Acer L1410 User manual

Acer L1410 User manual
-1
คูมือผูใช
2-
© 2015 สงวนลิขสิทธิ์
Acer One 14
หนาปก: Acer One Z1402
เวอรชันนี้: 07/2015
สิ่งสําคัญ
คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลกรรมสิทธิ์ซึ่งไดรับการคุมกันภายใตกฏหมาย
ลิขสิทธิ์ ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา ภาพประกอบในที่นี้ใชเพื่ออางอิงเทานั้น และอาจประกอบดวยขอมูล
หรือคุณสมบัติที่ไมมีการกําหนดใชสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ กลุม Acer
จะไมรับผิดชอบตอขอความผิดพลาดดานเทคนิคหรือจากบรรณาธิการ
หรือมีการละเวนไวในคูมือนี้
หมายเลขรุน: ____________________________________
หมายเลขซีเรียล: _________________________________
วันที่ซื้อ: _______________________________________
สถานที่ซื้อ: _____________________________________
สารบัญ - 3
ส า ร บั ญ
กอนอื่น
6
คูมือ ..................................................... 6
การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการ
ใชงานคอมพิวเตอรของคุณ ........................ 6
การปดเครือ
่ งคอมพิวเตอรของคุณ ..................
การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ ................
การดูแลรักษาอแดปเตอร AC........................
การทําความสะอาดและการซอมแซม..............
6
7
7
7
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Acer ของคุณ
9
หนาจอ.................................................. 9
คียบอรด .............................................. 10
มุมมองดานซาย ................................... 10
มุมมองดานขวา .................................... 11
ขอมูลเกี่ยวกับ USB 3.0 ............................ 12
มุมมองดานลาง ..................................... 12
การใชงานคียบอรด
13
ปุมล็อคและปุมตัวเลขในตัว ...................... 13
ฮ็อตคีย .................................................. 14
ปุม Windows ....................................... 15
ทัชแพด
16
การใชทัชแพดเบื้องตน ........................... 16
ลักษณะการใชงานบนทัชแพด .................. 16
การเรียกคืน
การสรางการสํารองขอมูลเรียกคืน ..............
การสรางสํารองขอมูลไดรเวอรและ
แอพพลิเคชัน ........................................
การเรียกคืนคาระบบของคุณ .....................
18
18
การติดตั้งไดรเวอรหรือแอพพลิเคชั่นใหมซ้ํา ...
การกลับสูส
 ถานะระบบกอนหนา ...................
เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตั้ง
มาจากโรงงาน.........................................
การเรียกคืนระบบจาก Windows..................
การเรียกคืนคืนจากขอมูลที่สํารองไวเพื่อการ
เรียกคืนของคุณ .......................................
23
25
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
39
การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร ...... 39
การใชรหัสผาน ..................................... 39
การปอนรหัสผาน...................................... 40
เครื่องมือจัดการพลังงาน
41
การประหยัดพลังงาน.............................. 41
แบตเตอรี่
43
คุณลักษณะของแบตเตอรี่ ....................... 43
การชารจแบตเตอรี่....................................
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ...................
การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ......
การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา ................................
43
44
45
45
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอรของคุณ 46
ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป .............. 46
ไปในที่ตางๆ......................................... 46
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 46
ตองการนําเขาประชุม ................................ 47
นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน ................... 47
การเตรียมคอมพิวเตอร ..............................
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ .........................
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ ..........................
การจัดตั้งสํานักงานในบาน..........................
47
48
48
48
เดินทางไปกับคอมพิวเตอร ...................... 48
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 49
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ ......................... 49
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ .......................... 49
เดินทางไปยังตางประเทศ ....................... 50
21
22
26
26
29
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
32
การเชื่อมตอดวยสายเคเบิล ...................... 32
คุณสมบัติของเครือขายที่ติดตั้งไวในตัว ......... 32
การเชื่อมตอดวยวิธีไรสาย........................ 33
การเชื่อมตอเขา LAN แบบไรสาย ................ 33
การเชื่อมตอกับเครือขาย 3G....................... 34
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
35
การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth ..... 35
เปดใชงาน Bluetooth และเพิ่มอุปกรณ ......... 35
BIOS ยูทิลต
ิ ี้
38
ลําดับการบูต ......................................... 38
การตั้งคารหัสผาน .................................. 38
การเตรียมคอมพิวเตอร .............................. 50
อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ...................... 50
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ .......................... 50
เมมโมรี่การดรีดเดอร
52
ตัวเลือกในการเชื่อมตอ ........................... 52
ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง
54
HDMI
55
Universal Serial Bus (USB)
56
คําถามที่ถูกถามบอย
58
การขอรับการบริการ ............................... 60
เคล็ดลับและคําแนะนําในการใช
Windows 8.1 ...................................... 62
ฉันจะไปยังเมนู เริ่ม ไดอยางไร? ..................
"ชุดทางลัด" คืออะไร?...............................
ฉันจะสามารถบูตโดยตรงไปที่
เดสกทอปหรือไม? ....................................
ฉันจะสลับระหวางโปรแกรมไดอยางไร?.........
ฉันจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร? .......
ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉัน
ไดอยางไร?.............................................
ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร? ................
แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน? ...........
62
62
62
63
63
63
65
65
4 - สารบัญ
Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร? ..................
ฉันจะเพิ่มรายการโปรดลงไปใน
Internet Explorer ไดอยางไร? ..................
ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows
ไดอยางไร? ............................................
ฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน? ................
67
67
67
67
การแกไขปญหา .................................... 68
เคล็ดลับการแกไขปญหา ........................... 68
ขอความแสดงขอผิดพลาด......................... 68
อินเตอรเน็ตและความปลอดภัย
ในระบบออนไลน
70
ขั้นตอนแรกบนเน็ต ................................ 70
การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ...................
เลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ......................
การเชื่อมตอเครือขาย ................................
ทองอินเตอรเน็ต! .....................................
ความปลอดภัย .........................................
การฉายภาพยนตรจากแผน
Blu-ray หรือ DVD
70
70
72
74
74
81
-5
เริ่มตนใชงาน...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•
•
ขอมูลที่มป
ี ระโยชนเกี่ยวกับการพกพาคอมพิวเตอรและสุขภาพของคุณ
ตําแหนงปุมเปดปดเครือ
่ ง พอรต และตัวเชื่อมตอ
เคล็ดลับและขอแนะนําเกี่ยวกับการใชทัชแพดและคียบอรด
การสรางขอมูลสํารองสําหรับการเรียกคืน
คูมอ
ื เกี่ยวกับการเชื่อมตอเขาไปยังเครือขายและการใช Bluetooth
ขอมูลเกี่ยวกับการใชซอฟตแวรที่ตด
ิ ตั้งมาจาก Acer
6 - กอนอื่น
ก อ น อื่ น
ขอขอบคุณที่คณ
ุ เลือก Acer โนตบุกรุน เพื่อรองรับการใชงานแบบพกพา
ของคุณ
คูมือ
เพื่อชวยสอนการใช Acer โนตบุก เราจึงไดจัดทําคูม
 ือชุดนี้ขึ้น:
อันดับแรกคือ คูมือการตั้งคาที่จะชวยในการเริ่มติดตัง้ คอมพิวเตอรของคุณ
คูมืออยางยอ เปนขอมูลคุณสมบัตแ
ิ ละฟงกชั่นเบื้องตนในคอมพิวเตอรเครื่อง
ใหมของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอรของคุณจะ
ชวยใหคุณทํางานไดมากขึ้น โปรดดูที่ คูมือผูใ ช คูมือนี้ประกอบไปดวยขอมูล
โดยละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตางๆ เชนโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ ของระบบ,
การกูคืนขอมูล, ทางเลือกในการเพิ่มขยาย และวิธีการแกไขปญหา
นอกเหนือจากขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับทั่วไปและขอสังเกตดานความปลอดภัย
สําหรับโนตบุคของคุณ มีใหเลือกจากเดสกท็อป คลิกสองครั้ง ที่ไอคอนวิธีใช
และคลิกคูมือผูใ ชในเมนูที่เปดอยู
การดูแลรักษาเบื้องตนและเคล็ดลับในการ
ใชงานคอมพิวเตอรของคุณ
การปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อปดเครื่อง ใหทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
• ใชคําสั่ง ปดเครื่อง ของ Windows กด ปุม Windows + <C> แลวคลิก
การตั้งคา > เปดปด จากนั้นคลิกที่ ชัตดาวน
หากคุณตองการปดคอมพิวเตอรของคุณเปนเวลาไมนาน
แตไมตองการปดเครือ
่ งอยางสมบูรณแบบ คุณสามารถเขาสูโหมด Hibernate
ไดโดยการกดปุมเปดปด
คุณยังสามารถนําคอมพิวเตอรเขาสูโหมดสลีปไดโดยการกดปุมฮอตคีย
โหมดสลีป
หมายเหตุ
หากคุณไมสามารถปดคอมพิวเตอรไดตามปกติ ใหกดปุมพาวเวอรคางไวเปนเวลานาน
กวาสี่วินาทีเพื่อปดคอมพิวเตอร หากคุณปดคอมพิวเตอรและตองการเปดเครื่อง
ใหมอีกครั้ง ใหรออยางนอยสองวินาทีกอนทําการเปดเครื่อง
กอนอืน
่ -7
การดูแลรักษาคอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณจะทํางานไดเปนอยางดีหากคุณดูแลเครื่องอยางเอาใจใส
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสแสงอาทิตยโดยตรง
หามวางไวใกลแหลงความรอน เชนเครื่องนําความรอน
• หามไมใหคอมพิวเตอรมีอุณหภูมิต่ํากวา 0°C (32°F) หรือสูงกวา 50°C
(122°F)
• หามมิใหคอมพิวเตอรอยูใกลสนามแมเหล็ก
้
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝนหรือความชืน
• หามมิใหน้ําหรือของเหลวหยดลงบนคอมพิวเตอร
• หามมิใหคอมพิวเตอรไดรบ
ั การสั่นสะเทือนอยางรุนแรง
• หามมิใหนําคอมพิวเตอรไปวางใหสัมผัสฝุน
 หรือสิ่งสกปรก
• อยาวางวัตถุอยูดานบนคอมพิวเตอร
• หามกดจอภาพเมื่อปดฝาคอมพิวเตอร
• อยาวางคอมพิวเตอรบนพื้นผิวที่ไมสม่ําเสมอ
การดูแลรักษาอแดปเตอร AC
ขอมูลดังตอไปนี้คือวิธก
ี ารดูแลรักษาอแดปเตอร AC ของคุณ:
• หามเชื่อมตออแดปเตอรนี้กับอุปกรณอื่น
• หามเหยียบสายไฟหรือวางวัตถุที่มน
ี ้ําหนักมากทับบนอแดปเตอร
ใหระมัดระวังการวางสายไฟและสายอื่นๆ ใหหา งจากทางเดิน
• เมื่อถือสายไฟออก หามดึงที่สายไฟแตใหดงึ ที่ตวั ปลั๊ก
• อัตรากระแสไฟฟารวมของอุปกรณที่เชื่อมตอไมควรเกินจากอัตรากระแส
ไฟฟาของสายไฟหากคุณใชสายตอ นอกจากนี้
อัตรากระแสไฟฟารวมของอุปกรณทั้งหมดที่เสียบอยูกับเตาเสียบติดผนังเดีย
วกัน ไมควรเกินอัตรากระแสไฟฟาของฟวส
การทําความสะอาดและการซอมแซม
เมื่อทําความสะอาดคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
2. ถอดอแดปเตอร AC ออก
3. ใชผานุมหมาด หามใชสารทําความสะอาดที่เปนของเหลวหรือเปนละออง
หากสิ่งดังตอไปนี้เกิดขึ้น:
8 - กอนอื่น
• คอมพิวเตอรตกหรือตัวเครือ
่ งไดรับความเสียหาย
• คอมพิวเตอรทํางานผิดปกติ
ดู คําถามที่ถูกถามบอย ในหนา 58
แนะนําเกีย
่ วกับโนตบุค Acer ของคุณ - 9
แ น ะ นํ า เ กี่ ย ว กั บ โ น ตบุ ค A C E R
ข อ งคุ ณ
หลังจากติดตัง้ คอมพิวเตอรตามภาพในคําแนะนําการติดตัง้
ตอไปนี้เปนวิธีการใชงาน Acer คอมพิวเตอร ใหมของคุณ
หนาจอ
1
2
3
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
กลองเว็บแคมสําหรับระบบการสื่อสารดวยวิดโี อ
ไฟที่อยูถัดจากเว็บแคมแสดงวาเว็บแคมกําลัง
ทํางานอยู
1
เว็บแคม
2
หนาจอ
แสดงผลการทํางานของคอมพิวเตอร
3
ไมโครโฟน
ไมโครโฟนในตัวสําหรับการบันทึกเสียง
10 - แนะนําเกีย
่ วกับโนตบุค Acer ของคุณ
คียบอรด
4
1
2
3
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
เพือ
่ ปอนขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรของคุณ
1
คียบอรด
2
ทัชแพด
อุปกรณชี้ตําแหนงระบบสัมผัส
3
ปุมคลิก
(ซายและขวา)
ปุมซายและขวาทํางานเหมือนกับปุมเมาสซาย
และขวา
4
ปุมพาวเวอร
เปดและปดคอมพิวเตอร
โปรดดู "การใชงานคียบอรด" ในหนา 13
มุมมองดานซาย
1
23
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
1
ไดรฟออพติคอล
ไดรฟออพติคอลภายใน สําหรับใส CD
หรือ DVD
2
ปุมดีดแผนออพติค
นําแผนออพติคอลออกจากไดรฟ
อลออก
แนะนําเกี่ยวกับโนตบุค Acer ของคุณ - 11
# ไอคอน รายการ
3
รายละเอียด
ใชเปดถาดใสแผนออพติคอลขณะปดคอม
ปุมนําแผนออกฉุก พิวเตอร
เฉิน
ใสคลิปหนีบกระดาษเขาไปตรง ๆ อยาง
ระมัดระวังเพื่อเปดถาดไดรฟออพติคอล
มุมมองดานขวา
1 2
# ไอคอน รายการ
1
ชองเสียบหูฟง/
ลําโพง
3
4 5 67 8
รายละเอียด
เชื่อมตอกับอุปกรณเสียง (เชน ลําโพง
หูฟง) หรือชุดหูฟง พรอมไมโครโฟน
2
สามารถใชงานรวมกับการด Secure Digital
การดรีดเดอร SD (SD หรือ SDHC)
3
พอรต USB
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB
4
พอรต HDMI
รองรับการเชื่อมตอระบบวิดีโอดิจิตอลความ
ละเอียดสูง
ใชงานการดไดครัง้ ละหนึ่งชุดเทานั้น
เชื่อมตอเขากับอุปกรณ USB
พอรตนี้สนับสนุนการชารจในขณะปดเครื่อง
เมื่อมีการปดเครื่องคอมพิวเตอรอยางสมบูร
ณ และเสียบปลัก
๊ อุปกรณที่คณ
ุ ตองการชารจ
ใหกดปุมเปดปดเครือ
่ งเปนเวลาเจ็ดวินาที
เพื่อเปดใชงานการชารจในขณะปดเครื่อง
คุณจะตองดําเนินการเชนนี้ทุกครัง้ ที่คุณปดเ
ครือ
่ งคอมพิวเตอร หรือเมื่อคุณ
เสียบปลั๊กอุปกรณเพือ
่ ทําการชารจ
5
พอรต USB
6
พอรต Ethernet
(RJ-45)
เชื่อมตอเครือขาย Ethernet 10/100/1000
7
แจ็ค DC-in
เชื่อมตอกับอแดปเตอร AC
12 - แนะนําเกีย
่ วกับโนตบุค Acer ของคุณ
# ไอคอน รายการ
สล็อตล็อค
Kensington
8
รายละเอียด
พวงตอกับระบบล็อคความปลอดภัยสําหรับค
อมพิวเตอรที่ใชงานไดกับ Kensington
คลองสายล็อคนิรภัยนี้เขากับวัตถุที่เคลื่อนที่
ไมได เชนโตะ หรือมือจับของลิ้นชัก
ที่ดึงออกไมได
ใสตวั ล็อกลงในรองบากและหมุนตัวล็อก
ไปยังตําแหนงล็อก
มีรุนระบบคียเลส
ขอมูลเกี่ยวกับ USB 3.0
•
•
•
•
พอรตที่สามารถใชงานรวมกับ USB 3.0 ไดเปนสีน้ําเงิน
เขากันไดกับ USB 3.0 และอุปกรณรุนกอนหนา
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใชอุปกรณ USB 3.0 ที่ไดรับการรับรอง
กําหนดตามมาตรฐาน USB 3.0 (SuperSpeed USB)
มุมมองดานลาง
1
2
# ไอคอน รายการ
รายละเอียด
1
ลําโพง
เอาทพุทสเตอริโอ
2
อุปกรณระบายอากาศแล ชวยปรับใหคอมพิวเตอรเย็นลง
ะพัดลมระบายความรอน หามปดหรือขวางชองที่เปดอยูนี้
การใชงานคียบอรด - 13
ก า ร ใ ช ง า น คี ย บอร ด
คียบอรดมีปุมแบบเต็มขนาดและปุมตัวเลขในตัว โดยแยกปุมเคอรเซอร, ล็อค,
Windows, ฟงกชั่น และปุมพิเศษไวตางหาก
ปุมล็อคและปุมตัวเลขในตัว
คียบอรดมีปุมล็อคสามปุมซึ่งคุณสามารถสลับเปดปดได
ปุม
 ล็อค
รายละเอียด
Caps Lock
เมื่อ Caps Lock เปดอยู การพิมพตวั อักษรทั้งหมดจะเปน
การยกแคร
เมื่อ Num Lock เปดอยู ปุมตัวเลขที่ตด
ิ ไวในตัวจะอยูใน
โหมดตัวเลข ฟงกชั่นหลักอยางเครือ
่ งคิดเลข
Num Lock
(พรอมเครื่องหมายการใชงานทางคณิต +, -, *, และ /)
<Fn> + <Ins> ใชโหมดนี้เมื่อคุณตองการที่จะทําการปอนขอมูลตัวเลขจํา
นวนมาก
วิธีการที่ดก
ี วาคือการเชือ
่ มตอกับปุมตัวเลขภายนอก
เมื่อเปด Scroll Lock หนาจอจะเลือ
่ นขึ้นหรือลงครั้งละ
Scroll Lock
หนึ่งบรรทัดเมื่อคุณกดปุมลูกศรขึ้นหรือลง Scroll Lock
<Fn> + <Del>
ไมสามารถทํางานไดกับแอพพลิเคชั่นบางตัว
ปุมหมายเลขที่ติดอยูในตัวทํางานเหมือนปุมหมายเลขที่อยูบนเดสกท็อป
ซึ่งจะถูกแสดงโดยเครือ
่ งหมายเล็กๆ ที่อยูบนมุมดานบนขวาของ
กรอบแปนคียบอรด เพื่อใหเขาใจเครื่องหมายบนคียบอรดไดงาย
เครือ
่ งหมายปุมควบคุมเคอรเซอรจึงไมไดถูกพิมพไวบนปุม
การเขาใชงานที่ตอง
เปด Num Lock
การ
ปุมตัวเลขที่ติดตั้งมา
ในตัว
ปด Num Lock
พิมพตัวเลขตามวิธีการปกติ
ปุมควบคุมเคอรเซอรบ กด <Shift>
กด <Fn>
นปุมตัวเลขที่ติดตั้งไว คางไวในขณะที่ใชปุมควบคุ คางไวในขณะที่ใชปุมคว
ในตัว
มเคอรเซอร
บคุมเคอรเซอร
ปุมคียบอรดหลัก
กด <Fn> คางไวในขณะที่
พิมพตัวอักษรตามวิธีการ
พิมพตัวอักษรบนแผงปุมที่ไ
ปกติ
่ ง
ดรบ
ั การติดตั้งไวบนเครือ
14 - การใชงานคียบอรด
ฮ็อตคีย
คอมพิวเตอรจะมีคียลัดหรือชุดแปนกดเพื่อเขาใชงานสวนควบคุมตาง ๆ
ของคอมพิวเตอร เชน ความสวางของหนาจอและระดับเสียง
เพื่อเปดใชงานคียลด
ั ใหกดปุม <Fn>
คางเอาไวกอนที่จะกดปุมอื่นในชุดคียลัด
ฮ็อตคีย
ไอคอน ฟงกชั่น
รายละเอียด
ตัง้ คอมพิวเตอรใหอยูใน
โหมด Sleep
<Fn> + <F1>
สลีป
<Fn> + <F2>
การปรับสัญญาณ เปดใชแอพพลิเคชันเพือ
่ ปรับ
CPU
ประสิทธิภาพสัญญาณ CPU
<Fn> + <F3>
สวิตชเปดปดจอ
แสดงผล
สลับเอาทพท
ุ จอแสดงผลระ
หวางหนาจอแสดงผล,
จอแสดงผลภายนอก
(หากเชื่อมตออยู)
และทั้งสองชนิด
<Fn> + <F4>
โหมดเครือ
่ งบิน
เปด / ปด อุปกรณเครือขาย
ของคอมพิวเตอร
<Fn> + <F5>
OSD
เปดการแสดงผลบนหนาจอ
<Fn> + <F6>
ปดการแสดงผล
ปดไฟพื้นหลังจอแสดงผล
เพื่อประหยัดพลังงาน
กดปุมใดก็ไดเพือ
่ เปดหนาจอ
กลับมาอีกครัง้
<Fn> + <F7>
สวิตชเปดปด
แปนสัมผัส
เปดและปดทัชแพดที่มีในตัว
<Fn> + <F8>
สวิตชเปดปดลํา
โพง
เปดและปดลําโพง
<Fn> + <F9>
ลดเสียง
ลดระดับเสียง
<Fn> + <F10>
เพิม
่ เสียง
เพิ่มระดับเสียง
<Fn> + <F11>
ลดความสวาง
ลดความสวางของหนาจอ
<Fn> + <F12>
เพิม
่ ความสวาง
เพิ่มความสวางของหนาจอ
<Fn> + <Ins>
NumLk
เปดหรือปดคียตัวเลข
<Fn> + <Del>
Scr Lk
เปดหรือปดคุณสมบัติ
Scroll lock
การใชงานคียบอรด - 15
ปุม Windows
คียบอรดจะมีปุมสองปุมที่ทําหนาที่เปนฟงกชั่นจําเพาะของ Windows
ปุม

รายละเอียด
ปุม Windows
กดที่ปุมเพือ
่ กลับไปที่หนาจอเริ่มตน
หรือกลับไปยังแอพพลิเคชั่นที่เปดลาสุด
ปุมนี้ยังสามารถใชรวมกับปุมอื่นเพือ
่ การใชงานพิเศษ
โปรดตรวจสอบวิธีใชของ Windows
ปุมแอพพลิเคชัน
่ ปุมนี้มีหนาที่เหมือนกับการคลิกขวา;
ซึ่งเปนการเปดเมนูบริบทของแอพพลิเคชัน
่
16 - ทัชแพด
ทั ช แ พ ด
การใชทัชแพดเบื้องตน
ทัชแพดควบคุมลูกศร (หรือ 'เคอรเซอร') บนหนาจอ
เมื่อคุณเลื่อนนิ้วไปมาบนทัชแพด
เคอรเซอรจะขยับตามการเคลือ
่ นไหวของคุณ
กดซายหรือขวาของปุมที่ดานลางของทัชแพดเพื่อทําการเลือกและเรียก
ใชงานฟงกชัน หรือแตะที่หนาสัมผัสของทัชแพด
พื้นที่สองพื้นที่นี้คลายคลึงกับปุมซายและปุมขวาบนเมาส
หมายเหตุ
ทัชแพดนี้มีความไวตอการเคลื่อนไหวของนิว้ ดังนั้น การสัมผัสเพียงเบาๆ
จะใหการตอบสนองที่ดีกวา โปรดรักษาทัชแพดนี้และนิ้วของคุณใหแหงและสะอาด
เคอรเซอรจะถูกควบคุมโดยการวาดนิ้วพืน
้ ฐาน:
• การสไลดนิ้วเดียว: เลื่อนนิ้วของคุณไปบนทัชแพด
เพื่อเลือ
่ นเคอรเซอร
• การแตะนิ้วเดียว: แตะลงบนทัชแพดเบาๆ เพือ
่ ทําการ 'คลิก'
ซึ่งจะเปนการเลือกหรือเริ่มใชงานรายการ แตะซเ ร็วๆ
เพื่อทําการแตะสองครั้ง หรือ 'ดับเบิ้ลคลิก'
• ลาก: กดคางที่ดานซายของปุมเลือก
หรือแตะสองครัง้ ในที่ใดก็ไดบนทัชแพด
แลวลากนิ้วบนทัชแพดเพือ
่ เลือกรายการทั้งหมดในพืน
้ ที่นั้น
ลักษณะการใชงานบนทัชแพด
Windows 8.1 และแอพพลิเคชั่นมากมายสนับสนุนการวาดนิ้วบนทัชแพดที่
ใชนิ้วหนึ่งนิ้วหรือมากกวา
หมายเหตุ
การสนับสนุนการวาดนิ้วบนทัชแพดขึ้นอยูกับแอพพลิเคชั่นที่เปดใชงานอยู
ทัชแพด - 17
ซึ่งชวยใหคณ
ุ สามารถควบคุมแอพพลิเคชัน
่ ตางๆ ไดดว ยการวาดนิ้วงายๆ
สองสามครั้ง เชน:
• กวาดนิ้วจากขอบ: เรียกใชเครื่องมือตางๆ ของ
Windows
โดยการกวาดมาที่ศูนยกลางของทัชแพดจากขอ
บดานขวาหรือดานซาย
• กวาดนิ้วเขาจากดานขวา: สลับใชชุดทางลัด
• กวาดนิ้วเขาจากดานซาย: สลับไปยังแอพพลิเคชั่นกอนหนา
• การสไลดสองนิ้ว: เลื่อนดูเว็บเพจ เอกสาร
และรายการเลนอยางรวดเร็ว
โดยวางสองนิ้ไวบนทัชแพดและเลือ
่ นทั้งสองนิ้วไปยังทิศทางใดๆ
ที่ตองการ
• การรวบดวยสองนิ้ว: ซูมภาพถายเขาและออก แผนที่
และเอกสารอยางรวดเร็ว โดยใชนิ้วโปงและนิ้วชี้
18 - การเรียกคืน
ก า ร เ รี ย ก คื น
หากคุณมีปญหากับคอมพิวเตอร และคําถามที่ถูกถามบอย
(ดู คําถามที่ถูกถามบอย ในหนา 58) ไมสามารถชวยได
คุณสามารถ'เรียกคืน'คอมพิวเตอรของคุณ – เชน
กลับสูสถานะที่เคยเปนกอนหนา
หัวขอนี้อธิบายถึงเครือ
่ งมือในการเรียกคืนที่มีใหใชงานบนคอมพิวเตอรของคุณ
ุ สราง
Acer ประกอบดวย Acer Recovery Management ซึ่งจะชวยใหคณ
การสํารองขอมูลสําหรับเรียกคืน การสํารองขอมูลไดรฟเวอรและแอพพลิเคชัน
และเพื่อใชตวั เลือกการเรียกคืน โดยใชเครื่องมือของ Windows
หรือการสํารองขอมูลสําหรับการเรียกคืน
หมายเหตุ
Acer Recovery Management สามารถใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ Windows
ที่ติดตั้งไวกอนหนา
สิ่งสําคัญ
เราขอแนะนําใหคุณสราง การสํารองขอมูลสําหรับเรียกคืน และ
การสํารองขอมูลไดรฟเวอรและแอพพลิเคชัน ใหเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได
ในบางสถานการณ
การกูคืนเต็มรูปแบบอาจจําเปนตองใชการสํารองขอมูลสําหรับกูคืนดวย USB
การสรางการสํารองขอมูลเรียกคืน
เพื่อติดตัง้ ใหมโดยใชการสํารองขอมูลลงในไดรฟ USB
คุณตองจัดทําขอมูลสํารองเรียกคืนกอน
ขอมูลสํารองการเรียกคืนประกอบไปดวยขอมูลเดิมทั้งหมดบนฮารดไดรฟคอม
พิวเตอรคณ
ุ รวมถึง Windows
และซอฟทแวรและไดรฟเวอรที่โหลดมาจากโรงงาน
การใชขอมูลสํารองนี้เปนการเรียกคืนระบบไปยังสถานะเดิม ณ เวลาที่คุณซื้อ
และยังมีตัวเลือกในการจดจําการตัง้ คาและขอมูลสวนตัวทั้ง
หมดสําหรับการกูคืน
หมายเหตุ
เนื่องจากการสํารองขอมูลเพื่อการกูคืนจะตองใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยางนอย 16 GB
หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB ที่มีความจุ 32 GB หรือมากกวา
การเรียกคืน - 19
1. จาก Start พิมพ 'Recovery' แลวคลิก Acer Recovery Management
ในรายการแอพพลิเคชั่น
2. คลิก สรางการสํารองขอมูลจากโรงงาน หนาตาง ไดรฟสําหรับเรียกคืน
จะถูกเปดขึ้น
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก
คัดลอกเนื้อหาจากสวนการเรียกคืนไปยังไดรฟสําหรับเรียกคืน แลว
ตัวเลือกนี้เปนการสํารองขอมูลเรียกคืนที่สมบูรณแบบและปลอดภัยที่สุด
3. เสียบไดรฟ USB แลวคลิก ถัดไป
20 - การเรียกคืน
• เ นื่องจากการสํารองขอมูลเพือ
่ การกูค
 ืนจะตองใช พืน
้ ที่จัดเก็บขอมูลอยาง
นอย 16 GB หลังทําการฟอรแมท จึงขอแนะนําใหใชไดรฟ USB
ที่มค
ี วามจุ 32 GB หรือมากกวา
4. คุณจะพบหนาจอความคืบหนาในการสํารองขอมูลปรากฏขึ้น
5. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น
6. หลังการสรางขอมูลสํารองเรียกคืน คุณสามารถเลือกเพื่อลบขอมูลการ
เรียกคืนนี้บนคอมพิวเตอรของคุณได หากคุณลบขอมูลนี้
คุณจะสามารถใชเฉพาะขอมูลสํารองเรียกคืนนี้เพื่อเรียกคืนคอมพิวเตอร
หากคุณลบหรือทําไดรฟ USB นี้สูญหาย
คุณจะไมสามารถกูคอมพิวเตอรของคุณได
หมายเหตุ
จะมีการสนับสนุนการลบขอมูลการกูคืนเฉพาะกับเครื่องบางรุนเทานั้น
7. ถอดไดรฟ USB และทําฉลากติดใหชัดเจน
สิ่งสําคัญ
เขียนฉลากใหมีเอกลักษณ และมีรายละเอียดของการสํารองขอมูลใหครบ เชน
'Windows Recovery Backup' ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเก็บขอมูลสํารองไว
ในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจําได
การเรียกคืน - 21
การสรางสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชัน
เพื่อสรางสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเค ชั่น ที่ประกอบไปดวย
ซอฟทแวรและไดรเวอรที่โหลดมาจากโรงงานที่จำเปนกับเครือ
่ งคอมพิวเตอร
ของคุณ คุณสามารถใชทั้งไดรฟ USB หรือหากคอมพิวเตอรของคุณมีเครื่อง
บันทึก DVD สามารถใชแผน DVD เปลาหนึ่งแผนหรือมากกวาได
1. จาก เริ่มตนใหพม
ิ พ 'Recovery' และจากนั้น คลิกที่ Acer Recovery
Management ในรายการแอพพลิเคชัน
2. คลิก สรางการสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชัน
เสียบดิสก USB หรือแผนเปลาเขาไปในไดรฟ DVD แลวคลิก ถัดไป
• หากคุณกําลังใชงานไดรฟ USB ตรวจสอบใหแนใจวาดิสก
นั้นมีขนาดความจุที่เพียงพอกอนที่จะดําเนินการตอไป
• หากคุณใชแผน DVD หนาตางจะแสดงจํานวนของแผนดิสกเปลาที่ตอง
ใชในการบันทึกเพื่อใหการสรางดิสกขอมูลสํารองเสร็จสมบูรณ
ตรวจใหแนใจวาคุณมีแผนเปลาชนิดเดียวกันตามจํานวนที่ตอ
 งการ
3. คลิก เริ่มตน เพื่อคัดลอกไฟล
คุณไดพบความคืบหนาในการสํารองขอมูลบนหนาจอ
22 - การเรียกคืน
4. ทําตามกระบวนการจนกระทั่งเสร็จสิ้น:
• หากคุณใชดส
ิ กออพติคอลไดรฟจะเปดออกหลังจากที่เสร็จสิ้นการ
เบิรน
 ดิสกแตละแผน เอาแผนดิสกออกจากไดรฟและทําเครือ
่ งหมาย
บนดิสกดว ยปากกาเคมีหมึกถาวรหากตองใชดส
ิ กหลายแผน
ใหใสดิสกแผนใหมเขาไปเมื่อไดรับการแจง จากนั้นคลิก OK
ดําเนินการตอไปจนกวากระบวนการจะเสร็จสิ้น
ั เจน
• หากคุณใชไดรฟ USB ใหถอดไดรฟออกและติดฉลากใหชด
สิ่งสําคัญ
เขียนฉลากใหมีเอกลักษณ และมีรายละเอียดของการสํารองขอมูลใหครบ เชน
'Drivers and Applications Backup' ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเก็บขอมูล
สํารองไวใน ที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะสามารถจําได
การเรียกคืนคาระบบของคุณ
วิธีเรียกคืนคาระบบของคุณ:
1. ทําการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
หากมีซอฟทแวรหรือฮารดแวรเพียงหนึ่งหรือสองตัวทํางานไมถูกตอง
อาจแกไขปญหาไดโดยการติดตัง้ ซอฟทแวรหรือไดรเวอรอุปกรณใหม
เพื่อติดตั้งซอฟตแวรและไดรฟเวอรที่ไดรับการติดตั้งลวงหนาจากโรงงานอีก
ครั้ง ดู การติดตั้งไดรเวอรหรือแอพพลิเคชั่นใหมซ้ํา ในหนา 23
สําหรับคําแนะนําในการติดตั้งซอฟทแวรและไดรเวอรที่ไมไดติดตัง้ มากับเครื่
อง ดูเอกสารสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ หรือเว็บไซตการสนับสนุน
2. การยอนกลับไปยังสถานะระบบกอนหนานี้
หากการติดตั้งซอฟทแวรและไดรเวอรใหมไมสามารถชวยได
อาจสามารถแกปญหาไดโดยการคืนสถานะระบบของคุณกลับไปเปนสถานะ
กอนหนานี้ ในขณะที่ยังทํางานไดอยางถูกตอง
 ถานะระบบกอนหนา ในหนา 25
สําหรับคําแนะนํา ดู การกลับสูส
3. การรีเซ็ทระบบปฏิบัตก
ิ ารของคุณ
หากไมมีวิธใี ดแกไขปญหาของคุณได และคุณตองการรีเซ็ทระบบ
แตตองการเก็บขอมูลผูใชของคุณไว
ดู เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน ในหนา 26
4. รีเซ็ทระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตงั้ มาจากโรงงาน
หากไมมีวิธใี ดสามารถแกไขปญหาไดและคุณตองการรีเซ็ทระบบของคุณให
เปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน
ดู เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน ในหนา 26
การเรียกคืน - 23
การติดตั้งไดรเวอรหรือแอพพลิเคชั่นใหมซ้ํา
ตามขั้นตอนการแกไขปญหา คุณอาจตองการติดตัง้ แอพพลิเคชั่นและไดรเวอร
ที่ไดรับการติดตั้งมากับเครือ
่ งจากโรงงานในคอมพิวเตอรของคุณใหมอีกครั้ง
คุณสามารถติดตัง้ ซ้ําโดยใชฮารดไดรฟหรือการสำรองขอมูลที่คุณสรางขึ้น
• แอพพลิเคชั่นอื่น – หากคุณตองการติดตั้งซ้ําซอฟทแวร
ที่ไมไดรบ
ั การติดตั้งไวลวงหนาในคอมพิวเตอรของคุณ
คุณจําเปนตองทําตามคําแนะนําในการติดตั้งของซอฟทแวรนั้น
• ไดรเวอรอุปกรณใหม – หากคุณตองการติดตัง้ ซไ ดรเวอร
ที่ไมไดรบ
ั การติดตั้งไวลวงหนาในคอมพิวเตอรของคุณ
ใหทําตามคําแนะนําในการติดตั้งที่มาพรอมกับอุปกรณนั้น
หากคุณจะทําการติดตั้งซ้ําโดยใช Windows
และขอมูลในการเรียกคืนที่ถูกเก็บไวบนคอมพิวเตอรของคุณ:
1. จาก เริ่มตนใหพม
ิ พ 'Recovery' และจากนั้น คลิกที่ Acer Recovery
Management ในรายการแอพพลิเคชัน
2. คลิกติดตั้งไดรเวอรหรือแอพพลิเคชั่นใหม
24 - การเรียกคืน
3. คุณควรพบหัวขอ สารบัญ ใน Acer ศูนยทรัพยากร
รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น
4. คลิกที่ไอคอน ติดตั้ง สําหรับรายการที่คณ
ุ ตองการติดตัง้
จากนั้นทําตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอเพื่อทําการติดตั้งใหเสร็
จสมบูรณ ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับทุกรายการที่คุณตองการติดตั้งใหม
หากคุณติดตั้งซ้ําจากการสํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชั่นบน
DVD หรือไดรฟ USB:
1. ใสแผนดิสก สํารองขอมูลไดรเวอรและแอพพลิเคชัน
ลงในไดรฟหรือเชื่อมตอเขากับพอรต USB ที่วางอยู
• หากคุณใสแผน DVD โปรดรอให Acer ศูนยทรัพยากร เริ่มทํางาน
• หาก Acer ศูนยทรัพยากร ไมเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ กดปุม
Windows + <E>, แลวดับเบิ้ลคลิกบนไอคอนไดรฟออพติคอล
• หากคุณใชไดรฟ USB กดปุม Windows + <E>
แลวดับเบิ้ลคลิกบนไดรฟที่มีการสํารองขอมูลนี้อยู ดับเบิ้ลคลิกบน
ResourceCenter
2. คุณควรพบหัวขอ สารบัญ ใน Acer ศูนยทรัพยากร
รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น
การเรียกคืน - 25
3. คลิกที่ไอคอน ติดตั้ง สําหรับรายการที่คณ
ุ ตองการติดตัง้
จากนั้นทําตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอเพื่อทําการติดตั้งใหเสร็
จสมบูรณ ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับทุกรายการที่คุณตองการติดตั้งใหม
การกลับสูสถานะระบบกอนหนา
Microsoft System Restore จะทําการ 'ถาย’
การตั้งคาระบบของคุณเปนระยะและบันทึกสิ่งเหลานั้นไวเปนจุดเรียกคืน
โดยมากแลวในกรณีที่การแกไขปญหาซอฟทแวรสามารถทําไดยาก
คุณสามารถคืนสถานะระบบกลับไปยังจุดเรียกคืนระบบเพื่อใหระบบของคุณสา
มารถทํางานไดอีกครัง้
Windows จะสรางจุดเรียกคืนระบบโดยอัตโนมัตใิ นแตละวัน
และรวมถึงทุกครั้งที่คุณติดตั้งซอฟทแวรหรือไดรฟเวอรอุปกรณ
หมายเหตุ
สําหรับขอมุลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการเรียกคืนระบบ Microsoft จาก เริ่มตน ใหพิมพ
’ความชวยเหลือ’ จากนั้นคลิกที่ ความชวยแหลือและสนับสนุน ในรายชื่อแอพพลิเคชัน
พิมพ 'การเรียกคืนระบบ Windows' ในกลองคนหาความชวยเหลือ จากนั้นกด Enter
การกลับไปยังจุดเรียกคืนระบบ
1. จาก เริ่มตน ฝหพม
ิ พ 'แผงควบคุม' และจากนั้น คลิกที่ แผงควบคุม
ในรายการแอพพลิเคชัน
2. คลิก ระบบและความปลอดภัย > ศูนยการกระทํา จากนั้นคลิกที่
เรียกคืน ที่ดานลางของหนาตาง
3. คลิกที่ เปดการเรียกคืนระบบ และคลิก ถัดไป
4. คลิกที่จุดเรียกคืนลาสุด (ซึ่งเปนเวลาที่ระบบของคุณทํางานไดอยางถูกตอง)
แลวคลิกถัดไปจากนั้นคลิก สิ้นสุด
5. หนาตางการยืนยันจะปรากฏขึ้น ใหคลิก ใช
ระบบของคุณจะถูกเรียกคืนคาโดยใชจด
ุ เรียกคืนระบบที่คุณเลือก
กระบวนการนี้อาจใชเวลานานหลายนาที
และอาจรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ
26 - การเรียกคืน
เรียกคืนระบบของคุณใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน
หากคุณพบวาคอมพิวเตอรของคุณมีปญหาที่ไมสามารถเรียกคืนคาไดดวย
วิธีการอื่น คุณอาจจําเปนตองติดตัง้ ทุกอยางใหมเพื่อคืนสถานะระบบของคุณ
ใหเปนสถานะที่ตั้งมาจากโรงงาน
คุณสามารถเรียกคืนจากฮารดไดรฟหรือการสํารองขอมูลที่คุณสรางขึ้น
• หากคุณยังสามารถรัน Windows
และยังไมไดลบพารติชันสําหรับการเรียกคืน โปรดดู การเรียกคืนจาก
Windows ดานลาง
• หากคุณไมสามารถใชงาน Windows ไดและฮารดไดรฟของคุณ
ไดถูกฟอรแมตเรียบรอยแลว หรือคุณไดติดตัง้ ฮารดไดรฟอื่นทดแทนแลว
ดู การเรียกคืนคืนจากขอมูลที่สํารองไวเพื่อการเรียกคืนของ คุณ
ในหนา 29
การเรียกคืนระบบจาก Windows
เริ่มใชงาน Acer Recovery Management:
• จาก เริ่มตนใหพม
ิ พ 'Recovery' และจากนั้น คลิกที่ Acer Recovery
Management ในรายการแอพพลิเคชัน
มีตวั เลือกสองตัวเลือก Restore Factory Settings (รีเซ็ตพีซีของฉัน) หรือ
Customized Restore (รีเฟรชพีซีของฉัน)
Restore Factory Settings จะเปนการลบทุกอยางบนฮารดดิสกของคุณ
ั การ
จากนั้นจึงติดตั้ง Windows ซอฟทแวรและไดรเวอร ทั้งหมดที่เคยไดรบ
ติดตั้งไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณสามารถเขาถึง
ไฟลที่สําคัญบนฮารดไดรฟของคุณได ใหสํารองขอมูลไว ดู
กูคืนคาเริ่มตนจากโรงงานดวย Acer Recovery Management
ในหนา 27
Customized Restore จะพยายามเก็บไฟล (ขอมูลผูใช) ของคุณเอาไว
แตจะทําการติดตัง้ ซอฟทแวรและไดรเวอรใหมทั้งหมด
ซอฟทแวรที่ติดตั้งไวตั้งแตที่คุณซื้อพีซีของคุณมาจะถูกลบ
(ยกเวนซอฟทแวรที่ตด
ิ ตั้งจาก Windows Store) ดู
ปรับแตงการเรียกคืนดวย Acer Recovery Management ในหนา 28
การเรียกคืน - 27
กูคืนคาเริ่มตนจากโรงงานดวย Acer Recovery Management
1. คลิกที่ เรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
สิ่งสําคัญ
'การเรียกคืนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน' จะลบไฟล ทั้งหมดบนฮารดไดรฟของคุณ
2. หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดขึ้น
รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น
3. คลิก ถัดไปแลวเลือกวิธีการลบไฟลตางๆ ของคุณ
a. เพียงลบไฟลของฉันออก จะลบไฟลทั้งหมดอยางรวดเร็วกอนที่จะ
เรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที
b. ลางไดรฟอยางสมบูรณ
ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจากที่ไฟลถูกลบ
ดัง้ นั้นจะไมสามารถดูไฟลใดๆ ไดหลังจากการเรียกคืน
การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัว่ โมง
แตจะปลอดภัยกวาเนื่องจากไฟลเกาจะถูกลบอยางสิ้นเชิง
4. คลิก รีเซ็ต
5. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตนโดยการรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ
จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ
28 - การเรียกคืน
6. หลังจากการเรียกคืนเสร็จสิ้น คุณสามารถเริม
่ ใชคอมพิวเตอรของคุณได
โดยการทําซ้ําขั้นตอนที่คุณเริม
่ ทําแตแรก
การเรียกคืนระบบจากฮารดไดรฟระหวางการสตารทเครื่อง
1. เปดคอมพิวเตอรของคุณ จากนั้นกด <Alt> + <F10>
ระหวางที่เครือ
่ งเริ่มทํางาน จะปรากฏหนาจอขึ้นใหคุณเลือกโครงแปนพิมพ
2. จะมีการแสดงตัวเลือกหลายรายการ คลิก แกไขปญหา
3. คลิกที่ รีเฟรชพีซีของคุณ หรือ รีเซ็ตพีซีของคุณ
หมายเหตุ
"รีเฟรชพีซีของคุณ" ชวยเรียกคืนคาเริ่มตนจากโรงงานของพีซีของ
คุณพรอมดวยไฟลที่เกี่ยวของ "รีเซ็ตพีซีของคุณ" จะทําการลบไฟลตางๆ
ของคุณทั้งหมดและรีเซ็ตคอมพิวเตอรของคุณกลับสูการตั้งคาจากโรงงาน
4. คลิก Next (ถัดไป) กระบวนการนี้อาจใชเวลานานหลายนาที
ปรับแตงการเรียกคืนดวย Acer Recovery Management
1. คลิก Customized Restore (Retain User Data)
2. หนาตาง รีเฟรชพีซีของคุณ จะเปดขึ้น
รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น
การเรียกคืน - 29
3. คลิก ถัดไปแลวคลิก รีเฟรช
4. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตนโดยการรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ
จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ
ขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 30 นาที
การเรียกคืนคืนจากขอมูลที่สํารองไวเพื่อการเรียกคืนของ
คุณ
เพื่อเรียกคืนจากขอมูลที่สํารองไวบนไดรฟ USB:
1. หาขอมูลสํารองสําหรับเรียกคืนของคุณ
2. หากคอมพิวเตอรของคุณไมมค
ี ียบอรดติดมาในตัว
ใหตรวจสอบใหแนใจวาคียบอรดนั้นไดเชื่อมติดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณ
3. เสียบไดรฟ USB และเปดคอมพิวเตอรของคุณ
4. หากยังไมเปดใชงาน คุณสามารถเปดใชงานไดใน F12 Boot Menu
(เมนูบูต F12):
a. กด <F2> เมื่อคอมพิวเตอรของคุณเริ่มทํางาน
b. ใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Main
c. กดลูกศรลงจนกระทั่ง F12 Boot Menu ถูกเลือก กด <F5>
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคานี้ไปเปน Enabled
d. ใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อเลือกเมนู Exit
e. ขึ้นอยูกับประเภทของ BIOS ที่คอมพิวเตอรของคุณใช เลือก Save
Changes and Exit หรือ Exit Saving Changes และกด Enter
เลือก OK หรือ Yes เพื่อยืนยัน
f. คอมพิวเตอรของคุณจะรีสตารท
5. ระหวางการสตารทเครื่อง ใหกด <F12> เพื่อเปดเมนูการบูต เมนูการบูต
คือเมนูที่ชว ยคุณเลือกอุปกรณในการสตารทเครื่อง ใหเลือกไดรฟ USB
a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก USB Device แลวกด Enter
b. Windows จะเริ่มทํางานจากขอมูลสํารองแทนที่จะเริ่มกระบวนการเริม
่
ทํางานตามปกติ
6. เลือกประเภทคียบอรดของคุณ
7. เลือก Troubleshoot แลวเลือกประเภทของการเรียกคืนที่จะใช:
a. คลิก Advanced แลวคลิก System Restore เพือ
่ เริ่มใชงาน
Microsoft System Restore:
การเรียกคืนระบบ Microsoft จะทําการ 'ถาย’
การตัง้ คาระบบของคุณเปนระยะและบันทึกสิ่งเหลานั้นไวเปนจุดเรียกคืน
30 - การเรียกคืน
โดยมากแลวในกรณีที่การแกไขปญหาซอฟทแวรสามารถทําไดยาก
คุณสามารถคืนสถานะระบบกลับไปยังจุดเรียกคืนระบบเพือ
่ ใหระบบของ
คุณสามารถทํางานไดอีกครั้ง
b. คลิก รีเซ็ตพีซีของคุณ เพื่อเริ่มกระบวนการรีเซ็ท:
รีเซ็ตพีซีของคุณจะเปนการลบทุกอยางบนฮารดดิสกของคุณ
จากนั้นจึงติดตั้ง Windows ซอฟตแวรและไดรเวอร ทั้งหมดที่เคยไดรับ
การติดตั้งไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณสามารถเขาถึง
ไฟลที่สําคัญบนฮารดไดรฟของคุณได ใหสํารองขอมูลไว ดูที่
รีเซ็ตพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพื่อเรียกคืน ดานลาง
c. คลิก รีเฟรชพีซีของคุณ เพื่อเริ่มกระบวนการรีเฟรช:
รีเฟรชพีซีของคุณ จะพยายามเก็บไฟล (ขอมูลผูใ ช) ของคุณเอาไว
แตจะทําการติดตัง้ ซอฟทแวรและไดรเวอรใหมทั้งหมด
ซอฟทแวรที่ติดตั้งไวตงั้ แตที่คุณซื้อพีซีของคุณมาจะถูกลบ
(ยกเวนซอฟทแวรที่ติดตั้งจาก Windows Store) ดู
รีเฟรชพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือ
่ เรียกคืน ในหนา 31
รีเซ็ตพีซข
ี องคุณจากการสํารองขอมูลเพือ
่ เรียกคืน
สิ่งสําคัญ
การรีเซ็ตพีซีของคุณจะเปนการลบไฟลตางๆ ทั้งหมดบนฮารดไดรฟของคุณ
1. หนาตาง รีเซ็ตพีซีของฉัน จะเปดขึ้น
รูปภาพใชเพื่อการอางอิงเทานั้น
2. คลิก ถัดไป
3. เลือกระบบปฏิบัตก
ิ ารที่จะทําการเรียกคืน
(ปกติจะมีตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
4. เลือกเพือ
่ เก็บการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับฮารดไดรฟ:
a. หากคุณไดลบพารติชั่นสําหรับการเรียกคืนไปแลว
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกับพารตช
ิ ั่นนั้นบนฮารดไดรฤ
และตองการเก็บการเปลี่ยนแปลงนี้ไว เลือก No
การเรียกคืน - 31
b. เพื่อเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร เลือก Yes
5. เลือกวิธีการลบไฟลตางๆ ของคุณ:
a. เพียงลบไฟลของฉันออก
จะลบไฟลทั้งหมดอยางรวดเร็วกอนที่จะเรียกคืนคอมพิวเตอรของคุณ
โดยจะใชเวลาประมาณ 30 นาที
b. ลางไดรฟอยางสมบูรณ
ลางไดรฟของคุณอยางสมบูรณหลังจากที่ไฟลถูกลบ
ดัง้ นั้นจะไมสามารถดูไฟลใดๆ ไดหลังจากการเรียกคืน
การลางไดรฟใชเวลานานกวามาก อาจใชเวลาถึง 5 ชัว่ โมง
แตจะปลอดภัยกวาเนื่องจากไฟลเกาจะถูกลบอยางสิ้นเชิง
6. คลิก รีเซ็ต
7. หลังจากการเรียกคืนเสร็จสิ้น คุณสามารถเริม
่ ใชคอมพิวเตอรของคุณได
โดยการทําซ้ําขั้นตอนที่คุณเริม
่ ทําแตแรก
รีเฟรชพีซีของคุณจากการสํารองขอมูลเพือ
่ เรียกคืน
1. หนาตาง รีเฟรชพีซีของคุณ จะเปดขึ้น
2. คลิก ถัดไป
3. เลือกระบบปฏิบัตก
ิ ารที่จะทําการเรียกคืน
(ปกติจะมีตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
4. คลิก รีเฟรช
5. กระบวนการเรียกคืนระบบจะเริ่มตนโดยการรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ
จากนั้นจะทําสําเนาไฟลไปยังฮารดไดรฟของคุณ
ขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 30 นาที
32 - การเชือ
่ มตออินเทอรเน็ต
ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ อิ น เ ท อ ร เ น็ ต
หมายเหตุ
ขอมูลในสวนนี้อาจไมสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรของคุณ
บทนี้วาดวยขอมูลพื้นฐานของประเภทการเชื่อมตอ
และขั้นตอนการเชื่อมตออินเตอรเน็ต สําหรับรายละเอียดขอมูล โปรดดูที่
การเชื่อมตอเครือขาย ในหนา 72
การเชื่อมตอดวยสายเคเบิล
คุณสมบัติของเครือขายทีต
่ ิดตั้งไวในตัว
คุณสมบัติเครือขายที่มีในตัวทําใหเปนเรือ
่ งงายสําหรับคุณในการเชื่อมตอคอม
พิวเตอรของคุณกับอินเตอรเน็ตดวยสายเคเบิล
ลําดับแรก ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) -ตามปกติแลวคือผูใหบริการโทรศัพทหรือผูใ หบริการเคเบิล -ตองไปที่บานหรือสํานักงานของคุณเพื่อติดตั้งบริการอินเตอรเน็ต ISP
จะติดตั้งกลองเครื่องมือขนาดเล็ก เรียกวาเราทเตอร
ที่จะทําใหคณ
ุ เชื่อมตออินเตอรเน็ตได
เมื่อคุณติดตัง้ เราทเตอรแลว
สิ่งที่ตอ
 งทําก็คือเสียบดานหนึ่งของสายเคเบิลเครือขายเขากับพอรตเครือขาย
ของคอมพิวเตอรของคุณ และอีกดานหนึ่งเขากับพอรตของเราทเตอร
(อางอิงภาพดานลาง) จากนั้น คุณพรอมที่จะออนไลนแลว
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต - 33
การเชื่อมตอดวยวิธีไรสาย
การเชื่อมตอเขา LAN แบบไรสาย
LAN แบบไรสาย (หรือ WLAN) คือ เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย
ที่สามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรอยางนอยสองเครือ
่ งโดยไมตองใชสาย
เมื่อเชื่อมตอกับ WLAN แลว คุณจะสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต
คุณยังสามารถแบงปนไฟล อุปกรณอื่นๆ
หรือแมแตแบงปนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเอง
คําเตือน
การใชอุปกรณไรสายขณะโดยสารเครื่องบินอาจเป็นสิ่งตองหาม
จะตองปดสวิตชอุปกรณไรสายทั้งหมดกอนขึ้นเครื่องบินและระหวางการขึ้นบิ
น เนื่องจากอุปกรณเหลานั้นอาจเปนอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน
ขัดขวางการสื่อสาร และอาจขัดตอกฎหมาย
คุณสามารถเปดอุปกรณไรสายของคอมพิวเตอรของคุณเมื่อไดรับแจงวาสาม
ารถทําไดอยางปลอดภัยโดยลูกเรือเทานั้น
ตามคาเริม
่ ตน จะมีการเปดใชการเชื่อมตอแบบไรสายสําหรับคอมพิวเตอรของ
คุณไว และ Windows จะตรวจจับและแสดงรายการเครือขายที่พรอมใชงาน
ระหวางการตั้งคา เลือกเครือขายของคุณและปอนรหัสผานหากจําเปน
่ งบิน
คอมพิวเตอรโนตบุค Acer มีปุมลัดสําหรับเปดปดโหมดเครือ
ที่จะเปดหรือปดการเชื่อมตอเครือขาย
คุณสามารถใชตัวเลือกการจัดการเครือขายในการเปด/
ปดใชเครือขายไรสายของคุณ หรือควบคุมวาจะแบงปนอะไรบางบนเครือขาย
จากหนาจอเริม
่ ตน ใหเริ่มพิมพ ’wireless’ (ไรสาย) จากนั้นเลือก Connect to
a network (เชื่อมตอกับเครือขาย) หรือ Change Wi-Fi settings
(เปลี่ยนการตั้งคา Wi-Fi) หรือคุณอาจ เปด Internet Explorer
และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํา
หมายเหตุ
โปรดอางถึงผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) ของคุณ
หรือเอกสารของเราทเตอรสําหรับรายละเอียดเ กี่ยวกับการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
34 - การเชือ
่ มตออินเทอรเน็ต
การเชื่อมตอกับเครือขาย 3G
ถาคอมพิวเตอรของคุณมีสล็อตสําหรับซิม
คุณสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตโดยใชเครือขาย 3G (โทรศัพทมือถือ)
ในการดําเนินการเชนนี้ คุณตองมีซิมการดที่สามารถใชงานรวมกันได
และมีการทําสัญญาบริการขอมูลกับผูใหบริการโทรศัพทมือถือของคุณ
หมายเหตุ
โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทมือถือของคุณสำหรับรายละเอียดการเชื่อมตออิน
เตอรเน็ตผาน 3G
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth - 35
ก า ร ใ ช ง า น ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ B L U E T O O T H
Bluetooth
คือเทคโนโลยีที่ชวยใหคณ
ุ สามารถสงถายขอมูลไดแบบไรสายผานระยะทาง
ใกลๆ ระหวางอุปกรณประเภทตางๆ อุปกรณที่เปิดใชงาน Bluetooth
ไดนั้นมีทั้งคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต ชุดหูฟงไรสาย และคียบอรด
เพื่อใชงาน Bluetooth คุณตองแนใจวามีสิ่งเหลานี:
1. Bluetooth ถูกเปดใชงานอยูบนอุปกรณทั้งสองตัว
2. อุปกรณของคุณนั้นไดรบ
ั การ “จับคู” (หรือเชื่อมตอ)
การเปดใชงานและปดใชงาน Bluetooth
อแดปเตอร Bluetooth ตองถูกเปดใชงานบนอุปกรณทั้งสองตัว
สําหรับคอมพิวเตอรของคุณ การทํางานนี้อาจเปนสวิตชภายนอก
เปนการตัง้ คาซอฟทแวร หรือเปดดองเกิ้ล Bluetooth
แยกตางหากที่เสียบเขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอร (หากไมมอ
ี แดปเตอร
Bluetooth ภายนอกใหใชงาน)
หมายเหตุ
โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณของคุณเพื่อระบุวิธีการเปดอแดปเตอร Bluetooth
ของอุปกรณนั้นๆ
เปดใชงาน Bluetooth และเพิ่มอุปกรณ
อุปกรณใหมทุกชิน
้ จะตองไดรับการ “จับคู” กับอแดปเตอร Bluetooth
ของคอมพิวเตอรเสียกอน
นั่นหมายถึงอุปกรณนั้นตองไดรบ
ั การอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคดา นความปลอด
ภัย คุณตองการทําการจับคูเพียงแคครั้งเดียวเทานั้น หลังจากนั้น
เพียงแคทําการเปดอแดปเตอร Bluetooth
ของอุปกรณทั้งสองก็จะเปนการเชื่อมตออุปกรณเขาดวยกัน
ตามคาเริม
่ ตน Bluetooth บนคอมพิวเตอรของคุณจะถูกปิดใชงานอยู
เพื่อเปดใชงานของอแดปเตอร Bluetooth ของคอมพิวเตอร
ใหทําตามขั้นตอนดังนี้:
1. เปด ชุดทางลัด และเลือก การตั้งคา > เปลี่ยนการตัง
้ คาพีซี >
พีซีและอุปกรณ > Bluetooth หรือกด ปุม Windows + <W>
และจากนั้น พิมพ ’ระบบไรสาย’ ในชองแสดงผล คลิกที่ การตั้งคา
Bluetooth
2. คลิกสวิตชเปดปดที่อยูถัดจาก Bluetooth เพื่อเปด/ปดการทํางาน
36 - การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
3. คอมพิวเตอรของคุณจะเริม
่ การคนหาอุปกรณโดยอัตโนมัติ
รวมทั้งยังทําใหอุปกรณอื่นสามารถมองเห็นได
4. แตะที่อป
ุ กรณซึ่งคุณตองการเพิ่มจากรายการอุปกรณที่คนพบ และแตะที่
จับคู
จะมีรหัสแสดงอยูบนคอมพิวเตอรของคุณ
ซึ่งควรจะตรงกับรหัสที่แสดงอยูบนอุปกรณ เลือก ใช จากนั้น
ใหยอมรับการจับคูจ
 ากอุปกรณของคุณ
หมายเหตุ
อุปกรณบางตัวที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในเวอรชั่นที่ต่ํากวา
จะขอใหอุปกรณทั้งสองปอนรหัส PIN
ในกรณีที่อุปกรณเครื่องใดเครื่องหนึ่งไมมีที่ปอนขอมูล (เชนชุดหูฟง)
รหัสผานจะเปนฮารดโคดที่อยูในตัวอุปกรณ (โดยทั่วไปแลวจะเปน “0000” หรือ
“1234") ดูคูมือผูใชของคุณสําหรับขอมูลเพิม
่ เติม
- 37
รักษาคอมพิวเตอรของคุณ
และขอมูลใหปลอดภัย...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การตั้งคารหัสผาน
สิ่งที่คุณตองเตรียมเมื่อคุณเดินทาง
จะใชงานแบตเตอรี่ของคุณใหคุมคาไดอยางไร
38 - BIOS ยูทิลิตี้
B I O S ยู ทิ ลิ ตี้
BIOS ยูทิลิตี้คอ
ื โปรแกรมในการกําหนดคาฮารดแวรที่ตด
ิ ตั้งอยูใน BIOS
ของคอมพิวเตอรของคุณ
คอมพิวเตอรของคุณนั้นไดรับการกําหนดคาไวอยางถูกตองและเหมาะสมที่สุด
ไวเรียบรอยแลว และโดยปกติแลว คุณไมจําเปนที่จะตองเรียกใชงานยูทิลิตน
ี้ ี้
อยางไรก็ดี หากคุณพบกับปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคา
คุณอาจจําเปนตองใชงานยูทิลิตี้
ิ ี้ ใหกด <F2> ในชวงการ POST;
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ในขณะที่โลโกคอมพิวเตอรปรากฏอยู
ลําดับการบูต
เพื่อตัง้ คาลําดับการบูตใน BIOS ยูทิลิตี้ ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลต
ิ ี้
จากนั้นเลือก Boot จากหมวดรายการที่อยูดานซายของหนาจอ
การตั้งคารหัสผาน
เพื่อตัง้ คารหัสผานเมือ
่ ทําการบูต ใหเปดใชงาน BIOS ยูทิลิตี้ จากนั้นเลือก
Security จากหมวดรายการที่อยูดานซายของหนาจอ หา Password on
boot: และใชหนาจอสัมผัส เพื่อปอนรหัสผานและเปดใชงานคุณสมบัตินี้
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ - 39
ป ก ป อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ของคุ ณ
คอมพิวเตอรของคุณคือการลงทุนที่มีคา และจําเป็นตองเอาใจใสดูแล
เรียนรูว ิธีการปกปองและดูแลคอมพิวเตอรของคุณ
คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่รวมถึงการล็อคฮารดแวรและซอฟท
แวร - โดยการใชระบบปองกันการขโมยและรหัสผาน
การใชตัวล็อคนิรภัยสําหรับคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรนี้มาพรอมกับสล็อตตัวล็อกนิรภัยที่เขากันไดกับมาตรฐาน
Kensington สําหรับการล็อก
พันสายล็อคคอมพิวเตอรเขากับวัตถุที่ไมสามารถเคลื่อนยายได เชน
โตะหรือมือจับลิ้นชักที่ลอ
็ คกุญแจ ใสตัวล็อคลงในรองบากและ
หมุนตัวล็อคไปยังตําแหนงล็อค ในบางรุนอาจไมมีระบบล็อคนี้
การใชรหัสผาน
รหัสผานจะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต
การตั้งคารหัสผานจะเปนการสราง
การปกปองในระดับที่หลากหลายมากขึ้นสําหรับคอมพิวเตอรและขอมูล:
• รหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรจะปองกันการเขาถึงที่ไมไดรบ
ั อนุญาตสําห
รับยูทิลิตี้ BIOS เมื่อตั้งคาแลว คุณตองปอนรหัสผานเพือ
่ เขาถึงยูทิลต
ิ ี้ BIOS
ดู การตั้งคารหัสผาน ในหนา 38
• รหัสผานของผูใชจะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการใชงานที่ไมไดรบ
ั
อนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้เขากับการตรวจสอบรหัสผานบนกระ
บวนการบูตเครื่องและการกลับจากโหมด Hibernation (ถามี)
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
• รหัสผานเมื่อบูตจะปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากการใชงานที่ไมไดรับ
อนุญาต รวมการใชงานรหัสผานนี้เขากับการตรวจสอบรหัสผานบนกระ
บวนการบูตเครื่องและการกลับจากโหมด Hibernation (ถามี)
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
สิ่งสําคัญ
อยาลืมรหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรของคุณ! หากคุณลืมรหัสผาน
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
40 - ปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การปอนรหัสผาน
เมื่อตัง้ คารหัสผาน จะมีการถามรหัสผานปรากฏขึ้นที่หนาจอแสดงผล
• เมื่อมีการตัง้ รหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรจะมีการถามเมื่อคุณเขาใชยูทิลิตี้
BIOS
• พิมพรหัสผานสําหรับซูเปอรไวเซอรและกด <Enter> เพือ
่ เขาสูยูทิลต
ิ ี้
BIOS เมื่อบูต หากคุณใสรหัสผานไมถูกตอง จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น
ลองใหมอีกครั้งและกด <Enter>
่ บูตแลว
• เมื่อไดตั้งคารหัสผานสําหรับผูใชและรหัสผานเมือ
จะมีการถามเมือ
่ บูต
• พิมพรหัสผานสําหรับสําหรับผูใชและกด <Enter>
เพื่อเขาใชงานคอมพิวเตอร หากคุณใสรหัสผานไมถูกตอง
จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้น ลองใหมอีกครั้งและกด <Enter>
สิ่งสําคัญ
คุณมีโอกาสในการใสรหัสผานเพียงสามครั้งเทานั้น
หากคุณใสรหัสผานไมถูกตองหลังจากครั้งที่สาม ระบบจะคาง กดปุม
พาวเวอร คางไวราวสี่วินาทีเพื่อปดคอมพิวเตอร
จากนั้นใหเปดเครื่องและลองใหมอีกครั้ง
เครื่องมือจัดการพลังงาน - 41
เ ค รื่ อ ง มื อจั ด ก า ร พ ลั ง ง า น
คอมพิวเตอรเครื่องนี้มีเครื่องมือจัดการพลังงานติดตัง้ ไวในตัวซึ่งทําหนาที่
ติดตามกิจกรรมการทํางานของระบบ กิจกรรมการทํางานของระบบจะอางอิง
ถึงการกิจกรรมการทํางานใดๆ ที่ตอ
 งใชงานอุปกรณใดตอไปนี้อุปกรณหนึ่ง
หรือมากกวานั้น คียบอรด, เมาส, ฮารดดิสก, อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอร และหนวยความจําวิดโี อ หากไมมีกิจกรรมการทํางาน
ใดถูกตรวจพบในชวงเวลาหนึ่ง คอมพิวเตอรจะหยุดอุปกรณบางชิ้นเหลานี้
หรือทั้งหมดเพื่อเปนการรักษาพลังงาน
การประหยัดพลังงาน
ปดระบบการเริ่มใชงานดวน
คอมพิวเตอรของคุณใชระบบการเริ่มใชงานดวนเพื่อใหเริ่มเปดเครือ
่ งใชงาน
ไดอยางรวดเร็ว
แตระบบนี้ใชพลังงานเล็กนอยเพื่อรอตรวจสอบสัญญาณในการเริม
่ ใชงาน
การตรวจสอบนี้จะทําใหแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรลดลงอยางชาๆ
หากคุณตองการลดการใชพลังงานของคอมพิวเตอรและลดผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม ใหปดระบบการเริม
่ ใชงานดวน:
หมายเหตุ
หากระบบการเริ่มใชงานดวนถูกปดอยู
คอมพิวเตอรของคุณจะใชเวลากลับจากโหมดสลีปนานกวาเดิม
คอมพิวเตอรของคุณจะไมเริ่มทํางานหากไดรับคําสั่งใหเริ่มทํางานจากเครือขาย
(Wake on LAN)
1. เปดเดสกท็อป
2. คลิกที่ ตัวเลือกการใชพลังงาน ในพื้นที่แจงเตือน
3. เลือก ตัวเลือกการใชพลังงานเพิม
่ เติม
4. เลือก เลือกหนาที่ของปุม
 พาวเวอร
42 - เครื่องมือจัดการพลังงาน
5. เลือก เปลีย
่ นการตั้งคาที่ไมมีใหเลือกใชงานในขณะนี้
6. เลื่อนลงและเลือกปด เปดระบบการเริ่มใชงานดวน
7. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
แบตเตอรี่ - 43
แ บ ต เ ต อ รี่
คอมพิวเตอรนี้ใชแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวที่มอบอายุการใชงานไดนานระหวาง
การชารจแตละครั้ง
คุณลักษณะของแบตเตอรี่
แบตเตอรีน
่ ี้จะรีชารจทุกครัง้ ที่คุณตอคอมพิวเตอรเขากับอแดปเตอร AC
คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุนการชารจระหวางใชงานซึ่งชวยใหคุณรีชารจแบต
เตอรีไ
่ ดในขณะใชงานคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม
การรีชารจเมื่อปดคอมพิวเตอรจะชวยลดเวลาในการชารจใหสั้นลง
แบตเตอรีย
่ ังเปนประโยชนเมือ
่ คุณตองเดินทางหรือเมื่อเกิดไฟตก
การชารจแบตเตอรี่
เสียบ อแดปเตอร AC เขากับคอมพิวเตอรและตอเขากับปลั๊กไฟ
คุณสามารถใชงานคอมพิวเตอรตอ
 เนื่องในขณะที่ชารจแบตเตอรี่ไดจากการเสีย
บสายไฟ AC อยางไรก็ตาม
การชารจแบตเตอรี่เมือ
่ ปดคอมพิวเตอรจะชวยลดเวลาในการชารจใหสั้นลง
หมายเหตุ
ขอแนะนําใหคุณชารจแบตเตอรี่กอนเลิกทํางานในแตละวัน การชารจแบตเตอรี่ให
พรอมกอนการเดินทางจะชวยใหคุณเริ่มวันใหมพรอมกับแบตเตอรี่ที่ชารจอยางเต็ม
เปยม
สําหรับแบตเตอรี่ใหม
กอนที่คุณจะใชงานแบตเตอรี่เปนครัง้ แรก นี่คือขอปฏิบัติที่คณ
ุ ควรทํา:
1. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรีใ่ หเต็ม
2. เปดเครือ
่ งคอมพิวเตอรและทําการตั้งคาระบบปฏิบัติการใหเสร็จสมบูรณ
3. ถอดอแดปเตอร AC ออก
4. ใชงานคอมพิวเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่
5. ตออแดปเตอร AC และชารจแบตเตอรีใ่ หเต็มใหมอีกครัง้
ทําซ้ําขั้นตอนเหลานี้จนกวาแบตเตอรี่จะถูกชารจและปลอยประจุไฟฟาสามครั้ง
44 - แบตเตอรี่
ใชขอปฏิบัตน
ิ ี้สําหรับแบตเตอรีใ่ หมทั้งหมด
หรือสําหรับแบตเตอรีท
่ ี่ไมไดใชเปนเวลานาน
คําเตือน
หามทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่อุณหภูมิต่ํากวา 0ºC (32ºF) หรือมากกวา 45ºC
(113ºF) อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปอาจทําใหแบตเตอรี่เสียหายได
การทําตามขอปฏิบัติสําหรับแบตเตอรี่ จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณสามารถรับ
การชารจไดสูงสุด การไมทําตามขอปฏิบัตน
ิ ี้จะทําใหแบตเตอรี่ของคุณ
ไมสามารถรับการชารจไดสูงสุด และจะมีอายุการใชงานที่สั้นลง
นอกจากนี้
อายุการใชงานของแบตเตอรี่อาจไดรับผลกระทบจากการใชงานดังตอไปนี้:
• การใชคอมพิวเตอรโดยใชพลังงานไฟฟา AC ที่สม่ําเสมอ
• หามใชแบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟาแลวจึงรีชารจจนเต็มดังที่ไดอธิบาย
ไวขางตน
• ใชงานบอย ยิ่งคุณใชงานแบตเตอรี่บอยๆ
อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะยิ่งสั้นขึ้น
แบตเตอรี่ที่มาพรอมกับคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานสําหรับรอบการชารจ/
คายประจุมากกวา 1,000 ครั้ง
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
การยืดอายุการใชงานแบตเตอรีจ
่ ะชวยใหคุณไดรับการทํางานสูงสุดจาก
แบตเตอรี่ รวมถึงเปนการยืดอายุการชารจ/รีชารจ
และชวยเพิม
่ ประสิทธิภาพในการรีชารจ
ขอแนะนําใหคุณทําตามคําแนะนําดานลางนี้:
• ใชสายไฟ AC เมื่อจําเปนและใชงานแบตเตอรี่เมือ
่ ใชงานแบบพกพา
• ถอดอุปกรณตอพวงที่ไมไดใชงานทั้งหมด (เชน ดิสกไดรฟ USB)
เนื่องจากอุปกรณเหลานี้ใชพลังงานอยางตอเนื่อง
• เก็บเครือ
่ งคอมพิวเตอรของคุณไวในที่เย็นและแหง อุณหภูมิที่แนะนําคือ
10°C (50°F) ถึง 30°C (86°F)
อุณหภูมิสูงจะทําใหแบตเตอรี่คายประจุไฟฟาอยางรวดเร็ว
• การรีชารจมากเกินไปจะเปนการลดอายุการใชงานแบตเตอรี่
• คอยระวังรักษาอแดปเตอร AC และแบตเตอรีข
่ องคุณ
แบตเตอรี่ - 45
การตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่
ตัววัดพลังงานจะแสดงระดับพลังงานในปจจุบันของแบตเตอรี่
วางเคอรเซอรเหนือไอคอนแบตเตอรี่/
พาวเวอรบนทาสกบารเพือ
่ ดูระดับการชารจของแบตเตอรี่
การเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
เมื่อทํางานโดยใชแบตเตอรีใ่ หคอยดูที่ตัววัดพลังงาน
สิ่งสําคัญ
ตออแดปเตอร AC ใหเร็วที่สุดเทาที่ทําไดหากปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
ขอมูลอาจสูญหายหากใชงานแบตเตอรี่จนหมดและคอมพิวเตอรจะปดการทํา
งาน
เมื่อปรากฏการเตือนแบตเตอรี่ต่ํา
วิธีปฏิบัติที่แนะนําจะขึ้นอยูกบ
ั สถานการณของคุณ:
สถานการณ
การกระทําที่แนะนํา
มีอแดปเตอร AC
และปลั๊กไฟ
1. เสียบอแดปเตอร AC
เขากับคอมพิวเตอรและตอเขากับแหลงจายไฟหลัก
2. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
3. ทํางานตอ
ปดคอมพิวเตอรหากคุณตองการรีชารจแบตเตอรี่อ
ยางรวดเร็ว
มีอแดปเตอร AC
หรือปลั๊กไฟ
1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. ปดแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
3. ปดคอมพิวเตอรของคุณ
46 - การเดินทางไปกับคอมพิวเตอร ของคุณ
ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
ข อ งคุ ณ
สวนนี้ใหคําแนะนําและเคล็ดลับสําหรับการนําโนตบุคพีซีไปยังที่ตา งๆหรือ
เดินทางไปกับคุณ
ยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อป
ทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับ
อุปกรณเสริมภายนอก:
1. บันทึกไฟลที่ใชงานอยูทั้งหมด
2. นําดิสกออกจากไดรฟออพติคอล
3. ปดเครือ
่ งคอมพิวเตอรหรือเขาสูโหมดสลีปหรือไฮเบอรเนต
4. ปดฝาจอแสดงผล
5. ถอดสายไฟออกจากอแดปเตอร AC
6. ถอดคียบอรด, อุปกรณชี้ตําแหนง, เครือ
่ งพิมพ, จอแสดงผลภายนอก,
และอุปกรณภายนอกอื่นๆ
7. ถอดระบบล็อค Kensington
หากคุณใชเพื่อรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
ไปในที่ตางๆ
เมื่อคุณเดินทางไปในสถานที่ใกลๆ ตัวอยางเชน
จากโตะทํางานไปยังหองประชุม
การเตรียมคอมพิวเตอร
กอนยายคอมพิวเตอร ปดฝาและล็อคจอแสดงผลเพือ
่ ใหเครื่องอยูในโหมด
Sleep จากนั้นคุณสามารถนําคอมพิวเตอรไปกับคุณไดอยางปลอดภัย
ไมวาคุณจะไปยังที่ใดภายในตึก เพือ
่ ปลุกคอมพิวเตอรจากโหมดสลีป
เปดฝาจอแสดงผลและ กด และปลอย ปุมเปดปดเครือ
่ ง
หากคุณนําคอมพิวเตอรไปยังสํานักงานของลูกคาหรือตึกสํานักงานอื่น
คุณอาจตองการปดการทํางานของคอมพิวเตอร
กด ปุม Windows + <C> คลิกที่ การตั้งคา > เปดปดเครื่อง
จากนั้นคลิกที่ ปดเครื่อง
หรือ:
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอร ของคุณ - 47
คุณสามารถทําใหคอมพิวเตอรอยูในโหมดสลีปไดโดยการกด
แปนพิมพลัดสําหรับโหมดสลีป หรือปดการแสดงผล
เมื่อคุณตองการใชงานคอมพิวเตอรอีกครั้ง ใหเปดฝาจอแสดงผล จากนั้น กด
และปลอย ปุมเปดปดเครื่อง
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรนอ
 ี าจเขาสูโ หมดจําศีลหรือโหมดหลับลึกหลังจากเขาสูโ หมดพักแลวชวงเวลา
หนึ่ง
ตองการนําเขาประชุม
หากการประชุมของคุณใชเวลาเพียงสั้นๆ
คุณอาจไมจําเปนตองนําสิ่งใดไปกับคุณยกเวนคอมพิวเตอร
หากการประชุมของคุณจะตองใชเวลานาน
หรือหากแบตเตอรีไ
่ มไดถูกชารจใหเต็ม คุณอาจตองนําอแดปเตอร AC
ไปกับคุณดวยเพื่อเสียบปลั๊กคอมพิวเตอรในหองประชุม
หากหองประชุมไมมีปลั๊กไฟ คุณอาจลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรีไ
่ ดโดย
การใหคอมพิวเตอรอยูในโหมด Sleep กด แปนพิมพลัดสําหรับโหมดสลีป
หรือปดฝาจอแสดงผลเมื่อคุณไมไดใชงานคอมพิวเตอร
นําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน
เมื่อคุณนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บานหรือในทางกลับกัน
การเตรียมคอมพิวเตอร
หลังจากยกเลิกการเชื่อมตอกับเดสกท็อปของคุณ
ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้เพือ
่ เตรียมคอมพิวเตอรสําหรับการเดินทางกลับบาน:
• ตรวจสอบวาคุณไดลบมีเดียหรือคอมแพ็คดิสกทั้งหมดออกจากไดรฟแลว
การไมลบมีเดียออกอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอหัวไดรฟ
• เก็บคอมพิวเตอรลงในเคสที่สามารถปกปองเครื่องจากการลื่นหลนและมีเบาะ
นุมๆ เพือ
่ ลดแรงกระแทกหากเครือ
่ งตกพืน
้
คําเตือน
หามเก็บอุปกรณตางๆ ไวติดกับฝาคอมพิวเตอร
แรงกดบนฝาเครื่องสามารถทําใหจอแสดงผลเสียหายได
48 - การเดินทางไปกับคอมพิวเตอร ของคุณ
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
เวนแตคณ
ุ มีอุปกรณบางสวนอยูที่บานแลว
ใหนําอุปกรณตอ
 ไปนี้ติดตัวไปกับคุณดวย:
• อแดปเตอร AC และสายไฟ
• คูมือการตั้งคาที่พิมพไว
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามแนวทางนี้เพื่อปองกันคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทางไปและกลับ
จากที่ทํางาน:
• ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมโิ ดยเก็บคอมพิวเตอร
ไวกับคุณ
• หากคุณตองการหยุดพักเปนระยะเวลาหนึ่งและไมสามารถนําคอมพิว
เตอรไปกับคุณได ใหวางคอมพิวเตอรไวในชองเก็บของทายรถเพือ
่
หลีกเลีย
่ งการไดรับความรอนมากเกินไป
• การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสามารถทำใหเกิดหยดน้ําได
นําคอมพิวเตอรมาอยู ณ อุณหภูมห
ิ องและตรวจสอบวาเกิดหยดน้ําที่จอ
แสดงผลหรือไมกอนเปดเครือ
่ งคอมพิวเตอร
หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเกินกวา 10°C (18°F)
พยายามใหคอมพิวเตอรกลับสูอุณหภูมห
ิ องชาๆ หากเปนไปได
ใหวางคอมพิวเตอรไวในสภาพแวดลอมซึ่งมีอุณหภูมอ
ิ ยูในระหวาง
อุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิหอ
 งเปนเวลา 30 นาที
การจัดตั้งสํานักงานในบาน
หากคุณทํางานกับคอมพิวเตอรที่บานบอยๆ คุณอาจตองการซื้ออแดปเตอร AC
ชิ้นที่สองสําหรับใชที่บาน ดวยอแดปเตอร AC ชิ้นที่สอง คุณสามารถหลีกเลี่ยง
การแบกน้ําหนักเพิม
่ เติมจากการเดินทางไปและกลับจากที่บาน
หากคุณใชคอมพิวเตอรที่บานเปนระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจตองการเพิม
่ คียบอรด,
จอแสดงผล หรือเมาส
เดินทางไปกับคอมพิวเตอร
สิ่งสําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ
ในการเดินทางพรอมแบตเตอรี่ลิเธียม
การเดินทางไปกับคอมพิวเตอร ของคุณ - 49
เมื่อคุณตองเดินทางไปที่ไกลขึ้น เชน จากตึกสำนักงานของคุณไปยังสํานัก
งานของลูกคาหรือเดินทางไปยังตางจังหวัด
การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คณ
ุ นํากลับไปที่บาน
ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรีใ่ นคอมพิวเตอรถูกชารจแลว
ระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินอาจจําเปนตองใหคณ
ุ เปด
คอมพิวเตอรเมือ
่ นําเครือ
่ งเขาไปยังบริเวณประตูทางออก
ตองการนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
• ไฟลไดรเวอรเครือ
่ งพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครือ
่ งพิมพอื่น
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
เพิ่มเติมจากแนวทางการนําคอมพิวเตอรกลับไปที่บาน
ทําตามแนวทางเหลานี้เพื่อปกปองคอมพิวเตอรของคุณในขณะเดินทาง
• นําคอมพิวเตอรใสในกระเปาเดินทางที่คุณเปนผูถือเอง
• หากเปนไปได ใหมีการตรวจสอบคอมพิวเตอรดวยมือ
เครือ
่ งเอกซเรยที่ใชสําหรับระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินไมเปน
อันตรายตอตัวเครือ
่ ง แตหา มนําคอมพิวเตอรผานเครื่องตรวจจับโลหะ
50 - การเดินทางไปกับคอมพิวเตอร ของคุณ
เดินทางไปยังตางประเทศ
สิ่งสําคัญ
ตรวจสอบกับสายการบินของคุณสําหรับขอกําหนดพิเศษใดๆ
ในการเดินทางพรอมแบตเตอรี่ลิเธียม
เมื่อคุณเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
การเตรียมคอมพิวเตอร
เตรียมคอมพิวเตอรเชนเดียวกับที่คณ
ุ เตรียมสําหรับการเดินทาง
อะไรที่ตองนําติดตัวไปกับคุณ
นําอุปกรณตอไปนี้ไปกับคุณ:
• อแดปเตอร AC
• สายไฟซึ่งเหมาะสมกับประเทศปลายทางที่คุณกําลังจะเดินทางไป
• ไฟลไดรเวอรเครือ
่ งพิมพเพิ่มเติมหากคุณวางแผนที่จะใชงานเครือ
่ งพิมพอื่น
• เอกสารยืนยันการซื้อ หากคุณจําเปนตองแสดงใหกับหนวยงานตางๆ
• เอกสารการรับประกันสําหรับการเดินทางในตางประเทศ
ขอควรพิจารณาเปนพิเศษ
ทําตามขอควรพิจารณาเปนพิเศษเมือ
่ นําคอมพิวเตอรเดินทางไปดวย
นอกจากนี้
คําแนะนําเหลานี้จะเปนประโยชนเมื่อตองเดินทางไปยังตางประเทศ:
• เมื่อตองเดินทางไปยังประเทศอื่น ใหตรวจสอบแรงดันไฟฟา AC
ทองถิ่นและสายไฟอแดปเตอร AC ของคุณวามีความเขากันไดหรือไม
หากไมสามารถใชได ใหซื้อสายไฟที่เขากันไดกับแรงดันไฟฟา AC ทองถิ่น
หามซื้อชุดแปลงไฟที่วางขายเพือ
่ ปรับการใชพลังงานของคอมพิวเตอร
• หากคุณใชโมเด็ม ตรวจสอบวาโมเด็มและหัวตอนั้นมีความเขากัน
ไดกบ
ั ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศที่คุณเดินทางไปหรือไม
- 51
พอรตและตัวเชื่อมตอ...
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
• ขอมูลเกี่ยวกับพอรตและตัวเชือ
่ มตอที่ตด
ิ ตั้งไวบนคอมพิวเตอรของคุณ
52 - เมมโมรี่การดรีดเดอร
เ ม ม โ ม รี่ ก า ร ดรี ด เ ด อ ร
ตัวเลือกในการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรของคุณมีตวั อานการดและพอรต/แจ็คอืน
่ ๆ
ซึ่งชวยใหคณ
ุ สามารถเชื่อมตออุปกรณตอพวงเขาไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
สําหรับคําแนะนําเกีย
่ วกับวิธีการเชื่อมตออุปกรณภายนอกที่แตกตางกันเขา
กับคอมพิวเตอรของคุณใหอานในสวนตอไปนี้
เมมโมรี่ การด รีดเดอร
การดหนวยความจําถูกใชอยางแพรหลายในกลองดิจิตอล
PDA เครือ
่ งเลน MP3 และโทรศัพทเคลือ
่ นที่
การใสเมมโมรี่การด
1. วางการดในแนวที่จุดคอนเน็กเตอรตรงกันกับพอรต
โดยใหคอนเน็กเตอรคว่ําหนาลง
2. เลื่อนการดเขาในพอรตอยางระมัดระวัง
หากคุณพบวาตองใชแรงเพื่อใสการด ใหลองขยับการดเล็กนอย
3. ดันจนกระทั่งมีเสียงกริก
๊ บอกวาการดเขาที่
การดจะเหลืออยูนอกสล็อตสองสามมิลลิเมตร
หากการดนั้นมีไฟล หนาตาง Windows Auto Play (เลนอัตโนมัต)ิ
อาจปรากฏขึ้น (ขึ้นอยูกับเนื้อหาขอมูลภายในการด)
และถามวาคุณตองการใชโปรแกรมเพือ
่ เขาถึงเนื้อหาขอมูลภายในการดหรือ
ไม เลือกตัวเลือกที่นี่หากจําเปน หรือเลือก Cancel (ยกเลิก)
หากการดไมมีไฟล หรือมีไฟลที่ไมทราบคา
หนาตางจะเปดโดยแสดงเนื้อหาขอมูลภายในการด
การด SD, SDHC และ SDXC
ประเภทการด SD ที่ตา งกันจะมีความสามารถตางกัน
ขณะใชงานรูปแบบเดียวกัน การด SD มีความจุมากถึง 4 GB การด SDHC
มีความจุมากถึง 32 GB และการด SDXC สามารถจุไดถึง 2048 GB (2 TB)
คอมพิวเตอรของคุณมี SDHC หรือ SDXC การดรีดเดอรที่ใชงานได
หมายเหตุ
การดหนวยความจํา SDXC สามารถใชงานไดใน SDXC รีดเดอรที่ใชงานได การด SD
และ SDHC สามารถใชไดในทั้งสองประเภท
เมมโมรี่การดรีดเดอร - 53
การถอด การดจากเมมโมรี่การดรีดเดอร
1. คลิกที่ลูกศร แสดงไอคอนที่ซอนไว
ในพื้นที่แสดงการแจงเตือน
(ถัดจากนาฬิกา)
2. คลิกที่ไอคอน
เอาฮารดแวรออกอยางปลอดภัย
3. คลิกบน Eject SD Card (ถอดการด
SD) (หรือบนชื่อ อุปกรณ)
4. รอจนกระทั่งขอความ Safe to Remove
Hardware
(ปลอดภัยสําหรับถอดฮารดแวร)
ปรากฏขึ้น
5. ถอดการดออก
2
1
3
54 - ตัวเชื่อมตอวิดีโอและระบบเสียง
ตั ว เ ชื่ อ ม ต อ วิ ดี โ อ แ ล ะ ร ะ บ บ เ สี ย ง
เชื่อมตอจอภาพเขากับพอรต VGA หรือ DVI
(ประเภทการเชื่อมตอที่รองรับขึ้นอยูกับการกําหนดคาของคอมพิวเตอร)
โดยทั่วไปแลวจอแสดงผลจะมาพรอมกับสายเคเบิ้ลที่เหมาะสม
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพือ
่ เชื่อมตอมอนิเตอรเขากับคอมพิวเตอรของคุณ
1. ตรวจสอบดูวาคอมพิวเตอรปดอยูหรือไมและปดสวิตซมอนิเตอรอยูหรือไม
2. ตอสายเคเบิ้ลวิดีโอเขากับพอรตมอนิเตอรบนคอมพิวเตอร
ขันตอสายเคเบิ้ลใหแนนดวยสกรูที่มีมาให
3. ตอสายไฟมอนิเตอรแลวเสียบเขากับปลั๊กจายไฟที่มีการเดินสายดินไวอยาง
ถูกตอง
4. ทําตามคําแนะนําในการตั้งคาที่อยูในคูม
 ือผูใชของมอนิเตอร
5. เปดมอนิเตอร จากนั้นเปดคอมพิวเตอร
6. ตรวจสอบใหแนใจวาคาความละเอียดและอัตรารีเฟรชนั้นไมเกินขอกํา
หนดเฉพาะของมอนิเตอร
หากจําเปนใหเปลี่ยนการตัง้ คาการแสดงผลที่ใชดวยคอมพิวเตอร
หมายเหตุ
เพื่อเขาถึงการควบคุมการแสดงผล กดปุม Windows (
แลวคลิกที่ จอแสดงผล
) + W, พิมพ "จอแสดงผล"
ชุดหูฟงและไมโครโฟน
พอรตนี้สําหรับเชือ
่ มตออุปกรณเสียง
ใชพอรตหูฟงเพื่อเสียบปลัก
๊ หูฟงสเตอริโอหรือลําโพง
การเสียบปลั๊กอุปกรณเสียงกับพอรตหูฟงจะปดลําโพงในตัว
ใชพอรตไมโครโฟนเพื่อเชื่อมตอไมโครโฟนภายนอกสําหรับการบันทึกเสียง
แบบโมโน การเสียบปลั๊กไมโครโฟนภายนอกจะปดไมโครโฟนในตัว
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีพอรต "คอมโบ" ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถใชชุดหูฟงขาเดียว
ที่มีไมโครโฟนติดตั้งในตัวได ชุดหูฟงเหลา นี้มักใชกับสมารทโฟน
HDMI - 55
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
คือการเชื่อมประสานการทํางานภาพและเสียงแบบดิจิตอลคุณภาพสูง HDMI
ชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอแหลงสัญญาณเสียง/วิดีโอแบบดิจิตอลที่สามารถ
ใชงานรวมกันไดทุกชนิด เชน คอมพิวเตอรของคุณ กลองเซ็ตท็อป, เครือ
่ งเลน
DVD และเครือ
่ งรับสัญญาณเสียง/วิดีโอไปยังมอนิเตอรเสียงและ/
หรือวิดีโอแบบดิจต
ิ อลที่สามารถทํางานรวมกันได เชนโทรทัศนดิจิตอล (DTV)
ดวยสายเคเบิ้ลเพียงสายเดียว
สายเคเบิลเพียงสายเดียวจะชวยใหและดูเปนระเบียบ
ในขณะที่การเชื่อมตอเปนไปไดอยางงายดาย
และคุณภาพเสียงและภาพที่ดีที่สุด
56 - Universal Serial Bus (USB)
U N I V E R S A L S E R I A L B US ( U S B )
พอรต USB เปนพอรตความเร็วสูง
ซึ่งชวยใหคณ
ุ สามารถเชื่อมตออุปกรณตอพวง USB เชน เมาส
คียบอรดภายนอก พื้นที่จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม (ฮารดดิสกภายนอก)
หรืออุปกรณที่ใชรวมกันไดอื่นๆ
หมายเหตุ
ในขณะนี้ มีพอรต USB มาตรฐานอยูสองพอรตที่ใชงานไดบนคอมพิวเตอร Acer:
USB 2.0 (High-speed USB) และ USB 3.0 (SuperSpeed USB) พอรต USB 2.0
บนคอมพิวเตอร Acer มีแถบสีดําอยูที่พอรต ในขณะ ที่พอรต USB 3.0 มีแถบสีฟา
สําหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จะตองมีการเสียบอุปกรณ USB 3.0 เขากับพอรต
USB 3.0 เสมอ
โปรดดูเอกสารจากอุปกรณของคุณเพื่อศึกษามาตรฐานที่พอรตสนับสนุน
คุณยังสามารถชารจอุปกรณ เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน
หรืออุปกรณอื่นผานพอรต USB พอรต USB 3.0
บางรายการสนับสนุนอุปกรณชารจเมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดไฮเบอรเนตหรือ
เมื่อปดเครื่อง นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถใช USB hub
เพื่อเชื่อมตออุปกรณหลายเครื่องเขากับพอรต USB เดี่ยว
สิ่งสําคัญ
เมื่อมีการถอดอุปกรณเก็บขอมูล USB ออก คุณตองคลิกขวาที่ไอคอน USB
ในแถบงาน Windows และเลือก "เปดดิสกเอาอุปกรณ<ออก>"
เพื่อใหระบบปฏิบัติการหยุดใชอุปกรณกอนถอดอุปกรณออก
หากไมดําเนินการตามขั้นตอนนี้
อาจเปนผลใหสูญเสียขอมูลหรือทําใหอุปกรณตอพวงเสียหายได
- 57
มีคําถามหรือไม?
ในหัวขอนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับ:
•
•
•
•
•
คําถามที่ถูกถามบอย
เคล็ดลับสําหรับการใช Windows 8.1
ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหา
วิธีปกปองตัวคุณในระหวางออนไลน
ขอมูลติดตอศูนยบริการ Acer
58 - คําถามที่ถูกถามบอย
คํ า ถ า ม ที่ ถู ก ถ า ม บ อย
ลําดับตอไปนี้คือรายการของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการใชงาน
คอมพิวเตอร โดยมีวธ
ิ ีการแกไขงายๆ มอบใหกับแตละเหตุการณ
ฉันเปดสวิตซพาวเวอร แตคอมพิวเตอรไมเริ่มทํางานหรือบูต
ดูที่ไฟแสดงสถานะพาวเวอร:
• หากไฟไมติด หมายถึงไมมพ
ี ลังงานไฟฟาปอนใหกับคอมพิวเตอร
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• หากคุณใชงานดวยแบตเตอรี่
แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ําและไมสามารถใหพลังงานกับคอมพิวเตอรได
ตออแดปเตอร AC เพือ
่ ทําการรีชารจแบตเตอรี่
• ตรวจดูใหแนใจวาอแดปเตอร AC
นั้นไดเสียบปลั๊กเขากับคอมพิวเตอรและปลั๊กจายไฟดีแลว
• หากไฟติด ใหตรวจสอบดังนี้:
• มีแผนดิสกอยูในไดรฟออพติคอลหรือไม? นําแผนดิสกออกและกด
<Ctrl> + <Alt> + <Del> เพื่อรีสตารทเครื่อง
• คุณมีอุปกรณเก็บขอมูล USB (ดิสก USB หรือสมารทโฟน)
เชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอรของคุณหรือไม? นําดิสกนี้ออกและกด
<Ctrl> + <Alt> + <Del> เพื่อรีสตารทเครื่อง
ไมมอ
ี ะไรปรากฏขึน
้ บนหนาจอ
ระบบจัดการพลังงานของคอมพิวเตอรจะทําหนาจอใหวางเปลาโดยอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดพลังงาน กดปุมใดก็ไดเพื่อเปดหนาจอใหกลับคืนมา
หากกดปุมแลวหนาจอไมเปดกลับคืนมา อาจเปนไปไดจากสามสาเหตุ:
• ระดับความสวางอาจนอยเกินไป กด <Fn> + <F12> (เพิ่ม)
เพื่อปรับระดับความสวาง
• อุปกรณแสดงผลอาจถูกตั้งคาใหเปนจอแสดงผลภายนอก
กดฮอตคียสลับจอแสดงผล <Fn> + <F6>
เพื่อสลับหนาจอใหกลับมาเปนหนาจอของคอมพิวเตอร
• หากไฟ LED ที่ปุมเปดปดเครื่องกระพริบ
คอมพิวเตอรอาจอยูในโหมดสลีปหรือไฮเบอรเนต กด
ปุมพาวเวอรแลวปลอยเพือ
่ กลับมาใชงานตอ
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 59
ไมไดยินเสียงใดๆ จากคอมพิวเตอร
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• เสียงอาจถูกปดอยู ดูที่ไอคอนควบคุมเสียง (ลําโพง) บนทาสกบาร
หากมีเครือ
่ งหมายกากบาท ใหคลิกบนไอคอนแลวยกเลิกการเลือกตัวเลือก
Mute all
• ระดับเสียงอาจนอยเกินไป ตรวจสอบระดับเสียงจากไอคอนควบคุมเสียง
(ลําโพง) บนทาสกบาร
คุณยังสามารถใชปุมควบคุมเสียงเพื่อปรับเสียงไดอีกดวย
• หากมีหูฟงหรือลําโพงภายนอกตออยูกับแจ็คเสียบชุดหูฟง บนคอมพิวเตอร
ลําโพงบนเครือ
่ งคอมพิวเตอรจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ฉันตองการเปดถาดไดรฟออพติคอลออกโดยไมตอ
 งเปดเครื่อง
มีชองที่สามารถเปดดวยมืออยูบนไดรฟออพติคอล เพียงใชสวนปลายของ
ปากกาหรือคลิปหนีบกระดาษใสเขาไปในชองและกดเพือ
่ เปดถาด
คียบอรดไมตอบสนอง
ลองตอคียบอรดภายนอกเขากับพอรต USB บน คอมพิวเตอร
หากสามารถใชงานได ใหตด
ิ ตอผูข
 ายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรบ
ั การ
แตงตั้งเนื่องจากสายคียบอรดอาจหลวม
เครื่องพิมพไมทํางาน
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• ตรวจดูใหแนใจวาเครือ
่ งพิมพนั้นเสียบเขากับปลั๊กไฟและเปดใชงานอยู
• ตรวจดูใหแนใจวาสายเครือ
่ งพิมพนั้นเชื่อมตอเขากับพอรต USB
และพอรตที่ถูกตองของเครือ
่ งพิมพแนนดีแลว
60 - คําถามที่ถูกถามบอย
ฉันตองการที่จะเรียกคืนคาคอมพิวเตอรของฉันใหกลับเปนคาที่ตั้งมาตั้ง
แตแรกเริม
่
หมายเหตุ
หากระบบของคุณนัน
้ เปนเวอรชั่นหลายภาษา ระบบปฏิบัติการและภาษาที่คุณเลือก
เมื่อคุณเปดเครื่องคอมพิวเตอรเปนครั้งแรกจะเปนตัวเลือกเดียวสําหรับทําการเรียกคืน
ในอนาคต
กระบวนการเรียกคืนคานี้จะชวยใหคณ
ุ เรียกคืนคาไดรฟ C:
ไดรฟที่มีซอฟทแวรดั้งเดิมที่ติดตั้งไว เมื่อคุณซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรนี้
คําเตือน
ไดรฟ C: ของคุณจะถูกฟอรแมตใหมและขอมูลทั้งหมดจะถูกลบ
การสํารองไฟลขอมูลทั้งหมดกอนทําการใชงานตัวเลือกนี้เปนสิ่งสําคัญ
กอนทําการเรียกคืนคา โปรดตรวจสอบการตัง้ คา BIOS
1. ตรวจดูวา Acer disk-to-disk recovery เปดใชงานอยูหรือไม
2. ตรวจใหแนใจวาการตั้งคา D2D Recovery ใน Main นั้นมีคาเปน
Enabled
3. ออกจาก BIOS ยูทิลิตี้แลวบันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทําการรีบูต
หมายเหตุ
เพื่อเปดใชงาน BIOS ยูทิลิตี้ ใหกด <F2> เมื่อคุณเห็นโลโก Acer ในระหวางการบูต
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดที่ ดู การเรียกคืนคาระบบของคุณ
ในหนา 22
การขอรับการบริการ
การรับประกันสําหรับผูเดินทางในตางประเทศ (ITW)
คอมพิวเตอรของคุณไดรับการคุมครองตามแผนการรับประกันสําหรับผูเดินทาง
ในตางประเทศ (ITW) คุณจึงมั่นใจไดขณะเดินทางไปในที่ตา ง ๆ พาสปอรต
ITW มาพรอมคอมพิวเตอรของคุณ
และประกอบไปดวยขอมูลที่จําเปนทั้งหมดที่คุณควรรูเ กี่ยวกับโปรแกรม ITW
พรอมทั้งระบุศูนยใหบริการที่ไดรับอนุญาตตางๆ
ไวในชุดคูมอ
ื ที่พกพาไดสะดวกนี้
กรุณาอานรายละเอียดในพาสปอรตใหครบถวน
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 61
และพกพาสปอรต ITW ติดตัวไปดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเดินทาง
เพื่อรับสิทธิประโยชนจากศูนยใหบริการของเราตาง ๆ อยางเต็มที่
แนบเอกสารการสั่งซื้อมาพรอมกับพาสปอรต ITW
หากประเทศที่คุณไปนั้นไมมีศูนยใหบริการ ITW ที่ไดรบ
ั การแตงตั้งจาก Acer
คุณก็ยังสามารถติดตอกับสํานักงานของเราไดทั่วโลก โปรดเขาชม
www.acer.com.
กอนคุณจะติดตอ
โปรดเตรียมขอมูลเหลานี้ใหพรอมเมือ
่ คุณติดตอ Acer สําหรับการให
บริการออนไลน และโปรดอยูกับคอมพิวเตอรของคุณเมือ
่ คุณทําการติดตอ
ดวยการสนับสนุนของคุณ เราจะสามารถลดเวลาในการติดตอที่เกิดขึ้น
และชวยใหคณ
ุ แกปญหาของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ
หากมีขอความแสดงขอผิดพลาดหรือเสียงบี๊บจากคอมพิวเตอรของคุณ
ใหจดบันทึกขอความเหลานั้นตามที่ปรากฏบนหนาจอ
(หรือจํานวนและลําดับในกรณีที่เปนเสียงบี๊บ)
คุณมีความจําเปนที่จะตองใหขอมูลตอไปนี้:
ชื่อ: ___________________________________________
ที่อยู: _________________________________________
หมายเลขโทรศัพท: _______________________________
ประเภทเครื่องและรุน: ______________________________
หมายเลขซีเรียล: _________________________________
วันที่ซื้อ: _______________________________________
คํ า ถ า ม ที่ ถู ก
62 - คําถามที่ถูกถามบอย
เคล็ดลับและคําแนะนําในการใช Windows 8.1
เราทราบดีวาระบบปฏิบัติการใหมนี้จะตองใชความคุน
 เคยในการใชงานพอสม
ควร ดังนั้นเราจึงไดสรางพอยเตอรขึ้นเพื่อชวยสรางความคุนเคยใหกับคุณ
ฉันจะไปยังเมนู เริ่ม ไดอยางไร?
กดปุม Windows คลิกที่ปุมเริ่มตนบนทาสกบารเดสกทอป
หรือเลื่อนเคอรเซอรไปยังมุมขวาบนของหนาจอแลวคลิกที่ชุดทางลัด เริ่มตน
ปุมเริ่มตนอยูท
 ี่ไหน?
ปุมเริ่มตนจะปรากฏในแถบงานเดสกทอป การคลิกที่ปุมจะเปด เริ่มตน
ที่ซึ่งคุณสามารถเรียกใชแอพพลิเคชัน
ฉันจะดูแอพพลิเคชันทั้งหมดของฉันไดอยางไร?
คลิกที่ไอคอนลูกศรซึ่งอยูดา นลางของ เริ่มตน เมื่อคุณยายเคอรเซอรของคุณ
ฉันจะสามารถทําใหมุมมอง "แอพพลิเคชันทั้งหมด" เป็นคาเริ่มตนสําหรับ
เริ่มตน ไดหรือไม?
ได คุณสามารถทําได เพียงดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี้:
1. ไปที่เดสกทอป
2. คลิกขวาที่ทาสกบาร และเลือก คุณสมบัติ จากเมนูซึ่งเปดขึ้นมา
3. จากแท็บ การนาวิเกต ใหเลือกทําเครือ
่ งหมาย
แสดงมุมมองแอพพลิเคชันโดยอัตโนมัติ เมื่อฉันไปที่ เริม
่ ตน
"ชุดทางลัด" คืออะไร?
ชุดทางลัด ชวยใหคณ
ุ ใชฟงกชั่นตางๆ ที่เปนประโยชน เชนการแบงปนขอมูล
ปดพีซีหรือเปลี่ยนการตั้งคาได
ฉันจะเขาถึง ชุดทางลัด ไดอยางไร?
ยายเคอรเซอรไปที่มุมขวาบนของหนาจอ
ฉันจะสามารถบูตโดยตรงไปทีเ่ ดสกทอปหรือไม?
ได คุณสามารถทําได เพียงดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี้:
1. ไปที่เดสกทอป
2. คลิกขวาที่ทาสกบาร และเลือก คุณสมบัติ จากเมนูซึ่งเปดขึ้นมา
3. จากแท็บ การนาวิเกต ใหเลือกทําเครือ
่ งหมาย ไปที่เดสกทอป
แทนที่จะเปน เริ่มตน เมื่อฉันไซนอิน
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 63
ฉันจะสลับระหวางโปรแกรมไดอยางไร?
เลื่อนเคอรเซอรไปยังมุมซายบนของหนาจอ
และคลิกที่ภาพขนาดเล็กของแอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการใชงาน
ฉันจะปดคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
ยายเคอรเซอรไปที่มุมบนขวาของหนาจอ คลิกที่ การตั้งคา > เปดปดเครื่อง
และเลือกการดําเนินการที่ตองการทํา
ฉันจะสามารถปดใชการแจงเตือนหรือไม?
คุณสามารถปดใชการแจงเตือนในชวงเวลาเฉพาะ เพื่อใหคุณสามารถใชงาน
เครือ
่ งคอมพิวเตอร แตจะไมไดรับการรบกวนจากการแจงเตือน
1. ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มม
ุ บนขวาของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา >
เปลี่ยนการตั้งคาพีซี > คนหา & แอพพลิเคชัน > การแจงเตือน
2. ยายแถบเลื่อน ชั่วโมงพัก ไปที่ เปด
และเลือกชวงเวลาเพือ
่ เริ่มและหยุดการปดใชงานการแจงเตือน
ฉันจะปลดล็อคคอมพิวเตอรของฉันไดอยางไร?
กดปุม space bar และเลือกไอคอนบัญชีผูใช เพือ
่ ปลดล็อคคอมพิวเตอร
หากบัญชีของคุณมีการตั้งรหัสผานไว
คุณจําเปนตองปอนรหัสผานเพือ
่ ดําเนินการตอ
คลิกที่ไอคอน แสดงผลบนจอภาพ เพือ
่ ดูตวั อักษรที่คุณปอนเขา
เพื่อตรวจสอบใหแนใจกอนวา รหัสผานนั้นถูกตอง
ฉันจะสามารถปรับแตงหนาจอล็อคไดหรือไม?
คุณสามารถปรับแตงหนาจอล็อคโดยใชภาพที่แตกตางกัน
เพื่อแสดงสไลโชวภาพตางๆ หรือเพือ
่ แสดงสถานะและการแจงเตือนที่เหมาะ
กับความตองการสวนตัวของคุณไดอยางรวดเร็ว
เพื่อเปลี่ยนภาพพืน
้ หลัง ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มม
ุ บนขวาของหนาจอ
และคลิกที่ การตั้งคา > เปลี่ยนการตั้งคาพีซี > พีซีและอุปกรณ >
หนาจอล็อค จากหนาจอนี้ คุณสามารถ:
• เลือกภาพพื้นหลังสําหรับหนาจอล็อค
• ปดหรือเปดสไลดโชว
• เลือกแอพพลิเคชันหนาจอล็อค
64 - คําถามที่ถูกถามบอย
ฉันจะตั้งคาสไลดโชวสําหรับหนาจอล็อคไดอยางไร?
1. ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มม
ุ บนขวาของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา >
เปลี่ยนการตั้งคาพีซี > พีซีและอุปกรณ > หนาจอล็อค
2. ยายแถบเลื่อนไปที่ เปด และเลือกวา
จะใชงานสไลดโชวในระหวางที่ใชคอมพิวเตอรจากพลังงานแบตเตอรี่
3. แตะที่ เพิม
่ โฟลเดอร และเปดโฟลเดอรที่คณ
ุ ตองการใช (โฟลเดอร
รูปภาพของคุณจะเปดขึ้นตามคาเริม
่ ตน) คลิกที่ ใชโฟลเดอรนี้ > ตกลง
่ โฟลเดอร เลือกชื่อโฟลเดอร
4. คุณสามารถเห็นรายการโฟลเดอรภายใต เพิม
และคลิกที่ ลบออก เพื่อลบโฟลเดอรออกจากสไลดโชวหนาจอล็อค
5. เปลีย
่ นการตัง้ คาอื่นเพือ
่ ใหเหมาะสมกับความตองการของคุณ
ฉันจะเคลื่อนยายไทลไดอยางไร?
คลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก จากนั้นลากไปวางบน เริม
่ ตน
ที่คุณตองการใหปรากฏไทลนั้น ไทลอื่นๆ
จะถูกยายตามไทลที่อยูในตําแหนงใหม
ฉันจะสามารถจัดการไทลใหเปนกลุมไดหรือไม?
ได คุณสามารถ: คลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง
ี ารตัง้ ชื่อ
คุณจะเห็น ตัง้ ชื่อกลุม ปรากฏเหนือกลุมที่ยังไมมก
คุณสามารถตั้งชื่อกลุม และจัดการไทลภายในกลุมตามที่คุณตองการ
ฉันจะทําใหไทลมข
ี นาดใหญขน
ึ้ หรือเล็กลงไดหรือไม?
คลิกขวาในที่ใดๆ บน เริ่มตน เพื่อเปดเมนู กําหนดคาเอง
คลิกที่ไทลที่คุณตองการปรับขนาด และคลิกที่ ปรับขนาด
เลือกขนาดจากเมนูที่ปรากฏขึ้น
ฉันจะปดแอพพลิเคชันไดอยางไร?
ยายเคอรเซอรไปที่ดานบนของหนาจอ คุณจะเห็นสัญลักษณเปลี่ยนเปนรูปมือ
คลิกและลากมือลงดานลางผานจุดกึ่งกลางของหนาจอ
ฉันจะเปลี่ยนความละเอียดของหนาจอไดหรือไม?
ยายเคอรเซอรไปที่มุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ คนหา
คลิกที่ชอ
 งขอความ เพือ
่ แสดงคียบอรดบนหนาจอ และเริ่มพิมพ 'แผงควบคุม'
เพื่อแสดงผลลัพธ คลิกที่ แผงควบคุม > ปรับความละเอียดของหนาจอ
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 65
ฉันจะตั้งคาชุดทางลัดไดอยางไร?
คอมพิวเตอรของคุณสามารถดําเนินการเปนเชนนาฬิกาปลุก เริม
่ พิมพ
’การปลุก’ เพื่อคนหาแอพพลิเคชัน การปลุก
1. ตั้งคาเวลาโดยใชแถบเลื่อนที่ดา นซายมือของหนาจอ
2. เลือก AM หรือ PM
3. เลือกวันที่ควรปดการปลุก
4. เลือกการแจงเตือน
5. บันทึกการปลุกโดยคลิกที่ไอคอน บันทึก ที่มุมบนขวา
ลบ บันทึก
ชั่วโมง
นาที
หมายเหตุ
การปลุกจะสงเสียงเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอรของคุณกําลังทํางานอยูในเวลาที่ตั้งคาไว
แอพพลิเคชั่นตางๆ ของฉันอยูที่ไหน?
ยายเคอรเซอรไปยังมุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ คนหา
เริ่มพิมพชื่อแอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการเปด
ระบบจะแสดงผลลัพธไวที่ดานขวามือของหนาจอ
ฉันจะทําใหแอพพลิเคชั่นปรากฏอยูบน Start ไดอยางไร?
หากคุณอยูใน แอพพลิเคชันทั้งหมด
และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบน เริ่มตน
ใหคลิกขวาที่ไทลเพื่อเลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง เลือก
ปกหมุดที่เริ่มตน จากเมนูที่ปรากฏที่ดา นลางของหนาจอ
66 - คําถามที่ถูกถามบอย
ฉันจะลบพืน
้ หลังออกจาก เริ่ม ไดอยางไร?
คลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง
คลิกไทลที่คุณตองการลบออก และคลิกที่ ถอดหมุดออกจาก เริ่มตน
จากเมนูที่ปรากฏที่ดานลางของหนาจอ
ฉันจะทําใหแอพพลิเคชันปรากฏอยูบนแถบงานไดอยางไร?
หากคุณอยูใน แอพพลิเคชันทั้งหมด และคุณตองการทําใหแอพพลิเคชัน
ปรากฏอยูบนทาสกบาร คลิกขวาที่ไทลเพือ
่ เลือก และเปดเมนู กําหนดคาเอง
แตะที่ ปกหมุดที่ทาสกบาร
ฉันจะติดตั้งแอพพลิเคชั่นไดอยางไร?
คุณสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชัน
่ Windows Store ไดจาก Store
คุณจะตองมี Microsoft ID เพือ
่ ซื้อและดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก Store
ฉันไมพบแอพพลิเคชั่นอยาง Notepad และ Paint!
โปรแกรมพวกนี้หายไปไหนหมด?
ยายเคอรเซอรไปยังมุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่ คนหา
เริ่มพิมพชื่อแอพพลิเคชันซึ่งคุณตองการเปดโดยใชคย
ี บอรดที่ปอปอัพขึ้นมา
หรือเปด แอพพลิเคชั่นทั้งหมด แลวเลื่อนมายัง Windows Accessories
เพื่อดูรายชือ
่ โปรแกรมเกาๆ
ฉันจะสามารถใชแอพพลิเคชันหลายรายการในคราวเดียวกันหรือไม?
1. คลิกที่ไทลเพื่อเปดแอพพลิเคชันจากหนาจอ เริ่มตน
2. กลับไปที่หนาจอ เริม
่ ตน และดําเนินการซ้ําอีกครั้ง
3. กวาดจากมุมซายไปทางขวาของหนาจอเพือ
่ แสดงผลแอพพลิ
เคชันลาสุดที่มีการเปดใช
4. กวาดจากมุมซายไปทางขวาของหนาจอ จนกระทั่งคุณเห็นตัวแบงคอลัมน
เพื่อแสดงผลแอพพลิเคชันทั้งสองรายการพรอมกัน สามารถแสดงผล
แอพพลิเคชันไดพรอมกันถึงสามรายการผานคอลัมนทั้งสาม
ฉันจะสามารถแสดงแอพพลิเคชันเดสกทอปเปนรายการแรกหรือไม?
ได คุณสามารถทําได เพียงดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี้:
1. ไปที่เดสกทอป
2. คลิกขวาที่ทาสกบาร และเลือก คุณสมบัติ จากเมนูซึ่งเปดขึ้นมา
3. จากแท็บ การนาวิเกต ใหเลือกทําเครือ
่ งหมาย แสดงรายการ
แอพพลิเคชันเดสกทอปเปนรายการแรกในมุมมองแอพพลิเคชัน
เมื่อมีการจัดเรียงโดยชนิด
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 67
Microsoft ID (บัญชี) คืออะไร?
บัญชี Microsoft คือที่อยูอีเมลและรหัสผานที่คุณใชเพื่อลงชื่อเขาใชงาน
Windows คุณสามารถใชที่อยูอีเมลได แตจะใหดี ที่สุดคือคุณเลือกที่อยูอีเมล
ที่คุณใชสําหรับติดตอกับเพื่อนๆ และใชเพือ
่ ลงชื่อเขาใชงานเว็บไซตที่คณ
ุ
ชื่นชอบ เมื่อคุณลงชือ
่ เขาใชงานกับพีซีของคุณดวยบัญชี Microsoft คุณจะ
ทําการเชื่อมตอพีซีของคุณกับผูคน ไฟล และอุปกรณที่คณ
ุ ใหความสําคัญ
ฉันตองมีบัญชีนี้หรือไม?
คุณไมจําเปนตองมี Microsoft ID เพื่อใชงาน Windows 8.1
แตการมีบัญชีนี้ไวจะทําใหชวี ิตคุณงายขึ้นเนื่องจากคุณจะสามารถซิงคขอมูลผ
านอุปกรณตางๆ ที่คุณไดลงชื่อเขาใชโดยใช Microsoft ID
ฉันจะมีบญ
ั ชี้นี้ไดอยางไร?
หากคุณมีการติดตัง้ Windows 8.1 ไวแลวและยังไมไดลงชื่อเขาใชโดย
ใชบัญชี Microsoft หรือคุณไมมบ
ี ัญชี Microsoft และตองการจะมีบัญชีไว
ใชงาน ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มุมขวาบนของหนาจอ และคลิกที่
การตั้งคา > เปลี่ยนการตั้งคาพีซี > บัญชี > เชื่อมตอไปยังบัญชี
Microsoft จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
ฉันจะเพิ่มรายการโปรดลงไปใน Internet Explorer
ไดอยางไร?
Internet Explorer 10 จะไมมีรายการโปรดเหมือนเกา แตคุณจะสามารถ
ปกหมุดทางลัดไวบนหนา เริ่ม ไดแทน เมือ
่ คุณเปดหนาเว็บเพจแลว
ใหกวาดนิ้วจากขอบดานลางของหนาจอขึ้นดานบนเพือ
่ เปดเมนูที่ดา นลาง
ของหนาจอ คลิก ปกหมุดกับเริ่ม
ฉันจะตรวจหาการอัพเดตของ Windows ไดอยางไร?
ยายเคอรเซอรของคุณไปที่มุมบนขวาของหนาจอ และคลิกที่ การตั้งคา >
เปลีย
่ นการตั้งคาพีซี > อัพเดต & กูคืน > Windows Update คลิกที่
ตรวจสอบเดี๋ยวนี้
ฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน?
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาชมเว็บเพจตอไปนี้:
• วิธีการใชงาน Windows 8 และ 8.1:
www.acer.com/windows8-tutorial
• FAQ การสนับสนุน: support.acer.com
คํ า ถ า ม ที ถู ก ถ า ม บ
68 - คําถามที่ถูกถามบอย
การแกไขปญหา
ในบทนี้จะแสดงใหคณ
ุ ทราบถึงวิธีการรับมือกับปัญหาทั่วไปของระบบ
อานขอมูลในบทนี้กอนโทรติดตอชางเทคนิคหากมีปญหาเกิดขึ้น
วิธีการแกไขสําหรับปญหาที่รุนแรงกวานี้จําเป็นตองมีการเปดตัวเครือ
่ ง
หามพยายามเปดตัวเครื่อง คอมพิวเตอรนี้ดว ยตัวคุณเอง
ใหตด
ิ ตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
เคล็ดลับการแกไขปญหา
คอมพิวเตอรนี้มีการออกแบบที่ล้ําหนาที่จะแสดงขอความแสดงขอผิดพลาดบน
หนาจอที่จะชวยคุณในการแกไขปญหา
หากระบบแจงขอความแสดงขอผิดพลาดหรือแจงอาการของขอผิดพลาดที่เกิด
ขึ้น ใหดูสวนของ "ขอความแสดงขอผิดพลาด" ดานลาง
หากไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ใหติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ
ขอความแสดงขอผิดพลาด
หากคุณไดรบ
ั ขอความแสดงขอผิดพลาด
ใหอานขอความนั้นและดําเนินการเพือ
่ แกไขปญหานั้นตามความเหมาะสม
ตารางดังตอไปนี้แสดงรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเรียงตามลําดับตัวอัก
ษรพรอมดวยวิธีการดําเนินการแกไขที่แนะนํา
ขอความแสดง
ขอผิดพลาด
วิธีการแกไข
CMOS battery bad
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
CMOS checksum
error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Disk boot failure
ใสดส
ิ กระบบ (ที่สามารถบูตได) จากนั้นกด
<Enter> เพื่อรีบูต
Equipment
configuration error
กด <F2> (ในระหวาง POST) เพือ
่ ปอนยูทิลิตี้ BIOS
แลวกด Exit (ออก) ในยูทิลิตี้ BIOS เพือ
่ รีบูต
Hard disk 0 error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Hard disk 0 extended
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
type error
I/O parity error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
คําถามที่ถก
ู ถามบอย - 69
ขอความแสดง
ขอผิดพลาด
วิธีการแกไข
Keyboard error or no
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
keyboard connected
Keyboard interface
error
ติดตอผูแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
Memory size
mismatch
กด <F2> (ในระหวาง POST) เพือ
่ ปอนยูทิลิตี้ BIOS
แลวกด Exit (ออก) ในยูทิลิตี้ BIOS เพือ
่ รีบูต
หากคุณยังคงพบปญหาหลังจากดําเนินการตามมาตรการแกไขดังกลาวแลว
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคุณหรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตสําหรับ
ความชวยเหลือ
70 - อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
อิ น เ ต อ ร เ น็ ต แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ร
ะ บ บ อ อ น ไ ล น
ขั้นตอนแรกบนเน็ต
การปองกันคอมพิวเตอรของคุณ
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองปกปองคอมพิวเตอรของคุณใหปลอดภัยจากไวรัสและ
ภัยคุกคามตางๆ บนอินเตอรเน็ต (ดู ความปลอดภัย ในหนา 74)
ขอแนะนําใหใชโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนอินเตอรเน็ตที่ใชกันอยูทั่ว
ไปเมื่อคุณเริ่มใชงานคอมพิวเตอรของคุณเปนครัง้ แรก
คุณควรจะเปดใชงานการปองกันนี้ในทันทีที่สามารถทําได
โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนที่คณ
ุ จะเชื่อมตอเขากับอินเตอรเน็ต
เลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
การใชงานอินเตอรเน็ตนั้นกลายเปนเรื่องปกติในการใชงาน
คอมพิวเตอรประจําวันไปแลว ดวยขั้นตอนงายๆ ไมกี่ขั้น
ตอนก็สามารถเชือ
่ มตอคุณเขากับความรูและเครื่องมือใน
การสื่อสารมากมายหลายรูปแบบ เพือ
่ ทําขั้นตอนเหลานี้ให
สําเร็จคุณตองเลือกผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) เสียกอน
ซึ่งผูใหบริการนี้จะเปนผูใ หบริการการเ ชื่อมตอระหวางคุณ
กับอินเตอรเน็ต คุณควรทําการคนควาเกี่ยวกับ ISP ในทอง
ถิ่นของคุณ โดยอยาลืมที่จะพูดคุยกับเพือ
่ นๆ และครอบครัวเกี่ยวกับประ
สบการณในการใชงานหรือตรวจสอบบทวิจารณและรายงานการใชงานของ
ลูกคาสําหรับ ISP เจานั้นๆ ISP ที่คณ
ุ เลือกจะมอบคําแนะนําเกีย
่ วกับวิธีการ
เชื่อมตอเขากับอินเตอรเน็ตใหกับคุณ (คุณอาจตองการซอฟทแวรหรือ ‘กลอง’
พิเศษเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมตอกับสายโทรศัพทของคุณ
ประเภทการเชื่อมตอ
ขึ้นอยูกับรุน
 ของคอมพิวเตอร สถานที่ และความตองการในการสื่อสารของคุณ
คุณมีหลายวิธีการในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
หมุนสาย
คอมพิวเตอรบางเครื่องมีคอนเน็กเตอรสําหรับหมุนสายโทรศัพท (โมเด็ม)
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตโดยใชสายโทรศัพทของคุณ
ดวยการเชื่อมตอแบบหมุนสายโทรศัพท คุณไมสามารถใชงานโมเด็มและ
โทรศัพทไดพรอมๆ กันบนสายโทรศัพทสายเดียวได
อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 71
การเชื่อมตอประเภทนี้นั้นจะขอแนะนําใหใชเฉพาะเมื่อคุณมีการใชงาน
อินเตอรเน็ตอยางจํากัดเทานั้นเนื่องจากความเร็วในการเชื่อมตอนั้นต่ํา
และโดยทั่วไปแลวจะคิดคาบริการในการเชื่อมตอเปนรายชั่วโมง
DSL (เชน ADSL)
DSL (Digital Subscriber Line) คือการเชื่อมตอที่ ‘เปดอยูตลอดเวลา’
ซึ่งทํางานผานสายโทรศัพท เนื่องจาก DSL และโทรศัพทไมไดใชความถี่
เดียวกัน คุณจึงสามารถใชโทรศัพทไดพรอมกับการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
(โดยจําเปนตองใช ‘ไมโครฟลเตอร’ ตอกับโทรศัพทแตละเครื่องเพื่อหลีก
เลี่ยงการรบกวน) เพื่อใหสามารถใชงาน DSL ได คุณตองอยูในบริเวณใกล
เคียงกับชุมสายโทรศัพทที่มีการติดตั้ง DSL ไว (บางครัง้ จะไมมีใหบริการ
ในพื้นที่หางไกล) ความเร็วในการเชือ
่ มตอนั้นแตกตางกันไปตามสถานที่
ของคุณ แตโดยทั่วไปแลว DSL นั้นจะมอบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่รวด
เร็วและเชื่อถือได เนื่องจากการเชื่อมตอนั้นจะเปดอยูตลอดเวลา
โดยปกติแลวจึงคิดคาบริการเปนรายเดือน
หมายเหตุ
การเชื่อมตอ DSL นั้นจําเปนตองใชโมเด็มที่เหมาะสม โดยปกติแลว ISP
จะมอบโมเด็มใหกับคุณเมื่อคุณจดทะเบียนใชบริการ โมเด็มสวนมากจะมี ‘เราทเตอร’
ที่จะมอบการเขาใชงานเครือขายและระบบ Wi-Fi
เคเบิล
้
การเชื่อมตอแบบเคเบิ้ลจะมอบการใหบริการอินเตอรเน็ตที่รวดเร็วและเปด
อยูตลอดเวลาผานทางสายเคเบิ้ลโทรทัศน โดยทั่วไปจะมีการใหบริการนี้ใน
เมืองใหญๆ คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณและรับชมเคเบิ้ลทีวไ
ี ดในเวลา
เดียวกันกับที่คณ
ุ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
3G (WWAN หรือ 'Wireless Wide-Area Network')
การเชื่อมตอ 3G จะอนุญาตใหคุณใชงานเครือขายเซลลูลาร (เชนที่ใชอยู
กับโทรศัพทมอ
ื ถือ) เพือ
่ เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตในขณะที่คุณอยูนอกบาน
คอมพิวเตอรของคุณอาจมีชองสําหรับใส SIM การด
หรืออาจตองการอุปกรณภายนอกอยางเชน โมเด็ม USB
หรือแมกระทั่งโทรศัพทมือถือที่ไดรับการติดตัง้ อุปกรณอยางถูกตอง
หมายเหตุ
หากคอมพิวเตอรของคุณมีสล็อตใส SIM การด คุณจําเปนตองมี SIM การดที่สามารถ
ใชงานดวยกันไดและสัญญาการใชงานกับผูใหบริการเครือขายเซลลูลาร
กอนการใชงานคุณสมบัติ 3G ใหตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวามีคาบริการเพิ่ม
เติมใดๆ อีกหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งคาบริการในการใชงานขามเขต (Roaming)
72 - อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
การเชื่อมตอเครือขาย
LAN (Local Area Network) คือกลุมของคอมพิวเตอร (เชน ที่อยูภายใน
อาคารสํานักงานหรือที่บาน) ที่ใชงานสายและทรัพยากรในการสื่อสารทั่ว
ไปรวมกัน เมื่อคุณไดตั้งเครือขายขึ้น คุณสามารถจะแบงปนไฟล
อุปกรณตอพวง (เชน เครื่องพิมพ) และการเชือ
่ มตออินเตอรเน็ตรวมกันได
คุณสามารถตั้งคา LAN ไดโดยใชเทคโนโลยีแบบใชสาย (เชน อีเธอรเน็ต)
หรือเทคโนโลยีแบบไรสาย (เชน Wi-Fiหรือ Bluetooth)
เครือขายไรสาย
LAN ไรสายหรือ WLAN คือเครือขายภายในพื้นที่แบบไรสาย ซึ่งจะสามารถ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอรสองเครื่องหรือมากกวา นั้นเขาดวยกันไดโดยไมตอ
 งใช
สายใดๆ การตั้งคาเครือขายไรสายนั้นงายดายและจะชวยใหคุณแบงปนไฟล
อุปกรณตอพวง และการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมกันได
อะไรคือประโยชนที่ไดจากเครือขายไรสาย?
เคลื่อนที่ได
ระบบ LAN ไรสายนั้นชวยใหคุณและผูใชคนอื่นๆ ในเครือขายภายในบาน
ของคุณนั้นเขาใชงานไฟลและอุปกรณตางๆ รวมกันไดผานทางเครือขาย
เชนเครื่องพิมพหรือเครื่องสแกน
อีกทั้งคุณยังสามารถใชงานการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมกันกับคอมพิวเตอร
เครือ
่ งอื่นๆ ในบานของคุณไดดวย
การติดตั้งที่รวดเร็วและงายดาย
การติดตัง้ ระบบ LAN ไรสายนั้นสามารถทําไดอยางรวดเร็วและงายดาย
และยังขจัดความยุงยากที่ตองเดินสายตางๆ ผานกําแพงและเพดานออกไป
สวนประกอบของ LAN ไรสาย
เพื่อตัง้ คาเครือขายไรสายที่บานของคุณ คุณจําเปนตองมีสิ่งเหลานี้:
จุดเชื่อมตอ (เราทเตอร)
จุดเชื่อมตอ (เราทเตอร) คืออุปกรณในการรับสงสัญญาณสองทิศทางที่จะ
แผกระจายขอมูลไปยังบริเวณโดยรอบ จุดเชื่อมตอนั้นทํางานเปนตัวกลางระ
หวางเครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย เราทเตอรสวนมากจะมีโมเด็ม DSL
ในตัวที่จะชวยใหคณ
ุ สามารถเขาใชงานการเชือ
่ มตอ DSL ความเร็วสูงได
โดยทั่วไป ISP (ผูใ หบริการอินเตอรเน็ต) ที่คุณไดเลือกใชบริการนั้นจะมี
โมเด็ม/เราทเตอรมาใหเมื่อสมัครใชบริการ อานเอกสารที่มากับจุดเชือ
่ มตอ/
เราทเตอรของคุณใหละเอียดเพื่อดูรายละเอียดคําแนะนําในการติดตั้ง
อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 73
สายเคเบิ้ลเครือขาย (RJ45)
สายเคเบิ้ลเครือขาย (หรือเรียกวาสายเคเบิ้ล RJ45) นั้นใชเพื่อเชือ
่ มตอโฮสต
คอมพิวเตอรเขากับจุดเชื่อมตอ (ดูภาพประกอบดานลาง) สายเคเบิ้ลชนิดนี้
นั้นยังสามารถใชเพื่อเชือ
่ มตอกับอุปกรณภายนอกเขากับจุดเชื่อมตอไดอีกดวย
อแดปเตอรไรสาย
โดยทั่วไปแลวอแดปเตอรไรสายภายในนั้นจะไดรับการติดตั้งมาใน
คอมพิวเตอรของคุณแลว ปุมหรือตัวควบคุมใน Windows
จะชวยใหคุณเปดหรือปดการใชงานอแดปเตอร นี้ได
แผนภาพของเครือขายในการทํางาน
1. จุดเชือ
่ มตอ/เราทเตอร
2. คอมพิวเตอรเดสกท็อป
3. โมเด็ม
4. เครือ
่ งพิมพ
5. คอมพิวเตอรแบบพกพา
6. PDA/สมารทโฟน
7. สายเคเบิ้ลเครือขาย (RJ45)
การเปด/ปดการเชื่อมตอเครือขาย WiFi
คุณสมบัติของคอมพิวเตอรสวนใหญมีปุม ‘Wi-Fi’ สําหรับเปดหรือปดการ
เชื่อมตอเครือขาย หากคอมพิวเตอรของคุณมีระบบไรสาย แตไมมีปุม
การสื่อสารคุณก็สามารถเปดหรือปดเครือขายไรสายของคุณ
หรือควบคุมสิ่งที่ใชงานรวมกันบนเครือขายไดดวยตัวเลือกการจัดการเครือ
ขาย กดปุม Windows ( ) + W พิมพ "โฮมกรุป" แลวคลิกที่ โฮมกรุป
คําเตือน
หามใชอุปกรณไรสายในขณะที่กําลังเดินทางอยูบนเครื่องบิน
ปดสวิตซอุปกรณทั้งหมดกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน
อุปกรณเหลานี้อาจเปนอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน
รบกวนการสื่อสาร และอาจผิดกฎหมาย
74 - อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
ทองอินเตอรเน็ต!
เพื่อทองอินเตอรเน็ต
คุณจําเปนตองมีโปรแกรมที่เรียกวาบราวเซอรอินเตอรเน็ต
Internet Explorer
มอบการใชงานการเรียกดูเว็บที่งายดายและปลอดภัย
ทันทีที่คณ
ุ ไดตด
ิ ตัง้ การเขาใชงานอินเตอรเน็ตของคุณและคุณ
ไดเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ใหคลิกที่ช็อตคัท Internet
Explorer ที่อยูบนเดสกท็อปจาก เริ่มตน
แลวใหประสบการณการใชงานอินเตอรเน็ตของคุณกาวสูอีกระดับ!
Acer เว็บไซต
ทําไมคุณไมเขาชมเว็บไซตของเราเพื่อเริม
่ การใชงานที่ www.acer.com
Acer นั้นไดสรางขึ้นมาเพือ
่ มอบการสนับสนุนใหกับคุณแบบสวนตัว ดูที่สวน
Support (การสนับสนุน)
ของเราเพื่อขอรับความชวยเหลือในแบบที่คุณตองการ
www.acer.com คือประตูสูกิจกรรมและบริการบนโลกออนไลนของคุณ:
เขาชมเว็บไซตของเราอยูเสมอเพือ
่ ขอมูลขาวสารและดาวนโหลดลาสุด!
ความปลอดภัย
คุณอาจกระตือรือรนที่จะสํารวจทุกอยางที่สามารถพบไดบนอินเตอรเน็ต
เพื่อใหคุณออนไลนไดอยางปลอดภัย Acerจึงมีการติดตั้งโปรแกรม McAfee
Internet Security Suite ไวลวงหนาบนคอมพิวเตอรของคุณ
McAfee Internet Security Suite ทํางานอยูเบื้องหลังไดอยางเงียบเชียบ
เพื่อปองกันการคุกคามที่ซับซอนในปจจุบันและปกปองการระบุตัวตนของคุณ
ในขณะที่คณ
ุ เลือกซื้อ ทํารายการธนาคาร หรือเรียกดูเนื้อหาขอมูลออนไลน
McAfee Internet Security Suite บล็อคการโจรกรรมการระบุตัวตนออน
ไลนและลบสปายแวร ไวรัสและหนอนอินเตอรเน็ต
รวมถึงปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากแฮกเกอร
คําจํากัดความ
ไวรัสคืออะไร?
ซอฟทแวรที่เปนอันตรายหรือที่เรียกวา ‘ไวรัส’
คือโปรแกรมที่ไดรบ
ั การออกแบบเพือ
่ แพรกระจายและทําลายคอมพิวเตอร
ไวรัสสวนใหญจะถูกสงผานทางอินเตอรเน็ต อีเมล หรือเว็บไซตที่ประสงคราย
ไวรัสทั่วไปจะสรางตัวเองขึ้นมาซ้ําและสงตัวเองผานไปยังคอมพิวเตอรหลาย
เครือ
่ งโดยไมสามารถตรวจจับได ตัวอยางไวรัสที่สรางความรําคาญ เชน
อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 75
Trojan horses หนอน หรือสแปมที่สามารถติดเขามายังคอมพิวเตอรของ
คุณไดหลากหลายทาง และจะกอกวนโดยการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้นหรือขัด
ขวางการใชเครือขาย
หมายเหตุ
Acer ใหการรับประกันวาคอมพิวเตอรของคุณจะปลอดภัยจากไวรัส ณ เวลาที่ซื้อ
100% แตไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวรัส
สปายแวร คืออะไร?
โดยทั่วไปแลวสปายแวรหมายถึงโปรแกรมไมพึงประสงคที่ถูกดาวนโหลดลง
บนคอมพิวเตอรของคุณขณะเชือ
่ มตอไปยังอินเตอรเน็ต และบอยครัง้ เกิดขึ้น
โดยที่คุณไมรูตวั เมื่อไดฝงตัวเขาในคอมพิวเตอรของคุณแลว สปายแวร
จะสอดแนมกิจกรรมการเรียกดูสิ่งตางๆ ของคุณ เก็บรวบรวมขอมูลสวนตัว
แสดงปายโฆษณาหรือแมกระทั่งเปลีย
่ นแปลงการ ตัง้ คาของคอมพิวเตอร
ของคุณ สปายแวรจะใชทรัพยากรบนคอมพิวเตอรของคุณ และสามารถทํา
ใหการเชื่อมตออินเตอรเน็ตหรือระบบคอมพิวเตอรทั้งหมดของคุณชาลง
หรือแมกระทั่งทําใหระบบขัดของ
สปายแวรในบางครั้งจะถูกใชโดยบริษัทที่ไมมีจริยธรรม ในการตรวจสอบและ
ติดตามเว็บไซตที่คณ
ุ แวะชมบนอินเตอรเน็ตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมในการ
ทองเว็บของคุณ และแสดงปายโฆษณาที่ถูกกําหนดไวบนหนาจอของคุณ
อยางไรก็ตาม สปายแวรบางประเภทเปนมากกวาการติดตามอยางงายๆ
โดยจะตรวจสอบจังหวะการพิมพและจับรหัสผาน
รวมถึงการใชงานที่เสี่ยงตอความปลอดภัยอยางรายแรง
มัลแวรคืออะไร?
ซอฟทแวรที่เปนอันตรายนั้นรูจักในอีกชือ
่ หนึ่งวา มัลแวร ซึ่งก็คอ
ื ซอฟทแวรที่
ไดรับการออกแบบโดยมีเจตนาเพื่อทํารายคอมพิวเตอรของคุณ ตัวอยางเชน
ไวรัส เวิรม และ Trojan horses ลวนแตเปนซอฟทแวรที่เปนอันตราย
เพื่อชวยปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากมัลแวร ตรวจดูใหแนใจวา
คอมพิวเตอรของคุณใชซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันมัลแวรที่อัพเดต
ไฟรวอลล สวนบุคคลคืออะไร?
โปรแกรมไฟรวอลลสวนบุคคล คือโปรแกรมซอฟทแวรที่ไดรับการออกแบบมา
เพื่อปองกันการเขาถึงที่ไมไดรบ
ั อนุญาตไปยังหรือจากเครือขายสวนตัว
โดยทําหนาที่เสมือนเกราะปองกันที่คอยปองกันการเชื่อมตออินเตอรเน็ตของ
คุณจากการเชือ
่ มตอที่ไมพึงประสงค ที่อาจพยายามเขาควบคุมคอมพิวเตอร
ของคุณเพื่อติดตั้งหรือแพรกระจายโปรแกรมไวรัสหรือมัลแวร การเชื่อมตอ
เขากับคอมพิวเตอรของคุณทั้งหมดจะถูกตรวจสอบ โปรแกรมที่พยายามรับ
ขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากคุณจะถูกตรวจจับและไฟรวอลลจะแสดงการ
76 - อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
แจงเตือน จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจไดวา จะอนุญาตการเชื่อมตอหรือไม
หากการเชื่อมตอนั้นคือโปรแกรมที่คุณกําลังใชงานอยูคุณอาจอนุญาตใหเชื่อม
ตอได (เชน การเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอรเกมที่มีผูเลนหลายคน
หรือเชื่อมตอไปยังสารานุกรมเพือ
่ อัพเดตเนื้อหาขอมูล)
วิธีปกปองคอมพิวเตอรของคุณ
การปองกันการกออาชญากรรมในโลกไซเบอรสามารถทําไดอยางตอเนื่อง
และสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีสวนมากไดเมื่อติดอาวุธดวยคําแนะนําจากชาง
เทคนิคและการใชสามัญสํานึก โดยทั่วไปแลว อาชญากรออนไลนจะพยายาม
หาเงินอยางรวดเร็วและงายดายมากที่สุด ยิ่งคุณทําใหงานของพวกเขายาก
มากขึ้นเทาใด พวกเขาจะมีแนวโนมที่จะละทิ้งคุณและเปลีย
่ นไปหาเปาหมาย
ที่งายดายกวา เคล็ดลับดานลางมอบขอมูลพื้นฐานสําหรับวิธีที่คุณสามารถ
ปองกันการฉอโกงออนไลนได
รักษาคอมพิวเตอรของคุณใหทันสมัยเปนปจจุบันดวยแพทชและอัพ
เดตลาสุด
หนึ่งในวิธีที่ดท
ี ี่สุดในการอยูใหหางจากผูไมประสงคดค
ี ือการใชแพทชและ
ซอฟทแวรแกไขตางๆ เมื่อมีใหเลือกใช
ดวยการอัพเดตคอมพิวเตอรของคุณเปนประจํา
คุณจะสามารถบล็อคผูไมประสงคดจ
ี ากการใชประโยชนจากชองโหวในซอฟท
แวร ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถจะใชเพื่อบุกรุกเขามาในระบบของคุณได
ในขณะที่การทําใหคอมพิวเตอรของคุณอัพเดตไมสามารถปกปองคุณจากการ
โจมตีทุกประเภทได แพทชและซอฟแวรสําหรับแกไขจะทําใหแฮกเกอรเขาถึง
ระบบของคุณไดยากยิ่งขึ้น จึงเปนการบล็อคการโจมตีพื้นฐานและการโจมตี
โดยอัตโนมัติสวนมากไดอยางสมบูรณ และอาจพอเพียงตอการทําใหผูไม
ประสงคดีลาถอยจากไปอยางผูแพและหันไปมองหาคอมพิวเตอรที่ออ
 นแอกวา
ในที่อื่นแทน
Microsoft Windows เวอรชั่นลาสุดและซอฟทแวรที่เปนที่นิยมอื่นๆ
ในปจจุบันสามารถปรับตั้งคาเพื่อดาวนโหลดและใชอัพเดตไดโดยอัตโนมัติ
เพื่อใหคุณไมตองจดจําเพือ
่ คอยตรวจสอบซอฟทแวรลาสุด
การใชประโยชนจากคุณสมบัติ “อัพเดตอัตโนมัติ” ในซอฟทแวรของคุณคือ
การเริ่มตนที่ดีเยี่ยมในการทําใหตัวคุณปลอดภัยเมือ
่ ออนไลน
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณดวยซอฟทแวรรักษาความปลอดภัย
ซอฟทแวรรก
ั ษาความปลอดภัยที่มีอยูหลายประเภทนั้นเพียงพอสําหรับความ
ปลอดภัยในการออนไลนขั้นพืน
้ ฐาน ซอฟทแวรรักษาความปลอดภัยนั้นมี
ไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัส ไฟรวอลลคอ
ื ดานแรกของคอมพิวเตอร
ของคุณในการปองกัน ดวยการควบคุมวาใครและอะไรที่สามารถสื่อสารกับ
คอมพิวเตอรของคุณไดเมื่อคอมพิวเตอรของคุณออนไลน
อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 77
คุณอาจลองนึกถึงไฟรวอลลในฐานะ “ตํารวจ” ที่คอยจับตาดูขอมูลทั้งหมดที่
พยายามจะไหลเขาและออกจากคอมพิวเตอรของคุณไปบนอินเตอรเน็ต
อนุญาตการสื่อสารที่รูจักวามีความปลอดภัยและทําการบล็อคการสื่อสารที่
“ไมด”ี เชน การโจมตีจากใครก็ตามที่พยายามเขาถึงคอมพิวเตอรของคุณ
การปองกันในดานถัดมาคือซอฟทแวรปองกันไวรัสของคุณ ที่คอยติดตาม
กิจกรรมออนไลนทั้งหมด เชน การรับสงขอความทางอีเมลและการเรียกดู
เนื้อหาขอมูลเว็บ และคอยปกปองคอมพิวเตอรแตละเครือ
่ งจากไวรัส เวิรม
Trojan horse และโปรแกรมมัลแวรอื่นๆ ซอฟทแวรปองกันไวรัสและ
ปองกันสปายแวรของคุณควรไดรับการปรับตัง้ คาเพือ
่ ใหอัพเดตดวยตัวเอง
และควรทําการอัพเดตทุกครัง้ ที่คณ
ุ เชื่อมตออินเตอรเน็ต
ชุดซอฟทแวรรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งมาในตัว เชน McAfee Internet
Security Suite ซึ่งประกอบดวยไฟรวอลล การปองกันไวรัส
การปองกันสปายแวร และคุณสมบัติอื่นๆ เชน การปองกันสแปมและ
การควบคุมของผูปกครองนั้นไดกลายเปนที่นิยมในการใชงานเนื่องจากมี
ซอฟทแวรรก
ั ษาความปลอดภัยที่จําเปนสําหรับการปกปองออนไลนทั้งหมด
อยูในแพ็กเกจเดียว ผูคนมากมายพบวาการใชชุดรักษาความปลอดภัยนั้น
เปนทางเลือกที่นาสนใจ เนื่องจากการติดตั้ง การกําหนดคาและการอัพเดตมี
ใหเลือกหลากหลายตามประเภทของ ซอฟทแวรความปลอดภัย
เวอรชั่นที่สมบูรณของ McAfee Internet Security Suite
นั้นมีติดตั้งไวแลวในคอมพิวเตอร Acer ของคุณ
และมีการสมัครเพื่อทดลองใชฟรีสําหรับอัพเดตการปองกันตางๆ
คุณตองแนใจวาไดเริ่มใชงานแลว!
เลือกรหัสผานที่มีความแข็งแรงและเก็บรักษาอยางปลอดภัย
รหัสผานคือความจริงของชีวิตบนอินเตอรเน็ตในปจจุบัน
ที่เราใชสําหรับทุกอยางตัง้ แตการสั่งดอกไมและธนาคารออนไลน
ไปจนถึงการลงชื่อเขาใชเว็บไซตสายการบินที่ชื่นชอบเพือ
่ ดูจํานวนไมลที่สะสม
เคล็ดลับดานลางสามารถชวยใหคุณไดรบ
ั ประสบการณออนไลนที่ปลอดภัย:
• ขั้นแรกคือการเลือกรหัสผานที่ไมสามารถคาดเดาไดงาย และตอมาคือการ
เก็บรักษารหัสผานใหปลอดภัยและหางไกลจากผูไมประสงคดี
รหัสผานที่แข็งแรงประกอบดวยรหัสผานที่มีอักขระตัง้ แตแปดตัวหรือมากกวา
และตองประกอบดวยตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ (เชน # $ % ! ?)
หลีกเลีย
่ งการใชสิ่งเหลานี้เปนรหัสผานของคุณ: ชื่อล็อกอินของคุณ
ทุกอยางที่มีพื้นฐานมาจากขอมูลสวนตัวของคุณ เชน นามสกุล
และคําที่สามารถพบไดจากพจนานุกรม โดยเฉพาะ "รหัสผาน"
พยายามเลือกรหัสผานที่มีความแข็งแรงเปนพิเศษและมีเอกลักษณสําหรับ
การปกปองกิจกรรมที่สําคัญ เชน ธนาคารออนไลน
78 - อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
• เก็บรหัสผานของคุณในที่ๆ ปลอดภัยและหามใชรหัสผาน
เดิมสําหรับบริการทั้งหมดที่คณ
ุ ใชออนไลน
• เปลีย
่ นรหัสผานอยูเสมอ อยางนอยทุกๆ 90 วัน การกระทําดังขางตนสามา
รถจํากัดความเสียหายที่เกิดจากใครบางคนที่สามารถเขาถึงบัญชีผูใชของ
คุณได หากคุณสังเกตวามีบางสิ่งนาสงสัยเกี่ยวกับบัญชีผใู ชออนไลนของ
คุณ สิ่งแรกที่คุณสามารถทําไดคือการเปลี่ยนรหัสผานของคุณ
ปกปองขอมูลสวนตัวของคุณ
ใชความระมัดระวังเมื่อทําการแบงปนขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท และที่อยูอีเมลของคุณออนไลน เพือ
่ รับประโยชนจากบริการออน
ไลนที่มใี หมากมาย คุณจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมอบขอมูลสวนตัวเพื่อจัด
การกับคาใชจายและการจัดสงสําหรับสินคาที่ซื้อ เนื่องจากการไมเปดเผย
ความลับของขอมูลสวนตัวนั้นสามารถทําไดยาก รายการดานลางคือคําแนะ
นําสําหรับวิธก
ี ารแบงปนขอมูลสวนตัวบนโลกออนไลนไดอยางปลอดภัย:
• ระมัดระวังขอความอีเมลที่หลอกลวงหรือแอบอาง
สิ่งที่ระบุวาขอความนั้นอาจเปนการหลอกลวงไดแก การสะกดคําผิด
ใชไวยากรณไมถูกตอง ใชวลีไมถูกตอง ที่อยูเว็บไซตมีสวนขยาย
ที่แปลกออกไป ที่อยูเว็บไซตเปนตัวเลขทั้งหมดซึ่งโดยปกติแลวตอง
เปนคํา และสิ่งอื่นๆ ที่ผิดปกติ นอกจากนี้ ขอความจากเว็บไซตลวงมัก
จะบอกใหคุณรีบรักษาบัญชีผูใชของคุณ อัพเดตความปลอดภัย
หรือกระตุนใหคุณมอบขอมูลโดยดวนหากมิเชนนั้นจะมีสิ่งที่เลวรายเกิดขึ้น
อยาตกเปนเหยื่อ
• หามตอบรับขอความอีเมลที่รองขอขอมูลสวนตัว
บริษัทที่ถูกตองตามกฎหมายจะไมใชขอความอีเมลในการรองขอขอมูลสวน
ตัวของคุณ หากมีขอสงสัย ใหติดตอบริษัทนั้นๆ ทางโทรศัพท
หรือโดยการพิมพที่อยูเว็บไซตของบริษัทในเว็บบราวเซอรของคุณ
หามคลิกที่ลิงคในขอความเหลานั้น เนื่องจากลิงคจะนําคุณไปยังเว็บ
ไซตหลอกลวงที่ประสงครา ย
• อยูใหหางจากเว็บไซตลอ
 ลวงที่จองจะขโมยขอมูลสวนตัว
เมื่อเขาชมเว็บไซต ใหพิมพที่อยูเว็บ (URL)
โดยตรงในเว็บบราวเซอรแทนการคลิกที่ลิงคในอีเมลหรือขอความดวน
นักตมตุน
 มักจะปลอมแปลงลิงคเหลานี้เพือ
่ ทําใหดน
ู าเชื่อถือ
การเลือกซื้อ การทําธุรกรรมทางธนาคาร หรือกับเว็บไซตอน
ื่ ๆ
ที่จําเปนตองใชขอมูลที่มีความออนไหวจะตองมีตัวอักษร "S"
ตามหลัง "http" (เชน https://www.yourbank.com ไมใช
http://www.yourbank.com) ตัวอักษร "S" หมายถึงความปลอดภัย
(Secure) และควรมีแสดงอยูเมือ
่ คุณอยูในพื้นที่ที่ตองการใหคณ
ุ ลงชื่อ
เขาใชหรือมอบขอมูลที่มีความออนไหวอื่นๆ สัญลักษณอื่นๆ
อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน - 79
ที่แสดงวาคุณมีการเชื่อมตอที่ปลอดภัยคือไอคอนกุญแจขนาดเล็กทาง
ดานลางของเว็บบราวเซอร (โดยทั่วไปจะอยูมุมลางขวา)
• ใหความสนใจกับนโยบายความเปนสวนตัวบนเว็บไซตและซอฟท
แวรตางๆ ถือเปนสิ่งสําคัญในการทําความเขาใจวิธีที่องคกรตางๆ
อาจเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนตัวของคุณกอนที่คุณจะเขารวมใชงาน
• ปกปองที่อยูอีเมลของคุณ Spammer และ "Phishers"
ในบางครั้งจะสงขอความหลายลานขอความไปยังที่อยูอเี มลที่อาจมีหรือ
ไมมอ
ี ยูจริงโดยหวังวาจะเจอผูที่หลงเปนเหยื่อ การตอบกลับขอความเหลา
นี้หรือแมแตดาวนโหลดภาพทําใหแนใจไดวาคุณไดถูกรวมเขาในรายชื่อ
ของพวกเขาสําหรับการสงขอความในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต
และควรระมัดระวังเมือ
่ ทําการประกาศที่อยูอีเมลของคุณออนไลนในกลุมขาว
บล็อก หรือสังคมออนไลนตางๆ
สังคมออนไลนมักจะใหภาพลักษณที่ดูดีกวาความเปนจริงเสมอ
ดังเชนคําโบราณที่วา “ไมมข
ี องฟรีในโลก” ที่ยังคงเปนจริงแมในปจจุบัน
ซอฟทแวรที่คาดวานาจะให “ฟรี” เชน ภาพพักหนาจอหรือสไมลี่ (Smiley)
การลอหลอกใหลงทุนอยางลับๆ โดยอางวาสามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณ
ไดอยางมากมาย และการแขงขันที่คุณกลายเปนผูชนะไดโดยที่ไมไดเขารวม
เหลานี้คือการลอลวงจากบริษัทตางๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของคุณ
หากคุณไมไดจายเงินโดยตรงใหกับซอฟทแวรหรือบริการ ซอฟทแวรหรือ
บริการฟรีที่คุณรองขออาจมีซอฟแวรโฆษณา (“แอดแวร”) รวมอยูดวย
ซึ่งซอฟทแวรนี้จะติดตามพฤติกรรมของคุณและแสดงโฆษณาที่ไมพงึ ประสงค
คุณอาจตองเปดเผยขอมูลสวนตัวหรือซื้อบางอยางเพื่ออางสิทธิ์ในการมีโอกาส
เปนผูชนะการแขงขัน หากขอเสนอนั้นดูดีเกินกวาจะเชื่อถือ
ใหลองถามความคิดเห็นจากคนอื่นๆ อานเอกสารฉบับพิมพ
หรือดีที่สุดคือการเพิกเฉยเสีย
ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอยูเสมอ
ผลกระทบจากการโจรกรรมอัตลักษณและอาชญากรรมออนไลนสามารถลดลง
ไดอยางมากหากคุณสามารถตรวจจับไดทันทีหลังจากที่ขอมูลของคุณถูกขโม
ย หรือเมือ
่ มีการพยายามเขาใชขอมูลของคุณ หนึ่งในวิธีที่งายที่สุดใน
การตรวจสอบสิ่งผิดปกติคอ
ื การตรวจสอบรายการเดินบัญชีของธนาคาร
และบัตรเครดิตของคุณเปนประจําทุกเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารและบริการตางๆ ใชระบบที่ปองกันการฉอโกงที่จะยก
เลิกพฤติกรรมการซื้อที่ไมปกติ (เชน หากคุณอาศัยอยูในเท็กซัสและเกิด
การซื้อตูเย็นหลายเครือ
่ งๆ ในบูดาเปสต) เพื่อยืนยันการซื้อที่ไมปกติเหลานี้
ธนาคารหรือผูใหบริการอาจโทรศัพทหาคุณและถามเพื่อยืนยัน
อยาถือวาการสอบถามเชนนี้คือเรื่องธรรมดา
80 - อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยในระบบออนไลน
นี่อาจเปนการบงชี้วา มีอยางอยางที่ไมดีไดเกิดขึ้น
และคุณควรใหความสนใจอยางจริงจัง
ปกปองคอมพิวเตอรของคุณดวยเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ
Windows
Windows มอบแอพพลิเคชั่นรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย
Windows Updates
หากคุณเชื่อมตออินเตอรเน็ต Windows จะสามารถตรวจสอบอัพเดตที่สําคัญ
สําหรับคอมพิวเตอรของคุณและติดตั้งโดยอัตโนมัติ อัพเดตเหลานี้ประกอบ
ดวยแพทชการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมอัพเดตที่สามารถปรับปรุงการ
ใชงานคอมพิวเตอรของคุณและชวยปกปองคอมพิวเตอรของคุณจากไวรัสและ
การโจมตีใหมๆ
จะรูไ ดอยางไรวาคอมพิวเตอรของฉันมีความเสี่ยง?
เมื่อ Action Center รายงานการแจงเตือน หรือคอมพิวเตอรของคุณทํางาน
ไดอยางไมสม่ําเสมอ ขัดของโดยไมมส
ี าเหตุ หรือบางโปรแกรมทํางาน
ไมถูกตอง สิ่งเหลานี้บงบอกวาคอมพิวเตอรของคุณอาจติดมัลแวร
อยางไรก็ตาม ปญหาคอมพิวเตอรทั้งหมดไมไดมาจากไวรัส!
หากคุณสงสัยวาคอมพิวเตอรของคุณติดไวรัส
สิ่งแรกที่ควรทําคืออัพเดตในกรณีที่ยังไมไดอัพเดต
จากนั้นใหรน
ั ซอฟทแวรปองกันไวรัสและปองกันสปายแวร
การฉายภาพยนตรจากแผน Blu-ray หรือ DVD - 81
ก า ร ฉ า ย ภ า พ ย น ต ร จ า ก แ ผ น
B L U - R A Y ห รื อ D V D
หากมีการติดตัง้ ไดรฟว Blu-ray หรือ DVD บนคอมพิวเตอรของคุณ
คุณจะสามารถดูภาพยนตรบนคอมพิวเตอรของคุณหรือบนทีวีที่มีความละ
เอียดสูงผานพอรต HDMI
1. ใสแผนดิสกเขาไปในไดรฟว
2. หลังจากนั้นสักครู ระบบจะเริ่มฉายภาพยนตร
3. หากระบบไมมีการเริ่มฉายภาพยนตร ใหเปดโปรแกรมสําหรับเลนภาพยนตร
และเปดแผนดิสกจากเมนู ไฟล
สิ่งสําคัญ
เมื่อคุณใชเครื่องเลน DVD เปนครั้งแรก โปรแกรมจะขอใหคุณปอนการจํากัด
โซน (Region Code) DVD มีใหเลือกใช 6 โซน
การจํากัดโซน
1
2
3
4
5
6
ประเทศหรือโซน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกาใต, ญี่ปุน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต, ไตหวัน, เกาหลีใต
ละตินอเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด
สหภาพโซเวียต, แอฟริกา, อินเดีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมายเหตุ
วิธีเปลี่ยนการจํากัดโซน ใสภาพยนตร DVD ในโซนที่แตกตางกันในไดรฟ DVD
เมื่อไดรฟ DVD ของคุณไดรับการกําหนดรหัสภูมิภาคแลว ไดรฟจะเลนเฉพาะ DVD
ของภูมิภาคนั้นเทานั้น คุณสามารถตั้งคาการจํากัดโซนไดสูงสุดหาครั้ง
(รวมถึงครั้งแรก) หลังจากนั้นการจํากัดโซนสุดทายที่ถูกตั้งคาจะเปนคาที่ถูกใชถาวร
การเรียกคืนฮารดดิสกไมไดเปนการรีเซ็ทจํานวนครั้งในการตั้งคาการจํากัดโซน
v1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement