Acer | Q226HQL | Acer Q276HL User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Eredeti kiadás /201
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítĘ dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás idĘpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggĘ kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated elĘzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás idĘpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illetĘ társaságok tulajdonát képezik.
iii
Biztonsági és a kényelmes
használattal kapcsolatos információk
Biztonsági óvintézkedések
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. KésĘbbi tájékozódás
céljából Ęrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket
és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.
Fontos tudnivalók az LCD monitorokkal
kapcsolatban
Az alábbi jelenségek normálisak az LCD monitorok esetében, és nem utalnak
problémára.
•
A fénycsöves világítás jellegébĘl fakadóan a képernyĘ vibrálhat az üzembe
helyezést követĘen. Kapcsolja ki az üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be;
ezzel meggyĘzĘdhet arról, hogy eltĦnt-e a vibrálás.
•
Az asztalhoz használt háttértĘl függĘen kissé egyenetlen lehet a képernyĘ
fényereje.
•
Az LCD képernyĘ tényleges képpontjainak aránya 99,99% vagy annál nagyobb
érték. 0,01%-os vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy
állandóan világító képpontokat is tartalmazhat.
•
Az LCD képernyĘ jellegébĘl adódóan az elĘzĘ kép utóképe látható maradhat
képváltást követĘen, ha órákon keresztül ugyanazt a képet jelenítette meg.
Ilyen esetben a képernyĘ lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha órákig
kikapcsolva hagyják az üzemkapcsolót.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.
•
A monitor tisztítása elĘtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzĘt, illetve a burkolat elejét és oldalát puha kendĘvel törölje le.
iv
ElérhetĘség
GyĘzĘdjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen
hozzáférhetĘ, és a lehetĘ legközelebb van a készüléket mĦködtetĘ személyhez. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallásának védelme érdekében kövesse ezeket az utasításokat
‡
Fokozatosan növelje a hangerĘt, míg tisztán, kényelmes hangerĘn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
‡
A hangerĘ beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerĘt.
‡
Korlátozza a nagy hangerĘ melletti zenehallgatás idejét.
‡
Ne növelje a hangerĘt a háttérzaj elnyomása érdekében.
‡
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévĘk hangját.
Figyelmeztetések
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék
leeshet és súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a készülék megbízható mĦködéséhez szükséges
szellĘzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstĘl. A nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket
ágyra, heverĘre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket
soha nem szabad fĦtĘtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak
nincs biztosítva a megfelelĘ szellĘzése.
Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert
veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot
okozhat, ami tĦzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a
készülékre vagy a készülékbe.
A belsĘ összetevĘk sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében ne helyezze a készüléket rezgĘ felületre.
Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely olyan
környezetben, ahol rezgés éri; a rezgés hatására rövidzár alakulhat ki, illetve
megsérülhetnek a belsĘ részegységek.
Az adapter kizárólag ehhez a monitorhoz használható, ezért me használja más
célokra.
Az Ön eszköze az alábbi tápegységek egyikét használja:
Gyártó: Delta Electronics Inc., Modell: ADP-40PH BB (Q226HQL/Q236HL)
Gyártó: T PV Electronics( Fu jian) CO ., LTD , Modell: ADPC1940(Q226HQL/Q236HL)
Gyártó:
Modell:
(Q226HQL/Q236HL)
Gyártó: T PV Electronics ( Fu jian) CO., LTD , Modell : ADPC1965 (Q276HL)
.
Gyártó:
Modell ADS-65 LSI-19-1 19065G
(Q276HL)
v
Az elektromos energia használata
•
•
•
•
•
A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen
kapcsolatba a kereskedĘvel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenĘrizze, hogy a
hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenĘrizze,
hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített
áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok
készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a
mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ,
akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetĘségének 80
százalékát.
A készülék tápkábele háromerĦ, földelt dugóval van ellátva. A dugó csak földelt
elektromos aljzatba illeszkedik. A tápkábel csatlakoztatása elĘtt gyĘzĘdjön
meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelĘen földelve van. Földeletlen
dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon
villanyszerelĘhöz.
Figyelem! A földelĘ érintkezĘ a biztonságot szolgálja. MegfelelĘ
földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/
vagy sérüléshez vezethet.
Megjegyzés: A földelĘ érintkezĘ a közeli egyéb elektromos eszközök
által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is
jó védelmet biztosít.
•
Csak a készülékhez való, megfelelĘ típusú hálózati csatlakozókábelt
használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású
legyen: UL listán szereplĘ/CSA bizonyítvánnyal rendelkezĘ, SPT-2 típusú, 7 A
névleges áramerĘsségĦ, 125 V minimális feszültségĦ, VDE vagy hasonló
jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.
A készülék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Bízzon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
A következĘ esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a
szerviz szakképzett munkatársaihoz:
•
Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott
•
Folyadék ömlött a termékbe
vi
•
•
•
•
A terméket esĘnek vagy víznek tették ki
Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült
Ha a készülék mĦködésében olyan jelentĘs változás állt be, ami javítás
szükségességére utal
A készülék nem mĦködik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is
hosszan tartó munkát jelenthet a normál mĦködési körülmények
visszaállítása.
Robbanásveszélyes környezetek
Az esetlegesen robbanásveszélyes levegĘjĦ helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegĘjĦ helyek mindazok, ahol normál esetben a jármĦvek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezetĘ tüzet okozhatnak. Az
üzemanyagtöltĘ és a szervizállomások területén kapcsolja ki a készüléket. Az
üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a
robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára
vonatkozó elĘírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegĘjĦ területeket
általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. IdeértendĘk a hajók
fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt
(például propán-butánt) használó jármĦvek, illetve azok a helyek, ahol a levegĘ
vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport
tartalmaz.
További biztonsági információk
A készülék és tartozékai kisméretĦ alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket
távol a kisgyermekektĘl.
vii
Az informatikai készülékek újrahasznosításával
kapcsolatos információk
Az Acer elkötelezte magát a környezet védelme mellett, és a használt készülékek
újrahasznosítását és megfelelĘ kezelését az egyik legfontosabb tényezĘnek tekinti
azon törekvés megvalósításában, hogy a vállalat tevékenysége a lehetĘ legkisebb
környezetterheléssel járjon.
Az Acer rendkívül tudatosan kezeli üzleti tevékenységének környezeti hatásait, és
folyamatosan kutatja azokat az eljárásokat, amelyek révén csökkenthetĘk a
termékei miatti környezeti ártalmak.
Az újrahasznosításról további információt, illetve az újrahasznosításhoz segítséget a
következĘ webhelyen talál:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.
Az Acer egyéb termékeirĘl a www.acer-group.com webhelyen találhat részletes
információkat.
Hulladékkezelési útmutatás
Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétbe.
A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet lehetĘ
legnagyobb mértékĦ védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a
készülék újrafelhasználásáról. Az elektromos és elektronikus hulladékok
(Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével
kapcsolatos szabályokról a következĘ címen talál információkat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.
Tudnivalók az LCD kijelzĘ képpontjairól
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
elĘfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelĘen világosodnak ki,
illetve fekete vagy vörös pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.
viii
A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:
•
A kijelzĘ alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem
használja a készüléket.
•
A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok
és információk
A számítógép-használók hosszasabb munka után sokszor szem- és fejfájásra
panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép elĘtt dolgozó személyek fizikai
sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési idĘszakok, a
helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz
munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezĘk jelentĘs
mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.
A helytelen számítógép-használat kéztĘcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburokgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A
következĘ tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklókban, a karokban, a vállban, a
nyakban és a hátban:
•
•
•
•
•
zsibbadtság, égĘ vagy bizsergĘ érzés
sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
fájás, duzzanat, lüktetés
merevség, feszülés
hidegség, gyengeség
Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlĘdĘ vagy folyamatosan
jelentkezĘ kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata
miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi
és biztonsági részlegét.
Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.
A komfortzóna megkeresése
A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának
beállításával a lehetĘ legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg
saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következĘ tanácsokat:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
lehetĘleg ne dĘljön elĘre, és ne hajlítsa hátra magát
rendszeresen álljon fel és járkáljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a
nyomás alól
ix
A látás védelme
A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a
ragyogó fények, a helyiség túl erĘs megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyĘ, a
kisméretĦ betĦk használata és az alacsony kontrasztú kijelzĘk megterhelik a
szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.
Szem
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen
tartson szünetet.
•
Pislogjon gyakran, ezzel megelĘzi a szemének kiszáradását.
KijelzĘ
•
Tartsa tisztán a kijelzĘt.
•
•
•
A fejét tartsa a képernyĘ felsĘ élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a
tekintetét, amikor a képernyĘ kézepére néz.
A kijelzĘ fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a
grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
A ragyogást és a tükrözĘdéseket a következĘkkel csökkentheti:
•
•
•
•
•
•
•
•
az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyĘ szélét fordítsa
függönnyel, redĘnnyel vagy napellenzĘvel csökkentse a helyiség
megvilágítását
használjon irányított megvilágítást
módosítsa a kijelzĘ betekintési szögét
használjon ragyogáscsökkentĘ szĦrĘt
használjon képernyĘellenzĘt, például egy a kijelzĘ felsĘ szélével
párhuzamos kartonlapot
Kerülje a képernyĘ kényelmetlen betekintési szögĦ beállítását.
Huzamosabb ideig ne nézzen erĘs fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.
A megfelelĘ munkavégzési szokások kialakítása
A következĘ munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé
megerĘltetĘvé és termelékenyebbé teheti:
•
Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
•
•
•
Végezzen nyújtógyakorlatokat.
Gyakran szellĘztessen.
Tornásszon rendszeresen, tartsa karban az egészségét.
TARTALOMJEGYZÉK
Kicsomagolás.......................................................................................... 1
A talp felszerelése/leszerelése................................................................ 2
A képernyĘ helyzetének beállítása ......................................................... 2
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása ......................... 3
Biztonsági óvintézkedések...................................................................... 3
A monitor tisztítása.................................................................................. 3
Energiatakarékos ................................................................................... 4
DDC ........................................................................................................ 4
Csatlakozó érintkezĘkiosztása ............................................................... 5
Gyári idĘzítési táblázat ........................................................................... 7
Telepítés ................................................................................................ 8
Felhasználói kezelĘszervek ....................................................................
Hibakeresés ......................................................................................... 1
Kicsomagolás
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenĘrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és Ęrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövĘben szállítania kell a monitort.
• LCD Monitor
•
Váltóáramú (AC)
tápkábel
•
D-Sub kábel
(opcionális)
•
$XGLyNiEHOW
RSFLRQiOLV
• MHL kábel
(opcionális)
MHL
•
AC adapter
•
Gyors üzembe
helyezési útmutató
Q226HQL/Q236HL/Q276HL
HU-1
•
•
DVI kábel
(opcionális)
HDMI kábel
(opcionális)
A talp felszerelése/leszerelése
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyĘvel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyĘ összekarcolódását kendĘ leterítésével elĘzheti meg.
1:
2:
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját. GyĘzĘdjön meg arról, hogy a talp
megfelelĘen rögzült a monitor
tartókarjára.
A képernyĘ helyzetének beállítása
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dĘlésszögét úgy,
hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét.
Az alábbi nyíl jelzése szerint a monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé
dönthetĘ.
HU-2
Az adapter és az AC hálózati tápkábel csatlakoztatása
•
•
•
•
•
ElĘször gyĘzĘdjön meg arról, hogy a területhez megfelelĘ típusú hálózati
tápkábelt használ.
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V~ feszültségĦ területen egyaránt lehetĘvé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
Csatlakoztassa az AC tápkábel egyik végét az adapterhez, majd
csatlakoztassa a másik végét az AC hálózati aljzatba.
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplĘ, SVT típusú vezetékbĘl és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerĘssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):
Használjon H05VV-F típusú vezetékbĘl és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerĘssége 10 A, minimális feszültsége 250 V.A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Biztonsági óvintézkedések
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az
megsérüljön.
Ne tegye ki a monitort esĘnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
A monitor szellĘzĘnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig
megfelelĘen szellĘzĘ helyen helyezze el a monitort.
Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy
más fényforrás visszatükrözĘdhet az elejérĘl. Kissé szemmagasság alatt
helyezze el a monitort.
Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
Ne üsse vagy karcolja meg a képernyĘ felületét, mivel törékeny.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása elĘtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzĘt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendĘvel törölje le.
HU-3
Energiatakarékos
A monitort a vezérlĘkártyáról érkezĘ jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelzĘ LED mutat.
Állapot
LED fény
BE
Kék
Energiatakarékos
üzemmód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlĘjelet nem érzékel, illetve a
billentyĦzetet vagy egeret nem mĦködtetik. Az aktív KIKAPCSOLT módból a
visszakapcsolás BEKAPCSOLT állapotba körülbelül 3 másodpercig tart.
DDC
Az üzembe helyezés egyszerĦsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is
támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs
protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel,
milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelĘ
idĘzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
HU-4
Csatlakozó érintkezĘkiosztása
15 érintkezĘs jelkábel színes megjelenítĘhöz
ÉRINTKEZė
SZÁMA
LEÍRÁS
ÉRINTKEZė
SZÁMA
LEÍRÁS
1.
Vörös
9.
+5V
2.
Zöld
10.
Logikai földelés
3.
Kék
11.
Monitor Földelés
4.
Monitor Földelés
12.
DDC-soros adat
5.
DDC-vissza
13.
V-szinkr.
6.
R-Föld
14.
F-szinkr.
7.
G-Föld
15.
DDC-soros idĘzítés
8.
B-Föld
24 érintkezĘs jelkábel színes megjelenítĘhöz*
ÉRINTKEZė
Jelentés
ÉRINTKEZė
Jelentés
1.
TMDS Adat2-
13.
Nincs összeköttetés
2.
TMDS Adat2+
14.
+5V táp
3.
TMDS adat 2/4 Árnyékolás
15.
Logikai földelés
4.
Nincs összeköttetés
16.
Hot Plug érzékelés
5.
Nincs összeköttetés
17.
TMDS Adat0-
6.
DDC idĘzítés
18.
TMDS Adat0+
7.
DDC adat
19.
TMDS adat 0/5 Árnyékolás
8.
Nincs összeköttetés
20.
Nincs összeköttetés
9.
TMDS Adat1-
21.
Nincs összeköttetés
10.
TMDS Adat1+
22.
TMDS IdĘzítés árnyékolás
11.
TMDS adat 1/3 Árnyékolás
23.
TMDS IdĘzítés +
12.
Nincs összeköttetés
24.
DDC TMDS IdĘzítés -
HU-5
19 érintkezĘs jelkábel színes megjelenítĘhöz*
ÉRINTKEZė
Jelentés
ÉRINTKEZė
Jelentés
1.
TMDS Adat2+
10.
TMDS IdĘzítés +
2.
TMDS Adat2 árnyékolás
11.
TMDS IdĘzítés árnyékolás
3.
TMDS Adat2-
12.
TMDS IdĘzítés -
4.
TMDS Adat1+
13.
CEC
5.
TMDS Adat1 árnyékolás
14.
Fenntartva (Nincs
összeköttetés az eszközön)
6.
TMDS Adat1-
15.
SCL
7.
TMDS Adat0+
16.
SDA
8.
TMDS Adat0 árnyékolás
17.
DDC/CEC földelés
9.
TMDS Adat0-
18.
+5V táp
19.
Hot Plug érzékelés
* Csak egyes típusokon
19
7ŰV]áPD
)81.&,Ó
0+/
0+/
9%86
&%86
*1'
MHL
HU-6
Gyári idĘzítési táblázat
MHL
Ü]HPPóG
1
2
3
4
5
6
7
8
)HOERQWáV
640x480
720x480p
720x576p
800x600
1024x768
1280x720p
1280x720p
1920x1080p
HU-7
60
60
50
60
60
60
50
30
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1. 1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a. EllenĘrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a VGA videokábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábelt (csak a kettĘs bemenettel rendelkezĘ típus
esetében)
a. EllenĘrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezĘs DVI-kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
1-3 Csatlakoztassa a HDMI kábelt (csak HDMI bemenettel rendelkezĘ típus
esetében)
a. EllenĘrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
9DJ\FVDWODNR]WDVVDD]0+/NiEHOWFVDN0+/EHPHQHWWHOUHQGHONH]ĘPRGHOOHVHWpQ
RSFLRQiOLVDKRUGR]KDWyHV]N|]K|]
1-4 Csatlakoztassa az audió kábelt (opcionális)
2. Az adapter csatlakoztatása
a. Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b. Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik
végét egy megfelelĘen földelt AC hálózati aljzatba.
3. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
ElĘször a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
4. Ha a monitor ezek után sem mĦködik megfelelĘen, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
VGA
DC-IN
HDMI
DVI-D IN
VGA IN
AUDIO IN
2QO\IRU0+/,QSXW0RGHO
HU-8
0+/0RELO+'NDSFVRODWFVDN0+/EHPHQHWWHOUHQGHONH]őPRGHOOHNHVHWéQ
$0+/0RELOH+LJK'HILQLWLRQ/LQNYLGHRéVDXGLRMHOHWWRYáEEíWDNüOVőKRUGR]KDWóHV]Nö]öN
IHOé$FVDWODNR]óHJ\EHQDKRUGR]KDWóHV]Nö]WWöOWKHWLLV 9P$PHOOHWW
$]HV]Nö]öNFVDWODNR]WDWáVD
&VDWODNR]WDVVDD]0+/WDQúVíWáVVDOUHQGHONH]őNáEHOWDNLMHO]ő+'0,®0+/
®
FVDWODNR]óMáKR]éVDKRUGR]KDWóHV]Nö]+'0, NLPHQHWéKH]
(MHL)
HDMI
VGA IN
AUDIO IN
DC-IN
HDMI
MHL
0+/KDV]QáODWD
$]0+/WDQúVíWáVVDOUHQGHONH]őKRUGR]KDWóHV]Nö]öNDXWRPDWLNXVDQPHJMHOHQíWLNWDUWDOPXNDW
DPRQLWRURQIHOWéYHKRJ\DNLMHO]őéVDXGLRIRUPáWXPRWDKRUGR]KDWóHV]Nö]WáPRJDWMD
+DDKRUGR]KDWóHV]Nö]NéV]HQOéWLü]HPPóGEDQYDQDNNRUDPRQLWRUIHNHWHNéSHUQ\őWMHOHQíW
PHJYDJ\NéV]HQOéWLü]HPPóGUDYáOWDKRUGR]KDWóHV]Nö]NLPHQőMHOéQHNIüJJYéQ\éEHQ
$PRQLWRUéVDKRUGR]KDWóHV]Nö]PéUHWéQHNéVIHOERQWáVáQDNNüOöQEVéJHPLDWWDNLMHO]ő
NéSPLQőVéJHDKRUGR]KDWóHV]Nö]Kö]NéSHVWNHYéVEéOHV]éOHV(]WDKRUGR]KDWóHV]Nö]
NLPHQHWLIRUPáWXPYáOWáVDRNR]KDWMD
$PRQLWRUDKRUGR]KDWóHV]Nö]WőOFVDNWDUWDOPDWIRJDG$]QHPWXGMDYH]éUHOQLDKRUGR]KDWó
HV]Nö]W
HU-9
KEZELŐSZERVEK
h]HPNDSFVROy%HNDSFVROWiOODSRWRWMHO]ő/('
$WiSIHV]OWVpJ%(LOOHWYH.,.$3&62/È6È+2=
$%(.$3&62/7WiSIHV]OWVpJHWMHO]LKDYLOiJtW
$J\RUVPHQKDV]QiODWD
1\RPMDPHJDIXQNFLyJRPERWDJ\RUVPHQPHJQ\LWiViKR]$J\RUVPHQOHKHWőYp
WHV]LDOHJJ\DNUDEEDQKDV]QiOWEHiOOtWiVRNJ\RUVPyGRVtWiViW
HPSRZHULQJ
+DD]26'PHQNLYDQNDSFVROYDQ\RPMDPHJH]WDJRPERWDMHOHQHWPyG
NLYiODV]WiViKR]
$872$XWRPDWLNXVEHiOOtWiV.LOpSpVJRPE
1\RPMDPHJH]WDJRPERWD]$XWRPDWLNXVEHiOOtWiVIXQNFLyDNWLYiOiViKR]$]
$XWRPDWLNXVEHiOOtWiVIXQNFLyHOYpJ]LD9+HO\]HW)KHO\]HW,Gő]tWpVpV)yNXV]
EHiOOtWiViW
0(1h$]26'IXQNFLyL
1\RPMDPHJDJRPERWD]26'PHQDNWLYiOiViKR]
+DQJHUőQ|YHOpVHFV|NNHQWpVH
1\RPMDPHJDKDQJHUőEHiOOtWiViKR].L]iUyODJ$XGLyEHPHQHWWHOUHQGHONH]ő
WtSXVQiRSFLRQiOLV
,1387,QSXWJRPE
+DV]QiOMDD],QSXW´%HPHQHWELOOHQW\űWDPRQLWRUKR]FVDWODNR]WDWRWW
KiURPYLGHyMHOIRUUiVN|]|WWLYiODV]WiVKR]
D9*$EHPHQHWE'9,'EHPHQHWF+'0,EHPHQHW G+'0,0+/EHPHQHW
$KRJ\YpJLJOpSNHGDEHPHQHWHNN|]|WWDN|YHWNH]]HQHWHNHWIRJMDOiWQL DNpSHUQ\
MREEIHOVUpV]pQDPHO\HNDMHOHQOHJNLYiODV]WRWWEHPHQHWLMHOIRUUiVWMHO]LN$]
]HQHWPHJMHOHQpVpLJPiVRGSHUFLVHOWHOKHW
9*$YDJ\'9,'
+DD9*$YDJ\'9,'EHPHQHWHWYiODV]WMiNNLpVPLQGD9*$PLQGD'9,'
NiEHOOHYDQYiODV]WYDD]DOiEELOHEHJSiUEHV]pGSDQHOIRJPHJMHOHQQLÄ1R&DEOH
&RQQHFW´1HPFVDWODNR]LNDNiEHOYDJ\Ä1R6LJQDO´1LQFVMHO
HU-10
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
“ gombot, hogy megnyissa az Acer eColor
1. lépés: Nyomja meg az „
Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
2. lépés: A „W“ vagy a „X“ gombbal válassza ki a kívánt módot
3. lépés: Az „AUTO“ gombbal erĘsítse meg a módválasztást, illetve hajtsa végre
az Auto Adjust (automatikus beállítás) funkciót.
JellemzĘk és elĘnyök
FĘmenü
ikon
Almenü
ikon
Almenü
tétel
Leírás
N/A
Felhasznál Felhasználó által megadott. A beállítások
testreszabásával bármely helyzethez
ói mód
hozzáigazítható a mĦködés
N/A
Takarékos Az áramfogyasztás érdekében beállítja a
üzemmód paramétereket.
N/A
Normál
mód
Alapbeállítás. A kijelzĘ natív képességeit tükrözi
N/A
Grafika
mód
Kiemeli a színeket és a finom részleteket.
A képek és a fényképek élénkebb színekkel,
élesebb részletekkel jelennek meg.
N/A
Film mód
A jelenetet a lehetĘ legélesebb részletekkel
jeleníti meg. Részletes megjelenítés még rossz
megvilágítási körülmények között is.
HU-11
Beállítások végzése az OSD menüben
Megjegyzés: Az alábbi ismertetĘ csak általános útmutatásként szolgál. A
termék tényleges mĦszaki adatai eltérhetnek.
Az OSD menüvel módosíthatók az LCD monitor beállításai.
Nyomja meg a MENU gombot, ezzel megnyitja az OSD menüt. Az OSD menübĘl
módosítható a képminĘség, az OSD menü megjelenítési helye és néhány egyéb,
általános jellegĦ beállítás. A speciális beállításokkal kapcsolatban lásd a
következĘ oldalt:
A képminĘség módosítása
1 A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 Az W / X gombok segítségével jelölje ki a
Picture (Kép) elemet az OSD
menüben. Ezt követĘen lépjen a módosítani kívánt képjellemzĘre.
3 Használja at / ugombot a csúszkák mozgatásához.
4 A Picture (Kép) menüben a fényerĘ, a kontraszt, a színhĘmérséklet és az
automatikus konfiguráció módosítható, illetve a képpel kapcsolatos további
értékek is elérhetĘk.
HU-12
Az OSD menü helyének módosítása
1 A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 A nyílgombokkal jelölje ki az OSD menü
módosítani kívánt beállításra.
HU-13
ikonját. Ezt követĘen lépjen a
A beállítás módosítása
1 A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 Az W / X gombok segítségével jelölje ki a
Settings (Beállítás) elemet az
OSD menüben. Ezt követĘen lépjen a módosítani kívánt beállításra.
3 A Beállítások menüben a képernyĘn megjelenĘ menü nyelve és egyéb fontos
beállítások érhetĘk el.
HU-14
Termékinformáció
Information
1920 x 1080
H:65KHz V:60Hz
VGA Input
S/N:ETL5309 1326350380B3742
1 A MENU gombbal nyissa meg az OSD menüt.
2 Az W / X gombok segítségével jelölje ki a
Information (Információ) elemet
az OSD menüben. Ezt követĘen megjelennek az LCD monitorral és az aktuális
bemenettel kapcsolatos alapvetĘ információk.
HU-15
Hibakeresés
MielĘtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenĘrizze az alábbi
hibaelhárítási listát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.
(VGA üzemmód)
Sárga
HU-16
(DVI/HDMI0+/ Mode)
H iba jelen sé g
A ktuá lis állapo t Meg old ás
1LQFVN´S
/('
%(.$3&62/9$
‡
$]26'VHJ°WV´J´YHO»OO°WVDDI´Q\HU§W´VD
NRQWUDV]WRW PD[LP»OLV ´UW´NUH YDJ\
DODSKHO\]HWEH
/('
.,.$3&62/9$
‡
(OOHQ§UL]]HD]¢]HPNDSFVROªW
‡
(OOHQ§UL]]H KRJ\ PHJIHOHO§HQ W§UW´QWHD
K»Oª]DWLW»SN»EHOFVDWODNR]WDW»VDD
PRQLWRUKR]
‡
(OOHQ§UL]]HKRJ\PHJIHOHO§HQFVDWODNR]LNH
DYLGHªMHON»EHODPRQLWRUK»WXOM»KR]
‡
(OOHQ§UL]]HKRJ\%(YDQHNDSFVROYDD
V]»P°WªJ´S
‡
(OOHQ§UL]]HKRJ\FVDWODNR]LNHD
KDQJN»EHODV]»P°WªJ´SKH]
‡
*\§]§GM§QPHJDUUªOKRJ\
DJD]GDJ´SKDQJHUHMHPLQLP»OLVUD
YDQEH»OO°WYDPDMGSUªE»OMDPHJIRNR]QL
DKDQJHU§W
A LED
Sárga
5HQGHOOHQHVKDQJ 1LQFVKDQJ
NL]»UªODJ
YDJ\W¤OKDON
$XGLªEH
PHQHWWHO
UHQGHONH]§
W°SXVQ»O
RSFLRQ»OLV
HU-17
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own respons
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
Q226HQL;Q236HL;Q276HL
Q226HQL xxxxxx; Q236HL xxxxxx; Q276HL xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
x
x
x
x
x
EN55022:2006/A1:2007 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
6HS273
'DWH
$FHU$PHULFD&RUSRUDWLRQ
:HVW6DQ&DUORV6W6XLWH6DQ-RVH
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
)HGHUDO&RPPXQLFDWLRQV&RPPLVVLRQ
'HFODUDWLRQRI&RQIRUPLW\
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model
Number: Q226HQL; Q236HL;
Q276HL
SKU Number: Q226HQL xxxxxx;
Q236HL xxxxxx;
Q276HL xxxxxx
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
English
For any customers who own the EPEAT Gold registered models1, Acer offers the following services at your
costs2:
1. Additional 3 years warranty for product life cycle extension
2. For the product life extension, through the use of compatible parts of after-market, or refurbished with equal or higher
specification, we offer spare parts or replacement parts for 5 years after end of production
For those INSTITUTIONAL customers who own the EPEAT Gold registered models1, Acer offers following
additional services at your costs2:
1. Product recycling program of aging Notebooks, Desktops and Monitors
2. Battery recycling program of aging Battery Pack of Notebooks and Coin Battery on PCBs
3. Packaging recycling program3 for product related unwanted packaging after installing EPEAT registered1 Notebooks,
Desktop and Monitor products
For more detail information of above services such as additional warranty EPEAT registered models 1, please visit
Acer website or contact local designated contact person
1
2
3
Qualified EPEAT registered models, please visit http://ww2.epeat.net/searchoptions.aspx.
Costs vary by country, for details, contacts and applicability refer to local country web site.
Service for Packaging ecycling program are available in limited countries, please call Acer local Customer Center for details.
Deutsch
Für alle Kunden, die ein registriertes EPEAT Gold Modell besitzen1, bietet Acer folgende kostenpflichtigen
Dienste an2:
1. 3 Jahre zusätzliche Garantie als Produkt Lebensverlängerung
2. Für die Produkt Lebensverlängerung, die durch die Benutzung von kompatiblen Teilen des Nachfolgemarktes oder
wieder aufbereiteten Teilen mit gleicher oder besserer Spezifikation zustande kommt, bieten wir Ersatzteile oder
Austauschteile bis zu 5 Jahren nach Produktionsende an
Für diese BEVORZUGTEN Kunden die eines der registrierten EPEAT Gold Modelle besitzen1, bietet Acer
folgende kostenpflichtigen Dienste an2:
1. Produkt Recycling Programm für alte Notebooks, PC’s und Bildschirme
2. Batterie Recycling Programm für alte Notebook Batterien und Knopfzellenbatterien auf Leiterplatten
3. Verpackungsrecycling Programm3 für Produktbezogene unerwünschter Verpackung nach Installation der EPEAT
registrierten1 Notebooks, PC’s und Bildschirmen
Für weitere Details zu den o. g. Diensten wie z.B. weitere registrierte EPEAT Modelle1, besuchen Sie bitte die
Acer website oder kontaktieren die designierte lokale Kontaktperson
1
2
3
Für qualifizierte EPEAT Modelle, besuchen Sie bitte http://ww2.epeat.net/searchoptions.aspx.
Kosten variieren von Land zu Land, für Details, Kontakte und Verfügbarkeit beziehen Sie sich bitte auf die lokalen Webseiten des jeweiligen
Landes
Dienste für das Verpackungs Recycling Programm sind nicht in allen Ländern erhältlich, bitte kontaktieren Sie hierfür das lokale
Kundendienstcenter für weitere Details
糍浣₼磷
1
2
⫋㑺㍿㗇䔹懂㽸 EPEAT Gold 䏠⍿ 䕂⩠ヴ濕㽸ᵄⶴ搵䏠⍿ḽ䏦ⴲ攎濕⩍䜿㊎ṙᶣ᳉㗋↗ 濣
1. 晋ṭ⟡㜓ῄ⛡⣽Ə⏍㎷ᾂ 3 ⹛⻝敞ῄ⛡
2. ⯴㖣⻝敞䔉⒨ὦ䔏⹛昷Ə䵺䔘ὦ䔏䛟⮠䙫曝ờ˚ⷩ⠛⎽⽾ㇽ㛛檿奶㠣䙫俢㖗曝ờƏㇸῸ㎷ᾂ䔉⒨⁃䔉⽳ 5 ⹛曝ờ㛦
㏂㛴⋀
1
2
⫋㑺㍿㗇䔹懂㽸 EPEAT Gold 䏠⍿ 䕂㏽ⵚ㤝撚Ʊ⨶㛟⩠ヴ濕⩍䜿㊎ṙᶣ᳉䕂㗋↗ 濣
1. 䬭姿❲曢免˚㠳ᷱ❲曢免⎱垉⸼䙫䔉⒨⛅㔝
2. 䬭姿❲曢免⎱Ḣ㩆㝦ᷱ懼懍❲曢㱇䙫⛅㔝
3
3. 䬭姿❲曢免˚㠳ᷱ❲曢免⎱垉⸼䔉⒨䙫⋬㜷⛅㔝
⫋㑺᳈庮㗋↗濕⡀朋⟔ẛẬ㝛㧼Ʊ㖲⟘䕂失䯮宅壈⊈䔹懂㽸 EPEAT Gold 䏠⍿♉唝濕妉㯻⩍䜿⩖㑷䱰䦗
1
2
3
⏯㠣䙢拫䂡 EPEAT 娢ⅱ䔉⒨Ə媲凚 http://ww2.epeat.net/searchoptions.aspx.
䔉⒨⻝敞ῄ⛡˚䛟旃㛦Ị⒨柬岢䔏Ə媲㴤⭶䡨⭿㖠䶙䫀
⋬㜷⛅㔝㛴⋀Ə⛇⏫ῲ⛲⮝ㇽ✗⌧㛰㈧ᷴ⏳Ə媲㴤⭶䡨⭿㖠䶙䫀˛
ENERGY STAR®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps
protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our
customers products with the ENERGY STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas
emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection
Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save
money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can
save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate
change. More information refers to http://www.energystar.gov or
http://www.energystar.gov/powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
•Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
•Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15 and 30 minute of
inactivity respectively.
•Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.
•Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks
Download PDF

advertising