Acer | E1900HQ | Acer E1900HQ User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Magyar
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 12/2012
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in
the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Acer LCD Monitor User's Guide
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: ________________________________
Place of purchase: ________________________________
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
Magyar
A következ! jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a
meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéb!l fakadóan a képerny! vibrálhat az üzembe
helyezést követ!en. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be,
hogy meggy!z!djön, elt"nt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttért!l függ!en kissé egyenetlen lehet a képerny!
fényereje.
•
Az LCD-képerny! tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó
vagy állandóan világító képpontot.
•
Az LCD-monitor m"ködési jellemz!i miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg
órákig, annak utóképe a képerny!n maradhat, miután új képre vált. Ilyen
esetben a képerny! lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig
kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. #rizze meg ezt a dokumentumot,
kés!bb szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása el!tt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelz!t és a váz elejét, illetve oldalát puha kend!vel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történ!
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
Gy!z!djön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, miel!tt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Gy!z!djön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
kapcsolva, miel!tt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekb!l.
Hozzáférés
Gy!z!djön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhet! és a készüléket kezel! személyhez a lehet! legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hanger!t, míg tisztán, kényelmes hanger!n és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
iii
•
Magyar
•
•
•
A hanger! beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hanger!t.
Korlátozza a nagy hanger! melletti zenehallgatás idejét.
Ne növelje a hanger!t a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lév!k hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szell!zést szolgálják a termék megbízható m"ködése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedést!l. E nyílásokat nem szabad
elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a
terméket ágyra, hever!re, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad f"t!test fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelel! szell!zést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A bels! alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezg! felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a bels!
alkatrészeket.
Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikével működik:
Gyártó: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd: ADS-25FSG-12 12018GPCU(18W)
Gyártó: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd: ADS-25FSG-12 12018GPCN(18W)
Gyártó: Delta Electrics ,Inc.: ADP-18TB A(18W)
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
iv
A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellen!rizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellen!rizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó
csak megfelel!en földelt konnektorba illik. Gy!z!djön meg arról, hogy a fali
konnektor megfelel!en földelt, miel!tt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne
dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért
forduljon villanyszerel!höz.
•
Magyar
Figyelem! A földel! csatlakozó fontos biztonsági jellemz!. Nem
megfelel!en földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földel! érintkez! az olyan, nemkívánatos zavar
megfelel! kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lév!
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, gy!z!djön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szerepl!/CSA bizonyítvánnyal
rendelkez!, SPT-2 típusú, névleges áramer!sség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket es!nek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhet!en megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem m"ködik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezel!szerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezel!szervek elállítása
károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkör" területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkör" területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtölt! állomásokon, pl.
benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkör" területeket
gyakran, de nem mindig egyértelm"en megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó járm"vek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészít!i apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekekt!l.
v
A mágneses mez!re figyelmeztet! üzenet
Magyar
Bizonyos elektronikus eszközök, például merevlemezek, USB-készülékek, táblagépek,
laptopok, mobiltelefonok, órák, fülhallgatók, hangszórók, hitelkártyák, mágneses
személyazonosító kártyák, stb. érzékenyek a mágneses mez!re, azok véglegesen
károsodhatnak, vagy ideiglenesen használhatatlanná válhatnak, ha túl er!s mágneses
hatásnak vannak kitéve.
Nem javasolt az elektronikus eszközöket közvetlenül a monitor állványának mágneses
mez!jébe, vannak annak közelébe helyezni.
Tudnivaló az LCD kijelz! pixeleir!l
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
el!fordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelel!en világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
•
•
A képerny! alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
El!fordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmeger!ltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek
is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép el!tt dolgoznak. A hosszú
munkaid!, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelel!
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényez!k nagyban növelik a fizikai
sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelel! módon történ! használata kézt!csatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következ! tünetek jelenhetnek meg a kézben,
csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy ég!, bizserget! érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatér! vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következ! fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
vi
A kényelmes tartás
Magyar
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ül!magasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következ!ket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen el!re és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres id!közönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelel! szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükröz!dés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képerny!, a rendkívül kicsi bet"típus és az alacsony kontrasztú megjelenít!k mind
meger!ltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmeger!ltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihen!t azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra
összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Megjelenít!
•
Tartsa tisztán a megjelenít!t.
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a kijelz! fels! szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenít! közepére tekint.
Állítsa a képerny! fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükröz!dést a következ!kkel:
•
•
Úgy helyezze el a kijelz!t, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
•
•
•
Használjon asztali lámpát
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
Módosítsa a megjelenít! megtekintési szöget
Használjon monitorsz"r!t
Használjon fényellenz!t, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenít!t kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig er!s fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentet! és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres id!közönként és gyakran tartson rövid pihen!t.
•
•
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
Lehet!ség szerint gyakran menje ki a friss leveg!re.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
vii
Megjelenít!
•
Tartsa tisztán a megjelenít!t.
Magyar
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a kijelz! fels! szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenít! közepére tekint.
Állítsa a képerny! fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükröz!dést a következ!kkel:
•
•
Úgy helyezze el a kijelz!t, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
•
•
•
Használjon asztali lámpát
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
Módosítsa a megjelenít! megtekintési szöget
Használjon monitorsz"r!t
Használjon fényellenz!t, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenít!t kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig er!s fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentet! és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres id!közönként és gyakran tartson rövid pihen!t.
•
•
•
viii
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
Lehet!ség szerint gyakran menje ki a friss leveg!re.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
Acer Incorporated
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
E1900HQ
SKU Number:
E1900HQ xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
•
•
•
•
•
•
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2014.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Nov. 6, 2014
Date
Magyar
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Magyar
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Tudnivaló az LCD kijelz ! pixeleir ! l
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
A kényelmes tartás
Látása gondozása
Szemek
Megjelenít!
Jó munkagyakorlat kialakítása
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
v
v
vi
vi
vii
viii
viii
viii
viii
Declaration of Conformity
Kicsomagolás
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos mód
1
2
3
3
3
Display Data Channel (DDC)
Connector pin assignment
15-pin color display signal cable
Gyári id ! zítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelőszervek
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
A gyorsmenü használata
4
4
4
5
6
7
7
8
A TALP FELSZERELÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA
A TALP FELSZERELÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA
Az OSD menük használata
Kép m enü
9
9
9
10
10
OSD menü
Beállítás menü
Információ menü
Hibakeresés és -elhárítás
VGA mód
11
12
13
14
14
Magyar
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Jellemzők és előnyök
Magyar
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellen!rizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és !rizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jöv!ben szállítania kell a monitort.
LCD monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hálózati
adapter
D-sub kábel
1
Szerelés Állítsa egy vonalba az állványt és a talpat, majd a talpat taszítsa a
monitor felé, majd fordítsa el jobbra. Szorítsa meg a csavart jobbra.
Eltávolítás: A talp eltávolításához ismételje meg a lépéseket fordított
sorrendbe.
2
Magyar
A TALP FELSZERELÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA
Magyar
A TALP FELSZERELÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja
a monitor dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti
módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét. A
monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V ~ feszültség" területen egyaránt lehet!vé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a
másikat pedig egy megfelel! konnektorhoz.
Energiatakarékos mód
A monitort a vezérl!kártyáról érkez! jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító, bekapcsolt állapotot jelz! LED mutat.
Mód
LED lámpa
Be
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg
vezérl!jelet nem érzékel, illetve a billenty"zetet
vagy egeret nem m"ködtetik. A készenléti
állásból a visszakapcsolás körülbelül 3
másodpercig tart.
3
Az üzembe helyezés további leegyszer"sítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja
a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll,
amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen
képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelel! id!zítések. A
monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Connector pin assignment
1
6
11
15-pin color display signal cable
PIN No. Description
4
PIN No. Description
1
Red
9
+5 V
2
Green
10
Logic ground
3
Blue
11
Monitor ground
4
Monitor ground
12
DDC-serial data
5
DDC-return
13
H-sync
6
R-ground
14
V-sync
7
G-ground
15
DDC-serial clock
8
B-ground
5
10
15
Magyar
Display Data Channel (DDC)
Magyar
Gyári id!zítési táblázat
No.
Mode
Resolution
Refresh Rate
1
VGA
640×480
60
Hz
2
VGA
72
Hz
3
VGA
640×480
640×480
75
Hz
4
MAC
640×480
66.66
Hz
5
6
7
VESA
SVGA
SVGA
720×400
800×600
800×600
70
56
60
Hz
Hz
Hz
8
9
10
11
12
13
14
15
SVGA
SVGA
MAC
XGA
XGA
XGA
800×600
800×600
832×624
1024×768
1024×768
1024×768
VESA
WXGA
1280×720
1280×800
72
75
74.55
60
70
75
60
60
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
16
WXGA
1366×768
60
Hz
5
Üzembe helyezés
Lépések
1
Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a
Ellen!rizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b
Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
2
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelel!en földelt
konnektorhoz.
3
Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
El!ször a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
4
Ha a monitor ezek után sem m"ködik megfelel!en, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
DC-IN
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort
a talpánál fogva.
6
Magyar
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
5 4 3 2 1
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
Sz.
Elem
Leírás
1
Tápellátás gomb
/ kijelző
Ki/bekapcsolja a monitort. A kék szín bekapcsolt állapotot jelöl.
A narancs szín készenléti/energiatakarékos üzemmódot jelöl.
2
Bemenet / >gomb
Amikor a funkció menü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot,
hogy bemeneti jel forrást váltson (opció).
Amikor a főmenü jelenik meg, nyomja meg ezt a gombot, hogy
ahhoz az elemhez lépjen, amelyhez szeretne.
Menüelem beállításának megváltoztatása
3
Menü / <gomb
Amikor a funkció menü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot a
főmenü megjelenítéséhez.
Amikor a főmenü jelenik meg, nyomja meg ezt a gombot, hogy
ahhoz az elemhez lépjen, amelyhez szeretne.
Menüelem beállításának megváltoztatása
Amikor a funckió menü megjelenik, nyomja meg ezt a gombt két
másodpercig, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót és
a monitor automatikusan optimizálja a kijelző helyzetét,
fókuszt és órát.
Amikor a főmenü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot, hogy
az OSD menüben kiválasszon egy lehetőséget.
4
Auto / Enter gomb
5
Táp / Exit gomb
Amikor a funkció menü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot,
hogy megnyissa az Acer ecolor Management OSD menüt és
hozzáférjen a forgatókönyv módhoz.
Amikor a főmenü jelenik meg, nyomja meg ezt a gombot, hogy
ahhoz az elemhez lépjen, amelyhez szeretne.
Amikor a főmenü megjelenik, nyomja meg ezt a gombot, hogy a
kilépjen a jelenlegi OSD menüből.
7
AUT
nput
Nyomja meg a funkciógombot (Empowering gomb, Auto gomb vagy Menü gomb) a
gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások
gyors módosítását.
Ikon
AUTO
Input
8
Elem
Leírás
Empowering
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer
eColor Management menüt és elérje a jelenet módokat.
Auto.
Nyomja meg az Auto gombot az Automata beállítás funkció
aktiválásához, amire a monitor automatikusan optimalizálja a
kép helyzetét, fókuszát és időzítését. (csak VGA módban)
Menü
Nyomja meg a Menü gombot, hogy aktiválja az OSD menüt.
Bemenet
Nyomja meg az Bemenet gombot a monitorhoz csatlakoztatott
videó jelforrások közötti választáshoz. (Opcionális, csak a kettős
bemenettel vagy HDMI-bemenettel rendelkező típus)
Magyar
A gyorsmenü használata
Acer eColor Management
Magyar
Kezelési utasítás
1 Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD
menüt és elérje a jelenet módokat.
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
2 Nyomja meg a < / > gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
3 Nyomja meg az Auto gombot a kiválasztott elem megerősítéséhez és az Acer eColor
Management menü bezárásához.
Jellemzők és előnyök
Ikon
Mód típus
Leírás
Felhasználói mód Egyedileg megadott. A beállítások finomhangolhatók az adott
körülményeknek megfelelően.
ÖKO mód
A beállítások elvégzésével csökkentheti az
energiafogyasztást.
Normál mód
Alapbeállítások. A kijelző natív képességeit tükrözi
Grafikai mód
Kiemeli a színeket és finom részleteket. A képek és a
fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel jelennek
meg.
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel jeleníti meg.
Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények
között is.
9
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál.
A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az LCD-monitor a különböző beállítások elvégzéséhez képernyőmenüvel (OSD) rendelkezik.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható
a képminőség, az OSD menü időtúllépése és néhány egyéb, általános jellegű beállítás.
Kép m enü
A Kép menü segítségével állítható a képminőség.
Picture
Picture
Acer eColor Management
Color Temp
Blue Light
Auto config
On
Brightness
70
Contrast
50
H.Position
20
V.Position
50
Focus
70
Clock
50
BlueLight
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Kép kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Kép menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Kép menüben: Acer ecolor Management technológia,
Kék fény, Fényesség, Kontraszt, 6 tengelyes telítés, 6 tengelyes színárnyalat, sRGB mód,
Szuper élesség és Színhőmérséklet.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Kép menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd nyomja
meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
10
Magyar
Az OSD menük használata
OSD menü
Magyar
Az OSD menüben állítható be az OSD menü helye és időtúllépése.
OSD
OSD Timeout
10
1 Nyomja meg a Menü gombot , hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot az
OSD kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot az OSD menübe történő belépéshez.
3 Az Vízszintes pozíció/Függőleges pozíció módosításához nyomja meg a Menü gombot és
lépjen be az almenübe.
4 Nyomja meg az < / > gombot a pozíció állításához, majd nyomja meg az Automatikus
gombot a megerősítéshez.
11
Beállítás menü
Magyar
A Beállítás menü segítségével végezheti el az aktuális bemeneti jel általános beállításait, mint
például képarány, OSD nyelv stb.
Setting
Wide Mode
Full
DDC/CI
ON
ACM
OFF
Input
Language
VGA
English
Reset
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot a
Beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot a Beállítás menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Beállítás menüben: Széles mód, DDC/CI, OD, ACM,
Bemenet, Nyelv és Alaphelyzet.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Beállítás menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd
nyomja meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
12
Információ menü
Magyar
Az Információ menü megjeleníti az LCD-monitor alapvető adatait.
Information
1366x768
H:68KHz V:60Hz
VGA Input
S/N: MMT3FSS0015030DD00MM00
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Az LCD-monitor alapvető adatainak megtekintéséhez nyomja meg a < / > gombot az
Információ kiválasztásához.
13
Miel!tt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellen!rizze az alábbi hibaelhárító
listát, hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Megoldás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényer!t
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki van kapcsolva
Ellen!rizze az üzemkapcsolót.
Ellen!rizze, hogy megfelel!en történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
Ellen!rizze, hogy megfelel!en
csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor
hátuljához.
Ellen!rizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Labilis kép
Rendellenes kép
Ellen!rizze, hogy a grafikus kártya és a
monitor m"szaki adatai egyeznek-e,
aminek a hiánya okozhatja a bemeneti
jelfrekvencia hibás illesztését.
Nincs kép, a kép
nincs középen, túl
kicsi vagy túl
nagy a
képerny!n.
Az OSD segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, id!zítés, V.
helyzet és F. helyzet értékeit.
Ellen!rizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon
másik felbontást vagy függ!leges
képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követ!en, miel!tt kicserélné
vagy kihúzná a jelkábelt, illetve
kikapcsolná a monitort.
14
Magyar
Hibakeresés és -elhárítás
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising