Acer | HA270 | Acer HA270 User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Magyar
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 07 /2016
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek
az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság
nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A
sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos
minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó
adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy
eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD-monitor felhasználói útmutató
Típusszám: _____________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja: _______________________________
Vásárlás helye: __________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy
védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
Magyar
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
• A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést
követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön,
eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
• Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot .
• Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak
utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan
helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
• A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
• A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő csatlakoztatása
és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes
tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem
hallja a zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
• A terméket ne használja víz közelében.
• Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
súlyosan megsérülhet.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
• A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
• Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
• Az adapter kizárólag ezzel a monitorral használható, ezért ne használja más célra.
A hálózati feszültség használata
• Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
• Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek
a hálózati kábelre.
• Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel
névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes
berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
iv
Magyar
• Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem
haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
• A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
• A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az
összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
• Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
• Folyadék ömlött a termékbe
• A terméket esőnek vagy víznek tették ki
• A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
• A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
• A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a
környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk
elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését
illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk
lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra.
További információért az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability
weboldalt.
vi
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Magyar
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 5 percnyi tétlenség után.
•
Ébressze fel a monitort, amikor az Aktív Ki üzemmódban van, mozgassa az egeret
vagy nyomja meg a billentyűzet egyik gombját.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
• zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
• fájdalom vagy érzékenység
• fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
• merevség, kötöttség
• hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
• ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
• ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
• rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
vii
English
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Viale De Gasperi 88/A ,
20017 Mazzo di Rho ( MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it






Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
SA220Q/SA230/SA240Y/SA270
Model Number:
xxxxxx;
SA220Q/SA230/SA240Y/SA270
SKU Number:
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
EN55022:2010 Class B; EN55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class D
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011; IEC 62301:2011
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, and RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
July.29 ,2016
Date
ix
Acer America Corporation
English
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
x
LCD Monitor
Model Number:
SA220Q/SA230/SA240Y/SA270
SKU Number:
SA220Q/SA230/SA240Y/SA270
(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
xxxxxx;
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Látása gondozása
Magyar
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
• Gyakran pihentesse a szemét.
• Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
• Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Kijelző
• Tartsa tisztán a megjelenítőt.
• A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
• Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
• Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
• Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
• Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
• Használjon asztali lámpát
• Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
• Használjon monitorszűrőt
• Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
• Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
• Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
• Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
• Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
• Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
• Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
viii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
vii
vii
viii
xi
Kicsomagolás1
A talp felszerelése (egyes típusok esetében)
A képernyő helyzetének beállítása
A hálózati adapter és tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos
Display Data Channel (DDC)
Csatlakozó érintkezőkiosztása
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Gyári időzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelőszervek
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
A gyorsmenü használata
Bemeneti forrás kiválasztása
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Jellemzők és előnyök
Az OSD menük használata Kép m enü
OSD menü
2
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
Magyar
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Informatikai berendezések
újrahasznosítására vonatkozó információk
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Tartalomjegyzék
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban iii
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
iii
Beállítás menü
Információ menü
13
14
VGA mód
DVI/HDMI mód (opcionális)
15
16
Magyar
Hibakeresés15
Kicsomagolás
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Audió kábel
(opcionális)
D-sub kábel
HDMI-kábel
(opcionális)
Hálózati (AC) tápkábel
DVI-kábel
(opcionális)
Hálózati adapter
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell
a monitort.
1
Magyar
A talp felszerelése (egyes típusok esetében)
Megjegyzés: Csomagolja ki a monitort és a talpat. A monitort helyezze
finoman, a képernyővel lefelé fordítva valamilyen stabil felületre. A
képernyő összekarcolódását kendő leterítésével előzheti meg.
1 Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
2 Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára.
• Rögzítse a talpat az monitorállványra a fehér csavar elfordításával, a beépített pecek
vagy egy pénzérme segítségével. (egyes típusok esetében)
Megjegyzés: A szerelést elővigyázatosan végezze, ellenkező esetben
megsebesítheti önmagát.

2
A képernyő helyzetének beállítása
Magyar
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja
a monitor dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti
módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét. A
monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
A hálózati adapter és tápkábel
csatlakoztatása
• Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
• A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig
egy megfelelő konnektorhoz.
• 120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
• 220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Energiatakarékos
A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a kék
színnel villogó lámpa mutat.
Mód
LED lámpa
Világít
Kék
Készenlét/
Energiatakarékos
Villogó kék
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg
vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet
vagy egeret nem működtetik. A „készenléti állásból”
a „visszakapcsolás” körülbelül 3 másodpercig tart.
3
Display Data Channel (DDC)
Magyar
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Csatlakozó érintkezőkiosztása
1
15 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
Leírás
Vörös
Zöld
Kék
Monitor földelés
DDC-vissza
R-föld
G-föld
B-föld
6
11
Érintkező
száma
9
10
11
12
13
14
15
Leírás
+5 V
Logikai földelés
Monitor földelés
DDC soros adat
V-szinkr.
F-szinkr.
DDC soros időzítés
24 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
Leírás
TMDS adatok 2TMDS adatok 2+
TMDS adat 2/4 árnyékolás
Nincs összeköttetés
Nincs összeköttetés
DDC időzítés
DDC adatok
Nincs összeköttetés
TMDS adatok 1TMDS adatok 1+
TMDS adat 1/3 árnyékolás
Nincs összeköttetés
Érintkező
száma
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Leírás
Nincs összeköttetés
+5 V táp
DVI észlelés
Hot-plug érzékelés
TMDS adatok 0TMDS adatok 0+
TMDS adat 0/5 árnyékolás
Nincs összeköttetés
Nincs összeköttetés
TMDS időzítés árnyékolás
TMDS időzítés +
DDC TMDS időzítés -
5
10
15
19 érintkezős jelkábel színes
megjelenítőhöz
Leírás
TMDS Adat 2+
TMDS Adat 2TMDS Adat 1 árnyékolás
TMDS Adat 0+
TMDS Adat 0TMDS Időzítés árnyékolás
18 16 1412 10 8 6 4 2
Érintkező
száma
2
4
6
8
10
12
13
CEC
14
15
17
19
SCL
DDC/CEC földelés
Hot Plug érzékelés
16
18
Magyar
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
Leírás
TMDS Adat 2 árnyékolás
TMDS Adat 1+
TMDS Adat 1TMDS Adat 0 árnyékolás
TMDS Időzítés +
TMDS Időzítés Fenntartva (Nincs összeköttetés az
eszközön)
SDA
+5 V táp
5
Gyári időzítési táblázat
Magyar
Sz.
1
2
Mód
VGA
640x480
Képfrissítési
sebesség
60
Hz
640x480
72
Hz
3
MAC
640x480
66,7
Hz
4
VESA
720x400
70
Hz
800x600
56
Hz
800x600
60
Hz
800x600
72
Hz
1024x768
60
Hz
1024x768
70
Hz
1152x864
75
Hz
Hz
5
6
SVGA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
Felbontás
XGA
VESA
1280x960
60
SXGA
1280x1024
60
Hz
VESA
1280x720
60
Hz
WXGA
16
WXGA+
1280x800
60
Hz
1360x768
60
Hz
1440x900
60
Hz
17
WSXGA+
1680x1050
60
Hz
18
UXGA
1600x1200
60
Hz
19
VESA
1920x1080
60
Hz
Üzembe helyezés
Magyar
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1 Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
c Csatlakoztassa a DVI-kábel
(1) Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2) DVI-kábel (opcionális, Csak a kettős bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a DVI-kábelt a számítógéphez.
(3) HDMI-kábel (opcionális, Csak a HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
d Csatlakoztassa az audió kábelt (Választható, csak a hangbemenettel rendelkező
modelleken).
2 Csatlakoztassa az adaptert
a Csatlakoztassa az AC tápkábelt az adapterhez.
b Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét egy
megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
3 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt a
sorrendet.
4 Ha a monitor nem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében olvassa el
a hibaelhárításra vonatkozó részt.
Megjegyzés: Hang csak a hangkimenettel rendelkező modelleken lesz
hallható.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
7
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Vezérlőpulton lévő kezelőszervek
8
Sz.
Elem
1
Üzemkapcsoló
Be- és kikapcsolja a monitort.
gomb / Bekapcsolt A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/
állapotot jelző
energiatakarékos üzemmódot jelzi.
fény
Leírás
2
< / > gomb
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció megkereséséhez,
majd nyomja meg a Menü gombot a kiválasztásához. Nyomja
meg a < / > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
3
Menü / Enter
gomb
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg
újra, hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
4
Auto. / Kilépés
gomb
• Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot, hogy
kilépjen az OSD menüből.
• Amint bezárta az OSD menüt, nyomja meg ezt a gombot
és tartsa lenyomva két másodpercig az Automata beállítás
funkció aktiválásához, amire a monitor automatikusan
optimalizálja a kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
5
Empowering
gomb
Nyomja meg ezt a gombot az Acer eColor Management OSD
megnyitásához és a jelenet módok eléréséhez.
AUTO
Magyar
A gyorsmenü használata
Input
Nyomja meg a funkciógombot (Empowering gomb, Auto gomb vagy Menü gomb) a
gyorsmenü megnyitásához. A gyorsmenü lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások
gyors módosítását.
Ikon
AUTO
Input
Elem
Leírás
Empowering
Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer
eColor Management menüt és elérje a jelenet módokat.
Auto.
Nyomja meg az Auto gombot az Automata beállítás funkció
aktiválásához, amire a monitor automatikusan optimalizálja a
kép helyzetét, fókuszát és időzítését.
Menü
Nyomja meg a Menü gombot, hogy aktiválja az OSD menüt.
Hangerő
Nyomja a Hangerő gombot a hangerő állításához. (opcionális,
Kizárólag Audió bemenettel rendelkező)
Bemenet
Nyomja meg az Bemenet gombot a monitorhoz csatlakoztatott
videó jelforrások közötti választáshoz. (Opcionális, csak a kettős
bemenettel vagy HDMI-bemenettel rendelkező típus) Amikor
az Automatikus forrás ki van kapcsolva, nyomja meg az „Input”
(Bemenet) gyorsbillentyűt, hogy megjelenítse a bemeneti forrás
Menüt. A felhasználók válthatnak bemeneti forrást az „Audio
Source” (Audio forrás) funkció kezeléséhez.
Bemeneti forrás kiválasztása
Input
Auto Source On
VG A
DVI
HDMI
1. Alapértelmezésben „Be” van kapcsolva, támogatni tudja a jelforrás automatikus keresését.
2. Amikor az Automatikus forrás Ki van kapcsolva, nyomja meg az „Input” (Bemenet)
gyorsbillentyűt, hogy megjelenítse a bemeneti forrás Menüt. A felhasználók válthatnak
bemeneti forrást az „Audio Source” (Audio forrás) funkció kezeléséhez.
9
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
Magyar
1 Nyomja meg az Empowering gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD
menüt és elérje a jelenet módokat.
mpowering Technology
User
ECO
Standard Graphics
Movie
2 Nyomja meg a < / > gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
3 Nyomja meg az Auto gombot a kiválasztott elem megerősítéséhez és az Acer eColor
Management menü bezárásához.
Jellemzők és előnyök
Ikon
Mód típus
Leírás
Felhasználói mód Egyedileg megadott. A beállítások finomhangolhatók az adott
körülményeknek megfelelően.
10
ÖKO mód
A beállítások elvégzésével csökkentheti az
energiafogyasztást.
Normál mód
Alapbeállítások. A kijelző natív képességeit tükrözi
Grafikai mód
Kiemeli a színeket és finom részleteket. A képek és a
fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel jelennek
meg.
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel jeleníti meg.
Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények
között is.
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál.
A tényleges termékspecifikációk változhatnak.
Az LCD-monitor a különböző beállítások elvégzéséhez képernyőmenüvel (OSD) rendelkezik.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt. Az OSD menüből módosítható
a képminőség, az OSD menü időtúllépése és néhány egyéb, általános jellegű beállítás.
Kép m enü
A Kép menü segítségével állítható a képminőség.
Picture
Acer eColor Management
Blue Light
On
Brightness
70
Contrast
50
H.Position
20
V.Position
50
Focus
70
Clock
50
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
Kép kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
2 Nyomja meg a < / > gombot a
gombot a Kép menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Kép menüben: Acer ecolor Management, Kék
fény, Fényerő, Kontraszt, Vízszintes helyzet, Függőleges helyzet, Fókusz, Időzítés,
Színhőmérséklet és Auto. konfig.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Kép menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd nyomja
meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
5 Blue Light (Kék fény): kék fény kiszűrése a kék fény megjelenítési arányának
módosításával: 80%, 70%, 60%, 50%.
Megjegyzés: A magasabb értékek több kék fényt engednek át. A jobb
védelem érdekében válasszon alacsonyabb értéket.
6 Fényerő: Beállíthatja a fényerőt 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: A világos és sötét területek közötti egyensúly módosítása.
7 Kontraszt: Beállíthatja a kontrasztot 0 és 100 érték között.
Megjegyzés: Módosítja a sötét és a világos területek közötti különbség
mértékét.
11
Magyar
Az OSD menük használata
Magyar
8.
Vízszintes pozíció: A kép vízszintes pozícióját állítja.
9.
Függõleges pozíció: A kép függőleges pozícióját állítja.
10. Összpontosított: a clk fázis állítja az ADC-hez.
11. Óra: az ADC Clock Fast Lock funkciót állítja be.
12. A színhőmérséklet a felhasználók számára van, hogy beállíhassák a színhőmérsékletet
a kék fénytől, a meleg, hűvös, valamint a felhasználó által megadott árnyalatokig. Az
alapértelmezett beállítás meleg.
13. 6 tengelyes telítés: Beállítja a vörös, zöld, kék, sárga, magenta és cián telítettségét.
6 tengelyes színárnyalat: Beállítja a vörös, zöld, kék, sárga, magenta és cián árnyalatát.
14. Auto konfig: Nyomja meg ezt a gombot az Automatikus beállítás funkció aktiválásához.
Az Automatikus beállítás funkció használatával állítható be a HPos, a VPos, az Óra és a
Fókusz. (Csak a VGA porton érhető el.)
OSD menü
Az OSD menüben állítható be az OSD menü helye és időtúllépése.
OSD
OSD Timeout
10
1 Nyomja meg a Menü gombot , hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Nyomja meg a < / > gombot az
OSD kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
gombot az OSD menübe történő belépéshez.
3 Nyomja meg a < / > gombot, hogy beállítsa az OSD időtúllépést (10 ~ 120 másodperc
között), az alapértelmezett 10 másodperc.
12
Beállítás menü
Magyar
A Beállítás menü segítségével végezheti el az aktuális bemeneti jel általános beállításait, mint
például képarány, OSD nyelv stb.
Setting
Wide Mode
DDC/CI
OD
Full
ON
Normal
ACM
OFF
Input
VGA
Language
English
AutoSourc
Sourece
Auto
Englis
ON
ON
Quic k Start Mode
OFF
Reset
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
Beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a Menü
2 Nyomja meg a < / > gombot a
gombot a Beállítás menübe történő belépéshez.
Az alábbi lehetőségek érhetők el a Beállítás menüben: Széles mód, DDC/CI, OD, ACM,
Bemenet, Nyelv, Automatikus forrás, Gyorsindíts mód és Visszaállítás.
3 Nyomja meg a < / > gombot a Beállítás menü lehetőségeinek görgetéséhez, majd
nyomja meg a Menü gombot az almenüjébe történő belépéshez.
4 Nyomja meg a < / > gombot a beállítás elvégzéséhez/kiválasztásához, majd nyomja meg
megerősítésképpen az Auto gombot.
5 Széles mód: Kiválaszthatja, hogy a képet milyen aspektusban használja. A lehetőségek a
Teljes, Aspektus és az 1:1 arány.
6 DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak a számítógépen futó szoftverből történő
megadását.
Megjegyzés: DDC/CI az Adatcsatorna/Parancsfelület megjelenítésének
a rövidítése, amely lehetővé teszi a monitor vezérlését a szoftveren
keresztül.
7 OD: Válassza ki a Ki, Normál vagy Extrém lehetőséget.
8 ACM: Az ACM be- és kikapcsolása. Alapértelmezetten ki van kapcsolva.
9 Bemenet: Válassza ki a forrást a VGA, DVI, HDMI
10 Nyelv: Állítsa be az OSD menü nyelvét.
11 Automatikus forrás: Alapértelmezésben „Be” van kapcsolva, támogatni tudja a jelforrás
automatikus keresését.
12 Gyorsindítás mód: Válassza a Ki vagy a Be lehetőséget. Alapértelmezetten „Ki” van
kapcsolva. Kapcsolja be az indítási sebesség növeléséhez.
13
Információ menü
Magyar
Az Információ menü megjeleníti az LCD-monitor alapvető adatait.
Information
H:68KHz V:60Hz
HDMI Input
S/N:ETRLA00803104000502400
1 Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD menüt.
2 Az LCD-monitor alapvető adatainak megtekintéséhez nyomja meg a < / > gombot az
Információ kiválasztásához.
14
Hibakeresés
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Villogó kék
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
Labilis kép
Kék
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a monitor
specifikációi egyeznek-e. Lehet, hogy ennek
hiánya miatt nem egyezik a jelfrekvencia.
Nincs kép, a kép
nincs középen, túl
kicsi vagy túl nagy a
képernyőn.)
Kék
Az OSD menü segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, időzítés, V. helyzet és F.
helyzet értékeit.
Ellenőrizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon másik
felbontást vagy függőleges képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követően, mielőtt kicserélné vagy
kihúzná a jelkábelt, illetve kikapcsolná a
monitort.
15
DVI/HDMI mód (opcionális)
Probléma
Magyar
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a
hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Villogó kék
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising