Acer | RG240Y | Acer RG240Y Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú tisztítószer használatából eredő kárért.
NehelyezzeelazLCD-monitortablakközelében.Netegyekiamonitorteső,nedvességvagynapfényhatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
NenyomjamegazLCD-képernyőt.Atúlzottnyomásakijelzőpanelmaradandómeghibásodásátokozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
AzLCD-monitortbeltérben,-20°Cés60°C(-4°és140°F)közötttárolja.Afentitartományonkívültörténőtárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnalhúzzakiamonitortápcsatlakozójátéslépjenkapcsolatbaegyszakképzettszerelővelazalábbiesetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• FolyadékömlöttazLCD-monitorra,vagykitettékazesőhatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
Győződjön meg róla, hogy olyan fali konzolt használ, amely legalább 7 cm távolságra van a faltól.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Gyors üzembe
helyezési útmutató
VGA-kábel
Hálózati
adapter
Hálózati (AC)
tápkábel
HDMI-kábel
(opcionális)
LCD Monotor RG0 series-RG240Y
USER GUIDE
A monitor felszerelése a talpra
1
2
3
4
Óvatosan vegye ki a monitort a csomagolásból.
Csak a képernyőt vegye ki a csomagból, és helyezze egy tiszta, stabil felületre, a kijelzővel lefelé.
Rögzítse a tartónyakkal ellátott monitortalpat az ezüst csavarok meghúzásával (a talp alján).
Csatlakoztassa az állványt a képernyőhöz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. 2-1
Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
2-2 HDMI-kábel csatlakoztatása (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusok esetén)
a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van
kapcsolva.
b.Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
3. Csatlakoztassa az audiokábelt. (Kizárólag Audió bemenettel rendelkező
típus) (Opcionális)
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
5. Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.
x2
Audió kábel
(opcionális)
Magyar
Olvassaelfigyelmesenazalábbiutasításokat.
1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása: Győződjön meg arról, hogy az Ön monitorjának elektromos tápellátása megfelel az Ön tar
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzenoldószertnemtartalmazótisztítóoldatotegykendőre,ésóvatosantöröljeleaképernyőfelületét.
Vezérlőpulton található kezelőszervek
Magyar
Sz.
Ikon
Elem
Leírás
1
Bekapcsoló gomb Be-és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot
jelzi. A sárga szín a készenléti állapot és az energiatakarékos
/ visszajelző
üzemmód jelzésére szolgál.
2
OSD-funkciók
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. Nyomja meg
ismét, ha a következő funkcióra szeretne navigálni a
Funkciómenüben.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, nyomja meg ezt a gombot
a kiválasztáshoz vagy a következő funkcióra történő
navigáláshoz.
3
Bemenet
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. Nyomja meg
ismét, ha a bevitelkiválasztási funkcióra szeretne navigálni.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztáshoz vagy az előző funkcióra történő navigáláshoz.
4
Volume
(Hangerő)
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. Nyomja meg
ismét, ha a hangerőbeállítási funkcióra szeretne navigálni.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, ezzel a gombbal megnyithatja
a kijelölt funkciót az OSD-ben.
5
Fényerő
a. Nyomja meg a Főoldal megjelenítéséhez. Nyomja meg
ismét, ha a fényerőbeállítási funkcióra szeretne navigálni.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, nyomja meg az előző menübe
való visszatéréshez vagy az aktuális menüből való kilépéshez.
6
Mód
a. Amikor a Főoldal aktív, nyomja meg a Játék üzemmód
vezérlőjének aktiválásához.
b. Amikor a Funkciómenü aktív, nyomja meg az aktuális
menüből való kilépéshez.
6
5
4
3
2
1
FreeSync:
képfrissítési sebességét a jellemző tartalomfrissítési sebességek alapján az energiahatékony, szinte teljesen
szakadozásmentes és alacsony késleltetésű kijelzőfrissítés érdekében.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket
azFCCSzabályzat15.fejezeteszerint.Ehatárértékekúgyvannaktervezve,hogylakásbantörténőtelepítésesetén
megfelelővédelmetnyújtsanakakárosinterferenciaellen.Ezaberendezésrádiófrekvenciásenergiáthozlétre,hasznosít
éssugározhat,éshanemajelenutasításbanelőírtmódontörténikatelepítése,károsinterferenciátokozhatarádióhullámú
kommunikációban.Azonbanelőfordulhat,hogyinterferencialépfeladotttelepítéseseténis.Haaberendezéskáros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a
felhasználókötelessége,hogymegkíséreljeazinterferenciakiküszöbölésétazalábbilehetőségekközülegyvagytöbb
alkalmazásával:
• Irányítsamásfelévagyhelyezzeátavevőantennát.
• Növeljeatávolságotazeszközésavevőkészülékközött.
• Azeszköztmásáramkörhözkapcsolódófalidugaszolóaljzatbacsatlakoztassa,mintamelyhezavevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjensegítségetkereskedőjétőlvagygyakorlottrádió/televíziószakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
AzAcerInc.ezútonkijelenti,hogyezazLCD-monitormegfelela2014/30/EU EMCzavartűrésiirányelv,a2014/35/EU
kisfeszültségűirányelvésa2011/65/EURoHSirányelvalapvetőkövetelményeinekésegyébvonatkozórendelkezéseinek,
valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer
létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknakvalómegfelelésérdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez
csatlakoztatni,amelyekaBosztályúeszközökreelőírthatárértékeknekmegfelelnek.Ahatárértékekneknemmegfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission(SzövetségiTávközlésiBizottság)általbiztosítottjogát,hogyeztaterméketműködtesse.
Üzemi feltételek
AzeszközmegfelelazFCC-előírások15.fejezetébenmeghatározotthatárértékeknek.Aműködtetésnekazalábbikét
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatosműködéstokozózavarokatis.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
EhelyettÖnrehárulafelelősség,hogyahulladékberendezéstahulladékelektromoséselektronikus
berendezésekártalmatlanításárakijelöltbegyűjtésipontonadjale.Ahulladékkáváltelektronikus
berendezéselkülönítettbegyűjtésévelésújrahasznosításávalsegítmegőrizniatermészetierőforrásokat
ésbiztosítja,hogyazegészségetésakörnyezetetvédőmódonhasznosítjákújra.Továbbitájékoztatásért
abegyűjtőketésatermékújrahasznosításátilletőenkérjük,lépjenkapcsolatbaahelyiönkormányzattal,
akommunálishulladékkezelővelvagyazzalazüzlettel,aholaterméketmegvásárolta.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort
a talpánál fogva.
Magyar
FCC felhívások
Download PDF

advertising