Acer | ED246Y | Acer ED246Y Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú tisztítószer használatából eredő kárért.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 °F és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
2.
3.
4.
5.
6.
MAGYAR
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása: Győződjön meg arról, hogy az Ön monitorjának elektromos tápellátása megfelel az Ön tartózkodási helyén rendelkezésre álló tápfeszültségnek.
•Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
A csomag tartalma
Hálózati
tápkábel
LCD-monitor
Adapter
VGA-kábel
(opcionális)
HDMI-kábel
(opcionális)
Gyors üzembe
helyezési útmutató
A talp felszerelése
1.
2.
3.
Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze a monitor alján lévő kioldó gombot a talp megfelelő nyílásába. Kattanás jelzi, hogy a monitor szorosan illeszkedik a talphoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
2. 2-1 Csatlakoztassa a videokábelt (csak a D-sub bemenettel rendelkező típusok esetén)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
2-2 HDMI-kábel csatlakoztatása (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusok esetén)
a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van
kapcsolva.
b.Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.
HDMI
VGA
Adapter
Külső kezelőszervek
Funkciógomb
a.
b.
c.
d.
A monitor kikapcsolt állapotában nyomja meg a tápfeszültség
bekapcsolásához. Normális megjelenítés közben bármikor nyomja
meg több mint 5 másodpercig a tápfeszültség kikapcsolásához.
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot
jelzi. Vibrálás az energiatakarékos/készenlétüzemmódot jelzi.
NyomjamegbármelyiránygombotaFőmenümegjelenítéséhez.
Nyomjamegújra,hogybelépjenaFőmenükövetkezőelemébe.
Amegjelenítőkávájánakhátuljánlévőegyetlengomb
botkormánykéntműködik.Akurzorközvetlenmozgatásához
egyszerűentoljaagombotvalamelyikirányba.Nyomjamega
gombotakívántlehetőségkiválasztásához.AFőmenübena
zölddeljelöltelemekműködőképesek,aszürkéveljelölteknem
működnek.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
MAGYAR
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő
telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás
energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros
interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban.
Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó
kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több
alkalmazásával:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv, a 2014/35/
EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról
szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket
működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell,
beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban
lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és
elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált
elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a
természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon
hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal
az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a
talpánál fogva.
LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising