที่ใชนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว อยางไรก็ตาม
บางลักษณะอาจไมไดรบ
ั การสนับสนุนจากแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมเฉพาะที่
คุณกําลังใชงานอยู
ลักษณะการใชงานบนทัชแพด
การเลื่อนโดยใชนิ้วเดียว
เลื่อนนิ้วของคุณไปบนทัชแพด
เพื่อเลื่อนเคอรเซอร
กด หรือ แตะดวยนิ้วเดียว
กดลงบนทัชแพด หรือแตะเบาๆ
ที่ทัชแพดดวยนิ้วของคุณ เพื่อทําการ 'คลิก'
ซึ่งจะเปนการเลือกหรือเริม
่ ใชงานรายการ
แตะซ้ําเร็วๆ เพื่อทําการแตะสองครั้ง หรือ
'ดับเบิ้ลคลิก'
การกดดวยสองนิ้ว
แตะที่ทัชแพดเบาๆ ดวยสองนิ้ว เพือ
่ ดําเนินการ
'คลิกขวา' ในหนาจอ [Start] (เริ่ม)
นี่จะเปนการสลับคําสั่งแอพพลิเคชัน
ในแอพพลิเคชันสวนใหญ นี่จะเปนการเปดเมนู
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายการที่เลือกไว
18 - การใชแปนสัมผัสที่มีความ แมนยําสูง
การเลื่อนโดยใชสองนิ้ว
เลื่อนดูเว็บเพจ เอกสาร
และรายการเลนอยางรวดเร็ว
โดยวางสองนิ้ไวบนทัชแพดและเลื่อนทั้งสองนิ้ว
ไปยังทิศทางใดๆ ที่ตอ
 งการ
การจีบโดยใชสองนิ้ว
ซูมภาพถายเขาและออก แผนที่
และเอกสารอยางรวดเร็ว โดยใชนิ้วโปงและนิ้วชี้
การกดดวยสามนิ้ว
แตะเบาๆ ที่ทัชแพดดวยสามนิ้ว เพื่อเปด
Cortana (หากคอมพิวเตอรของคุณสนับสนุน
Cortana) หรือเปด [Action Center]
(ศูนยปฏิบัติการ) (หากคอมพิวเตอรของคุณ
ไมสนับสนุน Cortana)
การปดดวยสามนิ้ว
ปดขามทัชแพดดวยสามนิ้ว
- ปดขึ้นดานบนเพื่อเปด [Task View] (มุมมองงาน)
ยายเคอรเซอรไปเหนือหนาตาง
และแตะที่ทัชแพดเพื่อเลือกหนาตางนั้น
หรือปดลงดานลางเพื่อออกจาก [Task View] (มุมมองงาน)
- ปดลงเพื่อยอหนาตางที่เปดไวทั้งหมด และแสดง [Desktop]
(เดสกท็อป) ปดขึ้นดานบนเพื่อเรียกคืนหนาตางที่ยอ
ใหเล็กลงไว
- ปดไปทางซายหรือขวาเพื่อสลับระหวางหนาตางที่เปดไว
แปนสัมผัสที่มีความแมนยําสูงประกอบดวยคุณสมบัติทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งชวยในการตรวจจับและปองกันการใชงานที่เกิดขึ้นอยางไมตงั้ ใจ เชน
การแตะเขาโดยไมไดตงั้ ใจ วิธีการใชงาน และการเคลื่อนไหวของตัวชี้
หมายเหตุ
ทัชแพดนี้มีความไวตอการเคลื่อนไหวของนิว้ ดังนั้น การสัมผัสเพียงเบาๆ
จะใหการตอบสนองที่ดีกวา โปรดรักษาทัชแพดนี้และนิ้วของคุณใหแหงและสะอาด
การใชแปนสัมผัสที่มีความ แมนยําสูง - 19
การเปลี่ยนการตั้งคาของทัชแพด
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาของทัชแพดใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของคุณ
โปรดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ในถาดไอคอนที่อยูมุมลางขวาของหนาจอ ใหเลือกไอคอน [Notifications]
่ เปดแผง [Notifications] (การแจงเตือน)
(การแจงเตือน) เพือ
2. เลือก [All settings] (การตั้งคาทั้งหมด)
3. เลือก [Devices] (อุปกรณ) > [Mouse & touchpad]
(เมาสและแปนพิมพ)
20 - การใชแปนสัมผัสที่มีความ แมนยําสูง
4. คุณสามารถปรับการตั้งคาเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการสวนตัวของคุณ
ไดแลวในขณะนี้ คุณสามารถเปลี่ยนปุมหลักสําหรับการ
ใชงานมือซายหรือมือขวา ปดใชทัชแพดหากคุณตองการใชเมาส
หรือตัง้ คาหนวงเพื่อปองกันเคอรเซอรเคลื่อนที่
หาากคุณแตะทัชแพดดวยฝามือของคุณโดยไม ไดตั้งใจในระหวางทํางาน
เลื่อนลงเพือ
่ ดูการตั้งคาเพิ่มเติม
การเรียกคืน - 21
ก า ร เ รี ย ก คื น
หากคุณมีปญหากับคอมพิวเตอรของคุณ และคําถาม ที่ถามบอย (ดู ดู
มีคําถามหรือไม? ในหนา 68) ไมสามารถชวยได
คุณสามารถกูคืนคอมพิวเตอรของคุณได
สวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเครือ
่ งมือสําหรับการกูคน
ื ที่มใี หเลือกใชบนคอมพิวเตอ
รของคุณ Acer ใหบริการ Acer ControlCenter
ซึ่งชวยใหคณ
ุ สามารถรีเซ็ตพีซีของคุณ รีเฟรชพีซี
หรือสรางการสํารองขอมูลคาเริ่มตนจากโรงงานได
หมายเหตุ
Acer ControlCenter จะสามารถใชงานไดเฉพาะกับระบบปฏิบัติการ Windows
ที่ติดตั้งไวกอนหนาเทานั้น
สิ่งสําคัญ
เราขอแนะนําใหคุณสราง [Factory Default Backup]
(การสํารองขอมูลจากโรงงาน) ในทันทีที่เปนไปได ในบางสถานการณ
การกูคืนเต็มรูปแบบอาจจําเปนตองใชการสํารองขอมูลสําหรับกูคืนดวย USB
การสรางการสํารองขอมูลคาเริ่มตนจากโรงงาน
การสํารองขอมูลจะชวยใหคุณสามารถสํารองขอมูลระบบปฏิบัติการ
แอพพลิเคชันที่ติดตั้งไว และขอมูลของคุณไดอยางรวดเร็วและงายดาย
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอพพลิเคชั่นทั้งหมด) จากนั้น
Acer เลือก Acer Recovery Management ในรายการแอพพลิเคชัน
Acer
หมายเหตุ
เนื่องจากการสํารองขอมูลเพื่อการกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยางนอย 8 GB
หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB ที่มีความจุ 16 GB หรือมากกวา
22 - การเรียกคืน
2. เลือกแท็บ [Backup] (การสํารองขอมูล) และคลิกที่ [Get Started]
(เริ่มตนใชงาน) สําหรับ [Create Factory Default Backup]
(สรางการสํารองขอมูลจากโรงงาน) เพือ
่ เปดหนาตาง [Recovery Drive]
(ไดรฟการกูคืน)
3. ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเลือก [Backup system files to the
recovery drive] (การสํารองขอมูลไฟลระบบไปยังไดรฟการกูคืน)
แลว และคลิกที่ [Next] (ถัดไป)
4. เสียบไดรฟ USB และรอจนกระทั่งพีซีตรวจพบไดรฟ USB และจากนั้น
คลิกที่ [Next] (ถัดไป)
การเรียกคืน - 23
• เนื่องจากการสํารองขอมูลเพือ
่ การกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยาง
นอย 8 GB หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB ที่มค
ี วามจุ
16 GB หรือมากกวา
5. รายการทั้งหมดบนไดรฟจะถูกลบ คลิกที่ [Create] (สราง)
เพื่อดําเนินการตอ
6. คุณจะพบหนาจอความคืบหนาในการสํารองขอมูลปรากฏขึ้น
7. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
8. หลังการสรางขอมูลสํารองเรียกคืน
คุณสามารถเลือกเพือ
่ ลบขอมูลการเรียกคืนนี้บนคอมพิวเตอรของคุณได
หากคุณลบขอมูลนี้ คุณจะสามารถใชเฉพาะขอมูลสํารองเรียกคืนนี้
เพื่อเรียกคืนคอมพิวเตอร หากคุณลบหรือทําไดรฟ USB นี้สูญหาย
คุณจะไมสามารถกูคอมพิวเตอรของคุณได
9. ถอดไดรฟ USB และทําฉลากติดใหชัดเจน
สิ่งสําคัญ
เขียนฉลากใหมีเอกลักษณ และมีรายละเอียดของการสํารองขอมูลใหครบ เชน
'ขอมูลสํารองกูคืน Windows' ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเก็บขอมูลสํารอง
ไวในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจําได
24 - การเรียกคืน
การสํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ LAN
ของคุณ
สํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ LAN ของคุณ
คุณสามารถใชการสํารองขอมูลเหลานี้ ในการติดตัง้ ไดรเวอรระบบไรสายและ
LAN หากคุณมีการติดตั้งระบบปฏิบัตก
ิ ารอื่น
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอพพลิเคชั่นทั้งหมด) จากนั้น
Acer เลือก Acer Recovery Management ในรายการแอพพลิเคชัน
Acer
2. เลือกแท็บ [Backup] (การสํารองขอมูล) และคลิกที่ [Get Started]
(เริ่มตนใชงาน) สําหรับ [Backup wireless and LAN drivers]
(การสํารองขอมูลไดรเวอรระบบไรสายและ LAN)
เลือกโฟลเดอรเพื่อบันทึกไดรเวอรของคุณ และเลือก [OK] (ตกลง)
การเรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ
[Recovery Management] (การจัดการการกูคน
ื ) จะชวยใหคุณสามารถ
่ ตนไดอยางรวดเร็ว
เรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณกลับ ไปยังสถานะตามคาเริม
และงายดาย คุณสามารถเลือกจัดเก็บหรือลบไฟลของคุณกอนทําการติดตั้ง
Windows ใหมอีกครัง้
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และจัดเก็บไฟลของฉัน
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอพพลิเคชั่นทั้งหมด) จากนั้น
Acer เลือก Acer Recovery Management ในรายการแอพพลิเคชัน
Acer
2. เลือกแท็บ [Restore] (การเรียกคืน) และคลิกที่ [Get Started]
(เริ่มตนใชงาน) เพื่อ [Choose an option] (เลือกตัวเลือก)
การเรียกคืน - 25
3. เลือก [Keep my files] (จัดเก็บไฟลของฉัน) เพื่อรีเฟรชพีซีของคุณ
และติดตัง้ ระบบปฏิบัติการของคุณใหมอีกครั้ง
โดยไมมีการลบไฟลสวนตัวของคุณ คลิกที่ [Next] (ถัดไป)
เพื่อดําเนินการตอ
สิ่งสําคัญ
หากคุณมีแอพพลิเคชันที่ติดตั้งไวบนพีซีของคุณ จะมีการลบออกทั้งหมด
4. การรีเซ็ตพีซีจะเปนการติดตัง้ Windows ใหมอีกครัง้
เปลีย
่ นการตัง้ คากลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
และลบแอพพลิเคชันและโปรแกรมที่มีการ ติดตัง้ ไวลวงหนาทั้งหมด
โดยไมมีการลบไฟลสวนตัวของคุณ คลิกที่ [Reset] (รีเซ็ต)
เพื่อดําเนินการตอ
5. ระบบจะแสดงความคืบหนาในการรีเซ็ตขึ้นบนหนาจอ
จะมีการปดหนาจอในระหวางกระบวนการรีเซ็ต
6. จะมีการเปดหนาจออีกครัง้ เมื่อทําการติดตั้ง Windows
พีซีของคุณจะมีการรีสตารทหลายครัง้ ในระหวางกระบวนการรีเซ็ต
7. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
8. เมื่อกระบวนการรีเซ็ตพีซีของคุณเสร็จสมบูรณ จะมีการรีเซ็ต Windows
กลับคืนเปนการตัง้ คาตามคาเริ่มตนจากโรงงาน
โดยไมมีการลบไฟลสวนตัวของคุณออก
26 - การเรียกคืน
รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้และลบขอมูลทั้งหมด
1. จาก [Start] (เริ่ม) เลือก [All apps] (แอพพลิเคชั่นทั้งหมด) จากนั้น
Acer เลือก Acer Recovery Management ในรายการแอพพลิเคชัน
Acer
2. เลือกแท็บ [Restore] (การเรียกคืน) และคลิกที่ [Get Started]
(เริ่มตนใชงาน) เพื่อ [Choose an option] (เลือกตัวเลือก)
3. เลือก [Remove everything] (ลบขอมูลทั้งหมด)
เพื่อรีเซ็ตพีซีของคุณกลับคืนคาเริ่มตนจากโรงงาน
กระบวนการนี้จะทําการติดตัง้ ระบบปฏิบัติการของคุณใหมอีกครั้ง
และลบไฟลสวนตัวของคุณ แอพพลิเคชัน
และการตั้งคาของคุณทั้งหมดออก
4. เลือก [Just remove my files] (เพียงลบไฟลของฉันออก)
หากคุณตองการคงระบบคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่งจะเร็วกวา
แตปลอดภัยนอยกวา
อาจยังคงสามารถกูคืนไฟลไดโดยใชโปรแกรมการกูคืนไฟล
การเรียกคืน - 27
เลือก [Remove files and clean the drive] (ลบไฟล
และลางไดรฟ) หากคุณไมตองการคงระบบคอมพิวเตอรของคุณแลว
กระบวนการนี้จะใชเวลานานกวา แตจะปลอดภัยมากกวา
คําเตือน
การเลือก "[Remove files and clean the drive] (ลบไฟล และลางไดรฟ)"
จะเปนการลบไฟลสวนตัวและบัญชีของคุณทั้งหมดออก
พรอมทั้งไดรเวอรที่มีอยูเดิม ซึ่งอาจมีผลตอการติดตั้ง Windows ของคุณ
5. คลิกที่ [Reset] (รีเซ็ต) เพือ
่ ดําเนินการตอ
6. ระบบจะแสดงความคืบหนาในการรีเซ็ตขึ้นบนหนาจอ
จะมีการปดหนาจอในระหวางกระบวนการรีเซ็ต
7. จะมีการเปดหนาจออีกครัง้ เมื่อทําการติดตั้ง Windows
พีซีของคุณจะมีการรีสตารทหลายครัง้ ในระหวางกระบวนการรีเซ็ต
8. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
9. เมื่อกระบวนการรีเซ็ตพีซีของคุณเสร็จสมบูรณ Windows
จะใชการตั้งคาตามคาเริม
่ ตนจากโรงงาน
28 - การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
ก า ร ใ ช ง า น ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ B l u e t o o t h
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ชวยใหคณ
ุ สามารถสงถายขอมูล
ไดแบบไรสายผานระยะทางใกลๆ ระหวางอุปกรณประเภทตางๆ
อุปกรณที่เปดใชงาน Bluetooth ไดนั้นมีทั้งคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ
แท็บเล็ต ชุดหูฟง ไรสาย และคียบอรด
เพื่อใชงาน Bluetooth คุณตองแนใจวามีสิ่งเหลานี้:
1. Bluetooth ถูกเปดใชงานอยูบนอุปกรณทั้งสองตัว
2. อุปกรณของคุณนั้นไดรบ
ั การ “จับคู” (หรือเชื่อมตอ)
การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth
อแดปเตอร Bluetooth ตองถูกเปดใชงานบนอุปกรณทั้งสองตัว สําหรับคอมพิว
เตอรของคุณ การทํางานนี้อาจเปนสวิตชภายนอก เปนการตัง้ คาซอฟทแวร
หรือเปดดองเกิ้ล Bluetooth แยกตางหากที่เสียบเขากับพอรต USB
ของคอมพิวเตอร (หากไมมีอแดปเตอร Bluetooth ภายนอกใหใชงาน)
หมายเหตุ
โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณของคุณเพื่อระบุวิธีการเปดอแดปเตอร Bluetooth
ของอุปกรณนั้นๆ
เปดใชงาน Bluetooth และเพิ่มอุปกรณ
อุปกรณใหมทุกชิน
้ จะตองไดรับการ “จับคู” กับอแดปเตอร Bluetooth
ของคอมพิวเตอรเสียกอน นั่นหมายถึงอุปกรณนั้นตองไดรับการอนุญาต
เพื่อวัตถุประสงคดานความปลอดภัย คุณตองการทําการจับคูเ พียง
แคครัง้ เดียวเทานั้น หลังจากนั้น เพียงแคทําการเปดอแดปเตอร Bluetooth
ของอุปกรณทั้งสองก็จะเปนการ เชื่อมตออุปกรณเขาดวยกัน
ตามคาเริม
่ ตน Bluetooth บนคอมพิวเตอรของคุณจะถูกปดใชงานอยู
เพื่อเปดใชงานของอแดปเตอร Bluetooth ของคอมพิวเตอร
ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. กด ปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริม
่ ) จาก Windows >
[Settings] (การตั้งคา) > [Devices] (อุปกรณ) > [Bluetooth]
(Bluetooth) และคลิกที่ปุมสลับภายใต [Bluetooth] (Bluetooth)
เพื่อเปด/ปดใชงาน
2. คอมพิวเตอรของคุณจะเริม
่ การคนหาอุปกรณ โดยอัตโนมัติ
รวมทั้งยังทําใหอุปกรณอื่นสามารถมองเห็นได
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth - 29
3. เลือกอุปกรณซึ่งคุณตองการจับคูจากรายการอุปกรณที่คนพบ และเลือก
[Pair] (จับคู)
4. จะมีรหัสแสดงอยูบนคอมพิวเตอรของคุณ
ซึ่งควรจะตรงกับรหัสที่แสดงอยูบนอุปกรณ เลือก [Yes] (ใช) จากนั้น
ใหยอมรับการจับคูจากอุปกรณของคุณ
หมายเหตุ
อุปกรณบางตัวที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในเวอรชั่นที่ต่ํากวา
จะขอใหอุปกรณทั้งสองปอนรหัส PIN ในกรณีที่อุปกรณเครื่องใดเครื่องหนึง่
ไมมีที่ปอนขอมูล (เชนชุดหูฟง) รหัสผานจะเปนฮารดโคดที่อยูในตัวอุปกรณ
(โดยทั่วไปแลวจะเปน “0000” หรือ “1234") ดูคูมือผูใชของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
คุณยังสามารถปอนการตั้งคา Bluetooth โดยการเลือกไอคอน [Notifications]
(การแจงเตือน) ที่มุมขวาลางของหนาจอ เพือ
่ เปดแผงหนาตาง
[Notifications] (การแจงเตือน) คุณสามารถเปดหรือปดใชงาน Bluetooth
ไดจากที่นี่ หรือคลิกขวาที่ [Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to
settings] (ไปที่ การตั้งคา) เพื่อปอนการตั้งคา Bluetooth
30 - การเชือ
่ มตออินเทอรเน็ต
ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ อิ น เ ท อ ร เ น็ ต
บทนี้วาดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทการเชื่อมตอ
และขั้นตอนการเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ต
ขอมูลบางรายการอาจไมสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรของคุณ
สําหรับรายละเอียดขอมูล โปรดดูที่ การเชื่อมตอเครือขาย ในหนา 83
คุณสมบัติเครือขายในตัวคอมพิวเตอรของคุณชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอคอม
พิวเตอรของคุณเขาอินเทอรเน็ตไดอยางงายดาย
โดยใชสายเคเบิลหรือการเชื่อมตอแบบไรสาย
กอนอื่น ในการเชือ
่ มตอเขาอินเทอรเตอร คุณจะตองลงทะเบียน
เพื่อขอรับบริการอินเทอรเน็ตจาก ISP (ผูใหบริการอินเทอรเน็ต) -โดยปกติแลวคือบริษัทที่ใหบริการโทรศัพทหรือสายเคเบิล -ซึ่งจะตองไปที่บานหรือสํานักงานของคุณ เพื่อติดตั้งบริการอินเทอรเน็ต ISP
จะติดตั้งกลองขนาดเล็ก อาจเปนเราทเตอรหรือโมเด็ม
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ตได
การเชื่อมตอเขาเครือขายไรสาย
การเชื่อมตอเขา LAN แบบไรสาย
LAN แบบไรสาย (หรือ WLAN) คือ เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย
ที่สามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรอยางนอยสองเครือ
่ งโดยไมตองใชสาย
เมื่อเชื่อมตอเขา WLAN แลว คุณจะสามารถ เขาถึงอินเทอรเน็ตได
คุณยังสามารถแบงปนไฟล อุปกรณอื่นๆ
และแมแตการเชือ
่ มตออินเทอรเน็ตของคุณเอง
คําเตือน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจ เปนสิ่งตองหาม
จะตองปดสวิตชอุปกรณไรสายทั้งหมดกอนขึ้นเครื่องบินและระหวางการขึ้น
บิน เนื่องจากอุปกรณ เหลานั้นอาจเปนอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน
ขัดขวางการสื่อสาร และอาจขัดตอกฎหมาย คุณสามารถเปดใชอุปกรณ
ไรสายสําหรับคอมพิวเตอรของคุณเมื่อไดรับแจงโดยลูกเรือวาสามารถทํา
ไดอยางปลอดภัยแลวเทานั้น
ตามคาเริม
่ ตน จะมีการเปดใชการเชื่อมตอแบบไรสายสําหรับคอมพิว
เตอรของคุณไว และ Windows จะตรวจจับและแสดงรายการเครือขายที่พรอม
ใชงานระหวางการตั้งคา เลือกเครือขายของคุณและปอนรหัสผานหากจําเปน
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต - 31
Acer คอมพิวเตอรโนตบุคมีปุมลัดสําหรับ โหมดเครื่องบิน
ที่จะเปดหรือปดการเชื่อมตอเครือขาย
คุณสามารถใชตัวเลือกการจัดการเครือขายในการเปด/
ปดใชเครือขายไรสายของคุณ หรือควบคุมวาจะแบงปนอะไรบางบนเครือขาย
ในการการเชือ
่ มตอเครือขายไรสาย โปรดดําเนินการตามขั้นตอนดานลาง
1. ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีเราเตอร/
จุดเขาใชงานระบบไรสายและการเชื่อมตออินเทอรเน็ตปจจุบันของคุณผาน
ISP ที่คุณเลือกไว จดชื่อและรหัสผานเครือขายไรสายไว (หากจําเปน)
หากคุณกําลังทําการเชื่อมตอเขาเครือขายสาธารณะ (เชน ในรานกาแฟ)
ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีชื่อของเครือขายไรสายนั้น
หมายเหตุ
โปรดอางถึง ISP ของคุณ หรือเอกสารของเราทเตอรสําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาอินเทอรเน็ต
2. ในถาดไอคอนที่อยูมุมลางขวาของหนาจอ ใหเลือกไอคอน [Notifications]
่ เปดแผง [Notifications] (การแจงเตือน)
(การแจงเตือน) เพือ
3. เลือก [All settings] (การตั้งคาทั้งหมด)
32 - การเชือ
่ มตออินเทอรเน็ต
4. เลือก [Network & internet] (เครือขายและอินเทอรเน็ต)
5. คุณจะเห็นรายชื่อเครือขายไรสายที่สามารถเลือกใชงานได
เลือกรายการที่คณ
ุ ตองการใช
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต - 33
6. เมื่อคุณเลือกเครือขายไรสายแลว ใหเลือก [Connect] (เชื่อมตอ)
7. หากจําเปน ใหปอนรหัสผานของเครือขาย
34 - Acer TeachSmart
ACER TEACHSMART
ภาพรวม
Acer TeachSmart
ประกอบไปดวยระบบจัดการชั้นเรียนที่ยืดหยุนและไมยุงยาก
สามารถใชไฟสถานะเพือ
่ แจงใหผูเรียนทราบสถานะและความคืบหน
าตาง ๆ
• ผูสอนและนักเรียนจํานวนสูงสุด 30
คนสามารถเชื่อมตอกับกลุมแบบปลอดภัย โดยผูส
 อนจะสามารถแชรไฟล
จัดทําแบบทดสอบหรือแบบสอบถาม
หรือแบงกลุมออกเปนกลุมยอยตามตองการ
• ใชไฟสถานะของคอมพิวเตอรเพือ
่ แจงสถานะของผูเรียน เชน
หากทําแบบสํารวจเสร็จสิ้น
หรือเพื่อแจงคําตอบสําหรับคําถามแบบเลือกคําตอบ
การเปดใช Acer TeachSmart
เลือก Acer TeachSmart จากเดสกทอปเพือ
่ เปด Acer TeachSmart
Acer TeachSmart - 35
หมายเหตุ
Acer TeachSmart ตองใชบัญชี Microsoft เพื่อเปดใชงานแอพพลิเคชั่น
กรุณาลงชื่อเขาใชเมื่อไดรับแจงสอบถามบัญชีและรหัสผาน เลือก [Yes] (ใช)
เพื่อให Acer TeachSmart ใชงานบัญชีของคุณ
การจัดทํากลุม
หนาตางหลักสามารถใชเพือ
่ จัดทําหรือเขารวมกลุม

เลือก [Create a group] (จัดทํากลุม)
จากนั้นกรอกชื่อกลุม
36 - Acer TeachSmart
หนาตางหลักจะแสดงตัวเลือกสําหรับกลุม
 รวมทั้ง PIN สําหรับเขารวมกลุม
หนาตางที่สองจะแสดงสมาชิกที่เขารวมกลุม
 แลว
ชื่อกลุม
PIN
กิจกรรม
Acer TeachSmart - 37
การเขารวมกลุม
ผูเรียนแตละคนจะตองลงชื่อเขาใชผา นบัญชี Microsoft ของตน จากนั้นเปด
Acer TeachSmart ขึ้นมา รายชื่อกลุม
 จะแสดงกลุมที่มี เลือกกลุมที่ถูกตอง
จากนั้นกรอก PIN นิรภัย (ตามที่แสดงในหนาตางกลุม
 ของผูสอน) จากนั้นเลือก
[Submit] (สง)
กรอก PIN
ขณะที่ผเู รียนแตละรายเขารวมกลุม
ผูสอนจะพบชื่อของผูเรียนในรายชื่อสมาชิกกลุม
38 - Acer TeachSmart
การแชรไฟลและกิจกรรมตาง ๆ
หลังจากสมาชิกทั้งหมดเขารวมกลุมแลว
ผูสอนจะสามารถแชรขอมูลหรือแบบสอบถาม รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ
สถานะสมาชิก
นอกเหนือจากการทํากิจกรรมหรือตอบคําถาม
ไฟสถานะสําหรับสมาชิกแตละรายยังสามารถแสดงตัว
เลือกสถานะเพิม
่ เติม ไดแก [Restroom] (หองน้ํา)
หรือ [Question] (คําถาม)
[Restroom] (หองน้ํา)
ใชแจงวาผูเรียนตองการพัก
ไฟสถานะจะเปลี่ยนเปนสีแดง
[Question] (คําถาม)
อาจเปนการแจงวาสมาชิกมีขอสงสัย
ไฟสถานะจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง/สม
Acer TeachSmart - 39
กิจกรรม
ชื่อกลุม
PIN
กิจกรรม
Power Share
ใช Power Share เพือ
่ แชรไฟลกับสมาชิกทั้งหมดในกลุม เลือก Power
Share จากนั้นเรียกดูไฟลในคอมพิวเตอรของคุณ
[Member] (สมาชิก)
เปดรายชื่อสมาชิกของกลุม จะมีสองตัวเลือกอยูที่ดา นลางของรายชือ
่ สมาชิก:
[Screenshot] (ภาพหนาจอ) และ [Ban user] (แบนผูใช)
40 - Acer TeachSmart
[Screenshot] (ภาพหนาจอ)
ตัวเลือกนี้จะเปนการถายภาพหนาจอของกิจกรรมของสมาชิกที่เลือก
เพื่อใหผูสอนสามารถตรวจสอบสถานะหรือกิจกรรมของสมาชิกดังกลาว
สมาชิกจะไมทราบวามีการเก็บภาพหนาจอดังกลาว
เลือกสมาชิกจากรายการ จากนั้นเลือก [Screenshot] (ภาพหนาจอ)
เพื่อดูภาพหนาจอปจจุบันของสมาชิกคนดังกลาว
[Ban user] (แบนผูใช)
ตัวเลือกนี้จะเปนการลบสมาชิกที่เลือกจากลุม
สมาชิกสามารถเขารวมกลุมไดใหมหากกรอก PIN ไว
[Pop Quiz] (Pop Quiz)
[Pop Quiz] (Pop Quiz)
ใชเพือ
่ จัดทําแบบทดสอบอยางยอที่มีคําตอบใ
หเลือกหลายขอ
มีตวั เลือกสามประการที่ใชงานได: ABC, 123
หรือ Yes/no
เลือกประเภทแบบทดสอบที่ตอ
 งการ
จากนั้นเลือก [Generate] (จัดทํา)
เพื่อสงแบบทดสอบ แกไขหรือรีเฟรชแบบทดสอบโดยเลือกแบบทดสอบใหม
จากนั้นเลือก [Regenerate] (จัดทําใหม)
ไฟสถานะจะแสดงใหทราบวาตัวเลือกใดที่ถูกเลือก
หมายเหตุ
แบบทดสอบอาจไมระบุชื่อหากเลือก [Anonymous] (ไมเปดเผยตัว) ไว:
ไฟสถานะจะไมแสดงคําตอบและรายชื่อสมาชิกจะปรากฏก็ตอเมื่อผูเรียนตอบคําถามแ
ลว โดยไมไดระบุคําตอบที่เลือก
Acer TeachSmart - 41
ABC และ 123
ตัวเลือกนี้รองรับคําตอบสี่ขอ A, B, C, D หรือ 1, 2, 3, 4
ขณะผูเ รียนเลือกตัวเลือก คําตอบจะปรากฏขึ้นในรายชื่อสมาชิกของกลุม
และเปนแผนภูมวิ งกลม
เลือกไอคอนการจัดเรียงเพือ
่ จัดเรียงสมาชิกกลุมตามคําตอบที่แจง
Yes/no
ตัวเลือกนี้รองรับคําตอบสามขอไดแก ยกนิ้ว คว่ํานิ้ว และ ไมมีความเห็น
ขณะผูเ รียนเลือกตัวเลือก คําตอบจะปรากฏขึ้นในรายชื่อสมาชิกของกลุม
และเปนแผนภูมวิ งกลม
เลือกไอคอนการจัดเรียงเพือ
่ จัดเรียงสมาชิกกลุมตามคําตอบที่แจง
[Survey] (แบบสํารวจ)
เลือกตัวเลือก [Survey] (แบบสํารวจ) เพื่อเปดตัวดําเนินการสําหรับ
[Survey] (แบบสํารวจ) ตัวชวยดําเนินการจะชวยคุณจัดทําแบบสํารวจตาง ๆ
รวมทั้งภาพและคําถามประเภทตาง ๆ
42 - Acer TeachSmart
แบบสํารวจสามารถจัดเตรียมไวลวงหนาหรือบันทึกสําหรับใชภายหลัง
หรือเรียกดูตัวอยางเพื่อพิจารณาทบทวนคําถาม
เมื่อแบบสํารวจพรอมใชงาน
ใหเลือกเครือ
่ งหมายกํากับเพื่อสงไปยังสมาชิกกลุม
[Random] (สุม)
เลือก [Random] (สุม
 ) จากนั้นเลือก [Random] (สุม)
ดานลางของรายชื่อกลุมเพื่อสลับรายชือ
่ แบบสุม
สามารถใชเพื่อเลือกผูเรียนหนึ่งรายขึ้นไปหรือแบงกลุมเปนทีมงาน
- 43
รักษาคอมพิวเตอรและขอมูลข
องคุณใหปลอดภัย...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การตั้งคารหัสผาน
สิ่งที่คุณตองเตรียมเมื่อคุณเดินทาง
จะใชงานแบตเตอรี่ของคุณใหคุมคาไดอยางไร
44 - Acer ProShield
ACER PROSHIELD
ภาพรวม
วิธีแกปญหาดานความปลอดภัยในขั้นตอนเดียว ทาง Acer ProShield
ไดเตรียมวิธี แกปญหาดานความปลอดภัยสําหรับจุดออนตางๆ ดังตอไปนี้
• การปองกันความปลอดภัยของอุปกรณจากการใชงานที่ไมมส
ี ิทธิรบ
ั รอง
• การปองกันการจัดเก็บขอมูลในเครื่อง
• การรักษาความปลอดภัยเครือขาย
Acer ProShield
รวมถึงโมดูลที่ปองกันอุปกรณของคุณหาโมดูลจากการใชงานที่ไมมีสิทธิรบ
ั รอ
งและการบุกรุก
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรของคุณอาจไมมีโมดูลทั้งหมดดังที่แสดงไวดานลางนี้
โปรดอางอิงถึงขอมูลจําเพาะสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อยืนยันวารองรับโมดูลใดบาง
• [Credential Manager] (ตัวจัดการขอมูลประจําตัว) - รหัสผาน
การลงทะเบียนใชลายนิ้วมือ (หาก PC ของคุณมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ)
การตัง้ คาบัญชีผูใชทางออนไลน
• [Pre-Boot Authentication] (การพิสูจนตัวตนกอนการบูต) ลําดับการบูตและความปลอดภัยของอุปกรณ
• [Data Protection] (การปองกันขอมูล) - ไดรฟรักษาความปลอดภัยสวนตัว
การเขารหัสไฟลและโฟลเดอร
• [Data Removal] (การลบขอมูล) - ทําลายไฟลอยางหมดจด
• [Information] (รายละเอียด) - เกี่ยวกับซอฟทแวรนี้
การติดตั้ง Acer ProShield
การใชงาน Acer ProShield ครั้งแรก
คุณจะถูกนําเขาสูวิซารดการติดตั้งที่ชวยคุณติดตัง้ พารามิเตอรสําหรับ
Acer ProShield คลิก [Start] (เริ่ม) เพื่อเริม
่ ตน
ระบบจะใหคุณตัง้ คารหัสผาน และสามารถเลือก [Personal Secure Drive]
(ไดรฟรักษาความปลอดภัยสวนตัว)
Acer ProShield - 45
หมายเหตุ
เลือกรหัสผานที่คุณสามารถจําไดและยากตอการคาดเดา
หามใชคําที่คนหาไดในพจนานุกรม ขอแนะนําใหใชตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน
เมื่อคุณตั้งคารหัสผานแลว ใหคลิก [Next] (ถัดไป) เพือ
่ ดําเนินการตั้งคา
[Personal Secure Drive] (ไดรฟรักษาความปลอดภัยสวนตัว) หรือคลิก
[Finish] (สิ้นสุด) เพื่อออกจากวิซารด
46 - Acer ProShield
ไดรฟรักษาความปลอดภัยสวนตัว
[Personal Secure Drive, PSD] (ไดรฟรักษาความปลอดภัยสวนตัว)
เปนสวนที่รก
ั ษาความปลอดภัยของฮารดดิสกที่เก็บบันทึกไฟลได
คุณสามารถเขาสู PSD ไดโดยใชรหัสผานหรือระบบอานลายนิ้วมือเทานั้น
หลังจากการตัง้ คาเสร็จสิ้นแลว คุณสามารถไปยัง ProShield Console
เพื่อจัดการคอมพิวเตอรหรือเปลี่ยนการตั้งคาได
ใชเมนูจากหนาตางซายหากตองการทําการเปลี่ยนแปลง
Acer ProShield - 47
Credential Manager
คุณสามารถตั้งคาและจัดการกับคาดานความปลอดภัยของคุณไดที่นี่
รวมถึงการพิสูจนตวั ตนกอนการบูต
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผาน ProShield และ Windows ของคุณ
ลงทะเบียนลายนิ้วมือ ปรับตั้งคาขอมูลบัญชีออนไลน
และสํารองหรือเรียกคืนขอมูลการพิสูจนตัวตน ได
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ*
* (เฉพาะหาก PC ของคุณมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ)
คุณสามารถเครือ
่ งสแกนลายนิ้วมือ เพื่อรักษาความปลอดภัยของ PC
จากการเขาระบบที่ไมไดรบ
ั อนุญาต ลงทะเบียนลายนิ้วมือสองนิ้วหรือมากกวา
ซึ่งจะสามารถใชในการเขา PC ของคุณในระหวางเปดเครื่อง
แทนที่รหัสผานของคุณ
คลิก [Registration Tutorial] (คูมือการลงทะเบียน)
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
48 - Acer ProShield
การปองกันขอมูล
คุณสามารถเลือกไฟลสําหรับการเขารหัสและการถอดรหัส และการจัดการ
[Personal Secure Drive] (ไดรฟรักษาความปลอดภัยสวนตัว) ของคุณ
การลบขอมูล
คุณสามารถเลือกไฟลที่ตองการลบออกทั้งหมดจากฮารดดิสก [File
Shredder] (เครื่องทําลายไฟล)
จะเขียนทับขอมูลเพื่อใหใชงานการเรียกคืนขอมูลได
คําเตือน
คุณตองแนใจวาไดเลือกเฉพาะขอมูลที่ตองการทําลาย
หลังจากทําลายไฟลหรือโฟลดเดอรแลว จะไมสามารถเรียกคืนขอมูลไดอีก
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ - 49
ป ก ป อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ของคุ ณ
คอมพิวเตอรของคุณคือการลงทุนที่มีคา และจํา เปนตองเอาใจใสดูแล
เรียนรูว ิธีการปกปองและดูแลคอมพิว เตอรของคุณ
คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่รวมถึงการล็อคฮารดแวรและซอฟท
แวร - โดยการใชระบบปองกันการขโมยและรหัสผาน
การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรนี้มาพรอมกับสล็อตตัว ล็อกนิรภัยที่เขากันไดกับมาตรฐาน
Kensington สําหรับการล็อก
พันสายล็อคคอมพิวเตอรเขากับวัตถุที่ไมสามารถเคลื่อนยายได เชน
โตะหรือมือจับลิ้นชักที่ลอ
็ คกุญแจ ใสตัวล็อคลงในรองบากและหมุนตัวล็อค
ไปยังตําแหนงล็อค ในบางรุน
 อาจ ไมมีระบบล็อคนี้
การใชรหัสผาน
รหัสผานจะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต
การตั้งคารหัสผานจะเปนการสราง การปกปองในระดับที่หลากหลายมากขึ้น
สําหรับคอมพิวเตอรและขอมูล:
• Supervisor Password จะปองกันการเขาถึงที่ไมไดรบ
ั อนุญาตสําหรับยูทิลิตี้
BIOS เมื่อตั้งคาแลว คุณตองปอนรหัสผานเพื่อเขาถึงยูทิลิตี้ BIOS ดู
การตั้งคารหัสผาน ในหนา 51
• User Password จะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการ
ใชงานที่ไมไดรบ
ั อนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้
เขากับการตรวจสอบรหัสผานบนกระ บวนการบูตเครื่องและการกลับจาก
่ ความปลอดภัยสูงสุด
โหมด [Hibernation] (ไฮเบอรเนต) (ถามี) เพือ
• Password on Boot จะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการใชงานที่ไม
ไดรบ
ั อนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้เขากับการตรวจสอบรหัสผานบนกระ
บวนการบูตเครื่องและการกลับจากโหมด [Hibernation] (ไฮเบอรเนต)
(ถามี) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
สิ่งสําคัญ
อยาลืม Supervisor Password ของคุณ! หากคุณลืมรหัสผาน
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูน ยบริการที่ไดรับอนุญาต
50 - ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การปอนรหัสผาน
เมื่อตัง้ คารหัสผาน จะมีการถามรหัสผานปรากฏขึ้นที่หนาจอแสดงผล
• เมื่อมีการตัง้ Supervisor Password จะมีการถามเมื่อคุณเขาใชยูทิลิตี้ BIOS
• พิมพ Supervisor Password และกด <Enter> เพื่อเขาสูยูทิลิตี้ BIOS
เมื่อบูต หากคุณใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น
ลองใหมอีกครั้งและกด <Enter>
• เมื่อไดตั้งคา User Password และรหัสผานเมื่อบูตแลว จะมีการถามเมื่อบูต
• พิมพ User Password และกด <Enter> เพื่อเขาใชงานคอมพิวเตอร
หากคุณใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น
ลองใหมอีกครั้งและกด <Enter>
สิ่งสําคัญ
คุณมีโอกาสในการใสรหัสผานเพียงสามครั้งเทานั้น
หากคุณใสรหัสผานไมถูกตองหลังจากครั้งที่สาม ระบบจะคาง กดปุม
พาวเวอร คางไวราวสี่วินาทีเพื่อปดคอมพิวเตอร
จากนั้นใหเปดเครื่องและลองใหมอีกครั้ง
BIOS ยูทิลต
ิ ี้ - 51
B I O S ยู ทิ ลิ ตี้
BIOS ยูทิลิตี้คอ
ื โปรแกรมในการกําหนดคาฮารดแวรที่ตด
ิ ตั้งอยูใน BIOS
ของคอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณนั้นไดรับการกําหนดคา ไวอยางถูกตองและ
เหมาะสมที่สุดไวเรียบรอยแลว และโดยปกติแลว คุณไมจําเปนที่จะตองเรียก
ใชงานยูทิลิตน
ี้ ี้ อยางไรก็ดี หากคุณพบกับปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคา
คุณอาจจําเปนตองใชงานยูทิลิตี้
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้ ใหกด <F2> ในขณะที่โลโกคอมพิว
เตอรปรากฏอยู
ลําดับการบูต
เพื่อตัง้ คาลําดับการบูตใน BIOS ยูทิลิตี้ ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้
จากนั้นเลือก Boot จากหมวดรายการที่อยูดานซายของหนาจอ
การตั้งคารหัสผาน
เพื่อตัง้ คารหัสผานเมือ
่ ทําการบูต ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้ จากนั้นเลือก
Security จากหมวดรายการที่อยูดานซายของหนาจอ
คนหา Set Supervisor Password และปอนรหัสผานเพือ
่ เปด
ใชงานคุณสมบัตินี้ เมื่อคุณปอนรหัสผานสําหรับคุณสมบัตน
ิ ี้แลว คุณอาจเปด/
ปดใชงาน Password on Boot
พึงจําใหเลือก <F10> เพื่อบันทึกและออกจากยูทิลิตี้ BIOS อยางถูกตอง
เมื่อคุณดําเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นแลว
52 - เครื่องมือจัดการพลังงาน
เ ค รื่ อ ง มื อจั ด ก า ร พ ลั ง ง า น
คอมพิวเตอรเครื่องนี้มีเครื่องมือจัดการพลังงานติดตัง้ ไวในตัวซึ่งทําหนาที่ตด
ิ ต
ามกิจกรรมการทํางานของระบบ กิจกรรมการทํางานของระบบจะ
อางอิงถึงการกิจกรรมการทํางานใดๆ ที่ตอ
 งใชงานอุปกรณใดตอ
ไปนี้อุปกรณหนึ่งหรือมากกวานั้น คียบอรด, เมาส, ฮารดดิสก,
อุปกรณภายนอกที่เชือ
่ มตอกับคอมพิวเตอร และหนวยความจําวิดีโอ
หากไมมีกิจกรรมการทํางานใดถูกตรวจพบในชวงเวลาหนึ่ง คอมพิวเตอรจะ
หยุดอุปกรณบางชิ้นเหลานี้หรือทั้งหมดเพื่อเปนการรักษาพลังงาน
การประหยัดพลังงาน
ปดระบบการเริ่มใชงานดวน
คอมพิวเตอรของคุณใชระบบการเริ่มใชงานดวนเพื่อใหเริ่มเปดเครือ
่ ง
ใชงานไดอยางรวดเร็ว แตระบบนี้ใชพลังงาน เล็กนอย
เพื่อรอตรวจสอบสัญญาณในการเริม
่ ใชงาน การตรวจสอบนี้จะทําใหแบต
เตอรีข
่ องคอมพิวเตอรลดลงอยางชาๆ
หากคุณตองการลดการใชพลังงานของคอมพิวเตอรและลดผลกระทบตอสิ่งแว
ดลอม ใหปดระบบการเริม
่ ใชงานดวน:
หมายเหตุ
หากระบบการเริ่มใชงานดวนถูกปดอยู คอมพิวเตอรของคุณจะใชเวลากลับจาก
[Sleep] (โหมดสลีป) นานกวาเดิม
คอมพิวเตอรของคุณจะไมเริ่มทํางานหากไดรับคําสั่งใหเริ่มทํางานจากเครือขาย
(Wake on LAN)
1. เปดเดสกท็อป
2. คลิกที่ [Power Options]
(ตัวเลือกการใชพลังงาน) ใน [Notification area]
(พื้นที่แสดงการแจงเตือน)
3. เลือก [More Power Options]
(ตัวเลือกการใชพลังงานเพิ่มเติม)
4. เลือก [Choose what the power buttons do]
(เลือกหนาที่ของปุมพาวเวอร)
เครื่องมือจัดการพลังงาน - 53
5. เลือก [Change settings that are currently unavailable]
(เปลี่ยนการตั้งคาที่ไมมีใหเลือกใชงานในขณะนี้)
6. เลื่อนลงและเลือกปด [Turn on fast startup]
(เปดระบบการเริ่มใชงานดวน)
7. เลือก [Save changes] (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)
54 - แบตเตอรี่
แ บ ต เ ต อ รี่
คอมพิวเตอรนี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวที่มอบอายุการใชงานไดนานระหวางกา
รชารจแตละครั้ง
คุณลักษณะของแบตเตอรี่
แบตเตอรีน
่ ี้จะรีชารจทุกครัง้ ที่คุณตอคอมพิวเตอรเขากับอแดปเตอร AC
คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนการชารจระหวางใชงานซึ่งชวยใหคุณรีชารจแบต
เตอรีไ
่ ดในขณะใชงานคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม
การรีชารจเมื่อปดคอมพิวเตอรจะชวยลดเวลาในการชารจใหสั้นลง
แบตเตอรีย
่ ังเปนประโยชนเมือ
่ คุณตองเดินทางหรือเมื่อเกิดไฟตก
การชารจแบตเตอรี่
เสียบ อแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอเขากับปลั๊กไฟ
หมายเหตุ
ขอแนะนําใหคุณชารจแบตเตอรี่กอนเลิกทํางานในแตละวัน
การชารจแบตเตอรี่ใหพรอมกอนการเดินทางจะชวยใหคุณเริ่มวันใหมพรอมกับแบต
เตอรี่ที่ชารจอยางเต็มเปยม
สําหรับแบตเตอรี่ใหม
กอนที่คุณจะใชงานแบตเตอรี่เปนครัง้ แรก นี่คอ
ื ขอปฏิบัติที่คณ
ุ ควรทํา:
1. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรีใ่ หเต็ม
2. เปดเครือ
่ งคอมพิวเตอร และทําการตั้งคาระบบปฏิบัติการ ใหเสร็จสมบูรณ
3. ถอดอแดปเตอร AC ออก
4. ใชงานคอมพิวเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่
5. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรีใ่ หเต็มใหมอีกครัง้
ทําซ้ําขั้นตอนเหลานี้จนกวา แบตเตอรี่จะถูกชารจและปลอยประจุ
ไฟฟาสามครัง้
ใชขอปฏิบัตน
ิ ี้สําหรับแบตเตอรีใ่ หมทั้งหมด
หรือสําหรับแบตเตอรีท
่ ี่ไมไดใชเปนเวลานาน
คําเตือน
หามทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่อุณหภูมิต่ํากวา 0ºC (32ºF) หรือมากกวา 45ºC
(113ºF) อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปอาจทําใหแบตเตอรี่เสียหายได
แบตเตอรี่ - 55
การทําตามขอปฏิบัติสําหรับแบตเตอรี่
จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณสามารถรับการชารจ ไดสูงสุด
การไมทําตามขอปฏิบัตินี้จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณไมสามารถรับการชารจ
ไดสูงสุด และจะมีอายุการใชงานที่สั้นลง
นอกจากนี้
อายุการใชงานของแบตเตอรี่อาจไดรับผลกระทบจากการใชงานดังตอไปนี้:
• การใชคอมพิวเตอรโดยใชพลังงานไฟฟา AC ที่สม่ําเสมอ
• หามใชแบตเตอรี่จนหมดประจุ ไฟฟาแลวจึงรีชารจจนเต็มดังที่ไดอธิบาย
ไวขางตน
• ใชงานบอย ยิ่งคุณใชงานแบตเตอรี่บอยๆ อายุการใชงานของแบต
เตอรีจ
่ ะยิ่งสั้นขึ้น แบตเตอรี่ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรมีอายุการ
ใชงานสําหรับรอบการชารจ/คายประจุมากกวา 1,000 ครัง้
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรีจ
่ ะชวยใหคุณไดรับการทํางานสูงสุดจาก
แบตเตอรี่ รวมถึงเปนการยืดอายุการชารจ/รีชารจ
และชวยเพิม
่ ประสิทธิภาพในการรีชารจ ขอแนะนําใหคุณทําตามคํา
แนะนําดานลางนี้:
• ใชสายไฟ AC เมื่อจําเปนและใชงานแบตเตอรี่เมือ
่ ใชงานแบบพกพา
• ถอดอุปกรณตอพวงที่ไมไดใชงานทั้งหมด (เชน ดิสกไดรฟ USB)
เนื่องจากอุปกรณเหลานี้ใชพลังงานอยางตอเนื่อง
• เก็บเครือ
่ งคอมพิวเตอรของคุณไวในที่เย็นและแหง อุณหภูมิที่แนะนําคือ
10°C (50°F) ถึง 30°C (86°F)
อุณหภูมิสูงจะทําใหแบตเตอรี่คายประจุไฟฟาอยางรวดเร็ว
• การรีชารจมากเกินไปจะเปนการลดอายุการใชงานแบตเตอรี่
• คอยระวังรักษาอแดปเตอร AC และแบตเตอรีข
่ องคุณ
การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่
ตัววัดพลังงานจะแสดงระดับพลังงานในปจจุบันของแบตเตอรี่
วางเคอรเซอรเหนือไอคอนแบตเตอรี่/
พาวเวอรบนทาสกบารเพือ
่ ดูระดับการชารจของแบตเตอรี่
56 - แบตเตอรี่
การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
เมื่อทํางานโดยใชแบตเตอรีใ่ หคอยดูที่ตัววัดพลังงาน
สิ่งสําคัญ
ตออแดปเตอร AC ใหเร็วที่สุดเทาที่ทําไดหากปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
ขอมูลอาจสูญหายหากใชงานแบตเตอรี่จนหมดและคอมพิวเตอรจะปดการทํา
งาน
เมื่อปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
วิธีปฏิบัติที่แนะนําจะขึ้นอยูกบ
ั สถานการณของคุณ:
สถานการณ
การกระทําที่แนะนํา
มีอแดปเตอร AC
และปลั๊กไฟ
1. เสียบอแดปเตอร AC
เขากับคอมพิวเตอรและตอเขากับแหลงจายไฟหลัก
2. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
3. ทํางานตอ
ปดคอมพิวเตอรหากคุณตองการรีชารจแบตเตอรี่อ
ยางรวดเร็ว
มีอแดปเตอร AC
หรือปลั๊กไฟ
1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. ปดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
3. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
การเดินทางไปกับคอมพิว เตอรของคุณ - 57
ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป กั บคอมพิ ว
เ ต อ ร ข อ งคุ ณ
สวนนี้ใหคําแนะนําและเคล็ดลับสําหรับการนําโนตบุคพีซีไปยังที่ตา งๆหรือเดิน
ทางไปกับคุณ
ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป
ทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับอุปกรณ
เสริมภายนอก:
1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. นําดิสกออกจากไดรฟออพติคอล
3. ปดเครือ
่ งคอมพิวเตอรหรือเขาสู [Sleep] (โหมดสลีป) หรือ [Hibernate]
(ไฮเบอรเนต)
4. ปดฝาจอแสดงผล
5. ถอดสายไฟออกจากอแดปเตอร AC
6. ถอดคียบอรด, อุปกรณชี้ตําแหนง, เครือ
่ งพิมพ, จอแสดงผลภายนอก,
และอุปกรณภายนอกอื่นๆ
7. ถอดระบบล็อค Kensington หากคุณ ใชเพื่อรักษาความปลอดภัยของคอม
พิวเตอร
ไปในที่ตางๆ
เมื่อคุณเดินทางไปในสถานที่ใกลๆ ตัวอยางเชน
จากโตะทํางานไปยังหองประชุม
การเตรียมคอมพิวเตอร
กอนยายคอมพิวเตอร ปดฝาและล็อคจอแสดงผลเพือ
่ ใหเครื่องอยูใน [Sleep]
(โหมดสลีป) จากนั้นคุณสามารถนําคอมพิวเตอรไปกับคุณไดอยางปลอดภัย
ไมวาคุณจะไปยังที่ใดภายในตึก เพือ
่ ปลุกคอมพิวเตอรจาก [Sleep]
(โหมดสลีป) เปดจอแสดงผล และหากจําเปน
ใหกดและปลอยปุมเปดปดเครือ
่ ง
หากคุณนําคอมพิวเตอร ไปยังสํานักงานของลูกคาหรือตึกสํานักงานอื่น
คุณอาจตองการปดการทํางานของคอมพิวเตอร
58 - การเดินทางไปกับคอมพิว เตอรของคุณ
กด ปุม Windows + <C> คลิกที่ [Settings] (การตั้งคา) > [Power]
(เปดปดเครื่อง) จากนั้นคลิกที่ [Shut Down] (ปดเครื่อง)
หรือ:
คุณสามารถทําใหคอมพิวเตอรอยูใน [Sleep] (โหมดสลีป) ไดโดยการกด
แปนพิมพลัดสําหรับ โหมดสลีป หรือปดจอแสดงผล
เมื่อคุณตองการใชงานคอมพิวเตอรอีกครั้ง ใหเปดฝาจอแสดงผล จากนั้น กด
และปลอย ปุมเปดปดเครื่อง
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรนี้อาจเขาสูโหมด [Hibernation] (ไฮเบอรเนต) หรือ โหมด [Deep
Sleep] (สลีป) หลังจากเขาสูโหมด [Sleep] (โหมดสลีป) แลวชวงเวลาหนึ่ง
ตองการนําเขาประชุม
หากการประชุมของคุณใชเวลาเพียงสั้นๆ คุณอาจไมจําเปนตองนําสิ่งใด
ไปกับคุณยกเวนคอมพิวเตอร หากการประชุมของคุณจะตองใชเวลานาน
หรือหากแบตเตอรีไ
่ มไดถูกชารจใหเต็ม คุณอาจตองนําอแดปเตอร AC
ไปกับคุณดวยเพื่อเสียบปลั๊กคอมพิวเตอรในหองประชุม
หากหองประชุมไมมีปลั๊กไฟ คุณอาจลดการสิ้น เปลืองแบตเตอรี่ไดโดยการ
ใหคอมพิวเตอรอยูในโหมด [Sleep] (สลีป) กด แปนพิมพลัดสําหรับ
โหมดสลีป หรือปดฝาจอแสดงผล เมือ
่ คุณไมมีการใชงานคอมพิวเตอร
นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน
เมื่อคุณนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บานหรือในทางกลับกัน
การเตรียมคอมพิวเตอร
หลังจากยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อปของคุณ
ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้เพือ
่ เตรียมคอมพิวเตอรสําหรับการเดินทางกลับบาน:
• ตรวจสอบวาคุณไดลบมีเดียหรือคอมแพ็คดิสกทั้งหมดออกจากไดรฟแลว
การไมลบมีเดียออกอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอหัวไดรฟ
• เก็บคอมพิวเตอรลงในเคสที่สามารถปกปองเครื่องจากการลื่นหลนและมีเบาะ
นุมๆ เพือ
่ ลดแรงกระแทกหากเครือ
่ งตกพืน
้
คําเตือน
หามเก็บอุปกรณตางๆ ไวติดกับฝาคอมพิวเตอร
แรงกดบนฝาเครื่องสามารถทําใหจอแสดงผลเสียหายได
การเดินทางไปกับคอมพิว เตอรของคุณ - 59
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
เวนแตคณ
ุ มีอุปกรณบางสวนอยูที่บานแลว
ใหนําอุปกรณตอ
 ไปนี้ติดตัวไปกับคุณดวย:
• อแดปเตอร AC และสายไฟ
• คูมือการตั้งคาที่พิมพไว
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามแนวทางนี้เพื่อปองกันคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทางไปและกลับ
จากที่ทํางาน:
• ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมโิ ดยเก็บคอมพิวเตอร
ไวกับคุณ
• หากคุณตองการหยุดพักเปนระยะเวลาหนึ่งและไมสามารถนําคอมพิวเตอร
ไปกับคุณได ใหวางคอมพิวเตอรไวในชองเก็บของทายรถ
เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับความรอนมากเกินไป
• การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ ความชื้นสามารถทําใหเกิดหยดน้ําได
นําคอมพิวเตอรมาอยู ณ อุณหภูมห
ิ องและตรวจสอบวาเกิดหยดน้ําที่จอ
แสดงผลหรือไมกอนเปดเครือ
่ งคอมพิวเตอร หากอุณหภูมเิ ปลี่ยนแปลง
เกินกวา 10°C (18°F) พยายามใหคอมพิวเตอรกลับสูอุณหภูมิหอ
 งชาๆ
หากเปนไปได ใหวางคอมพิวเตอรไวในสภาพแวดลอมซึ่งมีอุณหภูมิอยู
ในระหวางอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิหอ
 งเปนเวลา 30 นาที
การจัดตั้งสํานักงานในบาน
หากคุณทํางานกับคอมพิวเตอรที่บานบอยๆ คุณอาจตองการซื้ออแดปเตอร AC
ชิ้นที่สองสําหรับใชที่บาน ดวยอแดปเตอร AC ชิ้นที่สอง คุณสามารถหลีก
เลี่ยงการแบกน้ําหนักเพิ่มเติมจากการเดินทางไปและกลับจากที่บาน
หากคุณใชคอมพิวเตอรที่บานเปนระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจตองการเพิ่มคียบอรด,
จอแสดงผล หรือเมาส
เดินทางไปกับคอมพิวเตอร
สิ่งสําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ
ในการเดินทางพรอมแบตเตอรี่ลิเธียม
เมื่อคุณตองเดินทางไปที่ไกลขึ้น เชน จากตึกสํานักงานของคุณ
ไปยังสํานักงานของลูกคาหรือเดินทาง ไปยังตางจังหวัด
60 - การเดินทางไปกับคอมพิว เตอรของคุณ
การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คณ
ุ นํากลับไปที่บาน
ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรีใ่ นคอมพิวเตอรถูกชารจแลว
ระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินอาจจําเปนตองใหคณ
ุ เปดคอมพิวเตอร
เมื่อนําเครือ
่ งเขาไปยังบริเวณประตูทางออก
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
• ไฟลไดรเวอรเครือ
่ งพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครือ
่ งพิมพอื่น
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
เพิ่มเติมจากแนวทางการนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน
ทําตามแนวทางเหลานี้เพื่อปกปองคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทาง
• นําคอมพิวเตอรใสในกระเปาเดินทางที่คุณ เปนผูถือเอง
• หากเปนไปได ใหมีการตรวจสอบคอมพิว เตอรดวยมือ
เครือ
่ งเอกซเรยที่ใชสําหรับระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินไมเปนอัน
ตรายตอตัวเครือ
่ ง แตหา มนําคอมพิวเตอรผานเครื่องตรวจจับโลหะ
เดินทางไปยังตางประเทศ
สิ่งสําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ
ในการเดินทางพรอมแบตเตอรี่ลิเธียม
เมื่อคุณเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คณ
ุ เตรียมสําหรับการเดินทาง
อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
การเดินทางไปกับคอมพิว เตอรของคุณ - 61
•
•
•
•
สายไฟซึ่งเหมาะสมกับประเทศปลายทางที่คุณกําลังจะเดินทางไป
ไฟลไดรเวอรเครือ
่ งพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครือ
่ งพิมพอื่น
เอกสารยืนยันการซื้อ หากคุณจําเปนตองแสดง ใหกับหนวยงานตางๆ
เอกสารการรับประกันสําหรับการเดินทางในตางประเทศ
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามขอควรพิจารณาเปนพิเศษเมือ
่ นําคอมพิวเตอรเดินทางไปดวย
นอกจากนี้ คําแนะนําเหลานี้จะเปนประโยชนเมื่อตองเดินทาง
ไปยังตางประเทศ:
• เมื่อตองเดินทางไปยังประเทศอื่น ใหตรวจสอบแรงดันไฟฟา AC
ทองถิ่นและสายไฟอแดปเตอร AC ของคุณวามีความเขากันไดหรือไม
หากไมสามารถใชได ใหซื้อสายไฟที่เขากันไดกับแรงดันไฟฟา AC ทองถิ่น
หามซื้อชุดแปลงไฟที่วางขายเพือ
่ ปรับการ ใชพลังงานของคอมพิวเตอร
• หากคุณใชโมเด็ม ตรวจสอบวาโมเด็มและหัวตอนั้นมีความเขากัน
ไดกบ
ั ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประ เทศที่คุณเดินทางไปหรือไม
62 -
พอรตและตัวเชื่อมตอ...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
• ขอมูลเกี่ยวกับพอรตและตัว เชื่อมตอที่ติดตั้งไวบนคอมพิวเตอรของคุณ
Universal Serial Bus (USB) - 63
Universal Serial Bus (USB)
พอรต USB เปนพอรตความเร็วสูง
ซึ่งชวยใหคณ
ุ สามารถเชื่อมตออุปกรณตอพวง USB เชน เมาส
คียบอรดภายนอก พื้นที่จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม (ฮารดดิสกภายนอก)
หรืออุปกรณที่ใชรวมกันไดอื่นๆ
หมายเหตุ
ในขณะนี้ มีพอรต USB มาตรฐานอยูสองพอรตที่ใชงานไดบนคอมพิวเตอร Acer:
USB 2.0 (High-speed USB) และ USB 3.0 (SuperSpeed USB) พอรต USB 2.0
บนคอมพิวเตอร Acer มีแถบสีดําอยูที่พอรต ในขณะที่พอรต USB 3.0 มีแถบสีฟา
สําหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จะตองมีการเสียบอุปกรณ USB 3.0 เขากับพอรต
USB 3.0 เสมอ โปรดดูเอกสารจากอุปกรณของคุณ
เพื่อศึกษามาตรฐานที่พอรตสนับสนุน
คุณยังสามารถชารจอุปกรณ เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน
หรืออุปกรณอื่นผานพอรต USB พอรต USB 3.0
บางรายการสนับสนุนอุปกรณชารจเมื่อคอมพิวเตอรอยูใน [Hibernate]
่ ปดเครือ
่ ง นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถใช USB hub
(ไฮเบอรเนต) หรือ เมือ
เพื่อเชื่อมตออุปกรณหลายเครื่องเขากับพอรต USB เดี่ยว
สิ่งสําคัญ
เมื่อมีการถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก คุณตองคลิกขวาที่ไอคอน USB
ในแถบงาน Windows และเลือก "[Eject] (ขับออก) <อุปกรณ>"
เพื่อใหระบบปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก
หากไมดําเนินการตามขั้นตอนนี้ อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือทํา
ใหอุปกรณตอพวงเสียหายได
64 - เมมโมรี่การดรีดเดอร
เ ม ม โ ม รี่ ก า ร ดรี ด เ ด อ ร
ตัวเลือกในการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรของคุณมีตวั อานการดและพอรต/แจ็คอืน
่ ๆ
ซึ่งชวยใหคณ
ุ สามารถเชื่อมตออุปกรณตอพวงเขาไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
สําหรับคําแนะนําเกีย
่ วกับวิธีการเชื่อมตออุปกรณภายนอกที่แตกตางกันเขากับค
อมพิวเตอรของคุณใหอานในสวนตอไปนี้
เมมโมรี่ การด รีดเดอร
การดหนวยความจําถูกใชอยางแพรหลาย ในกลองดิจิตอล
PDA เครือ
่ งเลน MP3 และโทรศัพทเคลือ
่ นที่
การใสเมมโมรี่การด
1. วางการดในแนวที่จุดคอนเน็ก เตอรตรงกันกับพอรต
โดยใหคอนเน็กเตอรคว่ําหนาลง
2. เลื่อนการดเขาในพอรตอยางระมัดระวัง
หากคุณพบวาตองใชแรงเพื่อใสการด ใหลองขยับการดเล็กนอย
3. ดันจนกระทั่งมีเสียงกริก
๊ บอกวาการดเขาที่
การดจะเหลืออยูนอกสล็อตสองสามมิลลิเมตร
หากการดนั้นมีไฟล หนาตาง [Windows Auto Play] (Windows
เลนอัตโนมัติ) อาจปรากฏขึ้น (ขึ้นอยูกับเนื้อหาขอมูลภายในการด)
่ เขาถึงเนื้อหาขอมูลภาย
และถามวาคุณตองการใชโปรแกรม เพือ
ในการดหรือไม เลือกตัวเลือกที่นี่หากจําเปน หรือเลือก [Cancel] (ยกเลิก)
หากการดไมมีไฟล หรือมีไฟลที่ไมทราบคา
หนาตางจะเปดโดยแสดงเนื้อหาขอมูลภายในการด
การด SD, SDHC และ SDXC
ประเภทการด SD ที่ตา งกันจะมีความสามารถตางกัน
ขณะใชงานรูปแบบเดียวกัน การด SD มีความจุมากถึง 4 GB การด SDHC
มีความจุมากถึง 32 GB และการด SDXC สามารถจุไดถึง 2048 GB (2 TB)
คอมพิวเตอรของคุณมี SDHC หรือ SDXC การดรีดเดอรที่ใชงานได
หมายเหตุ
การดหนวยความจํา SDXC สามารถใชงานไดใน SDXC รีดเดอรที่ใชงานได การด SD
และ SDHC สามารถใชไดในทั้งสองประเภท
เมมโมรี่การดรีดเดอร - 65
การถอด การดจากเมมโมรี่การดรีดเดอร
1. คลิกที่ลูกศร [Show hidden icons]
(แสดงไอคอนที่ซอนไว) ใน
2
[Notification Area] (พื้นที่แสดงการแจ
งเตือน) (ถัดจากนาฬิกา)
2. คลิกที่ไอคอน [Safely Remove
Hardware] (เอาฮารดแวรอ
อกอยางปลอดภยั)
3. คลิกบน [Eject SD Card]
(ถอดการด SD) (หรือบนชื่อ อุปกรณ)
4. รอจนกระทั่งขอความ [Safe to
Remove Hardware]
(ปลอดภัยสําหรับถอดฮารดแวร)
ปรากฏขึ้น
5. ถอดการดออก
1
3
66 - ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง
ตั ว เ ชื่ อ ม ต อ วิ ดี โ อ แ ล ะ ร ะ บ บ เ สี ย ง
เชื่อมตอจอภาพเขากับพอรต VGA หรือ DVI
(ประเภทการเชื่อมตอที่รองรับขึ้นอยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอร)
โดยทั่วไปแลวจอแสดงผลจะมาพรอมกับสายเคเบิ้ลที่เหมาะสม
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพือ
่ เชื่อมตอมอนิเตอรเขากับคอมพิวเตอรของคุณ
1. ตรวจสอบดูวาคอมพิวเตอรปดอยูหรือไมและปดสวิตซมอนิเตอรอยูหรือไม
2. ตอสายเคเบิ้ลวิดีโอเขากับพอรตมอนิเตอรบนคอมพิวเตอร
ขันตอสายเคเบิ้ลใหแนนดวยสกรูที่มีมาให
3. ตอสายไฟมอนิเตอรแลวเสียบเขากับปลั๊กจายไฟที่มีการเดินสายดิน
ไวอยางถูกตอง
4. ทําตามคําแนะนําในการตั้งคาที่อยูในคูม
 ือผูใชของมอนิเตอร
5. เปดมอนิเตอร จากนั้นเปดคอมพิวเตอร
6. ตรวจสอบใหแนใจวาคาความละเอียดและอัตรารีเฟรชนั้นไมเกินขอกําหนด
เฉพาะของมอนิเตอร หากจําเปนใหเปลี่ยนการตัง้ คาการ
แสดงผลที่ใชดวยคอมพิวเตอร
หมายเหตุ
เพื่อเขาถึงการควบคุมการแสดงผล กดปุม Windows (
แลวคลิกที่ [Display] (จอแสดงผล)
) + W, พิมพ "จอแสดงผล"
ชุดหูฟงและไมโครโฟน
พอรตนี้สําหรับเชือ
่ มตออุปกรณเสียง ใชพอรตหูฟงเพื่อเสียบปลั๊กหูฟงสเตอริ
โอหรือลําโพง การเสียบปลั๊กอุปกรณเสียงกับพอรตหูฟงจะปดลําโพงในตัว
ใชพอรตไมโครโฟนเพื่อเชื่อมตอไมโครโฟนภายนอกสําหรับการบันทึกเสียง
แบบโมโน การเสียบปลั๊กไมโครโฟนภายนอกจะปดไมโครโฟนในตัว
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีพอรต "คอมโบ"
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถใชชุดหูฟงขาเดียวที่มีไมโครโฟนติดตั้งในตัวได
ชุดหูฟงเหลานี้มักใชกับสมารทโฟน
HDMI - 67
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
คือการเชื่อมประสานการทํางานภาพและเสียง แบบดิจิตอลคุณภาพสูง HDMI
ชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอแหลงสัญญาณเสียง/
วิดีโอแบบดิจิตอลที่สามารถใชงานรวมกันไดทุกชนิด เชน คอมพิวเตอรของคุณ
กลองเซ็ตท็อป, เครื่องเลน DVD และเครื่องรับสัญญาณเสียง/
วิดีโอไปยังมอนิเตอรเสียงและ/หรือวิดโี อแบบดิจิตอลที่สามารถทํางานรวมกัน
ได เชนโทรทัศนดิจต
ิ อล (DTV) ดวยสายเคเบิ้ลเพียงสายเดียว
สายเคเบิลเพียงสายเดียวจะชวยใหและดูเปนระเบียบ ในขณะที่การ
เชื่อมตอเปนไปไดอยางงายดาย และคุณภาพเสียงและภาพที่ดท
ี ี่สุด
68 -
มีคําถามหรือไม?
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•
คําถามที่ถูกถามบอย
เคล็ดลับสําหรับการใช Windows 10
ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหา
วิธีปกปองตัวคุณในระหวางออนไลน
ขอมูลติดตอศูนยบริการ Acer
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 69
คํ า ถ า ม ที่ ถู ก ถ า ม บ อย
ลําดับตอไปนี้คือรายการของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการใชงานคอ
มพิวเตอร โดยมีวิธีการแกไขงายๆ มอบ ใหกับแตละเหตุการณ
ฉันเปดสวิตซเปดปดเครือ
่ ง แตคอมพิวเตอร ไมเริ่มทํางานหรือบูต
ดูที่ไฟแสดงสถานะพลังงาน:
• หากไฟไมติด หมายถึงไมมพ
ี ลังงานไฟฟาปอน ใหกับคอมพิวเตอร
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• หากคุณใชงานดวยแบตเตอรี่
แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ําและไมสามารถใหพลังงานกับคอมพิวเตอร
ได ตออแดปเตอร AC เพื่อทําการรีชารจแบตเตอรี่
คุณอาจตองรอสักครูกอ
 นลองเปดใชคอมพิว เตอรของคุณอีกครั้ง
• ตรวจดูใหแนใจวาอแดปเตอร AC นั้นไดเสียบปลั๊กเขากับคอมพิว
เตอรและปลั๊กจายไฟดีแลว
• หากไฟติด ใหตรวจสอบดังนี้:
• คุณมีอุปกรณเก็บขอมูล USB (ไดรฟ USB ไดรฟซีดี หรือสมารทโฟน)
เชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอรของคุณหรือไม? ถอดปลั๊กออกและกด
<Ctrl> + <Alt> + <Del> เพื่อรีสตารทระบบ
ไมมอ
ี ะไรปรากฏขึน
้ บนหนาจอ
ระบบจัดการพลังงานของคอมพิวเตอรจะทําหนาจอ ใหวางเปลาโดยอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดพลังงาน กดปุมใดก็ไดเพื่อเปดหนาจอใหกลับคืนมา
หากกดปุมแลวหนาจอไมเปดกลับคืนมา อาจเปนไปไดจากสามสาเหตุ:
• ระดับความสวางอาจนอยเกินไป กด <Fn> + < > (เพิม
่ )
เพื่อปรับระดับความสวาง
• อุปกรณแสดงผลอาจถูกตั้งคาใหเปนจอแสดงผลภายนอก
กดฮอตคียสลับจอแสดงผล เพื่อสลับจอแสดงผล ใหกลับมา
เปนหนาจอของคอมพิวเตอร
• หากไฟ LED ที่ปุมเปดปดเครื่องกระพริบ คอมพิวเตอรอาจอยูใน
[Sleep] (โหมดสลีป) หรือ [Hibernate] (ไฮเบอรเนต) กด
ปุมพาวเวอรแลวปลอยเพือ
่ กลับมาใชงานตอ
70 - คําถามที่ถูกถามบอย
ไมไดยินเสียงใดๆ จากคอมพิวเตอร
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• เสียงอาจถูกปดอยู ดูที่ไอคอนควบคุมเสียง (ลําโพง) บนทาสกบาร
หากมีเครือ
่ งหมายกากบาท ใหคลิกบนไอคอนแลวยกเลิกการเลือกตัวเลือก
[Mute all] (ปดเสียงทั้งหมด)
• ระดับเสียงอาจนอยเกินไป ตรวจสอบระดับเสียงจากไอคอนควบคุมเสียง
(ลําโพง) บนทาสกบาร คุณยังสามารถใชปุอ
• หากมีหูฟงหรือลําโพงภายนอกตออยูกับแจ็คเสียบชุดหูฟง บนคอมพิวเตอร
่ งคอมพิวเตอรจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ลําโพงบนเครือ
คียบอรดไมตอบสนอง
ลองตอคียบอรดภายนอกเขากับพอรต USB บน คอมพิวเตอร หากสามารถ
ใชงานได ใหติดตอผูขายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง
เนื่องจากสายคียบอรดอาจหลวม
เครื่องพิมพไมทํางาน
• ตรวจดูใหแนใจวาเครือ
่ งพิมพนั้น เสียบเขากับปลั๊กไฟและเปดใชงานอยู
• ตรวจดูใหแนใจวาสายเครือ
่ งพิมพนั้น เชื่อมตอเขากับพอรต USB
และพอรตที่ถูกตองของเครือ
่ งพิมพแนนดีแลว
ฉันตองการที่จะเรียกคืนคาคอมพิวเตอรของฉันใหกลับเปนคาที่ตั้งมาตั้งแตแ
รกเริ่ม
หมายเหตุ
หากระบบของคุณนัน
้ เปนเวอรชั่นหลายภาษา
ระบบปฏิบัติการและภาษาที่คุณเลือกเมื่อคุณเปดเครื่องคอมพิวเตอรเปนครั้งแรกจะ
เปนตัวเลือกเดียวสําหรับทําการเรียกคืนในอนาคต
กระบวนการเรียกคืนคานี้จะชวยใหคณ
ุ เรียกคืนคาไดรฟ C:
ไดรฟที่มีซอฟทแวรดั้งเดิมที่ติดตั้ง ไวเมื่อคุณซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรนี้
คําเตือน
ไดรฟ C: ของคุณจะถูกฟอรแมตใหมและขอมูลทั้งหมดจะถูกลบ
การสํารองไฟลขอมูลทั้งหมดกอนทําการใชงานตัวเลือกนี้เปนสิ่งสําคัญ
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 71
กอนทําการเรียกคืนคา โปรดตรวจสอบการตัง้ คา BIOS
1. ตรวจดูวา Acer disk-to-disk recovery เปดใชงานอยูหรือไม
2. ตรวจใหแนใจวาการตั้งคา D2D Recovery ใน Main นั้นมีคาเปน
Enabled
3. ออกจาก BIOS ยูทิลิตี้แลวบันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทําการรีบูต
หมายเหตุ
เพื่อเขาถึง BIOS ยูทิลิตี้ ใหกด <F2> เมื่อคุณเห็นโลโก Acer ในระหวางการบูต
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด ดู การเรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ
ในหนา 24
การขอรับการบริการ
การรับประกันสําหรับผูเดินทางในตางประเทศ (ITW)
คอมพิวเตอรของคุณไดรับการคุมครองตามแผนการรับประกันสําหรับผูเดินทาง
ในตางประเทศ (ITW) คุณจึงมั่นใจไดขณะเดินทางไปในที่ตา ง ๆ พาสปอรต
ITW มาพรอมคอมพิวเตอรของคุณ
และประกอบไปดวยขอมูลที่จําเปนทั้งหมดที่คุณควรรูเ กี่ยวกับโปรแกรม ITW
พรอมทั้งระบุศูนยใหบริการที่ ไดรับอนุญาตตางๆ
ไวในชุดคูมอ
ื ที่พกพาไดสะดวกนี้
กรุณาอานรายละเอียดในพาสปอรตใหครบถวน
และพกพาสปอรต ITW ติดตัวไปดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดินทาง
เพื่อรับสิทธิประโยชนจากศูนยใหบริการของเราตาง ๆ อยางเต็มที่
แนบเอกสารการสั่งซื้อมาพรอมกับพาสปอรต ITW
หากประเทศที่คุณไปนั้นไมมีศูนยใหบริการ ITW ที่ไดรับการแตงตั้งจาก Acer
คุณก็ยังสามารถติดตอกับสํานักงานของเราไดทั่วโลก โปรดเขาชม
www.acer.com
กอนคุณจะติดตอ
โปรดเตรียมขอมูลเหลานี้ใหพรอมเมือ
่ คุณติดตอ Acer
สําหรับการใหบริการออนไลน
และโปรดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณเมื่อคุณทําการติดตอ
ดวยการสนับสนุนของคุณ เราจะสามารถลดเวลา
ในการติดตอที่เกิดขึ้นและชวยใหคณ
ุ แกปญหาของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ
หากมีขอความแสดงขอผิดพลาดหรือเสียงบี๊บจากคอมพิวเตอรของคุณ
ใหจดบันทึกขอความเหลานั้นตามที่ปรากฏบนหนาจอ
(หรือจํานวนและลําดับในกรณีที่เปนเสียงบี๊บ)
72 - คําถามที่ถูกถามบอย
คุณมีความจําเปนที่จะตองใหขอมูลตอไปนี้:
ชื่อ:
ที่อยู:
หมายเลขโทรศัพท:
ประเภทเครื่องและรุน:
หมายเลขซีเรียล:
วันที่ซื้อ:
คํ า ถ า ม ที่ ถู ก
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 73
เคล็ดลับและคําแนะนําในการใช Windows 10
เราทราบดีวาระบบปฏิบัติการใหมนี้จะตองใชความคุน
 เคยในการใชงานพอสมค
วร ดังนั้นเราจึงไดสรางพอยเตอรขึ้นเพื่อชวยสรางความคุนเคยใหกับคุณ
ฉันจะไปยังเมนู [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริม
่ ) จาก Windows
ที่มุมลางซายมือของหนาจอ
ปุม [Start] (เริ่ม) อยูที่ไหน?
ปุม [Start] (เริ่ม) จะปรากฏในแถบงานเดสกทอป การเลือกปุมนี้จะเปนการเปด
[Start] (เริ่ม) ที่ซึ่งคุณสามารถเรียกใชแอพพลิเคชัน
ฉันจะดูแอพพลิเคชันทั้งหมดของฉันไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริม
่ ) จาก Windows และเลือก [All
apps] (แอพพลิเคชันทั้งหมด) เพื่อแสดงรายการแอพพลิเคชันที่ติดตั้ง
ไวบนคอมพิวเตอร
ฉันจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริม
่ ) จาก Windows และเลือก
ไอคอนเปดปดเครื่อง > [Shut down] (ปดเครื่อง) คุณยังสามารถปด
เครือ
่ งคอมพิวเตอรไดโดยคลิกขวาทีป
่ ุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows >
[Shut down or sign out] (ปดเครื่องหรือลงชื่อออก) > [Shut
down] (ปดเครื่อง)
ฉันจะสามารถปดใชการแจงเตือนหรือไม?
คุณสามารถปดใชการแจงเตือนได
เพื่อใหคุณสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
แตจะไมไดรับการรบกวนจากการแจงเตือน
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริม
่ ) จาก Windows และเลือก
[Settings] (การตั้งคา) > [System] (ระบบ) > [Notifications &
actions] (การแจงเตือนและการดําเนินการ) คุณสามารถเปด/
ปดใชงานการแจงเตือนสําหรับแอพพลิเคชันทั้งหมดของคุณไดที่นี่
หรือเลือกแอพพลิเคชันที่จะเปด/ปดใชงาน
74 - คําถามที่ถูกถามบอย
ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
กดปุม space bar และเลือกไอคอนบัญชีผูใช เพื่อปลดล็อคคอมพิวเตอร
หากบัญชีของคุณมีการตั้งรหัสผานไว
คุณจําเปนตองปอนรหัสผานเพือ
่ ดําเนินการตอ
ฉันจะสามารถปรับแตงหนาจอล็อคไดหรือไม?
คุณสามารถปรับแตงหนาจอล็อคโดยใชภาพที่ แตกตางกัน
เพื่อแสดงสไลโชวภาพตางๆ หรือเพือ
่ แสดงสถานะและการแจง
เตือนที่เหมาะกับความตองการสวนตัวของคุณไดอยางรวดเร็ว
ในการเปลีย
่ นพืน
้ หลัง ใหกดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริ่ม) จาก
Windows และเลือก [Settings] (การตั้งคา) > [Personalization]
(การตั้งคาสวนบุคคล) จากหนาจอนี้ คุณสามารถ:
• เลือกภาพพื้นหลังสําหรับหนาจอล็อค
• ปดหรือเปด [Slide show] (สไลดโชว)
• เลือกแอพพลิเคชันหนาจอล็อค
ฉันจะตั้งคาสไลดโชวสําหรับหนาจอล็อคไดอยางไร?
1. กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริม
่ ) จาก Windows และเลือก
[Settings] (การตั้งคา) > [Personalization]
(การตั้งคาสวนบุคคล)
2. ภายใต พืน
้ หลัง ใหเลือก [Slideshow] (สไลดโชว)
3. เลือก [Add a folder] (เพิ่มโฟลเดอร)
และเปดโฟลเดอรที่คุณตองการใช (โฟลเดอร [Pictures] (รูปภาพ)
ของคุณจะเปดขึ้นตามคาเริม
่ ตน) เลือก [Choose this folder]
(เลือกโฟลเดอร) เพื่อเพิ่มโฟลเดอรเขาในสไลดโชวหนาจอล็อค
4. เลือกโฟลเดอร และเลือก [Remove] (ลบออก)
เพื่อลบโฟลเดอรออกจากสไลดโชวหนาจอล็อค
5. เปลีย
่ นการตัง้ คาอื่นเพือ
่ ใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ
ฉันจะเคลื่อนยายไทลไดอยางไร?
เลือกไทลและลากไปยังตําแหนงบน [Start] (เริ่ม)
ที่คุณตองการใหปรากฏไทลนั้น ไทลอื่นๆ
จะถูกยายตามไทลที่อยูในตําแหนงใหม
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 75
ฉันจะสามารถจัดการไทลใหเปนกลุมไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: เลือกไทลที่มีอยู และลาก ไทลเพื่อจัดเรียง [Start] (เริม
่ )
ตามที่คุณตองการ คลิกขวาที่แอพพลิเคชัน และเลือก [Pin to Start]
(ปกหมุดที่หนาจอเริ่ม) เพื่อสรางกลุม
 ใหมบน [Start] (เริ่ม) จากที่นี่
คุณสามารถลากไทลไปยังกลุมที่มีอยูบน [Start] (เริ่ม) คุณสามารถตั้งชื่อกลุม
และจัดการไทลภายในกลุมตามที่คณ
ุ ตองการ
ฉันจะทําใหไทลมข
ี นาดใหญขน
ึ้ หรือเล็กลง ไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: คลิกขวาบนไทล และเลือก [Resize] (ปรับขนาด)
เลือกขนาดจากเมนูที่ปรากฏขึ้น
ฉันจะเปลี่ยนความละเอียดของหนาจอไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: ยายเคอรเซอรของคุณไปยังมุมลางซายของหนาจอ และพิมพ
'แผงควบคุม' ในชองขอความ เพื่อแสดงผล เลือก [Control Panel]
(แผงควบคุม) > [Adjust screen resolution]
(ปรับความละเอียดของหนาจอ) หรืออีกทางเลือกหนึ่ง
คุณยังสามารถคลิกขวาที่ใดก็ไดบนเดสกท็อป และเลือก [Screen
resolution] (ความละเอียดของหนาจอ)
ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร?
คอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการเปน เชนนาฬิกาปลุก คนหา ’การปลุก’
และจากนั้นเลือก [Alarms] (การปลุก)
1. เลือกชื่อสําหรับการปลุก
2. ตั้งคาเวลา โดยเลือกชั่วโมงและนาที
3. เลือก AM หรือ PM
4. เลือกวันที่ควรปดการปลุก
5. เลือกการแจงเตือนแบบเสียง
6. เลือกระยะเวลาการเลื่อน
76 - คําถามที่ถูกถามบอย
7. บันทึกการปลุกโดยเลือกไอคอน [Save] (บันทึก) ที่มม
ุ ลางขวา
ชั่วโมง
นาที
บันทึก
ลบ
หมายเหตุ
การปลุกจะสงเสียงเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอรของคุณกําลังทํางานอยูในเวลาที่ตั้งคาไว
แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน?
ยายเคอรเซอรไปยังมุมลางซายของหนาจอ และเลือก [Search] (คนหา)
เริ่มพิมพชื่อแอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการเปด
ฉันจะทําใหแอพพลิเคชั่นปรากฏอยูบน [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร?
หากคุณอยูใน [All apps] (แอพพลิเคชันทั้งหมด)
และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบน [Start] (เริ่ม)
ใหคลิกขวาที่แอพพลิเคชัน และเลือก [Pin to Start]
(ปกหมุดที่หนาจอเริ่ม)
ฉันจะลบพืน
้ หลังออกจาก [Start] (เริ่ม) ไดอยางไร?
คลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก และเลือก [Unpin from Start]
(ถอนหมุดจากหนาจอเริ่ม) เพื่อลบไทลออกจาก [Start] (เริ่ม)
ฉันจะทําใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบนแถบงาน ไดอยางไร?
หากคุณอยูใน [All apps] (แอพพลิเคชันทั้งหมด) และคุณตองการทํา
ใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบนแถบงาน ใหคลิกขวาที่แอพพลิเคชันหรือไทล
และเลือก [Pin to taskbar] (ปกหมุดกับแถบงาน)
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 77
ฉันจะติดตั้งแอพพลิเคชั่นไดอยางไร?
คุณสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชัน
่ [Windows Store] (Windows Store)
ไดจาก [Store] (รานคา) คุณจะตองมี Microsoft ID
เพื่อซื้อและดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก [Store] (รานคา)
ฉันไมพบแอพพลิเคชั่นอยาง [Notepad] (Notepad) และ [Paint] (Paint)!
โปรแกรมพวกนี้หายไปไหนหมด?
ยายเคอรเซอรไปที่มุมลางซายของหนาจอ และเลือก [Search] (คนหา)
พิมพชื่อแอพพลิเคชันที่คณ
ุ ตองการเปด หรือเปด [All apps]
(แอพพลิเคชั่นทั้งหมด) แลวเลื่อนมายัง [Windows Accessories]
(อุปกรณเสริมสําหรับ Windows) เพื่อดูรายชื่อโปรแกรมเกาๆ
Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร?
บัญชี Microsoft คือที่อยูอีเมลและรหัสผานที่คุณใชเพื่อลงชื่อเขาใชงาน
Windows คุณสามารถใชที่อยูอีเมลได แตจะใหดีที่สุดคือคุณ
เลือกที่อยูอีเมลที่คุณใชสําหรับติดตอกับเพื่อนๆ
และใชเพื่อลงชื่อเขาใชงานเว็บ ไซตที่คุณชื่นชอบ
เมื่อคุณลงชื่อเขาใชงานกับพีซีของคุณดวยบัญชี Microsoft
คุณจะทําการเชื่อมตอพีซีของคุณกับผูคน ไฟล
และอุปกรณที่คณ
ุ ใหความสําคัญ
ฉันตองมีบัญชีนี้หรือไม?
คุณไมจําเปนตองมี Microsoft ID เพื่อใชงาน Windows 10
แตการมีบัญชีนี้ไวจะทําใหชวี ิตคุณงายขึ้นเนื่องจากคุณจะสามารถซิงคขอมูลผ
านอุปกรณตางๆ ที่คุณไดลงชื่อเขาใชโดยใช Microsoft ID
ฉันจะมีบญ
ั ชี้นี้ไดอยางไร?
หากคุณมีการติดตัง้ Windows 10
ไวแลวและยังไมมีการลงชื่อเขาใชโดยใชบัญชี Microsoft หรือคุณไมมบ
ี ัญชี
Microsoft และตองการจะมีบัญชีไวใชงาน ใหกดแปน Windows หรือเลือก
ปุม [Start] (เริ่ม) จาก Windows > [Settings] (การตั้งคา) >
[Accounts] (บัญชี) > [Sign in with a Microsoft account]
(ลงทะเบียนเพือ
่ ขอบัญชี Microsoft) จากนั้น
ดําเนินการตามคําแนะนําบนหนาจอ
78 - คําถามที่ถูกถามบอย
ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows ไดอยางไร?
กดแปน Windows หรือเลือกปุม [Start] (เริม
่ ) จาก Windows > [Settings]
(การตั้งคา) > [Update & recovery] (อัพเดตและการกูคืน) >
[Windows Update] (อัพเดตสําหรับ Windows) เลือก [Advanced
options] (ตัวเลือกขั้นสูง) เพื่อกําหนดการตั้งคา
ฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน?
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บเพจตอไปนี้:
• ขอมูล Windows 10: go.acer.com/windows-tutorial
• FAQ การสนับสนุน: support.acer.com
?????????????
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 79
การแกไขปญหา
ในบทนี้จะแสดง ใหคณ
ุ ทราบถึงวิธีการรับมือกับปญหาทั่วไปของระบบ
อานขอมูลในบทนี้กอนโทรติดตอชางเทคนิคหากมีปญหาเกิดขึ้น
วิธีการแกไขสําหรับปญหาที่รุนแรงกวานี้จํา เปนตองมีการเปดตัวเครือ
่ ง
หามพยายามเปดตัวเครื่อง คอมพิวเตอรนี้ดว ยตัวคุณเอง
ใหตด
ิ ตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
เคล็ดลับการแกไขปญหา
คอมพิวเตอรนี้มีการออกแบบที่ล้ําหนาที่จะแสดงขอความแสดงขอผิดพลาดบน
หนาจอที่จะชวยคุณในการแกไขปญหา
หากระบบแจงขอความแสดงขอผิดพลาดหรือแจงอาการของขอผิดพลาดที่เกิด
ขึ้น ใหดูสวนของ "ขอความแสดงขอผิดพลาด" ดานลาง
ิ ตอตัวแทนจําหนายของคุณ
หากไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ใหตด
ขอความแสดงขอผิดพลาด
หากคุณไดรบ
ั ขอความแสดงขอผิดพลาด
ใหอานขอความนั้นและดําเนินการเพือ
่ แกไขปญหานั้นตามความเหมาะสม
ตารางดังตอไปนี้แสดงรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเรียงตามลําดับตัวอัก
ษรพรอมดวยวิธีการดําเนินการแกไขที่แนะนํา
ขอความ
แสดงขอผิดพลาด
วิธีการแกไข
CMOS battery bad
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
CMOS checksum
error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Disk boot failure
ใสดส
ิ กระบบ (ที่สามารถบูตได) จากนั้นกด
<Enter> เพื่อรีบูต
Equipment
configuration error
กด <F2> (ในระหวาง POST) เพือ
่ ปอนยูทิลิตี้ BIOS
แลวกด Exit ในยูทิลิตี้ BIOS เพื่อ รีบูต
Hard disk 0 error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Hard disk 0 extended
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
type error
I/O parity error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
80 - คําถามที่ถูกถามบอย
ขอความ
แสดงขอผิดพลาด
วิธีการแกไข
Keyboard error or no
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
keyboard connected
Keyboard interface
error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Memory size
mismatch
กด <F2> (ในระหวาง POST) เพือ
่ ปอนยูทิลิตี้ BIOS
แลวกด Exit ในยูทิลิตี้ BIOS เพื่อ รีบูต
หากคุณยังคงพบปญหาหลังจากดําเนินการตามมาตรการแกไขดังกลาวแลว
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตสําหรับควา
มชวยเหลือ
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน - 81
อิ น เ ท อ ร เน็ ต แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ใ น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น
ขั้นตอนแรกบนเน็ต
การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองปกปองคอมพิวเตอรของคุณใหปลอดภัยจากไวรัสและ
ภัยคุกคามตางๆ บนอินเทอรเน็ต (ดู ความปลอดภัย ในหนา 86)
ขอแนะนําใหใชโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ตที่ใชกันอยูทั่วไป
เมื่อคุณเริ่มใชงานคอมพิวเตอรของคุณ เปนครัง้ แรก
คุณควรจะเปดใชงานการปองกันนี้ในทันทีที่สามารถทําได
โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนที่คณ
ุ จะเชื่อมตอ เขากับอินเทอรเน็ต
เลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
การใชงานอินเทอรเน็ตนั้นกลายเปนเรือ
่ งปกติในการใชงานคอ
มพิวเตอรประจําวันไปแลว ดวยขั้นตอนงายๆ
ไมกี่ขั้นตอนก็สามารถเชื่อมตอคุณเขากับความรูและเครื่องมือ
ในการสื่อสารมากมายหลายรูปแบบ
ในการทําขั้นตอนเหลานี้ใหเสร็จสมบูรณ คุณจะตองเลือก
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) เสียกอน
ซึ่งผูใหบริการนี้จะเปนผู ใหบริการการเชื่อมตอระหวางคอมพิว เตอรของคุณ
และอินเทอรเน็ต คุณควรทําการคนควาเกี่ยวกับ ISP ในทองถิ่นของคุณ
โดยอยาลืมที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆ และครอบครัวเกี่ยวกับประสบการณในการ
ใชงานหรือตรวจสอบบทวิจารณและรายงานการใชงานของลูกคาสําหรับ ISP
รายนั้นๆ ISP ที่คุณเลือกไวจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอ
เขาอินเทอรเน็ต (คุณอาจตองมีซอฟตแวรหรือ ‘กลอง’
พิเศษเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมตอกับสายโทรศัพทของคุณ)
ประเภทการเชื่อมตอ
ขึ้นอยูกับรุน
 ของคอมพิวเตอร สถานที่ตั้ง
และความตองการในการสื่อสารของคุณ
คุณมีหลายวิธีการในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
82 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน
หมุนสาย
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีคอน เน็กเตอรสําหรับหมุนสายโทรศัพท (โมเด็ม)
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชสายโทรศัพทของคุณ
ดวยการเชื่อมตอแบบหมุนสายโทรศัพท คุณไมสามารถใชงานโมเด็มและ
โทรศัพทไดพรอมๆ กันบนสายโทรศัพทสายเดียวได ขอแนะนําใหใชการ
เชื่อมตอประเภทนี้เฉพาะเมื่อคุณมีการ ใชงานอินเทอรเน็ตอยางจํากัดเทานั้น
เนื่องจากความเร็วในการเชื่อมตอนั้นต่ําและโดยทั่วไปแลวจะคิดคาบริการ
ในการเชื่อมตอเปนรายชั่วโมง
DSL (เชน ADSL)
DSL (Digital Subscriber Line) คือการเชื่อมตอที่ ‘เปดอยูตลอดเวลา’
ซึ่งทํางานผานสายโทรศัพท เนื่องจาก DSL และโทรศัพทไม
ไดใชความถี่เดียวกัน คุณจึงสามารถใชโทรศัพทไดพรอมกับการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต (โดยจําเปนตองใช ‘ไมโครฟลเตอร’
ตอกับโทรศัพทแตละเครื่องเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการรบกวน) เพื่อใหสามารถใชงาน
DSL ได คุณตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับชุมสายโทรศัพทที่มีการติดตั้ง DSL
ไว (บางครัง้ จะไมมใี หบริการในพื้นที่หางไกล) ความเร็วในการเชือ
่ มตอนั้น
แตกตางกันไปตามสถานที่ของคุณ แตโดยทั่วไปแลว DSL นั้นจะมอบการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตที่รวดเร็วและเชื่อถือได เนื่องจากการเชื่อมตอนั้นจะ
เปดอยูตลอดเวลา โดยปกติแลวจึงคิดคาบริการเปนรายเดือน
หมายเหตุ
การเชื่อมตอ DSL นั้นจําเปนตองใชโมเด็มที่เหมาะสม โดยปกติแลว ISP
จะมอบโมเด็มใหกับคุณเมื่อคุณจดทะเบียนใชบริการ โมเด็มสวนมากจะมี ‘เราเตอร’
ที่จะมอบการเขาใชงานเครือขายและระบบ Wi-Fi
เคเบิล
การเชื่อมตอแบบเคเบิลจะมอบการใหบริการอินเทอรเน็ตที่รวดเร็วและ
เปดอยูตลอดเวลาผานทางสายเคเบิลโทรทัศน โดยทั่วไปจะมีการใหบริการนี้
ในเมืองใหญๆ คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณและรับชมเคเบิลทีวไ
ี ดใน
เวลาเดียวกันกับที่คุณ เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
โทรศัพทมอ
ื ถือ
การเชื่อมตอเซลลูลา รจะชวยใหคุณสามารถใชงานเครือขายเซลลูลาร
(เชนที่ใชอยูกับโทรศัพทมือถือ) เพื่อเชือ
่ มตอกับอินเทอรเน็ต
ในขณะที่คณ
ุ อยูนอกบาน คอมพิว เตอรของคุณอาจมีชองสําหรับใส SIM การด
หรืออาจตองการอุปกรณภายนอกอยางเชน โมเด็ม USB
หรือแมกระทั่งโทรศัพทมือถือที่ไดรับการติดตัง้ อุปกรณอยางถูกตอง
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน - 83
หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอรของคุณมีสล็อตใส SIM การด คุณจําเปนตองมี SIM การดที่สามารถ
ใชงานดวยกันไดและสัญญาการใชงานกับผูใหบริการเครือขายเซลลูลาร
กอนการใชงานคุณสมบัติเซลลูลาร
ใหตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวามีคาบริการเพิ่มเติมใดๆ อีกหรือไม
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาบริการในการใชงานขามเขต
การเชื่อมตอเครือขาย
LAN (Local Area Network) คือกลุมของคอมพิวเตอร (เชน
ที่อยูภายในอาคารสํานักงานหรือที่บาน)
ที่ใชงานสายและทรัพยากรในการสื่อสารทั่วไปรวมกัน
เมื่อคุณทําการตัง้ คาเครือขาย คุณสามารถจะแบงปนไฟล อุปกรณตอ
 พวง (เชน
เครือ
่ งพิมพ) และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวมกันได คุณสามารถตัง้ คา LAN
ไดโดยใชเทคโนโลยีแบบใชสาย (เชน อีเทอรเน็ต)
หรือเทคโนโลยีแบบไรสาย (เชน Wi-Fi หรือ Bluetooth)
เครือขายไรสาย
LAN ไรสายหรือ WLAN คือเครือขายภายในพื้นที่แบบไรสาย
ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอรสองเครื่องหรือมากกวานั้นเขาดวยกันไดโด
ยไมตองใชสายใดๆ
การตั้งคาเครือขายไรสายนั้นงายดายและจะชวยใหคณ
ุ แบงปนไฟล
อุปกรณตอพวง และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวมกันได
อะไรคือประโยชนที่ไดจากเครือขายไรสาย?
เคลื่อนที่ได
ระบบ LAN ไรสายนั้นชวยใหคุณและผูใชคนอื่นๆ
ในเครือขายภายในบานของคุณนั้นเขาใชงาน ไฟลและอุปกรณตางๆ
รวมกันไดผานทางเครือขาย เชน เครือ
่ งพิมพ หรือเครื่องสแกน
อีกทั้งคุณยังสามารถใชงานการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวมกันกับคอมพิวเตอรเครื่
องอื่นๆ ในบานของคุณไดดวย
การติดตั้งที่รวดเร็วและงายดาย
การติดตัง้ ระบบ LAN ไรสายนั้นสามารถทําไดอยางรวดเร็วและงายดาย
และยังขจัดความยุงยากที่ตองเดินสายตางๆ ผานกําแพงและเพดานออกไป
สวนประกอบของ LAN ไรสาย
เพื่อตัง้ คาเครือขายไรสายที่บานของคุณ คุณจําเปนตองมีสิ่งเหลานี้:
84 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน
จุดเขาใชงาน (เราเตอร)
จุดเขาใชงาน (เราทเตอร) คืออุปกรณ ในการรับสงสัญญาณสองทิศทางที่จะ
แผกระจายขอมูลไปยังบริเวณโดยรอบ จุดเขาใชงานนั้นทํางาน
เปนตัวกลางระหวางเครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย
เราเตอรสวนมากจะมีโมเด็ม DSL
ในตัวที่จะชวยใหคณ
ุ สามารถเขาใชงานการเชือ
่ มตอ DSL ความเร็วสูงได
โดยทั่วไป ISP (ผูใ หบริการอินเทตอรเน็ต)
ที่คุณไดเลือกใชบริการนั้นจะมีโมเด็ม/เราเตอรมาใหเมื่อสมัครใชบริการ
อานเอกสารที่มากับจุดเขาใชงาน/ เราเตอรของคุณใหละเอียด
เพื่อดูรายละเอียดคําแนะนําในการติดตั้ง
สายเคเบิลเครือขาย (RJ45)
สายเคเบิลเครือขาย (หรือเรียกวาสายเคเบิล RJ45)
นั้นใชเพือ
่ เชื่อมตอโฮสตคอมพิวเตอรเขากับจุดเขาใชงาน
(ดูภาพประกอบดานลาง) สายเคเบิลชนิดนี้นั้นยังสามารถใช
เพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกเขากับจุดเขาใชงานไดอีกดวย
อแดปเตอรไรสาย
โดยทั่วไปแลวอแดปเตอรไรสายภาย ในนั้นจะไดรับการติดตัง้ มา
ในคอมพิวเตอรของคุณแลว ปุมหรือตัวควบคุมใน Windows
จะชวยใหคุณเปดหรือปดการใชงานอแดป เตอรนี้ได
แผนภาพของเครือขายในการทํางาน
1. จุดเขาใชงาน/เราเตอร
2. คอมพิวเตอรเดสกท็อป
3. โมเด็ม
4. เครือ
่ งพิมพ
5. คอมพิวเตอรแบบพกพา
6. PDA/สมารทโฟน
7. สายเคเบิลเครือขาย (RJ45)
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน - 85
การเปด/ปดการเชื่อมตอเครือขาย WiFi
คุณสมบัติของคอมพิวเตอรสวนใหญมีปุม ‘Wi-Fi’
สําหรับเปดหรือปดการเชื่อมตอเครือขาย
หากคอมพิวเตอรของคุณมีระบบไรสาย แตไมมีปุม การสื่อสาร
คุณก็สามารถเปดหรือปดเครือขายไรสายของคุณ
หรือควบคุมสิ่งที่ใชงานรวมกันบนเครือขาย ไดดวยตัวเลือกการจัดการ
เครือขาย คนหา ‘HomeGroup’ และจากนั้น คลิกที่ HomeGroup
คําเตือน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจ เปนสิ่งตองหาม
ปดสวิตซอุปกรณทั้งหมดกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน อุปกรณเหลานี้อาจ
เปนอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รบกวนการสื่อสาร
และอาจผิดกฎหมาย หลังจากเครื่องบินออกเดินทางแลว
ใหสอบถามเจาหนาที่บนเครื่องบินวา คุณจะสามารถเปดใชงาน Wi-Fi
ไดหรือไม
ทองอินเทอรเน็ต!
เพื่อทองอินเทอรเน็ต คุณจําเปนตองมีโปรแกรมที่เรียกวา
เบราวเซอรอินเทอรเน็ต [Internet Explorer] (Internet
Explorer) มอบการใชงานการเรียกดูเว็บที่งายดาย
และปลอดภัย ทันทีที่คณ
ุ ไดตด
ิ ตัง้ การเขาใชงานอินเทอร
เน็ตของคุณและคุณไดเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ใหคลิกที่ไทล
[Internet Explorer] (Internet Explorer) ที่อยูบน
เดสกท็อปจาก [Start] (เริ่ม) และยกระดับประสบการณการ
ใชงานอินเทอรเน็ตของคุณสูอีกระดับ!
Acer เว็บไซต
ทําไมคุณไมเขาชมเว็บไซตของเราเพื่อเริม
่ การใชงานที่ www.acer.com
Acer นั้นไดสรางขึ้นมาเพือ
่ มอบการสนับสนุน ใหกับคุณแบบสวนตัว ดูที่สวน
[Support] (การสนับสนุน) ของเราเพื่อขอรับความชวยเหลือ
ในแบบที่คุณตองการ
www.acer.com คือประตูสูกิจกรรมและบริการบนโลกออน ไลนของคุณ:
เขาชมเว็บไซตของเราอยูเสมอเพือ
่ ขอมูลขาวสารและดาวนโหลดลาสุด!
86 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน
ความปลอดภัย
คุณอาจกระตือรือรนที่จะสํารวจทุกอยางที่สามารถพบไดบนอินเทอรเน็ต
เพื่อใหคุณปลอดภัยเมื่อออนไลน Acer จึงมีการติดตัง้ โปรแกรม McAfee
Internet Security Suite ไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ
McAfee Internet Security Suite ทํางานอยูเบื้องหลังไดอยางเงียบเชียบ
เพื่อปองกันการคุกคามที่ซับซอนในปจจุบันและปกปองการระบุตัวตนของคุณ
ในขณะที่คณ
ุ เลือกซื้อ ทํารายการธนาคาร หรือเรียกดูเนื้อหาขอมูลออนไลน
McAfee Internet Security Suite
บล็อคการโจรกรรมการระบุตวั ตนออนไลนและลบสปายแวร
ไวรัสและหนอนอินเทอรเน็ต รวมถึงปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากแฮกเกอร
คําจํากัดความ
ไวรัสคืออะไร?
ซอฟทแวรที่เปนอันตรายหรือที่เรียกวา ‘ไวรัส’
คือโปรแกรมที่ไดรบ
ั การออกแบบเพือ
่ แพรกระจายและทําลายคอมพิวเตอร
ไวรัสสวนใหญจะถูกสงผานทางอินเทอรเน็ต อีเมล หรือเว็บไซตที่ประสงครา ย
ไวรัสทั่วไปจะสรางตัวเองขึ้นมาซ้ําและสงตัวเองผานไปยังคอมพิวเตอรหลายเค
รื่องโดยไมสามารถตรวจจับได ตัวอยางไวรัสที่สรางความรําคาญ เชน Trojan
horses หนอน หรือสแปมที่สามารถติดเขามายังคอมพิวเตอรของคุณ
ไดหลากหลายทาง และจะกอกวนโดยการใชทรัพยากรเพิม
่ ขึ้นหรือขัดขวางการ
ใชเครือขาย
หมายเหตุ
Acer ใหการรับประกันวาคอมพิวเตอรของคุณจะปลอดภัยจากไวรัส ณ เวลาที่ซื้อ
100% แตไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจาก ไวรัส
สปายแวร คืออะไร?
โดยทั่วไปแลว สปายแวรหมายถึง
โปรแกรมไมพึงประสงคที่ไดรับการดาวนโหลดลงบนคอมพิวเตอรของคุณขณะ
เชื่อมตอไปยังอินเทอรเน็ต และบอยครั้ง เกิดขึ้นโดยที่คณ
ุ ไมรต
ู ัว
เมื่อไดฝงตัวเขาในคอมพิวเตอรของคุณแลว
สปายแวรจะสอดแนมกิจกรรมการเรียกดูสิ่งตางๆ ของคุณ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนตัว แสดงปายโฆษณาหรือแมกระทั่ง
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาของคอมพิวเตอรของคุณ
สปายแวรจะใชทรัพยากรบนคอมพิวเตอรของคุณ
และสามารถทําใหการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือระบบคอมพิวเตอรทั้งหมดของ
คุณชาลง หรือแมกระทั่งทําใหระบบขัดของ
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน - 87
สปายแวรในบางครั้งจะถูกใชโดยบริษัทที่ไมมีจริยธรรม
ในการตรวจสอบและติดตามเว็บ ไซตที่คณ
ุ แวะชมบนอินเทอรเน็ต
เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมในการทองเว็บของคุณ
และแสดงปายโฆษณาที่ถูกกําหนดไวบนหนาจอของคุณ อยางไรก็ตาม
สปายแวรบางประเภทเปน มากกวาการติดตามอยางงายๆ
โดยจะตรวจสอบจังหวะการพิมพและจับรหัสผาน
รวมถึงการใชงานที่เสี่ยงตอความปลอดภัยอยางรายแรง
มัลแวร คืออะไร?
ซอฟทแวรที่เปนอันตรายนั้นรูจักในอีกชือ
่ หนึ่งวา มัลแวร
ซึ่งก็คือซอฟทแวรที่ไดรบ
ั การออกแบบโดยมีเจตนาเพื่อทํารายคอมพิว
เตอรของคุณ ตัวอยางเชน ไวรัส เวิรม และ Trojan horses
ลวนแตเปนซอฟทแวรที่เปนอันตราย เพื่อชวยปกปองคอมพิว
เตอรของคุณจากมัลแวร ตรวจดูใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณ
ใชซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันมัล แวรที่อัพเดต
ไฟรวอลลสวนบุคคลคืออะไร?
โปรแกรมไฟรวอลลสวนบุคคล คือโปรแกรมซอฟทแวรที่ไดรับการออกแบบมา
เพื่อปองกันการเขาถึงที่ไมไดรบ
ั อนุญาต ไปยังหรือจากเครือขายสวนตัว
โดยทําหนาที่เสมือนเกราะปองกันที่คอยปองกันการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของคุ
ณจากการเชื่อมตอที่ไมพึงประสงค ที่อาจพยายามเขาควบคุมคอมพิว
เตอรของคุณเพื่อติดตัง้ หรือแพรกระจายโปรแกรมไวรัสหรือมัลแวร
การเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรของคุณทั้งหมดจะถูกตรวจสอบ
โปรแกรมที่พยายามรับขอมูลโดยไมไดรบ
ั อนุญาตจากคุณจะถูกตรวจจับและ
ไฟรวอลลจะแสดงการแจงเตือน จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจไดวา จะ
อนุญาตการเชื่อมตอหรือไม หากการเชื่อมตอนั้นคือโปรแกรมที่คณ
ุ กําลัง
ใชงานอยูคณ
ุ อาจอนุญาตใหเชื่อมตอได (เชน การเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอร
เกมที่มผ
ี ูเลนหลายคน หรือเชื่อมตอไปยังสารานุกรมเพือ
่ อัพเดตเนื้อหาขอมูล)
วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การปองกันการกออาชญากรรมในโลกไซเบอรสามารถทําไดอยางตอเนื่อง
และสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีสวนมาก ไดเมื่อติดอาวุธดวยคํา
แนะนําจากชางเทคนิคและการใชสามัญสํานึก โดยทั่วไปแลว
อาชญากรออนไลนจะพยายามหาเงินอยางรวดเร็วและงายดายมากที่สุด
ยิ่งคุณทําใหงานของพวกเขายากมากขึ้นเทาใด
พวกเขาจะมีแนวโนมที่จะละทิ้งคุณและเปลี่ยนไปหาเปาหมายที่งายดายกวา
เคล็ดลับดานลางมอบขอมูลพื้นฐาน สําหรับวิธีที่คุณสามารถปองกันการฉอ
โกงออนไลนได
88 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน
รักษาคอมพิวเตอรของคุณใหทันสมัยเปนปจจุบันดวยแพทชและอัพ
เดตลาสุด
หนึ่งในวิธีที่ดท
ี ี่สุดในการอยู ใหหา งจากผูไ
 มประสงคดค
ี ือการใชแพทช
และซอฟทแวรแกไขตางๆ เมื่อมีใหเลือกใช
ดวยการอัพเดตคอมพิวเตอรของคุณเปนประจํา
คุณจะสามารถบล็อคผูไมประสงคดจ
ี ากการใชประโยชนจากชองโหวในซอฟท
แวร ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถจะใชเพื่อบุกรุกเขามาในระบบของคุณได
ในขณะที่การทําใหคอมพิวเตอรของคุณอัพเดตไมสามารถปกปองคุณจากการโ
จมตีทุกประเภทได แพทชและซอฟแวรสําหรับแกไขจะทํา
ใหแฮกเกอรเขาถึงระบบของคุณไดยากยิ่งขึ้น จึงเปนการบล็อคการ
โจมตีพื้นฐานและการโจมตีโดยอัตโนมัตส
ิ วนมากไดอยางสมบูรณ
และอาจพอเพียงตอการทําใหผไ
ู มประสงคดล
ี าถอยจากไปอยางผูแพและหัน
ไปมองหาคอมพิวเตอรที่ออนแอกวาในที่อื่นแทน
Microsoft Windows เวอรชั่นลาสุดและซอฟทแวรที่เปนที่นิยมอื่นๆ
ในปจจุบันสามารถปรับตั้งคาเพื่อดาวนโหลดและใชอัพเดตไดโดยอัตโนมัติ
เพื่อใหคุณไมตองจดจําเพือ
่ คอยตรวจสอบซอฟทแวรลาสุด
การใชประโยชนจากคุณสมบัติการอัพเดตอัต โนมัติในซอฟทแวรของคุณคือ
การเริ่มตนที่ดีเยี่ยมในการทํา ใหตัวคุณปลอดภัยเมื่อออนไลน
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณดวยซอฟทแวรรักษาความปลอดภัย
ซอฟทแวรรก
ั ษาความปลอดภัยที่มีอยูหลายประเภทนั้นเพียงพอสําหรับความป
ลอดภัยในการออนไลนขั้นพื้นฐาน
ซอฟทแวรรก
ั ษาความปลอดภัยนั้นมีไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัส
ไฟรวอลลคือดานแรกของคอมพิวเตอรของคุณในการปองกัน
ดวยการควบคุมวาใครและอะ ไรที่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอรของคุณ
ไดเมื่อคอมพิวเตอรของคุณออนไลน คุณอาจลองนึกถึงไฟรวอลลในฐานะ
“ตํารวจ” ที่คอยจับตาดูขอมูลทั้งหมดที่พยายามจะ
ไหลเขาและออกจากคอมพิวเตอรของคุณไปบนอินเทอรเน็ต
อนุญาตการสื่อสารที่รูจักวามีความปลอดภัยและทําการบล็อคการสื่อสารที่
“ไมด”ี เชน การโจมตีจากใครก็ตามที่พยายามเขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
การปองกันในดานถัดมาคือซอฟทแวรปองกัน ไวรัสของคุณ
ที่คอยติดตามกิจกรรมออนไลนทั้งหมด เชน
การรับสงขอความทางอีเมลและการเรียกดูเนื้อหาขอมูลเว็บ
และคอยปกปองคอมพิวเตอรแตละเครือ
่ งจากไวรัส หนอนไวรัส Trojan horse
และโปรแกรมมัลแวรอื่นๆ ซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันสปาย
แวรของคุณควรไดรับการปรับตัง้ คาเพือ
่ ใหอัพเดตดวยตัวเอง
และควรทําการอัพเดตทุกครัง้ ที่คณ
ุ เชื่อมตออินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน - 89
ชุดซอฟทแวรรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งมา ในตัว เชน McAfee Internet
Security Suite ซึ่งประกอบดวยไฟรวอลล การปองกันไวรัส
การปองกันสปายแวร และคุณสมบัติอื่นๆ เชน การปองกันสแปมและ
การควบคุมของผูปกครองนั้นไดกลายเปนที่นิยมในการใชงานเนื่องจากมีซอฟ
ทแวรรักษาความปลอดภัยที่จํา เปนสําหรับการปกปองออนไลนทั้งหมดอยูใน
แพ็กเกจเดียว ผูคนมากมายพบวาการใชชุดรักษาความปลอดภัยนั้นเปนทาง
เลือกที่นาสนใจ เนื่องจากการติดตั้ง
การกําหนดคาและการอัพเดตมีใหเลือกหลากหลายตามประเภทของ
ซอฟทแวรความปลอดภัย
เวอรชั่นที่สมบูรณของ McAfee Internet Security Suite
นั้นมีติดตั้งไวแลวในคอมพิวเตอร Acer ของคุณ
และมีการสมัครเพื่อทดลองใชฟรีสําหรับอัพเดตการปองกันตางๆ
คุณตองแนใจวาไดเริ่มใชงานแลว!
เลือกรหัสผานที่มีความแข็งแรงและ เก็บรักษาอยางปลอดภัย
รหัสผานคือความจริงของชีวิตบนอินเทอรเน็ตในปจจุบัน
ที่เราใชสําหรับทุกอยางตัง้ แตการสั่งดอกไมและธนาคารออนไลน
ไปจนถึงการลงชื่อเขาใชเว็บไซตสายการบินที่ชื่นชอบเพือ
่ ดูจํานวนไมลที่สะสม
เคล็ดลับดานลางสามารถชวยใหคุณไดรบ
ั ประสบการณออนไลนที่ปลอดภัย:
• ขั้นแรกคือการเลือกรหัสผานที่ไมสามารถคาดเดาไดงาย
และตอมาคือการเก็บรักษารหัสผานใหปลอดภัยและหางไกลจากผูไมประสง
คดี รหัสผานที่ยากในการคาดเดาจะ ประกอบดวยรหัสผานที่มีอักขระตัง้
แตแปดตัวขึ้นไป และจะผสมรวมตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ (เชน # $
% ! ?) หลีกเลี่ยงการใชสิ่งเหลานี้เปนรหัสผานของคุณ: ชื่อล็อกอินของคุณ
ทุกอยางที่มีพื้นฐานมาจากขอมูลสวนตัวของคุณ เชน นามสกุล
และคําที่สามารถพบไดจากพจนานุกรม โดยเฉพาะ "รหัสผาน"
พยายามเลือกรหัสผานที่มีความแข็งแรงเปนพิเศษและมีเอกลักษณสําหรับก
ารปกปองกิจกรรมที่สําคัญ เชน ธนาคารออนไลน
• เก็บรหัสผานของคุณในที่ๆ ปลอดภัยและหาม ใชรหัสผาน
เดิมสําหรับบริการทั้งหมดที่คณ
ุ ใชออนไลน
• เปลีย
่ นรหัสผานอยูเสมอ อยางนอยทุกๆ 90 วัน
การกระทําดังขางตนสามารถจํากัดความเสียหายที่เกิดจากใครบางคนที่สาม
ารถเขาถึงบัญชีผูใชของคุณได
หากคุณสังเกตวามีบางสิ่งนาสงสัยเกี่ยวกับบัญชีผูใชออนไลนของคุณ
สิ่งแรกที่คณ
ุ สามารถทําไดคือการเปลี่ยนรหัสผานของคุณ
90 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน
ปกปองขอมูลสวนตัวของคุณ
ใชความระมัดระวังเมื่อทําการแบงปนขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท และที่อยูอีเมลของคุณออน ไลน
เพื่อรับประโยชนจากบริการออนไลนที่มใี หมากมาย
คุณจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมอบขอมูลสวนตัวเพื่อจัดการกับคาใชจาย
และการจัดสงสําหรับสินคาที่ซื้อ เนื่องจากการไมเปด
เผยความลับของขอมูลสวนตัวนั้นสามารถทําไดยาก
รายการดานลางคือคําแนะนําสําหรับวิธีการแบงปนขอมูลสวนตัวบนโลกออนไล
นไดอยางปลอดภัย:
• ระมัดระวังขอความอีเมลที่หลอกลวงหรือแอบอาง
สิ่งที่ระบุวาขอความนั้นอาจเปนการหลอกลวงไดแก การสะกดคําผิด
ใชไวยากรณไมถูกตอง ใชวลีไมถูกตอง
ที่อยูเว็บไซตมส
ี วนขยายที่แปลกออกไป
ที่อยูเว็บไซตเปนตัวเลขทั้งหมดซึ่งโดยปกติแลวตองเปนคํา และสิ่งอื่นๆ
ที่ผิดปกติ นอกจากนี้ ขอความจากเว็บไซตลวงมักจะบอก
ใหคุณรีบรักษาบัญชีผูใชของคุณ อัพเดตความปลอดภัย
หรือกระตุนใหคุณมอบขอมูลโดยดวนหากมิ เชนนั้นจะมีสิ่งที่เลวรายเกิดขึ้น
อยาตกเปนเหยื่อ
• อยาคลิกลิงกที่อยูใ นอีเมล นอกเสียจากวา
คุณไดรับการแจงใหดําเนินการดังกลาวจากอีเมลที่สงถึงคุณ
หากคุณไดรบ
ั อีเมลแจงใหคณ
ุ คลิกที่ลิงกเพือ
่ ดําเนินการ เชน
รีเซ็ตรหัสผานของคุณ และคุณไมมีการขอรีเซ็ตรหัสผานของคุณ
ใหพิมพที่อยูเว็บไซตในเบราวเซอรดว ยตัวคุณเอง
• หามตอบรับขอความอี เมลที่รองขอขอมูลสวนตัว
บริษัทที่ถูกตองตามกฎหมายจะไมใชขอความอีเมลในการรองขอขอมูลสวน
ตัวของคุณ หากมีขอสงสัย ใหติดตอบริษัทนั้นๆ ทางโทรศัพท
หรือโดยการพิมพที่อยูเว็บไซตของบริษัท ในเว็บเบราวเซอรของคุณ
หามคลิกที่ลิงคในขอความเหลานั้น เนื่องจากลิงคจะนําคุณไปยังเว็บ
ไซตหลอกลวงที่ประสงครา ย
• อยูใหหางจากเว็บไซตลอ
 ลวงที่จองจะขโมยขอมูลสวนตัว
เมื่อเขาชมเว็บไซต ใหพิมพที่อยูเว็บ (URL)
โดยตรงในเว็บเบราวเซอรแทนการคลิกที่ลิงคในอีเมลหรือขอความดวน
นักตมตุน
 มักจะปลอมแปลงลิงคเหลานี้เพือ
่ ทําใหดน
ู าเชื่อถือ
การเลือกซื้อ การทําธุรกรรมทางธนาคาร หรือกับเว็บไซตอื่นๆ
ที่จําเปนตองใชขอมูลที่มีความออนไหวจะตองมีตัวอักษร "S" ตามหลัง
"http" (เชน https://www.yourbank.com ไมใช http://
www.yourbank.com) ตัวอักษร "s" หมายถึงความปลอดภัย (Secure)
และควรมีแสดงอยูเมื่อคุณอยูในพื้นที่ที่ตอ
 งการใหคุณลงชื่อเขาใชหรือมอบข
อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน - 91
อมูลที่มีความออนไหวอืน
่ ๆ สัญลักษณอื่นๆ
ที่แสดงวาคุณมีการเชื่อมตอที่ปลอดภัยคือไอคอนกุญแจขนาดเล็กทางดานล
างของเว็บเบราวเซอร (โดยทั่วไปจะอยูมุมขวา)
• ใหความสนใจกับนโยบายความเปนสวนตัวบนเว็บไซตและซอฟท
แวรตางๆ ถือเปนสิ่งสําคัญในการทําความเขา ใจวิธีที่องคกรตางๆ
อาจเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนตัวของคุณกอน ที่คุณจะเขารวมใชงาน
• ปกปองที่อยูอีเมลของคุณ Spammer และ "Phishers"
ในบางครั้งจะสงขอความหลายลานขอความ ไปยังที่อยูอีเมลที่อาจมีหรือ
ไมมอ
ี ยูจริงโดยหวังวาจะเจอผูที่หลงเปนเหยื่อ
การตอบกลับขอความเหลานี้หรือแมแตดาวนโหลดภาพทําใหแนใจไดวาคุณ
ไดถูกรวมเขาในรายชื่อของพวกเขาสําหรับการสงขอความในลักษณะเดียวกั
นนี้อีกในอนาคต และควรระมัดระวังเมื่อทําการประ
กาศที่อยูอีเมลของคุณออนไลนในกลุมขาว บล็อก หรือสังคมออนไลนตา งๆ
สังคมออนไลนมักจะใหภาพลักษณที่ดูดีกวาความเปนจริงเสมอ
ดังเชนคําโบราณที่วา “ไมมข
ี องฟรีในโลก” ที่ยังคงเปนจริงแมในปจจุบัน
ซอฟทแวรที่คาดวานาจะให “ฟรี” เชน ภาพพักหนาจอหรือสไมลี่ (Smiley)
การลอหลอกใหลงทุนอยางลับๆ
โดยอางวาสามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณไดอยางมากมาย
และการแขงขันที่คุณกลายเปนผูช
 นะไดโดยที่ไมไดเขารวม
่ ดึงดูดความสนใจของคุณ
เหลานี้คือการลอลวงจากบริษัทตางๆ เพือ
หากคุณไมไดจายเงินโดยตรงใหกับซอฟท แวรหรือบริการ
ซอฟทแวรหรือบริการฟรีที่คณ
ุ รองขออาจมีซอฟแวรโฆษณา (“แอดแวร”)
รวมอยูดวย ซึ่งซอฟทแวรนี้จะติดตามพฤติกรรมของคุณและแสดง
โฆษณาที่ไมพึงประสงค คุณอาจตองเปดเผยขอมูลสวนตัวหรือซื้อบางอยาง
เพื่ออางสิทธิ์ในการมีโอกาสเปนผูชนะการแขงขัน
หากขอเสนอนั้นดูดเี กินกวาจะเชื่อถือ ใหลองถามความคิดเห็นจากคนอืน
่ ๆ
อานเอกสารฉบับพิมพ หรือดีที่สุดคือการเพิกเฉยเสีย
ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารและบัตร เครดิตอยูเสมอ
ผลกระทบจากการโจรกรรมอัตลักษณและอาชญากรรมออนไลนสามารถลดลง
ไดอยางมากหากคุณสามารถตรวจจับไดทันทีหลังจากที่ขอมูลของคุณถูกขโม
ย หรือเมือ
่ มีการพยายามเขาใชขอมูลของคุณ
หนึ่งในวิธีที่งายที่สุดในการตรวจสอบสิ่งผิดปกติคือการตรวจสอบรายการเดินบั
ญชีของธนาคารและบัตรเครดิตของคุณเปนประจําทุกเดือน
92 - อินเทอรเน็ตและความปลอดภัย ในระบบออนไลน
นอกจากนี้ ธนาคารและบริการตางๆ ใชระบบที่ปองกันการฉอโกงที่จะ
ยกเลิกพฤติกรรมการซื้อที่ไมปกติ (เชน หากคุณอาศัยอยูในเท็กซัสและ
เกิดการซื้อตูเ ย็นหลายเครื่องๆ ในบูดาเปสต) เพื่อยืนยันการซือ
้ ที่ไมปกติ
เหลานี้ ธนาคารหรือผูใ หบริการอาจโทรศัพทหาคุณและถามเพือ
่ ยืนยัน
อยาถือวาการสอบถามเชนนี้คือเรื่องธรรมดา
นี่อาจเปนการบงชี้วา มีอยางอยางที่ไมดีไดเกิดขึ้น
และคุณควรใหความสนใจอยางจริงจัง
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณดวยเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ
Windows
Windows มอบแอพพลิเคชันรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย
[Windows Updates] (อัพเดตของ Windows)
หากคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต Windows จะสามารถตรวจสอบอัพ
เดตที่สําคัญสําหรับคอมพิวเตอรของคุณและติดตั้งโดยอัตโนมัติ
อัพเดตเหลานี้ประกอบดวยแพทชการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมอัพ
เดตที่สามารถปรับปรุงการใชงานคอมพิวเตอรของคุณและชวยปกปองคอมพิว
เตอรของคุณจากไวรัสและการโจมตีใหมๆ
จะรูไ ดอยางไรวาคอมพิวเตอรของฉันมีความ เสี่ยง?
เมื่อ [Action Center] (ศูนยปฏิบัติการ) รายงานการแจงเตือน
หรือคอมพิวเตอรของคุณทํางานไดอยางไมสม่ําเสมอ
ขัดของโดยไมมีสาเหตุหรือบางโปรแกรมทํางานไมถูกตอง
สิ่งเหลานี้บงบอกวาคอมพิวเตอรของคุณอาจติดมัลแวร อยางไรก็ตาม
ปญหาคอมพิวเตอรทั้งหมดไมไดมาจากไวรัส!
หากคุณสงสัยวาคอมพิวเตอรของคุณติดไวรัส
สิ่งแรกที่ควรทําคืออัพเดตในกรณีที่ยังไม ไดอัพเดต
จากนั้นใหรน
ั ซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันสปายแวร
v4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement