Acer | CB290C | Acer CB290C User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2014 Acer Incorporated.
All Rights Reserved.
Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 06/20 14
Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation
to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new
editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes
no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents
hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in
the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label
affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial
number, model number and purchase information.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise,
without the prior written permission of Acer Incorporated.
Acer LCD Monitor User's Guide
Model number: __________________________________
Serial number: ___________________________________
Date of purchase: ________________________________
Place of purchase: ________________________________
Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies'
product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to
their respective companies.
iii
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
A következĘ jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a
meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegébĘl fakadóan a képernyĘ vibrálhat az üzembe
helyezést követĘen. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be,
hogy meggyĘzĘdjön, eltĦnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértĘl függĘen kissé egyenetlen lehet a képernyĘ
•
Az LCD-képernyĘ tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
fényereje.
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó
vagy állandóan világító képpontot.
•
Az LCD-monitor mĦködési jellemzĘi miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg
órákig, annak utóképe a képernyĘn maradhat, miután új képre vált. Ilyen
esetben a képernyĘ lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig
kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. ėrizze meg ezt a dokumentumot,
késĘbb szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása elĘtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzĘt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendĘvel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történĘ
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
GyĘzĘdjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielĘtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
GyĘzĘdjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
kapcsolva, mielĘtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekbĘl.
iv
Hozzáférés
GyĘzĘdjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhetĘ és a készüléket kezelĘ személyhez a lehetĘ legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerĘt, míg tisztán, kényelmes hangerĘn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerĘ beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerĘt.
•
Korlátozza a nagy hangerĘ melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerĘt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévĘk hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellĘzést szolgálják a termék megbízható mĦködése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstĘl. E nyílásokat nem szabad
elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a
terméket ágyra, heverĘre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fĦtĘtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelĘ szellĘzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belsĘ alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgĘ felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belsĘ
alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenĘrizze, hogy a
v
•
•
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenĘrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó
csak megfelelĘen földelt konnektorba illik. GyĘzĘdjön meg arról, hogy a fali
konnektor megfelelĘen földelt, mielĘtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne
dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért
forduljon villanyszerelĘhöz.
Figyelem! A földelĘ csatlakozó fontos biztonsági jellemzĘ. Nem
megfelelĘen földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelĘ érintkezĘ az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelĘ kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévĘ
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, gyĘzĘdjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplĘ/CSA bizonyítvánnyal
rendelkezĘ, SPT-2 típusú, névleges áramerĘsség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
•
•
•
•
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esĘnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetĘen megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem mĦködik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
vi
Megjegyzés: Csak azokat a kezelĘszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelĘszervek elállítása
károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörĦ területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörĦ területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltĘ állomásokon, pl.
benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörĦ területeket
gyakran, de nem mindig egyértelmĦen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó jármĦvek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítĘi apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektĘl.
vii
Tudnivaló az LCD kijelzĘ pixeleirĘl
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
elĘfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelĘen világosodnak ki,
vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt
képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
•
•
A képernyĘ alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
ElĘfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerĘltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek
is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép elĘtt dolgoznak. A hosszú
munkaidĘ, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelĘ
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezĘk nagyban növelik a fizikai
sérülés kockázatát.
viii
A számítógép nem megfelelĘ módon történĘ használata kéztĘcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következĘ tünetek jelenhetnek meg a kézben,
csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
•
•
•
•
zsibbadtság vagy égĘ, bizsergetĘ érzés
fájdalom vagy érzékenység
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
merevség, kötöttség
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérĘ vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következĘ fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülĘmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következĘket:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
ne görnyedjen elĘre és/vagy hajoljon hátra
rendszeres idĘközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelĘ szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükrözĘdés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képernyĘ, a rendkívül kicsi betĦtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítĘk mind
megerĘltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerĘltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
•
Adjon szemének pihenĘt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra
összpontosít.
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
ix
MegjelenítĘ
•
Tartsa tisztán a megjelenítĘt.
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a kijelzĘ felsĘ szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítĘ közepére tekint.
Állítsa a képernyĘ fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükrözĘdést a következĘkkel:
•
•
Úgy helyezze el a kijelzĘt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
•
•
•
Használjon asztali lámpát
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
Módosítsa a megjelenítĘ megtekintési szöget
Használjon monitorszĦrĘt
Használjon fényellenzĘt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenítĘt kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig erĘs fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentetĘ és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres idĘközönként és gyakran tartson rövid pihenĘt.
•
•
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
LehetĘség szerint gyakran menje ki a friss levegĘre.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
CB290C
Model Number:
CB290C xxxxxx;
SKU Number:
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
•
•
•
•
•
•
EN55022:2010 Class B;; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2014.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Jun. 16 , 2014
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
SKU Number:
CB290C
CB290C xxxxxx ;
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
1
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Tudnivaló az LCD kijelzĘ pixeleirĘl
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Kicsomagolás
A talp felszerelése/leszerelése
A képernyĘ helyzetének beállítása
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos mód
Display Data Channel (DDC)
Connector pin assignment
Gyári idĘzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelĘszervek
Beállítások végzése
Acer eColor Management
Felhasználói
Hibakeresés és -elhárítás
HDMI mód
DVI'3 mód
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vii
vii
xi
1
2
3
5
5
5
6
8
9
10
11
12
13
15
15
16
1
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenĘrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és Ęrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövĘben szállítania kell a monitort.
LCD monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
HDMI kábel
(Opcionális)
DVI kábel
(Opcionális)
Audió kábel
(Opcionális)
D3 kábel
(Opcionális)
Hálózati tápkábel
Magyar
Kicsomagolás
2
Magyar
A talp felszerelése/leszerelése
-------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort
helyezze finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil
felületre. A képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti
meg.
Eltávolítás: A talp eltávolításához ismételje meg a lépéseket fordított
sorrendbe.
A képernyĘ helyzetének beállítása
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dĘlésszögét
úgy, hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor
szélét.
A monitor 35 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthetĘ
35°
5°
5
•
ElĘször gyĘzĘdjön meg arról, hogy a területhez megfelelĘ típusú hálózati
tápkábelt használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V ~ feszültségĦ területen egyaránt lehetĘvé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a
másikat pedig egy megfelelĘ konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szereplĘ, SVT típusú vezetékbĘl és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerĘssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékbĘl és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerĘssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Energiatakarékos mód
A monitort a vezérlĘkártyáról érkezĘ jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító, bekapcsolt állapotot jelzĘ LED mutat.
Mód
LED lámpa
Be
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlĘjelet nem érzékel, illetve a
billentyĦzetet vagy egeret nem mĦködtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás
körülbelül 3 másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerĦsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja
a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll,
amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen
képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelĘ idĘzítések. A
monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Magyar
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Magyar
6
Connector pin assignment
1
5
10
6
11
15
15-pin color display signal cable
PIN No. Description
PIN No. Description
1
Red
9
+5 V
2
Green
10
Logic ground
3
Blue
11
Monitor ground
4
Monitor ground
12
DDC-serial data
5
DDC-return
13
H-sync
6
R-ground
14
V-sync
7
G-ground
15
DDC-serial clock
8
B-ground
7
Magyar
24-pin color display signal cable*
PIN No.
1
Description
PIN No.
Description
TMDS data 2-
13
NC
2
TMDS data 2+
14
+5 V power
3
TMDS data 2/4 shield
15
GND (return for +5 V hsync.vsync)
4
NC
16
Hot-plug detection
5
NC
17
TMDS data 0-
6
DDC clock
18
TMDS data 0+
7
DDC data
19
TMDS data 0/5 shield
8
NC
20
NC
9
TMDS data 1-
21
NC
10
TMDS data 1+
22
TMDS clock shield
11
TMDS data 1/3 shield
23
TMDS clock+
12
NC
24
DDC TMDS clock-
20-pin color display signal cable*
PIN No.
Description
PIN No.
Description
1
Lane0(p)
11
GND
2
GND
12
Lane3(n)
3
Lane0(n)
13
Config1
4
Lane1(p)
14
Config2
5
GND
15
AUX_CH (n)
6
Lane1(n)
16
GND
7
Lane2(p)
17
AUX_CH (p)
8
GND
18
Hot Plug Detect
9
Lane3(n)
19
DP Power_Return
10
Lane3(p)
20
DP Power
* only for certain models
Magyar
8
Gyári idĘzítési táblázat
Mód
˄
˅
ˆ
ˇ
ˈ
ˉ
ˊ
ˋ
ˌ
˄˃
˄˄
˄˅
VGA
˄ˆ
˄ˇ
˄ˈ
˄ˉ
˄ˊ
Felbontás
640x480
60
Hz
VGA
640x480
75
Hz
VESA
720x400
70
Hz
SVGA
800x600
60
Hz
SVGA
800x600
75
Hz
XGA
1024x768
60
Hz
XGA
1024x768
75
Hz
VESA
1152x864
75
Hz
VESA
1280x720
60
Hz
WXGA
1360x768
60
Hz
SXGA
1280x1024
60
Hz
SXGA
1280x1024
75
Hz
UXGA
1600x1200
60
Hz, RB
WSXGA+
1680x1050
60
Hz
UXGA
1920x1080
60
Hz
WUXGA
1900x1200
60
Hz, RB
WFHD
2560x1080
60
Hz, RB
9
Üzembe helyezés
Lépések
1
Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a
EllenĘrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b
HDMI kábel (Csak HDMI bemenetĦ modelleknél)
EllenĘrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
Csatlakoztassa a digitális kábelt (kizárólag kettĘs bemenettel rendelkezĘ
típusnál).
(1) EllenĘrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
(2) Csatlakoztassa a 24 érintkezĘs DVI kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
Csatlakoztassa a digitális kábelt (kizárólag DP rendelkezĘ típusnál).
c
d
2
3
4
5
(1)
EllenĘrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
(2)
Csatlakoztassa a 2 érintkezĘs D3 kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelĘen földelt
konnektorhoz.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti
aljzatát (AUDIO IN) és a számítógép vonalszintĦ kimeneti
csatlakozóját a hangkábellel.
Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
ElĘször a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
Ha a monitor ezek után sem mĦködik megfelelĘen, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
2
Magyar
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
KEZELŐSZERVEK
Üzemkapcsoló/Bekapcsolt állapotot jelző LED:
A tápfeszültség BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
A BEKAPCSOLT tápfeszültséget jelzi, ha világít.
A gyorsmenü használata
Nyomja meg a funkciógombot a gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé
teszi a leggyakrabban használt beállítások gyors módosítását.
empowering:
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet mód
kiválasztásához.
AUTO Automatikus beállítás / Kilépés gomb:
Nyomja meg ezt a gombot az Automatikus beállítás funkció aktiválásához. Az
Automatikus beállítás funkció elvégzi a V. Helyzet, F. helyzet, Időzítés és Fókusz
beállítását.
MENÜ Az OSD funkciói
Nyomja meg a gombot az OSD menü aktiválásához.
INPUT Input gomb
Használja az Input” (Bemenet) billentyűt a monitorhoz csatlakoztatott,
három videó jelforrás közötti választáshoz.
(a) HDMI bemenet (b) DVI-D bemenet (c) DP bemenet
Ahogy végiglépked a bemenetek között, a következ üzeneteket fogja látni a képerny
jobb fels részén, amelyek a jelenleg kiválasztott bemeneti jelforrást jelzik. Az
üzenet megjelenéséig 1-2 másodperc is eltelhet.
HDMI vagy DVI-D vagy DP
Ha a DVI-D bemenetet választják ki és mind a DVI-D
kábel le van választva, az alábbi lebeg párbeszédpanel fog megjelenni: „No Cable
Connect” (Nem csatlakozik a kábel) vagy No Signal” (Nincs jel)
„
HU-13
Az Acer eColor Management OSD menüje
Kezelési utasítások
Acer eColor Management
1. lépés: Az „
gombbal” nyissa meg az Acer eColor Management OSD
menüjét, illetve jelenítse meg a működési módokat
2. lépés: A „ “ vagy a „ ” gombbal válassza ki a kívánt módot
3. lépés: Az „
” erősítse meg a módválasztást, majd lépjen
ki az Acer eColor Management programból.
Fömenü
ikon
A lmenü
tétel
Leírás
N/A
Felhasználói
Felhasználó által megadott. A beállítások
te stre s za b á sá va l b á rme ly h e ly z e th e z
hozzáigazítható a müködés
N/A
Takarékos
üzemmód
Az á ramfogyasztás érdekében beállítja
a paramétereket.
N/A
Normál
Alapbeállítások. A kijelzö natív képességeit tükrözi
N/A
Grafika
Kiemeli a színeket és a finom részleteket. A
képek és a fényképek élénkebb színekkel,
élesebb részleteekkel jelennek meg
N/A
Film
A je le n e te k tisz tbb ré szle tk k e l látható k .
Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási
körülmények között is
A lmenü
HU-14
Az OSD menüben elérheto beállítások módosítása
--------------------------------------------------------------------
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként
szolgál. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az OSD menüvel módosíthatók az LCD monitor beállításai.
Nyomja meg a Menü gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD
menüből módosítható a képminőség, az OSD menü megjelenítési helye és
néhány egyéb, általános jellegű beállítás. A speciális beállításokkal
kapcsolatban lásd a következő oldalt:
A képminőség módosítása
1 A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 A / gombbal jelölje ki az OSD menü
ikonját. Ezt követően
lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3 A skálák által jelzett értékeken a / gombbal változtathat.
4 A Kép menüben a fényerő, a kontraszt, a színhőmérséklet és az
automatikus konfiguráció módosítható, illetve a képpel kapcsolatos
további értékek is elérhetők.
5. 6 tengelyes telítettség: Állítsa be a vörös, zöld, kék, sárga, magenta és cián
6 tengelyét Színárnyalat: Állítsa be a vörös, zöld, kék, sárga, magenta és ciá
n színek színárnyalatát.
HU-15
Az OSD menü helyének módosítása
1 A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 A nyílgombokkal jelölje ki az OSD menü
lépjen a módosítani kívánt beállításra.
HU-16
ikonját. Ezt követően
A beállítás módosítása
1 A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 A
/
gombbal jelölje ki az OSD menü
ikonját. Ezt követően
lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3 A Beállítások menüben a képernyőn megjelenő menü nyelve és egyéb
fontos beállítások érhetők el. HU-17
Termékinformációk
Information
2560 x 0 0
H:65KHz V:60Hz
DVI Input
S/N:ETL5309 1326350380B3742
1 A Menü gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 A
/
gombbal jelölje ki az OSD menü
ikonját. Ezt követően
megjelennek az LCD monitorral és az aktuális bemenettel kapcsolatos
alapvető információk.
HU-18
15
MielĘtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenĘrizze az alábbi hibaelhárító
listát, hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
DVI/HDMI/DP mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Megoldás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerĘt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki van
kapcsolva
EllenĘrizze az üzemkapcsolót.
EllenĘrizze, hogy megfelelĘen történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
EllenĘrizze, hogy megfelelĘen
csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor
hátuljához.
EllenĘrizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Magyar
Hibakeresés és -elhárítás
Download PDF

advertising