Acer | ER320HQ | Acer ER320HQ Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása: Győződjön meg arról, hogy az Ön monitorjának elektromos tápellátása megfelel az
Ön tartózkodási helyén rendelkezésre álló tápfeszültségnek.
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
2. Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan
megrongálódhat.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4. Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
5. Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó
károsodást okozhat az LCD-monitorban.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
A csomagolás tartalma
LCD-monitor
Hálózati
adapter
Tápkábel
Audió kábel
(opcionális)
VGA-kábel
(opcionális)
DVI kábel
(opcionális)
HDMI-kábel
(opcionális)
Gyors üzembe
helyezési útmutató
A talp felszerelése
1.
2.
3.
Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze a monitor alján lévő kioldó gombot a talp megfelelő nyílásába. Kattanás jelzi, hogy a monitor szorosan illeszkedik a talphoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. 2-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is le van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a VGA videokábelt a számítógéphez.
2-2 DVI kábel (opcionális, csak kettős-bemenetű modellek
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is ki van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DVI kábelt a számítógéphez.
2-3 HDMI kábel (opcionális, csak HDMI-bemenetű modellek
esetében)
a. Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép is ki van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
3. Csatlakoztassa a hangkábelt. (csak audio bemenettel rendelkező
modelleknél) (opcionális)
4. Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, a másik végét
pedig egy megfelelően földelt, váltóáramú hálózati aljzatba.
5. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját
egy közeli konnektorba.
HDMI
DVI-D IN
VGA IN AUDIO IN
HDMI
HDMI
AUDIO
AUDIO IN
VGA
DVI-IN
HDMI
Külső kezelőszervek
7
Sz. Ikon
1, 2
3, 4
/
6
5
4
3
2 1
Elem
Üzemkapcsoló
gomb / Bekapcsolt
állapotot jelző fény
Mínusz / Plusz
5
OSD funkciók
6
Automatikus
beállítás / Kilépés
gomb
7
Empowering gomb
Leírás
Be- és kikapcsolja a monitort.
A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az energiatakarékos/
készenléti üzemmódot jelzi.
Ha az OSD aktív, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot az OSD
lehetőségei közötti váltáshoz.
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy belépjen
az OSD menütételei közé.
Ha az OSD aktív, nyomja meg az Auto gombot, hogy kilépjen az OSD
képernyőből. Amint bezárta az OSD-t, nyomja meg az Auto gombot, amire a
monitor automatikusan optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor
Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket
azFCCSzabályzat15.fejezeteszerint.Ehatárértékekúgyvannaktervezve,hogylakásbantörténőtelepítésesetén
megfelelővédelmetnyújtsanakakárosinterferenciaellen.Ezaberendezésrádiófrekvenciásenergiáthozlétre,hasznosít
éssugározhat,éshanemajelenutasításbanelőírtmódontörténikatelepítése,károsinterferenciátokozhatarádióhullámú
kommunikációban.Azonbanelőfordulhat,hogyinterferencialépfeladotttelepítéseseténis.Haaberendezéskáros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a
felhasználókötelessége,hogymegkíséreljeazinterferenciakiküszöbölésétazalábbilehetőségekközülegyvagytöbb
alkalmazásával:
• Irányítsamásfelévagyhelyezzeátavevőantennát.
• Növeljeatávolságotazeszközésavevőkészülékközött.
• Azeszköztmásáramkörhözkapcsolódófalidugaszolóaljzatbacsatlakoztassa,mintamelyhezavevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjensegítségetkereskedőjétőlvagygyakorlottrádió/televíziószakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
AzAcerInc.ezútonkijelenti,hogyezazLCD-monitormegfelela2014/30/EUEMCzavartűrésiirányelv,a2014/35/EU
kisfeszültségűirányelvésa2011/65/EURoHSirányelvalapvetőkövetelményeinekésegyébvonatkozórendelkezéseinek,
valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer
létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket
működtesse.
Üzemi feltételek
AzeszközmegfelelazFCC-előírások15.fejezetébenmeghatározotthatárértékeknek.Aműködtetésnekazalábbikét
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatosműködéstokozózavarokatis.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban
lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és
elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált
elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a
természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon
hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal
az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Download PDF

advertising