Acer | BE270K | Acer BE270K User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Magyar
Szerzői jog © 2017. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 4/2017
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül,
hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások
ennek a kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és
kiadványaiban jelennek meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a
kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy
egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát
nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább
biztosított helyen. A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén
található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a
sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen
részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani
semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy
egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: ___________________________________
Sorozatszám: _________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________
Vásárlás helye: ________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek
termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok
tulajdonát képezik.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy
meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig,
annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő
lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az
Üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Magyar
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Magyar
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül
nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
A terméket ne használja víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
akkor súlyosan károsodhat.
•
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot
okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a
termékre vagy annak belsejébe.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor-szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
•
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító
kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott
összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
•
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel
nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
•
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket:leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy
hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza
az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
Magyar
•
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja
ki az eszközt üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek területén,
illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket gyakran, de nem
mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó fedélzete, vegyi átrakó vagy
tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt vagy butánt) használó járművek,
és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port
vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk
a környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és
állítsuk elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre
van szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Selejtezés esetén ne dobja szemétbe ezt az elektronikus eszközt. A
környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú
védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus
hulladékok (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE)
kezelésével kapcsolatos szabályokról a http://www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm címen talál információkat.
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Vegye figyelembe az energiagazdálkodással kapcsolatos alábbi tudnivalókat.
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 5 percnyi tétlenség után.
•
A monitor felébresztése Kikapcsolt állapotban, az egér mozgatása vagy a billentyűzet
egy tetszőleges billentyűjének megnyomása.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre
és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha
hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen
munkaszokások, stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb
tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem
múló kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és
munkabiztonsági részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete,
illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent
meghibásodást
Magyar
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése,
a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül
kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az
alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Megjelenítő
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
•
Használjon asztali lámpát
•
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
•
Használjon monitorszűrőt
•
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
BE270K
BE270K xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
-3Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Mar.31,2017
Date
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Magyar
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
BE270K
SKU Number:
BE270K xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible
Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Kicsomagolás1
A talp felszerelése (egyes típusok esetében) A képernyő helyzetének beállítása
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása Energiatakarékos
Display Data Channel (DDC)
Csatlakozó-érintkezők kiosztása
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
2
3
3
4
4
5
Gyári időzítési táblázat6
Telepítés7
Felhasználói kezelőszervek8
Panelkezelőszervek
A gyorsmenü használata
A Function (Funkció) oldal
8
9
10
Hibaelhárítás15
HDMI/DP mód (opcionális) 15
Tartalom
Biztonsági óvintézkedések
iii
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban iii
A monitor tisztítása
iii
Hozzáférés
iv
Biztonságos zenehallgatás
iv
Figyelmeztetések
iv
A hálózati feszültség használata
iv
A termék szervizelése
v
Robbanásveszélyes környezet
vi
További biztonsági információk
vi
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó
információk
vi
Utasítások az eszköz megfelelő leselejtezését illetően vi
Tudnivalók az LCD-monitor pixeleiről
vii
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
vii
A kényelmes tartás
vii
Látással kapcsolatos óvintézkedések
viii
Jó munkagyakorlat kialakítása
viii
Megfelelőségi nyilatkozat
ix
Szövetségi Távközlési Bizottság
Megfelelőségi nyilatkozat
x
Magyar
Biztonsággal és kényelemmel kapcsolatos
információkiii
Kicsomagolás
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
DP-kábel
(Opcionális)
BE270K
Mini DP-kábel
(Opcionális)
HDMI-kábel
(Opcionális)
USB-kábel
(Opcionális)
MHL-kábel
(Opcionális)
Hálózati (AC) tápkábel
Magyar
A termék kicsomagolása közben ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik sem
hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a jövőben szállítania kell a
monitort.
Magyar
A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK
BEÁLLÍTÁSA
Az optimális megtekintési helyzet beállításához a monitor magassága/dőlésszöge/
elforgatása/képelforgatása tetszés szerint módosítható.
•
Magasság-beállítás
Miután megnyomta a monitor tetejét, beállíthatja a magasságot.
1
2
115mm
•
Billentés
Az alábbi táblázatban látható egy példa a döntés tartományára.
Csak a legmagasabb pontnál lehet 20 fokos döntés az emelkedési szög esetében.
5o 20o
•
Elforgatás
A beépített állvánnyal a kívánt megtekintési szögbe forgathatja a monitort.
Magyar
45°
•
45°
Monitor képének elforgatása
Elforgatás előtt állítsa a kijelzőt felső helyzetbe, majd tolja vissza, amennyire lehetséges.
Forgassa az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba, amíg a monitor ±90-nál
megáll.
20°
115
90o
90o
Magyar
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat
pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a
sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve
a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
Leírás
száma
Érintkező
Leírás
száma
1
ML_Lane 0+
2
GND
3
ML_Lane 0-
4
ML_Lane 1+
5
GND
6
ML_Lane 1-
7
ML_Lane 2+
8
GND
9
ML_Lane 2-
10
ML_Lane 3+
11
GND
12
ML_Lane 3-
13
KONFIG1
14
CONFIG2
15
AUX CH+
16
GND
17
AUX CH-
18
Hot Plug
19
Visszatérő
20
DP_PWR
Magyar
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Magyar
20 érintkezős, színes Mini-DP-kábel*
Érintkező
Leírás
száma
Érintkező
Leírás
száma
1
ML_Lane 0+
2
GND
3
ML_Lane 0-
4
ML_Lane 1+
5
GND
6
ML_Lane 1-
7
ML_Lane 2+
8
GND
9
ML_Lane 2-
10
ML_Lane 3+
11
GND
12
ML_Lane 3-
13
KONFIG1
14
CONFIG2
15
AUX CH+
16
GND
17
AUX CH-
18
Hot Plug
19
Visszatérő
20
DP_PWR
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
Leírás
száma
Érintkező
Leírás
száma
1
TMDS Adat2+
2
TMDS Adat2 árnyékolás
3
TMDS Adat2-
4
TMDS Adat1+
5
TMDS Adat1 árnyékolás
6
TMDS Adat1-
7
TMDS Adat0+
8
TMDS Adat0 árnyékolás
9
TMDS Adat0-
10
TMDS Időzítés +
11
TMDS Időzítés árnyékolás
12
TMDS Időzítés -
13
CEC
14
Fenntartva (Nincs összeköttetés
az eszközön)
15
SCL
16
SDA
17
DDC/CEC földelés
18
+5 V táp
19
Hot Plug érzékelés
Gyári időzítési táblázat
VGA
MAC
VESA
SVGA
SVGA
XGA
XGA
VESA
SXGA
VESA
WXGA
WXGA+
WXGA+
UXGA
UXGA*
UXGA*
UHD
UHD
VESA MÓD
Felbontás
640x480
640x480
720x400
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1152x864
1280x1024
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
2560x1440
2560x1440
3840x2160
3840x2160
60Hz
66.66Hz
70Hz
56Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
30Hz
60Hz
Magyar
MÓD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Telepítés
Magyar
A monitort az alábbi lépések szerint telepítheti a gazdarendszerre:
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitoron lévő MiniDP-MiniDP és/vagy MHL (opcionális) és/vagy DP (opcionális) és/
vagy HDMI (opcionális) bemeneti csatlakozóhoz, illetve a számítógép grafikus kártyájának MiniDP-MiniDP és/vagy
MHL (opcionális) és/vagy DP (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) kimeneti csatlakozójához. Ezt követően állítsa
szorosra a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
Az USB-kábel csatlakoztatása (opcionális)
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a gyorstöltő porthoz.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt egy porthoz.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó-aljzathoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.
Megjegyzés: Az audiokimenet csak audiokimenettel rendelkező típusok esetén használható. Kérjük, tekintse meg a
felhasználói útmutatót a részletes utasításokért.
FreeSync (HDMI/DP):
Lehetővé teszi, hogy egy FreeSync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a képfrissítési sebességet a tartalom
jellemző képsebességétől függően az energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű
képfrissítéshez.
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
Külső kezelőszervek
1&2
3&4
</>
5
Menü
6
PIP
7
:
Főkapcsoló
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot
gomb
jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Mínusz / Plusz Ha az OSD aktív, nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot az
OSD-menülehetőségek közötti váltáshoz. Ha az OSD nem látható,
nyomja meg a Mínusz vagy Plusz gombot a hangerő állításához.
(Opcionális)
OSD funkciók Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy
belépjen az OSD menütételei közé.
Kép a képben A PIP gyorsgomb segítségével aktiválhatja a kép a képben
gyorsgomb
funkciót.
Empowering Nyomja meg ezt a gombot a jelenetmód kiválasztásához.
gomb
Magyar
A gyorsmenü használata
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék
tényleges műszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD (képernyő-) menüvel módosíthatók az LCD-monitor beállításai. Nyomja meg
a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD-menüből módosítható a
képminőség és az általános beállítások. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a
következő oldalt:
Főoldal
Nyomja meg a funkciógombot a gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé teszi a
leggyakrabban használt beállítások gyors módosítását.
Empowering:
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD-t
és elérje a jelenet módokat.
PIP („kép a képben” gyorsgomb)
A PIP gyorsgomb segítségével aktiválhatja a kép a képben funkciót.
MENU Az OSD funkciói
Nyomja meg a gombot az OSD menü aktiválásához.
INPUT Input gomb
Használja az „Input” (Bemenet) gombot a monitorhoz csatlakoztatott, három videó jelforrás
közötti választáshoz.
(a) HDMI(MHL2.1) bemenet
(b) HDMI2.0 bemenet
(c) Mini DP-bemenet
(d) DPbemenet
Ahogy végiglépked a bemenetek között, a következ üzeneteket fogja látni a képernyő
jobb felső részén, amelyek a jelenleg kiválasztott bemeneti jelforrást jelzik. Az üzenet
megjelenéséig 1-2 másodperc is eltelhet.
Ha a HDMI(MHL2.1), a HDMI2.0, a Mini DP- vagy a DP-bemenet van kiválasztva, de a
HDMI(MHL2.1), HDMI2.0, Mini DP- és DP-kábelek nincsenek csatlakoztatva, akkor egy
lebegő párbeszédpanel jelenik meg az alábbiakkal:
„No Cable Connect” (Nem csatlakozik a kábel) vagy „No Signal” (Nincs jel)
Acer eColor Management
Magyar
Kezelési utasítás
1. lépés: Nyomja meg a „ ” gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD-t
és elérje a jelenet módokat.
2. lépés: Nyomja meg a
vagy
gombot az üzemmód kiválasztásához
3. lépés: Nyomja meg az „AUTO” (Automatikus) gombot az üzemmód megerősítéséhez és
az eColor menüből való kilépéshez
Jellemzők és előnyök
Fömenü
ikon
Almenü
ikon
n.a.
Almenü tétel
Felhasználói mód
n.a.
ECO mód
n.a.
Normál mód
n.a.
Grafika mód
n.a.
Film mód
Leírás
Felhasználó által megadott. A beállítások
finomhangolhatók az adott körülményeknek
megfelelően.
A beállítások elvégzésével csökkentheti az
energiafogyasztást.
Alapbeállítás. A kijelző natív képességeit tükrözi
Kiemeli a színeket és a finom részleteket. A képek
és a fényképek élénkebb színekkel, élesebb
részletekkel jelennek meg.
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel jeleníti
meg. Nagyszerű vizuális élményt kínál, még
gyenge megvilágítású környezetben is.
Magyar
Beállítások végzése az OSD menüben
‑-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A termék
tényleges műszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD menüvel módosíthatók az LCD monitor beállításai. Nyomja meg a MENU gombot,
ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD-menüből módosítható a képminőség és az
általános beállítások. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a következő oldalt:
A képminőség módosítása
1. A MENU gombbal nyissa meg az OSD-menüt.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a
Picture (Kép) elemet az OSD menüben.
Ezt követően lépjen a módosítani kívánt képjellemzőre.
3. A /
gombok segítségével állítson a csúszkákon.
4. A Picture (Kép) menü segítségével állítható be a Brightness (Fényerő), a Contrast
(Kontraszt), a Colour Temp (Színhőmérséklet) és egyéb képjellemzők értéke.
Az OSD menü helyének módosítása
Magyar
1. A MENU gombbal nyissa meg az OSD-menüt.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a
lépjen a módosítani kívánt beállításra.
elemet az OSD menüben. Ezt követően
3. Az OSD-menü segítségével állítható be a képernyőmenü Language (nyelve) és az OSD
Timeout (OSD időtúllépése).
A beállítás módosítása
1. A MENU gombbal nyissa meg az OSD-menüt.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki a
Setting (Beállítás) elemet az OSD
menüben. Ezt követően lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3. A Setting (Beállítás) menü segítségével elvégezhetők a fontosabb beállítások.
Magyar
Termékinformációk
1. A MENU gombbal nyissa meg az OSD-menüt.
2. A ▲/▼ gombok segítségével válassza ki az
Information (Információ) elemet az
OSD-menüben. Ezt követően megjelennek az LCD monitorral és az aktuális bemenettel
kapcsolatos alapvető információk.
Hibaelhárítás
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
HDMI/DP mód (Opcionális)
Probléma
Nincs kép
LED állapota
Elhárítás
Kék
Az OSD-menü segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre vagy
alaphelyzetbe.
Nem világít
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Sárga
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
Download PDF

advertising